- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -"

Transkriptio

1 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta on suhinaa, tuhinaa, puhinaa, jossa nukkuu viisikymmentä lasta. Yksi kun unen saa ja nyssyttää, toiset toisiansa heti hyssyttää, että koko talo tyssyttää. - Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kylänpään päiväkoti Varhaiskasvatusympäristö Varhaiskasvatuksen taustalla vaikuttavia arvoja Miten yhteiset arvot heijastuvat arkeemme Tavoite ja painopistealueet Varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt näkyvät arjessamme Oppimisen ilo Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Lapselle ominainen tapa toimia Leikki Kylänpään päiväkodissa Monipuolinen toiminta Yhteistyö varhaiskasvatuksessa Kasvatuskumppanuus Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) Muu yhteistyö Oppilashuolto Varhaiserityiskasvatus

3 1. Kylänpään päiväkoti Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärven kunnassa, Rajamäellä, Kylänpään asuinalueella. Meillä on kolme lapsiryhmää: Karhunpesä, Ketunpesä ja Siilinpesä. Päiväkotimme on valmistunut lokakuussa Päiväkodissamme työskentelee kolme lastentarhanopettajaa, erityislastentarhanopettaja, viisi lastenhoitajaa, kaksi laitosapulaista sekä erityisavustajia tarpeen mukaan. Talon ruokapalveluvastaava tekee aamu- ja välipalat ja lounas tuodaan yläkoulun keittiöstä. Päiväkodiltamme on noin kaksi kilometriä Rajamäen keskustaan, jossa sijaitsee mm. kirjasto, uimahalli, ala-aste ja urheilukenttä. Luonto on nurkan takana tarjoten monipuoliset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja retkeilemiseen. 1.1 Varhaiskasvatusympäristö Päiväkotiympäristö koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Sosiaalinen ympäristö lapsen päiväkodin arjessa muodostuu lapsista ja aikuisista sekä lasten vanhemmista ja muista päiväkotipäivän aikana kohdatuista ihmisistä. Psyykkiseen ympäristöön vaikuttaa päiväkodin ilmapiiri. Turvallinen, lämmin ilmapiiri mahdollistaa lapsen oppimisen, kasvun ja kehittymisen arjessa. Fyysinen ympäristö koostuu päiväkodin sisä- ja ulkotiloista sekä muusta lähiympäristöstä. 1

4 Koemme, että toimivan ja laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeinen tekijä on ammattitaitoinen henkilöstö. Yhteisesti sovitut säännöt, toimintatavat ja yhteisvastuullisuus luovat pohjan avoimelle ja lämminhenkiselle vuorovaikutukselle. Vanhemmilla, lapsella ja henkilökunnalla tulee olla tunne siitä, että uskaltaa ottaa puheeksi erilaisia asioita. Kaikessa vuorovaikutuksessa korostamme henkilökunnan ammatillisuutta, unohtamatta persoonallisuutta työvälineenä. Toiminta päiväkodissamme perustuu pienryhmätoimintaan, jota jokainen ryhmä toteuttaa lasten yksilölliset tarpeet huomioiden. Pienryhmätoiminta ei sulje pois yhteistoimintaa ryhmien välillä. Yhteistyömuotojamme ovat esim. esiopetus- ja leikkituokiot, tapahtumat, itse tehdyt teatteriesitykset ja lauluhetket. Lasten kotipesän lisäksi käytämme kaikkia päiväkodin tiloja joustavasti. 2. Varhaiskasvatuksen taustalla vaikuttavia arvoja Päiväkotimme varhaiskasvatus perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, Nurmijärven kunnan arvoihin ja sen varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä YK:n lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, jota ohjaa kansainväliset ja kansalliset sopimukset, säädökset ja lait. Varhaiskasvatuksen keskeisiä periaatteita ovat lapsen oikeus turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen, turvallisiin ihmissuhteisiin. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää painottaa lapsuuden arvoa itsessään ja ohjata sekä rohkaista lasta kasvamaan omana itsenään. Lapsella on oikeus ympäristöön, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja leikkimisen. Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti ja saada tarvitsemaansa tukea. Turvataksemme nämä periaatteet tarvitsemme tiivistä, luottamuksellista ja avointa yhteistyötä lasten vanhempien ja kaikkien kasvattajien välillä kasvatuskumppanuutta. 2.1 Miten yhteiset arvot heijastuvat arkeemme Päiväkotimme arvot ovat syntyneet yhteistyössä sekä lasten että heidän vanhempiensa kanssa. Päivittäin lasten arjessa näkyvät arvomme ovat turvallisuus, lapsuuden arvostaminen ja 2

5 yhteisvastuullisuus. Vuosittain tarkistelemme arvoja ja niiden näkyvyyttä toiminnassamme. Keskustelemme arvoista mm. vanhempainilloissa, henkilökunnan kokouksissa ja muissa yhteistyöpalavereissa. Henkilökuntamme mieltää arvot mm. seuraavilla lausahduksilla. Turvallisuus: kasvattajat tuntevat kaikki lapset ja perheet jokainen aikuinen on vastuussa kaikista lapsista turvalliset rajat lapsen toiminnassa ryhmässä aina aikuinen saatavilla Lapsuuden arvostaminen: annetaan lapsille aikaa omaan olemiseen ja leikkiin huomioidaan persoonat aito kommunikointi lapsen kanssa lapsen tasolla ja lasta arvostaen annetaan lapsien olla lapsia Yhteisvastuullisuus: vastuu omasta työstä ja osaamisesta pidetään huolta toisistamme ja itsestämme keskustellaan ryhmien kesken asioista talon yhteiset lapset Lasten ajatuksia siitä mikä heille on tärkeää päiväkodissa: Poika 6v: On kiva kun tehdään eskaritehtäviä, Tyttö 5v: on hauskaa olla tarhassa, kun tehdään viskari-hommia ryhmässä, Poika 5v: on kiva olla ulkona, Poika 6v: on kiva leikkiä, Poika 4v: on kiva värittää, Tyttö 5v: päiväkodissa on kivaa askartelu, Tyttö 6v: piirtäminen on kivaa, Tyttö 6v: voi leikkiä kavereiden kanssa, Tyttö 6v: kaverit vetää pulkassa pihalla, Tyttö 6v: on kiva laskea pulkka mäkeä, Poika 6v: on kiva kun oppii kaikkea. 3

6 2.2 Tavoite ja painopistealueet Kylänpään päiväkodin henkilökunta on arvokeskustelussa päättänyt säilyttää tavoitteenamme: Jokainen lapsi kokee arjessa olevansa tärkeä omana itsenään. Tämä tarkoittaa että tavoitteenamme on lapsen kaikinpuolinen hyvinvointi ja hänen yksilöllinen huomioiminen ja tasapuolinen kohtelu ryhmän jäsenenä. Lapselle tuo turvallisuutta aidosti läsnä oleva, kuunteleva aikuinen. Painotamme toiminnassamme sosiaalisten taitojen ja arkitaitojen harjoittelua. Sosiaaliset taidot ovat vuorovaikutuksen perusta. Vuorovaikutus on toisen huomioonottamista leikeissä, ohjatuissa toiminnoissa, siirtymätilanteissa ja kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Näissä tilanteissa saadaan niin ilon, kuin pettymystenkin hetkiä ja näistä hetkistä opitaan ja sitä kautta löydetään erilaisia ratkaisumalleja. Pidämme arjessa tärkeänä tunteiden, asioiden ja tilanteiden sanoittamista lapselle. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan luonnollisimmin arjen hetkissä, mutta myös erilaisilla menetelmillä. Näistä meillä on käytössä mm. Askeleittain menetelmä (sydänkerho) ja Käsikynkkä-ryhmä. Arkitaitojen harjoittelu tapahtuu luonnollisena osana päiväkodin arkea. Oppiessaan näitä arkitaitoja lapsen itsetunto vahvistuu, lapsen minäkuva kehittyy ja hän saa onnistumisen kokemuksia. Päivään mahtuu monia tilanteita, joissa arkitaitoja harjoitellaan kuin huomaamatta. Esim. ulos lähtiessä pohdimme yhdessä mitä vaatteita tarvitaan ja missä järjestyksessä ne puetaan. Ruokaillessa harjoittelemme pöytätapoja, opettelemme odottamaan vuoroa ja ruokapöytäkeskustelut ovat antoisia jutustelutuokioita arjen asioista. Sosiaalisten ja arkitaitojen kehittyminen tukee lasten oman identiteetin kehittymistä ja realistisen, positiivisen minäkuvan vahvistamista. Tutuissa tilanteissa lapsi saa sekä onnistumisen että epäonnistumisen kokemuksia, nämä vahvistavat jokaisen itsetunnon kehitystä ja innostavat uuden oppimiseen. 3. Varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt näkyvät arjessamme 4

7 Päiväkotimme omat tavoitteet nousevat valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja tulevat näkyviksi käytännön toiminnassamme. Päivähoidon varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot on määritelty valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Keskeiset sisällöt valtakunnallisesti ovat: matemaattinen luonnontieteellinen historiallis-yhteiskunnallinen esteettinen eettinen uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. Kieli ja vuorovaikutus sisältyvät kaikkiin orientaatioihin. Yhdessä näistä kaikista sisältöalueista muodostuu kokonaisuus, jonka tarkoituksena on antaa lapselle kokonaisvaltaista kasvatusta, hoivaa ja opetusta, jokaisen omat tavoitteet huomioiden. 4. Oppimisen ilo Pienryhmäpedagogiikan ja omahoitajuuden käyttö toiminnan pohjana takaa lapsille tutun aikuisen turvallista ja lapsen yksilöllisesti huomioivaa vuorovaikutusta useissa päivittäisissä tilanteissa. Pienryhmässä kasvattaja oppii tuntemaan lapset paremmin kuin isossa ryhmässä. Aikuisella on enemmän aikaa kuunnella ja havainnoida lasta ja hänen toiveitaan ja tarpeitaan. Havaintojensa ja oman ammattitaitonsa pohjalta kasvattaja toteuttaa pienryhmätoimintaa siten, että siinä tulee näkyväksi lasten yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien mukaiset tavoitteet. Turvallisen kasvuympäristön muokkaaminen on meille tärkeää. Kasvatusympäristöä järjestetään lasten kasvatustavoitteiden suuntaisesti ja sitä muokataan lasten muuttuvien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Oppimisprosessissa tuemme lapsen ihmettelyä, leikkiä, kokeilua, kyselemistä, kuvittelemista ja kyseenalaistamista. 5

8 5. Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Lapsi tutustuu turvallisen aikuisen avustuksella monipuolisesti kielen ja vuorovaikutuksen saloihin. Toimintaamme sisältyvät mm. sadut, lorut, runot ja kertomukset sekä teatteri ja draama. Käytämme ajanmukaisia pedagogisesti laadukkaita välineitä ja materiaaleja tilanteisiin sopivilla tavoilla. Kielen kehityksen kannalta on tärkeää, että kasvattaja on aidosti läsnä ja käytettävissä, kun häntä tarvitaan sanoittamaan, mallintamaan tai muuten auttamaan lasta hänen kommunikoinnissaan. Tämä näkyy mm. lasten joutuessa ristiriitatilanteeseen ohjaamme heitä selvittämään asiat puhumalla tai kommunikoimalla kuvin tai heille muuten sopivalla tavalla. Meille on tärkeää, että lapsi tulee aina ymmärretyksi. Päiväkodissa lapset ovat luonnollisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tällä on iso merkitys lapsen kielen kehitykselle, koska luonnollisessa kanssakäymisessä lapsi käyttää kieltä monipuolisesti. Käytämme kuvia vuorovaikutuksen tukena lasten tarpeiden mukaan. Kuvien avulla lapsi oppii jäsentämään päivän tapahtumia, ajankulua, nimeämään ja suunnittelemaan toimintaansa. Ennen kaikkea kuvat auttavat lapsia kommunikoimaan ja hahmottamaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja ohjaavat hän omassa toiminnassaan. 6. Lapselle ominainen tapa toimia Pidämme tärkeänä lasten kokonaisvaltaisen kehittymisen tukemista erilaisilla toiminnallisilla ja vuorovaikutuksellisilla menetelmillä. Leikki, arkitaitojen ja sosiaalisten tilanteiden harjoittelu, liikkuminen ulkona ja sisällä, musisointi ja käsillä tekeminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaisu sekä tutkiminen tukevat lasten oppimista ja kehittymistä omana itsenään. 6.1 Leikki Kylänpään päiväkodissa Lasten leikkiessä heidän oma ajattelunsa ja kasvunpaikat tulevat näkyviin ja sisällölliset orientaatiot ilmenevät leikeissä lasten 6

9 maailmasta käsin. Leikkiessään lapsi harjoittelee erilaisia rooleja ottaen mallia mm. kavereidensa ja aikuisten puheesta ja käyttäytymisestä. Erilaisia leikkitilanteita havainnoidessamme saamme arvokasta tietoa lasten tiedoista, taidoista ja kehitystasosta. Koemme tärkeiksi sekä lasten keskinäiset leikkitilanteet että aikuisen tuella tapahtuvat leikit. Tuetulla leikillä tarkoitamme leikkitilanteita, joissa kasvattaja on aktiivisena osallistujana leikissä. Kasvattajan rooli on arvioinnin ja havainnoinnin kautta tukea, pitää yllä ja rikastuttaa leikkiä, jotta leikki saa uusia muotoja ja lasten mielenkiinto ja keskittyminen leikkiin säilyy. Yhtenä tärkeänä tehtävänä kasvattajalla on tukea lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä leikissä mm. sanoittamalla tunteita ja leikin kulkua. Lasten keskinäisissä leikeissä lapset harjoittelevat itsenäisesti taitojaan. Näissä leikeissä kasvattajan rooli on tukea leikkiä tarvittaessa. Lasten keskinäisten leikkien rikkaus on se, että lasten erilaiset leikkitaidot ja osaamiset tukevat toinen toistaan, lapset oppivat tietoja ja taitoja huomaamatta toisiltaan. Päiväkodin tiloissa on erilaisia leikkipisteitä. Kasvattajat pitävät huolta siitä, että tarjolla on useantyyppisiä leikkimahdollisuuksia ja niitä vaihdellaan tarpeen mukaan. Päiväkodissamme on oman lelunpäivä kerran viikossa. Tällöin lapset voivat tuoda kotoa mieluisan lelun, jolla on mukava leikkiä yhdessä tai lapsen halutessa myös yksin. 6.2 Monipuolinen toiminta Lapsilla on luontainen halu kokeilla ja oppia uutta. Meillä on tärkeä tehtävä mahdollistaa lapsen monipuolinen kokemusmaailma antamalla heille erilaisia virikkeitä mm. liikunnan, musiikin, taiteiden alueelta. Vuosittaiset painotukset nousevat lasten ja ryhmän tarpeista, tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista. Koemme, että monipuolinen liikkuminen on hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta ja se tuottaa lapsille iloa ja elämyksiä. Liikkuessaan lapsi oppii monipuolisesti erilaisia taitoja ja uusia asioita. Liikunta tukee oppimista, puheen kehitystä, helpottaa keskittymistä, auttaa tunteiden ilmaisemisessa ja antaa pohjaa lapsen hyvälle itsetunnolle ja oppimiskokemuksille. 7

10 Musiikin maailmaan tutustutaan itse soittamalla, laulamalla, rytmittämällä, kuuntelemalla ja leikkimällä musiikin mukaan. Tänä vuonna useampi kasvattaja talostamme on mukana musiikkikasvattajakoulutuksessa ja meillä kaikilla on ilo tutustua musiikin uusiin tuuliin. Käsillä tekeminen tarkoittaa päiväkodissamme mm. tutustumista erilaisiin materiaaleihin, niiden työstämiseen yksilöllisellä tavalla, työskentelytapoihin ja välineisiin. Monipuoliseen toimintaan kuuluvat myös näytelmien/tarinoiden katsominen, niiden itse tekeminen, mahdolliset teatteriretket ja vierailut, luonnon kiertokulun seuraaminen, metsäretket ja muut mahdolliset retket. 7. Yhteistyö varhaiskasvatuksessa Päiväkodin ja kodin välinen kasvatuskumppanuus on työmme perusta. Pysyvänä yhteistyömuotona on avoin, keskusteleva ilmapiiri, joka mahdollistaa luontevan yhteistyön lapsen monipuolisen kasvun tukemiseksi. Lasten kasvusta ja kehityksestä keskustellaan perheiden ja kasvattajien kesken säännöllisesti. Päiväkodin kasvattajien arkeen kuuluu myös muita yhteistyönmuotoja, jotka tukevat lasten hyvää kasvua. 7.1 Kasvatuskumppanuus Jokainen vanhempi on oman lapsensa paras asiantuntija. Meillä päiväkodin kasvattajilla on ilo olla mukana tukemassa lapsen kasvua ja kehitystä.hyvän yhteistyön perusta luodaan alkukeskustelussa, jossa tutustutaan lapseen vanhempien kertomuksen perusteella ja jossa vanhemmilla on aikaa kysellä ja kertoa kaikesta hoidon aloitukseen liittyvästä. Alkukeskustelu voidaan käydä joko lapsen kotona tai päiväkodissa. Tutustumisen seuraavassa vaiheessa lapsi ja vanhemmat ovat tervetulleita mukaan arkipäivän toimintoihimme, näin annamme lapsille ja vanhemmille aikaa tutustua päiväkotiin ja uusiin kasvoihin turvallisessa ilmapiirissä. 8

11 Lapsen varhaiskasvatuskeskustelut, päivittäiset haku- ja tuontitilanteet, yhteiset juhlat ja vanhempainillat ovat kasvatuskumppanuuden keskeisimpiä toimintoja. 7.2 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu) Lasten Varhaiskasvatussuunnitelmat tukevat kasvatustyötämme antamalla sille punaisen langan, jota käytämme välineenä työssämme. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma seuraa lasta koko päivähoidon ajan ja sitä päivitetään vuosittain. Kun päivähoidon aloituksesta on kulunut muutama kuukausi, tehdään jokaiselle lapselle henkilökohtainen kirjallinen varhaiskasvatussuunnitelma(vasu). Vasussa vanhemmat ja kasvattajat tuovat esille omia näkemyksiään lapsen kasvusta, tavoista, tarpeista ja tavoitteista. Keskustelemme ja kirjaamme vasulomakkeelle tärkeimpiä näkökantoja ja tavoitteita sekä keinoja joilla tavoitteisiin pyritään. Vasuun liitetään tarvittaessa kirjallinen tuki- ja kuntoutussuunnitelma. 7.3 Muu yhteistyö Teemme yhteistyötä mm. neuvolan ja koulujen kanssa, välitämme tarpeellisia tietoja, jotta esim. siirtymävaihe kouluun sujuisi lapsen näkökulmasta mahdollisimman hyvin. Tiedonsiirto tapahtuu aina vanhempien luvalla. Päiväkodillamme on mahdollisuus saada kiertävän erityislastentarhanopettajan vinkkejä ja neuvoja arjen sujumiseen ja lasten kehityksen oikeanlaiseen tukemiseen. Joskus lapsen joku kehityksen osa-alue tai kasvu ei etene odotusten mukaan, tällöin tulee tarve tehdä yhteistyötä terveydenhuollon, sairaaloiden, perhetyön, lastensuojelun tai muun tarvittavan tahon kanssa. Heidän kanssaan teemme moniammatillista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on edistää lapsen hyvinvointia. Yhteistyön perustana on aina vanhempien ja päiväkodin kasvatuskumppanuus eli aina ennen yhteistyötä keskustelemme vanhempien kanssa ja toimimme heidän toiveidensa mukaan. Vanhempaintoimikunta voi myös tuoda uusia yhteistyömuotoja päiväkodin arkeen. Vanhempaintoimikunta muodostuu vapaaehtoisista vanhemmista ja siinä on mukana päiväkodin 9

12 edustaja. Vanhempaintoimikunta on pitänyt päiväkodin tapahtumien yhteydessä kahviota ja saadulla tuotolla on hankittu leluja ym. välineitä lasten käyttöön. Mahdollista on myös järjestää tapahtumia ja tempauksia, joissa vanhemmat ja lapset voivat viettää yhteistä aikaa. Päiväkotimme vanhempaintoimikunta on kerännyt vuosittain pastillirahaa aamu- ja välipaloille. 7.4 Oppilashuolto Nurmijärvellä varhaiskasvatus kuuluu hallinnollisesti sivistystoimeen. Tällä hetkellä kehitämme varhaiskasvatuksen ja koulun välistä yhteistyötä, jossa on tavoitteena sujuva siirtyminen varhaiskasvatuksesta alkuopetukseen. Päiväkotimme lastentarhanopettajat kuuluvat oppilashuoltoryhmään, jossa käsitellään arjessamme syntyviä ilmiöitä työn kehittämisen näkökulmasta. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi kiusaamisen ehkäisy ja muut arjesta nousevat ilmiöt. 8. Varhaiserityiskasvatus Jokainen lapsi on yksilö ja monilla heistä voi olla jossain vaiheessa tuen tarvetta jollain kasvun- tai kehityksen alueella. Havainnoimalla lasta arjen eri tilanteissa ja ympäristöissä, saamme tärkeää tietoa lapsesta ja hänen hyvinvointiinsa liittyvistä tarpeista. Näiden pohjalta syntyvät lasten yksilölliset tavoitteet. Yleisesti varhaiskasvatuksessa on käytössä tuen kolmiportaisuus. Kaikille lapsille tarjotaan tukea hänen yksilöllisen tarpeensa mukaan. Joskus on tarvetta tehostettuun tukeen, jolloin arvioidaan, että yleinen tuki ei riitä, vaan jollain kasvun tai kehityksen osa-alueella tarvitaan tehostettua tukea. Tuen muodot mietitään lapsikohtaisesti. Erityisen tuen päätös tehdään lapsille asiantuntijoiden suosituksella ja se tarkoittaa pidennettyä oppivelvollisuutta ja muita tarvittavia tukimuotoja. Yhtenä yleisen tuen muotona meillä on käytössä kuvat koko päiväkodissa. Kuvista ja muista yleisen tuen tukitoimista hyötyvät kaikki lapset. Kuvat auttavat lasta oman toiminnan ohjaamisessa. 10

13 Esim. käytettäessä vaatekuvia lapsi pystyy paremmin hahmottamaan oikeanlaisen vaatetuksen ja pukemisjärjestyksen. Joillain lapsilla on tarvetta tehostettuun tukeen. Tällaisena tuen muotona voi olla esim. puhe- tai toimintaterapia. Mikäli lapsen vanhempien ja terapeutin kanssa sovitaan, on terapeutin mahdollista työskennellä päiväkodin tiloissa ennalta sovitusti. Päiväkodissamme toimii integroitu erityisryhmä, jonka toiminnassa on otettu huomioon myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja heidän hyvinvointinsa. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja erityislastentarhanopettaja ja tarvittaessa erityisavustajia. Ryhmässä on mahdollista toteuttaa tarpeen mukaan pidennettyä oppivelvollisuutta. 11

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Toivojentien päiväkodin ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä päiväkodistamme 2. Tiiran toiminta-ajatus 3. Päiväkodin arvot 4. Kasvattajayhteisö 5. Näin toimimme 6. Varhaiskasvatusympäristö

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatusyksikkö Lehdokki-Ratamon Toimintasuunnitelma Toimintakausi

Varhaiskasvatusyksikkö Lehdokki-Ratamon Toimintasuunnitelma Toimintakausi Varhaiskasvatusyksikkö Lehdokki-Ratamon Toimintasuunnitelma Toimintakausi 2017-2018 Uusi toimintakausi uusi VASU Keväällä 2017 valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunni telman perusteisiin tutustuttiin yksikön

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kaisla-Kaleva Toimintakulttuuri Toimintakulttuuri on historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön vuorovaikutuksessa.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ELMERIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Toimiva kasvattajayhteisö 4. Varhaiskasvatusympäristö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot