Metsävaratiedon saatavuus ja käytettävyys energiapuun hankinnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsävaratiedon saatavuus ja käytettävyys energiapuun hankinnassa"

Transkriptio

1 Metsävaratiedon saatavuus ja käytettävyys energiapuun hankinnassa Dos. Jari Vauhkonen Yliopistonlehtori, HY (-> ) Yliopistotutkija, ISY ( >)

2 Sisältöä 1. Kaukokartoituspohjainen metsävaratieto Mitä se on / miten soveltuu energiapuun hankintaan Käyttömahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa Tiedon tarkkuus 2. Nykyiset metsävara- ja karttatietokannat; tiedon saatavuus Metsäkeskuksen metsävaratieto rajoitteet Avoimet metsävara- ja karttatietokannat ja niiden soveltuvuus energiapuun hankintaan

3 Ajankohtaisia tutkimustuloksia Metsätehon raportit , EffFibre-tutkimusohjelma Puuston runkolukusarjan ja laatutunnusten mittaus kaukokartoituksella, Jari Vauhkonen ym. Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena, Tapio Räsänen ym. Puukarttajärjestelmä hakkuun tehostamisessa, Timo Melkas ym. Parhaillaan menossa olevaa aihepiirin tutkimusta: Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut -tutkimusohjelma (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow, BEST); Prof. Markus Holopainen ym., Helsingin yliopisto Laserkeilaustutkimuksen huippuyksikkö, Prof. Juha Hyyppä ym., Suomen Geodeettinen laitos,

4 1. Kaukokartoituspohjainen metsävaratieto 1.1. Kaukokartoitustekniikan perusteita 1.2. Aineistojen tulkinnasta -> mahdollisuudet verrattuna perinteiseen (maasto-)tietoon 1.3. Tiedon tarkkuudesta

5 Kaukokartoituksen perusidea Aina sähkömagneettisen säteilyn havainnointia Passiivinen kk: säteilylähde aurinko, esim. ilma- tai satelliittikuvaus Aktiivinen kk: oma säteilylähde, esim. laserkeilaus Tuloksena täysin erityyppistä aineistoa Quickbird-2 Feb 13, 2005 Kompsat-2 (eri paikasta) Feb12, 2008 AVNIR-2 Feb 3, 2009 Landsat-5 (GeoCover) Satelliittikuvia 70 x 70 m alueelta

6 Laserkeilauksen toimintaperiaate Lähetin lähettää lyhyitä laserpulsseja Vastaanotin kerää heijastukset Etäisyys kohteeseen heijastukseen kuluneen ajan perusteella Sensorin paikka ja asento ovat tiedossa Tuottaa keilatun pinnan 3Dkoordinaatit Keilaimen ominaisuuksista ja määrityksistä riippuvia havaintoja

7 Ilmakuva vs. ALS-data = airborne laser scanning 7

8 ALS-pisteaineistoa

9 ALS-pisteaineistoa

10 Puiden tunnistus ALS-pintamallista :

11 Maastolaser (TLS/MLS) Erittäin tarkkaa dataa, mittaa suoraan kohteiden ominaisuuksia Pistemäisiä mittauksia (ei wall-to-wall), siis täysin toisentyyppistä dataa em. menetelmiin verrattuna Kuvat Ville Kankare

12 ALS vs. TLS ALS-tieto kuvaa suoraan latvustoa TLS runkojen ominaisuuksia Esim. järeys, runkomuoto Pölkytykseen vaikuttavat ulkoiset viat Aineistojen automaattinen tulkinta? Esimerkki maasto- ja mobiililaserdatan hankinnasta: m_io9iw1m&t=1m24s Ville Kankare

13 1.2. Aineistojen tulkintaperiaate Metsikkötunnusten ennustamisessa käytetään aina kk-aineistojen rinnalla maastokoealoja (tai muuta maastoaineistoa) Esim. Metsäkeskusten inventoinneissa mallinnusaineistoina koealoja, jotka paikannetaan 1 m tarkkuudella metsikkökoealaa / inventointialue, joka on ha tai yli. Mitä isompi alue, sitä kustannustehokkaampi. Kaukokartoitusaineistoilta irrotettuja piirteitä käytetään ennustamaan maastokoealoilta mitattuja puustotunnuksia (pituus, tilavuus, puulaji jne.). Ennuste tuotetaan koko inventointialueelle.

14 Kaukokartoituspohjainen tiedonkeruumenetelmä (1/2) 1. Maastokoealat Esim. 9m ympyräkoealoja Satoja per inventointialue 2. Ennustusyksikkö Koealan kokoa vastaava hilaruutu Puusto mallinnetaan jokaiselle ruudulle samankaltaisimmilta koealoilta

15 Kaukokartoituspohjainen tiedonkeruumenetelmä (2/2) Laserkeilausaineistoissa puusto kuvautuu metsikön korkeusjakauman kautta Ilma- ja satelliittikuvissa sävyarvojen kautta Loppu perustuu erilaisiin matemaattisiin malleihin Ennusteiden tarkkuuteen vaikuttaa sekä kk- että maastoaineiston hyvyys

16 Esim. keskiläpimitan ennuste

17 ALS-pohjainen puustotulkinta parantaa ainakin seuraavia maastoarviointien ongelmakohtia: Objektiivisuus Kustannusteho Kattavuus (wall-to-wall) Kuvion sisäinen vaihtelu (Ks. seuraavat kalvot)

18 ALS vs. kuvioittainen arviointi Kuvioittaisen arvioinnin luotettavuus? Esim. keskitilavuus. Keskivirhe (RMSE) mittaajasta riippuen % (ka 24.8%), Haara & Korhonen 2004 Laserinventointi jopa 60% kuvioittaista arviointia edullisempi Kok. tilavuuden RMSE ALS:lla; harha +-0 (tavoite)

19 Tulevaisuuden kehitysnäkymiä Output: D gm prediction Output: D gm > 26 cm Kuvioton metsäsuunnittelu Tukee esim. hakkuualueiden tai monimuotoisuusympäristöjen koostamista Tarvittava data (hilaruudut) on jo olemassa Vrt. meneillään olevaan metsälain muutokseen: pienaukot, jatkuva kasvatus

20 ALS-leimikkosuunnittelu Automaattikuviointi ja puustotulkinta Harvennuskohteiden rajaus algoritmilla, joka huomioi naapurikuvioiden toimenpidetarpeen

21 Suomen metsäkeskuksen metsävaratieto Valtakunnallisesti liikkeelle 2010->, ajantasaistusprosessi 2012-> Tavoitteena oli lisätä yksityismetsien inventointia 1 -> 1,5 milj.ha/vuosi ja vähentää tiedonkeruun yksikkökustannuksia 40%. Inventoidut pinta-alat v n. 1,3 ja v n. 1,9 milj.ha V lopussa tietokanta kattoi 7,7 milj. ha (53% pinta-alasta) Laserinventointi jopa 60% kuvioittaista arviointia edullisempi Aineiston tarkkuus yleisesti ottaen vähintään kuvioittaisen arvioinnin tasolla; - hankaluuksia: sivupuulajien osuudet epätasaiset, monijaksoiset tai muuten poikkeavat kuviot mitä pienempää puustoa, sen hankalampaa.. Taimikoiden maastotarkastukset.

22 Metsä- ja leimikkosuunnittelu? Metsävaratieto = Julkisin varoin, kaukokartoituksella ja kohdennetulla maastoinventoinnilla tuotettu kuviokohtainen metsävaratieto. Korvataan aiempi kattavaan kuvioittaiseen arviointiin perustuva aluesuunnittelu. Puulajeina mänty, kuusi ja lehtipuu. Toimenpide-ehdotukset pääosin laskentasovelluksella simuloituja kuviokohtaisia toimenpiteitä. Saadaan metsävarojen nykytilanne. Metsänomistajien aktivointi, sähköinen asiointi (mo ja toimijat), metsävaratietojen lisäksi esim. töiden välitys (hakkuut, hoitotyöt, asiantuntijapalvelut) ja viranomaisasiointi. Metsäsuunnittelutieto = Asiakasrahoitteisesti, maastoinventoinnilla tarkennettu kuviokohtainen metsäsuunnittelutieto. Toimenpideehdotukset maastotarkistettuja, tarkemmin ajoitettuja ja sisältävät metsänomistajan tavoitteet ja rajoitteet. Mukana kehitysennusteet, tulot ja menot. Leimikkosuunnittelu ja puukauppa. (lähde: Suomen Metsäkeskus)

23 1.3. Tiedon tarkkuudesta Esim. Suomen metsäkeskuksen kokonaispuuston tavoitetarkkuudet nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä sekä uudistuskypsissä metsissä: keskipituus +/- 2 m 80 %:ssa tapauksista, keskiläpimitta +/- 3 cm 80 %:ssa tapauksista, pohjapinta-ala +/- 3 m 2 80 %:ssa tapauksista, keskitilavuus +/- 20 % 80 %:ssa tapauksista. Em. tasot tuottavat tarkkuudet, jotka eivät merkittävästi vaikuta toimenpideehdotusten laatuun (toimenpide ja ajankohta). Kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien hakkuuehdotukset tuotetaan laskennallisesti kokonaispuuston tunnusten sekä metsänhoitosuositusten harvennusmallien ja uudistuskypsyysrajojen perusteella Puulajikohtaiset tarkkuudet ovat kokonaispuustoa heikommat ja puulajisuhteissa voi esiintyä virheitä (esim. kuviolla on arvioitu olevan puulajia, jota siellä ei todellisuudessa ole). Minimitavoite on, että pääpuulaji on oikein määritetty, jos kuviolla on selkeästi vallitseva puulaji.

24 ... myös käytössä oleva laskentajärjestelmä hukkaa tietoa! Kuvioittaisessa arvioinnissa puusto kuvattiin teoreettisen runkolukusarjan avulla Sama laskenta käytössä edelleen, vaikka ALS mahdollistaisi runkolukusarjan tarkemman kuvauksen Tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet perustuvat tekniikoiden erityispiirteiden tunnistamiseen ja hyödyntämiseen ALS / aluepohjainen tulkinta ALS / yksinpuintulkinta Maasto- tai mobiililaserkeilaus (TLS/MLS) -TARKKUUS + -HINTA ++ -KATTAVUUS

25 2. Nykyiset metsävara- ja karttatietokannat 2.1. Tiedon saatavuudesta ja rajoitteista 2.2. Avoimet metsävara- ja karttatietokannat ja niiden soveltuvuus energiapuun hankintaan

26 SMK:n metsävaratiedon saatavuus? Metsäkeskuksen metsävaratiedon käyttöä rajoittaa laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä eli metsätietolaki (419/2011), henkilötietolaki (523/1999) sekä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki (621/1999) Yksityisten metsänomistajien (luonnollisten henkilöiden) metsätieto rinnastuu henkilötietoon ja sen käsittelyä koskevat valtaosin samat rajoitukset kuin muutakin henkilötietoa. Metsäkeskus voi luovuttaa metsätietoa vain laissa säädetyillä edellytyksillä. Tärkein edellytys on metsänomistajan suostumus tiedon luovuttamiselle. Tietojen luovutus edellyttää maanomistajan suostumusta myös silloin, jos tiedot luovutetaan ilman yhteystietoja, jos sijaintitietojen perusteella on selvitettävissä, kenen maanomistajan kiinteistöön tiedot liittyvät.

27 SMK:n metsävaratietojen saatavuus (1/2) Edellyttää metsänomistajan suostumusta (esim. metsään.fi asiointipalvelun kautta) Suostumuksen jälkeen tiedot saatavissa metsään.fi-toimijapalvelun, rajapintojen tai perinteisten siirtomedioiden (esim. CD) kautta Toimijapalvelu metsään.fi Mahdollista selailla niitä metsätiloja, jotka ovat asettaneet tiedot saataville (sama näkymä kuin omistajien metsään.fi-palvelussa?) Toimijapalvelun hinta muodostuu toimialueen laajuuden mukaan; 60 /kunta/vuosi

28 SMK:n metsävaratietojen saatavuus (2/2) Tiedonsiirtorajapinnan avulla mahdollista siirtää vastaavat tiedot toimijan omaan tietojärjestelmään Tieto siirretään metsätietostandardin mukaisina XML-tiedostoina (voi) edellyttää muutoksia toimijan tietojärjestelmään lisäksi hankittava tunnistautumiseen tarvittavat varmenteet ( eur). Tietojen luovutus em. järjestelmien ulkopuolella tiedonluovutuspäätöksillä (150 euroa/päätös, voi sisältää yhden tai useamman metsänomistajan tiedot). Alueyksiköt käsittelevät.

29 Metsänomistajalähtöinen metsävaratieto Johtopäätös: Nykymuotoisen SMK:n metsävaratiedon yleistyminen toimijoiden käyttöön edellyttää SMK- ja/tai MHY-toimihenkilöiden aktiivisuutta Heidän tulisi ehdottaa energiapuukohteiden lisäämistä toimijoiden palveluun asioidessaan metsänomistajien kanssa Metsäkeskuksen julkisten vai metsäpalveluiden (Otso) tehtävä? Nykymuotoisella SMK:n metsävaratiedolla ei oleellista hyötyä verrattuna esim. MHY:n/MTK:n puumarkkinat.fi-palveluun

30 Entä avoin paikkatieto? Ellei Metsäkeskuksen kattava metsävaratieto ole käytettävissä, onko muita tietolähteitä energiapuunhankinnan suunnittelun tueksi? Maksutonta paikkatietoa Käyttöehdot sallivat vähintään tiedon julkaisemisen osana sovellusta, palvelua tai muuta tuotetta sellaisenaan taikka muokattuna tai yhdisteltynä toisten aineistojen kanssa

31 Hyödylliset avoimet aineistot (energia)puunhankinnan suunnittelun kannalta? Suuraluetaso Metlan metsävaratieto Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot Liikenneviraston Digiroad-tietokanta Leimikkotaso Maanmittauslaitoksen laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistot Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot; korkeusmallit Korjuun suunnittelu Maanpinnan korkeusmallit (MML) Puuston korkeusmallit (MML:n laserkeilaus) ->mitä aineistojen käytöstä tiedetään ->case miten ladataan

32 Metlan metsävaratieto Valtakunnan metsien inventoinnin laajennus, monilähdeinventointi Perustuu VMI-koealatiedon yleistämiseen satelliitti- ja karttatiedon avulla Lopputuloksena karttatasoja, jotka kuvaavat metsää 25 x 25 m soluissa Tiedot saatavilla latauspalvelusta Osoita kartalta karttalehdet, joiden alueelta haluat aineistoa (aluksi vain yksi lehti kerrallaan) Anna sähköpostiosoite, jonne toimitamme lataussivun osoitteen Lataa tilaamasi tiedostot lataussivun linkeistä

33 Liikenneviraston digiroad-tietokanta Suomen teiden ja katujen geometria, yht. n km Liikkumisen suunnitteluun tarvittavia ominaisuustietoja: mm. käyttörajoitukset (suljettu yhteys, kääntymisrajoitukset, paino-, korkeus-, pituus- ja leveysrajoitus), nopeusrajoitus, leveys, päällystetieto, pysäkit, tieto silta / alikulku / tunneli-kohteesta Aineisto maksutonta v alusta lähtien Edellytyksenä Liikenneviraston kanssa solmittu hyödyntäjäsopimus, mikä poistuu v aikana Aineisto tulee ladattavaksi Liikenneviraston latauspalveluun, jossa se päivittyy aina lähtötietojen päivittyessä

34 Maanmittauslaitoksen aineistot Kaikki digitaaliset aineistot kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön (2012 >) Esimerkkiaineistoja Perus- ja yleiskartat Maanpinnan korkeusmallit 2x2 m, 200 m Ortoilmakuva- ja laserkeilausaineistot Aineistojen selaus Karttapaikalla ja Paikkatietoikkunassa Lataus tiedostopalvelusta Lisäksi maksuton, mutta rajoitettu (enint hakua / 2 tuntia) rajapintapalvelu tasojen lataamiseen WMS/WFS-muodossa

35

36

37 Monilähde-VMI / tilavuus

38 MML:n ALS-aineiston hyödyntäminen biomassakartoituksessa ja seurannassa Aineistot: Maastomittaukset n. 469 ympyräkoealaa MML:n lentolaserkeilaus Menetelmät: Aluepohjainen tulkinta Esimerkki hilatason kokonaisbiomassaennusteesta Evon alueella: Maanmittauslaitoksen lentolaserkeilausaineisto on potentiaalinen aineisto biomassan kartoitukseen sekä muutostulkintaan Runko- ja kokonaisbiomassan tarkkuus koealatasolla esim % vs. Metlan monilähdeinventoinnin % Tarkkuus kuvio- / leimikkotasolla? Ville Kankare, Helsingin yliopisto

39 Puuston ja maaston korkeusmallien käyttö korjuun suunnittelussa Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoihin perustuvat mallit Kuvat Tapio Räsänen ym., Metsätehon tuloskalvosarja 9/2013

40 Puuston ja maaston korkeusmallien käyttö korjuun suunnittelussa (2/2) Johtopäätökset / Räsänen ym.: Maastomallin käytön hyötyjen arvioidaan olevan merkittävät ja kasvavat sitä mukaa, kun maastomallia ja siitä muodostettua uutta tietoa voidaan käyttää tietojärjestelmissä ja konesovelluksissa laajasti ja kun työn suunnittelussa opitaan luottamaan sen antamaan informaatioon. Hyödyt realisoituvat varsinaisen korjuutyön tuottavuuden kasvun ja maastossa tehtävän tiedonkeruun ja työmaasuunnittelun vähenemisen myötä. Olosuhteiden muuttuessa ja korjuun kannalta hankalissa kohteissa maastomallin antaman lisätiedon arvo korostuu erityisesti. Merkittävää lisäarvoa maastomallin arvioidaan antavan ajouraverkoston sijoittamisen suunnittelusovelluksessa yhdistettynä muihin olosuhteita ja puustoa kuvaaviin aineistoihin.

41 Yhteenvetoa Avoimesti saatavilla oleva metsävara- ja karttatieto mahdollistaisi energiapuunhankinnan suunnittelun / optimoinnin; komponentteja: Metsävaratieto Korjuu- / kulkukelpoisuus Kustannuspinta, kuljetuskustannus (sekä lähi- että kaukokuljetus) Reitityksen suunnittelu / optimointi Järjestelmä? Puutavaralogistiikka2020 -visio ja T&K-ohjelma Kaukokartoitusmenetelmiä kehittämällä on mahdollista saada nykyistä tarkempaa tietoa puiden järeydestä ja laadusta puukaupan ja korjuun suunnittelun perustaksi Puunhankintaorganisaatiot tulevat satsaamaan lisää erilaisten laserkeilauspohjaisten mittausmenetelmien kehittämiseen

42 Kiitos!

Metsävaratieto ja sen käytön mahdollisuudet. 4.12.2014 Raito Paananen Metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Keski-Suomi

Metsävaratieto ja sen käytön mahdollisuudet. 4.12.2014 Raito Paananen Metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Keski-Suomi Metsävaratieto ja sen käytön mahdollisuudet 4.12.2014 Raito Paananen Metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut, Keski-Suomi Sisältö 1. Julkisin varoin kerättävien metsävaratietojen keruun

Lisätiedot

Metsävarojen inventoinnin keskeinen kiinnostuksen

Metsävarojen inventoinnin keskeinen kiinnostuksen Metsätieteen aikakauskirja 1/2015 Ville Kankare, Mikko Niemi, Mikko Vastaranta, Markus Holopainen ja Juha Hyyppä Puustobiomassan kartoituksen ja seurannan kehittäminen e e m t a Luonnonvarariskien hallinta

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy

Big datalla tarkoitetaan aineistoa, jota kertyy Jarmo Hämäläinen, Markus Holopainen, Jari Hynynen, Jorma Jyrkilä, Pekka T. Rajala, Risto Ritala, Tapio Räsänen ja Arto Visala Perusteita seuraavan sukupolven metsävarajärjestelmälle Forest Big Data -hanke

Lisätiedot

Metsien käsittelyä koskevassa päätöksenteossa

Metsien käsittelyä koskevassa päätöksenteossa Metsätieteen aikakauskirja 1/2006 Tieteen tori Jyrki Kangas, Janne Uuttera, Mikael Wathén, Esa Haapasalo, Risto Laamanen, Janne Soimasuo, Tapio Suutarla ja Esa Ärölä Käyttäjien näkökulmia uuden sukupolven

Lisätiedot

Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena

Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena Metsätehon raportti 226 29.11.2013 Uudet informaatiolähteet puunhankinnan tukena EffFibre-loppuraportti Tapio Räsänen Jarmo Hämäläinen Sami Lamminen Harri Lindeman Mika Salmi Kari Väätäinen ISSN 1796-2374

Lisätiedot

Runkopankki puunhankinnan ohjauksen välineenä

Runkopankki puunhankinnan ohjauksen välineenä Ryhmähanke Runkopankki puunhankinnan ohjauksen välineenä Tapio Räsänen Vesa Imponen Jarmo Lindroos Jukka Malinen Juha-Antti Sorsa Metsätehon raportti 94 19.6.2000 Runkopankki puunhankinnan ohjauksen välineenä

Lisätiedot

Runkopankin käyttösovellukset

Runkopankin käyttösovellukset Metsätehon raportti 180 25.8.2004 Rajoitettu jakelu A. Ahlström Osakeyhtiö Koskitukki Oy Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Pölkky Oy Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Vapo Timber Oy Runkopankin käyttösovellukset

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011. Sisällysluettelo: 1 (17) hyväksytty 28.11.2006

METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011. Sisällysluettelo: 1 (17) hyväksytty 28.11.2006 1 (17) METSÄTALOUDEN KONSERNIOHJELMAT 2007-2011 Sisällysluettelo: 1. Maa- ja metsätalousministeriön konsernistrategia 2 1.1 Tausta 2 1.2 Yhteisen strategiatyön hyödyntäminen 2 1.3 Konsernistrategia 2 1.4

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio, Helsinki 2006

Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio, Helsinki 2006 Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio, Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:14 Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamistarpeet ja -vaihtoehdot Työryhmämuistio,

Lisätiedot

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon

Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon 2/09 AsiakaSlehti Paikkatiedosta apua hyvään metsänhoitoon SISÄLTÖ 7 12 14 18 19 20 22 24 27 GTK etsii ratkaisuja digitoinnin ergonomiaan Ylläpito- ja tukipalvelu varmistaa investoinnin hyödyt Paikkatieto

Lisätiedot

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta

Helmikuusta 2007 alkaen Suomen metsätaloutta Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Tuula Nuutinen ja Teppo Hujala Metsäsuunnittelun tulevaisuuskuva tilannekatsaus Kuortaneen metsäsuunnittelutapahtumasta Metsikkötiedosta kohti vaikuttavampaa

Lisätiedot

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma

Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Metsätehon raportti 191 11.5.2006 ISSN 1459-773X (Painettu) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) Puutavaran mittauksen tutkimusja kehitysohjelma Jarmo Hämäläinen Samuli Hujo Antti Korpilahti Metsäteho Oy PL

Lisätiedot

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015

Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohje Suomen metsäkeskus 2015 Maastotarkastusohjeen on laatinut Suomen metsäkeskuksen metsätieto- ja tarkastuspalveluiden työryhmä: Jani Leivo puheenjohtaja sekä Jarkko Partanen, Veikko Kaikkonen,

Lisätiedot

Laserkeilausaineistojen käyttöönotto metsävaratietojen

Laserkeilausaineistojen käyttöönotto metsävaratietojen Teppo Hujala ja Juha Inkilä Metsävaratiedon vaikuttava hyödyntäminen lunastuvatko lupaukset? e e m t a Metsätiedon keruun ja hallinnan kokonaisuudistus Yksityismetsien tietoreformin monet vaikuttimet Laserkeilausaineistojen

Lisätiedot

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN maisterin tutkielma metsänarvioimistiede SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN Mikael Johannes Wathén helmikuu 2007 ohjaaja: Annika Kangas

Lisätiedot

Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun

Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun ISBN 978-951-40-2299-9 (PDF) ISSN 1795-150X Älykkyyttä puunkorjuun suunnitteluun Laserkeilaus- ja paikkatietoaineistojen hyödyntämismahdollisuudet turvemaaleimikon ennakkosuunnittelussa Maarit Haavisto,

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Kaukokartoitusselvitys

Kaukokartoitusselvitys Kaukokartoitusselvitys Anne Leskinen, Miranda Saarentaus, Arto Vuorela Teknologiakatsaus 186/2005 Kaukokartoitusselvitys Anne Leskinen Miranda Saarentaus Arto Vuorela Jaakko Pöyry Infra Maa ja Vesi Oy

Lisätiedot

GPS-paikannuksen tarkkuus

GPS-paikannuksen tarkkuus Metsätieteen aikakauskirja Rouvinen, Varjo & Korhonen t u t k i m u s a r t i k k e l i Seppo Rouvinen, Jari Varjo ja Kari T. Korhonen GPS-paikannuksen tarkkuus metsässä Seppo Rouvinen Rouvinen, S., Varjo,

Lisätiedot

laserkeilaus Paikkatietoa metsästä: Monen mahdollisuuden Vähähiilinen biotalous Metsäpäivät 2012 Etätyö = Epätyö?

laserkeilaus Paikkatietoa metsästä: Monen mahdollisuuden Vähähiilinen biotalous Metsäpäivät 2012 Etätyö = Epätyö? Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2012 Paikkatietoa metsästä: Monen mahdollisuuden 6 laserkeilaus Vähähiilinen biotalous 16 Metsäteollisuus ilmastotalkoiden suunnannäyttäjäksi Metsäpäivät 2012 18 Messukeskus

Lisätiedot

ALKUSANAT. VMI10 Maastotyöohje 2007/Koko Suomi 1

ALKUSANAT. VMI10 Maastotyöohje 2007/Koko Suomi 1 ALKUSANAT Valtakunnan metsien 10. inventointi (VMI10) käynnistyi kesällä 2004. VMI10:n merkittävin muutos aiempiin inventointeihin verrattuna on otanta-asetelman muuttaminen siten, että joka vuosi mitataan

Lisätiedot

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista

Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 1/2013. Asiakaslehti. CityEngine apuna kaavoituksessa 12. ArcGISillä tehty karttoja Marsista Asiakaslehti CityEngine apuna kaavoituksessa 12 Mihin sijoittaisi uusia McDonald seja? 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä ArcGISillä tehty karttoja Marsista 31 Kuljetussuunnitteluun

Lisätiedot

Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue

Puuta liikkeelle. Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Puuta liikkeelle Puuta liikkeelle Kainuusta -seminaari 2.10.2012 Jyrki Haataja aluejohtaja Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Kainuun alue Esityksen sisältö Suomen Metsäkeskus Metsäklusteri muutoksessa

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111

MAANMITTAUSLAITOS.FI. Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen. Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko Honkanen, Maija Lääti ja Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 111 MAANMITTAUSLAITOS.FI Markku Airaksinen, Simo Hannelius, Mikko

Lisätiedot

Lentolaserkeilausta on hyödynnetty kaupunkimittauksessa

Lentolaserkeilausta on hyödynnetty kaupunkimittauksessa Tieteen tori Metsätieteen aikakauskirja 4/2014 Topi Tanhuanpää, Ville Kankare, Mikko Vastaranta, Ninni Saarinen, Markus Holopainen, Juha Raisio, Tommi Sulander, Juha Hyyppä ja Hannu Hyyppä 3D-tiedosta

Lisätiedot

Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa

Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa Kartat ja paikkatiedot - osa toimivaa yhteiskuntaa Yleisten kartastotöiden strategia 2001-2010 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Kuvat: Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet 23 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet Maastotietojen hankinta - Toimintaohjeet Liikenneviraston ohjeita 23/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Liikennevirasto

Lisätiedot