Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand,"

Transkriptio

1 S U O M E N M U S E O L I I T T O F I N L A N D S M U S E I F Ö R B U N D F I N N I S H M U S E U M S A S S O C I A T I O N An n a n k a t u 1 6 B 5 0, F I H e l s i n k i, F i n l a n d , mu s e o l i i t t mu s e o l i i t t o. f i www. m useolii t t o. fi O. oolaiiy K U T S U S U OM EN MU SE OLI IT ON 9 2. VUO SIK OK OU K SE EN MU SEOP ÄIVILLE L A P P E E N R A N T A A N SEKÄ V A L T A K U N N A L L IS I L L E Suomen museot iton jäsenille S u o m e n mu s e o l i i t o n 9 2. vu o s i k o k o u s p i d e t ä ä n t i i s t a i n a t o u k o k u u n 1 9. p ä i v ä n ä a l k a e n k l o 1 4 L a p p e e n r a n n a s s a, L a p p e e n r a n t a - s a l i, V i l l i m i e h e n k a t u 1. K o k o u k s e e n, j o s s a k ä s i t e l l ä ä n s ä ä n t ö j e n 1 2 j ä s e n e t j a k u n n i a j ä s e n e t. J ä s e n t e n ä ä n i o i k c u d c s t a o n m ä ä r ä t t y s ä ä n t ö j e n 1 1 :s s ä. M u u t o i n o n vo i ma s s a, mi t ä y h d i s t y s l a i s s a o n s ä ä d e t t y. K a i k k i e n v u o s i k o k o u k s e e n o s a l l i s t u vi e n t u l e e i l mo i t t a u t u a l ä s n ä o l e vi k s i o h j e l ma a n me r k i t y n va l t a k i r j o j e n t a r k a s t u k s e n y h t e y d e s s ä. Toivotamme k aikk i museoiden työntekijä t ja luotta mushenkilöt tervetu lleiksi myös Va ltak unna llisille museopäiville Päivien ohjelma on oheisena. Pyydämme ystä vällisesti ilmoittau tu ma an vuosikokouksecn ja museopä iville sähköisesti Su omen museoliiton koulutuskalentcrin kautta ww-w.museoliitto,fr/ koulutuskalenteri. Ilmoittautu misaika päättyy K A L L E L S E T I L L F I N L A N D S M U S E I F Ö R B U N D S 9 2. A R S M Ö T E D E N O C H R I K S O M F A T T A N D E M U S E I D A G A R D E N V I L L M A N S T R A N D Till Finlands mu seiförbunds medlemma r Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand, ärenden, kallas förbundsmedlemmarnas representanter sarat förbundets understödande medlemmar och hedersmedlemmar. Medlemmarnas rösträtt enligt stadgarnas övrigt gäller det sora stadgas i förcningslagen. Arsmötesrepresentanterna bör anmäla sig i samband med granskningen av fullmakterna enligt progra mmet. Vi hälsa r alla välkomna även till de Rik somfatta nde museidagarna den Progra mmet bifogas. Vi ber dig vänligen anmäla genom vårt e-formulär (på finska), sora du kan hitta pä Finlands mu seiförbu nds webbsida w -w.museoliitto.fi/ kou lutusk alenteri. Anmä lningstiden utgår den 6 maj Helsingissä / i Helsingfors n m us e o l i i t t o r y r P e k k a R a v i p u h e e n j o h t a j a / o r d f ö r a n d e K i m m o L e v ä p ä ä s i h t e e r i / gene ra l s ekr eter a re

2 VALTAKUNNALLISET MUSEOPÄIVÄT JA SUOMEN MUSEOLIITON 92. VUOSIKOKOUS Lappeenranta Teemana museoiden kansainvälistymisen valot ja varjot Paikka: Lappeenranta-s ali, Villimiehenkatu 1 Ohjelma Maanantai Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkas tus Museopäivien avajaiset Sirkusesitys, Taidekoulu Estradi Tervetuloa museopäiville, pääsihteeri Kimmo Levä Lappeenrannan kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva museotoimenjohtaja Päivi Partanen Museoliiton mitalien jako, Lappeenrannan museot Kulttuurin ja museoiden kasvava merkitys kansainvälisessä toiminnassa Eurooppalainen ja kansainvälinen toimintaympäristö & ajankohtais ta ministeriöstä, kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuri diplomatian palveluks essa, suurlähettiläs Heikki Talvitie Kulttuurienvälisen yhteis työn rakentaminen, suunnittelija Veronika Kojo, Lappeenrannan teknillinen yliopis to Kahvia / teetä Lappeenranta -salin lämpiössä Kokemuksia museoiden kansainvälisestä yhteistyöstä Dr Vladimir Grusman, Venäjän etnografinen museo, Pietari Puheenvuoron tulkkina erikoistutkija Mia Heinimaa, Työväenmuseo W erstas Maailmanperintökohteetja kulttuuriperintöalan kans ainvälis et sopimukset, pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto Illanvietto Lappeenrannan Kasinolla, Ainonkatu 10, isäntänä Lappeenrannan kaupunki Iltapalaa, musiikkia Tiistai Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkas tus 9-13 Museoiden kansainvälistyvä toiminta Kulttuuri kaupungin imagon rakentajana -paneelikeskustelu, jossa tarkastellaan museoiden roolia ja merkitystä alueensa kansainvälistymisessä. Mitä hyötyä on mus eon kans ainvälistymis estä? Miten kannattaa kans ainvälis tyä? Miten museo voi toimia kaupungin tai alueen markkinoijana? Miten mus eot voivat tukea toimintaympäristönsä alueellista kans ainvälistymis en s trategiaa? Mukana keskustelus sa kulttuurisektorin toimijoita Virkis täytymis tauko >

3 11-13 Kansainvälistymisklinikoita käytännön neuvoja ja kokemuksia (2 X 45 min) Esimerkkejä hyvistä ja toimivista yhteistyöhankkeista ja verkos toista sekä as iantuntijoita ja käytännön kansainvälistymisen neuvontaa useissa pisteissä. Esillä ovat myös Luova Eurooppa ja Erasmus + -ohjelmat. Klinikoilla on mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta ja käytännön yhteis työtä tehneiltä kollegoilta heidän kokemuksis taan. O sallis tujien on mahdollista valita kaksi klinikkaa. Valinnat tehdään paikan päällä Lappeenrannassa. 1. Kulttuurin rahoitusmahdollisuuks ista ja rahoituslähteistä, myös säätiöiden rahoitus on esillä, maakuntasuunnittelija Anu Talka, Etelä-Karjalan liitto 2. EAKR-rahoitus, hankekoordinaattori Merja Taipale, Etelä-Karjalan liitto ENI (Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC -ohjelma) Sari Loisa, Etelä-Karjalan liitto Maas eutuohjelma, Leena Hyry lä, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskus 3. Miten käytännössä toteutan vienti- tai tuontinäyttelyn Venäjälle? amanuenssi Mikko Pirinen ja intendentti Satu Stålhberg, Lappeenrannan museot 4. Käytännön kokemuksia Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun kaupungin yhteistyöhankkeis ta venäläisten kollegojen kanssa, museonjohtaja Tarja Raninen- Siiskonen, Pohjois-Karjalan museo 5. Tornio-Haaparanta - yhteistyö, museonjohtaja Minna Heljala, Tornionlaakson maakuntamus eo 6. Kulttuurien välinen vuorovaikutus ( toiminnallinen klinikka), markkinointi-ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman 7. Luova Eurooppa -ohjelma, ohjelma-asiantuntija Riikka Koivula, CIMO 8. Erasmus+ -ohjelma, ohjelma -asiantuntija Riika Väliahde, CIMO Lounas Valtakirjojen tarkastus 14 Suomen museoliiton 92. vuosikokous Iltapäiväkahvia ja -teetä Museoala tänään ja huomenna : mus eoiden toimintaympäris tön tuore analyysi pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto 1 9- Museopalkintogaala Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuoneella Lappeenrannan Linnoituks essa Illallinen Vuoden 2015 mus eopalkintojen jakaminen Illan juontaa ja musiikista vastaa Sari Kaasinen Muuta ohjelmaa ICOM Suomen osaston vuosikokous, Käräjäsali, Lappeenrannan museoiden toimisto, Kristiinankatu Suomen museonjohtajat ry:n vuosikokous, Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1 Osallistumismaksut museopäiville: 1) Koko paketti ( ) sisältää ohjelmassa mainitut tilaisuudet ja tarjoilut. Hinta 265 euroa. 2) Yksi päivä (19.5.) sisältää tiistain ohjelman ja tarjoilut sekä Museopalkintogaalan. Hinta 200 euroa. 3) Osallis tuminen tiistaina Mus eoala tänään ja huomenna -luentoon klo sekä Museopalkintogaalaan. Hinta 75 euroa. Ilmoittautuminen päättyy >

4 RET KET ( ka i kk i r e t ke t s i s ä l tä vä t lo una a t ja ka hvi t) 1. V i i p u r i ( k e s k i v i i k k o - t o r s t a i ) H i n t a e u r o a + r y h m ä v i i s u m i 6 9 e u r o a. A s i a n t u n t i j a o p p a i n a p r o f e s s o r i M a r i a L ä h t e e n m ä k i j a F T A l e k s a n t e r i S a k s a Keski vi ikko Lähtö hot elli L appe es ta pr o f. M a r i a L ä h t e e n mä k i ke r t o o o ma s t a tu tk imu s a lu ee st a an mat ka n a ik an a Sa a v u mme V i i pu r i i n T u t us t umi n e n Aa l l o n ki r ja s t o o n, k a hv i t j a o p a s t e t t u k i e r r o s s e k ä l o p uk s i ma h d o ll i s u u s o ma t o i mi s e e n t u t u s t u mi s e e n L o u n a s h o t e l l i V i i p u r i s s a T u t u s t u m i n e n V i i p u r i n E r e m i t a a s i - n ä y t t e l y k e s k u k s e e n ( V a n h a V i i p u r i n t a i d e m u s e o ) N ä y t t e l y k e s k u k s e n j o h t a j a A l e x a n d e r K o s t e n k o k e r t o o n ä y t t e l y k e s k u k s e n t o i m i n n a s t a. O ma to i min e n ki e r r o s ke s ku ks e s s a. E s i ll ä o n nä yt te ly Pain tin g in th e W e s t e r n E u r o p e i n t h e 1 6 t h t h cen tu ries T u tu s tu min e n A r k e o l o gi s e e n mus e o o n. F T A le x a n d e r Sa ks a e s i t t e l e e n ä y t te l yn T u t u s t u mi n e n M o n r e p o s ' n pu ist oon. T a p a a mme pu i st o mu s eo n jo h t a j a n Ale x a n d e r Bu j a n o v i n Kir jau tu min en ho t e l li Vi i p ur i i n ( v a n ha Kn ut Po s s e ) I l l a l l i n e n le g e n d a a r i s e s s a P y ö r e ä s s ä T o r n i s s a T o r s t a i T u tu s t u mi ne n V i i p ur i n va nh a a n k a up un k i i n b us s i l la j a k ä v e ll e n Vi i p u r i n v a r ha i s h i s t o r i a s ta a i na P i e t a r i Suu r e n a i ka a n a s t i. O p pa a na F T Ale x a n de r S a k s a, jo n ka o pa s tu ks e l la t utu s t umme Po s s e n - ja Va h t i to r n i n ka d u n ku l ma u ks e e n, R a a t i hu o n e e n t o r ni i n, L u o s t a r i n k a t u 8 j a v a n h a a n t u o mi o k i r k k o o n. li s ä ks i k uu l e mme mm. V i i p u r i n h i s t o r i a l l i s e n k e s k u s ta n k un n o s t u s h a n k k e i s t a T u t u s t u m i n e n V i i p u r i n l i n n a a n. M u s e o n j o h t a j a S v e t l a n a A b d u l i n a L o u n a s H o t e l l i V i k t o r i a, v a p a a t a a i k a a L ä h tö ko t i ma tk a ll e a l ka a Pr o f. M a r i a L ä h te e n mä k i k e r t o o ma t k a l l a o ma s t a t u t ki mu s a i h e e s t a a n. n.1 6 ta i L a p pe e nr a n na s s a, j un a H e l s i n ki i n lä hte e R e t k e n h i n t a a n s i s ä l t y y B u s s i m a t k a L a p p e e n r a n t a - V i i p u r i - L a p p e e n r a n t a T o i m i V e n t o K y : n t i l a u s a j o b u s s i l l a. B u s s i o n r y h m ä n k ä y t ö s s ä k o k o m a t k a n a j a n. Ma j o i t us ho t e l l i V i i p u r i s s a ka h de n he n ge n h u o n e i s s a Aa mi a i n e n ho te l li s s a R e k i s t e r ö i n t i ma ks u M a t k a t o i mi s t o n p a l v e l u ma k s u Kaks i lo unas ta ja illallinen O pa s tu s ma ks u n ki r ja s to s s a A s i a n t u n t i j a o p p a a t m a t k a l l a : F T A l e k s a n t e r i S a k s a s e k ä I t ä - S u o m e n y l i o p i s t o n h i s t o r i a n p r o f e s s o r i M a r i a L ä h t e e n m ä k i, j o k a o n v a l i t t u v u o d e n p r o f e s s o r i k s i. Ma j o i t us 2 h e n g e n hu o ne e s s a, 1 hh li s ä ma ks u o n 2 6 e u r o a S i t o v a t i l m o i t t a u t u m i s e t v i i m e i s t ä ä n Vi i p ur i n r e t k e n i l mo i t t a ut u mi ne n s uo r a a n S a i ma T r a v e l ma t k a to i mi s t o n yh t e ys h e n ki l ö l le ( R i i t t a H ä k ä mi e s ) s ä h k ö p o s ti l l a r i i t t a.h a k a mi e s j a t ls a i ma a t ra ve l.f i H ä n o h j e i s t a a myö s vi i s umi e n h a n k i nn a n. M a tk a n l a s ku t t a a o s a l li s t uj i l ta M us e o li i t to, jo t e n mui s t a t ä yt t ä ä l a s k u t us t i e d o t mu s e o p ä i v i e n i l mo i tt a ut u mi s e n yh t e y d e s s ä. J o s mu s e o p ä i v i e n o s a l l i s t umi s ma k s u n j a r e tk e n ma k s a j a o n e r i, i l mo i t a r e t ke n ma ks a j a n l a s ku tu s t i e do t li s ä ti e d o i s s a. Vi i s u mima ks u o n 6 9 e u r o a /h l ö. Su o me n k a n s a l a i s i l l e v o i d a a n h a ke a y h te i ne n r y hmä v i i s umi, mik ä li vi i s u min ta r vi t s i j o i t a o n vä hi nt ä ä n 5 he nk i l ö ä. J o s ha lu a t j ä ä d ä Vi i p ur i i n, h a n ki o ma v i i s u mi. R y h mä v i i s u mi n h a n k i n ta a v a r t e n t a r v i t a a n o ll a vä r i ku va, H uo m! K uv a a e i s a a n i t o a e i kä t e i pa t a a n o muk s e e n, v a a n s e t ule e li i ma t a. ko ns u la a tt i o s a s t o n ve r kk o s i v ul l a, t u lo s te t a a n j a a ll e ki r jo i te t a a n. T ä h ä n tu l e e ma tk a to i mi s to s ta t a r k a t o hj e e t. >

5 e i vä t e n ä ä k e l pa a t o d i s tu ks e k s i. V a k uu tu s a s i a k i r j a s ta o n kä yt ä v ä i lmi, e tt ä va ku u tu s o n ma a i l ma nl a a j ui ne n ta i s e n vo i ma s s a o l o a l u e s i s ä lt ä ä V e n ä jä n, v a k u ut u ks e n n ume r o, v o i ma s s a o l o a i ka ja mi t ä v a k u ut u s k a t t a a. V a ku u tu s yh t i ö t t i e t ä vä t mi ll a i ne n to di s t uk s e n tu le e o l la, jo s to di s t us ta t i l a t ta e s s a ke r r o t a a n, e tt ä s e t a r vi ta a n V e n ä j ä n v i i s u mi a va r t e n. Vi i s u mi p a p e r e i de n o ll a ma tk a to i mi s t o s s a me n ne s s ä. 2. S a l p a l i n j a r e t k i ( k e s k i v i i k k o ) H i n t a 7 5 e u r o a ( s i s ä l t ä ä l o u n a a n j a k a h v i n ). Pä i v ä n a i ka na t ut u s t ut a a n S a l pa li nj a mu s e o o n j a L u s i kk o vu o r e n lu o l a a n, jo ka o n S a l pa li nj a n s u ur i n lu o l a. S e o li t a r k o i te tt u jo h ta mis -, j o uk k o s i d o n t a - j a v a r a s to t i la k s i. Sa l pa l i n j a o n y k s i me r k i t t ä vi mmi s tä t o i s e n ma a i lma ns o d a n li n n o i t us k e t j u i s t a j a o l i a i k a n a a n ma a mme s uu r i n r a k e nn u s t y ö ma a. R e t k i o h j e l ma lä h tö ho te ll i L a p pe e n e d e s tä. M a t ka l la b us s i s s a h a n k e v e t ä j ä Elin a L y i j y n e n k e r t o o Sa lpa li nj a s ta ja s e n ko ht e i s ta Ete lä - K a r ja la n a lue e lla tu t u s t u mi n e n M i e h i k k ä l ä n S a l p a li n j a mu s e o o n o p a s t e t u l la k i e r r o k s e l l a. Ki e r r o ks e l la k ul je ta a n y ht e y s h a u do i s s a j a l a s ke ud ut a a n jy r k ki ä po r t a i ta k o r s u i h i n lo un a s mus e o n r a v i n t o l a s s a, n a u t i mme k a r j a l a np a i s t i a. no i n k lo 1 3 lä h de t ä ä n ko h ti L uu mä k e ä j a L u s i k k o v u o r e n l u o l a a tu t u s t u min e n L u s i kk o v u o r e n l u o l a a n ja k a h v i t r e t k i p ä ä t t y y L a p p e e n r a n n a n r a u t a t i e a s e m a l l e j a b u s s i a j a a s e n j ä l k e e n t a r v i t t a e s s a h o t e l l i L a pp e e s e e n. O s a ll i s tu j i e n ka nn a tt a a o tt a a ma tk a t a v a r a t mu ka a n bu s s i i n jo a a mu ll a, k o s k a bu s s i py s ä h ty y pa l a te s s a r a ut a ti e a s e ma ll e. Retkelle pi tää varaut ua ulkoiluu n sopivill a kengillä ja säänmukaisella vaatetuksell a. Sekä Sal palinjamuseossa että L u s i k ko vu o r e n lu olalla oll aan u lkon a e pätasaisessa maastossa. 3. T e o l l i s u u s p e r i n t ö j a a r k k i t e h t u u r i r e t k i ( k e s k i v i i k k o ) H i n t a 6 0 e u r o a. ( s i s ä l t ä ä l o u n a a n j a k a h v i n ). R e t ke l l ä t u tu s t ut a a n L a pp e e nr a n na n te o l li s u us p e r i n t ö ö n, S a i ma a n k a n a v a a n, S uo me n s u ur i mpa a n v e s i v o i ma l a i t o k s e e n s e kä T o r n a to r i n t e ht a a n t yö l ä i s i l le e n r a k e n nu t ta ma a n a s u i n t a l o o n. L o u na s n a ut i t a a n u p e a s s a I ma t r a n V a l t i o n ho te l li s s a j a i l ta p ä i v ä k a hv i N e i t s y t ni e me n k a r t a n o s s a, jo k a o n me r ki t tä vä ma a me r kk i v a l t a k u nn a l l i s e s t i me r k i t t ä v ä s s ä ku lt t uu r i y mpä r i s tö s s ä Vu o ks e n va r r e l la. R e t k i o h j e l ma lä ht ö ho te ll i L a pp e e n e d e s tä. A je ta a n K a u ka a n j a L a ur i t s a l a n k a u tt a Ka na va mu s e o l le Sa i ma a n k a n a va mus e o j a t ut u s t u mi s ta k a n a va - a l u e e s e e n, S ul k uv a r t i ja n ka t u ko h t i I ma t r a a L o un a s I ma tr a n V a lt i o nh o t e l li s s a L o u n a a n j ä l k e e n s i i r r y t ä ä n k ä v e l l e n K r u u n u n p u i s t o a p i t k i n v o i m a l a i t o k s e l l e. M a t k a l l a y l i t e t ä ä n k o s k e n u o m a Ima t r a n vo i ma la i t o s, Ima t r a n k o s k e n ti e T y ö v ä e n a s u n t o m u s e o, T a i m e n k u j a 7 / R i t i k a n r a n t a k a h v i N e i t s y t n i e m e n k a r t a n o s s a, N e i t s y t n i e m e n k u j a k o h t i L a p p e e n r a n t a a L a p p e e n r a n n a n r a u t a t i e a s e m a O s a ll i s t u ji e n k a n n a tt a a o tt a a ma t k a t a v a r a t muk a a n bu s s i i n jo a amu l la, k o s k a b us s i p ys ä hty y p a la tta e s s a L a pp e e n r a n na n r a u ta t i e a s e ma ll e. P ä i v ä n a i k a na kä v e l l ä ä n jo n ki n v e r r a n, j o t e n s ä ä n muk a i n e n p u ke u tu min e n o n s u o t a va a. 4. K ä v e l y k i e r r o s L a p p e e n r a n n a s s a L i n n o i t u k s e n, P a l l o n j a R a k u u n a m ä e n k a u p u n g i n o s i s s a ( k e s k i v i i k k o ) H i n t a 4 0 e u r o a ( s i s ä l t ä ä l o u n a a n j a k a h v i n ). H e tt i T i k a n s e u r a s k ä v e l l ä ä ja i h me te l lä ä ma a li ma me n no o, mi l v i i s i i L i nn a n mä k t a i L i n no t us o mu ut t un t v uo s i e j a vuo s s a t ta i s a a t o s. Va a e ne mmä mu ut o k s i i o n ta pa ht un t e n ti s e s Pa ldo s, n yk yä ä Pa ll o s, jo n ka l ä p k ä v e l lä ä ko ht R a k kuu na mä kk e e. Si e l me l ke i vo i p ku ull a k a nn us t e k i li nä ä ja k a vi o i ko p i na a. U ps e e r ke r ho l s y yä ä j a k u v i e l ta r i n o i a a l i s s ä ä R a k ku un a mä e l ni i n j o ma i s tu u ko hv i t S o t ku s. S i e lt k o mä nn ä ä H u o k a u s t e s i ll a ja P us up ui s t o ka ut ta t a k a s i i, ni i jo o n tu lt mo j o v a a n n o s ti e t o o L e h mu s te k a u p un g i s t L ä h t ö R a t s u v ä k i m u s e o n e d e s t ä, K r i s t i i n a n k a t u 2, L a p p e e n r a n n a n L i n n o i t u s l o u n a s U p s e e r i k e r h o l l a ka hv i t So tk us s a k i e r r o ks e n pä ä t te e ks i Mu u t o k s e t o h j e l ma a n ma h d o l l i s i a. >

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012

arjen aakkoset a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck Arjen aakkoset turun kristillinen opisto 2012 arjen aakkoset b a c luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun Petra a u t i o e va Lönnbäck turun kristillinen opisto 2012 1 { Tekijät: Julkaisija: isbn 978-952-5803-23-5 Paino: 2 SISÄLTÖ Opettajalle...7 Aakkoset

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja...

I Perusteita. Kuvien ja merkkien selitykset... 2. Aika arvot... 3. Lämmittelyharjoituksia... 4. Rytmiharjoituksia... 7. Duettoja... I Perusteita Kuvien ja merkkien selitykset... 2 Aika arvot... 3 Lämmittelyharjoituksia... 4 Rytmiharjoituksia... 7 Duettoja... 11 Rumpukappaleet... 13 Simppeli... 13 Kolmijalka... 14 Antius... 15 Afro...

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51. Vammaisneuvosto 15.12.2015. Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 51 Vammaisneuvosto 15.12.2015 Aika 15.12.2015 klo 16:00-16:55 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 32-37

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Kuntayhtymän johtaja:

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän hallitus 112 19.05.2016 Kuntayhtymän hallitus 143 17.08.2016 Kuntayhtymän hallitus 160 07.09.2016 Kuntayhtymän valtuusto 32 07.09.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 215/01.00.01/2016 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2)

Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) Yhteistyöryhmä 1 16.01.2013 Kunnanhallitus 71 04.02.2013 Yhteistyöryhmä 14 24.10.2013 Kunnanhallitus 289 02.12.2013 Vapaaehtoiset palkattomat virkavapaat ja työlomat (5+2) 26/01.01.03/2013 Yhteistyöryhmä

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä

Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä Sosiaali- ja terveyslautakunta 164 14.09.2015 Kaupunginhallitus 479 28.09.2015 Kaupunginhallitus 533 26.10.2015 Tehostetun palveluasumisen toiminnan järjestäminen Emeliehemmetissä 501/02.07.00/2015 SosTe

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2014 140 Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Aika 26.11.2014 klo 16:00-18:45 tauko klo 16.50-17.20 Paikka Läsnä Harjukoti, Kotiharjuntie 10 Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 71-75

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot