Tunteiden tutkiminen yksilön ymmärtämisen apuvälineenä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunteiden tutkiminen yksilön ymmärtämisen apuvälineenä"

Transkriptio

1 Tunteiden tutkiminen yksilön ymmärtämisen apuvälineenä Heli Repo Ilkka Virtanen Johanna Seppälä markkinalähtöisessä taloudessa. Markkinatutkimus puolestaan toimii laalla alueella sisältää liiketoimintaympäristön kaikki ulottuvuudet tutkien muun muassa markkinoiden rakennetta, kilpailijoita taloudellisia trendejä. Kotlerin määritelmän mukaan markkinointitutkimus sisältää markkinakartoituksen, myyntiennusteiden tekemisen kaikenlaisen markkinoinnin kannalta oleellisen tiedon keräämisen, analysoinnin raportoinnin. Edellä mainitun määritelmän mukaan markkinatutkimus on vain osa markkinointitutkimusta [9]. Tässä raportissa käytetään käsitettä markkinointitutkimus Kotlerin tarkoittamassa laassa merkityksessä. TIIVISTELMÄ Tässä raportissa tarkastellaan, miten miksi yksilöiden on tutkittu käyttäjä- markkinointitutkimuksissa. Tunteet ohavat ihmisten toimintaa ovat vahvasti mukana jokapäiväisessä elämässä. Ne vaikuttavat ostopäätöksiin siihen, kuinka miellyttävänä tuotteen käyttöä pidetään. Tunteiden tutkiminen osana taloustiedettä on uudehko ilmiö, mutta perusteltu sellainen, kun halutaan lisätä tuotteen käytettävyyttä, asiakastyytyväisyyttä siten luoda kilpailukykyä. Tekijöiden avainsanat Käyttäjäkeskeinen suunnittelu, markkinointitutkimus, ostotyytyväisyys, päätöksenteko tunteet. TUNTEET Tunteet ohavat ihmisten toimintaa ovat vahvasti mukana jokapäiväisessä elämässä. Ne vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen, mielialaan sekä toimintavireyteen. Tunteet voidaan havaita muun muassa kasvojen ilmeistä, eleistä käyttäytymisestä. Tunteita voidaan tutkia elimistöön aiheutuneista fysiologisista muutoksista. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi verenpaineen nousu, punastuminen sydämen lyöntitiheyden kasvu. ACM luokittelun avainsanat H.1.2.a Human factors, J.1.g Marketing, J.4.b Psychology, J.7.b Consumer products, H.5.2.q Usercentered design JOHDANTO Tämän raportin alkuperäisenä tarkoituksena oli vertailla tunteiden merkitystä käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa kuluttatutkimuksessa. Alkuasetelma jätti tulkinnan varaa sen suhteen miten mitä vertailla: käyttäjäkeskeinen suunnittelu kuluttatutkimus ovat luonteeltaan melko erilaisia asioita, joten koimme niiden suoran vertailun liian laaksi tutkimusalueeksi. Päätimme rata raportin käsittelemään ainostaan sitä, miten kuluttajien / käyttäjien on tutkittu miksi niitä on tutkittu tarkastelluissa artikkeleissa. Tutkit ovat määritelleet muutaman perustunteen, jotka ovat universaale toisistaan riippumattomia. Jokaisella perustunteella on omat johdonmukaiset kasvonpiirteensä. Tutkit ovat yksimielisiä seuraavista kuudesta perustunteesta: Ilo, yllättyneisyys, pelko, viha, inho suru. Näiden lisäksi osa tutkijoista määrittee myös halveksunnan, inhon kiinnostuksen perustunteiksi. Perustunteiden lisäksi on joukko muita, jotka ovat näiden alaluokkia tai sekoituksia [5]. Tarkastelluissa artikkeleissa käytettiin käsitteitä kuluttatutkimus (consumer research), markkinointitutkimus (marketing research) markkinatutkimus (market research). Erot näiden kolmen välillä eivät ole selviä, mutta sanakirn [6] mukaan kaksi ensin mainittua tarkoittavat samaa; ne keskittyvät ymmärtämään kuluttajien käyttäytymistä, mielihalu mieltymyksiä 1

2 Kuvassa 1 kuvataan, miten tunneperäinen järkiperäinen attelu tapahtuvat aivojen eri osissa limbisessä järjestelmässä etuotsalohkossa [8]. Tunteen attelun yhteistyössä tunteet ohavat päätöksentekoa yhdessä järkevän mielen kanssa. Yksilöllä on ikäänkuin kahdet aivot kaksi erilaista älyä: järkevä tunteva. Ihmisen menestys riippuu niistä molemmista. todettu, että monet sosiaaliset tavat opitut käyttäytymismallit ohavat yksilön asenteita käyttäytymistä interaktiivisia järjestelmiä kohtaan. Tämän lisäksi käyttöliittymät saavat aikaan käyttäjissään monenlaisia [13]. Käyttäjien tunnereaktiot ovat tärkeä osa suunniteltaessa käytettävämpiä tuottavampia järjestelmiä. Vaikka ihmisten onkin yleensä tutkittu markkinointitutkimuksen kannalta, voi niistä kerätty tieto tarjota tärkeää tietoa suunnittelijoille kuluttajien käyttäjien tarpeista. Kuva 1: Tunne- järkiperäinen attelu MIKSI TUNTEET ON OTETTU MARKKINOINTITUTKIMUKSISSA HUOMIOON Kun yritys haluaa tarkkailla analysoida kilpailijoidensa kilpailukykyä menestystä markkinoilla, tulee sen kiinnittää huomionsa kolmeen muuttuan: kilpailijoiden markkinaosuuteen (share of market), tunnettavuuteen (share of mind) miellyttävyyteen (share of heart). Tunnettavuuden miellyttävyyden kasvattaminen automaattisesti kasvattavat myös markkinaosuutta [9]. Tämä osoittaa selkeän syyn sille, miksi tunteiden huomioon ottaminen on tärkeää liiketoiminnalle siten myös markkinoinnille markkinointitutkimukselle. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS MITEN TUNTEITA VOIDAAN TUTKIA KULUTTAJA- JA MARKKINOINTITUTKIMUKSEN KEINOIN Yleensä asiakastyytyväisyyttä mitataan vertaamalla ennakko-odotuksia siihen palveluun tai tuotteeseen mitä todellisuudessa on saatu [9]. Tunteiden merkitystä palvelutyytyväisyyteen tutkittiin Lilnderin Strandvikin tutkimuksessa [12] jossa etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Markkinointitutkimusta voidaan tehdä useilla eri tavoilla. Lancasterin [10] mukaan tutkimusmenetelmät voidaan otella seuraavasti: deskriptiivinen, ennustava neuvoaantava tutkimusote. Kun halutaan tutkia sellaisia asioita kuten ihmisten ostokäyttäytymistä, markkinaolosuhteita tai kuluttajien asenteita tiettyjä tuotteita tuotemerkkejä kohtaan, yleensä käytetään deskriptiivistä eli kuvailevaa tutkimusotetta [10]. Tämäntyyppinen tutkimus ei mahdollista selkeiden lainalaisuuksien löytämistä vaan ennemminkin antaa varusteet tulkita ympäristöä jossa ei välttämättä ole absoluuttisia syy seuraussuhteita. Markkinointitutkimuksessa kuvaileva tutkimusote ei yleensä pyrikään ennustamaan tulevaisuutta, vaan keskittyy siihen mitä on tapahtumassa tällä hetkellä. Kokevatko asiakkaat kun he kuluttavat palveluita? Ovatko nuo tunteet yhteydessä saatavaan tyytyväisyyteen? palvelusta Näihin kysymyksiin etsittiin vastausta käyttämällä pohna Servqual-kyselytyökalua, jonka tavoitteena on aina löytää se ero, jonka asiakas huomaa olevan omien toiveidensa odotustensa todellisuudessa saamansa palvelun (actually delivered service) välillä [3]. Tiedot kerättiin espoolaisissa työvoimatoimistoissa, kyselyssä keskityttiin yhden käyntikerran sista pitkien asiakassuhteiden tutkimiseen. KÄYTTÄJIEN TUNTEIDEN HUOMIOIMINEN Aikaisemmista työvoimatoimistoihin kohdistuneista tutkimuksista alan kirllisuudesta poimittiin seitsemän tunnetta, joita käytettiin tutkimuksen pohna. Nämä tunteet olivat: onnellinen, toiveikas, positiivisesti yllättynyt, vihainen, masentunut, syyllinen nöyryytetty. Asiakkailta kysyttiin, millaisia he yhdistävät työvoimatoimistossa käynteihin. Jokaisesta muuttusta muodostettiin lause tunnen itseni vihaiseksi, tunnen Perinteisesti tuotteita on tutkittu lähinnä työnteon helpottamisen kannalta. Ihmiset reagoivat mielestään kaikkiin käyttöliittymiin, kuin ne olisivat pelkkiä koneita joilla päästä tavoitteeseen, unohtaen kaikki sosiaaliset emotionaaliset asiat, joita tuotteiden käytöstä syntyy. Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana on kuitenkin tehty yli 70 kokeellista tutkimusta, joiden mukaan käyttäjät eivät reagoi tuotteisiin pelkästään rationaalisesti. On 2

3 itseni positiivisesti yllättyneeksi niin edelleen. Edellä mainittujen lauseiden esiintymistiheyttä mitattiin seitsenportaisella asteikolla (1...7), jossa arvo yksi tarkoittaa ei koskaan arvo seitsemän usein. Tyytyväisyyttä tutkittiin seitsenportaisella kuvallisella menetelmällä, jossa asteikko kulki hymyilevästä kasvokuvasta J surulliseen L. Tuloksia analysoitiin etsimällä yhteyksiä koettujen tunteiden asiakastyytyväisyyden välillä. Tutkimuksessa todettiin että tunteet vaikuttavat tyytyväisyyteen enemmän kuin esimerkiksi saatu palvelutaso riittävän tai erinomaisen palvelun saatavuus. Tutkimuksessa todettiin että negatiiviset positiiviset tunteet kompensoivat toisiaan tiettyyn raan asti, että asiakkaat sietävät jonkin verran negatiivisia antamatta niiden vaikuttaa tyytyväisyyteensä. Jos asiakkaalla on vain vähäisiä positiivisia tai negatiivisia, ne eivät näytä vaikuttavan palvelutyytyväisyyteen. Voimakaskaan positiivinen tunne ei yksinään selitä asiakastyytyväisyyttä, kun taas voimakkaat negatiiviset tunteet ovat tyytyväisyyden kannalta kriittisiä [12]. Tällainen asetelma asettaa liikkeenjohdon markkinoinnin mielenkiintoisen haasteen eteen, koska asiakastyytyväisyys on elintärkeää kaikille voittoa tavoitteleville yrityksille Kuva 2: Himon oravanpyörä [2] Tutkimuksen mukaan himotuilla tuotteilla ei pyritä korvaamaan sosiaalisia suhteita, vaan niiden pikemminkin toivotaan auttavan muun muassa rakkauden, kunnioituksen, statuksen tai viehättävyyden saavuttamisessa. Himot syntyvät yksilön kuvitelmista, joita hän kehittää sisällään. Kuvitelmien kehittymiseen voivat vaikuttaa niitä voidaan vahvistaa ulkoisilla virikkeillä. Tällaisia virikkeitä ovat esimerkiksi mainokset, elokuvat, televisiosart muiden ihmisten todelliset tai kuvitellut kulutustottumukset [2]. TUNTEET OSTOMOTIVAATION HERÄTTÄJÄNÄ Eräässä tutkimuksessa tutkittiin himoa (desire) motivoivana tekijänä satunnaiseen kulutukseen. Tutkimus toteutettiin kolmessa eri kulttuurissa: Yhdysvalloissa, Tanskassa Turkissa. Tutkimuksessa todettiin, että himo on voimakas, tkuva tkuvasti uudistuva tunne, joka voi olla samanaikaisesti epämukava miellyttävä [2]. LASTEN SUUNNITTELU PYÖRÄTUOLIEN TUNNELÄHTÖINEN Artikkelissa [4] kuvataan lasten pyörätuolien tunnelähtöistä suunnitteluprosessia. Pyörätuolit aiheuttavat ihmisissä tiettyyn asteeseen asti epämiellyttäviä. Usein laitteet kuitenkin suunnitellaan ergonomian, käytettävyyden yrityksen tuotantomahdollisuuksien mukaan käyttäjien tunteet jätetään huomioimatta. Lasten pyörätuolit näyttävätkin usein aikuisten malleista pienennetyiltä. Kuvassa 2 on esitetty himon oravanpyörämäinen luonne. Himo on voimakas tunne, joka varjostaa muita motiive, kuten halu (wants), joita yleensä tutkitaan kuluttatutkimuksessa. Himot syntyvät mielikuvituksessa (imagination) ulkoisten virikkeiden muokkaamana. Himo pyritään tyydyttämään toteuttamalla himottu asia (realization). Himon toteuttaminen ei välttämättä aina tuo tyydytystä usein matka onkin parempi kuin perille pääseminen. Pyörätuolin tulisi kuitenkin taata käyttäjälleen mahdollisuus käyttäytyä kuin muutkin lapset. Tämän vuoksi haluttiinkin suunnitella laite joka ei näytä vain tylsältä apuvälineeltä, vaan ilmaisee suunnittelullaan leikkisää ulkoiluvälinettä. Suurin haaste suunnittelijoilla olikin saada aikaan pyörätuoli, joka antaa käyttäjälleen miellyttäviä tunneelämyksiä. Kun ilmenee, että himon toteuttaminen ei olekaan mahdollista, tuloksena on turhautuminen (frustration), joka itsessään on negatiivinen tunnetila. Himon tkuvasti uudistuvasta luonteesta johtuen, turhautuminen vaihtuu an myötä toivoksi (hope). Toivo puolestaan on miellyttävä tunnetila, vaikuttaa siltä, että toivon positiivinen luonne johtaa himon himoitsemiseen, eli synnyttää himon oravanpyörän. Tutkimukseen osallistui viisi poikaa kolme tyttöä, jotka olivat iältään 7-12 vuotiaita, sekä heidän vanhempansa. Suunnitteluprosessi ettiin neljään osaan, joista ensimmäisessä tutkittiin kuuden perinteisen pyörätuolimallin aiheuttamia sekä lapsissa että heidän vanhemmissaan. Kuvassa 3 on esitelty tutkimuksessa käytössä olleet mallit. 3

4 Tutkimuksen lopuksi testattiin mallit A,B,C,D,F suunniteltu uusi malli uudella käyttäjäryhmällä (kahdeksan lasta heidän vanhempansa), jonka jäsenistä kukaan ei osallistunut ensimmäiseen testiin. Heille kerrottiin, että jokaista testissä olevaa mallia on tuotannossa. Tämän vaiheen tulokset on esitetty kuvassa 5, tutkimuksessa kehitetyn pyörätuolin rinnalla. Huomattavimmat erot mallin A uuden mallin välillä löytyvät miellyttävistä tunteista. Esimerkiksi viehätys, ihastus miellyttävä yllätyksellisyys ovat huomattavasti vahvempia uuden pyörätuolin kohdalla. Aikuiset kokevat epämiellyttäviä perinteisen mallin kohdalla vähemmän, kun taas lapsilla epämiellyttävät tunteet vähenivät uutuustuotetta arvioitaessa. Kuva 3: Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa käytetyt pyörätuolimallit Tutkimuksessa mitattiin 14 tunnetta, jotka kautuivat puoliksi miellyttäviin epämiellyttäviin. Kuvassa 4 on esitelty yhden mallin (A) tuottamat tunne-elämykset. Kuvassa mustalla on esitetty lasten tunteet harmaalla heidän vanhempiensa. Käytössä oli ohjelma, jossa kustakin tunteesta kirttiin kolmen asteikolla, onko tunnetta olemassa (selkeästi, hieman tai ei ollenkaan havaittavissa). Kuvassa olevan viivan pituus esittää näiden tulosten keskiarvoa.. Kuva 5: Positiivisia herättävä pyörätuolimalli HYVIEN MIELIKUVIEN KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELULLA HERÄTYS Artikkelissa [14] on käsitelty sitä, kuinka tuotteesta voidaan herättää hyviä mielikuvia käyttöliittymäsuunnittelun kannalta. Käyttöliittymä voidaan suunnitella herättämään positiivisia käyttämällä siinä seuraavia komponentte: houkuttelevat metaforat, mukaansatempaava sisältö, miellyttävä grafiikka, viehättävä animointi, sekä sopivat äänet. Etenkin animointi äänet ovat vaarallisia niiden suunnitteluun tuleekin kiinnittää erityisesti huomiota. Animoinnilla on hyvä esittää esimerkiksi toimenpiteen edistymistä, kun taas huomiota häiritsevät ikonit ärsyttävät. Ra onkin joskus hyvin pieni. Esimerkiksi Microsoft Officen apuri paperiliitin on monen mielestä ärsyttävä, mutta kun apurin ulkonäön muuttaa, voi siitä tulla dokumentin kirjoitukseen sopiva piristäjä (kissa, koira...). Kuva 4: Mallin A aiheuttamat tunteet. Tutkimuksen toisessa vaiheessa pyrittiin ymmärtämään miksi kyseiset pyörätuolit herättävät nämä tunteet. (Esimerkiksi jokin tuote voi olla houkutteleva värinsä tai kokonsa puolesta.) Kolmannessa vaiheessa suunniteltiin uusi pyörätuolimalli (kuva 5) käyttämällä edellisten vaiheiden tuloksia hyväksi. POHDINTAA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vaikka taloustieteilijät ovat jo kauan olleet tietoisia tunteiden merkityksestä ihmisen käyttäytymiseen, niitä ei 4

5 ole ennen kuin vasta hilttain sisällytetty erilaisiin talousmalleihin. Tätä on selitetty sillä, että on pidetty kestoltaan hetkellisinä siksi epäolennaisina, sillä, että tunteet ovat liian ennalta -arvaamattomia monimutkaisia mahdollistaakseen mallien rakentamisen [1]. Vaikka osataan mitata, niiden ennustaminen hallitseminen erilaisilla malleilla on edelleen arpapeliä. Tunteiden tutkimisen puolesta puhuu kuitenkin se, että jo olemassaolevia pystytään kartoittamaan, mikä mahdollistaa negatiivisia aiheuttavien tekijöiden poistamisen. kiinnostumisesta sekä iloisuudesta [13]. Tätä näkökantaa olisikin mielenkiintoista tutkia edelleen. REFERENCES 1. Araña, J. E., León, C. J. Do emotions matter? Coherent preferences under anchoring and emotional intensity effects s. 2. Belk, R. W., Güliz, G., Askegaard, S. The Fire of Desire: A Multisited Inquiry into Consumer Passion. Journal of Marketing Research, 30, 2003, Blinnikka, S., Kuusinen, I., Saarinen, M-L., Tur, T., Viiri, M. Amk-kirstojen laadullisesta arvioinnista mittareita mietintää. Opetusministeriö. Luettu ISO mukaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun paruselementit ovat: käyttökontekstin määrittely, käyttäjävaatimusten määrittely, suunnitteluratkaisujen tuott aminen suunnitteluratkaisujen evaluointi käyttäjien kanssa [7]. Markkinointitutkimus sen sian koostuu seuraavista vaiheista: asiakassegmentointi, kohderyhmän valinta, arvoasettelu, tuotekehitys, palvelukehitys, hinnoittelu, alihankinta tekeminen, myyntityö, myynninedistäminen mainonta [11]. 4. Desmet, P., Dijkhuis, E. A Wheelchair can be Fun: A Case of Emotion-driven Design. 5. Fernández-Dols, J., Carrera, P., Casado, C. The Meaning of Expression: Views from Art and Other Sources. _05.PDF Kun tarkastellaan käyttäjäkeskeistä suunnittelua markkinointitutkimusta vertailemalla edellä mainittu määritelmiä, voidaan huomata että ne risteävät keskenään lähinnä tuotevaatimusten suunnittelun tuotesuunnittelun osalta. Markkinointitutkimuksen tarjoamien menetelmien soveltamisen käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun tulee siis keskittyä tähän osa-alueeseen. Tunteita voidaan tutkia sekä käytettävyys- että markkinointitutkimuksen tarpeisiin, mutta kirjoittat uskovat, että kyseisen tiedon tarve markkinointitutkimuksessa (tunteilla on suuri vaikutus ostopäätökseen) on suurempi kuin käytettävyystutkimuksessa (tunteet vaikuttavat siihen kuinka miellyttävänä tuotteen käyttöä pidetään). 6. Luettu Luettu Luettu Kotler, P. Marketing Management. New Jersey: Prentice hall international, Inc Lancaster, G. Marketing research. Lecture notes. University of North London. Lasten pyörätuolin suunnitteluesimerkki oli hyvin käyttäjäkeskeinen. Kuitenkin lopputuloksena saatu tuote oli kirjoittajien mielestä myös kuluttakeskeinen (lopputuloksena saatu tuote oli hyvin trendikäs). Mielestämme käyttäjäkeskeistä suunnittelua varten kerättyä tietoa tunteista, voidaan käyttää hyväksi myös markkinointitutkimuksessa toisinpäin. 11. Lanning, M.J., Michaels, E.G. A business is a Value Delivery System. McKinsey staff paper No.41, JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 14. Shneiderman, B. Designing for Fun: How Can We Design User Interfaces to Be More Fun? 12. Lilnder, V., Strandvik, T. Emotions in service satisfaction. International Journal of Service Industry Management, Vol. 8 No. 2, Picard, W., Wexelblat, A. Future Interfaces: Social and Emotional Tässä artikkelissa jätettiin huomioimatta sovellukset, jotka ottavat huomioon käyttäjänsä tunteet mukauttavat toimintaansa sen mukaisesti. Rosalind Picardin laboratoriossa on kehitetty teknologioita, jotka mahdollistavat tällaisten sovellusten luomisen. Tietokoneet siis reagoivat ihmisten antamiin merkkeihin esimerkiksi hämmennyksestä, turhautumisesta, vihaisuudesta, 5

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää

Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää Kuluttajien tutkiminen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Emma Mäenpää Case New Coke Vuonna 1985 Coca-Cola Company päätti tuoda markkinoille uuden kolajuoman New Cola Makeampi versio perinteisestä Coca Colasta

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LUENTO 3. 1) Käyttäjän kokemus 2) Emootiot ja motivaatio 3) Käyttäjäryhmät 4) Käyttäjien tarpeet ja niiden kartoittaminen 5) Luentotehtävä 3

LUENTO 3. 1) Käyttäjän kokemus 2) Emootiot ja motivaatio 3) Käyttäjäryhmät 4) Käyttäjien tarpeet ja niiden kartoittaminen 5) Luentotehtävä 3 LUENTO 3 1) Käyttäjän kokemus 2) Emootiot ja motivaatio 3) Käyttäjäryhmät 4) Käyttäjien tarpeet ja niiden kartoittaminen 5) Luentotehtävä 3 KÄYTTÄJÄN KOKEMUS -USER EXPERIENCE Käyttäjäkokemus -User Experience

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken

Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet. Päivi Voima Senior Researcher Hanken Muuttuva markkinointi muuttuvat tiedontarpeet Päivi Voima Senior Researcher Hanken Missä olemme tänään? Riippuu keneltä kysyy Myynti 4P Customer experience Segmentointi B2C CRM Asiakkuudet Palvelut Sosiaalinen

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 06.11.2014

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi. Sampsa Puttonen & Mikael Sallinen 1 06.11.2014 Hyvinvointia työstä 06.11.2014 Sampsa Puttonen & 1 Metsähyvinvoinnin kehitysohjelman ajankohtaistapahtuma Ihmiset ja osaaminen menestymisen kivijalka Energiaa tuloksentekoon 06.11.2014 2 Konteksti Tuottavuus

Lisätiedot

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi

Studio ART Oy. Yritysesittely. Studio ART Oy. Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Studio ART Oy Yritysesittely Studio ART Oy Kasöörintie 14 90420 Oulu p. 040-5799073 www.studioart.fi Pekka Klemetti Managing Director pekka.klemetti@studioart.fi Studio ART Oy Toimiala ICT Avainsana Tuotekehitys,

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista

5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista 5 asiaa, jotka sinun on hyvä tietää sinun aivoista VILMA HEISKANEN 26.11.2014 Lähde: http://powerofpositivity.com/5-things-must-know-mind/ Puhu parin kanssa Lue parin kanssa aivoista Mitä ajattelet? Oletko

Lisätiedot

Kuka käyttää joukkoliikennettä?

Kuka käyttää joukkoliikennettä? Kuka käyttää joukkoliikennettä? Case HSL, Jarno Ekström, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Jarno Ekström palvelumuotoilupäällikkö HSL Muotoilu (MA/IDBM) Markkinointi (MBA/SID) Palvelumuotoilu

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Katja Soini TaiK 21.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona 21.3.2007 Luento

Lisätiedot

Johnson, A Theoretician's Guide to the Experimental Analysis of Algorithms.

Johnson, A Theoretician's Guide to the Experimental Analysis of Algorithms. Kokeellinen algoritmiikka (3 ov) syventäviä opintoja edeltävät opinnot: ainakin Tietorakenteet hyödyllisiä opintoja: ASA, Algoritmiohjelmointi suoritus harjoitustyöllä (ei tenttiä) Kirjallisuutta: Johnson,

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

CT30A2800. Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu?

CT30A2800. Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu? CT30A2800 Osa I: (n. 90 min) Käyttäjäkeskeinen Suunnittelu? Sisältö Mitä on käyttäjäkeskeisyys ( 5 kalvoa ) Käyttäjäkeskeisyyteen vaikuttavat voimat (8 kalvoa) Käyttäjäkeskeisyys on usein kontekstisidonnaista

Lisätiedot

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Referaatti ja kommentti Florian Bauerin ja L TURin casesta Esomar kongressissa Istanbulissa 2013. Jukka Rastas

Referaatti ja kommentti Florian Bauerin ja L TURin casesta Esomar kongressissa Istanbulissa 2013. Jukka Rastas Referaatti ja kommentti Florian Bauerin ja L TURin casesta Esomar kongressissa Istanbulissa 2013 Jukka Rastas 1 Case study Leveraging Predictably Irrational Decisions Florian Bauer/Vocatus AG Pricing Beyond

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Teknologian ennakointi

Teknologian ennakointi Teknologian ennakointi 7307050 Hypermedian jatko-opintoseminaari Outi Laitinen Automaatio- ja säätötekniikan laitos Puh: 3115 3555 Email: outi.laitinen@tut.fi Esityksen sisältö: Teknologian ennakointi

Lisätiedot

Fiction searching from an enriched library web service

Fiction searching from an enriched library web service Fiction searching from an enriched library web service Anna Mikkonen, Tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto Memornetin syysseminaari 10. 11.10.2013/Tampere Esityksen sisältö Väitöstutkimuksen tausta ja

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 3

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 3 ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2010 Harjoitus 3 Ratkaisuehdotuksia 1. (a) Päätöspuu on matala, jos mitään sattumasolmua ei välittömästi seuraa sattumasolmu eikä mitään päätössolmua

Lisätiedot

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research Taloustieteen

Lisätiedot

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka:

ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) Opettajan nimi: Luokka: ISLP:n Kansainvälinen tilastojen lukutaitokilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) OPPILAAN NIMI: Ikä: Koulu: Opettajan nimi: Luokka: Alla oleviin kuvioihin on kerätty yli

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014

ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen)

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet dppi03. Konseptointikirja sisältö pääpiirteittäin. Luotain/Mode seminaari 13.3.2003 Vesa Jääskö

Käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet dppi03. Konseptointikirja sisältö pääpiirteittäin. Luotain/Mode seminaari 13.3.2003 Vesa Jääskö Käyttäjäkokemuksen ulottuvuudet dppi03 Konseptointikirja sisältö pääpiirteittäin Luotain/Mode seminaari 13.3.2003 Vesa Jääskö Käyttäjäkokemuksen malli? Käyttäjäkokemus konseptisuunnittelun näkökulmasta

Lisätiedot

ARJEN TOIMINTAKYKY Muutosten seuraaminen järjestötoimintaan osallistumisen aikana. Mari Stycz & Jaakko Ikonen

ARJEN TOIMINTAKYKY Muutosten seuraaminen järjestötoimintaan osallistumisen aikana. Mari Stycz & Jaakko Ikonen ARJEN TOIMINTAKYKY Muutosten seuraaminen järjestötoimintaan osallistumisen aikana Mari Stycz & Jaakko Ikonen Seurantatiedon kerääminen kannattaa Järjestöissä vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn,

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Willian Glasser MD kehitti Valinnan teorian kliinisessä työssään. 1965 ensimmäisen kirja Reality Therapy; A New Approach To Psychiatry Käytännön

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta.

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. 3.3. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Tunteisiin liittyvä harjoitustyö Osa 1 Vaihtoehto 1: tunnista ja rekisteröi omia tunteitasi

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen Jouni Nevalainen Esityksen sisällysluettelo Työn tausta Ongelman asettelu Käsitteitä ja määritelmiä Käytetyt menetelmät Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI mahdollisuus kuvataideopetuksessa? Osaava-hanke, Porvoo 21.5.2014 / Elisse Heinimaa

PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI mahdollisuus kuvataideopetuksessa? Osaava-hanke, Porvoo 21.5.2014 / Elisse Heinimaa PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI mahdollisuus kuvataideopetuksessa? Osaava-hanke, Porvoo 21.5.2014 / Elisse Heinimaa PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI on reggio emilian kunnallisissa päiväkodeissa kehitetty työskentelytapa.

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Entä sitten kun ei pyyhi hyvin?! keinoja stressin hallintaan ilon psykologian ja läsnäolon avulla

Entä sitten kun ei pyyhi hyvin?! keinoja stressin hallintaan ilon psykologian ja läsnäolon avulla TYÖSSÄ JAKSAMINEN JA HYVINVOINTI Entä sitten kun ei pyyhi hyvin?! keinoja stressin hallintaan ilon psykologian ja läsnäolon avulla Pia Orell-Liukkunen TeraPia; www.terapiaorell.com Flowmeon Oy, www.flowmeon.fi

Lisätiedot

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa

Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Lapset Hittivideon tekijöinä - menetelmä musiikkivideoiden tekemiseen koululuokassa Antti Haaranen, Valveen elokuvakoulu 18.11.2010 GRAFIIKKA: HENNA TOPPI Hittivideo lyhyesti - Elokuva- ja mediakasvatuksen

Lisätiedot

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinointi Outi Uusitalo 11.11.2013 Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinoinnin asemasta ja sisällöstä Monitieteellisyys / Kärkiparadigmat Trendejä kuluttajamarkkinoilla Kuluttajamarkkinoinnin

Lisätiedot

Uusi uljas ubimaailma?

Uusi uljas ubimaailma? Uusi uljas ubimaailma? ÄES - Älykkään ympäristön ekologia - projekti 2005-2007 (Tekes) Kommentin teemat Vihdoinkin irti Weiserista ja eteenpäin Otetaan ympäristö-termi vakavasti Kompleksisuus ja sen hallinta

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Opiskelija digimaailmassa

Opiskelija digimaailmassa Opiskelija digimaailmassa Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki @petterij pjarvinen.blogspot.com bittimittari.blogspot.com @petterij www.facebook.com/petterijj profiles.google.com/petterij pinterest.com/petterij

Lisätiedot

Koiraihmiset ja ihmisten koirat eroja ja yhtäläisyyksiä

Koiraihmiset ja ihmisten koirat eroja ja yhtäläisyyksiä Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus Eläinten hyvinvointifoorumi 8.12.2015, Helsinki Koiraihmiset ja ihmisten koirat eroja ja yhtäläisyyksiä FT Miiamaaria Kujala miiamaaria.kujala@helsinki.fi Neurotieteen

Lisätiedot

Käyttäjätutkimuksen toteutus ja tuloksia

Käyttäjätutkimuksen toteutus ja tuloksia Käyttäjätutkimuksen toteutus ja tuloksia 1. Laadullinen Käyttäjätutkimus - Case Ilosaarirock Kevät ja kesä 2011 Toteutus Kesän 2011 käyttäjätutkimus kohdentui hankkeen pilottikohteeseen, Ilosaarirockiin

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI

MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI MARKKINOINNIN MUUTTUMINEN SISÄLTÖ- OHJAUTUVAKSI CASE: SOCIAL HERO & MICROSOFT JAANA VUORI MICROSOFT OY SATU YRJÄNEN SEK LOYAL OY PÄIVÄN SISÄLTÖ 1 2 3 4 5 6 Markkinoinnin ja ostokäyttäytymisen muutos Sisältöohjautuva

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet?

Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Miten varmistaa käytettävyys terveydenhuollon tietojärjestelmien* hankinnoissa? Vaihtoehdot ja niiden haasteet? Timo Jokela, FT, dos. Joticon Oy (Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto) *asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen

Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Esityksen tiivistelmä Elina Hiltunen Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Siksi on tärkeää, että valmistaudumme (ainakin henkisesti) erilaisiin tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Tulevaisuusajattelua voi käyttää

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Vattenfallin imago kirkastui

Vattenfallin imago kirkastui Vattenfallin imago kirkastui Julkaisuvapaa maanantaina 17.12.2012, klo. 06.00 Suomen SÄHKÖYHTIÖT - EPSI Rating asiakastyytyväisyys 2012 Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain kuluttajien

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUS- KETJU 1

VAIKUTTAVUUS- KETJU 1 VAIKUTTAVUUS- KETJU 1 Sisältö Vaikuttavuusketju....... 3 Tarve 4 Visio. 4 Tavoite..... 4 Resurssit...5 Toimenpiteet....5 Tulokset.....5 Vaikuttavuus.....5 Hyvän mitat Tietojen keräämisen suunnitelma 6

Lisätiedot

BI4 Ihmisen Biologia KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO

BI4 Ihmisen Biologia KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO BI4 Ihmisen Biologia KAUSTISEN MUSIIKKILUKIO 2016-2017 Tervetuloa BI4-kurssille! Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa: ihmissolun erilaistumisen pääperiaatteet sekä kudosten ja elinten rakenteet

Lisätiedot

Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction

Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction Health and welfare effects of wood and bio-based materials in Construction 23.11.2017 @14:00 15:30 Bio- and circular economy matchmaking event: From Waste to Valuables Ohjelma / Agenda 14.05 14.20 Puurakentaminen

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja prosessit Kurssilla: Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen, 21.1.2013 Johanna Kaipio, TkT, DI Tutkijatohtori ja opettaja Strategisen käytettävyyden

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu

Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu Osallistavan suunnittelun ja laadullisen tiedon keräämisen työkalu 02.03.2012 Kirsti Sääskilahti Oulun yliopisto / Oulun Eteläisen instituutti Kerttu Saalasti Säätiö SoftGIS/PehmoGIS/PPGIS*_termin määrittely

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Yhteenveto. Aiheita lopuksi

Yhteenveto. Aiheita lopuksi Yhteenveto Saila Ovaska Informaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto *) Osan luentokalvoista on laatinut Jenni Anttonen syksyllä 2009. Aiheita lopuksi Kertausta Kurssin keskeiset kysymykset Mitä pitäisi

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Käyttökokemusta voi suunnitella - case UXUS. Design for Life -tilaisuus, Kiasma, 12.11.13 Hanna Koskinen, VTT

Käyttökokemusta voi suunnitella - case UXUS. Design for Life -tilaisuus, Kiasma, 12.11.13 Hanna Koskinen, VTT Käyttökokemusta voi suunnitella - case UXUS Design for Life -tilaisuus, Kiasma, 12.11.13 Hanna Koskinen, VTT 2 User Experience and Usability in Complex Systems (UXUS) FIMECC UXUS tutkimusohjelma keskittyy

Lisätiedot

From selling to supporting - using customer data for the benefit of the customer

From selling to supporting - using customer data for the benefit of the customer From selling to supporting - using customer data for the benefit of the customer Hannu Saarijärvi Johdanto Yritykset ovat perinteisesti keskittyneet asiakasdatan hyödyntämisessä (CRM) omiin, yrityksen

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Ratkaiseva asenne ratkaisee Voi hyvin työssä! / Hyvän mielen viikko Sirkku Lindstam Tmi Reipas Pena Voi hyvin työssä! S.

Ratkaiseva asenne ratkaisee Voi hyvin työssä! / Hyvän mielen viikko Sirkku Lindstam Tmi Reipas Pena Voi hyvin työssä! S. Ratkaiseva asenne ratkaisee Voi hyvin työssä! / Hyvän mielen viikko Sirkku Lindstam Tmi Reipas Pena 20.4.2017 Voi hyvin työssä! S. Lindstam 1 Sirkku Lindstam Ammattikoulutuksia: sh, diakonissa, sosionomi

Lisätiedot