4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4K VA 20K VA UPS. Käyttö- ja asennusohje. Fin-Alert Electronics Oy Fin-Alert Electronics Oy. EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22"

Transkriptio

1 EMC-yhdenmukaisuus CISPR 22 4K VA 20K VA UPS HUOMAUTUS: Tämä tuote on testattu CISPR 22 sääntöjen mukaisesti ja on täten yhdenmukainen Luokan A digitaalisten laitteiden kanssa. Nämä rajoitukset on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa. Tämä laite kehittää ja säteilee radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Tästä huolimatta, emme voi varmistaa, ettei häiriöitä tapahtuisi tietyissä asennuksissa. Jos laite häiritsee radio- tai televisiosignaalin vastaanottoa, mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla laitteesta virta, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä. Suuntaa vastaanottoantenni toisin tai siirrä se toiseen paikkaan. Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan. Kytke laite pistorasiaan, joka on muussa virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty. Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta. Vaatimustenmukaisuusvakuutus CE- merkillä varustetut yksiköt noudattavat seuraavia standardeja ja direktiivejä: Harmonisoidut standardit: EN ja EN EU-direktiivit:73/23/EEC, Neuvoston direktiivi tietyillä jänniterajoituksilla käytettäville laitteille 93/68/EEC, Lisädirektiivi 73/23/EEC 89/336/EEC, Neuvostodirektiivi, liittyen sähkömagneettiseen yhdenmukaisuuteen 92/31/EEC, Lisädirektiivi 89/336/EEC, Liittyen sähkömagneettiseen yhdenmukaisuuteen EU- yhdenmukaisuusvakuutus on saatavissa laitteille CE- merkillä. Käyttö- ja asennusohje I

2 SISÄLTÖ 1. Johdanto Järjestelmäkuvaus Yleiskuvaus Järjestelmäkokoonpano Turvallisuusohjeet Varastointi Asennus Ympäristö Takapaneeli Liittäminen verkkovirtaan ja kuormitukset ( VA) Oletusasetukset tehtaalla Tietokone- ja hälytysliitännät EPO- portti (hätäsammutus) Toimintojen käyttöohje UPS:n käynnistys ja sammutus Painikkeiden toiminnat Ohjauspaneelin toiminnot UPS- viestien tulkinta Vianetsintä Ylläpito Tekniset tiedot VGD RM 6KVA(3U+3U) Mekaaninen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE VAROITUS! (UPS-LAITTEESSA ON SISÄISET AKUT): Sähköiskuvaara Laitteen sisällä on vaarallisia sähköä johtavia osia, jotka ovat yhteydessä akkuihin myös ulkoisen virransyötön ollessa irtikytkettynä. VAROITUS! (Ei käyttäjän huollettavia osia): Sähköiskuvaara Laitteen kotelointia ei saa avata. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. VAROITUS (Akkusyöttöä ei ole eristetty): Sähköiskuvaara. Akkupiiriä ei ole erotettu vaihtovirtatulosta ja akun napojen ja maan välillä voi olla hengenvaarallisia jännitteitä. Mittaa ennen koskemista. VAROITUS (Sulakkeet): Palovaaran vähentämiseksi on sulakkeita vaihdettaessa käytettävä aina samantyyppisiä ja saman luokan sulakkeita. VAROITUS: Tarkoitettu asennettavaksi valvottuun ympäristöön. VAROITUS: Älä koskaan altista akkuja tulelle räjähdysvaara. VAROITUS: Akkuja ei saa avata ja niitä on käsiteltävä varoen. Akkuneste voi aiheuttaa iho- ja silmävaurioita. VAROITUS: Akkuun voi sisältyä sähköiskun ja voimakkaiden oikosulkuvirtojen riski. Seuraavia varotoimenpiteitä on noudatettava akkujen parissa työskenneltäessä Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet. Käytä vain eristetyillä kahvoilla varustettuja työkaluja. Vähennä sähköiskuvaaraa irrottamalla UPS-laite virransyötöstä ennen tietoliikennekaapelin kytkemistä. Kytke virtajohto takaisin, kun kaikki signaalikaapelit on ensin kytketty. Akkujen huollon saa suorittaa tai sitä valvoa vain akkutekniikkaan ja varotoimiin perehtynyt henkilöstö. Asiattomat henkilöt on pidettävä poissa akkujen luota. II III

3 Tämän käyttöohjeen sisältämät ohjeet ovat tärkeitä ja niitä on noudatettava tarkoin kaikissa UPSlaitteen ja sen akkujen asennus- ja huoltotöissä. VAROITUS! Laitteessa on vaarallisen korkea jännite. Jos UPS-merkkivalo palaa, laitteen lähtöliitännöissä voi olla hengenvaarallinen jännite vaikka laitetta ei olisi kytketty pistorasiaan, koska akut saattavat syöttää edelleen jännitettä lähtöliitäntöihin. Pyri tekemään kaikki asennukset sisätiloissa ja ilman ollessa puhdasta sähköä johtavista hiukkasista sekä sellaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa, jotka vähentävät sähköiskun vaaraa. On turvallisinta kytkeä laite irti sähköverkosta irrottamalla liitäntäjohto. Varmista, että laite sijoitetaan helposti käsiteltävän pistorasian lähelle. Akun vaihtoa lukuun ottamatta kaikki muut huoltotyöt on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön suoritettaviksi. Ennen huoltoa, korjausta tai kuljetusta on varmistettava, että laite on täysin sammutettu ja kytketty irti. Katso lisätietoja turvallisuudesta käyttöohjeesta. Erikoissymbolit Seuraavia symboleita käytetään UPS:ssa, varoituksissa: SÄHKÖISKUVAARA Seuraava symboli varoittaa sähköiskun mahdollisuudesta. VAROITUS: KATSO KÄYTTÖOHJE Katso lisätietoja käyttöohjeesta, kuten tärkeät käyttö- ja ylläpito-ohjeet. 1. Johdanto Tässä käyttöohjeessa olevat tiedot koskevat yksivaihe VA, häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmiä, niiden perustoimintoja, käyttötoimintoja ja hätätilanteita. Se sisältää tämän lisäksi ohjeita laitteen lähettämisestä, säilytyksestä, käsittelystä ja asennuksesta. Vain yksityiskohtaiset UPSyksikön vaatimukset on kuvattu tässä, ja asennus on suoritettava tämän käyttöohjeen mukaisesti. Sähköasennusten on myös noudatettava paikallista lainsäädäntöä ja säädöksiä. Vain ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa nämä asennukset, koska sähköasennuksen vaarojen laiminlyönti voi olla kohtalokasta. 2. Järjestelmäkuvaus Usea eri herkkä sähkölaite pysyy UPS:n ( häiriötön sähkönsyöttöjärjestelmä) suojaamana, kuten tietokoneet, työasemat, prosessin ohjausjärjestelmät, telekommunikaatiojärjestelmät, myyntipäätteet ja muut tärkeät laitteet, jne. UPS:n tarkoitus on suojata näitä järjestelmiä heikolta jännitteeltä, sähkökatkoksilta tai muilta siihen liittyviltä ongelmilta. Sähköhäiriöt voivat esiintyä useassa eri muodossa ja aiheuttaa ongelmia verkkovirtaan, kuten salamaniskut, sähköyhtiön viat ja radiolähetykset moottoriin ja ilmastointilaitteisiin jne. Tästä syystä herkkien sähkölaitteiden suojaus sähkökatkosten, matalan tai korkean jännitteen, jännitteen vaihtelujen, taajuusvaihtelujen, kohinan jne. varalta on tärkeää. Sähkövikojen estämiseksi pääsemästä tärkeisiin järjestelmiin ja vioittamaan ohjelmia, laitteistoja ja aiheuttamaan toimintohäiriöitä varusteisiin, UPS auttaa säilyttämään tasaisen jännitteen, eristämään kriittiset kuormitukset tarvittaessa ja puhdistamaan tuotettavan verkkovirran. 2.1 Yleiskuvaus Kaksoismuunnostekniikka online-ups:ssa, takaa katkeamattoman, puhtaan 1-vaihevirran tärkeisiin järjestelmiin, pitäen samalla akut ladattuina verkkovirran sähkökatkoksista huolimatta. Jos sähkökatkos kestää kauemmin kuin UPS:än valmiusaika, sammuu se akkujen purkautumisen estämiseksi, ja kytkeytyy päälle automaattisesti jännitteen palatessa ja aloittaa akkujen lataamisen. TURVALLINEN MAADOITETTU LIITIN Ilmaisee turvallista maadoitusta VIRTA PÄÄLLÄ/POIS Painamalla tätä painiketta käynnistät/sammutat sahköpistokkeen ja ilmaisinvalon. Älä hävitä UPS:aa tai UPS-akkuja, koska siinä voi olla venttiilisäätöisiä, lyijyhappoakkuja. Kierrätä akut. Kuvassa 1 näytetyn lohkokaavion mukaan: Tulosuodatin rajoittaa verkkovirran vaihteluja Akkujen latauksen ylläpitämiseksi, verkkovirta korjataan ja säädetään syöttövirrassa invertteriin ja akun muuntimeen. Vaihtovirta muutetaan tasavirraksi invertterissa. Virta saadaan akusta sähkökatkoksen aikana. Muunnin lisää jännitteen sopivaksi invertterille. IV 1

4 2.2 Järjestelmäkokoonpano PFC & Tehostin ~ / = Akku Suodatin Invertteri / Ohituskatkaisin Ohjaus & Valvonta Suodatin Laturi & Akkukytkin Valvontapaneeli RS232 tai USB Aukko Järjestelmä koostuu UPS-laitteesta ja ulkoisesta varakäyntiakusta. Paikasta ja kuormitusvaatimuksista riippuen, on joitakin lisävarusteita saatavissa räätälöityyn ratkaisuun. UPS-järjestelmän suunnittelussa tulee huomioida seuraavat. Suojatun järjestelmän kokonaisvaatimusten on muodostettava nimellisvirtateho (VA). Salli marginaali tulevalle laajennukselle tai tehovaatimusten mittausvirheille. Tarvittava varakäyntiaika ilmaisee tarvittavan akun koon. Jos kuorma on alle UPS:n nimellisvirtateho, on todellinen varakäyntiaika pidempi. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä: Kuva 1. Lohkokaavio Tehon optimointitoiminto Tehon optimointitoiminto on uusi toiminto UPS:ssa, joka lisää kustannustehokkuutta, minimoi tehohävikin ja alentaa virrankulutusta. Vaihto ohitus- ja online-tilan välillä tapahtuu automaattisesti ja verkkovirran olosuhteiden mukaisesti. Online-tilaa voidaan käyttää sähkökatkosten aikana ja ohitustilaa virransyötön ollessa virheetön parhaan tehokkuuden saamiseksi. Epäsäännöllisyydet voidaan havaita alle sekunnissa, ja online-tila aktivoituu välittömästi. Kytkeytyminen online-tilaan tapahtuu kun syöttöjännite on ±10% ulkopuolella tai nimellijännite (±15% valittavissa), kun syöttötaajuus on ±3Hz ulkopuolella tai syöttöä ei ole käytettävissä. Vaikka korkeateho on vakiona, on toiminta online-tilassa oletuksena. Ohitustila voidaan aktivoida LCD-näytöltä, mutta online-tilaa voidaan pitää jatkuvasti käytössä halutessa. Vapaakäyntitila UPS toimii vapaakäyntitilassa kun syöttötaajuus on valitun syöttötaajuusalueen ulkopuolella. Vapaakäyntitila on käytössä kun ulostulotaajuus ei vastaa syöttötaajuutta. Kun UPS käynnistetään, on havaittu taajuussäätö 50 tai 60 Hz ±0.25Hz. Katso ohjeet kappaleesta 7.2, jos haluat ohitustilan olevan käytössä vapaakäyttötilassa. Diagnostiset testit Kun käynnistät UPS:aan, suoritetaan diagnostiikkatestit, jotka tarkastavat elektroniikan, akun ja raportoi mahdolliset ongelmat LCD-näyttöön, automaattisesti. Kehittynyt akkujen hallintajärjestelmä valvoo akkujen kuntoa jatkuvasti ja lähettää varoituksen, jos niiden vaihto on suoritettava. Muussa tapauksessa akkutesti suoritetaan normaalissa toimintotilassa joka 30 päivä ja mahdolliset ongelmat esitetään LCD-näytöllä. Ulkoiset akkukotelot Muuntajan kotelot Ylläpidon ohituskytkimet Liitettävyysvalinnat (relekortti, SNMP/WEB kortti) Seuraavat UPS-mallit ovat saatavissa Malli Varakäyntiaika sisäinen akku Latausaika 90% kapasiteettiin UPS 4000VA 4min 4 tuntia UPS 5000VA 4min 4 tuntia UPS 6000VA 7min 4 tuntia UPS 8000VA 4min 4 tuntia UPS 10000VA 4min 4 tuntia UPS 12000VA 8min 4 tuntia UPS 15000VA 6min 4 tuntia UPS 20000VA 4min 4 tuntia Ulkoisia akkukoteloita on saatavissa jos lisää varakäyttöaikaa tarvitaan. Paitsi ensimmäisen 24 tunnin aikana käynnistyksestä, jolloin UPS on lataustilassa (katso kappale 7.2), diagnostiikkatesti voidaan suorittaa manuaalisesti etupaneelista milloin tahansa. 2 3

5 3. Turvallisuusohjeet 4. Varastointi Tässä esitetyt ohjeet ovat tärkeitä koko henkilökunnalle. Lue myös UPS-turvaohjeet. Varastointi ja kuljetus Käsittele erittäin varovasti, koska akut sisältävät suuren määrän energiaa. Pidä yksikkö aina pakkauksessa merkityssä suunnassa äläkä koskaan pudota yksikköä. Asennus Jos palavia nesteitä tai kaasuja on olemassa tai huone on ilmatiivis, muodostaa tämä turvallisuusriskin, jossa sähkölaitteita ei tule käyttää. Tässä käyttöohjeessa olevat ohjeet kuvaavat turvallisen UPS-laitteen asennuksen. Kyseisten vaaratilanteiden laiminlyöminen voi olla kohtalokasta, joten säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. VAROITUS! Neuvomme erityisesti olemaan avaamatta UPS-laitteen koteloa, koska komponenteissa on korkeita jännitteitä ja niihin koskeminen voi olla hengenvaarallista. Vain valmistajan huoltoteknikko tai muu valtuutettu edustaja saa huoltaa laitetta. UPS-laitteen lähtöliitännät ovat jännitteisiä, vaikka laitetta ei olisi kytketty sähköverkkoon, koska laitteessa on oma energianlähde. Käyttäjälle sallitut toimenpiteet Käyttäjä saa tehdä vain seuraavaa: Käynnistää ja sammuttaa UPS-laitteen Käsitellä käyttöliittymää Kytkeä liitäntäkaapelit Kaikki em. toimenpiteet on suoritettava ehdottomasti tämän käyttöohjeen ohjeita noudattaen. Suurinta mahdollista varovaisuutta tulee noudattaa ja kaikki poikkeamat ohjeista voivat aiheuttaa vaaran käyttäjälle. Jos UPS-laitetta ei asenneta heti toimituksen jälkeen, on toimittava seuraavasti: Pidä laite alkuperäisessä pakkauksessa ja kuljetuslaatikossa Varastointilämpötilan on oltava välillä +15 C +25 C Varmista, että laite on täysin suojattu vedeltä ja kosteudelta ja kostealta ilmalta. Akkujen kapasiteetin ylläpitämiseksi UPS-laitetta on ladattava vähintään kahdeksan tuntia joka seitsemäs kuukausi. 5. Asennus 5.1 Ympäristö Varmista, että teknisten tietojen mukaiset ympäristömääräykset ja -vaatimukset täyttyvät. Muussa tapauksessa emme voi taata ihmisten turvallisuutta emmekä laitteen tarkoitetun mukaista toimintaa. Tärkeitä seikkoja, kun valitset UPS-järjestelmän ja akkujen sijoituspaikkaa. Vältä äärilämpötiloja ja ilmankosteutta. Akkujen kestoikä on optimaalinen suosituksen mukaisella lämpötila-alueella +15 C +25 C. Suojaa laitteet kosteudelta. Tila- ja ilmanvaihtovaatimusten on täytyttävä. Varmista, että UPS-laitteen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa ilmankiertoa varten (vähintään 100 mm laitteen taakse ja 50 mm sivuille). Varmista, että UPS-laitteen etupaneeli on aina helposti käsiteltävissä. Ulkoiset akkukaapit on asennettava UPS-laitteen viereen tai alle. Varoitus! UPS ja ulkoinen akkupakkaus on asennettava samaan paikkaan. Jos UPS ja ulkoinen akkupakkaus sijoitetaan näköetäisyyden ulkopuolelle toisistaan, on käyttäjän lisättävä turvakatkaisin UPS:n viereen, paikallisen viranomaisten ohjeiden mukaisesti. 5 4

6 5.2 Takapaneeli 4K/5KVA (120VDC) Takapaneeli ULKOINEN AKKU (VALINNAIN EN) VERKON TRANSIENT TISUOJA VIRTAKYT- KIN TIEDOSNSIIRTOLIITÄNTÄ NOLLAUS EPO RS232 USB ULKOINEN AKKU VERKON TRANSIENTTISUOJA TIEDONSIIRTOLIITÄNTÄ NOLLAUS EPO RS232 USB INV. MAINT. YLLÄPITOKYTKIN (VAIN VALTUUTETUT HENKILÖT) TIEDOSNSIIR TOLIITÄNTÄ EPO RS232 USB (VALINNAI- NEN) 6KVA takapaneeli (Ilman ISO-liitintä) VIRTAKYT- KIN ON ON LÄHTÖ- LIITÄNTÄ LÄHTÖLIITÄNTÄ 30A / 250V ~ 30A / 250V ~ LIITÄNTÄLOHKO LIITÄNTÄLOHKO AKKULIITIN (KÄYTÄ 2 AKKUA MAX..) OUT IN VGD-4KVA TAKAPANEELI (230V E/F/G/I TYYPPI) VGD-4KVA TAKAPANEELI (230V IEC TYYPPI) NOLLA US TIEDONSIIRTOÖIITÄNTÄ NOLLAUS EPO RS232 ULKOINEN AKKU USB VERKON TRANSIENTTISUOJA LÄHTÖLIITÄNTÄ LIITÄNTÄLOHKO VGD-4KVA TAKAPANEELI (230V NEMA TYYPPI) 6 7

7 INV. 6KVA Takapaneeli (ISO-liittimellä) 8K~10KVA Takapaneeli (Ilman ISO-liitintä) PÄÄ EPO RS232 USB (VALINNAI- NEN) EPO RS232 NOLLAUS OUT IN YLLÄPITOKYTKIN (VAIN VALTUUTETUT HENKILÖT) TIEDON- SIIRTOLIITÄNTÄ TIEDONSIIRTOLIITÄNTÄ USB (VALINNAI- NEN) ON ON AKKULIITIN (MAX. 2 AKKUPAKKAUSTA) KYTKIN 30A / 250V ~ 30A / 250V ~ AKKULIITIN (MAX 2 AKKUA.) OUT IN NOLLAUS INV PÄÄ YLLÄPITOKYTKIN (VAIN VALTUUTETUT HENKILÖT) ON ON 8 9

8 USB (VALINNAINEN 8K~10 KVA Takapaneeli (ISO-liittimellä) OUT IN USB (VALINNAINEN 12KVA takapaneeli (ISO ja ISO) OUT IN LIITÄNTÄ RS232 EPO RS232 EPO LIITÄNTÄ ON ON ON INV ON ON ON INV PÄÄ AKKULIITÄNTÄ (KÄYTÄ MAX. 2 AKKUPAKKAUSTA) PÄÄ AKKUKATKAISIJA TULOKATKAISIJA LÄHTÖKATKAISIJA AKKUKATKAISIJA HUOLTOKYTKIN (VAIN VALTUUTETTU HENKILÖSTÖ) HUOLTOKYTKIN (VAIN VALTUUTETTU HENKILÖSTÖ) 10 11

9 5.3 Liittäminen verkkovirtaa ja kuormitukset ( VA) 15/20 KVA Takapaneeli (ISO ja ISO) Vain valtuutettu teknikko, joka noudattaa voimassa olevia turvastandardeja, saa asentaa laitteen. Asennuksen on tämän lisäksi noudatettava paikallista lainsäädäntöä ja säädöksiä. USB OUT IN Noudata asennus- ja turvallisuusohjeita tarkasti, muussa tapauksessa voi asentaja joutua vaaratilanteeseen ja UPS tai kuormaliitännät vaurioitua. Korkeajännite ja virta UPS-laitteessa voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan ja vaurioittaa laitetta. RS232 EPO Tarkasta lähtöliitännän nimellisvirta-arvo asennuksen yhteydessä. Ulkoisen akkukaapin asennus Varmista, ettei UPS-laite ole kytkettynä sähköverkkoon eikä kuormiin ulkoista akkukaappia kytkettäessä. LIITÄNTÄ AKKULIITÄNTÄ (KÄYTÄ MAX. 2 akkupakkausta.) ON ON ON Käytä ulkoisen akkukaapin mukana seuraavaa akkukaapelia sen liittämiseen UPS-laitteeseen. Jos käytät useita akkukaappeja, kytke muut kaapit ensimmäisen jatkoksi kaappien mukana tulevilla kaapeleilla. Aseta UPS-laitteen parametrit käytettävien akkukaappien lukumäärän mukaisesti (ks.kappale 7.2) UPS:n asennus Tarkasta, että asennuspaikan kaikki sähköliitännät on asennettu oikein. Tarkasta tämän lisäksi sulakkeet ja kaapelit kuvien 2 ja 3 mukaan. Eristä ja turvaa lähde sulkeutumiselta. Sekä tulo- että lähtökatkaisimien (laitteen takaosassa) on oltava -asennossa. Katso kuva 2 yhden kaapelin tulolle ja kuva 3 kahden kaapelin tulolle. Liitä UPS näiden kaavioiden mukaan. Jos käytetään kahta kaapelia, on liitäntäkatkaisin (b*) poistettava kuvan 2 mukaisesti. Sulake- ja kaapelikoot on annettu kuvassa 3. Jos asennuksen aikana ei voida varmistaa, että neutraali on maadoitettu tai pistorasian maadoitus on epävarmaa, on erillinen kaksinapainen kytkentälaite asennettava. Yksikön takaosassa on hätäsammutuskatkaisin (EPO), joka avattuna sammuttaa välittömästi UPS:n logiikkapiirin ulostulon kuvien 2 ja 3 mukaisesti. EPO-signaalin asennus on valinnainen. Varoitus! Paikalliset turvallisuussäännöt voivat vaatia ulkoisen hätäsammutuksen joka avaa lähtövirtakytkimet, ja jos näin on, suorita asennus kuvien 2 ja 3 mukaisesti. Noudata paikallisia asennussääntöjä

10 Jos tietokone- tai hälytysliitäntöjä käytetään, tee liitännät käsikirjan kappaleen 6 ohjeiden mukaisesti. Liitännät on merkitty takapaneeliin. Asennus on nyt valmis. b*) irrotettava katkaisin kun kaksoistulo on käytössä OHITUS TULO STAATTI- NEN OHITUS VALINNAINEN ULKOINEN EPO KUORMA TASA- SUUNTAAJAN TULO Kuva 2 OHITUS TULO STAATTI- NEN OHITUS VALINNAINEN* ULKOINEN EPO KUORMA TASASUUNTAA- JAN TULO Kuva 3 * Vain jos paikalliset säännöt vaativat

11 5.4 Oletusasetukset tehtaalla LCD-näytöltä voit valita usean UPS-parametrin. Oletusasetukset ovat seuraavat: Asetukset Valinta Tehdasasetukset Lähtöjänniteasetukset 208/220/230/240 Vac 230V (HV-sarjalle) 6. Tietokone- ja hälytysliitännät UPS:n takaosassa on tiedonsiirtoliitäntä suoraan yhteyteen tietokonejärjestelmän kanssa. Sijainti näkyy kuvassa 4. Olemassa on RS232 sarjayhteysliitäntä, yksi USB-liitäntä ja hätäsammutuskytkin. RS232-porttia ei kuitenkaan voida käyttää jos USB-liitäntä on käytössä. Tämän lisäksi käytettävissä on valinnainen liitäntäaukko, johon voidaan asentaa eri kommunikaatiokortteja. Sitä voidaan käyttää rinnakkain RS232- tai USB-porttien kanssa. Tulo-/ohitusjännite ±10% +10/-15% +10/-15% +15/-20% Tulo/taajuus ±2% ±5% ±7% ±5% HE-tilan asetukset Päällä/pois Pois Vapaakäyntitila Päällä/pois Päällä/pois Ohitus päällä/pois vapaakäyntitilassa Pois/päällä Pois Hälytyksen sammutus Päällä/pois Pois Asennuspaikan liitäntävaroitua Päällä/pois Pois Ulkoisen akun asetus 0, 1, 2 0 Voit muuttaa oletusasetuksia, mutta suosittelemme niiden suorittamisen asennuksen jälkeen ja ennen kuormitusta. Katso lisätietoja UPS-kokoonpanosta kappaleessa 7.2. Tällä hetkellä käytettävissä on kaksi korttia. SNMP/WEB-kortti mahdollistaa verkon tai internetin hallinnan ja valvonnan ja AS/400-kortti mahdollistaa jännitevapaan releliitännän. Lisätietoja näistä korteista saat jälleenmyyjältä. UPS:n liittäminen tietokoneeseen UPS:n ja tietokoneen kommunikointilaite toimitetaan täydellisenä pakkauksena yhdessä virranhallintaohjelman kanssa. Vain UPS:n mukana toimitettua kaapelia voidaan käyttää liittämiseen tietokoneeseen, mikä tapahtuu UPS:n RS232-portin kautta. Tarkasta myös, että tietokoneen käyttöjärjestelmää tuetaan. Virranhallintaohjelmassa olevat ohjeet auttavat asennuksessa. Muita kehittyneitä suojausratkaisuja, kuten SNMP, saat jälleenmyyjältä. RS-232 Vakioliitäntäportti RS-232 yhteys käyttää 9-nastaista naaras D-sub-liitintä. Nämä tiedot koostuvat paikasta, kuormasta ja UPS:sta. Portin nastat ja niiden toiminto on kuvattu seuraavassa taulukossa. Nasta # Signaalin nimi Suunta (UPS) Toiminnot 2 TxD Lähtö TxD Lähtö 3 RxD Tulo RxD / Invertteri Pois tulo 5 Yleinen Yleinen 6 CTS Lähtö Ac virhe lähtö 8 DCD Lähtö Matala akkuteho 9 RI Lähtö +12 VDC teho Varoitus! Maks. nimelliarvot 12Vdc/50mA Kuva

12 USB-portti (valinnainen) 7.2 Painikkeiden toiminnat UPS:n liittäminen tietokoneeseen tapahtuu USB-portin kautta tietokoneen takaosassa. USByhteensopiva laitteisto ja käyttöjärjestelmä on oltava asennettuna UPS-ajurin asentamiseksi. Sarjaporttia ei voida käyttää kun USB-portti on käytössä. USB-kaapeli on vakio ja se voidaan ostaa erikseen. 6.1 EPO-portti (hätäsammutus) Erikseen toimitettua etäkatkaisinta voidaan käyttää EPO-yhteyden avaamiseen, mikä mahdollistaa UPS-lähdön suljettaviin pistokkeisiin. Koska EPO sammuttaa laitteen välittömästi, ei järjestelmällistä sammutusta noudateta eikä sitä valvo mikään virranhallintaohjelma. UPS on käynnistettävä uudelleen virran syöttämiseksi pistokkeisiin. 7. Toimintojen käyttöohje Tässä kappaleessa kuvataan laitteen käyttö. Normaalisti UPS toimii automaattisesti, mutta tietyissä olosuhteissa, esim. heti asennuksen jälkeen, voi olla tarpeen käynnistää ja sammuttaa laite käsin. Tämä kuvataan seuraavassa. 7.1 UPS:n käynnistys ja sammutus UPS-laitteen käynnistys Tarkasta, että asennus on tehty oikein ja että verkkojohto on kytketty maadoitettuun pistorasiaan. Käynnistä UPS-laite painamalla etupaneelin ON/"-painiketta.. UPS-laite aloittaa nyt testausvaiheen: sisäiset toiminnot, synkronointi verkkoon ja tasasuuntaajan käynnistys. Tämän jälkeen lähtöliitännät tulevat jännitteisiksi. Testauksen aikana tulee LCD-näytölle ilmoitus "Ready on" (valmis). Kun lähtöliitäntöihin kytkeytyy jännite, valodiodi syttyy ja LCD-näytölle tulee ilmoitus "Line mode" (linjatila). Kytke virta kuormiin. UPS-laitteen sammutus Katkaise virta kuormista. Pidä etupaneelin ON/ -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Kuuluu hälytysääni ja UPS-laite sammuu. Ilmoitus "UPS " (UPS pois päältä) näkyy LCD-näytöllä muutaman sekunnin ajan. Etupaneelissa on viisi painiketta: 1 ON/ -painike: (a) (b) Paina "ON/"-painiketta (pidä painettuna vähintään 1 sekunti) kytkeäksesi UPS-laitteen päälle. Kun UPS on käynnissä, voit sammuttaa sen painamalla "ON/"-painiketta (pidä painettuna yli 2 sekuntia). 2 STATUS (Tila) -painike: Käytä tätä painiketta UPS-laitteen sisällön tarkastukseen alla kuvatulla tavalla: (a) (b) Paina STATUS -painiketta (vähintään 2 sekuntia) UPS-laitteen sisällön tarkastamiseksi. Jokainen kohta voidaan näyttää painamalla kerran ja tarkastettavia toimintoja on 15. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, palaa laite alkuperäiseen tilaan. 3 FUNC -painike: Jokainen toiminto voidaan ottaa käyttöön painamalla tätä ja ENTER -painiketta. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Paina FUNC -painiketta (vähintään 2 sekuntia) toiminnon valitsemiseksi. Jokainen kohta voidaan näyttää painamalla kerran ja valittavia toimintoja on 14. Toiminnon valinnan jälkeen, paina ENTER painiketta siirtyäksesi toimintoon. Paina FUNC painiketta toisen toiminnon valitsemiseksi. Ota toiminto käyttöön painamalla ENTER -painiketta. Ota toiminto käyttöön ja vahvista se painamalla ENTER -painiketta. Jos painiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa, palaa laite alkuperäiseen tilaan. 4 ENTER -painike: Ota käyttöön tai vahvista toiminto tällä painikkeella. 5 ESCAPE -painike: Palaa tällä painikkeella päänäyttöön (Linjatila tai Akkutila). Hätätilanteissa käytä EPO (hätäpysäytys) -painiketta laitteen takapaneelissa

13 7.3 Ohjauspaneelin toiminnot UPS-laitteen toiminta ilmaistaan valvontapaneelissa viidellä valodiodilla ja LCD-näytöllä. Näyttöön liittyy myös hälytysääni, joka varoittaa tarvittaessa käyttäjää poikkeustilanteista UPS-laitteen tila, toiminta-arvot ja hälytykset ilmaistaan LCD-näytöllä. PÄÄLLÄ: Tämä vihreä valodiodi palaa UPS-laitteen ollessa päällä. ON-LINE: Kun UPS-laite on normaalitilassa tai staattisessa ohitustilassa lähtöliitännöissä on jännite ja tämä valodiodi palaa vihreänä. ON-BAT: BYPASS: FAULT: Akkukäytön aikana. Ohitustilassa tämä valodiodi palaa keltaisena. Jos UPS-laitteeseen tulee sisäinen vika, tämä valodiodi palaa punaisena ja kuuluu hälytysääni. Hälytys kuitataan painamalla jotakin etupaneelin painiketta. ON ON-LINE ON-BAT BYPASS FAULT ON ON-LINE ON-BAT BYPASS FAULT ENTER FUNC STATUS ON/ Normaali näyttö Ohjauspaneeli UPS-laitteen toiminta näytetään normaalissa näyttötilassa. Siitä voit siirtyä katsomaan UPS-laitteen toiminta- ja asetusarvoja painamalla painikkeita. UPS-laitteen toiminta-arvojen näyttö Voit lukea monia eri arvoja UPS-laitteen näytöltä. Voit selata seuraavia lukemia painamalla painikkeita: LCD-ilmoitus O/P VOLT= xxx, xv O/P FREQ= xx, x Hz I/P VOL T= xxx, xv I/P FREQ= xx, x Hz BAT VOLT= xx,xv O/P LOAD%= xx% O/P W= xw O/P VA= xva O/P CURR= xa BACKUP TIME= xx min BAT CHARG= xx% TEMPERATURE= xxc BAT PACK NUM= x RATING = xxxxva CPU VERSION xx.x Kuvaus Lähtöjännite Lähtötaajuus Tulojännite Tulotaajuus Akkujännite Kuormitus prosentteina Lähtöteho Lähtö -VA Lähtövirta Arvioitu varakäyttöaika minuuteissa Arvioitu akkukapasiteetti prosentteina Arvioitu ympäristön lämpötila Ulkoisen akun numero UPS-laitteen arvot Suorittimen versio 20 21

14 UPS-laitteen asetukset 1. Valitut asetukset näytetään UPS-laitteen näytöllä. 2. Jos haluat avata konfigurointitilan, pidä FUNC -painiketta painettuna sekunnin verran. Ensimmäinen konfigurointiparametri tulee näkyviin näytölle. 3. Paina FUNC -painiketta selataksesi parametreja. 4. Paina ENTER -painiketta valitaksesi parametrin. 5. Paina FUNC -painiketta selataksesi valitun parametrin asetusvaihtoehtoja. 6. Paina ENTER -painiketta valitaksesi vaihtoehdon. Jos saat kehotteen tallentaa asetuksen, paina ENTER -painiketta vahvistaaksesi tai tallentaaksesi asetuksen. Muut vaihtoehdot tallentuvat ja aktivoituvat automaattisesti. Lisätietoja alla olevassa taulukossa. 7. Jos et paina mitään painiketta kymmeneen sekuntiin, konfigurointitila sulkeutuu ja normaali toimintatila palautuu (näytöllä lukee "Line mode"). Varoitus! Tehdasasetuksia ei tarvitse muuttaa, mutta voit halutessasi räätälöidä UPS-laitteen juuri omien tarpeidesi mukaisesti. Asetukset Lähtöjänniteasetuks et Tulo/taajuus Tulo/ohitusjännite Vapaakäyntitila Ohitus päällä/pois vapaakäyntitilassa He-tilan asetukset Pakota käsiohjattu ohitus Tee akkutesti Hiljennystoiminto Ulkoisten akkujen määrä Asennuspaikan liitäntävaroitus LCDnäyttö O/P V Setting I/P F Setting I/P Bypass Set Free Run Set Bypass disable HE Mode Set Manual bypass Battery Test Silence Set Bat Cabinet Set Sit Fault Set Kuvaus Valitse nimellijännite Valitse syöttötaajuusalue kun UPS siirtyy vapaakäyntitilaan Valitse tulojännitealue kun ohitus on käytettävissä valitse voiko UPS käydä vapaakäyntitilassa (synkronoimaton) Jos Päällä on valittu, UPS voi siirtyä ohitukseen synkronoimattomana Valitse jos UPS on korkeatehokkuustilassa Aseta UPS ohitukseen pysyvästi Vain huollon aikana** Tarkasta onko akku kunnossa tai ei Avaa tai sulje hiljennystoiminto Asetusta tarvitaan UPS:n varakäyntiajan arviointiin Avaa tai sulje asennuspaikan liitäntävaroitus Valitse kieli Language Valitse kuorman kieli Aseta generaattoritila Aseta RS232 yhteys Generator RS232 Control UPS-laitteen käsiohjattu testaus Aseta yksikkö geberaattoritilaan *** Aseta RS232 yhteys päälle tai pois Valinta 208/220/230/240 V Tehdasasetuk set 230V ±2% ±5% ±7% ±5% ±10% +10/-15% +15/-20% PÄÄLLÄ/POIS Pois/päällä PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLLÄ/POIS 0 (vain sisäiset akut) 1(yksi ulkoinen kaappi) 2 (kaksi ulkoista kaappia) Päällä/pois Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italia PÄÄLLÄ/POIS Päällä/pois +10/-15% PÄÄLLÄ Pois POIS POIS POIS 0 Pois English POIS Käytössä Voit testata UPS-laitteen tai akun käsiohjatusti UPS-konfigurointitoiminnoilla. Voit käyttää niitä myös silloin, kun UPS-laite ei lataa akkuja. Käsiohjattu akkutesti: Selaa parametreja, kunnes "Manual Bat test" tulee näytölle. Paina ENTER -painiketta kahdesti

15 **) Huomaa: Huom! Jotta UPS-laite ja virranhallintaohjelmisto toimisivat normaalisti, käsiohjatun ohitustilan on oltava kytketty pois (-tilassa), koska kuormia ei suojata käsiohjatun ohitustilan ollessa aktivoituna. Tämä toiminto on tarkoitettu vain ulkoista ohituskytkintä varten. ***) Huomaa: UPS-laite tulee sammuttaa ja käyttää kuormia suoraan verkkovirralla ennen "Generator"-toiminnon käyttöä. (Voit valita "\Generator\" palataksesi normaaliin toimintatilaan). 7.4 UPS-laitteen ilmoitusten tulkinta Tässä kappaleessa olevan vianetsintäkaavion avulla voit selvittää UPS-laitteessa mahdollisesti ilmeneviä toimintahäiriöitä. Aloita vianetsintä, jos ohjauspaneelissa näkyy hälytysviesti. Hälytysilmaisut UPS-laite antaa seuraavia äänihälytyksiä: Jos UPS-laite toimii akkukäytöllä ja ON BATTERY -valodiodi palaa, kuuluu piippausääni viiden sekunnin välein. Jos akkukapasiteetti on matala ja ON BATTERY -valodiodi palaa, kuuluu kaksi piippausääntä viiden sekunnin välein. Jos UPS-laite on ohitustilassa ja BYPASSED-valodiodi palaa, ei piippausääniä kuulu. Jos UPS-laitteeseen tulee sisäinen vika ja ALARM-valodiodi palaa, kuuluu jatkuva hälytysääni ja syy ilmaistaan LCD-näytöllä. Hälytyksen kuittaaminen Voit hiljentää kaikki hälytykset painamalla jotakin etupaneelin painikkeista, lukuun ottamatta akkujen tyhjenemisvaroitusta. Tämä hälytys kuuluu heti uudelleen. LCD-näytöltä voit valita myös hiljaisen hälytystilan. Tällöin äänisignaaleja ei anneta, vaikka vika ilmenisi

16 7.5 Vianetsintä LCD-näytön teksti Äänihälytys Hälytyksen kuvaus Korjaustoimenpiteet UPS-laite on ylikuormittunut Irrota vähiten tärkeä (linjatilassa). Kuormat Kaksi kuorma. Jos tämä poistaa vaativat enemmän tehoa Output Overload piippausääntä ongelman, vaihda UPS kuin UPS-laite pystyy sekunnissa ohitustilasta normaaliin antamaan. UPS-laite siirtyy toimintaan. ohitustilaan. Battery Test Over-Charge Low Battery On-Battery Charger Failure Over-Temperature Output Short High output Voltage Low Output Voltage Bus Fault Site wiring Fault Line abnormal Ei piippausäänta Jatkuva piippausääni Kaksi piippausääntä jokaviides sekunti Merkkiääni joka viides sekunti Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Jatkuva piippausääni Kaksi piippausääntä sekunnissa Yksi piippausääni sekunnissa Yksi piippausääni sekunnissa UPS-laite suorittaa akkutestin. Akut ovat ylilatautuneet. Laite toimii akkuvoimalla ja sammuu pian, koska akkujännite laskee liianmatalaksi. Laite toimii akkuvoimalla. Lataus epäonnistui. Korkea ympäristön lämpötila Lähtöliitäntä on oikosulussa Korkea lähtöjännite Matala lähtöjännite Korkea jännite sisäisessä tasavirtaväylässä Nolla- ja maapotentiaalin välillä on havaittu jännite Väärä vaihtovirtajohdin suojattu automaattisessa käynnistyksessä Toimenpiteitä ei vaadita. UPS-laite palaa normaaliin toimintaan heti akkutestin päätyttyä. Irrota suojattavat kuormat. Sammuta UPS ja ota yhteys jälleenmyyjään. Laite käynnistyy automaattisesti, kun riittävä lataus on saavutettu. Tallenna työt ja suorita järjestelmän hallittu alasajo. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Tarkasta, että laitteen tuulettimet eivät ole tukossa ja ettei ympäristön lämpötila ylitä 40 C. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Irrota suojattavat kuormat. Sammuta UPS ja ota yhteys jälleenmyyjään. UPS-laitteen virtajohto on väärin päin. Käännä pistotulppa (Schuko). UPSlaite on kytketty maadoittamattomaan pistorasiaan. Ohjeet hälytyksen kuittaamisesta löydät sivulta Ylläpito Voi odottaa UPS-laitteen toimivan ongelmitta pitkän aikaa ilman ylläpitoa. Muussa tapauksessa on akut ehkä vaihdettava. UPS-laitteen luotettavuuden suurimmat häiriöt ovat ympäristötekijät. Tarkasta, että lämpötila ja kosteus ovat normien mukaiset ja pidä yksikön ympäristö kuivana ja pölyttömänä. 25 C lämpötilassa, akkujen normaali käyttöikä on 4 vuotta. Tarkasta myös säännöllisesti, kerran tai kahdesti vuodessa, että akun varakäyntiaika on riittävä. VAROITUS! Akut voivat aiheuttaa sähköiskun tai palovamman korkeista oikosulkuvirroista. Huomioi seuraavat varoitukset: 1. Poista korut ja metalliesineet, kuten kellot ja sormukset. 2. Käytä vain eristetyillä kahvoilla varustettuja työkaluja. 3. Pidä työkalut ja muut metalliesineet etäällä akuista. SÄHKÖENERGIAVAARA. Älä kytke johtoja uudestaan, muuta tai muokkaa akkujen johtoja tai liittimiä. Kyseisten muutosten suorittaminen voi johtaa tapaturmaan. Vaihda akut samantyyppisiin ja samalla numerolla varustettuihin akkuihin. ÄLÄ IRROTA akkuja UPS-laitteen ollessa Akkutilassa

17 9. Tekniset tiedot Malli 3 tulojaksolla ja 1 Lähtöjaksolla Tornimalli (LCD-näytöllä) 8K31 10K31 12K31 15K31 20K31 Kapasiteetti (VA) 8000VA 10000VA 12000VA 15000VA 20000VA Kapasiteetti Kapasiteetti (W) 5600W 7000W 8400W 10500W 14000W 208/360V, 220/380V, 230/400V, 240/415V(3Ф5W) Tulo Kuormakapasiteetti Jännite/alue Kuormakapasiteetti Jännite/kuorma 208~241V 0~25% 242~276V 0~40% 312~478V 0~100% 277~311V 0~75% Taajuus 50/60 Hz Automaattinen valinta Jännite (akkutilassa) 100V, 110V, 115V, 120V / 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) Taajuus (akkutilassa) 50 / 60 Hz +/-0.5% Siirtoaika 0 ms Ylikuormituksen Automaattinen siirto UPS-laitteeseen palautus Lähtö HE-tila (AC - AC) > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla vääristymä Huippukerroin 3 : 1 Suojaus ja suodatus Järjestelmän näyttö/varoitus Akku Ulkomuoto Ylijännitesuoja IEC level 3 Ylikuormitussuoja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 sekuntia (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, Näyttö (LCD-malli) muormataso Äänihälytys (akun Piippausääni joka viides sekunti varakäyntitila) UPS vika Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö Yhteys RS-232 sarjaportti ja USB Tyyppi Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku 240V / 240V / 240V / 240V / 240V / 12V7.2AH x 20 12V7.2AH x 20 12V7.2AH x 20 12V9AH x 20 x 12V9AH x 20 x 2SET x 2SET 2SET Tasavirtajännite (V) Akku(torni ) Normaali latausaika 90% kapasiteettiin Hallinta Akkusuoja Kylmäkäynnistys (tasavirtakäynnistys) Varakäyntiaika (tornimalli) Tuloliitäntä Pistokkeet Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/O ISOTR 257 x 690 x 715 (10.1" x 27.2" x 28.1") 4 tuntia Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen KYLLÄ N. 4-6 minuuttia täydellä kuormalla / minuuttia puolella kuormalla Kiinteä asennus Kiinteä asennus 342 x 690 x 878 (13.5"x27.2"x34.6") 342 x 863 x 905 (13,5" x 34,0" x 35,6") Nettopaino kg (lb) W/O ISOTR 80.0 (176.0) (388.3) (385.0) Lähetyspaino kg (lb) W/O ISOTR (223.3) (454.3) (432.3) Mitat L x S x K mm 342 x 690 x 715 (13,4" x 342 x 690 x x 863 x 905 (13,5" x (tuumaa) W/ISOTR 27.2" x 28.1") (13.5"x27.2"x34.6") 34,0" x 35,6") Nettopaino kg (lb) W/ISOTR (286.0) (388.3) (495.0) Ympäristö Tornimalli Lähetyspaino kg (lb) W/ISOTR Käyttölämpötila Säilytyslämpötila Korkeus Melu (1 metriä alustasta) Suhteellinen kosteus (333.3) (454.3) (542.3) 0~40 C / 32~104 F -20~50 C / -4~122 F Maks metriä < 55 db 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva Tornimalli (LCD-näytöllä) VGD-4000 VGD5000 VGD-6000 VGD-8000 Kapasiteetti Kapasiteetti (VA) 4000VA 5000VA 6000VA 8000VA Kapasiteetti (W) 2800W 3500W 4200W 5600W Lähtö 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) 4K / 5K / 6K Jännite (akkutilassa) 100V, 110V, 115V, 120V / 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) 6K / 8K lähdon eristemuuntajalla Taajuus (akkutilassa) 50 / 60 Hz +/-0.5% Siirtoaika 0 ms Ylikuormituksen palautus Automaattinen siirto UPS-laitteeseen HE-tila (AC - AC) > 95 % > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen vääristymä < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla Huippukerroin 3 : 1 Ylijännitesuoja IEC level 3 Suojaus ja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia (Online) 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 Ylikuormitussuoja suodatus sekuntia (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Järjestelmä /näyttö/varoitus Akku Ulkomuoto Näyttö (LCD-malli) Äänihälytys (akun varakäyntitila) UPS vika Yhteys Tyyppi Tasavirtajännite (V) Akku(torni ) Normaali latausaika 90% kapasiteettiin Hallinta Akkusuoja Kylmäkäynnistys (tasavirtakäynnistys) Varakäyntiaika (tornimalli) Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, kuormataso 120V / 12V7AH x 10 Piippausääni joka viides sekunti Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö RS-232 sarjaportti ja USB Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku 120V / 12V9AH x 240V / 12V7.2AH 10 x 20 4 tuntia Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen 4 min. Täysi kuorma /10 min. Puoli kuorma KYLLÄ 5 min. Täysi kuorma /13 min. Puoli kuorma 240V / 12V7.2AH x 20 N. 4-6 minuuttia täydellä kuormalla / minuuttia puolella kuormalla Tuloliitäntä Kiinteä asennus Pistokkeet IEC C13*8 ; C19*2 Kiinteä asennus Mitat L x S x K mm 257*537* x 590 x x 690 x 715 (tuumaa) W/O (10.1 x21.1 x17.3 ) (10.1"x23.2"x22.4") (10.1" x 27.2" x 28.1") ISOTR 28 29

18 Ympäristö Yhdenmukaisuus Nettopaino kg (lb) W/O ISOTR Lähetyspaino kg (lb) W/O ISOTR Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/ISOTR 50 (110) 86.0 (189.2) 80(176) 53 (116.7) (233.2) 101.5(223.3) 257 x 590 x 700 (10.1"x23.2"x27.6") 342 x 690 x 715 (13,4" x 27.2" x 28.1") Nettopaino kg (lb) W/ISOTR (270.6) 130 (286.0) Lähetyspaino kg (lb) W/ISOTR (319.0) (333.3) Käyttölämpötila 0~40 C / 32~104 F Säilytyslämpötila -20~50 C / -4~122 F Korkeus Maks metriä Melu (1 metriä 50 dba < 55 dba alustasta) Suhteellinen kosteus 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva Turvallisuus UL 1778, CE EMC (EMS / EMI) IEC , FCC Osa 15, CISPR 22 Laitteen suojausmenetelmä Takuu voi vaihdella alueiden mukaan Tornimalli (LCD-näytöllä) VGD VGD VGD VGD Kapasiteetti (VA) 10000VA 12000VA 15000VA 20000VA Kapasiteetti Kapasiteetti (W) 7000W 8400W 10500W 14000W Jännite (akkutilassa) 100V, 110V, 115V, 120V / 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) Taajuus 50 / 60 Hz +/-0.5% (akkutilassa) Siirtoaika 0 ms Lähtö Ylikuormituksen palautus Automaattinen siirto UPS-laitteeseen HE-tila (AC - AC) > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen vääristymä < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla Huippukerroin 3 : 1 Ylijännitesuoja IEC level 3 Suojaus ja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia (Online) 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 sekuntia Ylikuormitussuoja suodatus (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Akku Näyttö (LCD-malli) Äänihälytys (akun varakäyntitila) UPS vika Yhteys Tyyppi Tasavirtajännite (V) Akku(torni ) Normaali latausaika 90% kapasiteettiin Hallinta Akkusuoja Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, kuormataso 240V / 12V9AH x 20 Piippausääni joka viides sekunti Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö RS-232 sarjaportti ja USB Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku 240V / 12V7.2AH x 240V / 12V7.2AH x 20 x 2SET 20 x 2SET 4 tuntia Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen 240V / 12V9AH x 20 x 2SET Ulkomuoto Ympäristö Järjestelmä /näyttö/varoitus Yhdenmukaisuus Kylmäkäynnistys (tasavirtakäynnisty s) Varakäyntiaika (tornimalli) Tuloliitäntä Pistokkeet Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/O ISOTR Nettopaino kg (lb) W/O ISOTR Lähetyspaino kg (lb) W/O ISOTR Mitat L x S x K mm (tuumaa) W/ISOTR Nettopaino kg (lb) W/ISOTR Lähetyspaino kg (lb) W/ISOTR Käyttölämpötila Säilytyslämpötila Korkeus Melu (1 metriä alustasta) Suhteellinen kosteus Turvallisuus KYLLÄ N. 4-6 minuuttia täydellä kuormalla / minuuttia puolella kuormalla 257 x 690 x 715 (10.1" x 27.2" x28.1") Kiinteä asennus Kiinteä asennus 342 x 690 x 905 (13.5"x27.2"x35.6") 342 x 760 x 905 (13,5" x 29,9" x 35,6") 80 (176) 130 (286) 207 (455.4) (223.3) (333.3) 225 (495.0) 342 x 690 x 715 (13,4" x 27.2" x28.1") 342 x 690 x 905 (13.5"x27.2"x35.6") 342 x 760 x 905 (13,5" x 29,9" x 35,6") 130 (286) 180 (396) 274 (602.8) (333.3) (443.3) 292 (642.4) 0~40 C / 32~104 F -20~50 C / -4~122 F Maks metriä < 55 db 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva UL 1778, CE EMC (EMS / EMI) IEC , FCC Osa 15, CISPR 22 Laitteen suojausmenetelmä Takuu voi vaihdella alueiden mukaan Kehikkomallit RM-malli (LCD-näytöllä) VGD-4000 VGD5000 VGD-6000 VGD Kapasiteetti Kapasiteetti (VA) 4000VA 5000VA 6000VA 10000VA Kapasiteetti (W) 2800W 3500W 4200W 7000W Jännite (akkutilassa) 208V, 220V, 230V, 240V +/-2% (Valittava lähtöjännite) Taajuus (akkutilassa) 50 / 60 Hz +/-0.5% Siirtoaika 0 ms Ylikuormituksen palautus Automaattinen siirto UPS-laitteeseen Lähtö HE-tila (AC - AC) > 95 % > 97 % UPS-laitteen tekniikka On-Line / täysin digitaalinen mikroprosessori ohjattu Lähdön aaltomuoto Siniaalto Harmooninen vääristymä < 3% T.H.D. lineaarisella kuormalla Huippukerroin 3 : 1 Ylijännitesuoja IEC level 3 Suojaus ja 125% 1 minuutin ja 150% 10 sekuntia (Online) 130% 10 sekuntia ja 150% 1,5 sekuntia Ylikuormitussuoja suodatus (akkutilassa) Oikosulkusuoja UPS-lähdön välitön katkaisu tai tulosulakkeen /virtakytkimen suojaus Näyttö (LED-malli) UPS päällä(vihreä), linjatilae(vihreä), akkutila(kektainen), ohitus(keltainen), vika(punainen) Järjestelmä Tulo-/lähtöjännite, tulo-/lähtötaajuus, online-tila, varakäyntitila, akun kapasiteetti, Näyttö (LCD-malli) /näyttö/varoitus kuormataso Äänihälytys (akun varakäyntitila) Piippausääni joka viides sekunti UPS vika Jatkuva piippausääni ja LCD-näyttö 30 31

19 Akku Ulkomuoto Yhteys RS-232 sarjaportti ja USB Tyyppi Suljettu, huoltovapaa lyijyhappoakku Tasavirtajännite (V) 240V / 12V7.2AH x 240V / 12V9AH x TBD TBD Akku(torni ) 20 x 2SET 20 Normaali latausaika 4 tuntia 90% kapasiteettiin Hallinta Itsetestaus, säädettävät akun siirtopisteet ja hälytysasetukset Akkusuoja Katkaisu virtaa purkamatta akkutehon ollessa alhainen Kylmäkäynnistys KYLLÄ (tasavirtakäynnistys) 6 min. Täysi 4 min. Täysi Varakäyntiaika TBD TBD kuorma /15 min. kuorma /13 min. (tornimalli) Puoli kuorma Puoli kuorma Tuloliitäntä Kiinteä asennus Pistokkeet Kiinteä asennus Mitat L x S x K mm 428*597* *658*260 TBD (tuumaa) 18.9 *23.5 * *25.9 *10.2 Nettopaino kg (lb) TBD 86Kg (189lb) 110Kg (242lb) Lähetyspaino kg (lb) TBD 100Kg (220lb) 130Kg (286lb) BYPASS INPUT OUTPUT BYPASS INPUT OUTPUT Ympäristö Yhdenmukaisuus Käyttölämpötila 0~40 C / 32~104 F Säilytyslämpötila -20~50 C / -4~122 F Korkeus Maks metriä Melu (1 metriä 50 dba < 55 dba alustasta) Suhteellinen kosteus 0 ~ 95% kosteus, ei-kondensoiva Turvallisuus UL 1778, CE EMC (EMS / EMI) IEC , FCC Osa 15, CISPR 22 Laitteen suojausmenetelmä Takuu voi vaihdella alueiden mukaan BYPASS INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT OUTPUT INPUT OUTPUT INPUT INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 32 33

20 10. VGD RM 6KVA(3U+3U) Mekaaninen A. VGD 6K KEHIKKOASENNUS (3U+3U) MALLI: (1) PERUSOSA: MUKAAN LUKIEN 3U-UPS & 3U-AKKU. KAAPPIA EDESTÄ (2) UPS-LAITTEEN TAKAPANEELIN OSAT: H. LIITÄNTÄLOHKO I. KATKAISIN J. ULKOINEN AKKULIITIN K.OHITUSKYTKIN L. SNMP AUKKO M. RS232 + EPO N. TVSS O. USB P. KAUKOSÄÄTIMEN PORTTI (3) Liitä akkukaapeli UPS-laitteeseen: TAKAA 34 35

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Powerware 3105 UPS Käyttöohje

Powerware 3105 UPS Käyttöohje Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 415x283x100 PUHDAS SINIAALTO DC TO AC INVERTTERI 24V 1500W 230V AC 50Hz 1702-8567

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 Tempco GSM -ohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE FI GSM-OHJAIN ---------------------------------------------------------------------------------- 3-10 2 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE GSM-ohjain TÄRKEÄÄ! Asentajan tulee

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0

Turvapuhelin GMED-2G. Pikaopas Helpmeans. Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Turvapuhelin GMED-2G Pikaopas Helpmeans Greenmoore Oy, Ver. 1.0 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS... 3 1.1. TURVAPUHELINLAITTEEN OSIEN TUNNISTAMINEN... 3 1.2. VIRTALÄHDE... 6 2. GMED-ASENNUS...

Lisätiedot

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA KÄYTTÖOHJE MPWH 200 LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA 1 SISÄLLYSLUETTELO VIRTALÄHDE 3 TEKNISIÄ TIETOJA 3 HUOLTO JA YLEINEN KUNNOSSAPITO 3 1.0 PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com.

Tämä Parrot Minikit + käyttöohje on tehty helpottamaan laitteesi käyttöönottoa. Lisää tietoa laitteesta ja sen käytöstä löytyy www.parrot.com. Pikakäyttöohje Ennen aloittamista Tietoja käyttöohjeesta Vähentääksemme turhaa paperinkulutusta Parrot Minikit + käyttöohje julkaistaan painetun version sijaan verkossa. Löytät kaikkien valmistamiemme

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40.

PALOVAROITINKESKUS ICAS. Käyttö- ja asennusohje ICAS. Zone 1. Zone 2. Relay/Siren. Mains. BL-Palontorjunta Oy. Snro: 71 231 40. ver.1/9.11.2001/ms PALOVAROITINKESKUS IMC-M Käyttö- ja asennusohje Snro: 71 231 40 BL-Palontorjunta Oy PALOVAROITINKESKUS IMC-M ovi ovi YLEISTÄ IMC-M palovaroitinkeskus on kaksisilmukkainen palovaroitinkeskus

Lisätiedot