liikkumaan viisaasti. On erittäin tärkeää, että asukkaat ja yritykset ovat mukana myös jatkossa palveluita toteutettaessa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "liikkumaan viisaasti. On erittäin tärkeää, että asukkaat ja yritykset ovat mukana myös jatkossa palveluita toteutettaessa."

Transkriptio

1 1 Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan mm. jalankulkua, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kimppakyytiä, mutta myös henkilöauton järkevää käyttöä sekä taloudellista ja turvallista ajotapaa. Tiivistelmä Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat määritelleet toimenpiteet Kuopion seudun viisaan liikkumisen palvelujen kehittämiseksi vuosien aikana. Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma on valmisteltu yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja yritysten kanssa. Toimenpideohjelma muodostuu kuudesta hankekokonaisuudesta, jotka ovat joukkoliikenteen, pyöräilyn ja pysäköinnin asiakaslähtöinen informaatio (hankekokonaisuus 1), pyöräilyn kehittäminen keskustassa (hankekokonaisuus 2a), älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä (hankekokonaisuus 2b), imagoa ja uusia käyttäjiä (hankekokonaisuus 3), työntekijöille henkilökohtaista palvelua (hankekokonaisuus 4), liikkuminen palveluna (MaaS), uudet maksutavat, Apps-sovellukset (hankekokonaisuus 5), tulevien viisaiden liikkujien valmennus (hankekokonaisuus 6). Kuopion seudun viisaan liikkumisen toimenpideohjelman tavoitteena on, että uusilla viisaan liikkumisen palveluilla helpotetaan alueen asukkaiden arjen liikkumista sekä madalletaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn käyttökynnystä. Lisäksi lisätään tietoisuutta viisaista liikkumisvaihtoehdoista sekä palkitaan ja sitoutetaan liikkumaan viisaasti. 1. Hankkeen suhde muihin strategioihin ja toimintaan Kuopion seudulla ei ole aiemmin toteutettu vastaavassa mittakaavassa viisasta liikkumista edistäviä toimenpiteitä. Laadittu toimenpideohjelma mahdollistaa viisaan liikkumisen edistämisen kokonaisvaltaisesti yksittäisten hankkeiden sijaan. Monia hankkeen aikana toteutettavia toimenpiteitä ei ole lainkaan käytössä Kuopion seudulla nykyisin tai käytössä olevat eivät vastaa nykyajan vaatimuksia. Kuopion seudun viisaan liikkumisen toimenpiteet tukevat sekä Itä-Suomen liikennestrategiaa että vuonna 2016 laadittavaa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennestrategiaa. Itä-Suomen liikennestrategian keskeisenä tavoitteena on arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen. Kärkitoimenpiteinä ovat uudet monipuoliset liikennepalvelut arjen matkoja varten. Liikkumista helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluita. Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma tukee Itä-Suomen liikennestrategian tavoitteita ja toimenpiteitä erittäin hyvin. Viisaan liikkumisen toimenpiteet tukevat lisäksi Kuopion kaupungin strategiaa 2020, Kuopion ilmastopoliittista ohjelmaa, Savilahden vähähiilistä energiamallia, Savilahti-projektia, Lumitin Green School -periaatteita sekä Siilinjärven kuntastrategiaa ja toimintasuunnitelmaa. 2. Hankkeen tavoitteet Kuopion seudun viisaan liikkumisen toimenpideohjelman tavoitteena on, että uusilla viisaan liikkumisen palveluilla helpotetaan alueen asukkaiden arjen liikkumista sekä madalletaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn käyttökynnystä. Lisäksi lisätään tietoisuutta viisaista liikkumisvaihtoehdoista sekä palkitaan ja sitoutetaan liikkumaan viisaasti. On erittäin tärkeää, että asukkaat ja yritykset ovat mukana myös jatkossa palveluita toteutettaessa. Toimenpideohjelman puitteissa toteutettavilla viisaan liikkumisen palveluilla tavoitellaan seuraavia konkreettisia järjestelmätason vaikutuksia: - Ajoneuvoliikenteen määrä ei kasva. - Joukkoliikenteen säännöllisten käyttäjien määrä kasvaa. - Joukkoliikenteen kilpailukykyinen toimialue kasvaa. - Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuus kasvaa. Lisäksi toteuttaville viisaan liikkumisen palveluilla on seuraavia asiakaslähtöisiä tavoitteita: - Käyttäjien tarvitsema tieto on helposti saatavissa kaikista liikkumistavoista (linja-auto, juna, lentoliikenne, pyöräily, kävely, auto, pysäköinti, liityntäpysäköinti).

2 2 - Tietoa on mahdollista saada matkan eri vaiheissa kaikista kulkumuodoista. - Tarjottava tieto on ajantasaista ja luotettavaa. - Esteettömyys on otettu huomioon palveluissa. Toimenpideohjelmassa määritetyille toimenpiteille yhteistä on se, että niillä pyritään vähentämään joko suoraan tai välillisesti Kuopion seudun hiilidioksidipäästöjä ja energiankulutusta. Kaikilla toimenpiteillä tavoitellaan matkustamisen lisäämistä kestävillä liikkumismuodoilla (joukkoliikenne, kävely, pyöräily) ja samalla henkilöautosuoritteen vähentämistä. Toimenpiteillä on tarkoitus mahdollistaa Kuopion seudun yrityksille uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa tarjoamalla mahdollisuus osallistua liikenteen ja liikkumisen reaaliaikaisten informaatiopalveluiden toteutukseen. Yritysten on mahdollista hyödyntää avoimen informaatioalustan reaaliaikaisia tietoja ja tätä kautta kehittää aivan uudenlaisia palveluita Lisäksi jokaiselle hankekokonaisuudelle on asetettu omat konkreettiset mitattavissa olevat tavoitteet. Koska toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa kahden vuoden aikana, kaikkia vaikutuksia (esimerkiksi joukkoliikenteen käyttäjämääriin) ei pystytä luotettavasti mittamaan näin lyhyellä aikajänteellä. Sen vuoksi pääpaino vaikutusten mittaamisessa on laadullisissa arvioinneissa. Jos esimerkiksi 90 % käyttäjistä pitää toteutettua viisaan liikkumisen palvelua hyvänä ja on valmis suosittelemaan sitä tuttavalleen, se vaikuttaa hyvin todennäköisesti joukkoliikenteen ja/tai pyöräilyn lisääntymiseen Kuopion seudulla. 3. Hankkeen kohderyhmät Hankeen varsinaiset kohderyhmät ovat Kuopion seudun asukkaat, yritykset ja oppilaitokset sekä seudulla vierailevat matkailijat. Yksittäisten toimenpiteiden osalta kohderyhmät vaihtelevat jonkin verran. Erityisryhmät on huomioitu hankekokonaisuuksissa muun muassa palveluiden toteutuksessa ja keskustaliikkumisessa. Yksittäisten hankkeiden välillisiä kohderyhmiä ovat muun muassa viisaan liikkumisen valmennusta saavien oppilaiden vanhemmat. Lisäksi viisaan liikkumisen uusi ilme ja viesti tavoittaa välillisesti myös autoilijat. 4. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi Toimenpideohjelma kattaa laajan kirjon erilaisia konkreettisia toimenpiteitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja viisaan liikkumisen edistämiseksi Kuopion seudulla seuraavasti. Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavat toimenpiteet: 1. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja pysäköinnin asiakaslähtöinen informaatiopalvelu, joka pitää sisällään ainakin seuraavia palveluja: - tiedon hallinnoinnin, vastaanoton, syötön ja jakelun (avoimen datan pilvipalvelu) - joukkoliikenteen ja pyöräilyn nettisivut ja mobiilipalvelun - käyttäjät tiedon tuottajina palvelun (2-3 sosiaalisen median palvelua) - pysäköintisovelluksen (vapaat paikat, paikkojen ennustettu täyttyminen, jne.) - kunnossapitotiedot käyttäjien tarpeisiin palvelun yhteistyössä kaupungin ja ELY-keskuksen kunnossapito-organisaatioiden kanssa - korkeatasoinen joukkoliikenteen reittioppaan - korkeatasoinen pyöräilyn reittioppaan - joukkoliikennekaluston reaaliaikaisen internet- ja mobiilipalvelun pitäen sisällään reaaliaikaisen aikatauluinfon internetissä ja mobiilissa sekä näytöt tärkeimmillä bussipysäkeillä (tori, Savilahti). Lisäksi muita toimijoita kannustetaan hankkimaan näyttöjä tiloihinsa omalla kustannuksellaan (kauppakeskukset, oppilaitokset, sairaalat jne). Informaatiopalvelun hankinta jaetaan osiin ja kukin hankinta toteutetaan ketterällä menetelmällä 2-4 viikon sprintteinä. 2a. Pyöräilyn kehittäminen keskustassa, joka voidaan toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla: - avoimena tai rajoitettuna ST-kilpailuna (suunnittele ja toteuta) - kilpailuna kolmelle konsulttitoimistolle, jolloin toimenpiteiden toteutus kilpailutetaan erikseen. 2b. Älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä, joka hankitaan neuvottelumenettelyllä.

3 3 3. Imagoa ja uusia käyttäjiä, joka toteutetaan avoimena kilpailuna tai rajoitettuna kilpailuna kolmelle graafisen alan toimistolle. Voittaneen ehdotuksen laatinut toimisto laatii Kuopion seudun viisaan liikkumisen ilmeen ja ulkoasun graafisen ohjeistuksen. Lisäksi viisaan liikkumisen ilme toteutetaan valittuihin sovelluskohteisiin omina hankintoina. 4. Työntekijöille henkilökohtaista palvelua. Rajoitetulla hankintamenettelyllä valitaan 2-3 paikallista liikkumissuunnitelmia yrityksille laativaa toimijaa. Liikkumissuunnitelmat laaditaan 10 yritykselle ja kahdelle oppilaitokselle. 5. Liikkuminen palveluna (MaaS), uudet maksutavat ja apps-sovellukset. Palveluiden hankinta käynnistyy vuoropuhelulla potentiaalisten palvelun tuottajien kanssa hankkeen alussa. Palveluiden on tarkoitus toteutua yritysvetoisina. 6. Koululaisten viisaan liikkumisen kasvatus. Hankintamallina käytetään rajoitettua menettelyä. Kilpailuun valitut toimijat valmistelevat varsinaista opetustilannetta vastaavan esityksen. Toimijan valintaan osallistuvat myös oppilaat. Toimija vastaa esiintymismateriaalin ideoinnista ja hankinnasta yhdessä kaupungin ja oppilaiden kanssa. Kuopion kaupungilla itsellään on myös merkittävä rooli palveluiden kehittäjänä. Kaikissa kilpailutuksissa ja kilpailuissa pitää palkita uusien, ennakkoluulottomien ja rohkeiden ideoiden toteuttamisesta, jotka synnyttävät uutta liiketoimintaa. 5. Toimenpiteillä aikaansaadut tulokset Hankekokonaisuus 1 (Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja pysäköinnin asiakaslähtöinen informaatio). Lopputuloksena asiakas saa internetissä ja mobiililaitteella helposti reittisuositukset niin joukkoliikenteen kuin pyöräilyn sekä pysäköinnin osalta. Palveluun on yhdistetty sekä joukkoliikenteen häiriötieto että pyöräteiden ja pysäkkien kunnossapitotieto. Autoilijat pystyvät näkemään vapaat pysäköintipaikat, paikkojen ennustetut täyttymiset ja ajo-ohjeet vapaalle paikalle. Palveluun kuuluu myös paljon muuta olennaista joukkoliikenne-, pyöräilyja henkilöautotietoa. Esimerkiksi pyöräilijöille tarjotaan eri reittien sujuvuustietoja, jotka perustuvat pyöräilijöiden itsensä mobiililaitteilla keräämiin tietoihin. Joukkoliikenteen matkustajat saavat korkeatasoista ja luotettavaa reaaliaikaista tietoa bussien kulusta ja häiriöistä tärkeimmillä pysäkeillä (muun muassa tori, oppilaitokset, sairaalat, kauppakeskukset). Esteettömät reitit kaikkien liikkumismuotojen osalta on mahdollista hakea palvelusta. Erilaiset kimppakyytipalvelut on mahdollista liittää palveluun. Hankekokonaisuus 2a (Pyöräilyn kehittäminen keskustassa). Lopputuloksena pyöräilyn olosuhteet paranevat keskustassa ja lisäävät siten pyöräilyn houkuttelevuutta keskustaan suuntautuvilla matkoilla. Tavoitteena on, että pyöräily keskustassa on helppoa, turvallista, sujuvaa ja mukavaa, ja että yhä useampi valitsee pyörän kulkutavakseen keskustassa liikkuessaan. Samalla pyöräilijöiden tietoisuutta on lisättävä sen suhteen, että usein keskustan kiertäminen on kaikkein nopein ja turvallisin vaihtoehto, jos keskustassa ei ole tarvetta pysähtyä. Pyöräilyssä pienetkin epäkohdat voivat muodostua merkittäviksi pullonkauloiksi etenkin harvemmin pyöräileville. Pienillä parantamistoimenpiteillä voidaan saada aikaan jo huomattavia parannuksia pyöräilyolosuhteisiin etenkin keskusta-alueilla ja samalla selkeyttää autoilijoiden, pyöräilijöiden ja kävelijöiden kohtaamista katutilassa. Hankekokonaisuus 2b (Älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä). Lopputuloksena saadaan käyttöön älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä, jonka tavoitteena on lisätä pyöräilyä etenkin lyhyillä matkoilla Kuopion keskustan ja Savilahden alueella. Tavoitteena on saada yhä useampi innostumaan arkipyöräilystä. Kaupunkipyörät täydentävät Kuopion seudun liikennejärjestelmää siten, että kulkutapojen yhdistäminen onnistuu entistä helpommin ja sujuvammin. Pyörä sopii hyvin osaksi matkaketjua täydentämään esimerkiksi joukkoliikennematkaa silloin, kun omaa pyörää ei ole mahdollista kuljettaa mukana. Kaupunkipyörä voi olla sähköpyörä tai tavallinen pyörä. Kaupunkilaiset on otettava mukaan päättämään, kumpaa pyörämallia he haluavat. Osa pyöristä voidaan korvata myös Kickbike potkulaudoilla ja/tai sähköpotkulaudoilla. Hankekokonaisuus 3 (Imagoa ja uusia käyttäjiä). Työn lopputuloksena saadaan Kuopion seudun viisaalle liikkumiselle yhtenäinen ilme ja viesti. Yhtenäinen ilme ja ulkoasu näkyvät ainakin linja-autoissa, pysäkeillä, joukkoliikenteen ja pyöräilyn matkustajainformaatiossa, joukkoliikenteen palvelupisteissä, pyöräreiteillä, kau-

4 4 punkipyörissä, pyöräpysäköinnissä, kampanjoissa, tapahtumissa ja markkinointiaineistoissa. Yhtenäisen ilmeen tulee välittää positiivista mielikuvaa viisaista liikkumisvalinnoista. Keskeisiä elementtejä ovat logo, nimi, väri, typografia, slogan. Kuopion seudun asukkaiden tulee olla ylpeitä viisaan liikkumisen ilmeestä ja tuntea sen omakseen. Ilmeen on tarkoitus jäädä käyttöön pitkälle tulevaisuuteen. Ilmeen ja ulkoasun käyttöönotossa on markkinointi tärkeässä asemassa ja siihen on varatta resursseja. Hankekokonaisuus 4 (Työntekijöille henkilökohtaista palvelua). Lopputuloksena on lisätty työntekijöiden tietoisuutta viisaista liikkumismahdollisuuksista työmatkoilla sekä kasvatettu viisaan työmatkaliikkumisen kulkutapaosuutta. Tavoitteena on lisätä myös työnantajien ja yritysten johdon tietoisuutta keinoista vaikuttaa työntekijöidensä liikkumiseen esimerkiksi olosuhteita kehittämällä tai erilaisilla kannustimilla. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn on oltava yhä useammin todellinen vaihtoehto työmatkoilla. Yritysten lisäksi on tarkoitus saada oppilaitoksia mukaan kehittämään työntekijöiden ja opiskelijoiden viisasta liikkumista. Työmatkat ovat merkittävä matkaryhmä ja työssäkäyvät suuri liikkujaryhmä. Työmatkat ovat säännöllisiä ja toistuvia, joten niiden liikkumisvalinnoilla on laajoja vaikutuksia. Työpaikoille kohdennetut toimenpiteet lisäävät tietoisuutta liikkumisvaihtoehdoista päivittäisillä työmatkoilla, madaltavat käyttökynnystä ja innostavat kokeilemaan uutta. Henkilökohtaisen viisaan liikkumisen neuvonnan on todettu olevan tehokas tapa vaikuttaa ihmisten liikkumistottumuksiin. Viisaan liikkumisen kilometrikorvaus tarjoaa yrityksille keinon palkita työntekijöitään viisaista liikkumisvalinnoista. Hankekokonaisuus 5 (Liikkuminen palveluna (MaaS), uudet maksutavat ja apps-sovellukset) käsittää kolme lopputulosta. Ensimmäiseksi Kuopion seudulla on erinomainen valmius tarjota palveluntuottajalle markkinapaikkaa Maas-palveluille erityisesti hankekokonaisuuden 1 aikana toteutetun informaatioalustan avulla. Liikkuminen palveluna (Maas) on tulevaisuutta ja sitä kehitetään laajasti useassa yrityksessä ja usealla eri foorumilla niin Suomessa kuin ulkomailla. Tarkoituksena on kiteytetysti yhdistää kaikkien liikkumispalveluiden informaatio ja maksaminen samaan palveluun palvellen liikkujien tarpeita entistä yksilöllisemmin. Liikkujille on tarkoitus tarjota erilaisia liikkumispaketteja, jolloin esimerkiksi tietyllä kuukausimaksulla on oikeus matkustaa tietty määrä tietyissä liikennevälineissä. Toiseksi kun hankekokonaisuuden 1 informaatioalustaan pystytään keräämään riittävä liikenteen ja liikkumisen reaaliaikainen tieto, niin järjestetään Apps-kilpailu, johon kaikki halukkaat palveluntuottajat saavat osallistua. Kaupunki antaa kaiken hallussaan olevan tietoaineiston palvelutuottajien käyttöön, jonka pohjalta palveluntuottajat pääsevät kehittämään vapaasti omia palveluja. Parhaat palvelut otetaan mukaan viisaan liikkumisen pilvipalveluun. Kolmanneksi kehitetään joukkoliikenteen maksujärjestelmää, koska älykkäät ja helpot maksutavat tehostavat joukkoliikennejärjestelmän käyttöä. Waltti-järjestelmä on otettu käyttöön Kuopion seudulla, mutta tämä ei pelkästään riitä. On rohkeasti katsottava tulevaisuuteen. Joukkoliikennematka ja muut liikennepalvelut on voitava lähivuosina maksaa helposti mobiililippusovelluksella eri maksutavoilla käyttäjän toiveiden mukaan (puhelinoperaattorin laskulla, iq-tilillä, luottokortilla). On myös realismia olettaa, että lähivuosina mobiilisovellukset kehittyvät siihen suuntaan, että käyttäjän ei tarvitse lainkaan näyttää mobiililaitetta esimerkiksi linja-autoon noustessaan tai siitä poistuessaan, vaan maksujärjestelmä osaa tehdä veloituksen käyttäjän taskussa tai laukussa olevasta laitteesta. Hankkeen yhteydessä on tavoitteena ottaa käyttöön ainakin yksi uusi maksusovellus Kuopion seudulla. Hankekokonaisuus 6 (Koululaisten viisaan liikkumisen kasvatus). Lopputuoksena on viisaan liikkumisen koulutus annettu 1000 toisen tai kolmannen vuosiluokan oppilaalle. Välillisesti on tavoitettu myös oppilaiden vanhemmat eli vähintään aikuista. Lisäksi lopputuloksena on luotu käytäntö jatkuvaan viisaan liikkumisen kasvatustyöhön. Jokaiselle hankekokonaisuudelle on laadittu omat konkreettisesti mitattavat tavoitteet, joilla seurataan jokaisen hankekokonaisuuden vaikutuksia. Esimerkiksi hankekokonaisuudelle 1 on määritelty, että työn alussa tehdään asiakasarvon alkumittaus lyhyellä kyselyllä, jossa mitataan kuopiolaisten asenteet ja mielikuvat informaatiojärjestelmän eri osa-alueisiin. Samanlainen kysely toistetaan vuoden 2017 loppupuolella. Näin saadaan todennettua muutokset. Lisäksi tavoitteena on, että joukkoliikenteen ja pyöräilyn internet- ja mobiilipalvelu äänestetään kolmen parhaimman digitaalisen palvelun joukkoon Kuopion seudulla. Tämän onnistumista voidaan pitää suunnittelun suurimpana haasteena. Lisäksi seurataan NPS (Net Promoter Score) asiakastyytyväisyysmittaria. NPS-luku määritetään yksinkertaisella kysymyksellä: kuinka todennäköisesti suosittelet joukkoliikenteen ja pyöräilyn internet- ja mobiilipalvelua tuttavallesi?. Lisäksi kysytään, miksi henkilö suosittelisi tai ei suosittelisi palvelua. NPS-lähtötasomittaus toteutetaan ennen toimenpiteiden toteuttamista ja toinen mittaus tehdään toimenpiteiden toteutuksen jälkeen. Tavoitteena on, että NPS-indeksiluku kasvaa 50 yksikköä.

5 5 6. Tulosten hyödyntäminen hankkeen jälkeen Jokaisen hankekokonaisuuden tavoitteena on jäädä käyttöön varsinaisen hankkeen päätyttyä. Tämä antaa pk-yrityksille tarvittavaa varmuutta toiminnan jatkuvuudesta ja lisää uskallusta panostaa uusien palveluiden toteuttamiseen. Kunkin hankekokonaisuuden osalta on määritetty toimenpiteiden laajennettavuus ja elinkaari. Toteutettujen hankkeiden yhteydessä muodostuu toimintamalleja, joilla hankkeen aikana luotuja hyviä toimintatapoja voidaan levittää ja hyödyntää hankkeen päättymisen jälkeen. Esimerkkeinä näistä ovat muun muassa työpaikkojen ja oppilaitosten liikkumissuunnitelmat sekä koululaisten viisaan liikkumisen kasvatuskonsepti. Lisäksi tavoitteena on, että informaatioalustan yhteyteen on syntynyt oma kehittäjäyhteisö. 7. Hankkeen kustannukset ja rahoitus Osahankkeiden kustannukset Yhteensä 1 Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja pysäköinnin asiakaslähtöinen informaatio a Pyöräilyn kehittäminen keskustassa b Älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä Imagoa ja uusia käyttäjiä Työntekijöille henkilökohtaista palvelua Liikkuminen palveluna (MaaS), uudet maksutavat ja Apps-sovellukset Tulevien viisaiden liikkujien valmennus Osahankkeiden kustannukset yhteensä Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Kone- ja laiteinvestoinnit 0 4 Muut kustannukset 0 5 Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 Kuopion seudun viisas liikkuminen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 KÄYTTÖ- KYNNYKSEN ALENTAMINEN (NYKYISTEN ESTEIDEN POISTAMINEN) https://vimeo.com/105731318 TIETOISUU -DEN LISÄÄ- MINEN ASIAKKAAN

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN VIISAAN LIIKKUMISEN TOTEUTTAMISOHJELMA 22.12.2015

KUOPION SEUDUN VIISAAN LIIKKUMISEN TOTEUTTAMISOHJELMA 22.12.2015 KUOPION SEUDUN VIISAAN LIIKKUMISEN TOTEUTTAMISOHJELMA 22.12.2015 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Toimenpideohjelmalla tavoiteltavia vaikutuksia 2. Toimenpidekokonaisuuksien valinta 3. Toimenpidekokonaisuuksien

Lisätiedot

Päättymispäivämäärä

Päättymispäivämäärä 1 (6) Valintaesitys Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen julkinen nimi Kuopion seudun viisaan liikkumisen investointihanke Hakemusnumero 302527 Saapumispäivämäärä 28.4.2016

Lisätiedot

Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke

Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke 27.10.2016 Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke 2016-2019 Jani Reinikainen Joukkoliikennepäällikkö Kuopion kaupunki Viisaan liikkumisen hanke Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon

Lisätiedot

Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista. Viisaan liikkumisen verkosto

Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista. Viisaan liikkumisen verkosto Miten liikennejärjestelmätyöllä voi edistää kestävää työmatkaliikkumista Viisaan liikkumisen verkosto 11.5.2017 8.5.2017 Esityksessä luvassa Liikennejärjestelmätyö Itä-Suomessa Kestävän työmatkaliikkumisen

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen liitto, kestävän liikkumisen asiantuntija 22.3.2017, paula.vaisanen@valonia.fi, p. 044 907 5986 Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Mitä on viisas liikkuminen ja miksi se koskee myös työpaikkoja? Taneli Varis, Motiva Oy

Mitä on viisas liikkuminen ja miksi se koskee myös työpaikkoja? Taneli Varis, Motiva Oy Mitä on viisas liikkuminen ja miksi se koskee myös työpaikkoja? Taneli Varis, Motiva Oy Työmatkaliikenne Suomessa Suomalaiset tekevät keskimäärin 2,9 matkaa päivässä, matkoista joka neljäs on työmatka

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä

Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä Viisaat valinnat työmatkaliikenteessä miten työnantaja voi edistää kestäviä kulkutapoja? Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari 19.4.2011 Anna Ruskovaara, ympäristöasiantuntija Helsingin

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA

LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA LIIKKUMISEN OHJAUS OPPILAITOKSESSA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset

NYKYINEN SUUNTA. edellytykset. vaikutukset NYKYINEN SUUNTA Joukkoliikenteen uudet mobiilipalvelut helpottavat matkustamista Luonto ja virkistysreitit ovat suosittuja liikkumispaikkoja Auto on kätevin tapa liikkua. Kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteelläkin

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA Sara Lukkarinen, Motiva Oy AIHEET Tausta Markkinatutkimuksen tuloksia Kärkiviestit Tulosten hyödyntäminen TYÖPAJAOSUUTTA AJATELLEN: Kiinnostavimmat

Lisätiedot

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 Kuva: eltis.org Liikenteen sosiaaliset innovaatiot Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 VIISAS LIIKKUMINEN Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa?

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Jyväskylän Liikenne ja ilmasto seminaari 22.9.2009 Kuinka liikenteen kysyntään / kulkumuotojakaumiin

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

KAUPUNKIPYÖRÄ-KONSEPTI Mahdollisuus erilaisissa kunnissa

KAUPUNKIPYÖRÄ-KONSEPTI Mahdollisuus erilaisissa kunnissa KAUPUNKIPYÖRÄ-KONSEPTI Mahdollisuus erilaisissa kunnissa Näkökulmia hyödyntäen Liikenneviraston Kaupunkipyörän toimintamalli ja mahdollisuudet suomalaisittain suurissa kaupungeissa -selvitystä KAUPUNKIPYÖRÄN

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 LAPIN LIIKENNETURVALLISUUSTOIMIJA 2013/11/13 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA VUONNA 2013 TOIMIJATYÖN TAVOITTEET 2013-2015 Ylläpitää aktiivista ja näkyvää liikenneturvallisuustyötä Kehittää tiedotusta eri keinoin Aktivoida kuntaryhmien toimintaa

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

HKL:n toiminta ja kehitysajatukset uusien palveluiden tehtäväkentällä

HKL:n toiminta ja kehitysajatukset uusien palveluiden tehtäväkentällä HKL:n toiminta ja kehitysajatukset uusien palveluiden tehtäväkentällä Liikennelabra seminaari Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja 24.11.2017 HKL toimii poikkeuksellisen kasvavalla kentällä Kantakaupunki

Lisätiedot

Liikennekaari. Liikenne- ja viestintävaliokunta Kaisa Mäkelä

Liikennekaari. Liikenne- ja viestintävaliokunta Kaisa Mäkelä Liikennekaari Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.10.2016 Kaisa Mäkelä Liikennekaari Liikennekaarella toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

FIT Fiksusti töihin Jyväskylässä

FIT Fiksusti töihin Jyväskylässä FIT Fiksusti töihin Jyväskylässä Tartutaan kestävän työmatkaliikenteen hyvään draiviin. Hyödynnetään edelläkävijäyritysten yhteistyötä. Mitataan työpaikkojen liikkumisen ohjauksen vaikutukset. Kuva: Jouni

Lisätiedot

ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea

ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea ELY-keskuksen työmatkaliikkuminen: Suutarin lapsen kengillä kelpaa nyt kulkea Viisaan liikkumisen verkosto 11.5.2017 Koho Reino 9.05.2017 Mitä saimme aikaan: Väline Asenne CO2 2 Koho Reino Miksi onnistuimme?

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma

Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä liikkumisen ohjauksen ohjelman toteuttajan näkökulma Tykelin verkostoitumistilaisuus 4.9.2012, Anna Ruskovaara, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Jotain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 8317/08.01.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 8317/08.01. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 51 Asianro 8317/08.01.00/2016 Aiesopimus joukkoliikenteen kehittämisestä ja rahoituksesta vuosille 2017-2018 Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen KT-suunnittelu

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen

Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan! Tutkittua tietoa ja poikkihallinnollista yhteistyötä Kuvaaja: Pertti Nisonen Kilsat kasaan -työmatkaliikkumishanke Helsingin kaupungin henkilöstölle (n. 40.000) suunnattu poikkihallinnollinen

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN

HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HENKILÖLIIKENTEEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Jenni Eskola 15.1.2015 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä henkilöliikenteen asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja muuntaa ne vaateiksi

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Viisaita valintoja. liikkumiseen kunnassasi

Viisaita valintoja. liikkumiseen kunnassasi Viisaita valintoja liikkumiseen kunnassasi Matkaketjuissa on järkeä Sujuva + turvallinen + terveellinen + taloudellinen + ympäristöä säästävä = VIISAS LIIKKUMINEN Viisaasti voi liikkua jalan, pyörällä,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Tiivistelmä kyselyn tuloksista Helmikuu 2017 Sito Parhaan ympäristön tekijät Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Kotkansaaren

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Pietari Pentinsaari Liikenteenharjoittajatilaisuus 5.11.2015 JOUSI-ryhmän taustaa Ryhmä asetettiin 13.3.2012 Alan eri toimijat laaja-alaisesti

Lisätiedot

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria

Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Kohti kestävämpää liikennekulttuuria Työpaikkojen liikkumisenohjaus Marja Tommola Mitä on liikkumisen ohjaus Kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kutsutaan liikkumisen ohjaukseksi

Lisätiedot

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017

Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017 Kestävä kaupunkiliikkuminen Helsingissä Tilannekatsaus 2017 Anna Pätynen ja Jari Rantsi (8.12.2017) Kestävän kaupunkiliikkumisen edistäminen on osa ratkaisua, jolla vähennetään liikenteestä aiheutuvia

Lisätiedot

Onnistuneita viisaan liikkumisen esimerkkejä. Tytti Viinikainen 13.11.2012

Onnistuneita viisaan liikkumisen esimerkkejä. Tytti Viinikainen 13.11.2012 Onnistuneita viisaan liikkumisen esimerkkejä Tytti Viinikainen 13.11.2012 Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima TIETO helposti Tietoa tarjolla eri vaihtoehdoista yhdeltä luukulta, mm. internet, laskurit,

Lisätiedot

Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet

Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet Joukkoliikennevisio 2022 ja yhteiset kehittämisalueet 2013 Lähtökohdat ja tavoitteet Liikennevirasto yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittää joukkoliikenteen kokonaispalveluja ja niistä viestintää Tehtävänä

Lisätiedot

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Kansainvälinen telepäivä 17.5.2010 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset

Lisätiedot

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta

Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Tuplataan joukkoliikenne Esimerkkejä Ruotsista ja Suomesta Liikenne ja maankäyttö 8.10.2015 Pekka Aalto PLL Marja Rosenberg Liikennevirasto Sisältö 1. Mitä Ruotsissa on tehty ja saavutettu 2. Mitä Suomessa

Lisätiedot

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä

Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Helsingin uuden yleiskaavan liikennejärjestelmä Anni Sinnemäki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto 24.11.2016 Yleiskaava www.yleiskaava.fi Menestyvät kaupungit ovat kasvavia kaupunkeja Vuoteen

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn hyvät ja turvalliset käytännöt tanskalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen soveltaminen Suomeen

Kävelyn ja pyöräilyn hyvät ja turvalliset käytännöt tanskalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen soveltaminen Suomeen Kävelyn ja pyöräilyn hyvät ja turvalliset käytännöt tanskalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen soveltaminen Suomeen Matkaohjelma, Kööpenhamina- Odensen 1.6.2015 Vierailu Kööpenhaminan kaupungilla. Esityksiä

Lisätiedot

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy

Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Miten vähäpäästöiseen liikkumiseen voidaan kannustaa? Liikenne ja ilmasto -seminaari 16.9.2009, Helsinki Johanna Taskinen, Motiva Oy Liikkumistottumuksiin ja -asenteisiin pitää ryhtyä vaikuttamaan joka

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Kestävät liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Kestävät liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 16.1.2015 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä LUONNOS LUONNOS 9.9.2015 1 Strategiaprosessin aikataulu Strategia on luonnosvaiheessa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki

Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuustyö käytännössä Tapio Kinnunen Hyvinkään kaupunki Hyvinkään kaupunki 46 000 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista

Lisätiedot

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY)

Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelma (KÄPY) Tekninen lautakunta 102 13.08.2015 Kunnanhallitus 205 24.08.2015 Kunnanvaltuusto 83 31.08.2015 Kunnanhallitus 254 19.10.2015 Maankäyttölautakunta 125 28.10.2015 Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä?

1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? 1) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? A Puolesta B Jonkin verran puolesta C Jonkin verran vastaan D Vastaan 2) Liikutteko

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö,

Lisätiedot

Kohdekaupunkien kaavio

Kohdekaupunkien kaavio Kohdekaupunkien kaavio Oheinen kuva on kohdekaupunkien, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Oulun mittasuhteisiin sovitettu peruskaavio. Se osoittaa kaupunkijärjestelmien alueiden laajuuksia, ulottuvuuksia

Lisätiedot

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi

Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi SYÖKSY Päätösseminaari 21.9.2011 Sähkökäyttöisiin tai muihin energiatehokkaisiin ajoneuvoihin pohjautuvan liikennejärjestelmän vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi Tampereen teknillinen yliopisto Hanna

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Liikkeellä parempaan

Liikkeellä parempaan Liikkeellä parempaan MISTÄ KYSE? Organisaatio tukee työntekijöidensä ekologisia liikkumisvalintoja ottamalla käyttöön CO2MMUTING bonusjärjestelmän työpaikalla. Kyseessä pysyvä ohjelma, joka edistää tervellisiä

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 7063/08.00.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 7063/08.00. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 3 Asianro 7063/08.00.00/2015 joukkoliikennestrategia 2025 Päätöshistoria 15.12.2016 52 Suunnittelupäällikkö Tanja Leppänen KT-suunnittelu Heinäkuun alussa 2014

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Viisas liikkuminen aluesuunnittelussa - haasteita, ratkaisuja ja pilottialueiden havaintoja. Terhi Tikkanen-Lindström, WSP

Viisas liikkuminen aluesuunnittelussa - haasteita, ratkaisuja ja pilottialueiden havaintoja. Terhi Tikkanen-Lindström, WSP Viisas liikkuminen aluesuunnittelussa - haasteita, ratkaisuja ja pilottialueiden havaintoja Terhi Tikkanen-Lindström, WSP VIISAS LIIKKUMINEN Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen +

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Markkinointiviestintäsuunnitelma 1 (4) Kaupunkiympäristön palvelualue Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset

Kuopion kaupunki Markkinointiviestintäsuunnitelma 1 (4) Kaupunkiympäristön palvelualue Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset KUOPION SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ 2017 Kuopion kaupunki Markkinointiviestintäsuunnitelma 1 (4) Sisällys 1 KUOPION SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ... 2 2 TOIMENPITEITÄ,

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot.

Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Työpyöräile! Uusia kulkumuotoja elämään, pyöräilyn edistämishanke 1.2.2012 28.2.2013 Työpaikoille lainataan polkupyöriä ja lainauskokemuksia jaetaan Facebookissa

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS 1

LIIKKUMISEN OHJAUS 1 LIIKKUMISEN OHJAUS 1 Liikkumisen ohjaus Mobility Management Liikkumisen ohjaus (engl. Mobility Management) on kestävän liikkumisen edistämistä erilaisin kannustavin toimenpitein kuten neuvonnalla, markkinoinnilla,

Lisätiedot

Työnantajayhteistyö Lahdessa -kokemuksia. Liikenneinsinööri Kristiina Kartimo, Lahden kaupunki Viisaan liikkumisen verkosto VILIn tilaisuus 11.5.

Työnantajayhteistyö Lahdessa -kokemuksia. Liikenneinsinööri Kristiina Kartimo, Lahden kaupunki Viisaan liikkumisen verkosto VILIn tilaisuus 11.5. Työnantajayhteistyö Lahdessa -kokemuksia Liikenneinsinööri Kristiina Kartimo, Lahden kaupunki Viisaan liikkumisen verkosto VILIn tilaisuus 11.5.2017 Esityksen sisältö 1. Lahden viisaasti liikkuvat työpaikka

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän

LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän LIVE-päivät 15.4.2015 Sirpa Korte, joukkoliikennejohtaja, Föli Paula Väisänen, kestävän liikkumisen asiantuntija, Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Viranomainen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS 28.9.2012

LIIKKUMISEN OHJAUS 28.9.2012 LIIKKUMISEN OHJAUS 28.9.2012 Liikkumisen ohjaus Tällä kalvosarjalla kuvataan liikkumisen ohjauksen vaikutusta liikenneturvallisuuteen sekä erilaisia liikkumisen ohjauksen keinoja. Liikkumisen ohjaus ja

Lisätiedot

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen

Kaupunkipyörien asiakaskysely kaikki vastaajat, N= Tarja Jääskeläinen Kaupunkipyörien asiakaskysely 2017 kaikki vastaajat, N= 7 940 Tarja Jääskeläinen Tutkimusmetodologia Tutkimus toteutettiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysely lähetettiin kaikille

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA TURUN RAKENNEMALLIALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Esityksen rakenne 1. Suunnittelun tilanne ja tavoite 2. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet 3. RM-alueen liikkumisen ominaisuuksia, kulkutavat

Lisätiedot

Kuka maksaa asukaspysäköinnin?

Kuka maksaa asukaspysäköinnin? kohtaan 3. Kuka maksaa asukaspysäköinnin? Käyttäjä maksaa todellisten kulujen mukaan EHDOTUS: Pysäköinnin hintaan progressio autojen määrä kotitaloudessa auton koon mukaan peivät p lisää byrokratiaa EHDOTUS:

Lisätiedot

Kävely ja pyöräily yhteiskunnan voimavarana. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Kävely ja pyöräily yhteiskunnan voimavarana. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Kävely ja pyöräily yhteiskunnan voimavarana Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 1 Miksi kävelyä ja pyöräilyä tulisi edistää? Ilmastosyyt: Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (2016): liikenteen

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen Strategia on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot