Tunteiden tutkiminen yksilön ymmärtämisen apuvälineenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunteiden tutkiminen yksilön ymmärtämisen apuvälineenä"

Transkriptio

1 Tunteiden tutkiminen yksilön ymmärtämisen apuvälineenä Heli Repo Ilkka Virtanen Johanna Seppälä markkinalähtöisessä taloudessa. Markkinatutkimus puolestaan toimii laalla alueella sisältää liiketoimintaympäristön kaikki ulottuvuudet tutkien muun muassa markkinoiden rakennetta, kilpailijoita taloudellisia trendejä. Kotlerin määritelmän mukaan markkinointitutkimus sisältää markkinakartoituksen, myyntiennusteiden tekemisen kaikenlaisen markkinoinnin kannalta oleellisen tiedon keräämisen, analysoinnin raportoinnin. Edellä mainitun määritelmän mukaan markkinatutkimus on vain osa markkinointitutkimusta [9]. Tässä raportissa käytetään käsitettä markkinointitutkimus Kotlerin tarkoittamassa laassa merkityksessä. TIIVISTELMÄ Tässä raportissa tarkastellaan, miten miksi yksilöiden on tutkittu käyttäjä- markkinointitutkimuksissa. Tunteet ohavat ihmisten toimintaa ovat vahvasti mukana jokapäiväisessä elämässä. Ne vaikuttavat ostopäätöksiin siihen, kuinka miellyttävänä tuotteen käyttöä pidetään. Tunteiden tutkiminen osana taloustiedettä on uudehko ilmiö, mutta perusteltu sellainen, kun halutaan lisätä tuotteen käytettävyyttä, asiakastyytyväisyyttä siten luoda kilpailukykyä. Tekijöiden avainsanat Käyttäjäkeskeinen suunnittelu, markkinointitutkimus, ostotyytyväisyys, päätöksenteko tunteet. TUNTEET Tunteet ohavat ihmisten toimintaa ovat vahvasti mukana jokapäiväisessä elämässä. Ne vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen, mielialaan sekä toimintavireyteen. Tunteet voidaan havaita muun muassa kasvojen ilmeistä, eleistä käyttäytymisestä. Tunteita voidaan tutkia elimistöön aiheutuneista fysiologisista muutoksista. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi verenpaineen nousu, punastuminen sydämen lyöntitiheyden kasvu. ACM luokittelun avainsanat H.1.2.a Human factors, J.1.g Marketing, J.4.b Psychology, J.7.b Consumer products, H.5.2.q Usercentered design JOHDANTO Tämän raportin alkuperäisenä tarkoituksena oli vertailla tunteiden merkitystä käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa kuluttatutkimuksessa. Alkuasetelma jätti tulkinnan varaa sen suhteen miten mitä vertailla: käyttäjäkeskeinen suunnittelu kuluttatutkimus ovat luonteeltaan melko erilaisia asioita, joten koimme niiden suoran vertailun liian laaksi tutkimusalueeksi. Päätimme rata raportin käsittelemään ainostaan sitä, miten kuluttajien / käyttäjien on tutkittu miksi niitä on tutkittu tarkastelluissa artikkeleissa. Tutkit ovat määritelleet muutaman perustunteen, jotka ovat universaale toisistaan riippumattomia. Jokaisella perustunteella on omat johdonmukaiset kasvonpiirteensä. Tutkit ovat yksimielisiä seuraavista kuudesta perustunteesta: Ilo, yllättyneisyys, pelko, viha, inho suru. Näiden lisäksi osa tutkijoista määrittee myös halveksunnan, inhon kiinnostuksen perustunteiksi. Perustunteiden lisäksi on joukko muita, jotka ovat näiden alaluokkia tai sekoituksia [5]. Tarkastelluissa artikkeleissa käytettiin käsitteitä kuluttatutkimus (consumer research), markkinointitutkimus (marketing research) markkinatutkimus (market research). Erot näiden kolmen välillä eivät ole selviä, mutta sanakirn [6] mukaan kaksi ensin mainittua tarkoittavat samaa; ne keskittyvät ymmärtämään kuluttajien käyttäytymistä, mielihalu mieltymyksiä 1

2 Kuvassa 1 kuvataan, miten tunneperäinen järkiperäinen attelu tapahtuvat aivojen eri osissa limbisessä järjestelmässä etuotsalohkossa [8]. Tunteen attelun yhteistyössä tunteet ohavat päätöksentekoa yhdessä järkevän mielen kanssa. Yksilöllä on ikäänkuin kahdet aivot kaksi erilaista älyä: järkevä tunteva. Ihmisen menestys riippuu niistä molemmista. todettu, että monet sosiaaliset tavat opitut käyttäytymismallit ohavat yksilön asenteita käyttäytymistä interaktiivisia järjestelmiä kohtaan. Tämän lisäksi käyttöliittymät saavat aikaan käyttäjissään monenlaisia [13]. Käyttäjien tunnereaktiot ovat tärkeä osa suunniteltaessa käytettävämpiä tuottavampia järjestelmiä. Vaikka ihmisten onkin yleensä tutkittu markkinointitutkimuksen kannalta, voi niistä kerätty tieto tarjota tärkeää tietoa suunnittelijoille kuluttajien käyttäjien tarpeista. Kuva 1: Tunne- järkiperäinen attelu MIKSI TUNTEET ON OTETTU MARKKINOINTITUTKIMUKSISSA HUOMIOON Kun yritys haluaa tarkkailla analysoida kilpailijoidensa kilpailukykyä menestystä markkinoilla, tulee sen kiinnittää huomionsa kolmeen muuttuan: kilpailijoiden markkinaosuuteen (share of market), tunnettavuuteen (share of mind) miellyttävyyteen (share of heart). Tunnettavuuden miellyttävyyden kasvattaminen automaattisesti kasvattavat myös markkinaosuutta [9]. Tämä osoittaa selkeän syyn sille, miksi tunteiden huomioon ottaminen on tärkeää liiketoiminnalle siten myös markkinoinnille markkinointitutkimukselle. ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS MITEN TUNTEITA VOIDAAN TUTKIA KULUTTAJA- JA MARKKINOINTITUTKIMUKSEN KEINOIN Yleensä asiakastyytyväisyyttä mitataan vertaamalla ennakko-odotuksia siihen palveluun tai tuotteeseen mitä todellisuudessa on saatu [9]. Tunteiden merkitystä palvelutyytyväisyyteen tutkittiin Lilnderin Strandvikin tutkimuksessa [12] jossa etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Markkinointitutkimusta voidaan tehdä useilla eri tavoilla. Lancasterin [10] mukaan tutkimusmenetelmät voidaan otella seuraavasti: deskriptiivinen, ennustava neuvoaantava tutkimusote. Kun halutaan tutkia sellaisia asioita kuten ihmisten ostokäyttäytymistä, markkinaolosuhteita tai kuluttajien asenteita tiettyjä tuotteita tuotemerkkejä kohtaan, yleensä käytetään deskriptiivistä eli kuvailevaa tutkimusotetta [10]. Tämäntyyppinen tutkimus ei mahdollista selkeiden lainalaisuuksien löytämistä vaan ennemminkin antaa varusteet tulkita ympäristöä jossa ei välttämättä ole absoluuttisia syy seuraussuhteita. Markkinointitutkimuksessa kuvaileva tutkimusote ei yleensä pyrikään ennustamaan tulevaisuutta, vaan keskittyy siihen mitä on tapahtumassa tällä hetkellä. Kokevatko asiakkaat kun he kuluttavat palveluita? Ovatko nuo tunteet yhteydessä saatavaan tyytyväisyyteen? palvelusta Näihin kysymyksiin etsittiin vastausta käyttämällä pohna Servqual-kyselytyökalua, jonka tavoitteena on aina löytää se ero, jonka asiakas huomaa olevan omien toiveidensa odotustensa todellisuudessa saamansa palvelun (actually delivered service) välillä [3]. Tiedot kerättiin espoolaisissa työvoimatoimistoissa, kyselyssä keskityttiin yhden käyntikerran sista pitkien asiakassuhteiden tutkimiseen. KÄYTTÄJIEN TUNTEIDEN HUOMIOIMINEN Aikaisemmista työvoimatoimistoihin kohdistuneista tutkimuksista alan kirllisuudesta poimittiin seitsemän tunnetta, joita käytettiin tutkimuksen pohna. Nämä tunteet olivat: onnellinen, toiveikas, positiivisesti yllättynyt, vihainen, masentunut, syyllinen nöyryytetty. Asiakkailta kysyttiin, millaisia he yhdistävät työvoimatoimistossa käynteihin. Jokaisesta muuttusta muodostettiin lause tunnen itseni vihaiseksi, tunnen Perinteisesti tuotteita on tutkittu lähinnä työnteon helpottamisen kannalta. Ihmiset reagoivat mielestään kaikkiin käyttöliittymiin, kuin ne olisivat pelkkiä koneita joilla päästä tavoitteeseen, unohtaen kaikki sosiaaliset emotionaaliset asiat, joita tuotteiden käytöstä syntyy. Viimeisimmän kymmenen vuoden aikana on kuitenkin tehty yli 70 kokeellista tutkimusta, joiden mukaan käyttäjät eivät reagoi tuotteisiin pelkästään rationaalisesti. On 2

3 itseni positiivisesti yllättyneeksi niin edelleen. Edellä mainittujen lauseiden esiintymistiheyttä mitattiin seitsenportaisella asteikolla (1...7), jossa arvo yksi tarkoittaa ei koskaan arvo seitsemän usein. Tyytyväisyyttä tutkittiin seitsenportaisella kuvallisella menetelmällä, jossa asteikko kulki hymyilevästä kasvokuvasta J surulliseen L. Tuloksia analysoitiin etsimällä yhteyksiä koettujen tunteiden asiakastyytyväisyyden välillä. Tutkimuksessa todettiin että tunteet vaikuttavat tyytyväisyyteen enemmän kuin esimerkiksi saatu palvelutaso riittävän tai erinomaisen palvelun saatavuus. Tutkimuksessa todettiin että negatiiviset positiiviset tunteet kompensoivat toisiaan tiettyyn raan asti, että asiakkaat sietävät jonkin verran negatiivisia antamatta niiden vaikuttaa tyytyväisyyteensä. Jos asiakkaalla on vain vähäisiä positiivisia tai negatiivisia, ne eivät näytä vaikuttavan palvelutyytyväisyyteen. Voimakaskaan positiivinen tunne ei yksinään selitä asiakastyytyväisyyttä, kun taas voimakkaat negatiiviset tunteet ovat tyytyväisyyden kannalta kriittisiä [12]. Tällainen asetelma asettaa liikkeenjohdon markkinoinnin mielenkiintoisen haasteen eteen, koska asiakastyytyväisyys on elintärkeää kaikille voittoa tavoitteleville yrityksille Kuva 2: Himon oravanpyörä [2] Tutkimuksen mukaan himotuilla tuotteilla ei pyritä korvaamaan sosiaalisia suhteita, vaan niiden pikemminkin toivotaan auttavan muun muassa rakkauden, kunnioituksen, statuksen tai viehättävyyden saavuttamisessa. Himot syntyvät yksilön kuvitelmista, joita hän kehittää sisällään. Kuvitelmien kehittymiseen voivat vaikuttaa niitä voidaan vahvistaa ulkoisilla virikkeillä. Tällaisia virikkeitä ovat esimerkiksi mainokset, elokuvat, televisiosart muiden ihmisten todelliset tai kuvitellut kulutustottumukset [2]. TUNTEET OSTOMOTIVAATION HERÄTTÄJÄNÄ Eräässä tutkimuksessa tutkittiin himoa (desire) motivoivana tekijänä satunnaiseen kulutukseen. Tutkimus toteutettiin kolmessa eri kulttuurissa: Yhdysvalloissa, Tanskassa Turkissa. Tutkimuksessa todettiin, että himo on voimakas, tkuva tkuvasti uudistuva tunne, joka voi olla samanaikaisesti epämukava miellyttävä [2]. LASTEN SUUNNITTELU PYÖRÄTUOLIEN TUNNELÄHTÖINEN Artikkelissa [4] kuvataan lasten pyörätuolien tunnelähtöistä suunnitteluprosessia. Pyörätuolit aiheuttavat ihmisissä tiettyyn asteeseen asti epämiellyttäviä. Usein laitteet kuitenkin suunnitellaan ergonomian, käytettävyyden yrityksen tuotantomahdollisuuksien mukaan käyttäjien tunteet jätetään huomioimatta. Lasten pyörätuolit näyttävätkin usein aikuisten malleista pienennetyiltä. Kuvassa 2 on esitetty himon oravanpyörämäinen luonne. Himo on voimakas tunne, joka varjostaa muita motiive, kuten halu (wants), joita yleensä tutkitaan kuluttatutkimuksessa. Himot syntyvät mielikuvituksessa (imagination) ulkoisten virikkeiden muokkaamana. Himo pyritään tyydyttämään toteuttamalla himottu asia (realization). Himon toteuttaminen ei välttämättä aina tuo tyydytystä usein matka onkin parempi kuin perille pääseminen. Pyörätuolin tulisi kuitenkin taata käyttäjälleen mahdollisuus käyttäytyä kuin muutkin lapset. Tämän vuoksi haluttiinkin suunnitella laite joka ei näytä vain tylsältä apuvälineeltä, vaan ilmaisee suunnittelullaan leikkisää ulkoiluvälinettä. Suurin haaste suunnittelijoilla olikin saada aikaan pyörätuoli, joka antaa käyttäjälleen miellyttäviä tunneelämyksiä. Kun ilmenee, että himon toteuttaminen ei olekaan mahdollista, tuloksena on turhautuminen (frustration), joka itsessään on negatiivinen tunnetila. Himon tkuvasti uudistuvasta luonteesta johtuen, turhautuminen vaihtuu an myötä toivoksi (hope). Toivo puolestaan on miellyttävä tunnetila, vaikuttaa siltä, että toivon positiivinen luonne johtaa himon himoitsemiseen, eli synnyttää himon oravanpyörän. Tutkimukseen osallistui viisi poikaa kolme tyttöä, jotka olivat iältään 7-12 vuotiaita, sekä heidän vanhempansa. Suunnitteluprosessi ettiin neljään osaan, joista ensimmäisessä tutkittiin kuuden perinteisen pyörätuolimallin aiheuttamia sekä lapsissa että heidän vanhemmissaan. Kuvassa 3 on esitelty tutkimuksessa käytössä olleet mallit. 3

4 Tutkimuksen lopuksi testattiin mallit A,B,C,D,F suunniteltu uusi malli uudella käyttäjäryhmällä (kahdeksan lasta heidän vanhempansa), jonka jäsenistä kukaan ei osallistunut ensimmäiseen testiin. Heille kerrottiin, että jokaista testissä olevaa mallia on tuotannossa. Tämän vaiheen tulokset on esitetty kuvassa 5, tutkimuksessa kehitetyn pyörätuolin rinnalla. Huomattavimmat erot mallin A uuden mallin välillä löytyvät miellyttävistä tunteista. Esimerkiksi viehätys, ihastus miellyttävä yllätyksellisyys ovat huomattavasti vahvempia uuden pyörätuolin kohdalla. Aikuiset kokevat epämiellyttäviä perinteisen mallin kohdalla vähemmän, kun taas lapsilla epämiellyttävät tunteet vähenivät uutuustuotetta arvioitaessa. Kuva 3: Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa käytetyt pyörätuolimallit Tutkimuksessa mitattiin 14 tunnetta, jotka kautuivat puoliksi miellyttäviin epämiellyttäviin. Kuvassa 4 on esitelty yhden mallin (A) tuottamat tunne-elämykset. Kuvassa mustalla on esitetty lasten tunteet harmaalla heidän vanhempiensa. Käytössä oli ohjelma, jossa kustakin tunteesta kirttiin kolmen asteikolla, onko tunnetta olemassa (selkeästi, hieman tai ei ollenkaan havaittavissa). Kuvassa olevan viivan pituus esittää näiden tulosten keskiarvoa.. Kuva 5: Positiivisia herättävä pyörätuolimalli HYVIEN MIELIKUVIEN KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELULLA HERÄTYS Artikkelissa [14] on käsitelty sitä, kuinka tuotteesta voidaan herättää hyviä mielikuvia käyttöliittymäsuunnittelun kannalta. Käyttöliittymä voidaan suunnitella herättämään positiivisia käyttämällä siinä seuraavia komponentte: houkuttelevat metaforat, mukaansatempaava sisältö, miellyttävä grafiikka, viehättävä animointi, sekä sopivat äänet. Etenkin animointi äänet ovat vaarallisia niiden suunnitteluun tuleekin kiinnittää erityisesti huomiota. Animoinnilla on hyvä esittää esimerkiksi toimenpiteen edistymistä, kun taas huomiota häiritsevät ikonit ärsyttävät. Ra onkin joskus hyvin pieni. Esimerkiksi Microsoft Officen apuri paperiliitin on monen mielestä ärsyttävä, mutta kun apurin ulkonäön muuttaa, voi siitä tulla dokumentin kirjoitukseen sopiva piristäjä (kissa, koira...). Kuva 4: Mallin A aiheuttamat tunteet. Tutkimuksen toisessa vaiheessa pyrittiin ymmärtämään miksi kyseiset pyörätuolit herättävät nämä tunteet. (Esimerkiksi jokin tuote voi olla houkutteleva värinsä tai kokonsa puolesta.) Kolmannessa vaiheessa suunniteltiin uusi pyörätuolimalli (kuva 5) käyttämällä edellisten vaiheiden tuloksia hyväksi. POHDINTAA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Vaikka taloustieteilijät ovat jo kauan olleet tietoisia tunteiden merkityksestä ihmisen käyttäytymiseen, niitä ei 4

5 ole ennen kuin vasta hilttain sisällytetty erilaisiin talousmalleihin. Tätä on selitetty sillä, että on pidetty kestoltaan hetkellisinä siksi epäolennaisina, sillä, että tunteet ovat liian ennalta -arvaamattomia monimutkaisia mahdollistaakseen mallien rakentamisen [1]. Vaikka osataan mitata, niiden ennustaminen hallitseminen erilaisilla malleilla on edelleen arpapeliä. Tunteiden tutkimisen puolesta puhuu kuitenkin se, että jo olemassaolevia pystytään kartoittamaan, mikä mahdollistaa negatiivisia aiheuttavien tekijöiden poistamisen. kiinnostumisesta sekä iloisuudesta [13]. Tätä näkökantaa olisikin mielenkiintoista tutkia edelleen. REFERENCES 1. Araña, J. E., León, C. J. Do emotions matter? Coherent preferences under anchoring and emotional intensity effects s. 2. Belk, R. W., Güliz, G., Askegaard, S. The Fire of Desire: A Multisited Inquiry into Consumer Passion. Journal of Marketing Research, 30, 2003, Blinnikka, S., Kuusinen, I., Saarinen, M-L., Tur, T., Viiri, M. Amk-kirstojen laadullisesta arvioinnista mittareita mietintää. Opetusministeriö. Luettu ISO mukaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun paruselementit ovat: käyttökontekstin määrittely, käyttäjävaatimusten määrittely, suunnitteluratkaisujen tuott aminen suunnitteluratkaisujen evaluointi käyttäjien kanssa [7]. Markkinointitutkimus sen sian koostuu seuraavista vaiheista: asiakassegmentointi, kohderyhmän valinta, arvoasettelu, tuotekehitys, palvelukehitys, hinnoittelu, alihankinta tekeminen, myyntityö, myynninedistäminen mainonta [11]. 4. Desmet, P., Dijkhuis, E. A Wheelchair can be Fun: A Case of Emotion-driven Design. 5. Fernández-Dols, J., Carrera, P., Casado, C. The Meaning of Expression: Views from Art and Other Sources. _05.PDF Kun tarkastellaan käyttäjäkeskeistä suunnittelua markkinointitutkimusta vertailemalla edellä mainittu määritelmiä, voidaan huomata että ne risteävät keskenään lähinnä tuotevaatimusten suunnittelun tuotesuunnittelun osalta. Markkinointitutkimuksen tarjoamien menetelmien soveltamisen käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun tulee siis keskittyä tähän osa-alueeseen. Tunteita voidaan tutkia sekä käytettävyys- että markkinointitutkimuksen tarpeisiin, mutta kirjoittat uskovat, että kyseisen tiedon tarve markkinointitutkimuksessa (tunteilla on suuri vaikutus ostopäätökseen) on suurempi kuin käytettävyystutkimuksessa (tunteet vaikuttavat siihen kuinka miellyttävänä tuotteen käyttöä pidetään). 6. Luettu Luettu Luettu Kotler, P. Marketing Management. New Jersey: Prentice hall international, Inc Lancaster, G. Marketing research. Lecture notes. University of North London. Lasten pyörätuolin suunnitteluesimerkki oli hyvin käyttäjäkeskeinen. Kuitenkin lopputuloksena saatu tuote oli kirjoittajien mielestä myös kuluttakeskeinen (lopputuloksena saatu tuote oli hyvin trendikäs). Mielestämme käyttäjäkeskeistä suunnittelua varten kerättyä tietoa tunteista, voidaan käyttää hyväksi myös markkinointitutkimuksessa toisinpäin. 11. Lanning, M.J., Michaels, E.G. A business is a Value Delivery System. McKinsey staff paper No.41, JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 14. Shneiderman, B. Designing for Fun: How Can We Design User Interfaces to Be More Fun? 12. Lilnder, V., Strandvik, T. Emotions in service satisfaction. International Journal of Service Industry Management, Vol. 8 No. 2, Picard, W., Wexelblat, A. Future Interfaces: Social and Emotional Tässä artikkelissa jätettiin huomioimatta sovellukset, jotka ottavat huomioon käyttäjänsä tunteet mukauttavat toimintaansa sen mukaisesti. Rosalind Picardin laboratoriossa on kehitetty teknologioita, jotka mahdollistavat tällaisten sovellusten luomisen. Tietokoneet siis reagoivat ihmisten antamiin merkkeihin esimerkiksi hämmennyksestä, turhautumisesta, vihaisuudesta, 5

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla

VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ. asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla VAHVISTA TUOTEMERKKIÄ asiakaskohtaisten hyllykourujen avulla KLASSISET HYLLYKOURUT KOURUMALLIT VAKIOVÄRIT Kirkas valkoinen musta MATALAPOHJAISET KOURUT Korkeille tai puolikorkeille tuotteille. KOURU, JOSSA

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Mitä on käyttäjäkeskeinen muotoilu? Pieniä harjoituksia KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Mitä on käyttäjäkeskeinen suunnittelu? Katja Soini TaiK 21.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona 21.3.2007 Luento

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007

Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Käyttäjälähtöinen käyttäjälähtöinen suunnittelu Henri Andell Käytettävyyden perusteet 25.4.2007 Tänään Aiheita Tausta Oma näkemys käyttäjälähtöisestä suunnittelusta Käyttäjälähtöinen suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta.

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tunteista ja empatiasta. 3.3. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Tunteisiin liittyvä harjoitustyö Osa 1 Vaihtoehto 1: tunnista ja rekisteröi omia tunteitasi

Lisätiedot

806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy (1 α) = 99 1 α = 0.

806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy (1 α) = 99 1 α = 0. 806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I Hanna Heikkinen Esimerkkejä estimoinnista ja merkitsevyystestauksesta, syksy 2012 1. Olkoon (X 1,X 2,...,X 25 ) satunnaisotos normaalijakaumasta N(µ,3 2 ) eli µ

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen

Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen Rohkea tiikerin loikka: arvoa ja arvostusta arkeen Maaria Nuutinen PsT, Tutkimuspäällikkö VTT LIIDERIT Rohkeus, muutoskyky ja tuottavuus tiistai 28.10. http://www.vtt.fi/sites/aaa/ 2 Tiikerin loikka -

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat

Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Ajatuksia ikääntyvien palomiesten peloista Tuula Mattila/ Uudet Tuumat Tuula Mattila/ Uudet Tuumat 6.5.2014 1 Kyselyn tarkoituksena oli selvittää ikääntyvien palomiesten pelkoja ja pelkojen vaikutusta

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus

Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Alpo Karila Sairaanhoitopiirien talouden ohjauksen tehokkuus Tutkimus sairaanhoitopiirien ohjausjärjestelmien toiminnasta, taloudellisista kannusteista ja kustannushallinnasta Alpo Karila 1 Miksi? - Kunnat

Lisätiedot

Maksullisuuden vaikutuksia

Maksullisuuden vaikutuksia Maksullisuuden vaikutuksia Case: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) Professori Minna Martikainen Vararehtori (kansainvälisyys) Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja lukukausimaksut 2011-2012

Lisätiedot

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen

Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet. 12.5.2016/Matti Mannonen Konsultointialan tulevaisuuden näkymät ja haasteet 12.5.2016/Matti Mannonen M Suunnittelu- ja konsultointiyritykset kasvavat ja työllistävät Suomessa erittäin haastavassa toimintaympäristössä 250 225 200

Lisätiedot

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä?

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Esimerkkinä realistinen arviointi Vaikuttavuuden määritelmä Vaikuttavuus on saanut merkillisen paljon sananvaltaa yhteiskunnassa ottaen

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä.

Tiedelimsa. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KOHDERYHMÄ: Työ voidaan tehdä kaikenikäisien kanssa. Teorian laajuus riippuu ryhmän tasosta/iästä. KESTO: 15min 1h riippuen työn laajuudesta ja ryhmän koosta. MOTIVAATIO: Arkipäivän kemian ilmiöiden tarkastelu

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT

Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT Logistiikan turvallisuus arvon tuotto LogProof-seminaari 14.11.2013 Mervi Murtonen, VTT Pikkaralan rautatieasema, Wikipedia 2 Tuotepohjaisuus, yksinkertaisuus, kvantitatiivisuus, kvantifioitavuus Hinta

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön

Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön Opiskelijan akateemiset tunteet ja jännitteet suhteessa oppimisympäristöön Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteiden

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

ALI GIRAY KURDI TURKISTA

ALI GIRAY KURDI TURKISTA ALI GIRAY KURDI TURKISTA Muutin Suomeen vuonna -93 Taustaa Muutin Suomeen vuonna 1993 viiden sisaren ja äidin kanssa. Olen asunut Salossa, Mikkelissä, Riihimäellä, Porvoossa, Imatralla, Kouvolassa ja Joensuussa.

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Korrelaatiokerroin. Hanna Heikkinen. Matemaattisten tieteiden laitos. 23. toukokuuta 2012

Korrelaatiokerroin. Hanna Heikkinen. Matemaattisten tieteiden laitos. 23. toukokuuta 2012 Korrelaatiokerroin Hanna Heikkinen 23. toukokuuta 2012 Matemaattisten tieteiden laitos Esimerkki 1: opiskelijoiden ja heidän äitiensä pituuksien sirontakuvio, n = 61 tyttären pituus (cm) 155 160 165 170

Lisätiedot

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo

Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Balanced Scorecard (BSC) = Tasapainoitettu mittaristo Jaana Bom Merja Prepula Balanced Scorecard Yritysstrategian ja rakenteen yhdensuuntaistamisjärjestelmä Strateginen johtamisjärjestelmä Strategiset

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Henkilöstö PARASuudistuksessa

Henkilöstö PARASuudistuksessa Henkilöstö PARASuudistuksessa ARTTU-tutkimusohjelman henkilöstömoduulin tuloksia 2009 Lappeenranta 24.5.2011 Esa Jokinen, Työelämän tutkimuskeskus Yhteistyössä Risto Nakari ja Tuula Heiskanen Henkilöstömoduuli

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Intro http://www.comlab.hut.fi/studies/1510/etusivu.html 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Ohjelma tänään Kurssin käytännön järjestelyt Katsaus käyttäjäkeskeiseen

Lisätiedot

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari 2.3.2011 Lähteet: Clemen, R. T., & Smith, J. E. (2009). On the Choice of Baselines

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko):

KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE. 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): KEVÄT 2009: Mallivastaukset TERVEYSTALOUSTIEDE 1. Määrittele seuraavat käsitteet (4. p, Sintonen - Pekurinen - Linnakko): 1.1. Vakuutettujen epätoivottava valikoituminen (1 p.) Käsite liittyy terveysvakuutuksen

Lisätiedot

Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle

Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle Pikkuparlamentti 25,10.2013/Arvostava vuorovaikutus, yliopistonopettaja KTK/erityispedagogiikka erja.kautto-knape@jyu.fi 2 Positiivisen

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija

Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa. Mikkelissä Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Kokemuksia välittömän palautteen keräämisestä Etelä-Savon Ohjaamoissa Mikkelissä 11.10.2016 Heikki Kantonen / TKI-asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Palautteen keräämisen laitteet hankittu kokeilukäyttöön

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009

Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 Lastenklinikoiden Kummit Ry Kysely nuorille 2009 2/17 Sisällysluettelo 1. Kansi 2. Sisällysluettelo 3. Taustaa ja menetelmät 1/3 4. Taustaa ja menetelmät 2/3 5. Taustaa ja menetelmät 3/3 6. I. Tulokset

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely)

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Sara Melander 1.11.2016 Ohjaaja: DI Malin Östman Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat

Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Tehokkuushyötyjä digitaalisesta liikenteestä? Hyötyjinä käyttäjät, yritykset ja suunnittelijat Digi Roadshow Kuopio 23.4.2015 Jaakko Rintamäki Ympäristösi parhaat tekijät Sito? 2 Infrajohtamisen konsultointi

Lisätiedot

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila Luomu meillä ja muualla Jaakko Nuutila Kuka Jaakko Nuutila? Keittiömestari, lehtori, ETM Luomuliiton puheenjohtaja Väitöskirjantekijä Maanviljelijä Hotellinjohtaja Ison perheen isä Kuvat MTK Luennon sisältö

Lisätiedot

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät

Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Menetelmädokumentti Määrittely- ja suunnittelumenetelmät Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.01 5.12.01 Pekka Koskinen Alustava sisällysluettelo 0.1 7.12.01 Pekka Koskinen Ensimmäinen luonnos 1.0 11.12.01 Pekka

Lisätiedot

Nimitys Symboli Merkitys Negaatio ei Konjuktio ja Disjunktio tai Implikaatio jos..., niin... Ekvivalenssi... jos ja vain jos...

Nimitys Symboli Merkitys Negaatio ei Konjuktio ja Disjunktio tai Implikaatio jos..., niin... Ekvivalenssi... jos ja vain jos... 2 Logiikkaa Tässä luvussa tutustutaan joihinkin logiikan käsitteisiin ja merkintöihin. Lisätietoja ja tarkennuksia löytyy esimerkiksi Jouko Väänäsen kirjasta Logiikka I 2.1 Loogiset konnektiivit Väitelauseen

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot

Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot Attraktiivisuus & attribuutiot Asenne, arvot ja ennakkoluulot PS 6 K2014 Attraktion määrittely Myönteisten tunteiden synnyttämä vetovoima yksilöä tai ryhmää kohtaan Attraktion syveneminen ja ylläpito vaatii

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Affektiivisuuden eli tunteisiin liittyvien käsitteiden ja käyttäytymisen laskennallinen mallintaminen

Affektiivisuuden eli tunteisiin liittyvien käsitteiden ja käyttäytymisen laskennallinen mallintaminen Affektiivisuuden eli tunteisiin liittyvien käsitteiden ja käyttäytymisen laskennallinen mallintaminen Mika Turkia Helsingin yliopisto 24.5.2007 Peruskäsitteitä Maailma, toimijat ja ympäristöt Elolliset

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Experiment on psychophysiological responses in an economic game (valmiin työn esittely) Juulia Happonen

Experiment on psychophysiological responses in an economic game (valmiin työn esittely) Juulia Happonen Experiment on psychophysiological responses in an economic game (valmiin työn esittely) Juulia Happonen 13.01.2014 Ohjaaja: DI Ilkka Leppänen Valvoja: Prof. Raimo P. Hämäläinen Työn saa tallentaa ja julkistaa

Lisätiedot

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN

TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN TUNTEIDEN TUNNISTAMINEN Tunteiden päävärit ilo suru pelko suuttumus Ilon tunnesanat: levollinen hilpeä rento riemastunut turvallinen luottavainen hellä kiitollinen ilahtunut tyyni lohdutettu innostunut

Lisätiedot

Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana

Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana Aktivoivat opetusmenetelmät opiskelijoiden kokemana Kysely kasvatustieteen opiskelijoille ja yliopistopedagogisiin koulutuksiin osallistuneille yliopisto-opettajille Mari Murtonen & Katariina Hava, Turun

Lisätiedot

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014

Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Hankinnan ja luetteloinnin prosessien kehittäminen Jyväskylän kaupunginkirjastossa 2013-2014 Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on saada aineistot mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti asiakkaiden käyttöön

Lisätiedot

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus Peilaus minä ja muut Tavoite Tavoitteena on tuoda esille nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. Erityisesti pyritään tuomaan näkyviin riskikäyttäytymiseen vaikuttavia harhakäsityksiä, joukkoharhoja.

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja johtaminen

Asiakaskokemuksen kehittäminen ja johtaminen Asiakaskokemuksen kehittäminen ja johtaminen OKF:n teemailtapäivä ke 20.1.2016 Marketta Rusi-Karlsson Netgain Oy marketta.rusi-karlsson@netgain.fi p. 0400 404885 ASIAKASLUPAUS Arvo, jota asiakas voi odottaa

Lisätiedot

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen

MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen MONISTE 2 Kirjoittanut Elina Katainen TILASTOLLISTEN MUUTTUJIEN TYYPIT 1 Mitta-asteikot Tilastolliset muuttujat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: kategorisiin ja numeerisiin muuttujiin. Tämän lisäksi

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

MIKÄ ON HAVAINTO? TIEDON SUBJEKTIIVINEN LÄHTÖKOHTA

MIKÄ ON HAVAINTO? TIEDON SUBJEKTIIVINEN LÄHTÖKOHTA HAVAINTO, DIALOGINEN KIRJOITTAMINEN Lähteet: Vilkka 2006, Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi. Polanyi, 2002. Personal Knowledge. Towards a Postcritical Philosophy. London: Routledge. Merleau-Ponty 1945.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot