Kestävän kehityksen budjetointia avustava liite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen budjetointia 2011-2014 avustava liite"

Transkriptio

1 Osa 1: Kestävän kehityksen budjetointia varten arvioidaan yksilöidään kestävän kehityksen investointihankkeiden taloudellisesti merkittävien toimenpiteiden toimintatulot -menot talousarvio- suunnitelmakaudella (ulukot 1-2, pakollinen) ulukko 1: Toimenpiteen talous- ympäristövaikutusten arviointi Toimintatuotot Toimintamenot Netto Esco-projekte. Syntyvillä energian säästöillä maksetaan tehtyä investointia takaisin varsinaiset säästöt syntyvät vasta takaisinmaksukauden jälkeen. loudellisia vaikutuksia on mm. energian hinnan vaihteluiden vuoksi vaikea arvioida. loudellinen vaikutus (1000 ) Välitön X Vaikutus ympäristöön Välillinen ulukko 2: Toimenpiteen talous- ympäristövaikutusten arviointi Investointimenot Investointitulot Netto Uudistuotantoa pyritään tekemään matalaenergiaratkaisuina. Tästä aiheutuvat nettosäästöt ovat erittäin vaikeasti arvioitavissa. Säästöt realisoituvat yli 20 vuoden aikaksolla. loudellinen vaikutus (1000 ) Välitön X Vaikutus ympäristöön Välillinen Osa 2: Jos kestävän kehityksen budjettiin valittujen toimenpiteiden vaikutus ympäristöön vuosina 2014 on arvioitavissa, se esitetään taulukossa 3. ulukko 3: Hiilidioksidipäästöjen vähennys (C02) Ravinnepäästöjen vähennys Energiankulutuksen vähennys (MWh) Vähennystavoite Yksikkö

2 Osa 3: Listaus koonti Turun kaupungin ilmasto- ympäristöohjelman tavoitteista toimenpiteistä toimielimelle, joka avustaa merkittävien investointihankkeiden toimenpiteiden arviointia kestävän kehityksen budjettia varten. Otsikointi seuraa ilmasto- ympäristöohjelman otsikointia harmaalla pohlla yksilöity kestävän kehityksen budjetointia avustava tieto. 1. Kaupungin yhteiset perustoimet organisointi 1.1 Kuntien ilmastonsuojelukampann mukaiset perustoimet 1.2. Perustoimia tukevia yhteisiä toimia Laaditaan hallintokuntakohtaiset päästövähennyssuunnitelmat 2010 valmistuneet suunnitelmat Hallintokunnat liikelaitokset / Valonia / ympäristönsuojelutoimisto hallintokuntien vastuuhenkilöiden Ilmastoverkosto 2. Energia 2.1. Energiatehokkuuden parantaminen (9% vuoteen 2016) (KH 740/2007) Osatavoite Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu Mittari Resurssitarve Kaupungin kiinteistöjen seurataan vuosit- lotoimilii- raportti vuosit- saavutetut yhteysjien käyttätain energiankulukelaitos tain helmikuun säästöt henkilö, joka suorittama tusta kaupungin loppuun mennesstiedot vie kulutus- energiansäästö kiinteistöissä, kulu- annetaan palautetttuskohteisiin käyttäjille 80% kiinteistöistä on energiakatselmoitu esim. Display Energiatehokkuustoimien toteutus toteutetaan energiatehokkuussuunnitemassa esitettyjä toimia hallintokunnissa kaupungin kiinteistöissä tehdään tarvittavia energiakatselmuksia selvitetään energiatodistusten tai vastaavien merkintöjen laatimismahdollisuus kaupungin kiinteistöihin toteutetaan energiakatselmuksissa todetut toimenpiteet, jotka ovat tarkoituksenmukaisia käytetään käytössä olevia energiatehokkuusinvestointimahdollisuuksia, kuten ESCO- hallintokunnat liikelaitokset tehdyt toimet tkuva tkuva toteutettujen investointien säästövaikutukset ESCOsopimusten raportti vuosittain helmikuun loppuun mennessä hallintokuntien vastuuhenkilöt valittava 2010 katselmoitujen kohteiden 2010 selvitys tehty katselmuksiin budjettivaro Kommentit aikaisemmin hyviä tuloksia kohdekäynneillä, nyk. ei resursse

3 sopimukset Loppukäyttäjien energiatehokkuuden parantaminen huomioidaan myös uusiutuvat energialähteet rakennusluvissa Energiatehokkuussopimuksen laajentaminen kehitetään uusia toimintamalle energiatehokkuuden parantamiseksi, esim. hankkein annetaan henkilökunnalle tarvittavaa tietoa koulutusta, jotta heillä on valmiudet toimia energiatehokkaasti omassa työssään osallistutaan vuosittaiseen energiansäästöviikkoon kaupungin energiatehokkuustoimista tiedotetaan aktiivisesti sisäisesti ulkopuolisille toimijoille laaditaan energiatehokkaaseen rakentamiseen ohavat kunnalliset rakennusykset päivitetään energiatehokkuussuunnitelma vuosille , HALOKE kaikki hallintokunnat liikelaitokset tkuva tkuva vko 41 tkuva uudet hankkeet koulutettujen kaikki hallintokunnat liikelaitokset/ Turku Energia/VALONI A yhdessä Viestintäkeskuksen kanssa osallistuneiden hallintokuntien energiatehokkuutta koskevat tiedotteet 2010 ykset otettu käyttöön koulutusraho VALO-NIA voi toimia kouluttana 2.2 Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen Osatavoite 50 % kaukolämmönhankinnasta uusiutuvaa vuoteen 2020 mennessä tehdään soveltuvilla alueilla kaukolämpöverkon ulkopuolella olevien kaupungin kiinteistöjen uusiutuvien energialähteiden potentiaalikartoitus potentiaalikartoitus tehty kaukolämpöverkon ulkopuolella olevien tai sinne rakennettavissa kaupungin kiinteistöissä käytetään uusiutuvia energialähteitä tkuva uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyminen 2.3 Hallintokuntien toimenpiteiden tukeminen Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu Mittari Resurssi-tarve Kommentit

4 luodaan kaupungille ekotukihenkilöverkosto hallintokunnat liikelaitokset, VALONIA tkuva koulutettujen ekotukihenkilöiden resursse koulutuksiin verkoston ylläpitoon Tämä toimenpide on mainittu myös muualla ohjelmassa. Esim. Helsingin kaupungilla on yht. 250 ekotukihenkilöä eri toimipisteissä 3. Ilmasto- ympäristöystävällinen liikkuminen 3.1 Kulkumuotokauman kestävä kehitys Turussa (Kevyen joukkoliikenteen osuus Turussa on yli 55 %:ia v yli 66 %:ia v. 2030) 3.2. Henkilöstön kestävä liikkuminen Toimenpiteet Vastuutaho Aikataulu Edistetään työsuhdematkalipun Kaikki hallinto- - kunnat polkupyörien käyttöönottoa liikelaitokset vähennetään työ- suhdepysäköintiä kompensoidaan konsernin henkilökunnan lentämisestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä Kaupunki edistää yhteiskäyttöautoyhtiöiden tuloa kaupunkiin ryhtymällä sellaisen asiakkaaksi. edistetään kaupungin etätyömahdollisuuksia edistetään sähköistä asiointia kokouksia liikelaitokset Mittari Resurssitarve Kommentit Työsuhdematkalippujen työsuhdepolkupyörien YKV, HALO- KE, kaikki hallinto-kunnat liikelaitokset liikelaitokset liikelaitokset Yhteiskäyttöautojen luku Etätyön osuus asiointimahdollisuuksien käytetään pysäköinnistä vapautuvia resursse Säästöjä autojen hankintakuluissa pysäköintipaikkakuluissa esim. työsuhdepolkupyörät - bussiliput Auto käytetään työajoon, mahdollisuus myös vapaaan käyttöön sähköisten kokousten 3.3 Elämänlaadun kohentaminen ympäristövaikutusten hallinta Hallintokuntien strategioiden muiden toimintojen sijoitteluun vaikuttavien suunnitelmien vaikutuksesta liikkumiseen liikenneturvallisuuteen tehdään tarvittavat selvitykset liikelaitokset Tehdyt selvitykset niiden käyttö päätöksenteon tukena Vaikutusarvioiden teko vaatii lisäresursse on otettava huomioon aikatauluissa Vrt. turvallisuussuunnitelma 3.4 Joukkoliikenteen kehittämispäätösten tekeminen 3.5 Liikennetarpeen minimointi, keskustan vetovoiman lisääminen 3.6 Runkolinsto, joukkoliikenteen nopeuttaminen

5 3.7 Palveluverkon joukkoliikenteen toimiminen yhteen 3.8 Joukkoliikenteen ylikunnallisten palveluiden parantaminen 3.9 Kestävän liikkumisen houkuttelevuuden lisääminen 3.10 Joukkoliikenteen osuuden lisäys työmatkaliikenteessä 3.11 Joukkoliikenteen pitkäjänteinen rahoitus 3.12 Joukkoliikenteen reittien pysäkkien korkeatasoinen hoito 3.13 Kaluston ympäristöystävällisyyden kehittäminen edelleen 3.14 Käyttäjäystävällisen maksutapojen kehittäminen 4. Kestävät hankinnat logistiikka Erillishankinnoissa hallintokunnat liikelaitokset määrittelevät Hankinta- logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteerit Ympäristötekijät toimeksiannoissa määritelty Hankintakohteen osaamista (toimialaosaa) 5. Asumisessa syntyvien rinnastettavien jätteiden jätehuolto sekä materiaalitehokkuus voite Paperin kulutus kaupunkikonsernissa vähenee x % Toimenpiteet Vähennetään syntyvän paperijätteen ä kaupunkikonsernin materiaalintarvetta Vastuutaho Aikataulu Mittari Resurssitarve Paperin kulutus kaupunkikonsernissa, valkoinen A4- arkkia per työntekijä Kommentit 6. Vesiensuojelu Itämeren tila voite Haasutusalueen jätevesipäästöjen pienentäminen Kaupunki kunnostaa haasutusalueilla olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmän vuoteen 2010 mennessä kpl haasutusalueen kiinteistöjä 7. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

6 8. Luonto- ympäristökoulutoiminta kattaa entistä laajemmin koulujen lisäksi myös päivähoidon nuorisotoimen 8.1 Kestävän kehityksen ohjelmatyö on laajentunut; 30 %:lla päiväkodeista oppilaitoksista on Vihreä lippu tai muu ulkoinen tunnus kestävän kehityksen työstä 8.2 Ympäristökasvatuksen osaaminen on vahvistunut. Opetus- kasvatusorganisaatiot antavat lapsille nuorille ympäristökasvatusta säännöllisesti Hallintokuntien työntekijöiden kestävän kehityksen osaaminen on vahvistunut yhteistyö eri yksiköiden välillä on lisääntynyt 8.4. Yhteistyö kaupungin hallintokuntien, oppilaitosten, yritysten kansalaisjärjestöjen kanssa on tiivistä 9.1 Luodaan ilmasto- ympäristöohjelman toimeenpano- seurantajärjestelmä Koulutetaan kestävän kehityksen tukihenkilöitä hallintokuntien eri yksiköihin Keskushallinto, hallintokunnat liikelaitokset, Valonia Käynnistys Koko tavoite 2013 Koulutettujen tukihenkilöiden resursoitu seurannan yhteydessä pohna kestävän kehityksen verkosto 9.2 Kestävän kehityksen seuranta voite Toimenpiteet Vastuutaho Koulutetaan 200 ilmasto ekotukihenkilöitä hallintokuntiin kestävyyden kriteereiden lkauttamiseksi Nimetään ekotukihenkilöt heidän koulutuksen organisoinnista vastaava henkilö liikelaitokset/kh Aikataulu Mittari Resurssitarve 2009 Tukihenkilöt vastuuhenkilö nimetty Kommentit

NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016

NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016 NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016 SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 3 2 SUUNNITELMAN TAUSTA 4 2.1 SOPIMUKSESTA SUUNNITELMAAN 4 2.2 ENERGIATEHOKKUUS JA KAUPUNKIA OHJAAVAT STRATEGIAT 4 2.3 ENERGIANSÄÄSTÖN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

Johdanto... 3. Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen... 6. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen... 8. Ekotehokas kaupunkirakenne...

Johdanto... 3. Materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen... 6. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen... 8. Ekotehokas kaupunkirakenne... Vantaan kaupungin ympäristöohjelma 2013-2016 Sisällys Johdanto..................................................................... 3 Ympäristötietoisuuden ja -johtamisen kehittäminen.......................4

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 versio I 30.1.2014 POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1/17 Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 Kirsi Sivonen Kangasvuorentie 10 FIN-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND p. 014 33 88 496 5.1.2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHKKUUSSPIMUKSEN TIMINTASUUNNITELMA VUSILLE 2008-2016 Riihimäen kaupunki Tekninen keskus Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Versio 2 / 1.6.2010 1 SISÄLTÖ 1.ALKUSANAT...2

Lisätiedot

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA...

KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... Tampereen kaupungin energia- ja ilmastotoimien raportti 2012 Sisällysluettelo VUOSI 2012... 3 1 KAUPUNGIN SITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 SEUDULLINEN ILMASTOSTRATEGIA, KAUPUNGINJOHTAJIEN

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 3.12.2014 Maija Sarpo, Palmian johtoryhmä hyväksynyt 9.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Palmian energiankulutus... 2 3. Palmian

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi 6.6.2010 SISÄLLYS Alkusanat... 2 1. Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet... 2 1.1 Energiaryhmän kokoonpano... 3 2. Sopimuksen rajaukset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot