TOIMINNAN SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINNAN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 TOIMINNAN SUUNNITTELU Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäiselle lapselle päivähoitoympäristön, jossa heidän tulee saada hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan myönteisiksi. Varhaiskasvatus voidaan määritellä pienten lasten eri elämänympäristöissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on siis edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Jotta nämä tavoitteet olisi mahdollisia saavuttaa, tarvitaan sekä vanhempien että kasvatuksen ammattilaisten kiinteää yhteistyötä. Yhteiskunnan järjestämä, valvoma ja tukema varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Kasvatuksen tavoitteellisuus ohjaa kasvattajan valintoja kaikissa päivän tilanteissa. Tavoitteellisuudella tarkoitetaan kasvattajan tietoisuutta toiminnasta, hoitaja tietää mitä hän tekee ja pystyy myös perustelemaan tekemisensä. Kasvatuksen suunnittelu on jatkuvaa toimintaa, jossa ei ole varsinaista alkua eikä loppua. Kasvatuksen kokonaisvaltaisuus on perhepäivähoidossa erityisen vahvaa, koska etenkin omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja on mukana lapsen hoitopäivän kaikissa tilanteissa. Hänellä on näin mahdollisuus havainnoida ja ohjata lasta monipuolisesti eri tilanteissa. Vuorovaikutus lapsen kanssa muodostuu monipuoliseksi ja läheiseksi. Laadukkaassa perhepäivähoidossa lapsen kiintymyssuhteen rakentumiselle on hyvät mahdollisuudet. Lapsen yksilöllinen huomioiminen on luontevaa ja lapsen tavat tunnetaan hyvin. Perhepäivähoidossa on mahdollista kohdata lapsi yksilönä ja hoitopäivän käytäntöjä pystytään sopeuttamaan helpommin lasten tarpeita ja rytmiä vastaaviksi. Toiminnan suunnittelusta Suunnittelun taustaa Lue Anna-Maija Puroilan artikkeli Haasteena varhaiskasvatuksen suunnittelu. Artikkeli löytyy Pikkuväki lehdestä 5/2006 tai seuraavasta linkistä: 1

2 Suunnittelu perhepäivähoidossa Oman työn merkityksen ymmärtäminen ja ammatillinen suhtautuminen työhön edesauttavat myös työn vaatimusten tunnistamisessa. Päivittäin tehtävä työ pitää sisällään monenlaisia tapahtumia sekä tilanteita, aina näiden keskellä työn suunnittelu tai sen kirjaaminen ei tule ensimmäisenä mieleen. Ajatusta suunnittelusta voi myös vaikeuttaa se, että rajaaminen on vaikeaa; mitä kaikkea pitää/pitäisi suunnitella. Kuten niin monessa muussakin, niin myös tässä, tavat toimia syntyvät pikkuhiljaa uutta tapaa opetellessa. Alussa aikaa suunnitteluun menee varmasti enemmän, mutta työtavan vakiintuessa, ajankäyttö tehostuu. Sanna Parrila on koonnut työssään Perhepäivähoito osana Suomalaista päivähoitojärjestelmää kriteerit perhepäivähoidon toiminnan suunnittelulle: (kursiivilla kirjoitetut ovat kirjoittajan omaa pohdintaa Sanna Parrilan kriteereistä) 1. Suunnitteluun osallistuu sekä perhepäivähoidon esimies, perhepäivähoitaja, lapset että vanhemmat. = Lähtökohtana suunnittelulle on kunnan oma vasu. Tilanteet saattavat vaihdella, aina ei ole mahdollista olla kaikki saman pöydän äärellä yhtä aikaa. On tärkeää, että hoitaja voi käydä myös oman ohjaajansa kanssa varhaiskasvatuslomakkeet läpi ja yhdessä pohtia yksittäisen lapsen sekä koko lapsiryhmän tilannetta. 2. Suunnittelua toteutetaan sekä ryhmä- että yksilötasolla. = aina kannattaa antaa tutustumiseen hetki aikaa esim. uuden ryhmän/uuden lapsen aloittaessa. Seurailemalla ja tutustumalla rauhassa saa paremman käsityksen tilanteista ja lapsen persoonasta. Tutustuminen puolin ja toisin kestää aina muutamia viikkoja, tietenkin lapsesta riippuen. Omia havaintoja on hyvä kirjata jo alusta asti ylös, koska muistimme on rajallinen! Yksilötasolla tulee aina pohtia lapsen ominaislaatua ja sitä mitä hän erityisesti tarvitsee. Ryhmää kokonaisuudessaan tarkastellessa pitää muistaa huomioida lasten ikä sekä kehitystarpeet, jotka myös määrittävät sekä suunnittelua että painopistealueita. Lasten väliset suhteet tulee myös huomioida toiminnan suunnittelua tehdessä. 3. Suunnittelulla pyritään varmistamaan toiminnan monipuolisuus, tavoitteellisuus ja lasten yksilöllinen huomioonottaminen. Lapsi on utelias ympäristönsä suhteen. Aikuisen pysähtyminen lasta kiinnostavien asioiden äärelle on äärimmäisen tärkeää. Se vaatii aikuiselta hyvää huomiokykyä, tarkkaa havainnointia sekä samaa uteliaisuutta mitä lapsellakin on elämää kohtaan. Lause Ajattelu alkaa ihmetyksestä kuvaa hyvin tilannetta, jossa lapsi elää. Voit myös lukea runon Lapsella on sata kieltä (etusivulta pääset linkin 2

3 kautta teksteihin). Siinä kerrotaan mielestäni osuvalla tavalla siitä, kuinka ainutkertaisten asioiden parissa saatte työskennellä ja kuinka suuri vastuu meillä aikuisilla on! 4. Suunnittelu sisältää myös perhepäivähoitoympäristön (=oppimisympäristö) suunnittelun. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon lasten tarpeet, mielenkiinnon kohteet ja toiveet. = Mitä paremmin suunnitelmat/toiminnan sisältö vastaavat lasten mielenkiinnon kohteita, sitä paremmin saat lapset innostumaan mukaan ja eläytymään aidosti yhteisiin hetkiin. Perhepäivähoitoympäristöllä l. oppimisympäristöllä on suuri merkitys, kuinka hyvin lapset löytävät esim. lelut, rakentelupalikat, pelit, askartelutarvikkeet. Mitä paremmin tavaroilla on järjestäytyneet paikat, sitä helpompi lasten on esim. rakentaa omaa leikkiä. Toiminnan jälkeen on tärkeää, että käytetyt tavarat löytävät takaisin oikeille paikoille. Mikäli kaikki tavarat ovat hujan hajan lasten leikkihuoneessa, silloin lapsilla on hankalaa löytää tarvitsemaansa ja ympäristön kaaos aiheuttaa kaaosta myös mielessä. Turvallisuus seikat tulee myös ottaa huomioon suunniteltaessa oppimisympäristöä. Lapsella tulee olla myös mahdollisuus oman ympäristönsä rakentamiseen, kaikenlaiset rakenteluvälineet, peitot, matot sekä ulkona että sisällä ovat omiaan rikastuttamaan lasten leikkiympäristöä. 5. Suunnitelmien perustana on yhdessä vanhempien kanssa keskusteltu näkemys lapsesta ja lapsen kasvusta ja oppimisesta. = vuoropuhelun käyminen perheen kanssa on erityisen tärkeää ja perheen näkemyksiä tulee kunnioittaa. Yhteistyön aloite ja vastuu on hoitajalla. 6. Suunnitelmat muuttuvat ja mukautuvat lasten tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti. Lapset kasvavat, kehittyvät ja muuttuvat koko ajan. = Aina tulee tilanteita, että valmiiksi mietityt hetket eivät toteudukaan niin kuin oli ajatellut, mutta sekin kuuluu työhön. Joskus lapset saattavat viedä aihetta aivan toiseen suuntaan, mitä itse oli ajatellut. Mikäli pystyy tarttumaan lasten ehdotuksiin tai kiinnostuksen kohteisiin, voidaan saada yhdessä aikaan hienoja yhteisiä kokemuksia ja elämyksiä. 7. Suunnitelmat perustuvat jatkuvaan lasten toiminnan havainnointiin ja arviointiin. = Havainnoimalla saat tietoa lapsista sekä heidän mielenkiinnon kohteistaan. Olemalla läsnä, silmät ja korvat auki, tutustut lapsiin paremmin sekä sinun on helpompi olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Sitä kautta sinun on helpompi miettiä tulevaa toimintaa ja toiminnan sisältöjä. Toiminnan suunnittelu on siis laajempi kokonaisuus kuin yksittäisten toimintahetkien kirjaaminen. Hoitajan on hyvä miettiä suunnitellessaan omia kasvatuksen päämääriä, arvoja sekä asenteita. Aika ajoin voi myös pysähtyä pohtiman omia toimintatapojaan; mitä teen ja 3

4 miksi niin teen, kuinka voin tekemistäni perustella. Kasvattajan tulisi pystyä arvioimaan ja nähdä tilanteita ulkopuolisen silmin. Silloin pystyy suhtautumaan omaan toimintaansa objektiivisemmin. Erittäin tärkeää on myös ammatillisten tiimien toimiminen omassa kunnassa. Vertaisryhmän kanssa on hyvä pohtia em. asioita ja näin löytää uusia näkökulmia myös omaan työhön. Arjessa pitäisi kyetä luomaan lapsiin aito ja välittävä vuorovaikutussuhde. Suhteeseen liittyy lapsen puolelta aina turvan tunne, lapsen pitää voida luottaa aikuiseen ja olla myös varma siitä, että aikuinen tarjoaa tarvittaessa turvan lapselle. Viimeaikoina on paljon puhuttu kasvattajan sensitiivisyydestä; läsnäolo ja herkkyys huomioida lasten tarpeet. Toiminta lasten kanssa on yhdessä tekemistä, oppimista ja tutkimista. Aikuisen roolin kuuluu myös lapsen oppimisympäristön järjestäminen sellaiseksi, että se mahdollistaa ja kannustaa lasta aktiiviseen toimintaan. Ympäristön tulee olla sellainen, että lapsella on mahdollisuus leikkimiseen; leikin rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Mitä selkeämmät tilat ja materiaalit ovat, sen helpompi lapsen on toimia. On muistettava, että rikas ja hyvä leikki voi jatkua myös useamman päivän ja se tulisi olla mahdollista lasten myös toteuttaa. Perhepäivähoidon vahvuudet Sanna Parrilan (v. 2002) mukaan perhepäivähoidon vahvuuksia ovat: pieni lapsiryhmä pysyvä hoitosuhde päivittäinen läheinen yhteistyö vanhempien kanssa yksilöllinen hoiva ja huomio lapsen tarpeista lähtevä hyvä perushoito rauhallinen ja kodinomainen ympäristö Lähtökohtana toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon nämä perhepäivähoidon vahvuudet ja näiden vahvuuksien varaan perhepäivähoidon arki tulee rakentaa. Seuraavassa vielä lyhyesti periaatteita suunnittelusta (Sanna Parrila, 2002): Toiminta perustuu aikuisten ja lasten väliseen vuorovaikutukseen, yhteisesti jaettuihin kokemuksiin ja ajatuksiin. Toiminta on lapsen näkökulmasta mielekästä sopivan haastavaa, ei liian helppoa, ei liian vaikeaa. Toiminta on monipuolista, elämyksellistä, virikkeellistä ja lapsen omaa ajattelua tukevaa. Toiminta perustuu lapsen aikaisempiin tietoihin ja taitoihin. Lapset saavat itse valita toimintojaan, toteuttaa ideoitaan ja ratkaista keskinäisiä ristiriitatilanteita. Toiminta tukee lapsen oppimista aikuisen tarjoamana tuen, vertaisvuorovaikutuksen ja leikin kautta. 4

5 Toiminta perustuu aikuisen ja lapsen väliseen vastavuoroiseen kommunikaatioon: lasten henkilökohtaiset tavoitteet ja toiminnan motiivit huomioidaan. Lapset voivat toimia itse aloitteentekijöinä ja yhteisen toiminnan käynnistäjinä. Toiminnassa tuetaan lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja leikkiä. Toiminta tarjoaa riittävät mahdollisuudet liikuntaan, luoviin toimintoihin, leikkiin ja peuhaamiseen sekä hiljaiseen ja liikkuvaan toimintaan. Mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä mielekkäämpää on sisällyttää erilaiset toimintahetket (laulut, lorut, sadut, liikkuminen) perushoitotilanteisiin. Yksittäisten tietojen ja taitojen opettamista tärkeämpää on se, että yksittäisen lapsen henkilökohtaisille mielenkiinnon kohteille, kysymyksille ja ajatuksille jää riittävästi tilaa kasvatustyön arjessa. Kasvu ehjään ihmisyyteen ja ihmisarvoiseen elämään on yksi kasvatuksen tärkeimpiä ja haastavampia tehtäviä. Kirsi Nivalainen teoksessa Kehittyvä perhepäivähoito (2007) pohtii mm. pedagogiikkaa, toiminnan sisällön suunnittelua sekä myös lapsen havainnointia. Tähän teokseen voit tutustua vielä tarkemmin ja se auttaa sinua myös tehtäviä tehdessäsi. Lähdekirjallisuus: Alho-Kivi, Hanna; Keskinen, Soili (toim.): Kodissa vaan ei kotona. Tammi 2002 Järvinen, Mervi; Laine, Anne; Hellman-Suominen, Kirsi: Varhaiskasvatusta ammattitaidolla Hämeenlinna,

6 Kaskela, Marja; Kronqvist, Eeva-Liisa: Niin ainutlaatuinen Helsinki 2007 Kupila, Päivi (toim.): Arvioidaan yhdessä. Näkökulmia arviointiin varhaiskasvatuksessa. Tammi 2000 Nivalainen, Kirsi: Kehittyvä perhepäivähoito Edufin 2007 Sanna Parrila: Perhepäivähoito osana suomalaista päivähoitojärjestelmää: Näkökulmia perhepäivähoidon laatuun ja sen kehittämiseen. Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus 2002 Parrila, Sanna (toim.): Perhepäivähoidon kehittämishaasteita Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:17 6

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen

Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen 1 Hanna Niinistö (toim.) Anu Ruhala (toim.) Annika Henriksson Leena Pentikäinen Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla Mediakasvatuskeskus Metka ry Mediamuffinssi-hanke BTJ Kirjastopalvelu

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot