Haahtela-hintaindeksi I / 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haahtela-hintaindeksi I / 2011"

Transkriptio

1 Haahtela-hintaindeksi I / 2011 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja sitä käytetään Talonrakennuksen Kustannustieto (Taku ) -järjestelmässä uudis-, korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa. Indeksialueita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Hintaindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan Talonrakennuksen Kustannustieto järjestelmässä vastaamaan kunkin vuoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittyminen ennustetaan vuodeksi eteenpäin. Vuoden aikana indeksin kehittymistä ja tulevaisuuden ennustetta tarvittaessa päivitetään. Haahtela -hintaindeksi julkaistaan -sivustolla, mistä ilmoitetaan sähköpostilla rekisteröityneille käyttäjille Haahtela-kehitys Oy 35 1/91 1/92 1/93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 Haahtela-indeksi tammikuu 2011 ja ennuste vuodelle 2011 Indeksialueet Alue 1 Pääkaupunkiseutu Alue 2 PKS:n ympäristökunnat Alue 3 Kehyskunnat Alue 4 Kasvukeskukset Alue 5 Muu Suomi Alue 6 Halvan rakentamisen alueet 107

2 Talonrakentamisen tila Talonrakentaminen on kuluvana vuonna elpynyt vuoden 2008 syksyn pysähtymisen jälkeen kansantalouden parantuneiden näkymien, rahoituksen keventymisen, alhaisen korkotason ja valtion tukitoimien myötä. Rakentamisen painopiste on ollut asuntotuotannossa. Kysyntä on ylittänyt odotukset ja painetta asuntojen rakentamiseen on vielä lisännyt edellisen vuoden vähäinen tuotanto. Kaavoitettua asuinrakennusoikeutta on pääkaupunkiseudulla paljon. Uudet alueet ovat pääosin kalliita rakentaa huonojen pohjaolosuhteiden, vaativien kaavoitusratkaisujen sekä suunnitteluvaatimusten ja -määräysten vuoksi. Myös tontinluovutushinnat ja liittyminen infrastruktuuriin ovat nousseet. Muualla Suomessa asuntorakentaminen on ollut melko vähäistä ja asuntotuotteeseen kohdistuvat muutokset ovat pieniä. Laatu- ja hintaerot pääkaupunkiseudun, kasvukeskusten ja muun Suomen välillä ovat kasvaneet. Pääkaupunkiseudulla, sen ympäristössä ja kasvukeskuksissa asuntojen myynti- ja tuotantohintojen ero on lisääntynyt. Rahoituksen keveys ja matala korko ovat luoneet ostajille optimistisen kuvan taloudellisesta kantokyvystään. Ilmiö on parantanut rakennusalan kannattavuutta, mutta kansantalouden kannalta ostajien (yli)velkaantuminen on huolestuttava. Huolta lisää asumisen ylläpitomenojen kansalaisten ostovoiman muutosta suurempi nousu. Pääkaupunkiseudulla ja joissakin kasvukeskuksissa toimitilaa on reilusti yli tarpeen. Uudisrakentaminen on ollut varovaista, mutta nyt suunnitellaan uutta. Niihin muutetaan kun edellinen vuokrasopimus on umpeutunut, koska uudet tilakonseptit ja -ympäristöt houkuttelevat. Kohoavia vuokrakustannuksia kompensoidaan tehostamalla tilankäyttöä. Myyntija tuotantohintojen ero on suuri, kun sijoittajat määrittävät rakennusten hinnan vuokranmaksukyvyn perusteella. Asuntotuotannon tapaan rakennusalan kannattavuus paranee huolestuttavasti kansantalouden kustannuksella. Tyhjien toimitilojen ongelma pahenee. Tämä voidaan ratkaista purkamalla vanhimpia, muuttamalla rakennusten käyttötarkoitusta tai peruskorjaamalla kilpailukykyiseksi. Saneerausvaihtoehdot ovat kalliita, purettaessa jäljelle jää rakennusoikeuden arvo. Vaihtoehtona on vuokratason alentaminen ja pääomasijoituksen osittainen menettäminen. Vaikka ongelma on siirtynyt rakentajilta taloudelliselta kantokyvyltään vahvemmille kiinteistösijoittajille, ilmiö ennakoi kiinteistöomaisuuden arvon alenemista. Tyhjät tilat alkavat keskittyä alueellisesti, jolloin kaupunkirakenteessa markkina-alueet jakautuvat leimaten kaupunginosia. Korjausrakentamisen osuus talonrakentamisesta kasvaa. Valtion tukitoimien seurauksena korjaaminen on nyt painottunut julkisivu-, energia- ja talotekniikkaremontteihin. Homeja kosteusongelmien aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi rakennuskannalle asetetut pitkäikäisyysvaatimukset eivät näytä täyttyvän ja korjausvelka kasvaa. Energiamääräysten kiristäminen edellyttäisi aikaisempaa laatutietoisempaa otetta rakentamiseen ja rakennusten ylläpitoon. Julkisen talouden alijäämä rajoittaa osaltaan investointeja ja paisuttaa korjausvelkaa. Uusia liiketiloja rakennetaan enemmän kuin viime vuonna, mutta suhdannekuvaan tällä on pienehkö merkitys. Teollisuus- ja logistiikkarakentaminen elpyy varovaisesti. Kasvua ei ole näköpiirissä vielä vuonna Maatalouden tuotantotiloihin investoidaan edelleen paljon tuottavuusvaatimusten kiristyessä ja yksikkökokojen kasvaessa. Rakentajien sopeutuminen suhdannevaihteluihin on onnistunut hyvin asuntojen kovan kysynnän ja elvytyksen avulla. Rakentamista ja kalustoa on edelleen ulkoistettu. Ulkomaisen työvoiman osuus rakentamisessa on lisääntynyt. Perustajaurakkamuotoisia asuinrakennuksia on käynnistetty vuoden 2010 alkupuolella huomattavan paljon, mutta kesän jälkeen hankkeiden aloituksiin on tullut varovaisuutta. Asuntojen myyntiajat ovat nyt pidentyneet ja myyntihintojen nousu on taittunut. Rakennusaineteollisuudessa asuntorakentamiseen tarvittavien tuotteiden kysyntä on ma-

3 Talonrakentamisen määrä Haahtela-hintaindeksi talasuhdanteeseen sopeutetun kapasiteetin ylärajoilla. Muiden tuotteiden kysyntä on jonkin verran elpynyt. Markkinatilanne on pääomavaltaisuudesta johtuen edelleen haastava. Velkapääoma, perusraaka-aineiden ja työvoiman kallistuminen ja epävarmuus kysynnän jatkuvuudesta luovat epävarmuutta. Venäjällä rakentaminen on taas kiihtynyt, mutta kotimaisen teollisuuden osuus viennistä laskee. Euroopan krooniseksi muuttuva velkaongelma luo suurta epävarmuutta lähiajan kehitykseen. Mahdollista on, että kansantalous kasvaa, usko siihen säilyy ja sen myötä kotimaisen rakennustoiminnan kysyntä lisääntyy. Toisaalta elvytyksen vaihtuminen säästämiseksi supistaa investointeja. Vaarana on, että ennen pitkää asuntoihin ja toimitiloihin latautunut ylihintaisuus purkautuu velkaongelmana ja alaskirjauksina. Uudistalotuotannon määrä on kasvanut ennustettua (Haahtela 3/2010) enemmän. Vuonna 2010 aloitetaan noin 37 miljoonaa kuutiometriä (ennuste 30 Mm3). Näistä asuntoja on 13,5 Mm3 ja kappaletta (ennuste yli kpl). Suurinta kasvu on ollut omakotirakentamisessa, mutta myös asuntojen perustajaurakointi on valtion elvytyksen vauhdittamana ollut paljon arvioitua suurempaa. Liike- ja toimistorakentamisen uustuotannon määräksi muodostunee 6,5 mm3 ja teollisuus- ja logistiikkarakentamisen 7,5 Mm3. Kaikkiaan uudisrakentaminen on vuonna 2010 kasvanut edellisvuodesta 20 %, mutta on huippuvuotta 2007 noin 25 % ja vuotta 2008 noin 10 % pienempää. Korjausrakentamisen osuus on tänä vuonna %:a talonrakennustoiminnan arvosta. Korjaamisen suhteellinen osuus kasvoi vuonna 2009, mutta alenee tänä vuonna. Painopiste on ollut asuntoyhtiöiden peruskorjauksissa. Alhainen korko ja kansantuotteen kasvu ylläpitävät vuonna 2011 asuntotuotantoa pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa kun kysyntäpainetta edelleen on paljon. Tuotannon kallistuminen, myyntihintojen nousun taittuminen ja valtion tukitoimien väheneminen rajoittavat toisaalta kasvunäkymiä. Muualla Suomessa tuottajamuotoisten uudisasuntojen tarve on vähäistä, mutta omakotirakentaminen jatkunee tasaisena. Kokonaisuutena asuntoaloitusten määrä on kuluvaa vuotta hieman vähäisempää (ennuste 13,3 Mm3 ja kpl). Liike- ja toimistorakentaminen pysynee vuonna 2011 tämän vuoden tasolla (ennuste 6 Mm3). Samoin teollisuus- ja logistiikkarakentaminen (aloitusennuste 7,5 Mm3). Julkinen rakentaminen jonkin verran vähenee (aloitusennuste 3 Mm3) ja maatalous- ja muu rakentaminen säilynee ennallaan (ennuste 7,2 Mm3). Kokonaisuutena uudistuotannon aloitusten määrä vuonna 2011 säilynee tämän vuoden tasolla (ennuste 37 Mm3). Korjausrakentamisen määrä ja suhteellinen osuus talonrakennustoiminnan arvosta alenee valtion tukitoimien vähentyessä ja julkisten investointien supistuessa. Korkotason vähänkin suurempi nousu pudottaa nopeasti vapaarahoitteisen asuntotuotannon aloituksia. Kansantalouden ennakoitua suurempi kasvu taas lisää toimistorakentamista ja saattaa käynnistää teollisuusrakentamista. 109

4 Talonrakentamisen tarjoushinnat Talonrakentamisen tarjoushinnat ovat ennusteen mukaisesti nousseet keskimäärin 5 %:a vuoden 2010 aikana. Pääkaupunkiseudulla, sen ympäristössä ja kasvukeskuksissa nousu on ollut suurinta (5 10 %) ja muualla Suomessa olematonta. Alueiden väliset erot ovat siten kasvaneet. Loppuvuonna tarjoushintojen nousu on pääkaupunkiseudulla hetkellisesti kiihtynyt. Tarjoushintaindeksin ennustettua pistelukua tammikuuksi 2011 on pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa korotettu 1 3 %:a. Tarjoushinnat kuluvan vuoden lopussa ovat tammikuun 2009 tasolla ja alueesta riippuen % alkukesän 2008 hintatasoa alhaisemmat. Pääurakoiden tarjoushalukkuus intensiivisen rakentamisen alueilla on ollut vähäistä, kun tuotantoresurssit on suunnattu kovakatteiseen omarahoitteiseen asuntotuotantoon. Asuntopääurakoiden urakkatarjoushinnoittelu on ollut pikemminkin myyntihinta- kuin tuotantoperusteinen. Osaurakkatasolla asuntorakentamisessa tarvittavat rakennustuotteet ovat kallistuneet hintojen kokonaismuutosta enemmän, mutta työ on hinnoittelu maltillisesti. Suomalaisella rakennustyöllä on vaikeuksia olla kilpailukykyistä ja näin työmaatyö on yhä enemmän siirtynyt ulkomaalaisten tekemäksi. Eläkkeelle siirtyy enemmän ammattimiehiä kuin alalle kouluttautuu uusia vaikeuttaen rakennustyön teettämistä suomalaisella työvoimalla. Asuinrakennushankkeiden suuri samanaikainen aloitusmäärä vuoden 2010 alkupuolella yhdessä taloyhtiöiden tekniikkakorjausten kanssa työllistää nyt talotekniikkaurakoitsijoita ja sisävalmistajia. Tekijöistä on pulaa ja hintataso on hetkellisesti ollut nousussa. Varovaisuus uusien hankkeiden aloituksissa tasannee jo ensi talvena tilannetta. Hintatason muutoksen havainnointia vaikeuttaa suunnitteluratkaisujen monimutkaistuminen ja tekniikan lisääntyminen. Urakkatarjoukset saattavat ylittää kymmeniä prosentteja kustannusarvion, joiden laadinnassa suunnitelmien kallistumista ja niiden rakentamisen vaikeutta ei välttämättä ole osattu ottaa huomioon. Mikäli talonrakentamisen määrä pysyy ennusteen mukaisesti ensi vuonna suunnilleen ennallaan, tarjoushinnat edelleen kohoavat hitaasti. Siirtyminen ulkomaisen työvoiman käyttöön lisääntyy edelleen ja Suomeen rantautuu enemmän ulkomaisia yrityksiä. Työvoimaa tulee lisää Euroopan Unionin ulkopuolelta. Urakkatuotanto kiinnostaa vuotta 2010 enemmän, koska omaperusteisen tuotannon riskit kasvavat. Rakennusaineteollisuuden kapasiteetti kasvaa ja ulkomainen tuonti lisääntyy. Teollinen tuotanto painottuu edelleen asuinrakennusten rakennusosien valmistukseen. Maarakentamisen hintoja säätelee infrahankkeiden käynnistyminen ja talotekniikkasektoriin vaikuttaa korjausrakentamisen kehitys. Tarjoushinnat kohoavat vuonna 2011 alueesta riippuen 5 8 %. Alueelliset erot pysyvät suurina. Vuoden 2011 lopussa tarjoushinnat ovat vielä selvästi kesän 2008 huipputason alapuolella. Hintakehitys vuonna 2011 voi kuitenkin olla toisenlainen. Jos Euroopan talousongelmat pahenevat, velkakriisi syvenee, elvytys muuttuu säästämiseksi, viennin kasvu pysähtyy tai hiljenee tai korkotaso nousee. Rakentamisen määrä kääntyy laskuun ja hintojen nousu ensin pysähtyy ja sitten hinnat alkavat laskea.

5 Hintataso Hintaennuste Indeksialue Paikkakunta 1/2011 5/2011 9/2011 1/2012 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI Helsinki 79,0 81,0 83,0 84,0 1 Espoo 79,0 81,0 83,0 84,0 1 Vantaa 79,0 81,0 83,0 84,0 1 Kauniainen 79,0 81,0 83,0 84,0 1 Järvenpää 77,0 79,0 82,0 83,0 2 Kerava 77,0 79,0 82,0 83,0 2 Sipoo 77,0 79,0 82,0 83,0 2 Tuusula 77,0 79,0 82,0 83,0 2 Kirkkonummi 77,0 79,0 82,0 83,0 2 Hyvinkää 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Vihti 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Nurmijärvi 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Lohja 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Porvoo 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Riihimäki 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Lahti 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Hämeenlinna 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Forssa 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Muu Uusimaa 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Heinola 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Kotka 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Kouvola 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Kuusankoski 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Anjalankoski 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Imatra 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Lappeenranta 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Muu Etelä-Suomi 69,0 71,0 74,0 76,0 5 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Tampere 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Tampereeseen rajoittuvat ymp. kunnat 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Turku 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Turkuun rajoittuvat ympäristökunnat 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Naantali 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Raisio 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Jyväskylä 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Nokia 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Valkeakoski 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Sastamala 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Muu Pirkanmaa 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Salo 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Uusikaupunki 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Muu Varsinais-Suomi 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Pori 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Rauma 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Vaasa 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Kokkola 66,0 68,0 71,0 73,0 6 Pietarsaari 66,0 68,0 71,0 73,0 6 Seinäjoki 66,0 68,0 71,0 73,0 6 Muu Länsi-Suomi 66,0 68,0 71,0 73,0 6 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI Kuopio 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Joensuu 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Mikkeli 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Joensuuhun rajoittuvat ymp. kunnat 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Savonlinna 66,0 68,0 71,0 73,0 6 Iisalmi 66,0 68,0 71,0 73,0 6 Varkaus 66,0 68,0 71,0 73,0 6 Lieksa 66,0 68,0 71,0 73,0 6 Muu Itä-Suomi 66,0 68,0 71,0 73,

6 Hintataso Hintaennuste Indeksialue Paikkakunta 1/2011 5/2011 9/2011 1/2012 OULUN LÄÄNI Oulu 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Kajaani 69,0 71,0 74,0 76,0 5 Raahe 66,0 68,0 71,0 73,0 6 Muu Oulun lääni 66,0 68,0 71,0 73,0 6 LAPIN LÄÄNI Pello-Kemijärvi -linjan pohjoispuoli 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Kemi 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Tornio 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Rovaniemi 72,0 74,0 77,0 79,0 4 Muu Lapin lääni 69,0 71,0 74,0 76,0 5 AHVENANMAAN LÄÄNI Maarianhamina 75,0 77,0 80,0 81,0 3 Muu Ahvenanmaa 72,0 74,0 77,0 79,0 4

7 Indeksialue Ajankohta Alue 6 Alue 5 Alue 4 Alue 3 Alue 2 Alue 1 1/ ,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 4/ ,0 53,0 56,5 60,0 63,0 65,0 8/ ,0 53,0 57,0 61,0 65,5 68,0 10/ ,0 55,0 59,0 63,0 67,0 70,0 1/ ,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 4/ ,0 57,0 61,0 65,0 70,0 74,0 9/ ,0 57,0 61,0 66,0 70,0 74,0 1/ ,0 58,0 62,0 67,0 72,0 76,0 4/ ,0 58,0 62,0 67,0 73,0 78,0 9/ ,0 57,0 61,0 66,0 71,0 76,0 1/ ,0 57,0 59,0 64,0 69,0 74,0 4/ ,0 57,0 59,0 63,0 68,0 72,0 9/ ,0 58,0 60,0 64,0 68,0 72,0 1/ ,0 58,0 61,0 65,0 69,0 72,0 4/ ,0 59,0 62,0 66,0 68,0 72,0 9/ ,0 60,0 63,0 66,0 68,0 72,0 1/ ,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 4/ ,0 61,0 64,0 67,0 70,0 73,0 9/ ,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 1/ ,0 64,0 67,0 70,0 73,0 75,0 5/ ,0 65,0 68,0 71,0 74,0 76,0 9/ ,0 66,0 69,0 72,0 75,0 76,0 1/ ,0 66,0 69,0 72,0 75,0 76,0 5/ ,0 67,0 70,0 73,0 76,0 77,0 9/ ,0 70,0 73,0 76,0 79,0 80,0 1/ ,0 71,0 74,0 77,0 80,0 81,0 5/ ,0 73,0 76,0 79,0 82,0 83,0 9/ ,0 74,0 77,0 80,0 83,0 84,0 1/ ,0 75,0 78,0 81,0 84,0 85,0 5/ ,0 80,0 83,0 86,0 88,0 89,0 9/ ,0 75,0 78,0 81,0 84,0 85,0 1/ ,0 73,0 76,0 78,0 80,0 81,0 5/ ,0 70,0 73,0 75,0 77,0 78,0 9/ ,0 68,0 71,0 73,0 75,0 76,0 1/ ,0 65,0 68,0 70,0 72,0 73,0 5/ ,0 66,0 69,0 72,0 74,0 75,0 9/ ,0 67,0 70,0 73,0 75,0 76,0 12/ ,0 68,0 71,0 74,0 76,0 77,0 Talonrakennuksen Kustannustietokirjan tietoaineisto on julkaistu 1/2011 hintatasossa. 1/ ,0 69,0 72,0 75,0 77,0 79,0 Ennuste loppuvuodelle 5/ ,0 71,0 74,0 77,0 79,0 81,0 9/ ,0 74,0 77,0 80,0 82,0 83,0 1/ ,0 76,0 79,0 81,0 83,0 84,0 Indeksialueet Alue 1 Pääkaupunkiseutu Alue 2 PKS:n ympäristökunnat Alue 3 Kehyskunnat Alue 4 Kasvukeskukset Alue 5 Muu Suomi Alue 6 Halvan rakentamisen alueet 113

Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi

Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi 15.3.2012 Haahtela-hintaindeksi I / 2012 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi.

19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Hintaindeksi II 0 II / 0 II / 0 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason ja kehittymistä

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2009

Haahtela-hintaindeksi I / 2009 20.4.2009 Haahtela-hintaindeksi I / 2009 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2008

Haahtela-hintaindeksi I / 2008 11.1.2008 Haahtela-hintaindeksi I / 2008 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi II / 2008

Haahtela-hintaindeksi II / 2008 9.12.2008 Haahtela-hintaindeksi II / 2008 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna

Rakentaminen kääntynee ensi vuonna kevät 2015 Rakentaminen kääntynee ensi vuonna Vuoden 2014 betonirakenne, Länsisatamankatu 23, Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: Marko Huttunen Rakentamisen määrä vähenee vielä tänä vuonna. Neljän heikon vuoden

Lisätiedot

Rakentaminen mataa pohjalukemissa

Rakentaminen mataa pohjalukemissa lokakuu 2014 Rakentaminen mataa pohjalukemissa Kuva: RT/Tommi Ahlberg Rakentaminen supistuu tänä vuonna kaksi prosenttia ja supistunee myös ensi vuonna 0 1 prosenttia. Talonrakennustöitä ennakoidaan aloitettavan

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä Rakennusalan suhdanneryhmä 17.8.21 RAKENTAMINEN 21-211 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Pentti Forsman Kai Karsma

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2014 2015 4.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Forecon Oy päivämäärä: 4.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen Pirkanmaan rakennusbarometri 2015 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2015 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 1 Realia Group Oy Markkinakatsaus Kesä 2010 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat 07 Alueelliset asuntomarkkinat 09 Toimitilat 11 Yhteyshenkilöt 12 Yhteystiedot paikkakunnittain

Lisätiedot

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus syksy 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus syksy 2005 SISÄLTÖ Kehittämisen tulokset näkyvät 3 Asunnot Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy virkeänä 4 Kehyskunnissa rakennetaan

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2012-2013

RAKENTAMINEN 2012-2013 Rakennusalan suhdanneryhmä 28.8.2012 RAKENTAMINEN 2012-2013 määrä supistuu alueelliset erot korostuvat kustannusten nousu laantuu 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Valtiovarainministeriö Matti

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana Rakennusalan suhdanneryhmä 21.6.26 RAKENTAMINEN 26 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Jouko Kangasniemi Ari Laine Timo Myllys Jukka

Lisätiedot

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013

5.11.2012 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2012 2013 5.11.212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 MARRASKUU 212 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 212 213 Tekijä VTT Expert Services Oy PL 345, 3311 Tampere Puh. 2 722 111 Painopaikka Tampere, marraskuu 212 Kannen

Lisätiedot

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002

Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002. Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmä 29.1.2002 Rakentaminen 2002 Rakennusalan suhdanneryhmän jäsenet Pentti Vesterinen, pj. Timo Airaksinen Ari Laine Veikko Lampinen Kari Matikainen Timo Myllys Pekka Pajakkala Pekka

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Päijännetunnelin korjaus toteutettiin yhteistyössä NCC Puolimatkan insinöörirakentamisen ja emoyhtiön vastaavan liiketoiminta-alueen kanssa.

SISÄLTÖ. Päijännetunnelin korjaus toteutettiin yhteistyössä NCC Puolimatkan insinöörirakentamisen ja emoyhtiön vastaavan liiketoiminta-alueen kanssa. V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 SISÄLTÖ NCC-konserni lyhyesti... 3 NCC Puolimatka Oy... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallitus, yhtiöjohto ja tilintarkastajat... 4 NCC Puolimatka lyhyesti... 5 NCC

Lisätiedot