Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand,"

Transkriptio

1 S U O M E N M U S E O L I I T T O F I N L A N D S M U S E I F Ö R B U N D F I N N I S H M U S E U M S A S S O C I A T I O N An n a n k a t u 1 6 B 5 0, F I H e l s i n k i, F i n l a n d , mu s e o l i i t t mu s e o l i i t t o. f i www. m useolii t t o. fi O. oolaiiy K U T S U S U OM EN MU SE OLI IT ON 9 2. VUO SIK OK OU K SE EN MU SEOP ÄIVILLE L A P P E E N R A N T A A N SEKÄ V A L T A K U N N A L L IS I L L E Suomen museot iton jäsenille S u o m e n mu s e o l i i t o n 9 2. vu o s i k o k o u s p i d e t ä ä n t i i s t a i n a t o u k o k u u n 1 9. p ä i v ä n ä a l k a e n k l o 1 4 L a p p e e n r a n n a s s a, L a p p e e n r a n t a - s a l i, V i l l i m i e h e n k a t u 1. K o k o u k s e e n, j o s s a k ä s i t e l l ä ä n s ä ä n t ö j e n 1 2 j ä s e n e t j a k u n n i a j ä s e n e t. J ä s e n t e n ä ä n i o i k c u d c s t a o n m ä ä r ä t t y s ä ä n t ö j e n 1 1 :s s ä. M u u t o i n o n vo i ma s s a, mi t ä y h d i s t y s l a i s s a o n s ä ä d e t t y. K a i k k i e n v u o s i k o k o u k s e e n o s a l l i s t u vi e n t u l e e i l mo i t t a u t u a l ä s n ä o l e vi k s i o h j e l ma a n me r k i t y n va l t a k i r j o j e n t a r k a s t u k s e n y h t e y d e s s ä. Toivotamme k aikk i museoiden työntekijä t ja luotta mushenkilöt tervetu lleiksi myös Va ltak unna llisille museopäiville Päivien ohjelma on oheisena. Pyydämme ystä vällisesti ilmoittau tu ma an vuosikokouksecn ja museopä iville sähköisesti Su omen museoliiton koulutuskalentcrin kautta ww-w.museoliitto,fr/ koulutuskalenteri. Ilmoittautu misaika päättyy K A L L E L S E T I L L F I N L A N D S M U S E I F Ö R B U N D S 9 2. A R S M Ö T E D E N O C H R I K S O M F A T T A N D E M U S E I D A G A R D E N V I L L M A N S T R A N D Till Finlands mu seiförbunds medlemma r Finlands museiförbund håller sitt 92. årsmöte tisdagen den 19. maj 2015 kl 14 i Villmanstrand, ärenden, kallas förbundsmedlemmarnas representanter sarat förbundets understödande medlemmar och hedersmedlemmar. Medlemmarnas rösträtt enligt stadgarnas övrigt gäller det sora stadgas i förcningslagen. Arsmötesrepresentanterna bör anmäla sig i samband med granskningen av fullmakterna enligt progra mmet. Vi hälsa r alla välkomna även till de Rik somfatta nde museidagarna den Progra mmet bifogas. Vi ber dig vänligen anmäla genom vårt e-formulär (på finska), sora du kan hitta pä Finlands mu seiförbu nds webbsida w -w.museoliitto.fi/ kou lutusk alenteri. Anmä lningstiden utgår den 6 maj Helsingissä / i Helsingfors n m us e o l i i t t o r y r P e k k a R a v i p u h e e n j o h t a j a / o r d f ö r a n d e K i m m o L e v ä p ä ä s i h t e e r i / gene ra l s ekr eter a re

2 VALTAKUNNALLISET MUSEOPÄIVÄT JA SUOMEN MUSEOLIITON 92. VUOSIKOKOUS Lappeenranta Teemana museoiden kansainvälistymisen valot ja varjot Paikka: Lappeenranta-s ali, Villimiehenkatu 1 Ohjelma Maanantai Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkas tus Museopäivien avajaiset Sirkusesitys, Taidekoulu Estradi Tervetuloa museopäiville, pääsihteeri Kimmo Levä Lappeenrannan kaupungin tervehdys, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva museotoimenjohtaja Päivi Partanen Museoliiton mitalien jako, Lappeenrannan museot Kulttuurin ja museoiden kasvava merkitys kansainvälisessä toiminnassa Eurooppalainen ja kansainvälinen toimintaympäristö & ajankohtais ta ministeriöstä, kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuri diplomatian palveluks essa, suurlähettiläs Heikki Talvitie Kulttuurienvälisen yhteis työn rakentaminen, suunnittelija Veronika Kojo, Lappeenrannan teknillinen yliopis to Kahvia / teetä Lappeenranta -salin lämpiössä Kokemuksia museoiden kansainvälisestä yhteistyöstä Dr Vladimir Grusman, Venäjän etnografinen museo, Pietari Puheenvuoron tulkkina erikoistutkija Mia Heinimaa, Työväenmuseo W erstas Maailmanperintökohteetja kulttuuriperintöalan kans ainvälis et sopimukset, pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto Illanvietto Lappeenrannan Kasinolla, Ainonkatu 10, isäntänä Lappeenrannan kaupunki Iltapalaa, musiikkia Tiistai Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkas tus 9-13 Museoiden kansainvälistyvä toiminta Kulttuuri kaupungin imagon rakentajana -paneelikeskustelu, jossa tarkastellaan museoiden roolia ja merkitystä alueensa kansainvälistymisessä. Mitä hyötyä on mus eon kans ainvälistymis estä? Miten kannattaa kans ainvälis tyä? Miten museo voi toimia kaupungin tai alueen markkinoijana? Miten mus eot voivat tukea toimintaympäristönsä alueellista kans ainvälistymis en s trategiaa? Mukana keskustelus sa kulttuurisektorin toimijoita Virkis täytymis tauko >

3 11-13 Kansainvälistymisklinikoita käytännön neuvoja ja kokemuksia (2 X 45 min) Esimerkkejä hyvistä ja toimivista yhteistyöhankkeista ja verkos toista sekä as iantuntijoita ja käytännön kansainvälistymisen neuvontaa useissa pisteissä. Esillä ovat myös Luova Eurooppa ja Erasmus + -ohjelmat. Klinikoilla on mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta ja käytännön yhteis työtä tehneiltä kollegoilta heidän kokemuksis taan. O sallis tujien on mahdollista valita kaksi klinikkaa. Valinnat tehdään paikan päällä Lappeenrannassa. 1. Kulttuurin rahoitusmahdollisuuks ista ja rahoituslähteistä, myös säätiöiden rahoitus on esillä, maakuntasuunnittelija Anu Talka, Etelä-Karjalan liitto 2. EAKR-rahoitus, hankekoordinaattori Merja Taipale, Etelä-Karjalan liitto ENI (Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC -ohjelma) Sari Loisa, Etelä-Karjalan liitto Maas eutuohjelma, Leena Hyry lä, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskus 3. Miten käytännössä toteutan vienti- tai tuontinäyttelyn Venäjälle? amanuenssi Mikko Pirinen ja intendentti Satu Stålhberg, Lappeenrannan museot 4. Käytännön kokemuksia Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun kaupungin yhteistyöhankkeis ta venäläisten kollegojen kanssa, museonjohtaja Tarja Raninen- Siiskonen, Pohjois-Karjalan museo 5. Tornio-Haaparanta - yhteistyö, museonjohtaja Minna Heljala, Tornionlaakson maakuntamus eo 6. Kulttuurien välinen vuorovaikutus ( toiminnallinen klinikka), markkinointi-ja asiakaspalvelupäällikkö Mirka Rahman 7. Luova Eurooppa -ohjelma, ohjelma-asiantuntija Riikka Koivula, CIMO 8. Erasmus+ -ohjelma, ohjelma -asiantuntija Riika Väliahde, CIMO Lounas Valtakirjojen tarkastus 14 Suomen museoliiton 92. vuosikokous Iltapäiväkahvia ja -teetä Museoala tänään ja huomenna : mus eoiden toimintaympäris tön tuore analyysi pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto 1 9- Museopalkintogaala Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuoneella Lappeenrannan Linnoituks essa Illallinen Vuoden 2015 mus eopalkintojen jakaminen Illan juontaa ja musiikista vastaa Sari Kaasinen Muuta ohjelmaa ICOM Suomen osaston vuosikokous, Käräjäsali, Lappeenrannan museoiden toimisto, Kristiinankatu Suomen museonjohtajat ry:n vuosikokous, Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1 Osallistumismaksut museopäiville: 1) Koko paketti ( ) sisältää ohjelmassa mainitut tilaisuudet ja tarjoilut. Hinta 265 euroa. 2) Yksi päivä (19.5.) sisältää tiistain ohjelman ja tarjoilut sekä Museopalkintogaalan. Hinta 200 euroa. 3) Osallis tuminen tiistaina Mus eoala tänään ja huomenna -luentoon klo sekä Museopalkintogaalaan. Hinta 75 euroa. Ilmoittautuminen päättyy >

4 RET KET ( ka i kk i r e t ke t s i s ä l tä vä t lo una a t ja ka hvi t) 1. V i i p u r i ( k e s k i v i i k k o - t o r s t a i ) H i n t a e u r o a + r y h m ä v i i s u m i 6 9 e u r o a. A s i a n t u n t i j a o p p a i n a p r o f e s s o r i M a r i a L ä h t e e n m ä k i j a F T A l e k s a n t e r i S a k s a Keski vi ikko Lähtö hot elli L appe es ta pr o f. M a r i a L ä h t e e n mä k i ke r t o o o ma s t a tu tk imu s a lu ee st a an mat ka n a ik an a Sa a v u mme V i i pu r i i n T u t us t umi n e n Aa l l o n ki r ja s t o o n, k a hv i t j a o p a s t e t t u k i e r r o s s e k ä l o p uk s i ma h d o ll i s u u s o ma t o i mi s e e n t u t u s t u mi s e e n L o u n a s h o t e l l i V i i p u r i s s a T u t u s t u m i n e n V i i p u r i n E r e m i t a a s i - n ä y t t e l y k e s k u k s e e n ( V a n h a V i i p u r i n t a i d e m u s e o ) N ä y t t e l y k e s k u k s e n j o h t a j a A l e x a n d e r K o s t e n k o k e r t o o n ä y t t e l y k e s k u k s e n t o i m i n n a s t a. O ma to i min e n ki e r r o s ke s ku ks e s s a. E s i ll ä o n nä yt te ly Pain tin g in th e W e s t e r n E u r o p e i n t h e 1 6 t h t h cen tu ries T u tu s tu min e n A r k e o l o gi s e e n mus e o o n. F T A le x a n d e r Sa ks a e s i t t e l e e n ä y t te l yn T u t u s t u mi n e n M o n r e p o s ' n pu ist oon. T a p a a mme pu i st o mu s eo n jo h t a j a n Ale x a n d e r Bu j a n o v i n Kir jau tu min en ho t e l li Vi i p ur i i n ( v a n ha Kn ut Po s s e ) I l l a l l i n e n le g e n d a a r i s e s s a P y ö r e ä s s ä T o r n i s s a T o r s t a i T u tu s t u mi ne n V i i p ur i n va nh a a n k a up un k i i n b us s i l la j a k ä v e ll e n Vi i p u r i n v a r ha i s h i s t o r i a s ta a i na P i e t a r i Suu r e n a i ka a n a s t i. O p pa a na F T Ale x a n de r S a k s a, jo n ka o pa s tu ks e l la t utu s t umme Po s s e n - ja Va h t i to r n i n ka d u n ku l ma u ks e e n, R a a t i hu o n e e n t o r ni i n, L u o s t a r i n k a t u 8 j a v a n h a a n t u o mi o k i r k k o o n. li s ä ks i k uu l e mme mm. V i i p u r i n h i s t o r i a l l i s e n k e s k u s ta n k un n o s t u s h a n k k e i s t a T u t u s t u m i n e n V i i p u r i n l i n n a a n. M u s e o n j o h t a j a S v e t l a n a A b d u l i n a L o u n a s H o t e l l i V i k t o r i a, v a p a a t a a i k a a L ä h tö ko t i ma tk a ll e a l ka a Pr o f. M a r i a L ä h te e n mä k i k e r t o o ma t k a l l a o ma s t a t u t ki mu s a i h e e s t a a n. n.1 6 ta i L a p pe e nr a n na s s a, j un a H e l s i n ki i n lä hte e R e t k e n h i n t a a n s i s ä l t y y B u s s i m a t k a L a p p e e n r a n t a - V i i p u r i - L a p p e e n r a n t a T o i m i V e n t o K y : n t i l a u s a j o b u s s i l l a. B u s s i o n r y h m ä n k ä y t ö s s ä k o k o m a t k a n a j a n. Ma j o i t us ho t e l l i V i i p u r i s s a ka h de n he n ge n h u o n e i s s a Aa mi a i n e n ho te l li s s a R e k i s t e r ö i n t i ma ks u M a t k a t o i mi s t o n p a l v e l u ma k s u Kaks i lo unas ta ja illallinen O pa s tu s ma ks u n ki r ja s to s s a A s i a n t u n t i j a o p p a a t m a t k a l l a : F T A l e k s a n t e r i S a k s a s e k ä I t ä - S u o m e n y l i o p i s t o n h i s t o r i a n p r o f e s s o r i M a r i a L ä h t e e n m ä k i, j o k a o n v a l i t t u v u o d e n p r o f e s s o r i k s i. Ma j o i t us 2 h e n g e n hu o ne e s s a, 1 hh li s ä ma ks u o n 2 6 e u r o a S i t o v a t i l m o i t t a u t u m i s e t v i i m e i s t ä ä n Vi i p ur i n r e t k e n i l mo i t t a ut u mi ne n s uo r a a n S a i ma T r a v e l ma t k a to i mi s t o n yh t e ys h e n ki l ö l le ( R i i t t a H ä k ä mi e s ) s ä h k ö p o s ti l l a r i i t t a.h a k a mi e s j a t ls a i ma a t ra ve l.f i H ä n o h j e i s t a a myö s vi i s umi e n h a n k i nn a n. M a tk a n l a s ku t t a a o s a l li s t uj i l ta M us e o li i t to, jo t e n mui s t a t ä yt t ä ä l a s k u t us t i e d o t mu s e o p ä i v i e n i l mo i tt a ut u mi s e n yh t e y d e s s ä. J o s mu s e o p ä i v i e n o s a l l i s t umi s ma k s u n j a r e tk e n ma k s a j a o n e r i, i l mo i t a r e t ke n ma ks a j a n l a s ku tu s t i e do t li s ä ti e d o i s s a. Vi i s u mima ks u o n 6 9 e u r o a /h l ö. Su o me n k a n s a l a i s i l l e v o i d a a n h a ke a y h te i ne n r y hmä v i i s umi, mik ä li vi i s u min ta r vi t s i j o i t a o n vä hi nt ä ä n 5 he nk i l ö ä. J o s ha lu a t j ä ä d ä Vi i p ur i i n, h a n ki o ma v i i s u mi. R y h mä v i i s u mi n h a n k i n ta a v a r t e n t a r v i t a a n o ll a vä r i ku va, H uo m! K uv a a e i s a a n i t o a e i kä t e i pa t a a n o muk s e e n, v a a n s e t ule e li i ma t a. ko ns u la a tt i o s a s t o n ve r kk o s i v ul l a, t u lo s te t a a n j a a ll e ki r jo i te t a a n. T ä h ä n tu l e e ma tk a to i mi s to s ta t a r k a t o hj e e t. >

5 e i vä t e n ä ä k e l pa a t o d i s tu ks e k s i. V a k uu tu s a s i a k i r j a s ta o n kä yt ä v ä i lmi, e tt ä va ku u tu s o n ma a i l ma nl a a j ui ne n ta i s e n vo i ma s s a o l o a l u e s i s ä lt ä ä V e n ä jä n, v a k u ut u ks e n n ume r o, v o i ma s s a o l o a i ka ja mi t ä v a k u ut u s k a t t a a. V a ku u tu s yh t i ö t t i e t ä vä t mi ll a i ne n to di s t uk s e n tu le e o l la, jo s to di s t us ta t i l a t ta e s s a ke r r o t a a n, e tt ä s e t a r vi ta a n V e n ä j ä n v i i s u mi a va r t e n. Vi i s u mi p a p e r e i de n o ll a ma tk a to i mi s t o s s a me n ne s s ä. 2. S a l p a l i n j a r e t k i ( k e s k i v i i k k o ) H i n t a 7 5 e u r o a ( s i s ä l t ä ä l o u n a a n j a k a h v i n ). Pä i v ä n a i ka na t ut u s t ut a a n S a l pa li nj a mu s e o o n j a L u s i kk o vu o r e n lu o l a a n, jo ka o n S a l pa li nj a n s u ur i n lu o l a. S e o li t a r k o i te tt u jo h ta mis -, j o uk k o s i d o n t a - j a v a r a s to t i la k s i. Sa l pa l i n j a o n y k s i me r k i t t ä vi mmi s tä t o i s e n ma a i lma ns o d a n li n n o i t us k e t j u i s t a j a o l i a i k a n a a n ma a mme s uu r i n r a k e nn u s t y ö ma a. R e t k i o h j e l ma lä h tö ho te ll i L a p pe e n e d e s tä. M a t ka l la b us s i s s a h a n k e v e t ä j ä Elin a L y i j y n e n k e r t o o Sa lpa li nj a s ta ja s e n ko ht e i s ta Ete lä - K a r ja la n a lue e lla tu t u s t u mi n e n M i e h i k k ä l ä n S a l p a li n j a mu s e o o n o p a s t e t u l la k i e r r o k s e l l a. Ki e r r o ks e l la k ul je ta a n y ht e y s h a u do i s s a j a l a s ke ud ut a a n jy r k ki ä po r t a i ta k o r s u i h i n lo un a s mus e o n r a v i n t o l a s s a, n a u t i mme k a r j a l a np a i s t i a. no i n k lo 1 3 lä h de t ä ä n ko h ti L uu mä k e ä j a L u s i k k o v u o r e n l u o l a a tu t u s t u min e n L u s i kk o v u o r e n l u o l a a n ja k a h v i t r e t k i p ä ä t t y y L a p p e e n r a n n a n r a u t a t i e a s e m a l l e j a b u s s i a j a a s e n j ä l k e e n t a r v i t t a e s s a h o t e l l i L a pp e e s e e n. O s a ll i s tu j i e n ka nn a tt a a o tt a a ma tk a t a v a r a t mu ka a n bu s s i i n jo a a mu ll a, k o s k a bu s s i py s ä h ty y pa l a te s s a r a ut a ti e a s e ma ll e. Retkelle pi tää varaut ua ulkoiluu n sopivill a kengillä ja säänmukaisella vaatetuksell a. Sekä Sal palinjamuseossa että L u s i k ko vu o r e n lu olalla oll aan u lkon a e pätasaisessa maastossa. 3. T e o l l i s u u s p e r i n t ö j a a r k k i t e h t u u r i r e t k i ( k e s k i v i i k k o ) H i n t a 6 0 e u r o a. ( s i s ä l t ä ä l o u n a a n j a k a h v i n ). R e t ke l l ä t u tu s t ut a a n L a pp e e nr a n na n te o l li s u us p e r i n t ö ö n, S a i ma a n k a n a v a a n, S uo me n s u ur i mpa a n v e s i v o i ma l a i t o k s e e n s e kä T o r n a to r i n t e ht a a n t yö l ä i s i l le e n r a k e n nu t ta ma a n a s u i n t a l o o n. L o u na s n a ut i t a a n u p e a s s a I ma t r a n V a l t i o n ho te l li s s a j a i l ta p ä i v ä k a hv i N e i t s y t ni e me n k a r t a n o s s a, jo k a o n me r ki t tä vä ma a me r kk i v a l t a k u nn a l l i s e s t i me r k i t t ä v ä s s ä ku lt t uu r i y mpä r i s tö s s ä Vu o ks e n va r r e l la. R e t k i o h j e l ma lä ht ö ho te ll i L a pp e e n e d e s tä. A je ta a n K a u ka a n j a L a ur i t s a l a n k a u tt a Ka na va mu s e o l le Sa i ma a n k a n a va mus e o j a t ut u s t u mi s ta k a n a va - a l u e e s e e n, S ul k uv a r t i ja n ka t u ko h t i I ma t r a a L o un a s I ma tr a n V a lt i o nh o t e l li s s a L o u n a a n j ä l k e e n s i i r r y t ä ä n k ä v e l l e n K r u u n u n p u i s t o a p i t k i n v o i m a l a i t o k s e l l e. M a t k a l l a y l i t e t ä ä n k o s k e n u o m a Ima t r a n vo i ma la i t o s, Ima t r a n k o s k e n ti e T y ö v ä e n a s u n t o m u s e o, T a i m e n k u j a 7 / R i t i k a n r a n t a k a h v i N e i t s y t n i e m e n k a r t a n o s s a, N e i t s y t n i e m e n k u j a k o h t i L a p p e e n r a n t a a L a p p e e n r a n n a n r a u t a t i e a s e m a O s a ll i s t u ji e n k a n n a tt a a o tt a a ma t k a t a v a r a t muk a a n bu s s i i n jo a amu l la, k o s k a b us s i p ys ä hty y p a la tta e s s a L a pp e e n r a n na n r a u ta t i e a s e ma ll e. P ä i v ä n a i k a na kä v e l l ä ä n jo n ki n v e r r a n, j o t e n s ä ä n muk a i n e n p u ke u tu min e n o n s u o t a va a. 4. K ä v e l y k i e r r o s L a p p e e n r a n n a s s a L i n n o i t u k s e n, P a l l o n j a R a k u u n a m ä e n k a u p u n g i n o s i s s a ( k e s k i v i i k k o ) H i n t a 4 0 e u r o a ( s i s ä l t ä ä l o u n a a n j a k a h v i n ). H e tt i T i k a n s e u r a s k ä v e l l ä ä ja i h me te l lä ä ma a li ma me n no o, mi l v i i s i i L i nn a n mä k t a i L i n no t us o mu ut t un t v uo s i e j a vuo s s a t ta i s a a t o s. Va a e ne mmä mu ut o k s i i o n ta pa ht un t e n ti s e s Pa ldo s, n yk yä ä Pa ll o s, jo n ka l ä p k ä v e l lä ä ko ht R a k kuu na mä kk e e. Si e l me l ke i vo i p ku ull a k a nn us t e k i li nä ä ja k a vi o i ko p i na a. U ps e e r ke r ho l s y yä ä j a k u v i e l ta r i n o i a a l i s s ä ä R a k ku un a mä e l ni i n j o ma i s tu u ko hv i t S o t ku s. S i e lt k o mä nn ä ä H u o k a u s t e s i ll a ja P us up ui s t o ka ut ta t a k a s i i, ni i jo o n tu lt mo j o v a a n n o s ti e t o o L e h mu s te k a u p un g i s t L ä h t ö R a t s u v ä k i m u s e o n e d e s t ä, K r i s t i i n a n k a t u 2, L a p p e e n r a n n a n L i n n o i t u s l o u n a s U p s e e r i k e r h o l l a ka hv i t So tk us s a k i e r r o ks e n pä ä t te e ks i Mu u t o k s e t o h j e l ma a n ma h d o l l i s i a. >

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme

LUETAAN YHDESSÄ. Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 1 LUETAAN YHDESSÄ Lukutaito-opetuksen opas opettajalle Kaisa Halme 2 Lukijalle Tällä pienellä kirjasella on kiinnostava, sanoisiko pitkä historia. Kun me muutamat UNIFEMin paikallistoimikunnan jäsenet

Lisätiedot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala

Lisätiedot

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii!

EUROTRADE-ET.RU. LVI-DAHL 2.3.2009 rev 2. Teollisuustuotehinnasto. www.lvi-dahl.fi. LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! www.lvi-dahl.fi LVI-Dahlin verkkokaupasta ostat kun sinulle sopii! Tarvitset vain PC:n ja verkkoyhteyden. Jos sinulla ei vielä ole tarvit tavia käyttäjätunnusta ja salasanaa, saat ne helposti esimerkiksi

Lisätiedot

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen

Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015. Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa TUOTELUETTELO 2015 Palvelut ja tuotteet infrarakentamiseen Enemmän kuin osiensa summa Dahl on Pohjoismaiden ja Baltian johtava LVI-tuotteiden tukkukauppa. Meiltä löydät tarvitsemasi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi

Komia on Pohjanmaa. Bongaa majava! Ennätysten vuosi. Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi MEKin ASIAKASLEHTI SLEH 1 2013 Bongaa majava! Luontomatkailu kaipaa elämyksellisiä tarinoita Komia on Pohjanmaa Härmän Kylpylä toivottaa venäläismatkailijat tervetulleiksi Ennätysten vuosi Viime vuosi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 Kaupunginhallitus 198 01.07.2013 Kaupunginhallitus 326 18.11.2013 Kaupunginhallitus 298 24.11.2014 Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 303/2.21.213/2013 Kaupunginhallitus 01.07.2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 325 15.12.2014. KymiRing 6866/00.03.01/2014

Kaupunginhallitus 325 15.12.2014. KymiRing 6866/00.03.01/2014 Kaupunginhallitus 325 15.12.2014 KymiRing 6866/00.03.01/2014 Kh 15.12.2014 325 Kh 22.10.2012 360 Kouvola on ollut alusta lähtien eli vuodesta 2007 mukana selvityksissä, jotka ovat liittyneet moottoriurheilukeskuksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde: SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen 9.6.2014 pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY 2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY S I VARI & TOTAALI 2/98 Sivari & Totaali -lehti on Aseistakieltäytyjäliitto ry:n neljästi vuodessa julkaisema antimilitaristinen mielipidelehti. Tilaukset: 80 mk/vuosi,

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot