SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN"

Transkriptio

1 13/ Kaupunginhallitus TID - AIKA klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 153 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN ILMOITUSASIAT YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ANOMUS GRANVIKISSÄ SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN SOLVIK ASETTAMISESTA HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN 157 NORDKALK OYJ ABP:N KANSSA SOLMITTAVAN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA KIINTEISTÖLUOVU- TUKSEN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 158 ANOMUS ÅLÖN SAAREN RAKENNUSKIELLON JATKA- MISESTA OSAYLEISKAAVAN LAATIMISTA VARTEN 159 SELVITYS LOMA-ASUNTOMESSUJEN VAIKUTUKSISTA LILLMÄLÖHÖN 160 PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGIL- LE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ UUDEN LUMI- TYKIN HANKINTAA VARTEN JO VUONNA PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄRIOPISKELIJOIDEN TA- KAPÄIVYSTYKSESTÄ PARAISTEN TERVEYSKESKUK- SESSA 162 OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN SOSIAALISIHTEERI HELE- NA SMIRNOFFILLE OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMISEEN HÄNEN HAKIESSAAN OSA-AIKAELÄKETTÄ 163 BIRGITTA BRÖCKLIN YM. ALOITE VALVOTUN LEIKKI- PUISTOTOIMINNAN ELVYTTÄMISESTÄ 164 CHRISTER JÄRNSTRÖMIN YM. ALOITE MALMKULLAN VUODEPAIKKAMÄÄRÄN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN UUDELLEENHARKINNASTA 165 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSESSA 18. MAA- LISKUUTA 2008 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄN

2 13/ TÖÖNPANEMINEN 166 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSESSA 15. HUHTI- KUUTA 2008 TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖN- PANEMINEN 167 ERI LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN YM. TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJOJEN TIEDOKSI MERKITSEMINEN STORGÅRDIN KOULUN TILARATKAISU 415 Lisäasiat 169 KONSULTIN KÄYTTÄMINEN ERIKOISSAIRAANHOI- DON JONOTILANTEEN SELVITTÄMISESSÄ KRIISITYÖRYHMÄN TOIMINNAN ESITTELY 419 Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa: Puheenjohtaja: Barbara Heinonen

3 13/ TID - AIKA kl./klo 15:00-18:40 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Heinonen Barbara puheenjohtaja Colliander Cornelius Engman Stig Johansson Bert (poistui :n 160 käsittelyn jälkeen, klo 18.35) Järvinen Hanna Kaanela Soile Mattsson Kaj Nyholm Tuula Ramstedt Mariella (esteellisyyden vuoksi poistuneena 159 :n käsittelyn ajan, konsulttina asiassa) ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT SAAPUVILLA OLLEET Alexandersson Gia valtuuston puheenjohtaja (läsnä klo ) Orell Markku valtuuston I varapuheenjohtaja Öhman Folke kaupunginjohtaja (esittelijä, poistui :n 160 käsittelyn jälkeen, klo 18.35) Avellan Monica kaupunginlakimies (pöytäkirjanpitäjä, esittelijä :ssä ) FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Barbara Heinonen Ordförande/Puheenjohtaja Monica Avellan Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Pargas/Parainen Mariella Ramstedt Hanna Järvinen

4 13/ PROTOKOLLET HAR VARIT FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Pargas/Parainen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT NÄHTÄVÄNÄ Intygar/Todistaa: Annukka Koskinen Ledningens sekr. / Johdon siht.

5 13/ Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KHALL 153 Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6 13/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 154 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Mariella Ramstedt ja Hanna Järvinen.

7 13/ Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 155 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiakirjat: 1) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston pidetyn kokouksen esityslista sekä liitteet: tilinpäätös 2007, arviointi kertomus, tilintarkastuskertomus ja sairaanhoitopiirin konserniohjeet. Tilinpäätös on toimitettu talouspäällikölle. 2) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston pidetyn kokouksen esityslista sekä liitteet: toimintakerto mus 2007, arviointikertomus, tilintarkastuskertomus, uusi hallintosääntö se kä toimintasääntö. 3) Turun Seudun Vesi Oy:n tilinpäätös ) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen asialista. 5) Kårkulla samkommun -kuntayhtymän pidetyn kokouksen esityslista liit tei neen (mm. vuo den 2007 tilinpäätös toimintakertomuksi neen, ar viointi kerto muk sineen ja tilintarkastuskertomuksineen). 6) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Turunmaan sairaalan johtokunnan pidetyn kokouksen pöytäkirja. 7) Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja ja pidetyn kokouksen esityslista. 8) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta ) Suomen Kotiseutuliiton kutsu 60. valtakunnallisille kotiseutupäiville, jot ka järjestetään Raahessa Päivien teemana on "Tervasta teräk seen". Päiviin liittyy myös seminaari, jonka aiheena on 6.8. "Suomen Sota" ja 7.8. "Lokalisaatio ja globalisaatio". 10) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja.

8 13/ ) Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pidetyn kokouksen esityslista liitteineen. 12) Varsinais-Suomen erityis huoltopiirin kuntayhtymän hallituksen pidetyn kokouksen esityslista ja pidetyn kokouksen pöytäkirja. 13) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuosikertomus 2007 ja henkilöstökertomus ) Varsinais-Suomen liiton hallituksen pidetyn kokouksen pöytäkirja. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ANOMUS GRANVIKISSÄ SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN SOLVIK ASETTAMISESTA HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN 1010/40/401/2008 KHALL Talousjohtaja: Yhteistyötoimikunta on jättänyt kaupunginhallitukselle osoitetun kirjelmän, jossa ehdotetaan, että Paraisten kaupungin Granvikin kylässä sijaitseva kiinteistö Solvik vuokrataan henkilöstölle virkistyspaikkakäyttöön sekä henkilöstökokouksia ja muita henkilöstötapahtumia varten alkaen. Liitteet: Yhteistyötoimikunnan kirjelmä liitteineen Koska asia on mitä suurimmassa määrin "henkilöstöasia", mutta koska asia liittyy myös kaupungin omistajapolitiikkaan eli siihen mitä omaisuutta kaupungin on järkevä omistaa ja ylläpitää, henkilöstöpäälliköltä ja kiinteistöpäälliköltä on pyydetty lausuntoa asiassa. Henkilöstöpäällikön lausunto asiassa kuuluu: "Paraisten kaupungin henkilöstö on yhteistyötoimikunnan kautta esittänyt toiveen, että henkilöstö saisi Solvikin virkistyspaikakseen, nyt kun aikaisempi virkistyspaikka Fallbölessä on myyty. Yhteistyötoimikunta katsoo, että Solvik on kunnostettava ja asetettava henkilöstön käyttöön ja että paikan kunnostamiseen ja käyttöön tulee käyttää henkilöstörahastoa. Asetettu työryhmä on laatinut ehdotuksen kiinteistön käyttösäännöiksi. Taloudellisten vai ku tusten vuoksi kiinteistölaitoksen johtokunnan ja kaupunginhallituksen tulee olla mukana päätöksessä kiinteistön käyt tä mi ses tä virkistystarkoituk seen. Kiinteistölaitoksen johtokunta päätti, että henkilöstörahaston varoja on mahdollisimman suuressa laajuudessa käytettävä korjaustyön aloittamiseen vuonna 2008, ja vuodeksi 2009 investointeihin tulee budjetoida euroa. Kiinteistölaitos tekee vuokrasopimuksen hallinnon toimialan kanssa. Vuokraksi arvioidaan noin 180 /kk, joka alittaa todelliset käyttökustannukset, mutta ottaa huomioon henkilöstön halukkuuden talkootyöhön. Kaupunginhallituksen henkilöstörahaston käytöstä tekemän päätöksen mukaan yhteistyötoimikunta päättää varojen jakamisesta rahaston sääntöjen mukaisesti. Henkilöstöpäällikkö vastaa varojen käytön seurannasta ja antaa

10 13/ siitä vuosittain selvityksen kaupunginhallitukselle. Rahastoa on käytetty seuraavasti, noin euroa vuonna 2005, euroa vuonna 2006 ja euroa vuonna Henkilöstöpäällikkö katsoo, että Paraisten kaupungin ja tulevaisuudessa uuden kunnan tulee ehdottomasti varata rahaa henkilöstön virkistykseen niiden näkökohtien mukaisesti, jotka otetaan esille henkilöstön Solvikin kiinteistöä koskevassa aloitteessa. Ulkoilupäivät ja työpaikkakokoukset, joissa yhdistyy mahdollisuus saunomiseen ja rentoutumiseen, edesauttavat me-hengen vahvistamista ja muodostavat vastapainon nykyiselle kiivaalle työtahdille. Henkilöstöpäällikkö ei sitä vastoin voi varauksetta tukea mallia, jossa liian suuri osa virkistysvaroista sidotaan yhden kiinteistön kunnostamiseen ja käyttöön. Arvioitu 180 euron kuukausittainen käyttökustannus on kohtuullinen menoerä, mutta kiinteistöpäällikön ja kiinteistölaitoksen johtokunnan selvityksen perusteella henkilöstöpäällikkö katsoo, että on olemassa vaara, että Solvikistä aiheutuu kustannuksia, jotka pahimmassa tapauksessa sitovat virkistysvaroja moneksi vuodeksi eteenpäin. Sitä ei voida pitää onnistuneena ratkaisuna. Alueellamme on paljon matkailuyrittäjiä, jotka tarjoavat monipuolisia kokous- ja virkistyspaikkoja. Riittävä virkistysbudjetti ja sille selkeät säännöt (esim. tietty vuotuinen summa työntekijää kohden) olisi henkilöstöpäällikön mielestä parempi malli kuin sitoutuminen kiinteistöön, johon kaikesta päätellen on tehtävä suuria investointeja, jotta se saataisiin tasoltaan kohtuulliseksi. Parainen Peter Lindroos" Kiinteistöpäällikön lausunto asiassa kuuluu: "KIINTEISTÖ SOLVIK / GRANVIK Kiinteistö on hankittu kaupungin omistukseen asuinkäytöstä poikkeavaan käyttötarkoitukseen ja sen kunto oli erittäin huono. Kiinteistön kunto kokonaisuus huomioiden vastaa tällä hetkellä samaa kuntoluokitusta kuin hankinta-ajankohtana. Kiinteistön välittömät korjaustarpeet sen elinkaaren jatkumiseksi ovat suuruusluokkaa / 1/2008, jolloin rajoitetaan korjaustarpeiden kasvu rajalliselle tasolle. Rakennuksen korjauslaajuus tavoiteasetteluna kesäaikainen käyttö muodostaa korjaustarpeen suuruusluokan Ympärivuotisen käyttötarkoituksen ollessa kyseessä korjaustarve on Korjausaste on purettavan rakennuksen määrittelyjen tasolla.

11 13/ Tontti on erittäin viihtyisä ja omaa mahdollisuuksia vapaa-ajan käyttöön. Kokonaistaloudellisesti rakennuksen korjaaminen on kannattamatonta täysiarvoisena kustannuskertymänä arvioituna. Mikäli rakennuksen laajat korjauskokonaisuudet voidaan pitkällä aikavälillä toteuttaa työvoiman avulla, jolla ei ole kustannuskertymää, taloudellisuustekijä hankkeessa muuttuu kannattavampaan suuntaan. Laadulliset kriteerit vapaa-ajan käyttöön edellyttävällä tavalla voidaan saavuttaa ylimitoitetulla työresurssilla pitkän aikavälin toteutuksella. Kustannustaso koostuu materiaali- ja suunnittelukustannuksista. Kaupungin sisäisenä vuokrauksena vuokran rahallinen suuruus on 180 /kk ja vuokran muina tekijöinä ylläpito, kunnossapito ja peruskorjaustoimenpiteet ovat vuokralaisen vastuulla. Parainen Seppo Pihl" Kuten henkilöstöpäällikkö lausunnossaan toteaa, Paraisten kaupungin ja myöhemmin uuden kunnan tulee varata riittävästi varoja henkilöstön virkistykseen yhteistyötoimikunnan kirjelmässä ja henkilöstöpäällikön lausunnossa esitettyjen näkökohtien mukaisesti. Jotta määrärahatarve saataisiin konkretisoitua ja jotta määräraha olisi "läpinäkyvä", kokonaisuutta ajatellen määrärahat kannattaisi varata suoraan vuotuisiin talousarvioihin ja käyttää kaupungin ja henkilöstön yhdessä sopimien pelisääntöjen mukaisesti sen sijaan, että määrärahat otettaisiin henkilöstörahastosta. Henkilöstörahaston tilanne on nimittäin se, että rahastossa ei ole erityisiä määrärahoja, jotka olisi pistetty sivuun tietylle pankkitilille tai sijoitettu muulla tavoin, vaan määrärahat otetaan suoraan kaupungin kassasta, jota jatkuvasti täydennetään lyhytaikaisella lainarahoituksella. Kuten oheisesta kuntotarkastuksesta ja kiinteistöpäällikön lausunnosta käy ilmi, kiinteistön rakennukset ovat erittäin huonokuntoisia. Kiinteistöpäällikön mukaan kustannukset päärakennuksen korjaamisesta niin, että se soveltuu kesäaikaiseen käyttöön, ovat noin euroa ja ympärivuotiseen käyttöön noin euroa. Ottaen huomioon korkeat korjauskustannukset suhteessa ehdotettuun 180 euron kuukausivuokraan kiinteistön kunnostaminen ei ole millään muotoa taloudellisesti järkevää, vaikka henkilöstö on halukas tekemään talkootyötä. Lisäksi on huomautettava, että käytännössä kiinteistöä voi hyödyntää suhteellisen pieni osa kaupungin henkilöstöstä. Edelleen on todettava, että kaupunki osti kiinteistön aikanaan sitä silmällä pitäen, että kiinteistö sijaitsee Granvikin laiturin läheisyydessä ja että kiinteistöä voidaan tarvita lisäalueeksi Granvikin laiturin toimintaa varten.

12 13/ Edellä esitettyyn viitaten Solvikin kiinteistön asettaminen henkilöstön käyttöön ei ole perusteltua. Sen sijaan yhteistyötoimikunnan kirjelmästä ja henkilöstöpäällikön lausunnosta ilmi käyviin tarkoituksiin tulee vuotuisissa talousarvioissa varata riittävät määrärahat, joita käytetään kaupungin ja henkilöstön yhdessä laatimien pelisääntöjen mukaisesti. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää edellä esitetystä tekstistä ilmeneviin näkökohtiin viitaten, ettei Solvikin kiinteistöä aseteta henkilöstön käyttöön ja että tuleviin talousarvioihin varataan riittävät määrärahat henkilöstön hyvinvointiin. Puheenjohtaja ehdotti jäsen Kaj Mattssonin kannattamana, että kaupunginhallitus päättää panna asian pöydälle käydäkseen kiinteistöllä. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen. KHALL 156 Liite A1a Keskustelun kuluessa Stig Engman ehdotti Bert Johanssonin kannattamana, että asia palautetaan käsi teltäväksi syksyllä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusehdotus, kaupunginhallituksen on äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta ja asian palauttamisesta. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät Jaa ja asian palauttamista kannattavat äänestävät Ei. Äänestys toimitetaan nimenhuudolla. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan äänestysehdotuksen. Äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä ja 3 Ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä. Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen, eli ettei Solvikin kiinteistöä aseteta henkilöstön käyttöön ja että tuleviin talousarvioihin varataan riittävät määrärahat henkilöstön hyvinvoin-

13 13/ tiin.

14 13/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus NORDKALK OYJ ABP:N KANSSA SOLMITTAVAN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN JA KIIN- TEISTÖLUOVUTUKSEN ESISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 1114/41/410/ /30/301/2006 YMP Liite B19 Tarkistettu ehdotus Vepon kaupunginosan kortteleiden 7-16 ja korttelin 4 osan (muutoksineen) asemakaavaksi on ollut nähtävillä Ym pä ris tö lau ta kunta päätti viime kokouksessaan osaltaan saattaa kaa van jatkokäsittelyyn hyväksymistä varten. Suurin osa kaava-alueesta on Nordkalk Oyj Abp:n omistuksessa. Täten lähtökohtana on jo alusta lähtien ollut kaavoitussopimuksen tekeminen maanomis ta jan kanssa kaupungin noudattamien periaatteiden mukaisesti. Maanomis tajan tulee korvata osa arvonnoususta ensisijaisesti maa-aluein. Ne muodos tavat samalla osakorvauksen kaupungin kunnallisteknisistä kus tannuksista. Nordkalkin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan yhtiö luovuttaa Gunnarsnäsin kylässä sijaitsevat kiinteistöt Lillholmen ja Lillholmsvattnet, Skräbbölsessä sijaitsevan ns. pa rak kitontin sekä eräitä ylei siä aluei ta ja tont ti aluei ta Vepon uu delta kaavoitusalueel ta. Alu eet käy vät il mi sopi mus ehdo tuksis ta ja liittee nä olevista kartoista, lii te B19. Kaavoitussopimusta voidaan käsitellä ja se voidaan hyväksyä vasta sitten, kun kyseinen asemakaava on ollut asetettuna nähtäville. Ehdotus: (kaupungingeodeetti) Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunki tekee seuraavat sopimukset liitteen B19 mukaisesti Nordkalk Oyj Abp:n kans sa: 1. Maankäyttösopimus koskien Vepon kaupunginosan kortteleiden 7-16 ja korttelin 4 osan asemakaavaehdotuksen toteuttamista 2. Esisopimus, jonka mukaan Nordkalk luovuttaa edellä mainitun asemakaavan saatua lainvoiman kiinteistöt Lillholmen ja Lill holmsvattnet , neliömetrin suurui sen osan kiinteistöstä , joka muodostaa kaavatontin Skräbbö le-18-7, sekä noin 4,6 hehtaarin suuruisen osan kiinteistöstä Vepo-Öster gård , joka muodostaa osan kyseisestä Vepon kaupunginosan kaa va-alueesta. Kaupunki

15 13/ luovuttaa pienen alueen kiinteistöstä Åkers , joka muodostaa osan kaavaehdotuksen korttelista 14. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 157 Liite B1b Liite: Sopimusehdotukset ja kartat Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että kaupunki tekee seuraavat sopimukset oheisen liitteen mukaisesti Nord kalk Oyj Abp:n kanssa: 1. Maankäyttösopimus kos kien Ve pon kau pun gin osan kort te lei den 7-16 ja kortte lin 4 osan ase ma kaa vaeh do tuksen to teut tamista 2. Esisopimus, jonka mukaan Nordkalk luovuttaa edellä mainitun asemakaavan saatua lainvoiman kiinteistöt Lillholmen ja Lillholmsvattnet , neliömetrin suuruisen osan kiinteistöstä , joka muodostaa kaavatontin Skräbböle-18-7, sekä noin 4,6 hehtaarin suuruisen osan kiinteistöstä Vepo-Östergård , joka muodostaa osan kyseisestä Vepon kaupungin osan kaava-alueesta. Kaupunki luovuttaa pienen alueen kiinteistöstä Åkers , joka muodostaa osan kaavaehdotuksen kortte lista 14. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 13/ Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus ANOMUS ÅLÖN SAAREN RAKENNUSKIELLON JATKAMISESTA OSAYLEISKAAVAN LAA- TIMISTA VARTEN 1013/30/300/2008 YMP Rakennuskielto Ålön saaren osayleiskaavan laatimista varten on ollut voimassa koko kaavan laatimisen ajan. Rakennuskielto ei ole koskenut olemassa olevien päärakennusten yhteyteen rakennettavia talousrakennuksia. Alueellinen ympäristökeskus on alunperin julistanut rakennuskiellon ; kieltoa on täydennetty kaupunginvaltuustossa ja jatkettu viidellä vuodella vuonna Rakennuskielto päättyy täten Kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan , mutta Turun hallinto-oikeus kumosi päätöksen sillä perusteella, että ehdotus olisi tullut asettaa uudelleen nähtäväksi ja että kaava ei kaikilta osin perustunut riittäviin selvityksiin. Kaupungin tahdon täyttämiseksi eli yksiselitteisen osayleiskaavan saamiseksi Ålön saarelle kaava on otettu jatkokäsittelyyn, jotta aikaisemmassa käsittelyssä tehdyt virheet ja hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissaan esittämät puutteet kaavassa voidaan korjata. Rakennuskieltoa tulee siten jatkaa. Kiellon jatkaminen kuuluu ympäristökeskuksen toimivaltaan. Ehdotus: (kaupunginarkkitehti) Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus anoo ympäristökeskukselta rakennuskiellon jatkamista viidellä vuodella Ålön saaren osayleiskaavan laatimista varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KHALL 158 Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus päättää anoa ympäristökeskukselta rakennuskiellon jatkamista viidellä vuodella Ålön saaren osayleiskaavan laatimista varten.

17 13/ Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 13/ Kaupunginhallitus SELVITYS LOMA-ASUNTOMESSUJEN VAIKUTUKSISTA LILLMÄLÖHÖN 1134/30/301/2008 KHALL 159 Liitteet B2, A3-4, A4a Loma-asuntomessujen yhteydessä kaupunki sitoutui selvittämään vuonna 2007 loma-asuntomessujen vaikutukset kaavoitukseen, maankäyttöön, alueen virkistyskäyttöön ja kalastukseen Lillmälön kylässä (liite). Kaupunginjohtaja sopi Lillmälön kalastuskunnan kanssa, että vaikutuksia selvittävät FCG Planeco Oy ja Åbolands fiskarförbund sovitulla tavalla. Yhteenveto selvityksestä oheistetaan (liite). Selvitykset kokonaisuudessaan ovat saatavilla kaupungintalolla ja kokouksessa. Selvityksistä voidaan todeta, että loma-asuntomessut eivät ole vaikuttaneet kielteisesti kaavoitukseen ja maankäyttöön. Asukkaiden mukaan asemakaava on heikentänyt alueen virkistysarvoa ja kalastusta. Kalastusselvityksestä käy kuitenkin ilmi, että Airiston Sandvikenin asukkaiden kalastus alueella on ollut verrattain vähäistä, eli Lillmälön asukkaiden kokemat kielteiset vaikutukset on pantava yleisesti lisääntyneen kalastuksen kontolle, joka johtuu mm. Airiston matkailukeskuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että sellaisia kielteisiä vaikutuksia, jotka vaatisivat kaupungin puolelta toimenpiteitä, ei ole voitu osoittaa. Ehdotus: (Kaupunginjohtaja) Kaupunginhallitus merkitsee selvitykset Airiston Sandvikenin asemakaavan vaikutuksista ja kirjelmän Lillmälön kalastuskunnalta ja Sten, Bernt ja Eeva Bergmanilta tiedoksi ja toteaa, etteivät selvitykset anna kaupungin puolelta aihetta toimenpiteisiin. Selvitysraportti annetaan tiedoksi edellä mainituille. Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

19 13/ Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGILLE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMI- SESTÄ UUDEN LUMITYKIN HANKINTAA VARTEN JO VUONNA /02/020/2007 KULTLTK Pargas IF:n hiihtojaosto on toimittanut kulttuurilautakunnalle seuraavan anomuksen : "Finbyn latujen kehittäminen Pargas Idrottsförening rf:n hiihtojaosto toivoo, että kaupunki varaa varat uuden lumitykin hankintaa varten vuoden 2008 talousarviossaan. Pargas IF:n hiihtojaosto on useiden vuosien ajan aktiivisella talkootyöllä rakentanut ja pitänyt kunnossa Finbyn kuntoratoja. Seura on rakentanut talkoovoimin mm. lumetusjärjestelmän, johon sisältyy vesimonttu, pumppaamo ja lumitykki. Seura tekee työtä luodakseen lapsille ja nuorille, kuntoilijoille, kouluille ja kilpahiihtäjille edellytykset harrastaa maastohiihtoa hyvissä olosuhteissa Paraisilla. Kaupunki on tullut tunnetuksi hienoista laduistaan myös kunnan rajojen ulkopuolella. Lisäksi haluamme painottaa, että keinolumilatu on Paraisilla monista muista paikkakunnista poiketen maksuton ja avoinna kaikkien hiihdosta kiinnostuneiden käytettäväksi. Lumitykki, joka on kokonaan Pargas IF:n hiihtojaoston rahoittama, alkaa ahkerasta käytöstä johtuen olla melko kulunut, millä on ollut kielteinen vaikutus tykin toimintavarmuuteen. Tykin lumetuskapasiteetti eli enintään 12,5 m 3 /h on lisäksi liian pieni, jotta tykkiä voitaisiin käyttää lumen valmistamiseen tehokkaasti myös lyhyempien pakkaskausien aikana. Mallista riippuen nykyaikaisten alipainetykkien teoreettinen lumetuskapasiteetti on enimmillään noin m 3 /h optimaalisissa oloissa. Käytännössä nyt on vaadittu noin 5-7 vuorokautta lumetusta yhdelle latukilometrille, kun nykyaikaisella tykillä samasta lumimäärästä voitaisiin selvitä 2-3 vuorokaudessa. Koska pakkasjaksot Paraisilla ovat usein vain muutaman vuorokauden mittaisia, kyse on erittäin tuntuvasta parannuksesta. Hiihtomaa hiihto- ja pulkkamäkineen, leikkipaikkoineen, tekniikkalatuineen ja sprinttiratoineen tulee myös hyötymään lisäkapasiteetista, jonka uusi tykki voisi tarjota. Tulevaisuudessa on harkittava myös pitempien latuosuuksien lumettamista. Keinolumi on edellytys hiihtotoiminnan ylläpitämiseksi paikkakunnalla ja kaikenikäisten ihmisten saamiseksi hakeutumaan laduille. Keinolumi on myös erittäin kestävää, ja kestää siksi pitkiäkin lämpimiä jaksoja sulamatta mainittavasti. Uusi lumitykki olisi erittäin tärkeä sekä kansanterveyden että

20 13/ kilpailutoiminnan kannalta. Tämä panostus hyödyttää myös koko Turunmaan kuntaa, ja Parainen voi tässä mielessä toimia edelläkävijänä. Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä sähkökeskuksen päivittäminen (vaatii 63 A -pääsulakkeet) sekä suuremman suurpainepumpun hankinta. Annamme mielellämme lisätietoja, otattehan yhteyttä Kent Westerholmiin, , tai Mikael Enbergiin, " Ehdotus: (liikuntasihteeri) Lautakunta päättää, että uuden lumitykin hankinta siirtyy vuodelle 2009 vuoden 2008 suurten investointien johdosta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. KULTLTK Pargas Idrottsförening rf on toimittanut seuraavan anomuksen : "Finbyn hiihtolatujen kehittäminen Pargas Idrottsförening rf:n hiihtojaosto toivoo, että kaupunki myöntäisi jo vuonna 2008 määrärahan uuden lumitykin hankintaa varten sekä putkien ja pumpun uudistamista varten. Piffenin hiihtojaosto on useiden vuosien ajan raken ta nut ja pitänyt kunnossa Finbyn kuntoratoja aktiivisella talkootyöllä. Seura on ra ken ta nut tal koo voimin mm. lumetusjärjes telmän, jo hon sisäl tyy vesimonttu, pumppaamo ja lumi tykki. Seura tekee työtä luodak seen lapsille ja nuoril le, kun toilijoil le, kou luille ja kilpahiihtä jille edellytykset harrastaa maastohiihtoa hyvissä olosuh teissa Pa rai sil la. Kau pun ki on tullut tunne tuksi hienoista hiihtoladuistaan myös kunnan rajo jen ulkopuolella. Lisäksi haluamme painottaa, että keino lumilatu on Parai silla monista muista paikkakunnista poiketen maksuton ja avoinna kaik kien hiih dosta kiin nostunei den käytettäväksi. Lumitykki, joka on kokonaan Piffenin hiihtojaoston rahoittama, al kaa ah keras ta käy töstä johtuen olla melko kulunut, millä on ollut kielteinen vaikutus tykin toiminta var muuteen. Tykin lumetuskapasiteetti eli enin tään 12,5 m 3 /h on lisäksi liian pieni, jotta lumitykkiä voi tai siin käyt tää lumen valmistamiseen tehokkaasti myös ly hyiden pakkaskausien aikana. Mallista riippuen nykyaikaisten, alipaineella toimi vien puhallintykkien teo reet ti nen lu me-

21 13/ tuska pasiteetti on enimmillään noin m 3 /h optimaalisissa oloissa. Käytännössä nyt on vaadittu noin 5-7 vuorokautta lumetusta yhdelle latukilometrille, kun ny kyai kai sella lu mity killä samasta lumimäärästä voitaisiin selvitä 2-3 vuorokaudessa. Koska pak kas jak sot Parai silla ovat usein vain muu ta man vuo ro kauden mittaisia, kyse on erittäin tuntuvasta parannuksesta. Hiih to maa hiihto- ja pulkkamä kineen, leik ki paik koineen, tekniikkalatuineen ja sprinttiratoineen tulee myös hyötymään lisäkapasiteetista, jonka uusi tykki voisi tarjota. Tu le vaisuu dessa on harkittava myös pitempien latuosuuksien lumettamista. Vähälumisen viime talven takia kilpahiihtäjien määrä väheni. Kol men edellis vuoden keskiarvoon verrattuna vähennys oli yli 30 %. Hiih to koulu laisten ja kuntohiihtäjien lukumäärä laski vielä enemmän. Kei nolumi on sik si edelly tys hiihtotoiminnan ylläpitämiseksi paikkakunnalla ja kaikenikäis ten ihmis ten saamiseksi hakeutumaan laduille. Kei no lumi on myös erittäin kes tävää, ja kestää siksi pitkiäkin lämpöjaksoja su la mat ta mai nitta vasti. Uu si lumi tykki olisi erittäin tärkeä sekä kun toili joiden kan nalta yleensä et tä kilpailu toimin nan kannal ta. Tämä pa nos tus hyö dyttää ko ko tu levaa suur kun taa, ja Parai nen voi tässä mielessä toimia edelläkävijänä. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan euroa (alv. 0 %), ja Piffenin hiihtojaosto toivoo kaupungin voivan vastata eurosta, jolloin yhdistyksen osuudeksi jäisi euroa. Lumitykin ohella on hankittava uusi, nykyistä korkeapainepumpppua isompi pumppu. Tä män li säk si pump pua var ten on han kit ta va oma sähkökeskus, jossa on 3 x 35 A:n voimavirta. Ny kyisen 3 x 50 A:n sähkökeskuksen pitäisi asiantuntijoiden mukaan riittää it se lumitykin käyttöä varten. Hankintojen lisäksi on tehtävä sähkö- ja vesi johtojen asennustöitä, mihin sisältyy myös uusien putkien vetäminen, kos ka nykyiset putket on mitoitettu liian harvaan uutta pumppua aja tellen. Ehdotuksemme on, että kaupunki hoitaa lumitykin ja uuden sähkökeskuksen hankinnan. Alustava tarjous sopivasta lumitykistä on toimitettu liikuntasihteerille. Yhdistyksen osuudeksi hankkeesta jäisi korkeapainepumpun hankkiminen (ar vo noin euroa, alv. 0 %) sekä sähkö- ja vesijohtojen asennustyöt. Nä mä tehdään osin talkoovoimin, osin paikallisia yrittäjiä käyttäen. Piffenin hiihtojaoston tavoitteena on saada uusi toimiva lumetusjärjestelmä marraskuuksi Annamme mielihyvin lisätietoa asiasta, voitte ottaa yhteyttä Kent Westerholmiin tai Nisse Norrgårdiin " Ehdotus: (liikuntasihteeri C.G.)

22 13/ Kuten lautakunnan tekemästä päätöksestä käy ilmi, tämän vuoden talousarvioon ei ole varattu määrärahaa lumitykkiä varten. Lautakunta ei myös kään voi tehdä määrärahasiirtoja tämän vuoden liikuntabudjetissa. Lisäksi keskushallinto on antanut tiukat määräykset, joiden mukaan ylityksiä ei sallita tämän vuoden investointitalousarviossa. Vuoden 2009 talousarvioon tullaan ehdottamaan määrärahavaraus uutta lumi tyk kiä varten. Valtuusto tekee asiassa lopullisen päätöksen joulukuussa Jäsen Tomas Jansén ehdotti jäsen Christer Järnströmin kannattamana, että kulttuurilautakunta päättää anoa oikeutta euron määrärahaylitykseen tu keak seen Pargas IF:n hiihtojaoston lumitykkihankintaa. Kulttuurilautakunta päätti yksimielisesti jäsen Jansénin ehdotuksen mukaisesti. KHALL 160 Liite A4b Talousjohtaja: Kaupunginvaltuusto on (14 ) päättänyt myöntää kiinteistölaitokselle euron lisämäärärahan kaupungin Norrbynharjussa sijaitsevan teollisuushallin kunnostusta varten. Lisäksi kaupunginvaltuusto on (32 ) päättänyt valtuuttaa kiinteistölaitoksen tilaamaan neljä ryhmäperhepäiväkotia syksyksi 2008 noin eurolla. Määrärahoja ei ole otettu huomioon vuoden 2008 investointitalousarviossa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on ilmoittanut kaupunginhallitukselle, että lautakunnan tekemä päätös (6 ) sairaankuljetusten valmiustasosta (yksi ambulanssi välittömässä ympärivuorokautisessa hälytysvalmiudessa ja yksi ambulanssi välittömässä hälytysvalmiudessa arkipäivisin perustyöaikana) merkitsee sitä, että terveydenhuollon toimiala tarvitsee käyttötalousarvioon korkeintaan euron lisämäärärahan. Tämän vuoden investointitalousarvio netto on euroa, kun se vuoden 2007 tilinpäätöksessä oli euroa ( euroa vuoden 2007 talousarviossa). Tilinpäätöksen ja talousarvion välisen suuren poikkeaman syynä vuonna 2007 oli se, että euron myyntivoitot kirjattiin talousarviosta poiketen toimintatuottona käyttötalousarvioon.

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä Kulttuurilautakunta 55 10.10.2007 Kulttuurilautakunta 22 05.06.2008 Kaupunginhallitus 160 24.06.2008 PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGILLE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ UUDEN LUMITYKIN HANKINTAA VARTEN

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2008 88 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.06.2008 TID - AIKA 12.06.2008 kl. 17:30-20:05 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 90 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vesihuoltolaitoksen johtokunta 11.06.2008 TID - AIKA 17:30 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo / Ohjaamo 17 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 7/2008 194 Kaupunginhallitus TID - AIKA 18.03.2008 klo 16:00-17:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 75 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 197 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kaupunginhallitus 100 08.04.2008 Kaupunginvaltuusto 38 15.04.2008 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto 20 17.04.2008 Kaupunginhallitus 120 06.05.2008 LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 205 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 205 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 17/2008 503 Kaupunginhallitus TID - AIKA 23.09.2008 klo 17:15-19:00 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 205 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 506 206 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta 18.02.2015 Aika Keskiviikko 18.02.2015 klo 18:00-19:49 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 15.04.2015 klo 15:00-17:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 6 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013.

Tekla 47 3.4.2013 Kiinteistöpäällikkö Matti Vesava on irtisanoutunut virastaan 18.3.2013. Tekninen lautakunta 47 03.04.2013 Kaupunginhallitus 147 15.04.2013 Tekninen lautakunta 74 19.06.2013 Kaupunginhallitus 231 24.06.2013 Tekninen lautakunta 104 25.09.2013 Kaupunginhallitus 321 07.10.2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot