1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta"

Transkriptio

1 MUISTETTAVAA VAARALLISIA AINEITA KULJETETTAESSA 1.1 Lähettäjä vastaa vaarallisten aineiden oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja ilmoittamisesta 1.2 Tarkista reititys ja selvitä kuljetuksessa käytettävät kuljetusmuodot ja niiden edellyttämät luokitustiedot ja dokumentointi hyvissä ajoin! Tarkista nämä erityisesti, mikäli käytetään yhdistettyä kuljetusta eli esim. maantie- ja merikuljetusta. Viiteaineistoa: o Laki Vaarallisten aineiden kuljettamisesta 719/94, muutoksineen (mm. 124/01,419/02,215/05,557/06,388/09,1240/10,1282/10,1004/11,1402/11,956/13, 915/14,1095/14) o VN-asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä, 194/2002, muutoksineen (mm.muutokset 283/03, 250/05, 536/07, 263/09,399/11, 474/13)-nykyisin Trafin määräys Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä, TRAFI/586/ /2014 o VN-tieliikenneasetus,270/90,muutoksineen, mm.173/2011 o Ajolupa-asetus, 401/11 ja muutokset o VN-asetus turvallisuusneuvonantajasta, 274/02, muutoksineen, viimeisin 476/13 o VN-asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista, 124/15,muutoksineen o Konttilaki 762/1998,muutoksineen o Konttiasetus 1145/1998, muutoksineen o LVM-asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä, mm.muutokset 369/11, 1018/11, 537/13, 687/13 o Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa, 666/1998,muutoksineen o Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella, 251/05,muutoksineen, mm. 173/2011,249/13 o LVM-asetus kuljetettavista painelaitteista, 1017/2011,muutoksineen o ADR/RID-sopimus 2015 o Trafin määräys vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä,trafi/588/ /2014 o IMDG-koodin Amendmentit eli muutossarjat ja 37-14, voimassa merikuljetuksissa v voimassa asti, ainoana alkaen o VN-asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta, 210/1997 muutoksineen, nykyisin Trafin määräys, ilmailumääräys OPS M1-18 vaarallisten aineiden ilmakuljetus,trafi/8082/ /2012 o IATA-DGR:n edition 56, voimassa Sivu 1/7, päivitetty

2 Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetus IMDG-koodin mukaisesti Kirjallinen ilmoitus eli Multimodal Dangerous Goods- tai Dangerous Goods deklaraatio (=vaarallisen aineen kirjallinen ilmoitus) edellytetään lähettäjältä aina. EDP- ja EDI- eli sähköiset versiot myös mahdollisia käyttää soveltuvin osin. Ilmoituksen minimiarkistointiaika on 3kk kuljetuksesta o Suositeltavan kirjallisen ilmoituksen eli Multimodal Dangerous Goodsdeklaraation malli on julkaistu IMDG Coden muutossarjassa ja 37-14, kummankin osassa IMDG Code = International Maritime Dangerous Goods Code Amendment = muutossarja, lyhenne Amdt. Ilmoita DG-deklaraatiolla seuraavat tarvittavat luokitustiedot noudattaen tätä ilmoitusjärjestystä: o Tavaran merkit, pakkaustapa,paljous, (kollimäärä, -tyyppi ja kilot) o UN-numero o Kuljetusnimi eli Proper Shipping Name (PSN) vaarallisten aineiden aineluettelosta (IMDG Code, part 3, chapter 3.2) Tekninen eli kemiallinen nimi on aina ilmoitettava milloin IMDG-koodin aineluettelon sarakkeessa 6 on mainittu erityismääräys (=SP = Special Provision) 274 ja yleensä, milloin PSN päättyy kirjaimiin N.O.S. eli Not Otherwise Specified o Lipuke eli päävaaraluokka (Hazard Class) ja mahdolliset lisävaarat (Subrisk), aineluettelon sarake 3. Lisävaaralipukkeiden numerot ilmoitetaan suluissa päävaaralipukkeen jälkeen o Pakkausryhmä (Packing Group I, II tai III) mikäli on annettu/olemassa, aineluettelon sarake 5 o Tarkka leimahduspiste (Flashpoint, FLP), aina 3-luokan palaville nesteille, ja aina,jos palavuus on aineen lisävaara ja aineen leimahduspiste on +60 C o Onko aine mertapilaavaa/ympäristövaarallista = Marine Pollutant,Environmentally Hazardous. Tarvittaessa lisätään PSN:n MARINE POLLUTANT tai ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS Huomaa, että ryhmä- ja N.O.S-nimikkeille on kuljetusnimen yhteydessä mainittava mertapilaavan/ympäristövaarallisen aineen tekninen /kemiallinen nimi suluissa heti PSN:n perässä, mikäli aine on mertapilaavaksi/ympäristövaaralliseksi luokiteltua, eikä tieto muuten ilmene kuljetusnimestä eli PSN:stä. Esimerkiksi näin: UN1263,PAINT (trimethylbenzene),class 3, PG III (27ºC c.c.), MARINE POLLUTANT; tai, otsikoiden erikseen Marine Pollutant Chemical: trimethylbenzene. Sivu 2/7, päivitetty

3 o Merikuljetuksissa erityisesti muistettavaa: Dokumentoinnissa käytettävä kieli on englanti. Kontrolli- ja hätätilalämpötila (Control and Emergency temperature) sinun on kirjallisesti ilmoitettava tietyille luokkien ja 5.2- lämpötilavalvottaville aineille. Tarkista nämä IMDGkoodista! Räjähteen nettomäärä (Net Weight Explosive) sinun on kirjallisesti ilmoitettava aina 1-luokan aineille eli räjähteille ja niitä sisältäville aineille/esineille. Kun sovellat Limited Quantity- eli rajoitetun määrän pakkausmääräyksiä (LQ, IMDG Code chapter 3.4), sinun on ilmoitettava kuljetusnimen yhteydessä termi LTD QTY tai sanat limited quantity. Kun sovellat Excepted Quantity- eli poikkeusmäärien pakkausmääräyksiä (EQ,IMDG Code chapter 3.5) ilmoita kaikki niiden edellyttämät tiedot dokumentoinnissa. Erityisesti muista ilmoittaa kollimäärä, koska yhdessä kuljetusyksikössä saa olla enintään 1000 kpl EQ-määräyksin pakatun tavaran pakkausta. 7-luokan aineille (radioaktiiviset aineet) tarvitaan aina erityistietoja mm.kuljetuskategoria, säteilyarvo, säteilevän nuklidin nimi ja aktiivisuus, kuljetustunnusluku (TI). Dokumentoinnista on saatavilla erillinen ohje tarvittaessa. Vaarallisen jätteen kuljetuksissa tarvitaan jätekuljetuksen omien dokumenttien (=siirtoasiakirja, Waste Movement Certificate) lisäksi erityistietoja DG-deklaraatiolla. Vähintään termi WASTE on liitettävä PSN:n ja useimmiten nämä ovat myös (meri)ympäristölle vaarallisia aineita eli saavat lisätiedokseen myös MARINE POLLUTANT tai ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS Tyhjät,puhdistamattomat kuljetuspakkaukset, joissa on ainejäämiä vaarallisista aineista, ilmoitetaan lisätiedolla: EMPTY UNCLEANED tai RESIDUE LAST CONTAINED PSN:n yhteydessä ja ilmoitetaan luokitustiedot aina kirjallisesti DGdeklaraatiolla. Tyhjät,puhdistamattomat pakkaukset on aina merkittävä ja suljettava ikäänkuin ne olisivat täysiä. Muista termi SALVAGE PACKAGE maininta deklaraatiossa kuljettaessasi pelastuspakkauksiin pakattuja vaarallisia aineita. Huomaa IMDG Code kohta , mikäli erotteluryhmää (=segregation group) ei olemassaolevin tiedoin aineluettelosta esim. seokselle tai N.O.S-nimikkeiselle aineelle löydy. Silloin lähettäjän on se ilmoitettava kuljetusnimen yhteydessä esimerkiksi näin: UN1760 CORROSIVE LIQUID,N.O.S. (Phosphoric acid), class 8, pkg III, IMDG Code segregation group : 1 Acids HUOM.Suuryksikön pakkaustodistus täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhdistelmälomakkeella ilmoitettuna on oltava kuljetusasiakirjojen mukana/-kirjoissa aina, kun yksikön (=kontti,ajoneuvo,trailer) maantiekuljetusta seuraa merikuljetus! Sivu 3/7, päivitetty

4 Kansainvälinen vaarallisten aineiden maantiekuljetus ADR/RID-sopimuksen mukaisesti: Kirjallinen ilmoitus vaarallisista aineista lähettäjältä edellytetään aina. Käytä kotimaassa kotimaanrahtikirjaa ja kansainvälisessä kuljetuksessa CMR-rahtikirjaa ja ilmoita siinä luokitustiedot vaaditulla tavalla. Voit käyttää myös Multimodal Dangerous Goods Declaration-lomaketta, kunhan kansalliset kielivaatimukset tulevat lisäksi täytettyä. Suomessa kuljetusnimi oltava suomeksi tai ruotsiksi. ilmoita CMR-rahtikirjalla kansainvälisessä kuljetuksessa luokitustiedot: UN-numero Aineluettelon mukainen kuljetusnimi eli Proper Shipping Name,PSN. Suomesta tavaraa ulkomaille vietäessä kuljetusnimi ilmoitetaan suomeksi tai ruotsiksi ja lisäksi aina yhdellä ADR-kielellä, joita ovat englanti, saksa tai ranska. Aineen tekninen eli kemiallinen nimi N.O.S- eli ryhmänimikkeisille aineille tai aineluettelossa erityismääräyksellä 274 merkityt, tulee sulkuihin kuljetusnimen perään, kielivaatimus kuten edellä. Vaaralipukkeiden numerot ja lisävaaralipukkeiden numerot sulkuihin päävaaralipukenumeron perään. o 1-luokan aineille/esineille aineluettelossa mainittu luokituskoodi,-t ja yhteensopivuuskirjain. o 1- luokan aineille/esineille lisälipukkeen numero sulkuihin luokituskoodin perään,mikäli aineluettelossa annettu lipukenumero on muuta kuin 1, 1.4, 1.5 tai 1.6. o 7-luokan radioaktiivisille aineille tai esineille luokkanumero 7. Pakkausryhmä (Packing Group I, II tai III) luokille 3 9 (tai mikäli on olemassa), edessä saa olla kirjaimet PG. Räjähteen nettomäärä (Net Weight Explosive),1-luokan aineet. mikäli sovellat jotain erityismääräyksiä tai sopimuksia tai toimivaltaisen viranomaisen erityislupia, ilmoita myös ne määräysten mukaisesti. paljoudet ilmoitat aina UN-numeroittain,ks. myös vapaarajan soveltaminen,adr:n kohta , kuljetuskategorioittain ja oikeat paljousyksiköt (litraa L, kiloa KG jne). Kun sovellat EQ-eli Excepted Quantity (poikkeusmäärät)- pakkausmääräyksiä, lisäät rahtikirjalle Dangerous goods in Excepted Quantities ja pakkausten lukumäärä. Lisää tunnelirajoituskoodi rahtikirjalle luokitustiedon perään suluissa, mikäli kuljetukseen liittyy kulkua tunnelin kautta. Esimerkkinä tässä UN1230 metanolin luokitustieto suomeksi ja englanniksi tunnelirajoituskoodin kera: UN1230,METANOLI,3 (6.1),II, (D/E) UN1230,METHANOL, 3 (6.1),II, (D/E) Sivu 4/7, päivitetty

5 Kansainvälisissä maantiekuljetuksissa erityistä muistettavaa, otteita mm.adr:n kohdista , 3.4 ja 3.5: o Vaarallisen jätteen kuljetuksissa on sinun ennen kuljetusnimeä mainittava rahtikirjalla WASTE, JÄTE, jollei tieto jo sisälly itse kuljetusnimeen. Muista myös muut vaarallisten jätteiden kuljetusten erityismääräykset eli mm. EWC- koodin lisääminen ja siirtodokumentin liittäminen rahtikirjaan. EWC = European Waste Code, jätejakeen tunniste, eurooppalainen jätteen tunnistekoodinumero. o Kun sovellat vaarallisten jätteiden kuljetusten erityismääräystä , on rahtikirjallasi oltava määräysten mukainen lisätieto kuljetusnimen yhteydessä, esimerkiksi: UN3264,CORROSIVE LIQUID,ACIDIC,INORGANIC,N.O.S, 8,II (E), WASTE IN ACCORDANCE WITH ; teknistä/kemiallista nimeä ei sinun enää tarvitse tähän lisätä. o Pelastuspakkauksiin pakattuja vaarallisia aineita kuljettaessasi, on sanat SALVAGE PACKAGE lisättävä tavarakuvaukseen eli kuljetusnimeen rahtikirjalla. o Tyhjät,puhdistamattomat kuljetuspakkaukset, joissa ainejäämiä vaarallisista aineista ilmoitat kuljetusnimen yhteydessä EMPTY UNCLEANED tai RESIDUE,LAST CONTAINED. Huomaa: alle 1000L tyhjennetyissä vaarallisen aineen pakkauksissa,joissa jäämiä muista kuin luokan 7 vaarallisista aineista, voit korvata kuljetusnimen sanoilla EMPTY PACKAGING, EMPTY RECEPTACLE, EMPTY IBC, tai EMPTY LARGE PACKAGING, jonka perään lisäät tiedon ainejäämän luokkalipukkeesta/-keista, esimerkiksi: EMPTY PACKAGING, 6.1 (3) Huomaa: yli 1000L säiliökuljetuksissa,jos säiliöissä on jäämiä muista kuin luokan 7 vaarallisista aineista, sinun on ennen kuljetusnimeä kerrottava tieto säiliön tyypistä, esimerkiksi: EMPTY TANK-VEHICLE, EMPTY DEMOUNTABLE TANK, EMPTY TANK-CONTAINER, EMPTY PORTABLE TANK, EMPTY BATTERY-VEHICLE, EMPTY MEGC, EMPTY MEMU, EMPTY VEHICLE, EMPTY CONTAINER tai EMPTY RECEPTACLE ja sen perässä LAST LOAD, jonka jälkeen lisäät luokitustiedot, kuten edellä on kerrottu: EMPTY TANK-VEHICLE,LAST LOAD: UN1098 ALLYL ALCOHOL, 6.1 (3), I, (C/D) Sivu 5/7, päivitetty

6 Huomaa: kun sinulla on tyhjä,puhdistamaton kuljetuspakkaus,joka on sisältänyt muuta kuin luokan 7 vaarallista ainetta ja palautat sen lähettäjälle, voit käyttää alkuperäistä kuljetusasiakirjaa ja poistaa ilmoitetun määrä ja lisätä tekstin EMPTY,UNCLEANED RETURN. Tyhjien, puhdistusasemalle kuljetettavien säiliö- yms. ajoneuvojen tms. osalta lisää kuljetusasiakirjalle CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH o Kohotetussa lämpötilassa kuljetettaville aineille lisäät tarvittaessa MOLTEN tai ELEVATED TEMPERATURE kuljetusnimen yhteyteen. o Jos sana STABILIZED sisältyy kuljetusnimeen, on sinun ilmoitettava kontrollija hätätilalämpötila (Control and Emergency temperature) määrätyille luokkien ja 5.2- lämpötilavalvotuille aineille ks. tarkemmin kohta o Räjähteen nettomäärä (Net Weight Explosive) sinun on rahtikirjalla kirjallisesti kerrottava aina 1-luokan aineille ja esineille. o Erityismääräystä 640 soveltaessasi, on sinun ilmoitettava rahtikirjalla asianomainen SPECIAL PROVISION 640 ja kirjain, jossa kirjain on se määräyksissä mainittu ja kuljetukseesi soveltuva tunnuskirjain. HUOM:tämä koskee vain säiliökuljetuksia. o Poikkeusmäärien eli EQ eli EXCEPTED QUANTITY-kuljetuksissa, on sinun rahtikirjalla ilmoitettava DANGEROUS IN EXCEPTED QUANTITIES ja kuljetettavien pakkausten määrä, joka ei ajoneuvokohtaisesti saa ylittää 1000 pakkausta. o 7-luokan aineille tarvitset aina erityistietoja. Tarkemmin ADR:n tai Suomen VAK-määräysten kohdassa o Rajoitetun määrän eli LQ eli LTD QTY eli LIMITED QUANTITY kuljetuksissa on lähettäjän ilmoitettava rahdinkuljettajalle kuljetettavaksi antamansa LQtavaran bruttomassa jäljitettävällä tavalla eli ilmoita tieto kirjallisesti maantiekuljetuksen rahtikirjalla: RAJOITETTU MÄÄRÄ xxx KG BRUTTO/LIMITED QUANTITY xxx KGS GROSS WEIGHT Rahdinkuljettajan on merkittävä LTD QTY -määräysten mukaisesti sellainen ajoneuvo,jonka kokonaispaino ylittää 12 tonnia (ADR:n kohta ) ja LQtavaraa on kyydissä vähintään 8 tonnia bruttopainoltaan, joka voi koostua useammasta tavaraerästä. HUOM.Suuryksikön pakkaustodistus täytettynä ja allekirjoitettuna tai vastaavat tiedot yhdistelmälomakkeella ilmoitettuna on oltava kuljetusasiakirjojen mukana/-kirjoissa aina, kun yksikön (=kontti,ajoneuvo,trailer) maantiekuljetusta seuraa merikuljetus! Sivu 6/7, päivitetty

7 Kansainvälinen ja kansallinen ilmakuljetus IATA-DGR:n mukaisesti : Sovellettavat kuljetusmääräykset on annettu IATA-DGR-editionissa 56 ja kansallisissa määräyksissä (OPS). Erityisohjeistus ja lomakkeisto käytössä, maantie- tai merikuljetuksen dokumentteja ei saa käyttää vaarallisen aineen ilmoittamisessa. Vaarallisen aineen ilmoituslomakkeen eli IATA-DGR-deklaraation ilmakuljetuksissa saat antaa ja lomakkeen allekirjoittaa vain,kun olet hyväksytysti suorittanut määräaikana vaadittavan IATA-DGR-kurssin ja läpäissyt lopuksi järjestetyn tutkinnon. Huomioi aina maakohtaiset ja lentoyhtiökohtaiset variaatiot eli poikkeukset ja muista, että lentokentälle ja kentältä tavara kulkee useimmiten maanteitse, joten nekin maakohtaiset määräykset sinun on huomioitava tavaraa ilmateitse lähettäessäsi. Käytettävä kieli vaarallisen aineen ilmakuljetuksessa ilmoittamisessa on englanti, erityisen harvoissa tapauksissa jokin muu. 1.3 Käytettyjä lyhenteitä: IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code UN = United Nations ADR = European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road IATA-DGR = International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations 1.4 Huolehdi asianmukaisesta ja oikeasta tavaran luokittelusta, pakkaamisesta, pakkausten merkinnästä ja dokumentoinnista kuljetukseen käyttämäsi kuljetusmuodon vaatimusten mukaisesti. Ota reitistä ja käytettävästä/-vistä kuljetusmuodosta/-muodoista selvää ennen kuljetusta. Mikäli kysymyksessä on yhdistetty kuljetus, sovella aina tiukimman kuljetusmuodon vaatimuksia luokittelussa, pakkaamisessa, merkinnässä ja dokumentoinnissa ja tarkista,että ristiriitoja ei kuljetuksen aikana synny! käytä YK- eli UN-tyyppihyväksyttyjä kuljetuspakkauksia aina tarvittaessa. merkitse oikeilla merkinnöillä ja varoituslipukkeilla ja huomioi myös kaikki muut mahdolliset erityismerkinnät, esim. käsittelylipukkeet ja/tai ympäristövaarallisuus. 1.5 Toimita tarvittavat kuljetusdokumentit lle hyvissä ajoin! Multimodal Dangerous Goods deklaraatio eli vaarallisen aineen ilmoitus sovellettavan kuljetusmuodon määräysten mukaisesti täytettynä ja asianmukaisesti allekirjoitettuna. Skannattuna kopiona kuljetustilauksen yhteydessä ja alkuperäinen lähtee aina tavaran mukaan kuljettajalle rahtikirjan mukana annettuna. Maantiekuljetusrahtikirja (kansallinen tai CMR) luokitusmerkinnöin aina tavaran mukaan Tee kuljetustilaus hyvissä ajoin! Huomaa,että kansainvälinen kuljetusosuus voidaan toteuttaa vasta kaikkien tarvittavien kuljetusdokumenttien saavuttua :lle! Sivu 7/7, päivitetty

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (21) Antopäivä: 16.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Säädösperusta: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö/kansainvälinen sopimus/suositus/standardi:

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kansainvälinen kauppa / Venäjän kauppa Tuomo Torvela - Katri Velin VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET VENÄJÄLLE Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007. Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007. Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2007 Vaarallisten aineiden ro-ro-kuljetukset: Itämeren yhteistyöpöytäkirjan vaikuttavuusarviointi Helsinki, 2007 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 25.6.2007

Lisätiedot

Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa

Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa 14 Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa SÖKÖ II -manuaali Ohjeistusta alusöljyvahingon rantatorjuntaan Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa Kotka 2011 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet T O I M I N T A O H J E E T Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 Joulukuu 2014 2 Käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista koskevat ohjeet Versio 2.2 - Joulukuu 2014 Versio

Lisätiedot

PORT OF HAMINAKOTKA. HAMINAKOTKA SATAMA OY Yleinen toimintaohje. Voimassa 1.4.2015 alkaen

PORT OF HAMINAKOTKA. HAMINAKOTKA SATAMA OY Yleinen toimintaohje. Voimassa 1.4.2015 alkaen PORT OF HAMINAKOTKA HAMINAKOTKA SATAMA OY Yleinen toimintaohje Voimassa 1.4.2015 alkaen Yhteystiedot HaminaKotka Satama Oy puh. 020 790 8800 www.haminakotka.fi Toimistokeskus Kuorsalo Hamina info puh.

Lisätiedot

LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA

LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Logistiikka Toni Saareks LENTORAHTITOIMINNAN MAHDOLLISUUDET LAPPEENRANNASSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ Toni Saareks Lentorahtitoiminnan mahdollisuudet

Lisätiedot

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen

Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen TUOTE-EHDOT 1 (14) Kotimaan tavarankuljetuspalvelujen tuote-ehdot sopimusasiakkaille 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (14) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 1.1. Soveltamisala... 4 1.2. Asiakkaan velvollisuudet...

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

Varoitusetiketin sisältö

Varoitusetiketin sisältö 2008R1272 FI 01.12.2013 003.001 28 III OSASTO VAARAVIESTINTÄMERKINNÄT 1 LUKU Varoitusetiketin sisältö 17 artikla Yleiset säännöt 1. Pakkaukseen sisältyvällä vaaralliseksi luokitellulla aineella tai seoksella

Lisätiedot

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN Case: Haanpaa Oy Hamina LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/9 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/8 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen

Lisätiedot

Rekalla Venäjällä. Tietoa raskaan kaluston kuljettajille

Rekalla Venäjällä. Tietoa raskaan kaluston kuljettajille Rekalla Venäjällä Tietoa raskaan kaluston kuljettajille Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Matkan valmistelu 5 1.1 Viisumi 5 1.2 Tavaran kuljetukseen tarvittavat paperit 10 1.3 Viestintäyhteyksien järjestäminen

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA

KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA 1 KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA SISÄLTÖ Sivu Yleistä 2 Alkuperätodistuksen käyttötarkoitus 2 Lomakkeet 2 Lomakkeiden täyttöohjeet 2 4 Alkuperän määrittäminen 4

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011. Tampereen aluepelastuslaitos

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011. Tampereen aluepelastuslaitos Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus 1.4.2011 Tampereen aluepelastuslaitos 1 SISÄLLYSLUETTELO: 2 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SÄILIÖ MAASTOSSA JA TYÖMAILLA 4

Lisätiedot

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET

PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TUKES-julkaisu 3/2009 PAINELAITEDIREKTIIVIN SOVELTAMISOHJEET TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2009 Turvatekniikan keskus Julkaisija Turvatekniikan keskus Julkaisuaika 6/2009 Tekijä(t) Julkaisun nimi Tiivistelmä

Lisätiedot

Tavarankuljetusvakuutus

Tavarankuljetusvakuutus Tavarankuljetusvakuutus 1 2 Tuoteselosteen tarkoitus Tuoteselosteesta löydät tarvittavat tiedot yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vakuutuksen löytämiseksi. Selosteesta käy olennaisilta osin ilmi vakuutusturvan

Lisätiedot

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014

YLEISET TOIMITUSEHDOT 28.2.2014 1 Sovellusala Näitä kuljetusmääräyksiä sovelletaan kaikissa kuljetus- ja terminaalitehtävissä, ellei toisin ole nimenomaisesti erikseen sovittu. Toimeksiannot suoritetaan Fennowayn erikseen ilmoittaman

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/7 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittäviä lisätietoja

Lisätiedot

A. Liiketoiminnan yleiset ehdot

A. Liiketoiminnan yleiset ehdot Sisällysluettelo A. Liiketoiminnan yleiset ehdot... 2 1. Määritelmät... 2 2. Soveltamisala... 3 3. Varaukset... 3 3.1 Yhteystiedot ilmoituksia ja tiedonantoja varten... 3 3.2 Sopimus... 3 3.3 Varausten

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/7 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittäviä lisätietoja

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/7 * KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkittäviä lisätietoja

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA

KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA KULJETUSOIKEUS JA RAHDINKULJETTAJAN VASTUU TIEKULJETUKSISSA SUOMEN SÄILIÖAUTOLIITTO RY ROBERT NYMAN SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. JOHDANTO... 1 2 YLEISTÄ KULJETUSOIKEUDESTA... 2 2.1 Keskeisemmät tavaran kansainvälistä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot