Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta"

Transkriptio

1 V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN ISSN BUDJETTIOSASTO HELSINKI

2 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet: Tiedustelut: Ritva Okko, puh. (09) Taitto: Ritva Okko ISSN ISBN Oy Edita Ab Helsinki 2001

3 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät: Valtiovarainministeriön maksupolitiikkatyöryhmä Puheenjohtaja Hannu Taipale Sihteeri Niko Ijäs Julkaisun nimi: Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla Julkaisun osat: Muistio-osa Liiteosa Julkaisun laji: Työryhmämuistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäivä: Tiivistelmä: Työryhmän tehtävänä oli 1) kartoittaa valtiovarainministeriön hallinnonalan maksullisessa toiminnassa tuotettavat suoritteet sekä maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet; 2) arvioida hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavat kustannuslaskennan menetelmät; 3) ratkaista mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyvät tulkinta- ja määrittelyvaikeudet; 4) määritellä hallinnonalan maksullisessa toiminnassa noudatettavat maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet; sekä 5) tehdä ehdotukset hallinnonalan maksupäätösten valmistelussa ja seurannassa noudatettaviksi yleisiksi periaatteiksi. Hallinnonalan maksupolitiikalla työryhmä tarkoittaa valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisten maksullistamis- ja hinnoitteluperiaatteiden soveltamista hallinnonalan virastojen ja laitosten suoritetuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa lain salliman maksullistamis- ja hinnoittelujoustavuuden tietoista ja perusteltua soveltamista maksullisen toiminnan hinnoittelussa. Virastojen ja laitosten maksuasetukset perustelumuistioineen ilmentävät hallinnonalalla noudatettavaa maksupolitiikkaa. Työryhmä kartoitti hallinnonalan maksullisen toiminnan tilannetta virastoille ja laitoksille kohdistamallaan kyselyllä sekä kuulemalla virastojen ja laitosten edustajia. Tämän perusteella työryhmä käsitteli hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyviä maksuperustelain tulkintaan liittyviä ongelmatilanteita täsmentääkseen ja selkeyttääkseen hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavaa maksupolitiikkaa. Useiden yksittäisten virasto- ja laitoskohtaisten tulkintojen ja kannanottojen lisäksi työryhmä on muistiossaan ottanut kantaa seuraavien asiakokonaisuuksien osalta sovellettaviin maksupoliittisiin linjauksiin: - Viranomaisten välinen suoritetuotanto - Tilastojen, tutkimusten, selvitysten ja tietoaineistojen hinnoittelu - Neuvonnan, ohjeiden, opastamisen ja tiedottamisen maksullisuus - Julkisuuslakiin liittyvät suoritemaksut - Viranomaisten päätösten hinnoittelu Lisäksi työryhmä on tarkastellut yleisenä kysymyksenä maksuperustelain mukaisen liiketaloudellisen hinnoittelun soveltamisalaa ja siihen liittyviä kehittämismahdollisuuksia sekä käsitellyt arvonlisäveron huomioon ottamista julkisoikeudellisten suoritteiden omakustannusarvoa laskettaessa. Työryhmä on myös laatinut listauksen hallinnonalan maksuasetusten valmistelussa noudatettavista periaatteista ja muutoin huomioon otettavista seikoista. Avainsanat: Valtion maksuperustelaki ja -asetus, julkisoikeudellinen suorite, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltava suorite, markkinasuorite, maksupolitiikka, maksun määrääminen, hinnoittelu, tulosohjaus Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 8/2001 Kokonaissivumäärä: 151 Kieli: suomi Jakaja: Valtiovarainministeriö, budjettiosasto ISSN: Hinta: 50 mk + alv Kustantaja: Valtiovarainministeriö ISBN: Luottamuksellisuus: julkinen

4 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli mennessä 1) kartoittaa valtiovarainministeriön hallinnonalan maksullisessa toiminnassa tuotettavat suoritteet sekä maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet; 2) arvioida hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavat kustannuslaskennan menetelmät; 3) ratkaista mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyvät tulkintaja määrittelyvaikeudet; 4) määritellä hallinnonalan maksullisessa toiminnassa noudatettavat maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet; sekä 5) tehdä ehdotukset hallinnonalan maksupäätösten valmistelussa ja seurannassa noudatettaviksi yleisiksi periaatteiksi. Arvioidessaan kohdassa 2 tarkoitettuja kustannuslaskennassa sovellettavia järjestelmiä työryhmän tuli käyttää hyväksi valtiovarainministeriön hallinnonalalla tehtyä laskentatoimentilan kartoitusta vuodelta Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale ja jäseniksi talouspäällikkö Maija Arra, vanhempi hallitussihteeri Sirkka-Liisa Heino, neuvotteleva virkamies Helena Ikonen, ylitarkastaja Riitta Merikoski ja neuvotteleva virkamies Anja Simola, kaikki valtiovarainministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi määrättiin erikoistutkija Niko Ijäs Valtiokonttorista. Työryhmä otti nimekseen "Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikka -työryhmä". Työryhmä piti työnsä aikana 41 kokousta. Työryhmän määräaikaa jatkettiin saakka. Työryhmä on työnsä aikana kuullut hallinnonalan virastojen ja laitoksien edustajia. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa valtiovarainministeriölle. Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2001 Hannu Taipale Maija Arra Sirkka-Liisa Heino Helena Ikonen Riitta Merikoski Anja Simola Niko Ijäs

5 SISÄLLYS Muistio-osa Kuvailulehti Luovutuskirje 1 Toimeksiannon toteuttamisesta Valtion maksullinen toiminta Maksulainsäädännöstä Perustuslain Valtion maksuperustelaki (150/1992) Erityismaksulainsäädäntö Maksullisen toiminnan ohjaus Maksullinen toiminta käytännössä Suoritteiden luonteesta Tulot ja kustannusvastaavuus Netto- ja bruttobudjetoinnin vaikutus Kokemuksista ja kehittämistarpeista Hallinnonalan yhteiset maksupoliittiset kysymykset Viranomaisten välinen suoritetuotanto Suoritteiden maksullisuus ja maksuttomuus maksuperustelain mukaan Maksuja perivät yksiköt Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Verohallitus ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: verotustietojen käyttö Valtiokonttori: antolainojen hallinnoinnin maksullistaminen Verohallinto: Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverotuksen kustannusten korvaus Tilastojen, tutkimusten, selvitysten ja tietoaineistojen hinnoittelu Hinnoitteluperiaatteet Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Verohallinto: verotustilastojen hinnoittelu Tilastokeskus: Internet-tilastojen maksullisuus Neuvonnan, ohjeiden, opastamisen ja tiedottamisen maksullisuus Neuvot, ohjeet ja henkilökohtainen opastus Tiedottaminen ja yleinen opastus Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Tullilaitos: asiakasneuvonta yrityksissä Verohallinto: puhelinpalvelujärjestelmän/veroneuvonnan maksullistaminen Julkisuuslakiin liittyvät suoritemaksut Yleistä Valokopioiden ja muiden jäljenteiden hinnoittelusta Viranomaisen päätösten hinnoittelu Hinnoitteluperiaatteet Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Valtiovarainministeriö: rahoitusmarkkinaosaston päätökset Verohallinto ja tullilaitos: ennakkotiedot ja ennakkoratkaisut Tullilaitos: lupien peruuttamisen maksullisuus Muut kysymykset Liiketaloudellinen hinnoittelu maksuperustelaissa Arvonlisävero ja julkisoikeudellisten suoritteiden omakustannusarvo... 44

6 4 Virasto- ja laitoskohtaisia erityiskysymyksiä Valtiovarainministeriö Eräät suoritteet ministeriötasolla Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Sopimusten luonteen määrittely Valtiokonttori Liikelaitosten tapaturmakorvausten hoitokulujen korvaaminen Eläkkeiden hoitokulujen korvaaminen Tullilaitos Tullitoimenpiteiden maksuperusteet Tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antaminen Valvontatilojen maksuttomuudesta tullilaitokselle Tullitoimenpiteiden maksullisuudesta eräissä EU-maissa Maksuasetusten valmistelusta Lähtökohdista Maksuasetusten valmistelussa huomioon otettavaa Maksuperustelain yhtenäisestä soveltamisesta hallinnonalalla Maksullisen toiminnan seurannasta Liiteosa: Erillinen sisällysluettelo (Liitteet 1-19)

7 1 TOIMEKSIANNON TOTEUTTAMISESTA Maksupolitiikka Kysely virastoille ja laitoksille Suoritetuotantoon liittyvällä maksupolitiikalla työryhmä tarkoittaa maksuperustelain ja erityismaksulainsäädännön mukaisten maksullistamis- ja hinnoitteluperiaatteiden soveltamista hallinnonalan virastojen ja laitosten suoritetuotantoon. Käytännössä tämä tarkoittaa lain salliman maksullistamis- ja hinnoittelujoustavuuden tietoista ja perusteltua soveltamista maksullisen toiminnan hinnoittelussa. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tilivirastoja ovat valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, tullilaitos, Verohallitus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Tilastokeskus, joille jokaiselle on vahvistettu oma maksupäätös (nyk. maksuasetus). Hallinnonalalla noudatettavan maksupolitiikan määrittelemiseksi työryhmä kartoitti kyselyllä hallinnonalan virastojen ja laitosten suoritetuotantoa, suoritteiden maksullisuuden ja hinnoittelun perusteita sekä maksullisessa toiminnassa esiintyviä tulkinta- ja määrittelyvaikeuksia. Kysely samoin kuin virastojen ja laitosten vastaukset työryhmän tekemin täydennyksin on kuvattu muistion liiteosan liitteessä 16. Maksullisessa toiminnassa esiintyviä tulkinta- ja menettelykysymyksiä käsiteltiin myös ao. organisaation edustajien ja työryhmän yhteisissä kokouksissa. Työryhmän ja hallinnonalan tilivirastojen välinen vuorovaikutus oli syynä siihen, että monet alun perin kyselyssä ja keskustelussa esiin tuodut ongelmat korjaantuivat jo työryhmän työn kuluessa. Tätä on pidettävä yksinomaan myönteisenä ja työryhmän valitseman työskentelytavan yhtenä tavoitteena. Toisaalta työryhmän käsittelyyn tuotiin monia sellaisia kysymyksiä, joilla ei käsittelyn lopputuloksena todettu olevan maksupoliittista ulottuvuutta. Kustannuslaskenta Muistion sisällöstä Toimeksiannossa edellytettiin muun ohella, että työryhmä arvioi hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavat kustannuslaskennan menetelmät. Työryhmän työn laajuudesta johtuen varsinainen arviointi ei ole ollut mahdollista. Työryhmä on kuitenkin tarkastellut hallinnonalan virastojen ja laitosten kustannuslaskennan yleistä tilaa perehtymällä virastojen ja laitosten antamiin vastauksiin koskien ministeriön tuloksellisuusseurannan ja laskentatoimen tilan kartoitusta (kartoitus oli osa tuloksellisuuden raportointia ja johtamista palvelevan laskentatoimen hanketta). Tiedot ovat vuodelta Lisäksi työryhmä on perehtynyt Valtiontalouden tarkastusviraston havaintoihin virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta. Näissä havainnossa on arvioitu mm. kustannuslaskennan tilaa. Hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyvien maksuperustelain tulkintaan liittyvien useiden yksittäisten virastokohtaisten ongelmatilanteiden lisäksi työryhmä on muistiossaan ottanut myös yleisempää kantaa maksuperustelain soveltamisperiaatteiden selkiyttämiseen mm. seuraavien asioiden osalta: 1) viranomaisten välinen suoritetuotanto, 2) tilastojen, tutkimusten, selvitysten ja tietoaineistojen hinnoittelu, 3) neuvonnan, ohjeiden, opastamisen ja tiedottamisen maksullisuus, 4) julkisuuslakiin liittyvät suoritemaksut, 5) viranomaisten päätösten hinnoittelu ja 6) liiketaloudellisen hinnoittelun soveltamisala virastojen ja laitosten

8 2 suoritetuotannossa. Näiden kannanottojen tarkoituksena on helpottaa myös muiden hallinnonalojen maksupolitiikan valmistelua. Työryhmämuistion luvussa 2 on käsitelty valtion maksullista toimintaa sääntelevää lainsäädäntöä sekä valtion maksullisen toiminnan ohjausta, laajuutta ja siinä aiemmin havaittuja kehittämistarpeita. Luvussa 3 on käsitelty valtiovarainministeriön hallinnonalan ne maksupoliittiset kysymykset, jotka työryhmän tekemän kyselyn perusteella koskettivat useata hallinnonalan virastoa tai laitosta. Luvussa 4 on käsitelty vain ao. virastoa tai laitosta koskeneet erityiskysymykset. Luku 5 sisältää maksuasetusten valmistelua koskevan toimiohjeen. Muistion liiteosa sisältää työryhmän tekemään kyselyyn liittyvän aineiston lisäksi mm. virastojen ja laitosten maksupäätökset ja kuvauksen kunkin viraston tai laitoksen maksullisesta toiminnasta. Lukuohje Tässä muistiossa maksupolitiikkaa valtiovarainministeriön hallinnonalalla käsitelleen työryhmän kannanotot ja suositukset on esitetty sisäänvedettynä kursiivitekstinä. Selkeyssyistä sisäänvetojen yhteydessä on tarvittaessa käytetty numerointia erottelemaan kannanottojen/suositusten asiakohdat toisistaan. Muistioon ei sisälly erillistä yhteenvetoa kuvailulehden tiivistelmän lisäksi.

9 3 2 VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA Valtion maksullista toimintaa sääntelee perustuslain nojalla annettu maksulainsäädäntö. Tämän lisäksi maksullista toimintaa ohjaavat käytännössä mm. talousarviolain ja -asetuksen säännökset sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset ja ohjeet. Vuonna 1999 valtion maksullisen toiminnan tulot olivat yhteensä 6,9 mrd. mk. 2.1 Maksulainsäädännöstä Perustuslain 81 Valtion viranomaisten tuottamistaan suoritteista perimät maksut ovat vastikkeita julkisen vallan palveluista. Suomen perustuslain (731/1999) 81 :n mukaan valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Uuden voimaantulleen perustuslain 81 vastaa sisällöltään aiempaa hallitusmuodon 62 :ää Valtion maksuperustelaki (150/1992) Nykyinen valtion maksuperustelaki tuli voimaan Maksuperustelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 176/1991 vp.) mukaan lakiehdotuksen tavoitteena oli uudistaa valtion maksullisen toiminnan lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa tulosbudjetoinnin ja -ohjauksen periaatteiden ja menettelytapojen käyttöönoton valtion maksullisessa toiminnassa. Tavoitteena oli, että säädettävä yleislaki soveltuisi mahdollisimman monille viranomaisille. Hallituksen esityksen mukaan lain ja sen nojalla annettavien säädösten ja määräysten perusteella viranomaiset voisivat periä maksuja virkatoimista, palveluista, tuottamistaan tavaroista ja muusta toiminnastaan. Esityksen mukaan valtion koko suoritetuotanto selvitettäisiin, ja päätös maksujen perimisestä tai perimättä jättämisestä tehtäisiin yleisillä ja yhtenäisillä perusteilla. Maksuperustelakia koskevan hallituksen esityksen mukaan uudistuksella pyrittiin: 1. Määrittelemään hallitusmuodon 62 :n edellyttämät maksullisuuden yleiset perusteet; 2. Selkeyttämään maksullisen toiminnan toimivaltaa - keventämällä ylempien valtion hallinnon elinten tehtävämäärää, - lisäämällä ministeriöiden merkitystä hallinnonalansa ohjaajana ja - vahvistamalla viranomaisten asemaa sen toiminnasta päätettäessä;

10 4 3. Ottamaan käyttöön liiketoiminnan periaatteet valtion maksullisessa toiminnassa siten, että taloudellinen tulosvastuu otetaan käyttöön varsinkin liiketoiminnan luonteisessa maksullisessa toiminnassa; sekä 4. Selkeyttämään ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Keinoina edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi esitettiin yleisiä koko valtiota koskevia säännöksiä valtion suoritteiden maksullisuudesta, erilaisesta hinnoittelusta erilaisten suoritteiden osalta, hallinnon keventämistä viranomaisten toimivaltaa ja vastuuta lisättäessä sekä vanhentuneen lainsäädännön kehittämistä. Maksuperustelaki on yleislaki Maksuperustelain 1 :ssä säädetään valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista. Maksuperustelaki on yleislaki, jota sovelletaan valtion viranomaisten maksulliseen suoritetuotantoon, jos viranomaisen suoritteiden maksullisuudesta ei ole lailla tai sen nojalla annetulla asetuksella toisin säädetty. Laki koskee myös tasavallan presidentin, eduskunnan, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa samoin kuin valtiontalouden tarkastusvirastoa. Maksuperustelaki ei koske valtion liikelaitoksia, joiden maksullinen toiminta perustuu valtion liikelaitoslakiin (627/1987). Laki ei myöskään koske valtion rahastoja, ellei rahastoista toisin säädetä. Maksullisuus pääsääntönä Maksuperustelain 4 :n (961/1998) mukaan maksu tulee periä 1) tavaroista, jotka valtion viranomainen on tuottanut; 2) palveluista, jotka on tuotettu tilauksesta tai muusta toimeksiannosta; 3) päätöksistä, jotka on tehty hakemuksesta; 4) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikaisesta luovuttamisesta; sekä 5) muusta toiminnasta, milloin suoritteen tuottaminen on seurausta vastaanottajan toimenpiteestä. Jos suoritteen maksuttomuudelle on perusteltu syy, maksu voidaan jättää perimättä. Suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. Seuraavassa kuviossa on havainnollistettu, miten asiakkaan aloitteesta tapahtuva suoritetuotanto suhteutuu maksuperustelain suoritemäärittelyihin. Kysymys on maksuperustelain soveltamisalaan kuuluvasta suoritetuotannosta.

11 5 VALTION VIRANOMAISEN SUORITTEET MAKSUTTOMAT SUORITTEET MAKSULLISET SUORITTEET Lähtökohtaisesti maksulliset, mutta perustellusta syystä maksuttomat (4.1 ) Kollektiivisuoritteet (5 1-kohta) Toimeentuloa turvaavan etuuden antaminen (5 2-kohta) Vähäisiä kustannuksia aiheuttavat neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen (5 3-kohta) Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet Monopolisuoritteet (7.2 ) Liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet (7.1 ) Kollektiivisuoritteet, toimeentuloa turvaavan etuuden antaminen ja neuvot maksuttomia Vaikka maksuperustelain soveltamisala sinänsä on yleinen, ei valtion kaikkia suoritteita ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi säätää maksullisiksi. Maksuperustelain 5 :ssä on määritelty ne suoritteet, jotka ovat maksuttomia, jollei suoritteen maksullisuudelle ole erityisiä syitä: 1. Kollektiivisuoritteet eli suoritteet, joiden tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään. Useimmiten tällä on katsottu tarkoitettavan valtion yleistä hallintoa ja järjestyksen ylläpitoa. 2. Suoritteet, joiden tarkoituksena on toimeentulon turvaavan etuuden antaminen. 3. Viranomaisen neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia. Kahdenlaisia maksullisia suoritteita Valtion virastojen ja laitosten maksulliset suoritteet on maksuperustelaissa jaettu julkisoikeudellisiin suoritteisiin ja muihin suoritteisiin. Julkisoikeudellisia suoritteita ovat suoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus (3.2 ). Tällaisessa valtion yksinoikeudeksi säädetyssä suoritetuotannossa on kysymys julkisen vallan käyttämisestä; toimiakseen laillisesti kansalaisen on hankittava jokin valtion viranomaisen tuottama suorite (ns. kysyntäpakko). Julkisoikeudellisia suoritteita ovat esimerkiksi ajokortti, passi ja lainhuuto.

12 6 Muita kuin julkisoikeudellisia maksullisia suoritteita on kutsuttu markkinasuoritteiksi tai liiketaloudellisesti hinnoitelluiksi suoritteiksi. Ne on lähtökohtaisesti hinnoiteltava liiketaloudellisin perustein (7.1 ). Julkisoikeudellisen suoritteen hinnoittelun lähtökohtana on omakustannusarvo Omakustannusarvo Kiinteä maksu Omakustannusarvosta poikkeaminen Viranomaisten välinen suoritetuotanto Kustannustehokkuus Julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustannusarvoa (6.1 ). Valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 1 :n 1 momentin mukaan suoritteen omakustannusarvoon luetaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi suoritteen tuottamisen aiheuttama osuus hallinto, toimitila- ja pääomakustannuksista. Mikäli suoritteen tuottamiseen osallistuu myös muita valtion viranomaisia, luetaan myös näille aiheutuvat edellä mainitut kustannukset suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Yhden tai useamman viranomaisen samanlaatuisista julkisoikeudellisista suoritteista voidaan määrätä samansuuruinen maksu silloinkin, kun suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvat kustannukset poikkeavat toisistaan (6.2 ). Tällaista kiinteää maksua määrättäessä on otettava huomioon suoritteiden keskimääräinen kokonaiskustannus. Maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos siihen terveyden- ja sairaanhoitoon, ympäristönsuojeluun, koulutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä on perusteltua syytä. Erityisestä syystä maksu voidaan myös tietyltä ryhmältä määrätä perittäväksi omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Samoin erityisestä syystä saadaan maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi, määrätä omakustannusarvoa korkeammaksi (6.3 ). Silloin, kun julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätään perittäväksi maksu, peritään vastaava maksu myös valtion viranomaiselta, jollei muuhun menettelyyn ole erityistä syytä (6.4 ). Tällä säännöksellä pyrittiin selventämään viranomaisten työnjakoa, saamaan esille piilokustannukset ja kohdistamaan kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisesti oikealle viranomaiselle ja näin saamaan mm. nettobudjetointi toimimaan oikein. Tarkoituksena oli myös karsia viranomaisten väliset tarpeettomat ilmaispalvelut ja vähentää näin valtion tehtäviä. Tuloksellisuuden parantamiseksi omakustannusarvoon perustuvassa hinnoittelutilanteessa maksuperustelakiin sisällytettiin säännös, jonka mukaan suoritetta tuottavan viranomaisen asiana on huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia kuin mitä suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää (6.5 ). Markkinasuoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisen perustein Muiden maksullisten suoritteiden kuin julkisoikeudellisten suoritteiden, eli ns. markkinasuoritteiden, hinnoittelussa maksuperustelaki tuntee kaksi eri hinnoitte-

13 7 luperiaatetta: varsinaisen liiketaloudellisen hinnoittelun (7.1 ) ja ns. monopolisuoritteiden hinnoittelun (7.2 ; 961/1998). Monopolisuoritteet Kilpailulainsäädäntö Kannattavuusvaatimus Hintatuki Muut markkinasuoritteet Monopolisuoritteet ovat sellaisia muita suoritteita, joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus (kysyntä ei kuitenkaan perustu lakiin tai asetukseen kuten julkisoikeudellisten suoritteiden kohdalla). Monopolisuoritteesta perittävä maksu saadaan määrätä myös niin, että se varsinaisen liiketaloudellisen hinnoittelun sijasta vastaa suoritteen omakustannusarvoa. Muut markkinasuoritteet kuin monopolisuoritteet hinnoitellaan aina liiketaloudellisin perustein. Maksuperustelaki edellyttää markkinasuoritteiden tuotannolta kokonaiskannattavuutta. Kannattavuutta ei edellytetä yksittäisten suoritteiden tai suoriteryhmien osalta vaan koko toiminnalta, yksiköltä tai virastolta. Hinnoista voidaan näin ollen neuvotella. Virasto voi antaa liiketaloudellisia alennuksia ja hinnoitella muutenkin kysynnän ja kilpailutilanteen mukaan. Kannattavuuden ei välttämättä tarvitse toteutua vuositasolla. Kannattavuusvaatimus tarkoittaa sitä, että toiminnan tuotoilla tulee kattaa vähintään toiminnan kustannukset ja toimintaan oman pääoman ehdoin sijoitetulle pääomalle asetettava tuottovaade. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien markkinasuoritteiden hintoja voidaan alentaa valtion talousarvioon otettavalla erityisellä hintatukimäärärahalla (7.1 ). Hintatukea ei käsitteellisesti tule sekoittaa siihen, että tietyistä julkisoikeudellisista suoritteista voidaan periä omakustannusarvoa alempi maksu. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan hintatuki kohdistetaan maksullisen toiminnan tulojen ja näitä vastaavien erillismenojen erotukseen. Eduskunnan myöntämällä hintatuella katetaan hinnan alennuksesta muutoin aiheutuva alijäämäisyys erillismenojen osalta. Markkinasuoritteiden hinnoittelussa on kilpailunrajoituslain (480/1992) 3 :n nojalla otettava huomioon myös asianomaisen lain säännökset. Kilpailunrajoituslain 2 luvussa on lueteltu selkeästi kielletyt (4-7 ) ja vahingollisia vaikutuksia omaavat (9 ) kilpailunrajoitukset. Myös maksuperustelaki sisältää selventävän viittaussäännöksen kilpailunrajoituslakiin monopolisuoritteiden hinnoittelun osalta (7.3 ). Säännöksen mukaan viranomaisen on otettava suoritteiden hinnoittelussa huomioon kilpailunrajoituslain määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat säännökset, jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkinaasemassa. Ministeriö ja asianomainen viranomainen päättävät maksuista Päätöstoimivalta hallinnonalan maksuista kuuluu maksuperustelain mukaan pääsääntöisesti asianomaisille ministeriöille ja suoritetta tuottaville viranomaisille. Asianomainen ministeriö päättää, mitkä hallinnonalan suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein (8.2 ). Ministeriö päättää myös 6 :n 2 momentissa tarkoitetuista kiin-

14 8 teistä maksuista sekä mistä suoritteesta ja suoriteryhmästä, millä perusteella ja miten maksun suuruus voidaan määrätä suoritteen omakustannusarvosta poiketen (8.3 ). Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon päätösten maksullisuudesta sekä siitä, mistä päätöksestä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Samoin em. tilanteissa kiinteistä maksuista ja omakustannusarvosta poikkeavasta hinnoittelusta säädetään asetuksella (8.1 ). Muissa em. maksuja koskevissa asioissa toimivalta on ao. ministeriöllä. Milloin ministeriön ratkaisuvaltaan muutoin kuuluva asia saatetaan valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi, maksun suuruus määräytyy sen mukaisesti kuin kysymyksessä olisi ministeriön päätös (8.4 ). Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa toimivalta maksuja ja suoritteiden hinnoittelua koskevissa asioissa on ao. viranomaisella (9 ). Viranomaisella on mm. oikeus päättää markkinasuoritteiden hinnoittelusta. Eduskunnan, tasavallan presidentin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliat, valtiontalouden tarkastusvirasto, oikeuskanslerinvirasto sekä Suomen Pankki ja kansaneläkelaitos määräävät itse maksuistaan (10 ) Erityismaksulainsäädäntö Valtion maksuperustelakia säädettäessä tavoitteena oli säätää maksuja koskeva yleislaki, joka olisi soveltunut mahdollisimman monille viranomaisille. Suoritehinnoittelu perustuu kuitenkin useissa tapauksissa erityislainsäädännössä oleviin maksusäännöksiin, joiden hinnoitteluperiaatteet poikkeavat maksuperustelain periaatteista. Syyt erityismaksulainsäädännön olemassa ololle ovat varsin moninaisia. Useimmiten taustalla ovat voimakkaat yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, joiden toteuttamista maksuperustelain puitteissa ei ole katsottu mahdolliseksi tai perustelluksi. Näissä tapauksissa on useimmiten olemassa myös ao. suoritteiden tuottamisperiaatteita koskevaa erillistä lainsäädäntöä. Myös kansainväliset ulottuvuudet rajoittavat maksuperustelain soveltamista eräissä tapauksissa. Valtiovarainministeriön hallinnonalalla erityismaksulainsäädännön nojalla tuotettavia maksullisia suoritteita on ainoastaan Valtiokonttorilla. Nämä ovat tapaturmavakuutuskorvauslain mukaiset suoritteet, ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen suoritteet ja liikennevahinkoturvamaksut. Lainsäädäntöä, joka velvoittaa viranomaisen tietyn suoritteen luovuttamiseen esim. toiselle viranomaiselle ilman kustannusten korvausta, ei pidetä erityismaksulainsäädäntönä.

15 9 2.2 Maksullisen toiminnan ohjaus Oma ministeriö ohjaa - valtiovarainministeriö koordinoi Maksullisen toiminnan ohjausvastuu on ministeriöllä oman hallinnonalansa osalta. Vastuu konkretisoituu virastojen ja laitosten perimiä maksuja koskevan päätöksenteon valmistelussa ja ministeriön päätöksenteossa sekä maksulliselle toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Sekä ohjausvastuussa olevia ministeriöitä että maksullista toimintaa harjoittavia virastoja ja laitoksia sitovat yhteiset talousarviolain ja -asetuksen säännökset sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset koskien mm. laskentatoimen järjestämistä, maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa sekä maksullisen toiminnan raportointia. Maksuperustelain 12 a :n (961/1998) mukaan valtiovarainministeriö voi maksuperustelain yhdenmukaiseksi soveltamiseksi antaa ohjeita suoritteiden maksullistamiseen ja hinnoitteluun sovellettavista yleisistä periaatteista sekä maksuperustelain yleiseen hallinnointiin liittyvistä menettelytavoista. Hallituksen esityksen (HE 203/1998 vp.) mukaan säännöksellä ei ole tarkoitus rajoittaa ministeriöille eikä virastoille maksuperustelain mukaan kuuluvaa ratkaisutoimivaltaa, vaan luoda keino vastata tarvittaessa nopeasti ja keskitetysti virastojen tuottamien suoritteiden monipuolisuudesta ja jatkuvasta muutoksesta aiheutuviin hinnoittelu- ja muihin yleisiin soveltamisvaikeuksiin. Budjetointi Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 1 :n 3 momentin mukaan talousarvioehdotukset on laadittava talousarviota koskevien säännösten sekä valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön antamien määräysten mukaisesti. Valtiovarainministeriö on antanut määräyksen toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta ( ; TM 0103). Määräyksiin sisältyy maksullisen toiminnan budjetointia koskevia erityismääräyksiä (kohta 3.3). Tulossopimuksessa sovitaan tavoitteista Ministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten väliset tulostavoitteet asianomaiselle varainhoitovuodelle asetetaan useimmiten tulossopimusmenettelyä käyttäen. Tulos(tavoite)sopimuksessa kirjattavat tulostavoitteet koskevat myös maksullista toimintaa. Talousarvioasetuksen 65 :n mukaan tiliviraston toimintakertomuksen tulee sisältää mm. tiedot maksullisen toiminnan kannattavuudesta ja vertailut asetettuihin tavoitteisiin. Laskentatoimi seuraa tavoitteiden toteutumista Valtion talousarvioasetuksen 55 :n (600/1997) mukaan viraston ja laitoksen on järjestettävä valtion talousarviosta annetun lain 16 :ssä tarkoitettu muu laskentatoimensa samoin kuin muu seurantajärjestelmänsä siten, että ne tuottavat sisäisen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät tiedot tuotettujen suoritteiden mää-

16 10 rästä, laadusta ja kustannuksista ja maksullisen toiminnan kannattavuudesta sekä niiden kehityksestä. Valtiokonttori voi antaa edellä tarkoitettua laskentatointa ja sen järjestämistä koskevia määräyksiä. Tilinpäätöksessä raportoidaan tavoitteiden saavuttamisesta Valtion talousarviosta annetun asetuksen 65 :n 2 momentin (600/1997) mukaan tiliviraston toimintakertomuksen tulee sisältää mm. tiedot maksullisen toiminnan kannattavuudesta ja vertailut asetettuihin tavoitteisiin. Toimintakertomus on osa tiliviraston hyväksyttyä tilinpäätöstä. Ministeriön laatimaan hallinnonalan toimintakertomuksen tulee sisältää mm. kuvaus ministeriön hallinnonalan palvelu- ja tuotantotoiminnan vaikuttavuuden, laadun ja taloudellisuuden kehityksestä sekä katsaus ministeriön toimialaan kuuluvaan liike- ja muuhun taloudelliseen toimintaan (65.1 ). Tiliviraston toimintakertomuksen laadintaa on ohjeistettu Valtiokonttorin ohjeessa "Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat, ohje tilinpäätösasiakirjasta tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolisille rahastoille" (1999). Hallinnonalan toimintakertomuksen laadintaa on ohjeistanut valtiovarainministeriö ( ; TM 0102). Talousarviolain 15 :n 2 momentissa (165/1992) säädetään maksullisen toiminnan kannattavuuden seurannasta. Säännöksen mukaan viraston ja laitoksen on järjestettävä maksullisen toiminnan kannattavuuden seuranta siten, että sen vuositulos voidaan esittää viraston tai laitoksen tilinpäätöksen yhteydessä, jollei maksullinen toiminta ole vähäistä. Kannattavuuden raportointi tehdään kustannusvastaavuuslaskelmalla, jonka laatimisesta Valtiokonttori on antanut määräyksen ( ; 8/03/97). Määräyksen mukaan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen on pakollista, jos määräyksen mukaisen maksullisen toiminnan osa-alueen tulot ylittävät mk. Mainitut osa-alueet ovat 1) maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 2) maksuperustelain mukaiset muut suoritteet (liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet ja monopolisuoritteet ja 3) erityislain mukaiset suoritteet lakikohtaisesti. Laskelmat esitetään toimintakertomuksessa. Tuottovaatimus Valtion talousarvioasetuksen 56 :n (600/1997) mukaan investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa käytetään tuottovaatimuksena markkamääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle. Maksullisen toiminnan kannattavuuden tarkastelussa tuottovaatimus otetaan huomioon korkokustannuksena kustannusvastaavuuslaskelmassa. Valtiokonttori laskee ja ilmoittaa vuosittain käytettävän korkokannan. Valtiokonttori on ilmoittanut (2/03/2001) vuoden 2001 korkokannaksi 5,3 %.

17 2.3 Maksullinen toiminta käytännössä Suoritteiden luonteesta 11 Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet Viranomaisen maksullisena toimintana tuottamat suoritteet ovat hyvin monenlaisia. Tuottaessaan asiakkaalle tämän pyynnöstä julkisoikeudellisen suoritteen viranomainen käyttää julkista valtaa. Asiakkaan kannalta tällainen suorite merkitsee sitä, että hänellä on oikeus johonkin, joka muuten ei olisi lain mukaan sallittua tai mahdollista. Usein kyse on viranomaisen antamista luvista ja päätöksistä tai lakisääteisestä valvonnasta. Valtiovarainministeriön hallinnonalalla tällaisia suoritteita ovat esimerkiksi valtiovarainministeriön antama lupa arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen sekä Tullihallituksen ja verohallinnon ennakkotiedot ja ennakkoratkaisut. Valtion viranomaisen tuottamien markkinasuoritteiden kysyntä ei perustu lakiin. Markkinasuoritetuotannon hinnoittelu perustuu siihen, että niitä tuottavat myös muut kuin valtion viranomaiset. Käytännössä kuitenkin suuri osa markkinasuoritteista on sellaisia, ettei niille löydy vastinetta tai kilpailijaa vapailta markkinoilta (monopolisuoritteet). Monopolisuoritteita ovat esimerkiksi viranomaisen tuottamat työryhmämuistiot ja muut selvitykset sekä valokopiot, joita viranomainen myy hallussaan olevista asiakirjoista. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavia markkinasuoritteita tuottaessaan virastot toimivat kilpailluilla hyödykemarkkinoilla yhdessä muiden palvelun tarjoajien kanssa. Yleisiä valtion viranomaisen liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita ovat mm. tilaustutkimukset ja -selvitykset, erilaiset koulutus-, asiantuntija- ja konsulttipalvelut, kirjastopalvelut, erilaisten tietojen luovutus tietokannoista sekä tietojen suorakäyttö ja tiedonhaut, suunnittelu- ja rakentamispalvelut sekä toimitilojen ja kaluston vuokraus Tulot ja kustannusvastaavuus Valtion maksullisen toiminnan tulot olivat vuonna 1999 yhteensä 6,9 mrd. mk. Vuoteen 1998 verrattuna maksullisen toiminnan tulot vähenivät 19 % mikä johtuu valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimineen Valtion kiinteistölaitoksen muuttumisesta liikelaitokseksi vuoden 1999 alusta. Vuoden 1999 tuloista 76 % kertyi valtion maksuperustelain ja 24 % erityismaksulainsäädännön nojalla. Erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden tulojen tason nousu vuodesta 1997 johtuu siitä, että rata- ja väylämaksutulot eivät ole tätä ennen sisältyneet ao. tilivirastojen ilmoittamiin tietoihin. Koko valtio Tulot Vuosina valtion maksullisen toiminnan tulot ovat kehittyneet seuraavasti (tmk): MPL; julkisoikeudelliset suoritteet MPL; markkinasuoritteet Erityislakien nojalla hinnoitellut suoritteet YHTEENSÄ

18 tulot (mrd. mk) 4 Erityislakien suoritteet MPL; markkinasuoritteet MPL; julkisoikeudelliset suoritteet MPL: markkinasuoritteet Kustannusvastaavuus Kokonaisuutena katsoen valtion maksullinen toiminta on ollut alijäämäistä. Yksittäisen tiliviraston toiminnan alijäämäisyys voi olla seurausta siitä, ettei kustannusvastaavuuden tavoittelussa ole onnistuttu tai ettei 100 % tai sitä suurempi kustannusvastaavuus ole edes ollut toiminnan taloudellisena tavoitteena. Esimerkiksi erityislakien mukaisten suoritteiden maksujen määrääminen perustuu usein muihin tekijöihin kuin toiminnan kustannuksiin. Julkisoikeudellisista suoritteista puolestaan saatetaan maksuperustelain tarkoittamien perusteltujen ja erityisten syiden nojalla periä omakustannusarvoa alempi maksu. Joidenkin tilivirastojen markkinasuoritteiden hintojen alentamiseksi osoitetaan valtion talousarviossa hintatukea. Hintatuki kohdistetaan talousarvion laadintamääräyksen mukaan maksullisen toiminnan tuottojen ja erillismenojen erotukseen. Koska kustannusvastaavuuslaskelmassa ovat mukana myös yhteiskustannukset ja pääomakustannukset, voi toiminnan kustannusvastaavuus talousarviossa myönnetyn hintatuen käytöstä huolimatta olla alle 100 % Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) MPL: julkisoikeudelliset suoritteet Erityislait YHTEENSÄ

19 13 Valtiovarainministeriön hallinnonala Tulot Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksullisen toiminnan tulot olivat vuonna 1999 yhteensä 135 Mmk eli 2 prosenttia koko valtionhallinnon maksullisen toiminnan tuloista. Tulojen lasku vuoteen 1998 verrattuna johtuu Valtion kiinteistölaitoksen liikelaitostamisesta. Eniten tuottoja oli Tilastokeskuksella ja vähiten valtiovarainministeriöllä. Alla olevissa luvuissa ei ole mukana Valtion kiinteistölaitosta. Tiliviraston nimi Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet (1000 mk) Erityislait (1000 mk) Yhteensä (1000 mk) (1000 mk) Valtiovarainministeriö Valtiokonttori Tullihallitus Verohallitus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tilastokeskus Yhteensä Kustannusvastaavuus Hallinnonalalla maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita tuottavat valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, tullilaitos ja verohallinto. Valtiovarainministeriön julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot eivät ylitä kustannusvastaavuuslaskelman laatimisrajaa ( mk), minkä vuoksi laskelmaa ei ole laadittu. Hallinnonalan julkisoikeudellisen suoritetuotannon alijäämää vuonna 1999 oli 4,8 Mmk. Kustannusvastaavuus oli 92 %. Alijäämän aiheuttivat verohallinnon suoritteet, joista osa hinnoitellaan alle omakustannusarvon. Markkinasuoritetuotanto oli lähes kaikilta osin ylijäämäistä. Kustannusvastaavuus oli 104 %. Hallinnonalan virastojen ja laitosten maksullisen toiminnan yli-/alijäämä ja kustannusvastaavuus/kannattavuus suoriteryhmittäin vuonna 1999 on esitetty seuraavassa taulukossa. Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet Erityislait Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kannattavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Valtiovarainministeriö (tietoa ei ole) (tietoa ei ole) (tietoa ei ole) (tietoa ei ole) Valtiokonttori Tullilaitos Verohallitus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tilastokeskus YHTEENSÄ

20 2.3.3 Netto- ja bruttobudjetoinnin vaikutus 14 Valtiontaloutta koskevia perustuslaintasoisia säännöksiä muutettiin vuonna Tavoitteena oli mm. mahdollistaa valtiontalouden joustavampi hoito tulosohjauksen edellyttämällä tavalla. Yksi keskeinen uudistus oli toimintamenojen nettobudjetoinnin mahdollistaminen. Nettobudjetoinnin mahdollistava säännös on otettu hallitusmuodosta uuteen perustuslakiin sellaisenaan. Perustuslain 84 :n 1 momentin mukaan lailla voidaan säätää, että talousarvioon voidaan ottaa joistakin toisiinsa välittömästi liittyvistä tuloista ja menoista vain niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat. Maksullisen toiminnan nettobudjetointia koskee talousarviolain 3 a :n 1 momentin 3- kohta (165/1992), jonka mukaan viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot voidaan nettobudjetoida. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan maksullisen toiminnan tulot ja menot budjetoidaan joko bruttomääräisenä tulomomentille ja menomomentille tai nettomääräisenä toimintamenomomentille. Bruttobudjetointi merkitsee sitä, että maksullisen toiminnan tulot kertyvät budjetin tulomomenteille budjetin katteeksi. Nettobudjetoitaessa virasto saa tulot omaan käyttöönsä. Maksullinen suoritetuotanto on nettobudjetoinnin merkittävin soveltamisalue. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan nettobudjetointia voidaan soveltaa niissä virastoissa ja laitoksissa, joiden laskentatoimi tuottaa tiedot sekä viraston kokonaiskustannuksista että maksullisen toiminnan erilliskustannuksista. Määräyksen mukaan nettobudjetointi toteutetaan joko menopuolelle nettomäärärahana siten, että maksullisen toiminnan tuloista vähennetään maksullisen toiminnan erillismenot tai nettotuloarviona tulopuolelle siten, että maksullisen toiminnan tuloista vähennetään viraston tai laitoksen kaikki toimintamenot. Useimmiten käytössä on ensimmäinen vaihtoehto. Valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa sovelletaan maksullisessa toiminnassa sekä brutto- (valtiovarainministeriö, Valtiokonttori ja tullilaitos) että nettobudjetointia (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, verohallinto ja Tilastokeskus). Eri budjetointitavoilla on erilaiset ohjausvaikutukset. Myös nettobudjetoinnin ohjausvaikutukset vaihtelevat sen mukaan, minkä laatuisesta ja laajuisesta maksullisesta toiminnasta on kyse ja onko nettoutus tehty nettotuloarviona vai nettomäärärahana. Nettobudjetointi korostaa virastojen ja laitosten itsenäisyyttä ja taloudellista tulosvastuuta. Nettobudjetointia koskevan talousarviolain muutoksen perustelujen (HE 221/1991 vp.) mukaan nettobudjetointiin on tarvetta erityisesti aloilla, joissa virastot ja laitokset toimivat kilpailutilanteessa ja joissa kysyntä ohjaa toiminnan laajuutta. Toisin sanoen nettobudjetointi kannustaa hankkimaan omaa tulorahoitusta, koska tulot jäävät omaan käyttöön. Näin ollen nettobudjetointi mahdollistaa bruttobudjetointia joustavamman resurssien sopeuttamisen. Koska maksullisen toiminnan menot täytyy kattaa maksullisen toiminnan tuloilla, virastolla on myös luontaisempi kannustin laskentatoimen ja kustannuslaskennan kehittämiseen sekä perittävien maksujen suuruuden säännölliseen tarkistamiseen. Eräissä tapauksissa

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 Opetusministeriö Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 Opetusministeriö Turun yliopisto TURUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/03 23.5.2003 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2007 Hallinnon ohjaus 6.8.2008 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORIT- TEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORIT- TEISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 8.12.2016 Anne Rothovius TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORIT- TEISTA 1. Yleistä Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 121/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain :n ja museovirastosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Valmisteluraportit 3. Julkisten organisaatioiden veroetuudet. Juha Halonen. Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valmisteluraportit 3. Julkisten organisaatioiden veroetuudet. Juha Halonen. Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 3 Julkisten organisaatioiden veroetuudet Juha Halonen Timo Rauhanen Erkki Siivonen Valmisteluraportit 3 elokuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT 3 Julkisten

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 29/53/03 7.5.2003 Puolustusministeriö Puolustusvoimat PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Puolustusvoimien

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2005 Hallinnon ohjaus 23.8.2006 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 Opetusministeriö HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Helsingin yliopiston

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA 1. Asetuksen tausta Yliopistojen suoritteista perittävistä

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille

Vuoden 2003 tilinpäätösohje. Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Vuoden 2003 tilinpäätösohje Tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolella oleville valtion rahastoille Lukijalle Tämä tilinpäätösohje on yhteenvedonomainen muistilista vuoden 2003 tilinpäätöksen laadinnan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 Sisältö Ympäristöhallinnon tietopolitiikka Taustaa YMn ohje tietoaineistojen julkisuudesta, luovuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 956. Laki. tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2001 N:o 956 962 SISÄLLYS N:o Sivu 956 Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 :n muuttamisesta... 2749 957 Laki erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 27/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sanonnallista tarkennusta verohallintolaissa määriteltyyn verotuskustannuksen käsitteeseen.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut

Viestintävirasto 1 (5) Viestintämarkkinat ja palvelut Viestintävirasto 1 (5) VIESTINTÄVIRASTON KUSTANNUSLASKENTAJÄRJESTELMIEN TARKASTUKSISTA ANTAMAN MÄÄRÄYKSEN (56 A/2009 M) PERUSTELUMUISTIO 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Viestintävirasto voi viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Valtion maksupolitiikka

Valtion maksupolitiikka Valtion maksupolitiikka tuloksellisuustarkastuskertomus 11/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion maksupolitiikka valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 11/2015 ISSN-L 1799-8093

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta

Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Yliopistojen oikeudellisen ja taloudellisen aseman uudistus valtiontalouden ja valtiontalouden tarkastuksen näkökulmasta Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti /VTV 20.11.2007 Sisältö VTV:n perustuslaillinen tehtävä

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ

LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 42 16.11.1999 LAUSUNTO KIRJANPITOLAIN SOVELTAMISESTA POTILASVAHINKOVASTUUN KIR- JANPITOKÄSITTELYSSÄ 1. Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää kuntajaostolta

Lisätiedot

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 (5) VIRANOMAISEN ASIAKIRJOISTA JA TIEDON ANTAMISESTA SEKÄ ASIAKIRJAKOPIOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Hyväksytty Kunnanhallitus ( 373) Voimaantulo 1.1.2011 Lopen kunnan viranomaisten asiakirjoista ja tiedon

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset

23.2.2016. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ulkomaille vientiin liittyvät todistukset 1 / 5 Päätös 23.2.2016 Dnro 22/02.09.01.00/2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston liiketaloudellisesti hinnoiteltujen ja eräiden julkisoikeudellisesti hinnoiteltujen suoritteiden hinnasto

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE

VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus OHJE 23.11.2004 1(5) Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖSOHJE Valtion tilinpäätös sekä tilivirastojen tilinpäätösraportointi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 129/53/02 31.05.2002 Maa- ja metsätalousministeriö MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Virastojen taloushallintotehtävien siirtäminen Palkeisiin

Virastojen taloushallintotehtävien siirtäminen Palkeisiin Virastojen taloushallintotehtävien siirtäminen Palkeisiin Aika: 21.11.2016 Tilaisuus: Kiti-hanke henkilöstöinfo Esittäjä: Niko Ijäs, valtiovarainministeriö 1. Johdanto (1/2) Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 1.10.1997 LAUSUNTO 11 LAUSUNTO EU -TUKIEN ARVONLISÄVERON KIRJAAMISESTA Lausuntopyyntö Lausunnon perustelut Suomen Kuntaliitto on pyytänyt kirjanpitolautakunnan kuntajaostoa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot