SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 13/ Kaupunginhallitus TID - AIKA klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN ILMOITUSASIAT YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ANOMUS GRANVIKISSÄ SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN SOLVIK ASETTAMISESTA HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN 157 NORDKALK OYJ ABP:N KANSSA SOLMITTAVAN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA KIINTEISTÖLUOVU- TUKSEN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 158 ANOMUS ÅLÖN SAAREN RAKENNUSKIELLON JATKA- MISESTA OSAYLEISKAAVAN LAATIMISTA VARTEN 159 SELVITYS LOMA-ASUNTOMESSUJEN VAIKUTUKSISTA LILLMÄLÖHÖN 160 PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGIL- LE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ UUDEN LUMI- TYKIN HANKINTAA VARTEN JO VUONNA PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄRIOPISKELIJOIDEN TA- KAPÄIVYSTYKSESTÄ PARAISTEN TERVEYSKESKUK- SESSA 162 OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN SOSIAALISIHTEERI HELE- NA SMIRNOFFILLE OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMISEEN HÄNEN HAKIESSAAN OSA-AIKAELÄKETTÄ 163 BIRGITTA BRÖCKLIN YM. ALOITE VALVOTUN LEIKKI- PUISTOTOIMINNAN ELVYTTÄMISESTÄ 164 CHRISTER JÄRNSTRÖMIN YM. ALOITE MALMKULLAN VUODEPAIKKAMÄÄRÄN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN UUDELLEENHARKINNASTA 165 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSESSA 18. MAA- LISKUUTA 2008 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN

2 13/ TÖÖNPANEMINEN 166 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSESSA 15. HUHTI- KUUTA 2008 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- PANEMINEN 167 ERI LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN YM. TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI MERKITSEMINEN STORGÅRDIN KOULUN TILARATKAISU 415 Lisäasiat 169 KONSULTIN KÄYTTÄMINEN ERIKOISSAIRAANHOI- DON JONOTILANTEEN SELVITTÄMISESSÄ KRIISITYÖRYHMÄN TOIMINNAN ESITTELY 419 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa: Puheenjohtaja: Barbara Heinonen

3 13/ TID - AIKA kl./klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Colliander Cornelius Engman Stig Johansson Bert (poistui :n 160 käsittelyn jälkeen, klo 18.35) Järvinen Hanna Kaanela Soile Mattsson Kaj Nyholm Tuula Ramstedt Mariella (esteellisyyden vuoksi poistuneena 159 :n käsittelyn ajan, konsulttina asiassa) ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Alexandersson Gia valtuuston puheenjohtaja (läsnä klo ) Orell Markku valtuuston I varapuheenjohtaja Öhman Folke kaupunginjohtaja (esittelijä, poistui :n 160 käsittelyn jälkeen, klo 18.35) Avellan Monica kaupunginlakimies (pöytäkirjanpitäjä, esittelijä :ssä ) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Mariella Ramstedt Hanna Järvinen

4 13/ PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr. / Johdon siht.

5 13/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 153 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6 13/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 154 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Mariella Ramstedt ja Hanna Järvinen.

7 13/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 155 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiakirjat: 1) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pidetyn kokouksen esityslista sekä liitteet: tilinpäätös 2007, arviointi kertomus, tilintarkastuskertomus ja sairaanhoitopiirin konserniohjeet. Tilinpäätös on toimitettu talouspäällikölle. 2) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston pidetyn kokouksen esityslista sekä liitteet: toimintakerto mus 2007, arviointikertomus, tilintarkastuskertomus, uusi hallintosääntö se kä toimintasääntö. 3) Turun Seudun Vesi Oy:n tilinpäätös ) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen asialista. 5) Kårkulla samkommun -kuntayhtymän pidetyn kokouksen esityslista liit tei neen (mm. vuo den 2007 tilinpäätös toimintakertomuksi neen, ar viointi kerto muk sineen ja tilintarkastuskertomuksineen). 6) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Turunmaan sairaalan johtokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja. 7) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja ja pidetyn kokouksen esityslista. 8) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta ) Suomen Kotiseutuliiton kutsu 60. valtakunnallisille kotiseutupäiville, jot ka järjestetään Raahessa Päivien teemana on "Tervasta teräk seen". Päiviin liittyy myös seminaari, jonka aiheena on 6.8. "Suomen Sota" ja 7.8. "Lokalisaatio ja globalisaatio". 10) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja.

8 13/ ) Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pidetyn kokouksen esityslista liitteineen. 12) Varsinais-Suomen erityis huoltopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen esityslista ja pidetyn kokouksen pöytäkirja. 13) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuosikertomus 2007 ja henkilöstökertomus ) Varsinais-Suomen liiton hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ANOMUS GRANVIKISSÄ SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN SOLVIK ASETTAMISESTA HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN 1010/40/401/2008 KHALL Talousjohtaja: Yhteistyötoimikunta on jättänyt kaupunginhallitukselle osoitetun kirjelmän, jossa ehdotetaan, että Paraisten kaupungin Granvikin kylässä sijaitseva kiinteistö Solvik vuokrataan henkilöstölle virkistyspaikkakäyttöön sekä henkilöstökokouksia ja muita henkilöstötapahtumia varten alkaen. Liitteet: Yhteistyötoimikunnan kirjelmä liitteineen Koska asia on mitä suurimmassa määrin "henkilöstöasia", mutta koska asia liittyy myös kaupungin omistajapolitiikkaan eli siihen mitä omaisuutta kaupungin on järkevä omistaa ja ylläpitää, henkilöstöpäälliköltä ja kiinteistöpäälliköltä on pyydetty lausuntoa asiassa. Henkilöstöpäällikön lausunto asiassa kuuluu: "Paraisten kaupungin henkilöstö on yhteistyötoimikunnan kautta esittänyt toiveen, että henkilöstö saisi Solvikin virkistyspaikakseen, nyt kun aikaisempi virkistyspaikka Fallbölessä on myyty. Yhteistyötoimikunta katsoo, että Solvik on kunnostettava ja asetettava henkilöstön käyttöön ja että paikan kunnostamiseen ja käyttöön tulee käyttää henkilöstörahastoa. Asetettu työryhmä on laatinut ehdotuksen kiinteistön käyttösäännöiksi. Taloudellisten vai ku tusten vuoksi kiinteistölaitoksen johtokunnan ja kaupunginhallituksen tulee olla mukana päätöksessä kiinteistön käyt tä mi ses tä virkistystarkoituk seen. Kiinteistölaitoksen johtokunta päätti, että henkilöstörahaston varoja on mahdollisimman suuressa laajuudessa käytettävä korjaustyön aloittamiseen vuonna 2008, ja vuodeksi 2009 investointeihin tulee budjetoida euroa. Kiinteistölaitos tekee vuokrasopimuksen hallinnon toimialan kanssa. Vuokraksi arvioidaan noin 180 /kk, joka alittaa todelliset käyttökustannukset, mutta ottaa huomioon henkilöstön halukkuuden talkootyöhön. Kaupunginhallituksen henkilöstörahaston käytöstä tekemän päätöksen mukaan yhteistyötoimikunta päättää varojen jakamisesta rahaston sääntöjen mukaisesti. Henkilöstöpäällikkö vastaa varojen käytön seurannasta ja antaa

10 13/ siitä vuosittain selvityksen kaupunginhallitukselle. Rahastoa on käytetty seuraavasti, noin euroa vuonna 2005, euroa vuonna 2006 ja euroa vuonna Henkilöstöpäällikkö katsoo, että Paraisten kaupungin ja tulevaisuudessa uuden kunnan tulee ehdottomasti varata rahaa henkilöstön virkistykseen niiden näkökohtien mukaisesti, jotka otetaan esille henkilöstön Solvikin kiinteistöä koskevassa aloitteessa. Ulkoilupäivät ja työpaikkakokoukset, joissa yhdistyy mahdollisuus saunomiseen ja rentoutumiseen, edesauttavat me-hengen vahvistamista ja muodostavat vastapainon nykyiselle kiivaalle työtahdille. Henkilöstöpäällikkö ei sitä vastoin voi varauksetta tukea mallia, jossa liian suuri osa virkistysvaroista sidotaan yhden kiinteistön kunnostamiseen ja käyttöön. Arvioitu 180 euron kuukausittainen käyttökustannus on kohtuullinen menoerä, mutta kiinteistöpäällikön ja kiinteistölaitoksen johtokunnan selvityksen perusteella henkilöstöpäällikkö katsoo, että on olemassa vaara, että Solvikistä aiheutuu kustannuksia, jotka pahimmassa tapauksessa sitovat virkistysvaroja moneksi vuodeksi eteenpäin. Sitä ei voida pitää onnistuneena ratkaisuna. Alueellamme on paljon matkailuyrittäjiä, jotka tarjoavat monipuolisia kokous- ja virkistyspaikkoja. Riittävä virkistysbudjetti ja sille selkeät säännöt (esim. tietty vuotuinen summa työntekijää kohden) olisi henkilöstöpäällikön mielestä parempi malli kuin sitoutuminen kiinteistöön, johon kaikesta päätellen on tehtävä suuria investointeja, jotta se saataisiin tasoltaan kohtuulliseksi. Parainen Peter Lindroos" Kiinteistöpäällikön lausunto asiassa kuuluu: "KIINTEISTÖ SOLVIK / GRANVIK Kiinteistö on hankittu kaupungin omistukseen asuinkäytöstä poikkeavaan käyttötarkoitukseen ja sen kunto oli erittäin huono. Kiinteistön kunto kokonaisuus huomioiden vastaa tällä hetkellä samaa kuntoluokitusta kuin hankinta-ajankohtana. Kiinteistön välittömät korjaustarpeet sen elinkaaren jatkumiseksi ovat suuruusluokkaa / 1/2008, jolloin rajoitetaan korjaustarpeiden kasvu rajalliselle tasolle. Rakennuksen korjauslaajuus tavoiteasetteluna kesäaikainen käyttö muodostaa korjaustarpeen suuruusluokan Ympärivuotisen käyttötarkoituksen ollessa kyseessä korjaustarve on Korjausaste on purettavan rakennuksen määrittelyjen tasolla.

11 13/ Tontti on erittäin viihtyisä ja omaa mahdollisuuksia vapaa-ajan käyttöön. Kokonaistaloudellisesti rakennuksen korjaaminen on kannattamatonta täysiarvoisena kustannuskertymänä arvioituna. Mikäli rakennuksen laajat korjauskokonaisuudet voidaan pitkällä aikavälillä toteuttaa työvoiman avulla, jolla ei ole kustannuskertymää, taloudellisuustekijä hankkeessa muuttuu kannattavampaan suuntaan. Laadulliset kriteerit vapaa-ajan käyttöön edellyttävällä tavalla voidaan saavuttaa ylimitoitetulla työresurssilla pitkän aikavälin toteutuksella. Kustannustaso koostuu materiaali- ja suunnittelukustannuksista. Kaupungin sisäisenä vuokrauksena vuokran rahallinen suuruus on 180 /kk ja vuokran muina tekijöinä ylläpito, kunnossapito ja peruskorjaustoimenpiteet ovat vuokralaisen vastuulla. Parainen Seppo Pihl" Kuten henkilöstöpäällikkö lausunnossaan toteaa, Paraisten kaupungin ja myöhemmin uuden kunnan tulee varata riittävästi varoja henkilöstön virkistykseen yhteistyötoimikunnan kirjelmässä ja henkilöstöpäällikön lausunnossa esitettyjen näkökohtien mukaisesti. Jotta määrärahatarve saataisiin konkretisoitua ja jotta määräraha olisi "läpinäkyvä", kokonaisuutta ajatellen määrärahat kannattaisi varata suoraan vuotuisiin talousarvioihin ja käyttää kaupungin ja henkilöstön yhdessä sopimien pelisääntöjen mukaisesti sen sijaan, että määrärahat otettaisiin henkilöstörahastosta. Henkilöstörahaston tilanne on nimittäin se, että rahastossa ei ole erityisiä määrärahoja, jotka olisi pistetty sivuun tietylle pankkitilille tai sijoitettu muulla tavoin, vaan määrärahat otetaan suoraan kaupungin kassasta, jota jatkuvasti täydennetään lyhytaikaisella lainarahoituksella. Kuten oheisesta kuntotarkastuksesta ja kiinteistöpäällikön lausunnosta käy ilmi, kiinteistön rakennukset ovat erittäin huonokuntoisia. Kiinteistöpäällikön mukaan kustannukset päärakennuksen korjaamisesta niin, että se soveltuu kesäaikaiseen käyttöön, ovat noin euroa ja ympärivuotiseen käyttöön noin euroa. Ottaen huomioon korkeat korjauskustannukset suhteessa ehdotettuun 180 euron kuukausivuokraan kiinteistön kunnostaminen ei ole millään muotoa taloudellisesti järkevää, vaikka henkilöstö on halukas tekemään talkootyötä. Lisäksi on huomautettava, että käytännössä kiinteistöä voi hyödyntää suhteellisen pieni osa kaupungin henkilöstöstä. Edelleen on todettava, että kaupunki osti kiinteistön aikanaan sitä silmällä pitäen, että kiinteistö sijaitsee Granvikin laiturin läheisyydessä ja että kiinteistöä voidaan tarvita lisäalueeksi Granvikin laiturin toimintaa varten.

12 13/ Edellä esitettyyn viitaten Solvikin kiinteistön asettaminen henkilöstön käyttöön ei ole perusteltua. Sen sijaan yhteistyötoimikunnan kirjelmästä ja henkilöstöpäällikön lausunnosta ilmi käyviin tarkoituksiin tulee vuotuisissa talousarvioissa varata riittävät määrärahat, joita käytetään kaupungin ja henkilöstön yhdessä laatimien pelisääntöjen mukaisesti. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää edellä esitetystä tekstistä ilmeneviin näkökohtiin viitaten, ettei Solvikin kiinteistöä aseteta henkilöstön käyttöön ja että tuleviin talousarvioihin varataan riittävät määrärahat henkilöstön hyvinvointiin. Puheenjohtaja ehdotti jäsen Kaj Mattssonin kannattamana, että kaupunginhallitus päättää panna asian pöydälle käydäkseen kiinteistöllä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen. KHALL 156 Liite A1a Keskustelun kuluessa Stig Engman ehdotti Bert Johanssonin kannattamana, että asia palautetaan käsi teltäväksi syksyllä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusehdotus, kaupunginhallituksen on äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta ja asian palauttamisesta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät Jaa ja asian palauttamista kannattavat äänestävät Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan äänestysehdotuksen. Äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä ja 3 Ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen, eli ettei Solvikin kiinteistöä aseteta henkilöstön käyttöön ja että tuleviin talousarvioihin varataan riittävät määrärahat henkilöstön hyvinvoin-

13 13/ tiin.

14 13/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus NORDKALK OYJ ABP:N KANSSA SOLMITTAVAN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA KIIN- TEISTÖLUOVUTUKSEN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 1114/41/410/ /30/301/2006 YMP Liite B19 Tarkistettu ehdotus Vepon kaupunginosan kortteleiden 7-16 ja korttelin 4 osan (muutoksineen) asemakaavaksi on ollut nähtävillä Ym pä ris tö lau ta kunta päätti viime kokouksessaan osaltaan saattaa kaa van jatkokäsittelyyn hyväksymistä varten. Suurin osa kaava-alueesta on Nordkalk Oyj Abp:n omistuksessa. Täten lähtökohtana on jo alusta lähtien ollut kaavoitussopimuksen tekeminen maanomis ta jan kanssa kaupungin noudattamien periaatteiden mukaisesti. Maanomis tajan tulee korvata osa arvonnoususta ensisijaisesti maa-aluein. Ne muodos tavat samalla osakorvauksen kaupungin kunnallisteknisistä kus tannuksista. Nordkalkin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan yhtiö luovuttaa Gunnarsnäsin kylässä sijaitsevat kiinteistöt Lillholmen ja Lillholmsvattnet, Skräbbölsessä sijaitsevan ns. pa rak kitontin sekä eräitä ylei siä aluei ta ja tont ti aluei ta Vepon uu delta kaavoitusalueel ta. Alu eet käy vät il mi sopi mus ehdo tuksis ta ja liittee nä olevista kartoista, lii te B19. Kaavoitussopimusta voidaan käsitellä ja se voidaan hyväksyä vasta sitten, kun kyseinen asemakaava on ollut asetettuna nähtäville. Ehdotus: (kaupungingeodeetti) Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunki tekee seuraavat sopimukset liitteen B19 mukaisesti Nordkalk Oyj Abp:n kans sa: 1. Maankäyttösopimus koskien Vepon kaupunginosan kortteleiden 7-16 ja korttelin 4 osan asemakaavaehdotuksen toteuttamista 2. Esisopimus, jonka mukaan Nordkalk luovuttaa edellä mainitun asemakaavan saatua lainvoiman kiinteistöt Lillholmen ja Lill holmsvattnet , neliömetrin suurui sen osan kiinteistöstä , joka muodostaa kaavatontin Skräbbö le-18-7, sekä noin 4,6 hehtaarin suuruisen osan kiinteistöstä Vepo-Öster gård , joka muodostaa osan kyseisestä Vepon kaupunginosan kaa va-alueesta. Kaupunki

15 13/ luovuttaa pienen alueen kiinteistöstä Åkers , joka muodostaa osan kaavaehdotuksen korttelista 14. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 157 Liite B1b Liite: Sopimusehdotukset ja kartat Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että kaupunki tekee seuraavat sopimukset oheisen liitteen mukaisesti Nord kalk Oyj Abp:n kanssa: 1. Maankäyttösopimus kos kien Ve pon kau pun gin osan kort te lei den 7-16 ja kortte lin 4 osan ase ma kaa vaeh do tuksen to teut tamista 2. Esisopimus, jonka mukaan Nordkalk luovuttaa edellä mainitun asemakaavan saatua lainvoiman kiinteistöt Lillholmen ja Lillholmsvattnet , neliömetrin suuruisen osan kiinteistöstä , joka muodostaa kaavatontin Skräbböle-18-7, sekä noin 4,6 hehtaarin suuruisen osan kiinteistöstä Vepo-Östergård , joka muodostaa osan kyseisestä Vepon kaupungin osan kaava-alueesta. Kaupunki luovuttaa pienen alueen kiinteistöstä Åkers , joka muodostaa osan kaavaehdotuksen kortte lista 14. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 13/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus ANOMUS ÅLÖN SAAREN RAKENNUSKIELLON JATKAMISESTA OSAYLEISKAAVAN LAA- TIMISTA VARTEN 1013/30/300/2008 YMP Rakennuskielto Ålön saaren osayleiskaavan laatimista varten on ollut voimassa koko kaavan laatimisen ajan. Rakennuskielto ei ole koskenut olemassa olevien päärakennusten yhteyteen rakennettavia talousrakennuksia. Alueellinen ympäristökeskus on alunperin julistanut rakennuskiellon ; kieltoa on täydennetty kaupunginvaltuustossa ja jatkettu viidellä vuodella vuonna Rakennuskielto päättyy täten Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan , mutta Turun hallinto-oikeus kumosi päätöksen sillä perusteella, että ehdotus olisi tullut asettaa uudelleen nähtäväksi ja että kaava ei kaikilta osin perustunut riittäviin selvityksiin. Kaupungin tahdon täyttämiseksi eli yksiselitteisen osayleiskaavan saamiseksi Ålön saarelle kaava on otettu jatkokäsittelyyn, jotta aikaisemmassa käsittelyssä tehdyt virheet ja hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissaan esittämät puutteet kaavassa voidaan korjata. Rakennuskieltoa tulee siten jatkaa. Kiellon jatkaminen kuuluu ympäristökeskuksen toimivaltaan. Ehdotus: (kaupunginarkkitehti) Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus anoo ympäristökeskukselta rakennuskiellon jatkamista viidellä vuodella Ålön saaren osayleiskaavan laatimista varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 158 Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää anoa ympäristökeskukselta rakennuskiellon jatkamista viidellä vuodella Ålön saaren osayleiskaavan laatimista varten.

17 13/ Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 13/ Kaupunginhallitus SELVITYS LOMA-ASUNTOMESSUJEN VAIKUTUKSISTA LILLMÄLÖHÖN 1134/30/301/2008 KHALL 159 Liitteet B2, A3-4, A4a Loma-asuntomessujen yhteydessä kaupunki sitoutui selvittämään vuonna 2007 loma-asuntomessujen vaikutukset kaavoitukseen, maankäyttöön, alueen virkistyskäyttöön ja kalastukseen Lillmälön kylässä (liite). Kaupunginjohtaja sopi Lillmälön kalastuskunnan kanssa, että vaikutuksia selvittävät FCG Planeco Oy ja Åbolands fiskarförbund sovitulla tavalla. Yhteenveto selvityksestä oheistetaan (liite). Selvitykset kokonaisuudessaan ovat saatavilla kaupungintalolla ja kokouksessa. Selvityksistä voidaan todeta, että loma-asuntomessut eivät ole vaikuttaneet kielteisesti kaavoitukseen ja maankäyttöön. Asukkaiden mukaan asemakaava on heikentänyt alueen virkistysarvoa ja kalastusta. Kalastusselvityksestä käy kuitenkin ilmi, että Airiston Sandvikenin asukkaiden kalastus alueella on ollut verrattain vähäistä, eli Lillmälön asukkaiden kokemat kielteiset vaikutukset on pantava yleisesti lisääntyneen kalastuksen kontolle, joka johtuu mm. Airiston matkailukeskuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että sellaisia kielteisiä vaikutuksia, jotka vaatisivat kaupungin puolelta toimenpiteitä, ei ole voitu osoittaa. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus merkitsee selvitykset Airiston Sandvikenin asemakaavan vaikutuksista ja kirjelmän Lillmälön kalastuskunnalta ja Sten, Bernt ja Eeva Bergmanilta tiedoksi ja toteaa, etteivät selvitykset anna kaupungin puolelta aihetta toimenpiteisiin. Selvitysraportti annetaan tiedoksi edellä mainituille. Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

19 13/ Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGILLE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMI- SESTÄ UUDEN LUMITYKIN HANKINTAA VARTEN JO VUONNA /02/020/2007 KULTLTK Pargas IF:n hiihtojaosto on toimittanut kulttuurilautakunnalle seuraavan anomuksen : "Finbyn latujen kehittäminen Pargas Idrottsförening rf:n hiihtojaosto toivoo, että kaupunki varaa varat uuden lumitykin hankintaa varten vuoden 2008 talousarviossaan. Pargas IF:n hiihtojaosto on useiden vuosien ajan aktiivisella talkootyöllä rakentanut ja pitänyt kunnossa Finbyn kuntoratoja. Seura on rakentanut talkoovoimin mm. lumetusjärjestelmän, johon sisältyy vesimonttu, pumppaamo ja lumitykki. Seura tekee työtä luodakseen lapsille ja nuorille, kuntoilijoille, kouluille ja kilpahiihtäjille edellytykset harrastaa maastohiihtoa hyvissä olosuhteissa Paraisilla. Kaupunki on tullut tunnetuksi hienoista laduistaan myös kunnan rajojen ulkopuolella. Lisäksi haluamme painottaa, että keinolumilatu on Paraisilla monista muista paikkakunnista poiketen maksuton ja avoinna kaikkien hiihdosta kiinnostuneiden käytettäväksi. Lumitykki, joka on kokonaan Pargas IF:n hiihtojaoston rahoittama, alkaa ahkerasta käytöstä johtuen olla melko kulunut, millä on ollut kielteinen vaikutus tykin toimintavarmuuteen. Tykin lumetuskapasiteetti eli enintään 12,5 m 3 /h on lisäksi liian pieni, jotta tykkiä voitaisiin käyttää lumen valmistamiseen tehokkaasti myös lyhyempien pakkaskausien aikana. Mallista riippuen nykyaikaisten alipainetykkien teoreettinen lumetuskapasiteetti on enimmillään noin m 3 /h optimaalisissa oloissa. Käytännössä nyt on vaadittu noin 5-7 vuorokautta lumetusta yhdelle latukilometrille, kun nykyaikaisella tykillä samasta lumimäärästä voitaisiin selvitä 2-3 vuorokaudessa. Koska pakkasjaksot Paraisilla ovat usein vain muutaman vuorokauden mittaisia, kyse on erittäin tuntuvasta parannuksesta. Hiihtomaa hiihto- ja pulkkamäkineen, leikkipaikkoineen, tekniikkalatuineen ja sprinttiratoineen tulee myös hyötymään lisäkapasiteetista, jonka uusi tykki voisi tarjota. Tulevaisuudessa on harkittava myös pitempien latuosuuksien lumettamista. Keinolumi on edellytys hiihtotoiminnan ylläpitämiseksi paikkakunnalla ja kaikenikäisten ihmisten saamiseksi hakeutumaan laduille. Keinolumi on myös erittäin kestävää, ja kestää siksi pitkiäkin lämpimiä jaksoja sulamatta mainittavasti. Uusi lumitykki olisi erittäin tärkeä sekä kansanterveyden että

20 13/ kilpailutoiminnan kannalta. Tämä panostus hyödyttää myös koko Turunmaan kuntaa, ja Parainen voi tässä mielessä toimia edelläkävijänä. Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä sähkökeskuksen päivittäminen (vaatii 63 A -pääsulakkeet) sekä suuremman suurpainepumpun hankinta. Annamme mielellämme lisätietoja, otattehan yhteyttä Kent Westerholmiin, , tai Mikael Enbergiin, " Ehdotus: (liikuntasihteeri) Lautakunta päättää, että uuden lumitykin hankinta siirtyy vuodelle 2009 vuoden 2008 suurten investointien johdosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KULTLTK Pargas Idrottsförening rf on toimittanut seuraavan anomuksen : "Finbyn hiihtolatujen kehittäminen Pargas Idrottsförening rf:n hiihtojaosto toivoo, että kaupunki myöntäisi jo vuonna 2008 määrärahan uuden lumitykin hankintaa varten sekä putkien ja pumpun uudistamista varten. Piffenin hiihtojaosto on useiden vuosien ajan raken ta nut ja pitänyt kunnossa Finbyn kuntoratoja aktiivisella talkootyöllä. Seura on ra ken ta nut tal koo voimin mm. lumetusjärjes telmän, jo hon sisäl tyy vesimonttu, pumppaamo ja lumi tykki. Seura tekee työtä luodak seen lapsille ja nuoril le, kun toilijoil le, kou luille ja kilpahiihtä jille edellytykset harrastaa maastohiihtoa hyvissä olosuh teissa Pa rai sil la. Kau pun ki on tullut tunne tuksi hienoista hiihtoladuistaan myös kunnan rajo jen ulkopuolella. Lisäksi haluamme painottaa, että keino lumilatu on Parai silla monista muista paikkakunnista poiketen maksuton ja avoinna kaik kien hiih dosta kiin nostunei den käytettäväksi. Lumitykki, joka on kokonaan Piffenin hiihtojaoston rahoittama, al kaa ah keras ta käy töstä johtuen olla melko kulunut, millä on ollut kielteinen vaikutus tykin toiminta var muuteen. Tykin lumetuskapasiteetti eli enin tään 12,5 m 3 /h on lisäksi liian pieni, jotta lumitykkiä voi tai siin käyt tää lumen valmistamiseen tehokkaasti myös ly hyiden pakkaskausien aikana. Mallista riippuen nykyaikaisten, alipaineella toimi vien puhallintykkien teo reet ti nen lu me-

21 13/ tuska pasiteetti on enimmillään noin m 3 /h optimaalisissa oloissa. Käytännössä nyt on vaadittu noin 5-7 vuorokautta lumetusta yhdelle latukilometrille, kun ny kyai kai sella lu mity killä samasta lumimäärästä voitaisiin selvitä 2-3 vuorokaudessa. Koska pak kas jak sot Parai silla ovat usein vain muu ta man vuo ro kauden mittaisia, kyse on erittäin tuntuvasta parannuksesta. Hiih to maa hiihto- ja pulkkamä kineen, leik ki paik koineen, tekniikkalatuineen ja sprinttiratoineen tulee myös hyötymään lisäkapasiteetista, jonka uusi tykki voisi tarjota. Tu le vaisuu dessa on harkittava myös pitempien latuosuuksien lumettamista. Vähälumisen viime talven takia kilpahiihtäjien määrä väheni. Kol men edellis vuoden keskiarvoon verrattuna vähennys oli yli 30 %. Hiih to koulu laisten ja kuntohiihtäjien lukumäärä laski vielä enemmän. Kei nolumi on sik si edelly tys hiihtotoiminnan ylläpitämiseksi paikkakunnalla ja kaikenikäis ten ihmis ten saamiseksi hakeutumaan laduille. Kei no lumi on myös erittäin kes tävää, ja kestää siksi pitkiäkin lämpöjaksoja su la mat ta mai nitta vasti. Uu si lumi tykki olisi erittäin tärkeä sekä kun toili joiden kan nalta yleensä et tä kilpailu toimin nan kannal ta. Tämä pa nos tus hyö dyttää ko ko tu levaa suur kun taa, ja Parai nen voi tässä mielessä toimia edelläkävijänä. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan euroa (alv. 0 %), ja Piffenin hiihtojaosto toivoo kaupungin voivan vastata eurosta, jolloin yhdistyksen osuudeksi jäisi euroa. Lumitykin ohella on hankittava uusi, nykyistä korkeapainepumpppua isompi pumppu. Tä män li säk si pump pua var ten on han kit ta va oma sähkökeskus, jossa on 3 x 35 A:n voimavirta. Ny kyisen 3 x 50 A:n sähkökeskuksen pitäisi asiantuntijoiden mukaan riittää it se lumitykin käyttöä varten. Hankintojen lisäksi on tehtävä sähkö- ja vesi johtojen asennustöitä, mihin sisältyy myös uusien putkien vetäminen, kos ka nykyiset putket on mitoitettu liian harvaan uutta pumppua aja tellen. Ehdotuksemme on, että kaupunki hoitaa lumitykin ja uuden sähkökeskuksen hankinnan. Alustava tarjous sopivasta lumitykistä on toimitettu liikuntasihteerille. Yhdistyksen osuudeksi hankkeesta jäisi korkeapainepumpun hankkiminen (ar vo noin euroa, alv. 0 %) sekä sähkö- ja vesijohtojen asennustyöt. Nä mä tehdään osin talkoovoimin, osin paikallisia yrittäjiä käyttäen. Piffenin hiihtojaoston tavoitteena on saada uusi toimiva lumetusjärjestelmä marraskuuksi Annamme mielihyvin lisätietoa asiasta, voitte ottaa yhteyttä Kent Westerholmiin tai Nisse Norrgårdiin " Ehdotus: (liikuntasihteeri C.G.)

22 13/ Kuten lautakunnan tekemästä päätöksestä käy ilmi, tämän vuoden talousarvioon ei ole varattu määrärahaa lumitykkiä varten. Lautakunta ei myös kään voi tehdä määrärahasiirtoja tämän vuoden liikuntabudjetissa. Lisäksi keskushallinto on antanut tiukat määräykset, joiden mukaan ylityksiä ei sallita tämän vuoden investointitalousarviossa. Vuoden 2009 talousarvioon tullaan ehdottamaan määrärahavaraus uutta lumi tyk kiä varten. Valtuusto tekee asiassa lopullisen päätöksen joulukuussa Jäsen Tomas Jansén ehdotti jäsen Christer Järnströmin kannattamana, että kulttuurilautakunta päättää anoa oikeutta euron määrärahaylitykseen tu keak seen Pargas IF:n hiihtojaoston lumitykkihankintaa. Kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti jäsen Jansénin ehdotuksen mukaisesti. KHALL 160 Liite A4b Talousjohtaja: Kaupunginvaltuusto on (14 ) päättänyt myöntää kiinteistölaitokselle euron lisämäärärahan kaupungin Norrbynharjussa sijaitsevan teollisuushallin kunnostusta varten. Lisäksi kaupunginvaltuusto on (32 ) päättänyt valtuuttaa kiinteistölaitoksen tilaamaan neljä ryhmäperhepäiväkotia syksyksi 2008 noin eurolla. Määrärahoja ei ole otettu huomioon vuoden 2008 investointitalousarviossa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on ilmoittanut kaupunginhallitukselle, että lautakunnan tekemä päätös (6 ) sairaankuljetusten valmiustasosta (yksi ambulanssi välittömässä ympärivuorokautisessa hälytysvalmiudessa ja yksi ambulanssi välittömässä hälytysvalmiudessa arkipäivisin perustyöaikana) merkitsee sitä, että terveydenhuollon toimiala tarvitsee käyttötalousarvioon korkeintaan euron lisämäärärahan. Tämän vuoden investointitalousarvio netto on euroa, kun se vuoden 2007 tilinpäätöksessä oli euroa ( euroa vuoden 2007 talousarviossa). Tilinpäätöksen ja talousarvion välisen suuren poikkeaman syynä vuonna 2007 oli se, että euron myyntivoitot kirjattiin talousarviosta poiketen toimintatuottona käyttötalousarvioon.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 4/2008 135 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 04.06.2008 klo 17:15-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 139 42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 53 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 18.03.2008 klo 17:00-22:10 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 57 17 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 2/2008 38 Kaupunginhallitus TID - AIKA 30.01.2008 klo 15:00-18:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 42 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 1/2008 1 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 12.02.2008 klo 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Komentosilta 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 5 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 6/2008 153 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.03.2008 klo 17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 59 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 157 60 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 20/2008 557 Kaupunginhallitus TID - AIKA 11.11.2008 klo 17:15 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 229 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 560 230 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73. 28 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 74 3/2014 70 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 01.04.2014 kl./klo 17:00-18:17 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Komentosilta 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 73 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot