KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA SISÄLTÖ OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMINTAMUODOT 2.1 Tavoitteet 2.2 Toimintamuodot ja lähestymistavat Toimintamuodot Oikeusperustaisuus Aktiivinen ja tasa-arvoinen kumppanuus 3. HALLINTO- JA SEURANTAORGANISAATIOT 3.1 Organisaation kuvaus 3.2 Ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmä 3.3 Henkilökunta ja vastuut 3.4 Taloushallinnon järjestelmät 3.5 Ohjelma- ja hankehallinnon järjestelmät 3.6 Resurssit ja niiden kehittäminen Henkilöstö Talous Toimitilat ja työvälineet 3.7 Organisaation toiminnan arviointi ja kehittäminen OSA II: TUENKÄYTTÖSUUNNITELMA RAHOITUSKAUDELLE TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUS 4.1 Rahoituskauden aikana toteutettavat tavoitteet Ohjelman tavoitteet, odotetut tulokset ja päämäärät Ohjelman läpileikkaavat teemat Kehitysviestinnän ja kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet 4.2 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 4.3 Ohjelman hyödynsaajat ja kumppanit Hyödynsaajat ja kohderyhmät Kumppanit 4.4 Toiminta-alueet 4.5 Toimijoiden vastuualueet toteutuksessa, seurannassa ja raportoinnissa 5. OHJELMAN SUHDE SUOMEN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN 5.1 Kehityspoliittisen ohjelman painopisteet 5.2 Kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaavat tavoitteet 5.3 Accran toimintaohjelma ja ohjelmamaiden köyhyyden vähentämissuunnitelmien huomioiminen Accran toimintaohjelma ja kehitysyhteistyön tuloksellisuus Ohjelmamaiden köyhyydenvähentämissuunnitelmien huomioiminen 6. TULOSTEN SEURANTA JA NIIDEN KESTÄVYYS 6.1 Tulosten seurantasuunnitelma 1(27)

2 6.2 Strategia tulosten kestävyyden varmistamiseksi 7. RISKIEN HALLINTA 8. KEHITYSKASVATUS JA -VIESTINTÄ SEKÄ OHJELMASTA TIEDOTTAMINEN 8.1 Kohderyhmät ja kanavat 8.2 Kehitysviestinnän ja kasvatuksen pääviesti 8.3 Kehityskasvatus 8.4 Kehitysviestintä 8.5 Ohjelmasta tiedottaminen 8.6 Muu viestintä 9. BUDJETTI LIITTEET: Liite 1: SASKin strategia Liite 2: SASKin organogrammi Liite 3: Ohjelma- ja hankehallintojärjestelmän kuvaus Liite 4: Rahoituskauden tavoitteet, toimenpiteet ja SASKin rooli Liite 5: Budjetti Liite 6: Lyhyet hankekuvaukset 2(27)

3 OSA I: SASKIN KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA 1. JOHDANTO Mikä SASK on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry (myöhemmin SASK) on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö, johon kuuluu 35 suomalaista ammattiliittoa ja keskusjärjestöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 1,7 miljoonaa palkansaajaa. Jäsenmäärän kasvun arvioidaan jatkuvan tulevina vuosina. Voimassa olevan strategiansa (liite 1) mukaisesti SASK pyrkii vahvistamaan kehittyvien maiden ammattiyhdistysliikettä ja parantamaan sen toimintakykyä niin, että se kykenee tarjoamaan jäsenilleen toimivan vaikutuskanavan omien työolojensa parantamiseen ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen. Toimintamme tavoitteena on itsenäinen, vahva, jäsentensä hallitsema ja myös rahoittama ammattiyhdistysliike, joka osallistuu työelämän neuvotteluprosesseihin. Ay-liike ja tasa-arvoinen yhteiskuntakehitys Tuloilla mitattavan köyhyyden lisäksi SASKin ohjelma käsittelee köyhyyttä laajemmin osattomuutena, yhteiskunnallisten perusoikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien puuttumisena. Ohjelman erityisenä painopisteenä on oikeus ihmisarvoiseen työhön (decent work), jonka ehdot Kansainvälinen työjärjestö ILO määrittelee. Ylivoimainen enemmistö maailman köyhimmistä ihmisistä elää keskituloisissa maissa, joissa köyhyys on paljolti seurausta oikeuksien puuttumisesta ja yhteiskunnallisesta epätasa-arvosta. Näissä maissa SASKin ohjelma kohdistuu köyhimpien työntekijäryhmien aseman parantamiseen. Usein tämä tapahtuu yhteistyöllä vahvojen ammattiliittojen kanssa, joiden aikaansaamat uudistukset heijastuvat myös heikompien alojen työoloihin ja -ehtoihin. Koska työelämän minimioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia, niiden tulisi universaalisuusperiaatteen mukaisesti koskea kaikkia. Työelämän perusoikeudet ja oikeus elämiseen riittävään palkkaan vähentävät toteutuessaan eriarvoisuutta yhteiskuntien sisällä ja samalla eriarvoisuudesta johtuvaa köyhyyttä. Perusoikeuksien toteutumista voi parhaiten valvoa toimivien työelämäsuhteiden avulla. Ne edellyttävät, että työntekijöillä on oikeus vapaasti järjestäytyä ja päästä vaikuttamaan oman työnsä ehtoihin. Järjestäytynyt, demokraattinen ja työelämän neuvotteluprosesseihin osallistuva ammattiyhdistysliike on olennainen osa vapaata kansalaisyhteiskuntaa. Useista maista myös kehittyvistä maista saadut kokemukset osoittavat, että ammattiyhdistysliikkeellä voi olla merkittävä rooli sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämisessä. Työelämän neuvotteluosapuolena ja yhteiskunnallisena kansanliikkeenä se pystyy edistämään tasaisempaa tulonjakoa ja toimimaan vastavoimana yhteiskunnan eriarvoisuutta synnyttäville rakenteille ja käytännöille. Näin toimiessaan se on samalla yhteiskuntaa vakauttava ja turvallisuutta lisäävä voima. Työmarkkinoiden globaalit haasteet Kehitysmaiden nopea väestönkasvu tuottaa työmarkkinoille joka vuosi uusia työnhakijoita enemmän kuin työpaikkoja on tarjolla. Virallisen talouden piiriin uusia työpaikkoja syntyy erittäin niukasti tai ei lainkaan. Niinpä työttömyys lisääntyy, työpaikan saaneetkin joutuvat tyytymään pääasiassa epävirallisen talouden tarjoamiin töihin, ja epävirallisen sektorin osuus kansantaloudesta kasvaa. Paikallinen väestönkasvu, työpaikkojen riittämättömyys ja työmarkkinoiden globalisoituminen ruokkivat työperäistä siirtolaisuutta niin kehitysmaiden sisällä kuin niiden välilläkin. Samaan aikaan globaalissa tavara- ja palvelutuotannossa tuottavuusvaatimukset lisääntyvät ja paineet alentaa työkustannuksia kasvavat. Tähän reagoidaan kovenevalla kilpailutuksella, ulkoistuksilla ja 3(27)

4 tuotannon siirroilla. Niinpä tuotanto- ja jakeluketjut pitenevät ja pilkkoutuvat yhä pienemmiksi osiksi. Seurauksena on työn ja työsuhteiden prekarisoituminen: pysyvät työsuhteet muuttuvat määräaikaisiksi ja pätkittäisiksi sekä työsuhteiden ketjutus ja vuokratyö lisääntyvät. Ilmiö on yleinen myös ylikansallisten yritysten tuotantoketjuissa: kehitysmaissa on jo suuria teollisuuslaitoksia, joissa ahkeroivien työntekijöiden enemmistö ei ole enää työsuhteessa tehdasta pyörittävään yritykseen tai sen asiakkaana olevaan ylikansalliseen yhtiöön. Pyrkimys alentaa työkustannuksia on johtanut monilla aloilla palkkatason alenevaan kierteeseen ja synnyttänyt ns. työtätekevien köyhien luokan: pysyväkään työpaikka ei ole pääsylippu pois köyhyydestä, ellei työstä makseta elämiseen riittävää palkkaa. Köyhyyden kanssa kamppailevat erityisesti naiset, joiden työpaikat tai työtehtävät ovat yleisimmin virallisen talouden matalapalkkaisimmilla aloilla tai epävirallisessa taloudessa. Ammattiyhdistysliikkeen pyrkimykselle valvoa työoloja ja parantaa työehtoja yllä kuvattu kehitys luo mittavan haasteen. Vaikka ammattiyhdistysoikeudet on kansainvälisesti tunnustettu ihmisoikeuksiksi, niiden loukkaukset jatkuvat ja ay-vastainen ilmapiiri jopa voimistuu. Tästä huolimatta SASKin ohjelma pyrkii vaikuttamaan yllä kuvattuihin ongelmiin tukemalla vapaata ja demokraattista ay-liikettä, joka on riittävän vahva edistämään parannuksia työelämässä ja uudistuksia yhteiskunnassa ja joka on samalla jäsenistönsä avoin ja tehokas vaikutuskanava. SASK huomioi ohjelmassaan näistä erityisesti seuraavat työmarkkinoita muokkaavat trendit: prekaarit (lyhytkestoiset, ulkoistetut, heikosti turvatut) työsuhteet, siirtotyöläisyys ja monikansallisten yhtiöiden kasvanut osuus työmarkkinoista sekä niiden toimintaympäristöä ohjaava rooli. 1) Prekaari työ Virallisen talouden pitkät ja ulkoistetut tuotantoketjut sekä vuokratyöjärjestelmät hämärtävät työsuhteen vastuita ja vastuutahoja sekä vaikeuttavat oikeuksien valvomista ja heikentävät työsuhdeturvaa. Lisäksi ne sekä lisäävät tuloköyhyyttä että heikentävät oikeuksien toteutumista. Näistä syistä järjestäytyminen ja edunvalvonta vaikeutuvat. Ilmiö vaikuttaa erityisesti naisten ja nuorten työelämään. Ihmisarvoisten työ- ja elinolojen takaaminen näissä olosuhteissa saa erityishuomiota ohjelmakauden aikana. 2) Siirtotyöläisyys Globalisaatioon liittyvä lisääntynyt tuotannon ja työn liikkuvuus tarjoaa mahdollisuuksia, mutta vaikuttaa monilla tavoin kielteisesti työntekijöiden työ- ja elinolosuhteisiin sekä oikeuksien toteutumiseen. YK:n mukaan % maailman työväestöstä (n. miljardi ihmistä) on joutunut muuttamaan työn perässä joko kotimaansa sisällä tai maasta toiseen (n. 200 miljoonaa). Siirtotyöläisten työehdot ovat usein kansallista tasoa heikommat, heidän järjestäytymisoikeuttaan rajoitetaan usein ja oikeuksien valvominen on vaikeaa. Siirtotyöläisten työoikeuksien toteutumiseen kiinnitetään myös erityistä huomiota ohjelmakauden aikana. 3) Monikansalliset yhtiöt työehtojen määrittäjinä Monikansalliset yhtiöt hallitsevat yhä suurempaa osaa monien teollisuudenalojen työstä ja määrittävät usein kokonsa ja strategisen asemansa kautta kansallisesti myös yleistä työmarkkina- ja työehtotilannetta ja ohjaavat palkkatasokehitystä. Ne myös hyödyntävät alihankintaketjuja ja vuokratyömarkkinoita ja käytännössä vaikuttavat työelämän valta- ja vastuusuhteiden muutoksiin. Tämän dynamiikan ymmärtäminen on tärkeää toimivan edunvalvonnan kehittämisen kannalta. SASKin lisäarvo Suomessa ja etelässä Kansalaisyhteiskuntien keskinäinen vuorovaikutus on suurimmillaan laajaan ja aitoon jäsenyyteen perustuvien järjestöjen, kuten ammattiyhdistysliikkeen, yhteistyössä. SASKin pääasiallisia kumppaneita ovat kehittyvissä maissa toimivat ammattijärjestöt sekä ay-liikkeen kansainvälinen verkosto. Ay-liikkeen 4(27)

5 kehitysyhteistyön kautta on synnytettävissä Suomen ja kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien välille suoraa ja laajapohjaista vuorovaikutusta, jolla on myös aidosti globaali ulottuvuus. Vuorovaikutuksen kautta välittyy kehitysmaiden kumppaneille tietoa ja kokemuksia suomalaisen ay-liikkeen toiminnasta yhteiskunnallisessa rakennustyössä. Vastaavasti kehitysmaiden kumppaneiden kokemukset ay-liikkeen globaaleista haasteista tulevat konkreettisesti tutuiksi suomalaiselle ay-jäsenistölle. Kehitysmaiden kumppaneille suomalaisen ja pohjoismaisen työelämän yhdessä sovitut pelisäännöt antavat tärkeän vertailukohdan. Niiden oleellinen osa ovat järjestäytymis- ja sopimusoikeudet sekä luottamushenkilöjärjestelmä, joita myös työnantajat kunnioittavat. Näiden pohjalle rakentuvat neuvotteluihin perustuva sopimuskulttuuri ja työelämän konfliktien ratkaisu. Suomalaisilla ammattiliitoilla on myös runsaasti kokemusta järjestörajat ja erilaiset taustat ylittävästä keskinäisestä yhteistyöstä, jonka ansiosta ay-liike on pystynyt osallistumaan yhteiskunnan rakentamiseen ja merkittävienkin yhteiskunnallisten uudistusten valmisteluun. 2. OHJELMAN PITKÄAIKAISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2.1 TAVOITTEET Toiminnallaan SASK pyrkii vahvistamaan kehitysmaiden ammattiliittojen toimintakykyä ja niiden mahdollisuuksia hyödyntää vahvuuksiaan ja osaamistaan työntekijöiden etujen valvonnassa ja oikeudenmukaisen yhteiskuntakehityksen edistämisessä. Parantaaksemme työmme tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta entisestään olemme määrittäneet tarkemmin sen kentän ja tilan, johon pystymme työllämme realistisesti vaikuttamaan, ja sen vaikutusketjun, johon työmme tulokset asettuvat ja jonka toteutumista ne edesauttavat. Lähestymistapamme on toimijaperustainen muutosteoria, eli haemme muutosta ja tuloksia ensisijaisesti niiden liittojen ja muiden järjestöjen toiminnassa ja toimintakyvyssä, jotka ovat mukana ohjelmatoiminnassamme. Lähestymistapa soveltuu erityisen hyvin SASKin tyyppiselle järjestölle, jonka työn toteutuminen ja tulokset vaativat pitkiä prosesseja, joihin vaikuttavat lukuisat toimintaympäristön tekijät, joihin SASK tai sen kumppanit eivät juurikaan voi vaikuttaa. Kuvio 1: Toimijapohjainen muutosteoria SASKin ohjelman perustana 5(27)

6 Ohjelmamme päätösvallan alue kattaa sopimukselliset kumppanuussuhteet, yhteistyön toteuttamisen suunnitelmien mukaisesti ja toiminnasta syntyvät suorat tuotokset. Ohjelman vaikutusvallan alue on ensisijaisesti kumppaneiden toimialaa. Siellä syntyvät ohjelman ja hankkeiden tulokset, joihin vaikuttavat paitsi toimintojen tuotokset, myös ohjelman hankkeissa mukana olevien järjestöjen päätökset siitä, miten he tuotoksia hyödyntävät. Toimintaympäristön muutokset, rajoitukset tai poliittisen tilan laajentuminen muokkaavat myös liittojen toimintamahdollisuuksia ja tulosten syntymistä. SASKin rooli on tukea ja vahvistaa tulosten syntyä, mutta päävastuu niiden saavuttamisesta on hyödynsaajilla. Ohjelman intressialue on suorien ja epäsuorien vaikutusten alue, jossa hankkeiden tulokset syöttävät pitkäkestoisempiin prosesseihin ja myötävaikuttavat yhteiskunnallisen muutoksen syntyyn. Toimintaympäristön vaikutus on tällä tasolla suuri ja ohjelman osuuden osoittaminen muutoksen syntyyn on kontekstista riippuen yksinkertaista tai hyvin vaikeaa. Tämän toimintalogiikan mukaisesti SASKin ohjelman tavoitteet on muotoiltu seuraavasti: Kuvassa mainittuja tavoitteita pyritään saavuttamaan ohjelman hankkeisiin osallistuvien liittojen kanssa, valituissa pääkohdemaissa sekä valittujen temaattisten verkostojen kautta. Lisäksi ohjelmaan sisältyy rahoituskaudella kolmas tavoite, joka koskee hauraan työelämän toimeentuloon ja perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä ongelmia etenkin SASKin köyhimmissä ohjelmamaissa: TAVOITE 3: KUMPPANIJÄRJESTÖT PYSTYVÄT EDISTÄMÄÄN TYÖTÄ TEKEVÄN VÄESTÖN TOIMEENTULOA JA OIKEUKSIA Osana kansalaisyhteiskuntaa järjestöt toimivat ympäristössään tärkeiden sosiaalisten asioiden edistämiseksi: - VAHVISTAVAT OIKEUSTIETOISUUTTA hauraimmassa asemassa olevien työtä tekevien parissa - TUOTTAVAT PALVELUITA, joita sen jäsenistöä lähellä olevat ihmiset tarvitsevat ja joita ei muuten ole tarjolla 6(27)

7 - KAMPANJOIVAT palveluiden tuottamisen ja oikeuksien kunnioittamisen puolesta oikeudenhaltijoiden suuntaan. Etenkin kaikkein köyhimmissä maissa yhteiskunnan peruspalvelut ovat varsin heikot: valtioiden verokertymät ovat alhaisia, infrastruktuuri on heikkoa, yhteiskuntarauha on hauras ja valtiovallan kyky kehittää ja tarjota palveluita on hyvin rajallinen. Peruskoulutuksen, perusterveydenhuollon tai sosiaaliturvan piiriin pääsyssä on myös vajeita. Vaikka epävirallisessa taloudessa työskentelevät on ryhmänä rajattu SASKin ohjelman hyödynsaajien ulkopuolelle, on ay-liikkeellä kansalaisyhteiskunnan toimijana monissa globaalin etelän maissa myös suoraa jäsenistöään laajempi sosiaalinen viitekehys. Joissain tapauksissa on sen vuoksi luontevaa, että liitot ja työ- ja ammattiyhdistysliikettä lähellä olevat järjestöt tuntevat ja kantavat vastuuta siitä, että haavoittuvimmillakin työn tekijöillä on paremmat mahdollisuudet säälliseen toimeentuloon ja oikeusturvaan. Tämän tavoitteen piiriin kuuluu mm. toiminta lapsityön vähentämiseksi erilaisin keinoin, lukutaito- ja oikeustietoisuuden vahvistaminen, työllistymistä ja toimeentuloa mahdollistavan ammatillisen osaamisen parantaminen, virallisesta työstä saadun toimeentulon täydentäminen jne. Tavoittelemme muutosta paikallisella tasolla erikseen määriteltyjen ihmisryhmien mahdollisuuksissa kehittää toimeentuloaan ja hyvinvointiaan. 2.2 TOIMINTAMUODOT JA LÄHESTYMISTAVAT Toimintamuodot SASKin instrumentit tavoitteiden edistämisessä ovat kehitysmaiden ammattiyhdistysliikettä vahvistavan ohjelman toteuttaminen (instrumentteina hanketuki, kumppanin kapasiteetin kasvattaminen asiantuntijavaihdon ja mentoroinnin keinoin, työmarkkinoihin liittyvä tutkimustoiminta ja tuki etelän työelämään liittyvää tutkimusta tekeville järjestöille, tuki etelä-etelä- ja etelä-pohjoinen-verkottumiselle) ohjelman tavoitteita tukeva kehityskasvatus ja -viestintä, joka kohdennetaan suomalaisten ammattiliittojen aktiiviseen jäsenkenttään ja jonka avulla havainnollistetaan kansainvälisen ay-liikkeen decent work -agendan merkitystä yhteiskunnalliselle tasa-arvolle ja köyhyyden vähentämiselle kehityspoliittinen vaikuttaminen Suomessa. Osana suomalaista ammattiyhdistysliikettä SASK osallistuu globaaleihin työelämän kysymyksiin liittyvään keskusteluun Suomessa Oikeusperustaisuus SASKin työ perustuu ihmisoikeuksien yleismaailmallisia julistuksia - työtä, toimeentuloa ja oikeutta osallistua ammattiyhdistystoimintaan - koskeviin artikloihin sekä työelämän kansainvälisiin perusoikeuksiin, jotka on määritelty ILOn sopimuksissa. Perustehtävämme on näiden toteutumisen edistäminen. Tämä edellyttää sitä, että työelämän osapuolet tuntevat omat ja toistensa oikeudet ja velvollisuudet sekä sitoutuvat kunnioittamaan niitä. Jos ja kun yhteiskunnan yleinen viitekehys ei salli tai edistä näiden oikeuksien toteutumista tai osapuolten tasapuolista toimintaa, tuemme kumppaneidemme pyrkimyksiä vaikuttaa lainsäädäntöön ja sen toteutumiseen. Työmme sisältö on selkeästi oikeusperustaista. Tärkeimmät yhteistyökumppanimme ovat ammattiliittoja ja niiden kansainvälisiä yhteisjärjestöjä, jotka ovat jäsenpohjaisia ja demokraattisesti järjestäytyneitä ja johdettuja. Luotamme siihen, että he edustavat jäsenistönsä prioriteetteja ja että yhteistyöohjelmamme sisällöt nousevat heidän asettamistaan tavoitteista. Toimintatapamme noudattavat myös siltä osin oikeusperustaista lähestymistapaa Aktiivinen ja tasa-arvoinen kumppanuus SASK noudattaa toiminnassaan seuraavia periaatteita, joista se on saanut arvostavaa palautetta kumppaneiltaan: 7(27)

8 - Kuunteleva lähestymistapa - Kumppanin omien prioriteettien kunnioittaminen yhteistyön sisällöissä ja muodoissa - Ratkaisujen etsiminen kunkin tilanteen ja toimintakulttuurin omista lähtökohdista - Luotettava ja pitkäkestoinen sitoutuminen kumppanuuteen - Avoimuuden ja rehellisyyden korostaminen molemmin puolin - Suomalaisten ja etelän liittojen välinen molemminpuolinen oppiminen. Näiden toimintaperiaatteiden noudattamista tukee organisaation rakenne, jossa aluekoordinaattoreilla on merkittävä rooli suorien toiminnallisten yhteyksien luomisessa ja ylläpitämisessä yhteistyökumppaneiden kanssa, sekä suomalaisten ja kehitysmaiden liittojen keskinäinen yhteenkuuluvuus osana samaa globaalia liikettä. 3. HALLINTO- JA SEURANTAORGANISAATIOT 3.1 ORGANISAATION KUVAUS SASKin ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous, johon kutsutaan kaikki jäsenjärjestöt. Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen, joka vastaa vuosikokouksen päätösten toimeenpanosta, henkilöstön palkkauksesta, sekä muista lain mukaan yhdistyksen hallitukselle kuuluvista asioista. SASKin toimisto on organisoitu tiimeittäin. Toiminnanjohtaja vastaa organisaation päivittäisestä johtamisesta, alaisinaan ohjelmapäällikkö, viestintäpäällikkö ja talouspäällikkö. Kukin päällikkö toimii oman tiiminsä esimiehenä vastaten omasta toimialueestaan. SASKin organogrammi on liitteenä OHJAUS JA PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄ SASKin yhdistyksen kokous eli vuosikokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Syyskokous päättää jäsenmaksun suuruudesta, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee yhdistyksen hallituksen, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Kevätkokous hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja päättää hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta. SASKin hallitus valmistelee vuosikokouksessa päätettävät asiat, vastaa vuosikokouksen päätösten toimeenpanosta, henkilöstön palkkauksesta sekä muista yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallitukselle kuuluvista asioista. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, joka valmistelee asiat hallituksen kokouksiin. Työvaliokunta toimii hallituksen valtuutuksen puitteissa hallituksen hyväksymän ohjesäännön mukaan. 3.3 HENKILÖKUNTA JA VASTUUT Toiminnanjohtaja vastaa organisaation päivittäisestä johtamisesta ja hallituksen päätösten toimeenpanosta. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen ulkoisista suhteista ja yhteydenpidosta jäsenjärjestöihin, ulkoministeriöön ja muihin sidosryhmiin. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen henkilöstöasioista. Ohjelmatiimi: Ohjelmapäällikkö vastaa SASKin kehitysyhteistyöohjelman kehittämisestä ja toimeenpanosta ulkomaantoimintojen osalta. Hän vastaa siitä, että ohjelmatoiminta on yhdistyksen strategian, sääntöjen, hallituksen päätösten ja Ulkoministeriön ohjeiden mukaista. Hän vastaa yhteydenpidosta jäsenjärjestöihin hankeasioissa. Ohjelmapäällikkö toimii ohjelmasuunnittelijoiden ja aluekoordinaattoreiden esimiehenä. 8(27)

9 Ohjelmasuunnittelijat suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat kehitysyhteistyöohjelmaa hyväksytyn ohjelman puitteissa omalla vastuualueellaan. He vastaavat omalla alueellaan hankkeiden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin toteutuksesta yhdistyksen päätösten, esimiesten ja ulkoministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Ohjelmasuunnittelijat pitävät yhteyttä jäsenjärjestöihin hankkeiden suunnittelun, seurannan ja raportoinnin osalta. SASKin aluekoordinaattorit seuraavat ja tukevat kumppaneiden hanketoteutusta ja raportoivat siitä ohjelmasuunnittelijoille ja ohjelmapäällikölle. He osallistuvat alueellaan hankkeiden suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin sekä tukevat kumppaneita erikseen sovituilla tavoilla. Aluekoordinaattorit seuraavat myös kohdemaiden toimintaympäristöä ja tekevät niihin liittyviä analyyseja ohjelmansuunnittelun ja hankevalmistelun tueksi, sekä osallistuvat suunnittelu-, seuranta- ja arviointimatkojen toteutukseen kulloinkin annettavan ohjeistuksen mukaisesti. Viestintätiimi: Viestintäpäällikkö vastaa yhdistyksen ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Hän vastaa viestinnän kannalta tärkeiden yhteyksien pitämisestä jäsenjärjestöihin ja niiden viestinnästä vastaaviin henkilöihin, muihin viestintävälineisiin ja viestinnän kannalta keskeisiin sidosryhmiin. Viestintäpäällikkö vastaa, että yhdistyksen viestintä on yhdistyksen strategian, hallituksen päätösten ja Ulkoministeriön rahoitustuen ehtojen mukaista niiltä osin kuin siihen käytetään ministeriön rahoitusta. Viestintäpäällikkö on toimittaja/tiedottajan ja kehitysviestinnän koordinaattorin esimies. Toimittaja/tiedottaja vastaa yhdistyksen lehden, esitteiden ja kirjojen ym. julkaisuiden julkaisemisesta päätetyssä aikataulussa, internet-sivujen ylläpidosta ja osallistuu muuhun viestintään viestintäpäällikön ohjeiden mukaisesti. Kehitysviestinnän koordinaattori vastaa SASKin kannatusjäsenille suunnatun toiminnan toteutuksesta ja kehittämisestä. Hän osallistuu kehityskasvatusta tukeviin kampanjoihin ja tapahtumiin viestintäpäällikön ohjeistuksen mukaisesti, sekä osallistuu muuhun viestintään esimiesten ohjeiden mukaisesti. Sisäisten palveluiden tiimi: Talouspäällikkö vastaa siitä, että yhdistyksen talous- ja palkkahallinto on järjestetty lain, yhdistyksen sääntöjen ja Ulkoministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Talouspäällikkö vastaa yhdistyksen toiminnan kannalta keskeisen ajanmukaisen taloustiedon toimittamisesta yhdistyksen johdon ja muiden tiimien käyttöön. Talouspäällikkö vastaa taloushallinnon seuranta- ja raportointijärjestelmien kehittämisestä osana yhdistyksen toimintaa. Talouspäällikkö toimii kirjanpitäjän esimiehenä. Kirjanpitäjä vastaa yhdistyksen kirjanpidon vientien oikein kohdentamisesta ja kirjanpidon ajantasaisuudesta. Kirjanpitäjä hoitaa yhdistyksen maksuliikenteen, rahankeräyslupien tietojen ajantasaisuudesta ja yhdistyksen taloushallinnon dokumentaation arkistoinnista lain, yhdistyksen sääntöjen ja Ulkoministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Kirjanpitäjä osallistuu henkilöstöhallintoon ylläpitämällä henkilöstöhallinnon kannalta tärkeitä tietoja. Kehittämispäällikkö vastaa SASKin laatujärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tiedon analysoimisesta toiminnan kehittämiseksi. Hän myös hoitaa käytännön yhteydenpidon kehitysyhteistyöohjelman ja hankehallinnon osalta ulkoministeriöön ja vastaa toimitettavasta ohjelma- ym. dokumentaatiosta, sekä osallistuu muihin erikseen määriteltyihin kehittämistehtäviin. Kehittämispäällikkö on suoraan toiminnanjohtajan alainen. Sisäinen tarkastaja vastaa SASKin sisäisestä tarkastuksesta hallituksen nimeämän sisäisen tarkastuksen ohjausryhmän hyväksymien suunnitelmien ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännön puitteissa. Sisäinen tarkastaja on suoraan toiminnanjohtajan alainen. 9(27)

10 Varainhankinnan suunnittelija on vuoden 2016 loppuun päätetyn varainhankintapilotin vastuuhenkilö. Varainhankinnan suunnittelija on suoraan toiminnanjohtajan alainen. Assistentti hoitaa 50 % työajastaan ohjelmatiimin assistentin tehtäviä. Tiimin assistenttina hän avustaa hankedokumentaation tekemisessä, matkojen järjestelyissä ym. ohjelmapäällikön nimeämissä avustavissa tehtävissä. Toinen 50 % työajasta on varattu yleisiin toimiston avustaviin tehtäviin ja toiminnanjohtajan nimeämiin muihin tehtäviin. 3.4 TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄT Taloudenhoidossa noudatetaan yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä SASKin sääntöjen määräyksiä, hanketoiminnan ja taloudenhoidon ohjeistusta sekä matkaohjesääntöä ja ulkoministeriön ohjeistuksia. Yhdistyksen talousarvion ja tilinpäätöksen vahvistaa vuosikokous hallituksen esityksestä. Toiminta- ja taloussuunnitelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa toiminnanjohtaja. Taloustiimi vastaa tilinpäätöksen ja talousarvion valmistelusta sekä kirjanpidosta, maksuliikenteestä ja palkanlaskennasta. SASKissa noudatetaan suoriteperusteista kirjanpitoa. Hankkeiden taloushallinnon vastuualueet on määritelty hanketoiminnan ohjesäännössä. Sen mukaisesti hankekumppanit toimittavat vuosittain puolivuotisraportin ja tilintarkastetun vuosiraportin. Yhdistyksen tilintarkastaja (tilintarkastusyhteisö Ernst & Young) tarkastaa hankkeiden vuosiraportit ja antaa lausuntonsa ulkoministeriölle osana tuenkäytön raportointia. 3.5 OHJELMA- JA HANKEHALLINNON JÄRJESTELMÄT Ohjelman ja siihen liittyvien hankkeiden hallintosykli tärkeimpine toimenpiteineen on kuvattu liitteessä 3. Ohjelman valmistelusta vastaa SASKin henkilökunta hallinnon ohjeistamana. Valmistelussa huomioidaan globaalit työelämän trendit, kumppaneidemme toimintaympäristöanalyysit ja prioriteettitrendit, kehitykset SASKin jäsenkentässä, ja kokemukset edellisen ohjelman toteutuksesta. SASKin hallitus hyväksyy ohjelman ja siihen liittyvät aluestrategiat, joissa määritellään tarkemmin pääkohdemaissa ja alueilla yleisemmin tehtävän työn tavoitteet, toimialat ja teemat, joihin paneudutaan kumppaneiden kanssa. Ohjelmassa toteutettavat hankkeet valitaan näiden määrittelyjen perusteella, ja ne huomioidaan myös ohjelmaa koskevan viestinnän sisällöissä. Ohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain maalis-huhtikuussa organisaation toimintasuunnitelman, henkilökunnan ja tiimien työsuunnitelmien, talouden sekä hankkeista saatavan seuranta- ja raportointitiedon perusteella. Vuositasolla tehdään tarvittavia päätöksiä selkeitä ja välittömiä muutoksia edellyttävissä asioissa. Järjestelmiin, vastuisiin ja kumppanuussuhteisiin laajemmin liittyvät kokemukset kootaan yhteen ja huomioidaan seuraavan kolmevuotisen suunnitelman valmistelun yhteydessä. Äkillisiä muutoksia pyritään välttämään, jotta minimoidaan kumppaneihin kohdistuvat muutospaineet ja epävarmuustekijät. Ohjelmaan sisältyvät hankkeet valitaan ohjelmassa määriteltyjen sisällöllisten, maantieteellisten ja toiminnallisten rajausten perusteella. Valintaan vaikuttaa oleellisesti myös suomalaisten jäsenliittojen kiinnostus rahoittaa esitettyä hanketta. Tullakseen hyväksytyksi esitetyn hankkeen tulee täyttää SASKin hanketoiminnan laatukriteerit, joita vasten jokainen hanke arvioidaan. Hankesuunnittelussa, -seurannassa ja -raportoinnissa noudatetaan SASKin omaa ohjeistusta, joka pyrkii ohjaamaan hanketoimintaa selkeämmin tavoitteellisuuteen ja tuloksellisuuteen. SASK tekee jonkin verran hanketason yhteistyötä etenkin ruotsalaisten ja hollantilaisten sisarjärjestöjensä kanssa. Kaikilla on omat rahoittajien sääntöihin ja ohjeistuksiin perustuvat suunnittelu- ja raportointijärjestelmänsä, mutta periaatteellisesti ja sisällöllisesti ne ovat linjassa keskenään. 10(27)

11 Hankkeita seurataan toteuttajakumppaneiden tuottamien puolivuotis- ja vuosiraporttien avulla sekä seurantamatkoin. Seurannasta vastaavat ohjelma-alueilla etelässä työskentelevät aluekoordinaattorit ja Helsingissä työskentelevät ohjelmasuunnittelijat. Seurantamatkoilla tarkastellaan hankkeen sisällöllistä etenemistä, toimintojen toteutusta ja budjetin toteutumaa. Seurantamatkoilla pyritään aina tapaamaan toteuttajakumppanin lisäksi hyödynsaajaliittoja ja hankkeen toimintoihin osallistuneita henkilöitä ja sitä kautta arvioimaan hankkeen etenemistä. Jokaisesta hankkeesta tehdään vuosittainen seurantasuunnitelma, jossa määritellään erityiset seurannan painopisteet ja mahdolliset tukitarpeet. Lisäksi hankkeiden toteutuksesta saadaan tietoa säännöllisen yhteydenpidon kautta niitä hallinnoiviin ja toteuttaviin järjestöihin. Myös suomalaisten jäsenliittojen edustajat käyvät vuosittain rahoittamissaan hankkeissa. Heillä ei kuitenkaan ole SASKin puitteissa hallinnollista seurantavastuuta, vaan heidän panoksensa keskittyy enemmän suomalaisen asiantuntijuuden tarjoamiseen hankkeiden sisällöissä. Kaikki hankkeet ja toteuttajakumppanit arvioidaan vuosittain edellisen vuoden toiminnan arvioinnin yhteydessä. Arvioista keskustellaan kumppaneiden kanssa seuranta- ja yhteistyökokousten yhteydessä. Arvioinnissa seurataan seuraavia ulottuvuuksia: hankkeiden relevanssi ja realismi, toteutuksen taso ja laatu, raportoinnin laatu ja oikea-aikaisuus, taloushallinnon ja -raportoinnin laatu, SASKin ja kumppanin välinen yhteistyö, ja hanke- ja muun yhteistyön yhteensopivuus SASKin tavoitteiden kanssa. Hankehallinnon tärkein työkalu on Sharepoint-pohjainen hallintojärjestelmä IRMA. Hankkeiden toteutumaa verrataan suunnitelmiin järjestelmään syötettävien puolivuotis- ja vuosiraporttien avulla. Järjestelmässä on myös omat osionsa hankeseurantamatkoille ja niiden löydöksille. IRMA tuottaa sinne syötettyjen tietojen avulla tilastotietoa niin yksittäisten hankkeiden kuin koko ohjelman toteutumasta. 3.6 RESURSSIT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN SASKin strategian mukaisesti keskeisimmiksi resursseiksi on määritelty henkilöstö, taloudelliset resurssit, toimitilat sekä työvälineet Henkilöstö SASKin henkilöstöhallinto on kumppanuusjärjestöjen laatujärjestelmän mukainen. Toimenkuvat ovat tehtäväkohtaisia ja koko henkilöstöllä on yhdenmukaiset työsopimukset. Helsingissä työskentelevä henkilöstä noudattaa Ammattiyhdistystoimihenkilöiden työehtosopimusta. Ulkomailla työskentelevä henkilöstön työn vaativuuden arviointi tehdään samoilla kriteereillä Helsingissä työskentelevän henkilöstön kanssa. Osana henkilöstöpolitiikkaa SASKissa käydään suunnitelman mukaiset kehityskeskustelut esimiesten ja alaisten välillä, sekä muutoinkin tuetaan avointa keskustelukulttuuria. Syksyllä 2014 SASKissa on meneillään koko henkilöstöä koskeva osaamiskartoitus, jonka päätteeksi tullaan arvioimaan ja edelleen kehittämään toimenkuvia ja työskentelytapoja. Kartoituksen pohjalta voidaan myös nykyistä paremmin arvioida osaamisen kehittämisen tarpeita. Ohjelmakaudella henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla Talous SASKin taloudelliset resurssit koostuvat jäsenjärjestöiltä kerättävistä jäsenmaksuista, jäsenjärjestöjen maksamista kehitysyhteistyöhankkeiden omavastuuosuuksista, ulkoministeriöltä saatavasta rahoitustuesta ja muusta varainhankinnasta. Jäsenjärjestöiltä perittävät jäsenmaksut ja hankkeiden omavastuut muodostavat perustan organisaation taloudelle. Jäsenmaksutulo on tällä hetkellä noin euroa vuositasolla ja sen arvioidaan ohjelmakauden loppuun mennessä kasvavan jonkin verran uusien jäsenten myötä. Jäsenliittojen osuus 11(27)

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN... 4 3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA OHJELMAN

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017

Yhteinen tehtävämme. Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 Yhteinen tehtävämme Suomen World Visionin kumppanuusohjelma lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumiseksi 2015 2017 KEHITYSYHTEISTYÖOHJELMA JA TUENKÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Julkaisun kuvat: Suomen World Vision,

Lisätiedot

Graafinen suunnittelu: Arto Karvonen Painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa

Graafinen suunnittelu: Arto Karvonen Painopaikka: Ykkös-Offset Oy, Vaasa Muuttunut yksilö muuttuneet yhteisöt Kehitysyhteistyöohjelma 2011 2014 Fida International Kantelettarenkuja 3 PL 50 00420 Helsinki Puh: +358-9-5660 040 Fax: +358-9-5660 0429 www.fidadevelopment.fi Email:

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn opas

Hallitustyöskentelyn opas 2012 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s k e n t e l y n o pa s Hallitustyöskentelyn opas M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a l l i t u s t y ö s

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

TEM raportteja 5/2012

TEM raportteja 5/2012 TEM raportteja 5/2012 OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille Vuoden 2011 tarkistus Käännös julkaisusta OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition Työelämä- ja markkinaosasto

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia

Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 1 Ulkoasiainministeriö Sisäministeriö Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 2 Esipuhe Siviilikriisinhallinta on osa keinovalikoimaa, jolla Suomi osallistuu pyrkimyksiin ehkäistä kriisien ja niiden

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA

EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA 1 EUROOPPALAINEN PERUSKIRJA NAISTEN JA MIESTEN VÄLISESTÄ TASA-ARVOSTA PAIKALLISHALLINNOSSA Peruskirja, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot