4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22"

Transkriptio

1 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite kehittää ja säteilee radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Tästä huolimatta, emme voi varmistaa, ettei häiriöitä tapahtuisi tietyissä asennuksissa. Jos laite häiritsee radio- tai televisiosignaalin vastaanottoa, mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla laitteesta virta, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä. Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan. Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Kytke laite pistorasiaan, joka on muussa virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta. Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE- merkillä varustetut yksiköt noudattavat seuraavia standardeja ja direktiivejä: Harmonisoidut standardit: EN ja EN EU-direktiivit:73/23/EEC, Neuvoston direktiivi tietyillä jänniterajoituksilla käytettäville laitteille 93/68/EEC, Lisädirektiivi 73/23/EEC 89/336/EEC, Neuvostodirektiivi, liittyen sähkömagneettiseen yhdenmukaisuuteen 92/31/EEC, Lisädirektiivi 89/336/EEC, Liittyen sähkömagneettiseen yhdenmukaisuuteen EU- yhdenmukaisuusvakuutus on saatavissa laitteille CE- merkillä. Käyttö- ja asennusohje I

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Järjestelmäkuvaus Yleiskuvaus Järjestelmäkokoonpano Turvallisuusohjeet Varastointi Asennus Ympäristö Takapaneeli Liittäminen verkkovirtaan ja kuormitukset ( VA) Oletusasetukset tehtaalla Tietokone- ja hälytysliitännät EPO- portti (hätäsammutus) Toimintojen käyttöohje UPS:n käynnistys ja sammutus Painikkeiden toiminnat Ohjauspaneelin toiminnot UPS- viestien tulkinta Vianetsintä Ylläpito Tekniset tiedot VGD RM 6KVA(3U+3U) Mekaaninen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE VAROITUS! (UPS-LAITTEESSA ON SISÄISET AKUT): Sähköiskuvaara Laitteen sisällä on vaarallisia sähköä johtavia osia, jotka ovat yhteydessä akkuihin myös ulkoisen virransyötön ollessa irtikytkettynä. VAROITUS! (Ei käyttäjän huollettavia osia): Sähköiskuvaara Laitteen kotelointia ei saa avata. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. VAROITUS (Akkusyöttöä ei ole eristetty): Sähköiskuvaara. Akkupiiriä ei ole erotettu vaihtovirtatulosta ja akun napojen ja maan välillä voi olla hengenvaarallisia jännitteitä. Mittaa ennen koskemista. VAROITUS (Sulakkeet): Palovaaran vähentämiseksi on sulakkeita vaihdettaessa käytettävä aina samantyyppisiä ja saman luokan sulakkeita. VAROITUS: Tarkoitettu asennettavaksi valvottuun ympäristöön. VAROITUS: Älä koskaan altista akkuja tulelle räjähdysvaara. VAROITUS: Akkuja ei saa avata ja niitä on käsiteltävä varoen. Akkuneste voi aiheuttaa iho- ja silmävaurioita. VAROITUS: Akkuun voi sisältyä sähköiskun ja voimakkaiden oikosulkuvirtojen riski. Seuraavia varotoimenpiteitä on noudatettava akkujen parissa työskenneltäessä Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet. Käytä vain eristetyillä kahvoilla varustettuja työkaluja. Vähennä sähköiskuvaaraa irrottamalla UPS-laite virransyötöstä ennen tietoliikennekaapelin kytkemistä. Kytke virtajohto takaisin, kun kaikki signaalikaapelit on ensin kytketty. Akkujen huollon saa suorittaa tai sitä valvoa vain akkutekniikkaan ja varotoimiin perehtynyt henkilöstö. Asiattomat henkilöt on pidettävä poissa akkujen luota. II III

3 Tämän käyttöohjeen sisältämät ohjeet ovat tärkeitä ja niitä on noudatettava tarkoin kaikissa UPSlaitteen ja sen akkujen asennus- ja huoltotöissä. VAROITUS! Laitteessa on vaarallisen korkea jännite. Jos UPS-merkkivalo palaa, laitteen lähtöliitännöissä voi olla hengenvaarallinen jännite vaikka laitetta ei olisi kytketty pistorasiaan, koska akut saattavat syöttää edelleen jännitettä lähtöliitäntöihin. Pyri tekemään kaikki asennukset sisätiloissa ja ilman ollessa puhdasta sähköä johtavista hiukkasista sekä sellaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa, jotka vähentävät sähköiskun vaaraa. On turvallisinta kytkeä laite irti sähköverkosta irrottamalla liitäntäjohto. Varmista, että laite sijoitetaan helposti käsiteltävän pistorasian lähelle. Akun vaihtoa lukuun ottamatta kaikki muut huoltotyöt on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön suoritettaviksi. Ennen huoltoa, korjausta tai kuljetusta on varmistettava, että laite on täysin sammutettu ja kytketty irti. Katso lisätietoja turvallisuudesta käyttöohjeesta. Erikoissymbolit Seuraavia symboleita käytetään UPS:ssa, varoituksissa: SÄHKÖISKUVAARA Seuraava symboli varoittaa sähköiskun mahdollisuudesta. VAROITUS: KATSO KÄYTTÖOHJE Katso lisätietoja käyttöohjeesta, kuten tärkeät käyttö- ja ylläpito-ohjeet. 1. Johdanto Tässä käyttöohjeessa olevat tiedot koskevat yksivaihe VA, häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmiä, niiden perustoimintoja, käyttötoimintoja ja hätätilanteita. Se sisältää tämän lisäksi ohjeita laitteen lähettämisestä, säilytyksestä, käsittelystä ja asennuksesta. Vain yksityiskohtaiset UPSyksikön vaatimukset on kuvattu tässä, ja asennus on suoritettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Sähköasennusten on myös noudatettava paikallista lainsäädäntöä ja säädöksiä. Vain ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa nämä asennukset, koska sähköasennuksen vaarojen laiminlyönti voi olla kohtalokasta. 2. Järjestelmäkuvaus Usea eri herkkä sähkölaite pysyy UPS:n ( häiriötön sähkönsyöttöjärjestelmä) suojaamana, kuten tietokoneet, työasemat, prosessin ohjausjärjestelmät, telekommunikaatiojärjestelmät, myyntipäätteet ja muut tärkeät laitteet, jne. UPS:n tarkoitus on suojata näitä järjestelmiä heikolta jännitteeltä, sähkökatkoksilta tai muilta siihen liittyviltä ongelmilta. Sähköhäiriöt voivat esiintyä useassa eri muodossa ja aiheuttaa ongelmia verkkovirtaan, kuten salamaniskut, sähköyhtiön viat ja radiolähetykset moottoriin ja ilmastointilaitteisiin jne. Tästä syystä herkkien sähkölaitteiden suojaus sähkökatkosten, matalan tai korkean jännitteen, jännitteen vaihtelujen, taajuusvaihtelujen, kohinan jne. varalta on tärkeää. Sähkövikojen estämiseksi pääsemästä tärkeisiin järjestelmiin ja vioittamaan ohjelmia, laitteistoja ja aiheuttamaan toimintohäiriöitä varusteisiin, UPS auttaa säilyttämään tasaisen jännitteen, eristämään kriittiset kuormitukset tarvittaessa ja puhdistamaan tuotettavan verkkovirran. 2.1 Yleiskuvaus Kaksoismuunnostekniikka online-ups:ssa, takaa katkeamattoman, puhtaan 1-vaihevirran tärkeisiin järjestelmiin, pitäen samalla akut ladattuina verkkovirran sähkökatkoksista huolimatta. Jos sähkökatkos kestää kauemmin kuin UPS:än valmiusaika, sammuu se akkujen purkautumisen estämiseksi, ja kytkeytyy päälle automaattisesti jännitteen palatessa ja aloittaa akkujen lataamisen. TURVALLINEN MAADOITETTU LIITIN Ilmaisee turvallista maadoitusta VIRTA PÄÄLLÄ/POIS Painamalla tätä painiketta käynnistät/sammutat sahköpistokkeen ja ilmaisinvalon. Älä hävitä UPS:aa tai UPS-akkuja, koska siinä voi olla venttiilisäätöisiä, lyijyhappoakkuja. Kierrätä akut. Kuvassa 1 näytetyn lohkokaavion mukaan: Tulosuodatin rajoittaa verkkovirran vaihteluja Akkujen latauksen ylläpitämiseksi, verkkovirta korjataan ja säädetään syöttövirrassa invertteriin ja akun muuntimeen. Vaihtovirta muutetaan tasavirraksi invertterissa. Virta saadaan akusta sähkökatkoksen aikana. Muunnin lisää jännitteen sopivaksi invertterille. IV 1

4 2.2 Järjestelmäkokoonpano PFC & Tehostin ~ / = Akku Suodatin Invertteri / Ohituskatkaisin Ohjaus & Valvonta Suodatin Laturi & Akkukytkin Valvontapaneeli RS232 tai USB Aukko Järjestelmä koostuu UPS-laitteesta ja ulkoisesta varakäyntiakusta. Paikasta ja kuormitusvaatimuksista riippuen, on joitakin lisävarusteita saatavissa räätälöityyn ratkaisuun. UPS-järjestelmän suunnittelussa tulee huomioida seuraavat. Suojatun järjestelmän kokonaisvaatimusten on muodostettava nimellisvirtateho (VA). Salli marginaali tulevalle laajennukselle tai tehovaatimusten mittausvirheille. Tarvittava varakäyntiaika ilmaisee tarvittavan akun koon. Jos kuorma on alle UPS:n nimellisvirtateho, on todellinen varakäyntiaika pidempi. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä: Kuva 1. Lohkokaavio Tehon optimointitoiminto Tehon optimointitoiminto on uusi toiminto UPS:ssa, joka lisää kustannustehokkuutta, minimoi tehohävikin ja alentaa virrankulutusta. Vaihto ohitus- ja online-tilan välillä tapahtuu automaattisesti ja verkkovirran olosuhteiden mukaisesti. Online-tilaa voidaan käyttää sähkökatkosten aikana ja ohitustilaa virransyötön ollessa virheetön parhaan tehokkuuden saamiseksi. Epäsäännöllisyydet voidaan havaita alle sekunnissa, ja online-tila aktivoituu välittömästi. Kytkeytyminen online-tilaan tapahtuu kun syöttöjännite on ±10% ulkopuolella tai nimellijännite (±15% valittavissa), kun syöttötaajuus on ±3Hz ulkopuolella tai syöttöä ei ole käytettävissä. Vaikka korkeateho on vakiona, on toiminta online-tilassa oletuksena. Ohitustila voidaan aktivoida LCD-näytöltä, mutta online-tilaa voidaan pitää jatkuvasti käytössä halutessa. Vapaakäyntitila UPS toimii vapaakäyntitilassa kun syöttötaajuus on valitun syöttötaajuusalueen ulkopuolella. Vapaakäyntitila on käytössä kun ulostulotaajuus ei vastaa syöttötaajuutta. Kun UPS käynnistetään, on havaittu taajuussäätö 50 tai 60 Hz ±0.25Hz. Katso ohjeet kappaleesta 7.2, jos haluat ohitustilan olevan käytössä vapaakäyttötilassa. Diagnostiset testit Kun käynnistät UPS:aan, suoritetaan diagnostiikkatestit, jotka tarkastavat elektroniikan, akun ja raportoi mahdolliset ongelmat LCD-näyttöön, automaattisesti. Kehittynyt akkujen hallintajärjestelmä valvoo akkujen kuntoa jatkuvasti ja lähettää varoituksen, jos niiden vaihto on suoritettava. Muussa tapauksessa akkutesti suoritetaan normaalissa toimintotilassa joka 30 päivä ja mahdolliset ongelmat esitetään LCD-näytöllä. Ulkoiset akkukotelot Muuntajan kotelot Ylläpidon ohituskytkimet Liitettävyysvalinnat (relekortti, SNMP/WEB kortti) Seuraavat UPS-mallit ovat saatavissa Malli Varakäyntiaika sisäinen akku Latausaika 90% kapasiteettiin UPS 4000VA 4min 4 tuntia UPS 5000VA 4min 4 tuntia UPS 6000VA 7min 4 tuntia UPS 8000VA 4min 4 tuntia UPS 10000VA 4min 4 tuntia UPS 12000VA 8min 4 tuntia UPS 15000VA 6min 4 tuntia UPS 20000VA 4min 4 tuntia Ulkoisia akkukoteloita on saatavissa jos lisää varakäyttöaikaa tarvitaan. Paitsi ensimmäisen 24 tunnin aikana käynnistyksestä, jolloin UPS on lataustilassa (katso kappale 7.2), diagnostiikkatesti voidaan suorittaa manuaalisesti etupaneelista milloin tahansa. 2 3

5 3. Turvallisuusohjeet 4. Varastointi Tässä esitetyt ohjeet ovat tärkeitä koko henkilökunnalle. Lue myös UPS-turvaohjeet. Varastointi ja kuljetus Käsittele erittäin varovasti, koska akut sisältävät suuren määrän energiaa. Pidä yksikkö aina pakkauksessa merkityssä suunnassa äläkä koskaan pudota yksikköä. Asennus Jos palavia nesteitä tai kaasuja on olemassa tai huone on ilmatiivis, muodostaa tämä turvallisuusriskin, jossa sähkölaitteita ei tule käyttää. Tässä käyttöohjeessa olevat ohjeet kuvaavat turvallisen UPS-laitteen asennuksen. Kyseisten vaaratilanteiden laiminlyöminen voi olla kohtalokasta, joten säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. VAROITUS! Neuvomme erityisesti olemaan avaamatta UPS-laitteen koteloa, koska komponenteissa on korkeita jännitteitä ja niihin koskeminen voi olla hengenvaarallista. Vain valmistajan huoltoteknikko tai muu valtuutettu edustaja saa huoltaa laitetta. UPS-laitteen lähtöliitännät ovat jännitteisiä, vaikka laitetta ei olisi kytketty sähköverkkoon, koska laitteessa on oma energianlähde. Käyttäjälle sallitut toimenpiteet Käyttäjä saa tehdä vain seuraavaa: Käynnistää ja sammuttaa UPS-laitteen Käsitellä käyttöliittymää Kytkeä liitäntäkaapelit Kaikki em. toimenpiteet on suoritettava ehdottomasti tämän käyttöohjeen ohjeita noudattaen. Suurinta mahdollista varovaisuutta tulee noudattaa ja kaikki poikkeamat ohjeista voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle. Jos UPS-laitetta ei asenneta heti toimituksen jälkeen, on toimittava seuraavasti: Pidä laite alkuperäisessä pakkauksessa ja kuljetuslaatikossa Varastointilämpötilan on oltava välillä +15 C +25 C Varmista, että laite on täysin suojattu vedeltä ja kosteudelta ja kostealta ilmalta. Akkujen kapasiteetin ylläpitämiseksi UPS-laitetta on ladattava vähintään kahdeksan tuntia joka seitsemäs kuukausi. 5. Asennus 5.1 Ympäristö Varmista, että teknisten tietojen mukaiset ympäristömääräykset ja -vaatimukset täyttyvät. Muussa tapauksessa emme voi taata ihmisten turvallisuutta emmekä laitteen tarkoitetun mukaista toimintaa. Tärkeitä seikkoja, kun valitset UPS-järjestelmän ja akkujen sijoituspaikkaa. Vältä äärilämpötiloja ja ilmankosteutta. Akkujen kestoikä on optimaalinen suosituksen mukaisella lämpötila-alueella +15 C +25 C. Suojaa laitteet kosteudelta. Tila- ja ilmanvaihtovaatimusten on täytyttävä. Varmista, että UPS-laitteen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten (vähintään 100 mm laitteen taakse ja 50 mm sivuille). Varmista, että UPS-laitteen etupaneeli on aina helposti käsiteltävissä. Ulkoiset akkukaapit on asennettava UPS-laitteen viereen tai alle. Varoitus! UPS ja ulkoinen akkupakkaus on asennettava samaan paikkaan. Jos UPS ja ulkoinen akkupakkaus sijoitetaan näköetäisyyden ulkopuolelle toisistaan, on käyttäjän lisättävä turvakatkaisin UPS:n viereen, paikallisen viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 5 4

6 5.2 Takapaneeli 4K/5KVA (120VDC) Takapaneeli ULKOINEN AKKU (VALINNAIN EN) VERKON TRANSIENT TISUOJA VIRTAKYT- KIN TIEDOSNSIIRTOLIITÄNTÄ NOLLAUS EPO RS232 USB ULKOINEN AKKU VERKON TRANSIENTTISUOJA TIEDONSIIRTOLIITÄNTÄ NOLLAUS EPO RS232 USB INV. MAINT. YLLÄPITOKYTKIN (VAIN VALTUUTETUT HENKILÖT) TIEDOSNSIIR TOLIITÄNTÄ EPO RS232 USB (VALINNAI- NEN) 6KVA takapaneeli (Ilman ISO-liitintä) VIRTAKYT- KIN ON ON LÄHTÖ- LIITÄNTÄ LÄHTÖLIITÄNTÄ 30A / 250V ~ 30A / 250V ~ LIITÄNTÄLOHKO LIITÄNTÄLOHKO AKKULIITIN (KÄYTÄ 2 AKKUA MAX..) OUT IN VGD-4KVA TAKAPANEELI (230V E/F/G/I TYYPPI) VGD-4KVA TAKAPANEELI (230V IEC TYYPPI) NOLLA US TIEDONSIIRTOÖIITÄNTÄ NOLLAUS EPO RS232 ULKOINEN AKKU USB VERKON TRANSIENTTISUOJA LÄHTÖLIITÄNTÄ LIITÄNTÄLOHKO VGD-4KVA TAKAPANEELI (230V NEMA TYYPPI) 6 7

7 INV. 6KVA Takapaneeli (ISO-liittimellä) 8K~10KVA Takapaneeli (Ilman ISO-liitintä) PÄÄ EPO RS232 USB (VALINNAI- NEN) EPO RS232 NOLLAUS OUT IN YLLÄPITOKYTKIN (VAIN VALTUUTETUT HENKILÖT) TIEDON- SIIRTOLIITÄNTÄ TIEDONSIIRTOLIITÄNTÄ USB (VALINNAI- NEN) ON ON AKKULIITIN (MAX. 2 AKKUPAKKAUSTA) KYTKIN 30A / 250V ~ 30A / 250V ~ AKKULIITIN (MAX 2 AKKUA.) OUT IN NOLLAUS INV PÄÄ YLLÄPITOKYTKIN (VAIN VALTUUTETUT HENKILÖT) ON ON 8 9

8 USB (VALINNAINEN 8K~10 KVA Takapaneeli (ISO-liittimellä) OUT IN USB (VALINNAINEN 12KVA takapaneeli (ISO ja ISO) OUT IN LIITÄNTÄ RS232 EPO RS232 EPO LIITÄNTÄ ON ON ON INV ON ON ON INV PÄÄ AKKULIITÄNTÄ (KÄYTÄ MAX. 2 AKKUPAKKAUSTA) PÄÄ AKKUKATKAISIJA TULOKATKAISIJA LÄHTÖKATKAISIJA AKKUKATKAISIJA HUOLTOKYTKIN (VAIN VALTUUTETTU HENKILÖSTÖ) HUOLTOKYTKIN (VAIN VALTUUTETTU HENKILÖSTÖ) 10 11

9 5.3 Liittäminen verkkovirtaa ja kuormitukset ( VA) 15/20 KVA Takapaneeli (ISO ja ISO) Vain valtuutettu teknikko, joka noudattaa voimassa olevia turvastandardeja, saa asentaa laitteen. Asennuksen on tämän lisäksi noudatettava paikallista lainsäädäntöä ja säädöksiä. USB OUT IN Noudata asennus- ja turvallisuusohjeita tarkasti, muussa tapauksessa voi asentaja joutua vaaratilanteeseen ja UPS tai kuormaliitännät vaurioitua. Korkeajännite ja virta UPS-laitteessa voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan ja vaurioittaa laitetta. RS232 EPO Tarkasta lähtöliitännän nimellisvirta-arvo asennuksen yhteydessä. Ulkoisen akkukaapin asennus Varmista, ettei UPS-laite ole kytkettynä sähköverkkoon eikä kuormiin ulkoista akkukaappia kytkettäessä. LIITÄNTÄ AKKULIITÄNTÄ (KÄYTÄ MAX. 2 akkupakkausta.) ON ON ON Käytä ulkoisen akkukaapin mukana seuraavaa akkukaapelia sen liittämiseen UPS-laitteeseen. Jos käytät useita akkukaappeja, kytke muut kaapit ensimmäisen jatkoksi kaappien mukana tulevilla kaapeleilla. Aseta UPS-laitteen parametrit käytettävien akkukaappien lukumäärän mukaisesti (ks.kappale 7.2) UPS:n asennus Tarkasta, että asennuspaikan kaikki sähköliitännät on asennettu oikein. Tarkasta tämän lisäksi sulakkeet ja kaapelit kuvien 2 ja 3 mukaan. Eristä ja turvaa lähde sulkeutumiselta. Sekä tulo- että lähtökatkaisimien (laitteen takaosassa) on oltava -asennossa. Katso kuva 2 yhden kaapelin tulolle ja kuva 3 kahden kaapelin tulolle. Liitä UPS näiden kaavioiden mukaan. Jos käytetään kahta kaapelia, on liitäntäkatkaisin (b*) poistettava kuvan 2 mukaisesti. Sulake- ja kaapelikoot on annettu kuvassa 3. Jos asennuksen aikana ei voida varmistaa, että neutraali on maadoitettu tai pistorasian maadoitus on epävarmaa, on erillinen kaksinapainen kytkentälaite asennettava. Yksikön takaosassa on hätäsammutuskatkaisin (EPO), joka avattuna sammuttaa välittömästi UPS:n logiikkapiirin ulostulon kuvien 2 ja 3 mukaisesti. EPO-signaalin asennus on valinnainen. Varoitus! Paikalliset turvallisuussäännöt voivat vaatia ulkoisen hätäsammutuksen joka avaa lähtövirtakytkimet, ja jos näin on, suorita asennus kuvien 2 ja 3 mukaisesti. Noudata paikallisia asennussääntöjä

10 Jos tietokone- tai hälytysliitäntöjä käytetään, tee liitännät käsikirjan kappaleen 6 ohjeiden mukaisesti. Liitännät on merkitty takapaneeliin. Asennus on nyt valmis. b*) irrotettava katkaisin kun kaksoistulo on käytössä OHITUS TULO STAATTI- NEN OHITUS VALINNAINEN ULKOINEN EPO KUORMA TASA- SUUNTAAJAN TULO Kuva 2 OHITUS TULO STAATTI- NEN OHITUS VALINNAINEN* ULKOINEN EPO KUORMA TASASUUNTAA- JAN TULO Kuva 3 * Vain jos paikalliset säännöt vaativat

11 5.4 Oletusasetukset tehtaalla LCD-näytöltä voit valita usean UPS-parametrin. Oletusasetukset ovat seuraavat: Asetukset Valinta Tehdasasetukset Lähtöjänniteasetukset 208/220/230/240 Vac 230V (HV-sarjalle) 6. Tietokone- ja hälytysliitännät UPS:n takaosassa on tiedonsiirtoliitäntä suoraan yhteyteen tietokonejärjestelmän kanssa. Sijainti näkyy kuvassa 4. Olemassa on RS232 sarjayhteysliitäntä, yksi USB-liitäntä ja hätäsammutuskytkin. RS232-porttia ei kuitenkaan voida käyttää jos USB-liitäntä on käytössä. Tämän lisäksi käytettävissä on valinnainen liitäntäaukko, johon voidaan asentaa eri kommunikaatiokortteja. Sitä voidaan käyttää rinnakkain RS232- tai USB-porttien kanssa. Tulo-/ohitusjännite ±10% +10/-15% +10/-15% +15/-20% Tulo/taajuus ±2% ±5% ±7% ±5% HE-tilan asetukset Päällä/pois Pois Vapaakäyntitila Päällä/pois Päällä/pois Ohitus päällä/pois vapaakäyntitilassa Pois/päällä Pois Hälytyksen sammutus Päällä/pois Pois Asennuspaikan liitäntävaroitua Päällä/pois Pois Ulkoisen akun asetus 0, 1, 2 0 Voit muuttaa oletusasetuksia, mutta suosittelemme niiden suorittamisen asennuksen jälkeen ja ennen kuormitusta. Katso lisätietoja UPS-kokoonpanosta kappaleessa 7.2. Tällä hetkellä käytettävissä on kaksi korttia. SNMP/WEB-kortti mahdollistaa verkon tai internetin hallinnan ja valvonnan ja AS/400-kortti mahdollistaa jännitevapaan releliitännän. Lisätietoja näistä korteista saat jälleenmyyjältä. UPS:n liittäminen tietokoneeseen UPS:n ja tietokoneen kommunikointilaite toimitetaan täydellisenä pakkauksena yhdessä virranhallintaohjelman kanssa. Vain UPS:n mukana toimitettua kaapelia voidaan käyttää liittämiseen tietokoneeseen, mikä tapahtuu UPS:n RS232-portin kautta. Tarkasta myös, että tietokoneen käyttöjärjestelmää tuetaan. Virranhallintaohjelmassa olevat ohjeet auttavat asennuksessa. Muita kehittyneitä suojausratkaisuja, kuten SNMP, saat jälleenmyyjältä. RS-232 Vakioliitäntäportti RS-232 yhteys käyttää 9-nastaista naaras D-sub-liitintä. Nämä tiedot koostuvat paikasta, kuormasta ja UPS:sta. Portin nastat ja niiden toiminto on kuvattu seuraavassa taulukossa. Nasta # Signaalin nimi Suunta (UPS) Toiminnot 2 TxD Lähtö TxD Lähtö 3 RxD Tulo RxD / Invertteri Pois tulo 5 Yleinen Yleinen 6 CTS Lähtö Ac virhe lähtö 8 DCD Lähtö Matala akkuteho 9 RI Lähtö +12 VDC teho Varoitus! Maks. nimelliarvot 12Vdc/50mA Kuva

12 USB-portti (valinnainen) 7.2 Painikkeiden toiminnat UPS:n liittäminen tietokoneeseen tapahtuu USB-portin kautta tietokoneen takaosassa. USByhteensopiva laitteisto ja käyttöjärjestelmä on oltava asennettuna UPS-ajurin asentamiseksi. Sarjaporttia ei voida käyttää kun USB-portti on käytössä. USB-kaapeli on vakio ja se voidaan ostaa erikseen. 6.1 EPO-portti (hätäsammutus) Erikseen toimitettua etäkatkaisinta voidaan käyttää EPO-yhteyden avaamiseen, mikä mahdollistaa UPS-lähdön suljettaviin pistokkeisiin. Koska EPO sammuttaa laitteen välittömästi, ei järjestelmällistä sammutusta noudateta eikä sitä valvo mikään virranhallintaohjelma. UPS on käynnistettävä uudelleen virran syöttämiseksi pistokkeisiin. 7. Toimintojen käyttöohje Tässä kappaleessa kuvataan laitteen käyttö. Normaalisti UPS toimii automaattisesti, mutta tietyissä olosuhteissa, esim. heti asennuksen jälkeen, voi olla tarpeen käynnistää ja sammuttaa laite käsin. Tämä kuvataan seuraavassa. 7.1 UPS:n käynnistys ja sammutus UPS-laitteen käynnistys Tarkasta, että asennus on tehty oikein ja että verkkojohto on kytketty maadoitettuun pistorasiaan. Käynnistä UPS-laite painamalla etupaneelin ON/"-painiketta.. UPS-laite aloittaa nyt testausvaiheen: sisäiset toiminnot, synkronointi verkkoon ja tasasuuntaajan käynnistys. Tämän jälkeen lähtöliitännät tulevat jännitteisiksi. Testauksen aikana tulee LCD-näytölle ilmoitus "Ready on" (valmis). Kun lähtöliitäntöihin kytkeytyy jännite, valodiodi syttyy ja LCD-näytölle tulee ilmoitus "Line mode" (linjatila). Kytke virta kuormiin. UPS-laitteen sammutus Katkaise virta kuormista. Pidä etupaneelin ON/ -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Kuuluu hälytysääni ja UPS-laite sammuu. Ilmoitus "UPS " (UPS pois päältä) näkyy LCD-näytöllä muutaman sekunnin ajan. Etupaneelissa on viisi painiketta: 1 ON/ -painike: (a) (b) Paina "ON/"-painiketta (pidä painettuna vähintään 1 sekunti) kytkeäksesi UPS-laitteen päälle. Kun UPS on käynnissä, voit sammuttaa sen painamalla "ON/"-painiketta (pidä painettuna yli 2 sekuntia). 2 STATUS (Tila) -painike: Käytä tätä painiketta UPS-laitteen sisällön tarkastukseen alla kuvatulla tavalla: (a) (b) Paina STATUS -painiketta (vähintään 2 sekuntia) UPS-laitteen sisällön tarkastamiseksi. Jokainen kohta voidaan näyttää painamalla kerran ja tarkastettavia toimintoja on 15. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, palaa laite alkuperäiseen tilaan. 3 FUNC -painike: Jokainen toiminto voidaan ottaa käyttöön painamalla tätä ja ENTER -painiketta. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Paina FUNC -painiketta (vähintään 2 sekuntia) toiminnon valitsemiseksi. Jokainen kohta voidaan näyttää painamalla kerran ja valittavia toimintoja on 14. Toiminnon valinnan jälkeen, paina ENTER painiketta siirtyäksesi toimintoon. Paina FUNC painiketta toisen toiminnon valitsemiseksi. Ota toiminto käyttöön painamalla ENTER -painiketta. Ota toiminto käyttöön ja vahvista se painamalla ENTER -painiketta. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, palaa laite alkuperäiseen tilaan. 4 ENTER -painike: Ota käyttöön tai vahvista toiminto tällä painikkeella. 5 ESCAPE -painike: Palaa tällä painikkeella päänäyttöön (Linjatila tai Akkutila). Hätätilanteissa käytä EPO (hätäpysäytys) -painiketta laitteen takapaneelissa

13 7.3 Ohjauspaneelin toiminnot UPS-laitteen toiminta ilmaistaan valvontapaneelissa viidellä valodiodilla ja LCD-näytöllä. Näyttöön liittyy myös hälytysääni, joka varoittaa tarvittaessa käyttäjää poikkeustilanteista UPS-laitteen tila, toiminta-arvot ja hälytykset ilmaistaan LCD-näytöllä. PÄÄLLÄ: Tämä vihreä valodiodi palaa UPS-laitteen ollessa päällä. ON-LINE: Kun UPS-laite on normaalitilassa tai staattisessa ohitustilassa lähtöliitännöissä on jännite ja tämä valodiodi palaa vihreänä. ON-BAT: BYPASS: FAULT: Akkukäytön aikana. Ohitustilassa tämä valodiodi palaa keltaisena. Jos UPS-laitteeseen tulee sisäinen vika, tämä valodiodi palaa punaisena ja kuuluu hälytysääni. Hälytys kuitataan painamalla jotakin etupaneelin painiketta. ON ON-LINE ON-BAT BYPASS FAULT ON ON-LINE ON-BAT BYPASS FAULT ENTER FUNC STATUS ON/ Normaali näyttö Ohjauspaneeli UPS-laitteen toiminta näytetään normaalissa näyttötilassa. Siitä voit siirtyä katsomaan UPS-laitteen toiminta- ja asetusarvoja painamalla painikkeita. UPS-laitteen toiminta-arvojen näyttö Voit lukea monia eri arvoja UPS-laitteen näytöltä. Voit selata seuraavia lukemia painamalla painikkeita: LCD-ilmoitus O/P VOLT= xxx, xv O/P FREQ= xx, x Hz I/P VOL T= xxx, xv I/P FREQ= xx, x Hz BAT VOLT= xx,xv O/P LOAD%= xx% O/P W= xw O/P VA= xva O/P CURR= xa BACKUP TIME= xx min BAT CHARG= xx% TEMPERATURE= xxc BAT PACK NUM= x RATING = xxxxva CPU VERSION xx.x Kuvaus Lähtöjännite Lähtötaajuus Tulojännite Tulotaajuus Akkujännite Kuormitus prosentteina Lähtöteho Lähtö -VA Lähtövirta Arvioitu varakäyttöaika minuuteissa Arvioitu akkukapasiteetti prosentteina Arvioitu ympäristön lämpötila Ulkoisen akun numero UPS-laitteen arvot Suorittimen versio 20 21

14 UPS-laitteen asetukset 1. Valitut asetukset näytetään UPS-laitteen näytöllä. 2. Jos haluat avata konfigurointitilan, pidä FUNC -painiketta painettuna sekunnin verran. Ensimmäinen konfigurointiparametri tulee näkyviin näytölle. 3. Paina FUNC -painiketta selataksesi parametreja. 4. Paina ENTER -painiketta valitaksesi parametrin. 5. Paina FUNC -painiketta selataksesi valitun parametrin asetusvaihtoehtoja. 6. Paina ENTER -painiketta valitaksesi vaihtoehdon. Jos saat kehotteen tallentaa asetuksen, paina ENTER -painiketta vahvistaaksesi tai tallentaaksesi asetuksen. Muut vaihtoehdot tallentuvat ja aktivoituvat automaattisesti. Lisätietoja alla olevassa taulukossa. 7. Jos et paina mitään painiketta kymmeneen sekuntiin, konfigurointitila sulkeutuu ja normaali toimintatila palautuu (näytöllä lukee "Line mode"). Varoitus! Tehdasasetuksia ei tarvitse muuttaa, mutta voit halutessasi räätälöidä UPS-laitteen juuri omien tarpeidesi mukaisesti. Asetukset Lähtöjänniteasetuks et Tulo/taajuus Tulo/ohitusjännite Vapaakäyntitila Ohitus päällä/pois vapaakäyntitilassa He-tilan asetukset Pakota käsiohjattu ohitus Tee akkutesti Hiljennystoiminto Ulkoisten akkujen määrä Asennuspaikan liitäntävaroitus LCDnäyttö O/P V Setting I/P F Setting I/P Bypass Set Free Run Set Bypass disable HE Mode Set Manual bypass Battery Test Silence Set Bat Cabinet Set Sit Fault Set Kuvaus Valitse nimellijännite Valitse syöttötaajuusalue kun UPS siirtyy vapaakäyntitilaan Valitse tulojännitealue kun ohitus on käytettävissä valitse voiko UPS käydä vapaakäyntitilassa (synkronoimaton) Jos Päällä on valittu, UPS voi siirtyä ohitukseen synkronoimattomana Valitse jos UPS on korkeatehokkuustilassa Aseta UPS ohitukseen pysyvästi Vain huollon aikana** Tarkasta onko akku kunnossa tai ei Avaa tai sulje hiljennystoiminto Asetusta tarvitaan UPS:n varakäyntiajan arviointiin Avaa tai sulje asennuspaikan liitäntävaroitus Valitse kieli Language Valitse kuorman kieli Aseta generaattoritila Aseta RS232 yhteys Generator RS232 Control UPS-laitteen käsiohjattu testaus Aseta yksikkö geberaattoritilaan *** Aseta RS232 yhteys päälle tai pois Valinta 208/220/230/240 V Tehdasasetuk set 230V ±2% ±5% ±7% ±5% ±10% +10/-15% +15/-20% PÄÄLLÄ/POIS Pois/päällä PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLLÄ/POIS 0 (vain sisäiset akut) 1(yksi ulkoinen kaappi) 2 (kaksi ulkoista kaappia) Päällä/pois Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italia PÄÄLLÄ/POIS Päällä/pois +10/-15% PÄÄLLÄ Pois POIS POIS POIS 0 Pois English POIS Käytössä Voit testata UPS-laitteen tai akun käsiohjatusti UPS-konfigurointitoiminnoilla. Voit käyttää niitä myös silloin, kun UPS-laite ei lataa akkuja. Käsiohjattu akkutesti: Selaa parametreja, kunnes "Manual Bat test" tulee näytölle. Paina ENTER -painiketta kahdesti

15 **) Huomaa: Huom! Jotta UPS-laite ja virranhallintaohjelmisto toimisivat normaalisti, käsiohjatun ohitustilan on oltava kytketty pois (-tilassa), koska kuormia ei suojata käsiohjatun ohitustilan ollessa aktivoituna. Tämä toiminto on tarkoitettu vain ulkoista ohituskytkintä varten. ***) Huomaa: UPS-laite tulee sammuttaa ja käyttää kuormia suoraan verkkovirralla ennen "Generator"-toiminnon käyttöä. (Voit valita "\Generator\" palataksesi normaaliin toimintatilaan). 7.4 UPS-laitteen ilmoitusten tulkinta Tässä kappaleessa olevan vianetsintäkaavion avulla voit selvittää UPS-laitteessa mahdollisesti ilmeneviä toimintahäiriöitä. Aloita vianetsintä, jos ohjauspaneelissa näkyy hälytysviesti. Hälytysilmaisut UPS-laite antaa seuraavia äänihälytyksiä: Jos UPS-laite toimii akkukäytöllä ja ON BATTERY -valodiodi palaa, kuuluu piippausääni viiden sekunnin välein. Jos akkukapasiteetti on matala ja ON BATTERY -valodiodi palaa, kuuluu kaksi piippausääntä viiden sekunnin välein. Jos UPS-laite on ohitustilassa ja BYPASSED-valodiodi palaa, ei piippausääniä kuulu. Jos UPS-laitteeseen tulee sisäinen vika ja ALARM-valodiodi palaa, kuuluu jatkuva hälytysääni ja syy ilmaistaan LCD-näytöllä. Hälytyksen kuittaaminen Voit hiljentää kaikki hälytykset painamalla jotakin etupaneelin painikkeista, lukuun ottamatta akkujen tyhjenemisvaroitusta. Tämä hälytys kuuluu heti uudelleen. LCD-näytöltä voit valita myös hiljaisen hälytystilan. Tällöin äänisignaaleja ei anneta, vaikka vika ilmenisi

16 7.5 Vianetsintä LCD-näytön teksti Äänihälytys Hälytyksen kuvaus Korjaustoimenpiteet UPS-laite on ylikuormittunut Irrota vähiten tärkeä (linjatilassa). Kuormat Kaksi kuorma. Jos tämä poistaa vaativat enemmän tehoa Output Overload piippausääntä ongelman, vaihda UPS kuin UPS-laite pystyy sekunnissa ohitustilasta normaaliin antamaan. UPS-laite siirtyy toimintaan. ohitustilaan. Battery Test Over-Charge Low Battery On-Battery Charger Failure Over-Temperature Output Short High output Voltage Low Output Voltage Bus Fault Site wiring Fault Line abnormal Ei piippausäänta Jatkuva piippausääni Kaksi piippausääntä jokaviides sekunti Merkkiääni joka viides sekunti Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Kaksi piippausääntä sekunnissa Yksi piippausääni sekunnissa Yksi piippausääni sekunnissa UPS-laite suorittaa akkutestin. Akut ovat ylilatautuneet. Laite toimii akkuvoimalla ja sammuu pian, koska akkujännite laskee liianmatalaksi. Laite toimii akkuvoimalla. Lataus epäonnistui. Korkea ympäristön lämpötila Lähtöliitäntä on oikosulussa Korkea lähtöjännite Matala lähtöjännite Korkea jännite sisäisessä tasavirtaväylässä Nolla- ja maapotentiaalin välillä on havaittu jännite Väärä vaihtovirtajohdin suojattu automaattisessa käynnistyksessä Toimenpiteitä ei vaadita. UPS-laite palaa normaaliin toimintaan heti akkutestin päätyttyä. Irrota suojattavat kuormat. Sammuta UPS ja ota yhteys jälleenmyyjään. Laite käynnistyy automaattisesti, kun riittävä lataus on saavutettu. Tallenna työt ja suorita järjestelmän hallittu alasajo. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Tarkasta, että laitteen tuulettimet eivät ole tukossa ja ettei ympäristön lämpötila ylitä 40 C. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Irrota suojattavat kuormat. Sammuta UPS ja ota yhteys jälleenmyyjään. UPS-laitteen virtajohto on väärin päin. Käännä pistotulppa (Schuko). UPSlaite on kytketty maadoittamattomaan pistorasiaan. Ohjeet hälytyksen kuittaamisesta löydät sivulta Ylläpito Voi odottaa UPS-laitteen toimivan ongelmitta pitkän aikaa ilman ylläpitoa. Muussa tapauksessa on akut ehkä vaihdettava. UPS-laitteen luotettavuuden suurimmat häiriöt ovat ympäristötekijät. Tarkasta, että lämpötila ja kosteus ovat normien mukaiset ja pidä yksikön ympäristö kuivana ja pölyttömänä. 25 C lämpötilassa, akkujen normaali käyttöikä on 4 vuotta. Tarkasta myös säännöllisesti, kerran tai kahdesti vuodessa, että akun varakäyntiaika on riittävä. VAROITUS! Akut voivat aiheuttaa sähköiskun tai palovamman korkeista oikosulkuvirroista. Huomioi seuraavat varoitukset: 1. Poista korut ja metalliesineet, kuten kellot ja sormukset. 2. Käytä vain eristetyillä kahvoilla varustettuja työkaluja. 3. Pidä työkalut ja muut metalliesineet etäällä akuista. SÄHKÖENERGIAVAARA. Älä kytke johtoja uudestaan, muuta tai muokkaa akkujen johtoja tai liittimiä. Kyseisten muutosten suorittaminen voi johtaa tapaturmaan. Vaihda akut samantyyppisiin ja samalla numerolla varustettuihin akkuihin. ÄLÄ IRROTA akkuja UPS-laitteen ollessa Akkutilassa

17 9. Tekniset tiedot Malli 3 tulojaksolla ja 1 Lähtöjaksolla Tornimalli (LCD-näytöllä) 8K31 10K31 12K31 15K31 20K31 Kapasiteetti (VA) 8000VA 10000VA 12000VA 15000VA 20000VA Kapasiteetti Kapasiteetti (W) 5600W 7000W 8400W 10500W 14000W 208/360V, 220/380V, 230/400V, 240/415V(3Ф5W) Tulo Kuormakapasiteetti Jännite/alue Kuormakapasiteetti Jännite/kuorma 208~241V 0~25% 242~276V 0~40% 312~478V 0~100% 277~311V 0~75% Taajuus 50/60 Hz Automaattinen valinta Jännite (akkutilassa) 100V, 110V, 115V, 120V / 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) Taajuus (akkutilassa) 50 / 60 Hz +/-0.5% Siirtoaika 0 ms Ylikuormituksen Automaattinen siirto UPS-laitteeseen palautus Lähtö HE-tila (AC - AC) > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla vääristymä Huippukerroin 3 : 1 Suojaus ja suodatus Järjestelmän näyttö/varoitus Akku Ulkomuoto Ylijännitesuoja IEC level 3 Ylikuormitussuoja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 sekuntia (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, Näyttö (LCD-malli) muormataso Äänihälytys (akun Piippausääni joka viides sekunti varakäyntitila) UPS vika Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö Yhteys RS-232 sarjaportti ja USB Tyyppi Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku 240V / 240V / 240V / 240V / 240V / 12V7.2AH x 20 12V7.2AH x 20 12V7.2AH x 20 12V9AH x 20 x 12V9AH x 20 x 2SET x 2SET 2SET Tasavirtajännite (V) Akku(torni ) Normaali latausaika 90% kapasiteettiin Hallinta Akkusuoja Kylmäkäynnistys (tasavirtakäynnistys) Varakäyntiaika (tornimalli) Tuloliitäntä Pistokkeet Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/O ISOTR 257 x 690 x 715 (10.1" x 27.2" x 28.1") 4 tuntia Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen KYLLÄ N. 4-6 minuuttia täydellä kuormalla / minuuttia puolella kuormalla Kiinteä asennus Kiinteä asennus 342 x 690 x 878 (13.5"x27.2"x34.6") 342 x 863 x 905 (13,5" x 34,0" x 35,6") Nettopaino kg (lb) W/O ISOTR 80.0 (176.0) (388.3) (385.0) Lähetyspaino kg (lb) W/O ISOTR (223.3) (454.3) (432.3) Mitat L x S x K mm 342 x 690 x 715 (13,4" x 342 x 690 x x 863 x 905 (13,5" x (tuumaa) W/ISOTR 27.2" x 28.1") (13.5"x27.2"x34.6") 34,0" x 35,6") Nettopaino kg (lb) W/ISOTR (286.0) (388.3) (495.0) Ympäristö Tornimalli Lähetyspaino kg (lb) W/ISOTR Käyttölämpötila Säilytyslämpötila Korkeus Melu (1 metriä alustasta) Suhteellinen kosteus (333.3) (454.3) (542.3) 0~40 C / 32~104 F -20~50 C / -4~122 F Maks metriä < 55 db 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva Tornimalli (LCD-näytöllä) VGD-4000 VGD5000 VGD-6000 VGD-8000 Kapasiteetti Kapasiteetti (VA) 4000VA 5000VA 6000VA 8000VA Kapasiteetti (W) 2800W 3500W 4200W 5600W Lähtö 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) 4K / 5K / 6K Jännite (akkutilassa) 100V, 110V, 115V, 120V / 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) 6K / 8K lähdon eristemuuntajalla Taajuus (akkutilassa) 50 / 60 Hz +/-0.5% Siirtoaika 0 ms Ylikuormituksen palautus Automaattinen siirto UPS-laitteeseen HE-tila (AC - AC) > 95 % > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen vääristymä < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla Huippukerroin 3 : 1 Ylijännitesuoja IEC level 3 Suojaus ja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia (Online) 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 Ylikuormitussuoja suodatus sekuntia (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Järjestelmä /näyttö/varoitus Akku Ulkomuoto Näyttö (LCD-malli) Äänihälytys (akun varakäyntitila) UPS vika Yhteys Tyyppi Tasavirtajännite (V) Akku(torni ) Normaali latausaika 90% kapasiteettiin Hallinta Akkusuoja Kylmäkäynnistys (tasavirtakäynnistys) Varakäyntiaika (tornimalli) Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, kuormataso 120V / 12V7AH x 10 Piippausääni joka viides sekunti Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö RS-232 sarjaportti ja USB Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku 120V / 12V9AH x 240V / 12V7.2AH 10 x 20 4 tuntia Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen 4 min. Täysi kuorma /10 min. Puoli kuorma KYLLÄ 5 min. Täysi kuorma /13 min. Puoli kuorma 240V / 12V7.2AH x 20 N. 4-6 minuuttia täydellä kuormalla / minuuttia puolella kuormalla Tuloliitäntä Kiinteä asennus Pistokkeet IEC C13*8 ; C19*2 Kiinteä asennus Mitat L x S x K mm 257*537* x 590 x x 690 x 715 (tuumaa) W/O (10.1 x21.1 x17.3 ) (10.1"x23.2"x22.4") (10.1" x 27.2" x 28.1") ISOTR 28 29

18 Ympäristö Yhdenmukaisuus Nettopaino kg (lb) W/O ISOTR Lähetyspaino kg (lb) W/O ISOTR Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/ISOTR 50 (110) 86.0 (189.2) 80(176) 53 (116.7) (233.2) 101.5(223.3) 257 x 590 x 700 (10.1"x23.2"x27.6") 342 x 690 x 715 (13,4" x 27.2" x 28.1") Nettopaino kg (lb) W/ISOTR (270.6) 130 (286.0) Lähetyspaino kg (lb) W/ISOTR (319.0) (333.3) Käyttölämpötila 0~40 C / 32~104 F Säilytyslämpötila -20~50 C / -4~122 F Korkeus Maks metriä Melu (1 metriä 50 dba < 55 dba alustasta) Suhteellinen kosteus 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva Turvallisuus UL 1778, CE EMC (EMS / EMI) IEC , FCC Osa 15, CISPR 22 Laitteen suojausmenetelmä Takuu voi vaihdella alueiden mukaan Tornimalli (LCD-näytöllä) VGD VGD VGD VGD Kapasiteetti (VA) 10000VA 12000VA 15000VA 20000VA Kapasiteetti Kapasiteetti (W) 7000W 8400W 10500W 14000W Jännite (akkutilassa) 100V, 110V, 115V, 120V / 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) Taajuus 50 / 60 Hz +/-0.5% (akkutilassa) Siirtoaika 0 ms Lähtö Ylikuormituksen palautus Automaattinen siirto UPS-laitteeseen HE-tila (AC - AC) > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen vääristymä < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla Huippukerroin 3 : 1 Ylijännitesuoja IEC level 3 Suojaus ja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia (Online) 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 sekuntia Ylikuormitussuoja suodatus (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Akku Näyttö (LCD-malli) Äänihälytys (akun varakäyntitila) UPS vika Yhteys Tyyppi Tasavirtajännite (V) Akku(torni ) Normaali latausaika 90% kapasiteettiin Hallinta Akkusuoja Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, kuormataso 240V / 12V9AH x 20 Piippausääni joka viides sekunti Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö RS-232 sarjaportti ja USB Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku 240V / 12V7.2AH x 240V / 12V7.2AH x 20 x 2SET 20 x 2SET 4 tuntia Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen 240V / 12V9AH x 20 x 2SET Ulkomuoto Ympäristö Järjestelmä /näyttö/varoitus Yhdenmukaisuus Kylmäkäynnistys (tasavirtakäynnisty s) Varakäyntiaika (tornimalli) Tuloliitäntä Pistokkeet Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/O ISOTR Nettopaino kg (lb) W/O ISOTR Lähetyspaino kg (lb) W/O ISOTR Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/ISOTR Nettopaino kg (lb) W/ISOTR Lähetyspaino kg (lb) W/ISOTR Käyttölämpötila Säilytyslämpötila Korkeus Melu (1 metriä alustasta) Suhteellinen kosteus Turvallisuus KYLLÄ N. 4-6 minuuttia täydellä kuormalla / minuuttia puolella kuormalla 257 x 690 x 715 (10.1" x 27.2" x28.1") Kiinteä asennus Kiinteä asennus 342 x 690 x 905 (13.5"x27.2"x35.6") 342 x 760 x 905 (13,5" x 29,9" x 35,6") 80 (176) 130 (286) 207 (455.4) (223.3) (333.3) 225 (495.0) 342 x 690 x 715 (13,4" x 27.2" x28.1") 342 x 690 x 905 (13.5"x27.2"x35.6") 342 x 760 x 905 (13,5" x 29,9" x 35,6") 130 (286) 180 (396) 274 (602.8) (333.3) (443.3) 292 (642.4) 0~40 C / 32~104 F -20~50 C / -4~122 F Maks metriä < 55 db 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva UL 1778, CE EMC (EMS / EMI) IEC , FCC Osa 15, CISPR 22 Laitteen suojausmenetelmä Takuu voi vaihdella alueiden mukaan Kehikkomallit RM-malli (LCD-näytöllä) VGD-4000 VGD5000 VGD-6000 VGD Kapasiteetti Kapasiteetti (VA) 4000VA 5000VA 6000VA 10000VA Kapasiteetti (W) 2800W 3500W 4200W 7000W Jännite (akkutilassa) 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) Taajuus (akkutilassa) 50 / 60 Hz +/-0.5% Siirtoaika 0 ms Ylikuormituksen palautus Automaattinen siirto UPS-laitteeseen Lähtö HE-tila (AC - AC) > 95 % > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen vääristymä < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla Huippukerroin 3 : 1 Ylijännitesuoja IEC level 3 Suojaus ja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia (Online) 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 sekuntia Ylikuormitussuoja suodatus (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Järjestelmä Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, Näyttö (LCD-malli) /näyttö/varoitus kuormataso Äänihälytys (akun varakäyntitila) Piippausääni joka viides sekunti UPS vika Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö 30 31

19 Akku Ulkomuoto Yhteys RS-232 sarjaportti ja USB Tyyppi Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku Tasavirtajännite (V) 240V / 12V7.2AH x 240V / 12V9AH x TBD TBD Akku(torni ) 20 x 2SET 20 Normaali latausaika 4 tuntia 90% kapasiteettiin Hallinta Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Akkusuoja Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen Kylmäkäynnistys KYLLÄ (tasavirtakäynnistys) 6 min. Täysi 4 min. Täysi Varakäyntiaika TBD TBD kuorma /15 min. kuorma /13 min. (tornimalli) Puoli kuorma Puoli kuorma Tuloliitäntä Kiinteä asennus Pistokkeet Kiinteä asennus Mitat L x S x K mm 428*597* *658*260 TBD (tuumaa) 18.9 *23.5 * *25.9 *10.2 Nettopaino kg (lb) TBD 86Kg (189lb) 110Kg (242lb) Lähetyspaino kg (lb) TBD 100Kg (220lb) 130Kg (286lb) BYPASS INPUT OUTPUT BYPASS INPUT OUTPUT Ympäristö Yhdenmukaisuus Käyttölämpötila 0~40 C / 32~104 F Säilytyslämpötila -20~50 C / -4~122 F Korkeus Maks metriä Melu (1 metriä 50 dba < 55 dba alustasta) Suhteellinen kosteus 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva Turvallisuus UL 1778, CE EMC (EMS / EMI) IEC , FCC Osa 15, CISPR 22 Laitteen suojausmenetelmä Takuu voi vaihdella alueiden mukaan BYPASS INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 32 33

20 10. VGD RM 6KVA(3U+3U) Mekaaninen A. VGD 6K KEHIKKOASENNUS (3U+3U) MALLI: (1) PERUSOSA: MUKAAN LUKIEN 3U-UPS & 3U-AKKU. KAAPPIA EDESTÄ (2) UPS-LAITTEEN TAKAPANEELIN OSAT: H. LIITÄNTÄLOHKO I. KATKAISIN J. ULKOINEN AKKULIITIN K.OHITUSKYTKIN L. SNMP AUKKO M. RS232 + EPO N. TVSS O. USB P. KAUKOSÄÄTIMEN PORTTI (3) Liitä akkukaapeli UPS-laitteeseen: TAKAA 34 35

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Luku 1 1 Käyttötarkoitus, vasta-aiheet ja yleiset varotoimenpiteet

Luku 1 1 Käyttötarkoitus, vasta-aiheet ja yleiset varotoimenpiteet käyttöopas 5 6 Suomi Sisällysluettelo Luku 1 1 Käyttötarkoitus, vasta-aiheet ja yleiset varotoimenpiteet Luku 2 3 Inogen One G2 -happikonsentraattorin kuvaus 3 Inogen One G2 -happikonsentraattorin tärkeät

Lisätiedot

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas

DiBos/DiBos Micro. Asennusopas DiBos/DiBos Micro fi Asennusopas DiBos/DiBos Micro Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeita 7 2 Johdanto 11 2.1 Järjestelmän kuvaus 11 2.2 Pakkauksen purkaminen 11 2.3 Virransyöttö

Lisätiedot

CA-5 Ohjelmaversio 2.10

CA-5 Ohjelmaversio 2.10 Hälytys Ohjauspaneeli CA-5 Ohjelmaversio 2.10 KÄYTTOÖOHJE GDAŃSK ca5u_en 08/08 CA-5 SATEL 1 VAROITUS Lue tämä ohje huolellisesti ohjauspaneelin toimintahäiriöiden välttämiseksi. Luvattomien rakennemuutosten

Lisätiedot

Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Asennus- ja käyttöopas

Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Asennus- ja käyttöopas Akkulaturi PLN-24CH12 and PRS-48CH12 fi Asennus- ja käyttöopas Akkulaturi Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvaluokitus 5 2 Tietoja lyhyesti 6 2.1 Oppaan tarkoitus 6 2.2 Digitaalinen asiakirja

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila...

Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... Sisällys Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 2 Korjaus... 2 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 3 Liittäminen...

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila...

SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... SISÄLLYS: Turvallisuus ja huolto...1 Turvallisuusohjeet... 1 Tietojen Varmistus... 2 Korjaus... 2 Käyttöolosuhteiden ehdot... 3 Ympäristölämpötila... 3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus... 4 Liittäminen...

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

INVERTEC 300TPX & 400TPX

INVERTEC 300TPX & 400TPX IM2041 02/2015 REV03 INVERTEC 300TPX & 400TPX KÄYTTÖOHJE FINNISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Vakuutus yhteensopivuudesta

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14931/VS14933/VS14934 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA

Hakemisto ASENNUSOSA OMISTAJAN OSA Hakemisto ASENNUSOSA 3 TÄRKEÄT TURVALLISUUSVAROITUKSET 3 KUVAUS 3 KÄYTTÖOHJAIMET 4 ASENNUSOHJEET 5 LIITÄNTÖJEN KUVAUS 8 YKSIKÖN OHJELMOINTI 8 AUKI/SULJETTU ASENNON ASETUS 9 SÄÄDÖT 9 TOIMINTOTILAT 9 ITSE-OPPIVA

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex ProBP 3400 digitaalinen verenpainemittari Käyttöohjeet 2011 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tätä julkaisua Welch Allyn - yhtiön toimittamasta

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot