Steinerpedagoginen varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Steinerpedagoginen varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Steinerpedagoginen varhaiskasvatussuunnitelma Toimittanut Marjatuuli Aittokallio Laadittu Päivitetty 6/2015

2 1 Sisältö: 1 Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen lähtökohtia 2 Johdanto Varhaiskasvatuksen arvopohja Kasvatuspäämäärät Varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja pedagogiset painotukset 2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus 4 Tahto Rytmi Aistit Jäljittely Mielikuvitus Luonnonmukainen ravinto Kasvattaja Varhaiskasvatusympäristö 3 Lapselle ominainen tapa toimia 6 Leikkiminen Liikkuminen Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Tutkiminen 4 Kieli ja vuorovaikutus 9 5 Sisällölliset orientaatiot 10 Matemaattinen orientaatio Luonnontieteellinen orientaatio Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Esteettinen orientaatio Eettinen orientaatio Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 6 Erityistä tukea tarvitsevat lapset 12 7 Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat lapset 14 8 Yhteistyö eri tahojen kesken 14 9 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Toiminnan seuranta, arviointi ja kehittäminen 15

3 2 1 Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen lähtökohtia Johdanto Steinerpedagoginen varhaiskasvatus perustuu Rudolf Steinerin ( ) kasvatusvirikkeisiin. Steinerpedagogiikassa alle 7-vuotias lapsi huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Tämän ikäisen lapsen tahdon-, tunteen- ja ajattelunvoimat ovat yhteen liittyneinä. Kasvatuksen ja opetuksen tulee tukea lapsen koko olemusta. Painopiste varhaislapsuudessa on fyysisessä kasvussa ja muotoutumisessa. Lapsuudessa luodaan laaja-alaisesti perusta myöhemmälle terveydelle. Lapsi elää aistien ja jäljitellen voimakkaasti ympäristöään. Lapsen kasvunvoimia ei ole hyvä rasittaa abstraktiin ajatteluun vetoamalla, vaan antamalla esikuvia jäljiteltäväksi. Kasvattaja itse on olennainen osa lapsen ympäristöä, ja hänen olemuksensa vaikuttaa merkittävästi pieneen lapseen. Siksi kasvattajan tietoinen itsekasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Steinerpedagogiikassa otetaan huomioon lapsen luontaiset kasvuvaiheet, jolloin kaikella on oikea aikansa ja rytminsä. Varhaiskasvatus ohjaa lasta toiminnallisuuteen. Lapsi leikkii ja touhuaa koko olemuksellaan ja omaksuu toiminta- ja ajatussisältöjä ympäriltään. Aikuisen työn kokeminen antaa pohjaa inhimilliselle toimintakyvylle ja ajattelulle. Varhaiskasvatuksen menetelmällisiin asioihin kuuluvat esimerkiksi leikki, sadut, toiminnallisuus ja rytmisyys. Lapselle tärkein toiminta on leikki. Leikin alkamiseksi tarvitaan ulkoinen tai sisäinen virike, josta lapsen omaehtoinen leikki viriää ja kehittyy. Leluja tarvitaan itse asiassa vain vähän. Säästeliäs leikkikalutarjonta edellyttää lapselta enemmän sisäistä ponnistusta ja mielikuvituksen täydennystä. Tällainen ponnistelu rikastuttaa lasta jäsentäen ja eheyttäen häntä. Varhaiskasvatuksen arvopohja Steinerpedagoginen varhaiskasvatus jakaa suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohjan, joka perustuu kansainvälisiin lapsen oikeuksiin sekä perusoikeussäännöksiin. Näitä ovat lapsen oikeus: onnelliseen lapsuuteen yksilöllisyyden kunnioittamiseen turvallisiin ihmissuhteisiin tasapainoiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja toimia monipuolisesti tulla ymmärretyksi ja kuulluksi kehitystasonsa mukaisesti saada tarvitsemaansa erityistä tukea kokea, että maailma on hyvä. Tämä on kokemus voi syntyä luottamuksesta ihmisiin ja maailmaan.

4 3 Kasvatuspäämäärät Varhaiskasvatuksen tärkein tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda pohja, joka tukee lapsen koko inhimillistä kasvua, kehittymistä ja oppimisen edellytyksiä. Lapsen kasvua tuetaan ja turvataan ikäkauden edellytysten mukaan. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan lasta ja hänen tapaansa kohdata maailma. Varhaiskasvatuksen on oltava toiminnallista ja elävää, jotta se voisi vastata lapsen ominaislaatuun. Kasvu terveeseen sosiaalisuuteen ja toisten ihmisten kohtaamiseen kuuluu myös varhaiskasvatuksen päämääriin. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen ja pedagogiset painotukset Steinerpedagoginen varhaiskasvatus voi toteutua kasvattajayhteisön työn tuloksena. Yhteistyössä toimien kasvattajat ja vanhemmat voivat luoda tälle edellytykset. Varhaiskasvatuksen periaatteiden mukaan lapsen leikki- ja toimintaympäristön on oltava turvallinen ja kaikinpuolista hyvinvointia edistävä. Turvallisuus antaa perustan sille, että lapsi uskaltaa oppia uutta. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön kuuluvat ulkoisten ja rakennettujen tilojen, lähiympäristön ja materiaalien lisäksi kasvattajat. Kasvatuksen perusta on kasvattajan itsekasvatus ja pyrkimys terveesti esikuvalliseen toimintaan. Steinerpedagogisen toimintakulttuurin keskeisiä asioita pienten lasten kasvatuksessa ovat ilo ja kiireettömyys. Näihin liittyvät rytmien huomioiminen, leikki ja mielikuvituksen kehittäminen, toiminnallisuus, joka pohjaa lapsen luontaiseen jäljittelynhaluun sekä luonnonläheisyys ja luonnonmukaisuus niin ravinnossa kuin materiaaleissa. Lapsen liikkuvuutta, toiminnallisuutta sekä aloitekykyä tuetaan.

5 4 2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus Steinerpedagoginen varhaiskasvatus painottaa kokonaisvaltaisuutta. Kasvatus ja opetus nivoutuvat päiväkodin toiminnan sisältöihin, eikä erillisiin opetustuokioihin. Kaiken oppimisen perustana on lapsen hyvä minäkäsitys ja tasapainoisesti kehittyvä tahto- ja tunne-elämä. Varhaislapsuus on tahdon ja aloitekyvyn kehittymisen aikaa. Oikein luotu kasvatusympäristö tukee lapsen tahdon tervettä kehittymistä. Lapsen oman tahdon tukemiseen tarvitaan aikuisten lämmintä huolenpitoa sekä turvalliset rajat. Lapset tarvitsevat niin lähellä olevien ihmisten kuin ympäristön virikkeitä vapaaseen leikkiin ja toiminnallisuuteen. Mahdollisimman pysyvillä ihmissuhteilla tuetaan lapsen perusturvallisuuden- ja luottamuksen tunteita. Lapsi tarvitsee oikea-aikaista tukea ja riittävästi aikaa kypsymiseen. Tahto Tiedostamattomassa elävä tahto on elämän liikkeelle paneva voima, tekojen ja yleisen toimintatarmon lähde. Tahdon aluetta harjoittaa toisto, jäljittely ja itse tekeminen. Taiteellinen elementti vaikuttaa tahtoon elävöittävästi ja jäsentävästi. Steinerpedagoginen varhaiskasvatus suojelee, hoitaa ja kehittää lapsen toiminnallisuutta ja elävyyttä tarjoamalla riittävästi haasteita ja mielekästä tekemistä. Innostus, elävyys ja aloitteellisuus kumpuavat vahvasta tahdosta. Rytmi Asioiden ja tapahtumien rytminen toistuminen päivien, viikkojen, kuukausien ja vuoden kierrossa tuo selkeyttä lapsen elämään, luo turvallisuutta ja edistää oppimiskykyä. Vuoden juhla-ajat ja vuodenkierrolle ominaiset työt ovat tärkeä osa toimintaa ja jäsentävät aikaa vastaten lapsen kokemukseen ja kehitysvaiheeseen. Samalla suhde luontoon ja inhimilliseen kulttuuriin kehittyy tarjoten runsaasti oppimismahdollisuuksia. Aistit Pienen lapsen aistit ovat herkkiä ja aistimukset kokonaisvaltaisia. Myötäelettäviä, jäsenneltäviä ja hyvää tekeviä aistimuksia tarvitaan terveen kehityksen tueksi. Aistimusten laatu vaikuttaa lapseen aina hermostoon asti.siksi kaikki aidot peruskokemukset luonnosta, liikkumisesta, kuulemisesta ja näkemisestä ovat tärkeitä. Erityisessä asemassa ovat kosketus-, liike- ja tasapainoaistien vaaliminen. Akustiset äänet, luonnolliset kuvat ja elämykset ravitsevat ja kehittävät lasta. Jäljittely Alle seitsemänvuotias lapsi oppii pääasiassa jäljittelemällä. Lapsen suhde maailmaan muodostuu välittömästi toiminnan ja kokemisen, ei vielä käsitteiden kautta. Ihmisten tekemien töiden näkemisen ja tekemisen kautta lapsi voi liittyä jäljitellen mukaan rakentavaan toimintaan. Kodintyöt, kuten ruuanlaitto, siivous, käsityöt ja puutarhatyöt ovat tällaista toimintaa. Myös käyttäytyminen ja hyvät tavat opitaan jäljittelemällä sosiaalisissa yhteyksissä.

6 5 Mielikuvitus Luova leikki kehittää lasta monipuolisesti; lapsi saa mielikuvituksensa pohjalta kuvitella, täydentää ja muuntaa asioita haluamakseen. Viitteelliset lelut ja luonnon leikkimateriaalit vahvistavat sisäistä luovaa aktiivisuutta. Taiteellinen toiminta elävöittää mielikuvitusta sekä tukee emotionaalista ja sosiaalista kehitystä. Kerrottujen tarinoiden ja satujen kuuleminen virittää leikkejä. Luonnonmukainen ravinto Laadukas ravinto terveen kasvun perustana on osa pedagogiikkaa. Ruoka valmistetaan päiväkodissa käyttäen mahdollisuuksien mukaan biodynaamisesti tai luonnonmukaisesti viljeltyjä tuotteita ja lisäaineettomia elintarvikkeita. Kasvattaja Lapsen tärkein ympäristö on kasvattaja. Kasvattajan esimerkki toimii esikuvana pienelle lapselle. Lapsi jäljittelee kasvattajan toimintaa ja hänen koko olemustaan tunteita ja ajattelua myöten. Niinpä kasvatuksen perusta on aina kasvattajan itsekasvatus. Eettinen, sitoutunut, lämmin ja lasta kuunteleva aikuinen voi luoda lapsen tarvitseman luottamuksen ilmapiirin. Kasvattaja antaa esimerkin mielekkäällä tekemisellä, johon lapset voivat liittyä. Tähän kuuluvat erityisesti kodin työt sekä taiteellinen toiminta. Kasvattajan tärkeimpiä tehtäviä on luoda lapselle ympäristö, jossa tämä voi toimia hänelle ominaisilla tavoilla. Steinerpäiväkodissa kasvattajien työhön kuuluu säännöllinen kollegiotyö, jonka sisältöjä ovat toiminnan suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin lisäksi lasten havainnointi, pedagoginen työskentely ja jatkokoulutus. Kasvatustehtävä koskee kaikkia päiväkodissa työskenteleviä aikuisia. Pedagogisen koulutuksen saanut henkilökunta on vastuussa myös muiden ammattiryhmien perehdyttämisestä yhteisön arvoihin, päämääriin ja kasvatusvastuuseen heidän tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö muiden tahojen kanssa ovat tärkeä osa työtä. Varhaiskasvatusympäristö Lapsen kehitystä tukeva ympäristö suunnitellaan ja rakennetaan lapsen ominaislaatu huomioiden. Materiaalit, välineet, värit, tuoksut, äänet, muodot ja tunnelmat vaikuttavat syvästi lapseen, joka kokee aistiensa kautta voimakkaasti ympäristön. Ympäristön luomisessa valitaan materiaaleja, muotoja ja värejä jotka tukevat aistien tervettä kehittymistä. Steinerpäiväkodeissa suositaan luonnonmateriaaleja, harmoniaa sekä pyritään ympäristön esteettisyyteen. Ympäristöstä huolehtiva kasvattaja antaa lapselle esimerkin ja opettaa häntä vähitellen vastuullisuuteen ja elämäntaitojen harjoittamiseen oman ikäkautensa mukaan. Ympäristön turvallisuus ja viihtyisyys ovat tärkeitä. Ympäristössä tulee olla virikkeitä, tilaa ja materiaaleja lapsen vapaaseen leikkiin sekä monipuoliseen toimintaan. Lasta on myös suojattava aistimuksilta, jotka ovat haitallisia tai kuormittavat häntä.

7 6 3 Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiminen Alle kouluikäisen lapsen ensisijainen kokemis- ja oppimismuoto on leikki. Steinerpäiväkodeissa vapaalla leikillä tarkoitetaan luovaa leikkiä, jossa aloite on lapsella. Omaehtoinen leikki on spontaania ja tyydytystä tuottavaa toimintaa, jonka päämäärä on leikki sinänsä ja sen suoma ilo. Leikissä lapsi käsittelee ympäristökokemuksiaan ja muovaa ne omikseen pyrkien hallitsemaan niitä. Leikissä hän jäljittelee kokemaansa. Leikki liittyy lapsen tahdontoimintojen kehittymiseen ja edistää oppimiskykyä. Vapaa leikkitilanne vertaisryhmässä harjoittaa myös mm. yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, luovaa ongelmanratkaisua, pitkäjänteisyyttä, motoriikkaa, sekä tavoitteellisuutta. Aloitteellisuus ja kyky tarttua asioihin kehittyvät leikissä. Varhaislapsuudessa saavutetut leikkitaidot pohjustavat myöhemmin elämässä ihmisen tietoista ajattelu- ja toimintakykyä. Kasvattajien toiminta leikin yhteydessä Leikin tukeminen vaatii kasvattajalta huolellista havainnointia ja leikkitilanteiden erittelyä. Riittävän pitkä säännöllinen leikkiaika ja leikin arvostaminen auttavat lapsia paneutumaan mielikuvitusleikkiin. Kasvattajan esimerkki omaa työtä tehden sekä mielikuvien käyttö ohjaamisen välineenä auttavat lasta ja lapsiryhmää rakentavaan leikkiin. Kasvattajan hereinen läsnäolo ja kiinnostus lasten toimintaa ja heidän aloitteitaan kohtaan on tärkeää hyvän leikki-ilmapiirin syntymiseksi. Varhaiskasvatusympäristö leikin yhteydessä Leikkiympäristön luominen, ylläpitäminen ja uudistaminen ovat oleellinen osa kasvattajan työtä varhaiskasvatuksessa. Leikkiympäristö on innostava ja leikkiin kannustava. Aistien hoito huomioidaan suosimalla luonnonmateriaaleja, harmoniaa ja esteettisyyttä. Lelut ovat viitteellisiä, jättäen tilaa mielikuvitukselle ja vaihtoehdoille. Käytössä on luovaan leikkiin soveltuvia ei-valmiita materiaaleja, kuten kankaita, puunpaloja, käpyjä, koreja jne. Huonekalujen käyttö ja erityiset majanrakennustelineet innostavat lapsia rakenteluleikkiin. Lapset voivat luoda leikkiympäristöään itse ja tarvittaessa kasvattajien avustuksella. Myös vanhemmat voivat osallistua omalla panoksellaan, esim. pihatilojen rakentamiseen tai kunnostamiseen. Leikkiympäristö laajenee luontoon ja lähiympäristöön retkien ja liikunnan yhteydessä. Liikkuminen Päivittäinen liikkuminen on lapsen hyvinvoinnin, itsetunnon ja terveen kasvun perusta. Lapsi tutustuu liikkuen itseensä, toisiin ihmisiin ja lähiympäristöönsä. Liikkuminen kehittää lasta monipuolisesti. Motoriikka sekä hienomotoriset taidot kehittyvät liikkuen. Liikkuessaan lapsi työstää tahdonvoimiaan, ruumiinkuvaansa, itsetuntoaan, kehonhallintaansa sekä vahvistaa niin leikkimisen kuin oppimisen kykyjään. Steinerpäiväkodissa lapsen vapaata ja iloista liikkumista tuetaan. Liikkuminen turvataan päivärytmin olennaisena osana. Liikunnalliset leikit, tömistelyt, taputukset, kuperkeikat ja

8 7 kiipeämiset sekä omaehtoisessa leikissä eloisa hääriminen kuuluvat lapsen päivään luonnollisena osana. Perusliikuntataitojen harjoittaminen leikkien osana huomioidaan. Lasta kannustetaan liikunnalliseen elämäntapaan myös vauhdikkaiden, hengästyttävien ja hikoiluttavien kokemuksien kautta. Eurytmiataide on yksi osa steinerpedagogiikkaa. Viikoittaiset eurytmiahetket johdattavat lapset eleiden, äänteiden ja rytmien maailmaan mielikuvien ja jäljittelyn kautta. Eurytmian avulla tutustutaan omaan kehoon ja sen liikkumismahdollisuuksiin. Eurytmia tukee myös puheen kehitystä ja kykyä kuunnella. Kasvattajien toiminta liikunnan yhteydessä Kasvattajien toiminnassa kiinnitetään huomiota liikuntamahdollisuuksien tarjoamiseen lapsille ja vähän liikkuvien lasten rohkaisemiseen ja kannustamiseen liikkumaan. Liikunnan esteiden poistaminen ja turvalliseen liikkumiseen ohjaaminen kuuluu tähän. Lasten hyvät perusliikuntataidot vähentävät loukkaantumisalttiutta. Varhaiskasvatusympäristö liikunnan yhteydessä Hyvä varhaiskasvatusympäristö vahvistaa lapsen luontaista liikkumisen halua, halua oppia uusia asioita sekä innostaa kehittämään omia taitojaan. Piha on tärkeimpiä liikuntapaikkoja ja sen tulee houkutella liikkuviin leikkeihin. Lapsille tarkoitettuja liikuntavälineitä on saatavilla. Lähialueet ja luonto tarjoavat myös liikuntamahdollisuuksia. Erityyppiset metsämaastot, mäet, niityt ja puistot antavat rakennetun ympäristön lisäksi mielenkiintoisia liikkumisympäristöjä. Liikuntamuotoja ja -paikkoja hyödynnetään vuodenaikojen mukaan. Talvella lumi antaa mahdollisuuden lasketteluun ja liikunnallisiin lumileikkeihin. Kesällä luonnon monimuotoisuus ja lämpö luo pihaliikuntaan omia mahdollisuuksiaan. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Steinerpäiväkodissa taiteellinen elementti vaikuttaa koko kasvatuksessa. Varhaislapsuuden kokonaisvaltaiseen elämäntunnelmaan taiteellinen kokeminen ja tekeminen tarjoavat iloa ja esteettisyyttä kehittäviä elämyksiä. Taiteellinen toiminta kuten maalaus, piirtäminen, muovailu, satuliikunta, nukketeatteri, musiikki, sadun kuuntelu ja luova leikki tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Aistit saavat hyvää tekeviä vaikutelmia ja laaduntaju kehittyy. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia. Kasvattajayhteisön toiminta taiteellisen yhteydessä Kasvattajayhteisö ohjaa lasta taiteellisen tekemisen maailmaan tarjoten kokemuksia, välineitä ja harjoitusta niiden käytössä. Tila, aika ja rauha lapsen omaehtoiselle luovalle toiminnalle turvataan. Lapselle annetaan mahdollisuus monipuolisen taiteellisen tekemisen kautta kehittää osaamistaan, taitojaan ja mielikuvitustaan. Itse tekeminen ja luomisen vapaus on pääasia, ei niinkään itse lopputulos. Lasta autetaan, mutta jätetään vapaaksi tiukasta ohjailusta. Kasvattaja hoitaa myös omaa suhdettaan taiteeseen toimien itselleen sopivalla tavalla oman herkkyytensä ja luovien kykyjensä kehittymiseksi.

9 8 Varhaiskasvatusympäristö taiteellisen yhteydessä Päiväkodin päivittäinen ja viikoittainen rytmi sisältää taiteellista tekemistä. Lapset osallistuvat maalaus-, muovailu- ja satuliikuntahetkiin, musisoivat ja laulavat jne. Juhla-aikoihin valmistautuminen ja niiden vietto ovat taiteellisesti tärkeitä kokemuksia. Niihin voi sisältyä esimerkiksi pienten näytelmien tekoa, nukketeatteria, tanssia. Materiaalit ovat aitoja ja laadukkaita. Tutkiminen Jokaisessa lapsessa elää halu tutkia ja aistia ympäristöään. Lapsesta itsestään lähtevälle ihmettelylle ja tutkimiselle annetaan aikaa. Aikuisen kiinnostunut ympäristön huomioiminen antaa lapselle esimerkin. Tutkivan lapsen mielenkiinto maailmaa kohtaan, hänen kysymyksensä, pohdintansa ja toimintansa ansaitsevat tulla arvostetuksi. Silloin lapsi kokee havaintonsa ja oivalluksensa merkitykselliseksi. Kasvattajayhteisön toiminta tutkimisen yhteydessä Aikuisen mielenkiinto maailmaa ja sen ilmiöitä kohtaan siirtyy lapseen. Lasta kiinnostavia ilmiöitä ja kokemuksia käsitellään yhteisesti. Lapsen tutkivaa toiminnallisuutta voidaan ohjata lähellä oleviin asioihin kuten havaintoihin pihassa ja luonnossa sekä lapsen osallistumiseen käsillä olevien tehtävien tekemiseen. Kukkien, kasvimaan ja puutarhan hoito mahdollisuuksien mukaan antavat lapselle juurevia onnistumisen kokemuksia. Retket erilaisiin luonnonympäristöihin antavat mahdollisuuksia havainnoida ja tutkia esim. eläimien elämää ja vuodenaikojen vaihtelua. Kasvattaja pyrkii keskusteluun lapsen kanssa lapsen oman laadun ja kokemistavan pohjalta selittäen ilmiöitä lapsentajuisesti ja vetoamatta aikuisen käsitteelliseen ajattelutapaan. Varhaiskasvatusympäristö tutkimisen yhteydessä Myönteinen ja kannustava varhaiskasvatusympäristö tukee lapselle luontaista tutkivaa toimintaa. Monipuoliset ympäristökokemukset antavat lapselle mahdollisuudet toimia kaikkia aisteja ja kehoa käyttäen. Mielenkiintoisten materiaalien ja välineiden käyttö tarjoaa kokemuksia ja tietoa. Luonnon ja lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia käytetään monipuolisesti.

10 9 4 Kieli ja vuorovaikutus Vuorovaikutus ympäristön kanssa perustuu suurelta osin kielelliseen kanssakäymiseen. Ajattelu ja puhe liittyvät toisiinsa. Jo varhain lapsi oppii kielen kommunikointivälineenä ja vähitellen kielelliset taidot ovat perustana yhä kehittyneemmille kyvyille, kuten ongelmanratkaisun ja kuvittelun taidoille. Kielen hallinta on perusta oppimisvalmiuksille. Puheella voidaan ilmaista ajatuksia, tunteita sekä nimetä asioita ja keskustella toisten kanssa. Puhumaan voi oppia vain puhuvassa ympäristössä. Kielen oppiminen on luova ja persoonallinen prosessi, joka perustuu lähes puhtaasti jäljittelyyn. Perustana on kasvattajan lämmin suhde lapseen sekä huolellinen ja jatkuva oman kielen- ja äänenkäytön kehittäminen sekä ilmaisun rikastuttaminen. Lapsen kielellisiin aloitteisiin vastataan ja häntä kuunnellaan eläytyen. Lapsi saa tukea ja vahvistusta sekä vuorovaikutusmalleja. Kasvattajan puhetavan tulisi olla selkeä, kuvallinen ja ikävaiheeseen soveltuva. Steinerpäiväkodeissa sadut ja tarinat kerrotaan. Kun satua ei vain lueta kirjasta, joutuu kasvattaja opettelemaan sadun etukäteen. Kirja ei ole silloin kertojan ja kuulijan välissä, ja lapsi voi syventyä ilmapiiriin ja mielikuviin intensiivisemmin. Kertomuksia toistetaan useita kertoja. Myös riimeillä ja loruilla on keskeinen sija päivittäisessä kanssakäymisessä lasten kanssa. Steinerpäiväkodissa tarinat ja sadut ovat tärkeä osa arvoihin ohjaamista. Kerrotun sadun kautta lapsi voi samaistua tarinan hahmoihin ja ymmärtää eläytyen asioita, joihin ei vielä käsitteellisellä tasolla pystyisi. Kielellisiin leikkeihin ohjaaminen antaa lapsille ilon ja onnistumisen kokemuksia. Kielellisen kehityksen poikkeamien havaitseminen riittävän varhaisessa vaiheessa ja tukitoimiin ohjaaminen ovat kasvattajayhteisön tehtäviä. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Lapsen ja lapsiryhmän keskeinen toiminta on leikki. Leikki ryhmässä ja muut yhteiset toiminnat kehittävät lasten sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja. Kielellisten taitojen luova harjoittaminen kaikessa toiminnassa kasvattaa luottamusta omiin kykyihin ja jatkuvaan itsensä ilmaisemiseen.

11 10 5 Sisällölliset orientaatiot Matemaattinen orientaatio Pienen lapsen kokemukselliset valmiudet matemaattisten asioiden ymmärtämiseen kehittyvät vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. Aikuisen tehdessä havaintoja ja nimetessä lukumääriä ja järjestystä, lapsi kiinnittää niihin huomiota ja oppii. Oman kehon hahmottaminen sormi-, liikuntaja laululeikeissä pohjustaa myös matematiikan taitoja. Rakenteluleikeissä opitaan muotoja ja rakennelmien kestävyyttä. Aikakäsitys kehittyy päivä-, viikko-, kuukausirytmiä ja vuodenaikoja seuratessa. Luova ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot harjaantuvat luovassa leikissä. Mittaamista voi harjoitella ruuanlaitossa ja leivonnassa. Rytmejä koetaan leikkien, laulaen ja soittaen. Luonnontieteellinen orientaatio Lapselle muodostuu kokemus luonnosta ja luonnonilmiöistä seuraamalla aikuisen esimerkkiä ja osallistumalla toimintaan arkipäivän askareiden välityksellä. Lähiympäristön, kuten pihan, puutarhan ja metsän antamat mahdollisuudet hyödynnetään. Sää- ja lämpötilojen, vuorokaudenaikojen ja vuodenajan ilmiöt huomioidaan sekä niiden vaikutus ihmisten, eläinten ja kasvien elämään. Lapselle on tärkeää nähdä ja seurata eläimiä sekä hoivata niitä mahdollisuuksien mukaan. Kukkien ja kasvimaan hoito sadonkorjuineen antaa kokemuksellista perustietoa. Lapsille kerrotaan ja näytetään, kuinka vilja kiertää siemenestä myllyn kautta leivotuksi leiväksi. Luonnon elementit, maa, vesi, ilma ja lämpö ovat välttämättömiä kasvussa sekä ruuanvalmistus- ja leipomisprosesseissa. Viihtyisän ympäristön luominen, tilojen ja huonekalujen huoltaminen ovat keskeinen osa toimintaa. Niiden kautta lapsi oppii elämän perustaitoja, arkielämän ymmärrystä ja arvostusta rakennettua ympäristöä kohtaan. Ekologiaan liittyvät asiat tulevat tutuiksi esimerkiksi kasvimaan ja kompostin hoidossa sekä jätteiden kierrätyksessä. Päiväkotiin valitaan luonnonmukaisesti viljeltyjä ruokaaineita sekä ympäristöystävällisiä pesu- ja puhdistusaineita. Ympäristöön ja sen ilmiöihin pyritään luomaan elämyksellinen suhde, jossa aistikokemukset ovat ensisijaisia. Aisteja myös suojataan haitallisilta tai rasittavilta ärsykkeiltä. Lapsille tuodaan kertomuksin ja esimerkiksi vuodenaikapöydän avulla luonnon kiertokulkuun liittyvät asiat lapsentajuisesti esille. Luonnonmateriaalia olevat leikkivälineet kehittävät laaduntajua monipuolisesti. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Ihmisten rakentava toiminta työssä ja kulttuurin alueella nyt ja ennen alkaa lähiympäristön havainnoinnista. Lasta ja päiväkotia koskettavat tapahtumat jäsentävät mielikuvia ympäröivästä maailmasta. Näin viljelijä, joka tuo tuotteita päiväkotiin tai postinkantajan päivittäinen käynti osoittavat lapsille konkreettisesti yhteyden ympäröivään yhteiskuntaan ja toimintaan. Retket ja

12 11 vierailukäynnit esimerkiksi torille, postiin tai museoon laajentavat ja rikastuttavat kokemuspiiriä. Vanhempien ihmisten ja isovanhempien kohtaaminen päiväkodin tapahtumissa muisteluineen syventävät käsitystä menneestä ja nykyisyydestä sekä lapsen omasta historiasta. Juhla- ja merkkipäivien viettoon liittyvät tavat sekä perinteet huomioidaan päiväkodin toiminnassa. Esteettinen orientaatio Aikuinen ohjaa lasta oman toimintansa kautta huolehtimaan ympäristön kauneudesta, harmoniasta ja järjestyksestä sekä arvostamaan ja luomaan esteettisiä asioita ympäristössä. Kasvattajan oma olemus, eleet, liikkeet, ja pukeutuminen, ovat merkittävä osa lapsen kokemusta. Kasvattajan kertoma satu tai valmistama nukketeatteri on lapselle esteettinen elämys, jota lapsi jäljittelee. Aidot luonnonmateriaalit niin luonnossa, huonekaluissa kuin leikkikaluissakin antavat esteettisesti monipuolisia kokemuksia. Luovan toiminnan ja taiteiden; kuvataiteiden, musiikin, ilmaisun, sekä kädentaitojen harjoittaminen antaa lapselle iloa ja onnistumisen kokemuksia. Lasta on hyvä suojella rasittavilta, liiallisilta ja kuluttavilta ärsykkeiltä. Luonnossa liikkuminen ja leikkiminen on lapselle kokonaisvaltainen esteettinen nautinto. Eettinen orientaatio Eettiset arvot välittyvät lapsille kasvattajien, vanhempien ja lasten vuorovaikutuksessa. Aikuisten antaman esimerkin ja tuen avulla lapsi oppii turvallisella tavalla eettisiä ja moraalisia periaatteita ja oikeita menettelytapoja arkipäivän sosiaalisessa elämässä. Toisten ihmisten kunnioittaminen, hyvät tavat ja sosiaaliset normit opitaan yhteisössä. Lapsiryhmässä niitä ovat työ- ja leikkirauhan antaminen, myönteisyys, oikeudenmukaisuus, anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen, erilaisuuden hyväksyminen sekä toisten auttaminen. Kasvattajan johdonmukaisuus ja rauhallisuus on tärkeää rajojen asettamisessa sekä lasten kokemusten ja tunneilmaisujen kuuntelemisessa. Lapsen omatunto ja empatia kehittyy ja sisäistyy aikuisen myötävaikutuksella. Valikoidut sadut, tarinat, lorut ja leikit välittävät omalla tärkeällä tavallaan eettisiä sisältöjä lapselle omaksuttavissa olevassa muodossa. Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Lapsella tulee olla mahdollisuus hiljentymiseen sekä kunnioituksen ja kiitollisuuden tunteiden kokemiseen. Pienen lapsen luottamusta maailmaan pyritään vahvistamaan. Hartauden ja ilon kokemus voi syntyä vuodenjuhlien kautta. Juhlia valmistellaan ja vietetään päiväkodissa lasten kanssa ja joihinkin juhliin osallistuvat myös vanhemmat. Vuodenjuhlien ja vuodenkierron kautta voidaan ilmaista, kokea ja sisäistää kristillistä kulttuuriperintöä. Sadut ja tarinat voivat auttaa sekä perinteen kertomisessa että hengellisten sisältöjen välittämisessä. Nämä sisällöt on muokattava lapsen kehitystasoa vastaaviksi. Päiväkodissa huomioidaan perheen uskonnollinen ja katsomuksellinen vakaumus ja sitä kunnioitetaan.

13 12 6 Erityistä tukea tarvitsevat lapset Lapsen tuen tarve ja sen arviointi Lapsen tuen arvioinnissa ovat lähtökohtana vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan yhteiset keskustelut lapsesta. Tässä keskustelussa kummatkin osapuolet esittävät omat havaintonsa ja näkemyksensä lapsesta, aluksi ilman tulkintoja. Lapsihavainnointi ja kollegion järjestämä lapsikeskustelu täydentävät kuvaa lapsen tuen tarpeesta. Aiemmin todettu eritystuen tarve huomioidaan. Lasta pyritään tukemaan hänen ainutlaatuisuudessaan. Tuen suunnittelun pohjana ovat lapsen yksilöllisten vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja innostavien asioiden huomioiminen. Tarvittaessa otetaan yhteyttä muihin tahoihin, esimerkiksi entisiin hoitopaikkoihin tai ulkopuolisiin asiantuntijoihin. Nämä yhteydenotot tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Tuen järjestämisen periaatteet ja varhaiskasvatuksen tukitoimet Steinerpedagoginen varhaiskasvatus on myös parantavaa kasvatusta. Päivä-, viikko- ja vuodenaikojen rytmi sekä leikki toisten lasten kanssa hoitavat lasta jo sinänsä. Ne vahvistavat lapsen tahtoa ja ohjaavat lasta toimimaan hänelle ominaisella tavalla. Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toimintaympäristön tutkiminen ja muutoksentarpeiden havaitseminen ovat tärkeä osa tukitoiminnan aloittamista. Apuna tässä prosessissa voidaan käyttää esimerkiksi päivähoidon kontekstianalyysia, jonka tavoitteena on saavuttaa paremmin lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen tarpeita palveleva ja tukeva ympäristö. Tähän sisältyy psyykkinen, fyysinen ja kognitiivinen toimintaympäristö. Päivittäistä kasvatustoimintaa päiväkodissa järjestellään tarpeen mukaan jakaen lapsia pienryhmiin, harjaannuttamalla perustaitoja ja vahvistamalla lapsen itsetuntoa. Hyvä aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus sekä strukturoitu päiväjärjestys tukevat lasta. Tehostettu kasvatuskumppanuus auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia lapsen ja perheen tukemiseen. Varhaiskasvatuksen yksilöllistäminen Jokaiselle lapselle tehdään päivähoidon aloittamisen yhteydessä henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Kaikissa vaiheissa pyritään avoimuuteen ja yhteistyöhön vanhempien kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmaan tehdään kuntouttava osio lapselle, joka tarvitsee erityistä tukea jollakin kehityksen osa-alueella, mutta jolla ei ole asiantuntijalausuntoa. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle tehdään päivähoitolain edellyttämä kuntoutussuunnitelma yhdessä päiväkodin kasvattajan, vanhempien ja asiantuntijayhteistyötahojen kanssa.

14 13 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti eri tahoilla laaditut kasvatus-, kuntoutus- ja lapsen esiopetuksen suunnitelmat sovitetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Huolehditaan siitä, että nämä kaikki tukevat käytännön toimia lapsen hoidossa ja perheen kanssa tehtävässä yhteistyössä niin, että myös siirtymävaiheessa tuen jatkuvuus on taattu. Tukipalvelut varhaiskasvatuksessa Lapsen tarpeen mukaan varhaiskasvatukseen voi liittyä myös muita tukipalveluja. Näitä ovat erilaiset terapiat (puheterapia, kirofonetiikka, musiikkiterapia, kuvataideterapia, toimintaterapia, fysioterapia, hoitoeurytmia). Lääketieteellinen kuntoutusohjaus tehdään lääkärin tai terveydenhoidon asiantuntijan tai perheen halutessa antroposofiseen lääketieteeseen erikoistuneen lääkärin suunnittelemana. Päivähoidon kunnallisia tukipalveluja käytetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan, esim. lastenneuvola- ja psykologipalvelut, kasvatus- ja perheneuvolan palvelut, neurologin ja psykiatrisen klinikan palvelut, yhteistyö lastensuojelun kanssa, terapiapalvelut, muiden lasta hoitavien tahojen poliklinikka- ja sairaalapalvelut sekä perheelle suunnatut tuet. Tarvittaessa lapselle voidaan saada henkilökohtainen avustaja. Avustaja toimii aina palkatun ja koulutetun henkilökunnan ohjauksessa ja vastuulla. Päiväkodin henkilökunta tarvitsee jatkuvaa ja riittävää jatkokoulutusta, jotta pystytään vastaamaan lasten ja perheiden erityistuen tarpeisiin. Yhteistyössä lapsen perheen asuinkunnan kunnallisen erityislastentarhanopettajan kanssa päiväkoti voi kartoittaa tarvetta ja mahdollisuutta kunnan taloudelliseen tukeen, avustajan kuluihin tai lapsiryhmän pienentämiseen.

15 14 7 Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen yleisten periaatteiden mukaisesti tuetaan eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvia lapsia ja otetaan huomioon heidän yksilölliset tarpeensa. Päiväkodissa lapsen kulttuuri-identiteettiä kunnioitetaan ja tuetaan mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi satujen, lorujen tai laulujen välityksellä. Jäljittelyn kautta tapahtuva oppiminen jättää lapsen vapaaksi omaksumaan uutta kieltä ja kulttuuria. 8 Yhteistyö eri tahojen kesken Steinerpäiväkotien opettajat toimivat pedagogisissa asioissa valtakunnallisessa yhteistyössä Steinerpedagogiikan seuran varhaiskasvatustoimikunnassa. Päiväkodin kannatusyhdistys voi toimia Steinerpedagogiikan Yhteisöt ry:ssä. Myös alueellista yhteistyötä voi olla muiden steinerpäiväkotien kanssa. Steinerpedagogiikka on maailmanlaajuista. Suomella on edustaja kansainvälisen liiton kokouksissa. Suomen steinerpedagogit osallistuvat myös kansainvälisiin steinerpedagogisiin koulutuspäiviin eri maissa. Seminaareja ja tapahtumia voidaan järjestää yhteistyössä steinerkoulujen kanssa, sekä pedagogista yhteistyötä koulujen ja lapsen vanhempien kanssa lapsen siirtyessä kouluun. Päiväkodit osallistuvat kunnallisiin aluetapaamisiin, koulutuksiin ja yksityisten päiväkotien tapaamisiin. Muita yhteistyötahoja ovat kaupungin tai kunnan sosiaalitoimi, terveydenhuolto ja KELA. Yhteistyötä on myös oppilaitoksien kanssa, esimerkiksi Snellman-korkeakoulu ja paikalliset sosiaalialan oppilaitokset sekä ammattikorkeakoulut. 9 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Vanhempien osallisuus ja kasvatuskumppanuus luo pohjan yhteisöllisyydelle ja luottamukselle, jolle perheen ja päiväkodin välinen päivähoitosuhde voi perustua. Yhteistyön merkitys korostuu sitä enemmän mitä pienempi lapsi on. Molempien vanhempien mukana olo lasta koskevissa asioissa on tavoiteltavaa alusta asti ja hoitosuhteen kuluessa. Vanhempien osallisuus alkaa vanhempien päiväkotiin tutustumisesta ja sen toiminnan esittelystä jo ennen kuin lapsi on aloittanut hoitosuhteen. Tällöin tuodaan esille päiväkodin käytännön toimintatapoja ja esitellään päiväkodin steinerpedagogista näkökulmaa. Vaihtoehtoinen kasvatuskäytäntö ja -näkemys herättävät vanhemmissa ajatuksia, kysymyksiä, keskustelun- ja tiedonhalua sekä kiinnostusta kasvatuksellisiin asioihin. Steinerpedagoginen varhaiskasvatus on vanhempien valinta, jonka pohjalla olevasta ihmiskuvasta vanhemmille annetaan tietoa tutustumisen yhteydessä ja vanhempainilloissa. Vanhemmilta lapsesta ja perheen arvoista saatava tieto auttaa päiväkodin henkilöstöä työssään ja on arvokasta niin alkuvaiheessa kuin myöhemminkin. Vanhemmat ovat oman lapsensa erityistuntijoita, joiden näkemyksiä tarvitaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman teossa. Kasvatuskeskusteluja ja

16 15 arviointeja järjestetään ainakin muutaman kerran vuodessa. Keskustelut antavat pohjaa lapsen auttamiseen ja tukemiseen. Yhteistyömuotoja vanhempien ja päiväkodin välillä ovat keskustelujen lisäksi esimerkiksi vanhempainillat, yhteiset juhlat ja tapahtumat, talkoot ja varainhankinta. Yhteydenpitoa käydään myös päivittäisissä kohtaamisissa. Päiväkoti on sosiaalinen yhteisö, johon liittyvät lapset, päiväkodin henkilökunta sekä vanhemmat. Kaikkien näiden kesken muodostuu kontakteja, joihin vielä päiväkotia ylläpitävän yhdistyksen toiminta tuo oman lisänsä. Luottamus eri toimijoiden kesken edesauttaa yhteistyötä lasten hyväksi. 10 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa sekä arvioidaan sen toteutumista säännöllisesti. Lasta koskevat keskustelut kirjataan pääkohdissaan ja pyritään systemaattiseen dokumentointiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan myös yhteistyön toimintatavoista vanhempien kanssa. 11 Toiminnan arviointi, seuranta ja kehittäminen Steinerpäiväkodin toiminnan periaatteisiin kuuluu henkilökunnan säännöllinen kokoontuminen. Kokouksiin osallistuvat päiväkodin kasvattajat ja työntekijät. Kokouksissa käsitellään pedagogisia, käytännöllisiä ja hallinnollisia asioita Myös taiteellinen työskentely kuuluu osana kokouksiin. Kasvatuskulttuurin kehittämisestä on vastuussa koko työyhteisö; Yhteinen tietoisuus on oleellista pyrittäessä yhteiseen suuntaan, kehittämiseen ja päätöksiin. Toiminnan arviointiin, seurantaan ja kehittämiseen liittyvät asiat käsitellään yhteisissä kokouksissa säännöllisesti. Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta määritellään vuosittain saavutetut tavoitteet, tunnistetaan toiminnan vahvuuksia ja nostetaan esiin kehittämistarpeita. Toimintaan liittyvät suunnitelmat ja kehityskohteet pyritään päivittämään vuosittain. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laatukriteerien saavuttamisen tarkastelu, turvallisuussuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma. Tärkeitä ajankohtia toiminnan kehittämiseen ja arviointiin ovat toimintakauden alku ja loppu. Kaikki sovitut ja todetut asiat dokumentoidaan sekä nimetään vastuuhenkilöt. Vanhempien kanssa keskustellaan säännöllisesti aiemmin sovittujen periaatteiden mukaan. Lapsen kehittymistä seurataan ja arvioidaan varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista.

17 16 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatukseen liittyviä kirjoja (suomenkielisiä, pääosin steinerpedagogisia) Arman, M Mitä voin tehdä lapseni sairastuessa. Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry. Bergström, M Mustat ja valkeat leikit. Leikki, kaaos ja järjestys aivoissa. WSOY. Dahlström, M Ajatuksia pienten lasten vanhemmille. Suomen antroposofinen liitto. Davy, G. & Voors, B Elämäntapoja. Perhe-elämän kysymyksiä. Suomen antroposofinen liitto. Edmunds, F Lapsen kasvu ja kasvatus Käytännön steinerpedagogiikka. Otava. Gobel, W; Glöckler, M Lastenlääkärin vastaanotolla. Antroposofinen lääketieteen yhdistys ry. Hahn, H Leikin vakavuudesta. Antroposofinen työkeskus. Hintikka, M; Helenius, A; Vähänen, L Leikistä totta. Omaehtoisen leikin merkitys. Tammi. Holttinen, M Pienen lapsen ympäristöstä. Tammes. Jaffke, F Leluja, joita vanhemmat voivat itse tehdä. Antroposofinen työkeskus. Jantunen, T. & Rönnberg, P. (toim.) Anna lapsen leikkiä. Atena Kustannus Oy. Jokipaltio, J. (toim.) Sadun voimat. Lapsi tuo sadun tullessaan. Maaseudun sivistysliitto. Kalliala, M Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus. Koepke, H Seitsemänvuotias lapsi koulukypsyys. Suomen antroposofinen liitto. Köhler, H Lapsena olemisen ihme. Suomen antroposofinen liitto. König, K Lapsen kolme ensimmäistä vuotta. Suomen Hoitopedagoginen yhdistys ry. Lang, P. (toim.) Päiväkodista koulutielle. Johdatus steinerpedagogiikkaan. Steinerpäiväkoti Sinilintu. Neuschütz, K Pehmeät nuket. Karisto. Neuschütz, K Vanhat hauskat puuhat vaihtoehto TV:lle. Tammi. Olsson, K Pienen lapsen ravinto. Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry. Postman, N Lyhenevä lapsuus. WSOY. Riska, A Minne tuuli vaeltaa Lastenlauluja I. Eurytmian ystävät ry. Riska, A.. Mikä on laulu lainehilla Lastenlauluja II. Riska, A. Metsolan kannel soi Lastenlauluja III. Sevåg Vestly, M; Pajukangas, J. (toim.) Kuningasvuosi. Näkökulmia koulukypsyyteen. Atena Kustannus Oy. Sinkkonen, J. (toim.) Pesästä lentoon. Kirja lapsen kehityksestä kasvattajalle. WSOY. Skinnari, S Pedagoginen rakkaus. Kasvattaja elämäntarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä. PSkustannus. Steiner, R Ihmisyyteen heräämisen kolme vaihetta lapsuudessa. Suomen antroposofinen liitto. Steiner, R Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta. Suomen antroposofinen liitto. Steiner, R Pedagogiikka ja taide. Antroposofinen työkeskus Tammes ry. Steiner, R Rukouksia ja mietelauseita lapsille ja vanhemmille. Kirjokanta Oy. Steiner, R Tasapainoinen kasvu ja kasvatus. Suomen antroposofinen liitto. Steiner, R Yleinen ihmisoppi. Antroposofinen työkeskus Tammes ry. Taskinen, M Steinerpedagogiikka, lapsen ehdoilla aikuisuuteen. Dialogia. Tuomola, E Mitä lapsen piirtäminen kertoo hänen kehityksestään. Snellman-korkeakoulu. Virkkunen, K Sadut ja satukuvat. Antroposofinen työkeskus. Virkkunen, K Temperamentit. Tammes ry. Wais, M Lapsuus ja nuoruus nykyaikana. Kasvatuksen mielekkyydestä ja mielettömyydestä. Suomen antroposofinen liitto. Wilenius, R Miten käy lasten ja nuorten? Keskustelua ja filosofiaa kasvatuksesta. Zur Linden, W Syntymä ja lapsuus hoito, ravinto, kasvatus. Suomen antroposofinen liitto. Zur Linden, W Lapsi sairastaa. Suomen antroposofinen liitto.

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA (0-5 VUOTTA) 2 Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kuntien laatima yhteinen suunnitelma. Työryhmään on kuulunut virkamiehiä saaren päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja neuvoloista.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA KÄRJEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA MATEMATIIKKA Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa ja tapa ajatella. Matemaattiset kokemukset ovat olennaisia lapsen ajattelun kehittymiselle.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASTENTALO KUUSIPIHA... 4 2.1 ESITTELY... 4 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.3 ARVOT... 6 2.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 3

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Erikoistutkija Liisa Heinämäki, THL Yksikön päällikkö Päivi Lindberg, THL 16.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kiusaaminen varhaisvuosina?

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi

Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja & Erika Niemi Matkalla yhteiseen osallisuuteen - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja & Erika Niemi Mitä osallisuus tarkoittaa? Kohtaamista, kunnioittavaa vuorovaikutusta, äänen antamista, mielipiteiden

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA

ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA ESIOPETUSTA LÄHILUONNOSSA TAPAUSESIMERKKINÄ HÄMEENLINNA Mari Parikka-Nihti 26.11.2015 KÄSITTEISTÄ Luonnossa liikkuen Ympäristökasvatusta Kestävän kehityksen näkökulmasta MIKSI? Luonto lähelle ja terveydeksi

Lisätiedot

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kisapuiston päiväkoti on n. 30 v. vanha päiväkoti, joka sijaitsee Etelä Hervannassa, keskellä monikulttuurista asutusta ja hyvien liikenneyhteyksien (bussit

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Iloa vanhemmuuteen Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Avoin vanhempainilta Kaakkurin yhtenäiskoululla 27.2.2013 klo:18-19.30. Tilaisuuden järjestää Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia yhdessä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI NOOAN ARKIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2003-2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Kasvatuksen ja opetuksen arvoperusta 3. Oppiminen esiopetuksessa 4. Esiopetuksen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot