Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta"

Transkriptio

1 V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN ISSN BUDJETTIOSASTO HELSINKI

2 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet: Tiedustelut: Ritva Okko, puh. (09) Taitto: Ritva Okko ISSN ISBN Oy Edita Ab Helsinki 2001

3 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät: Valtiovarainministeriön maksupolitiikkatyöryhmä Puheenjohtaja Hannu Taipale Sihteeri Niko Ijäs Julkaisun nimi: Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla Julkaisun osat: Muistio-osa Liiteosa Julkaisun laji: Työryhmämuistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäivä: Tiivistelmä: Työryhmän tehtävänä oli 1) kartoittaa valtiovarainministeriön hallinnonalan maksullisessa toiminnassa tuotettavat suoritteet sekä maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet; 2) arvioida hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavat kustannuslaskennan menetelmät; 3) ratkaista mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyvät tulkinta- ja määrittelyvaikeudet; 4) määritellä hallinnonalan maksullisessa toiminnassa noudatettavat maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet; sekä 5) tehdä ehdotukset hallinnonalan maksupäätösten valmistelussa ja seurannassa noudatettaviksi yleisiksi periaatteiksi. Hallinnonalan maksupolitiikalla työryhmä tarkoittaa valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisten maksullistamis- ja hinnoitteluperiaatteiden soveltamista hallinnonalan virastojen ja laitosten suoritetuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa lain salliman maksullistamis- ja hinnoittelujoustavuuden tietoista ja perusteltua soveltamista maksullisen toiminnan hinnoittelussa. Virastojen ja laitosten maksuasetukset perustelumuistioineen ilmentävät hallinnonalalla noudatettavaa maksupolitiikkaa. Työryhmä kartoitti hallinnonalan maksullisen toiminnan tilannetta virastoille ja laitoksille kohdistamallaan kyselyllä sekä kuulemalla virastojen ja laitosten edustajia. Tämän perusteella työryhmä käsitteli hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyviä maksuperustelain tulkintaan liittyviä ongelmatilanteita täsmentääkseen ja selkeyttääkseen hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavaa maksupolitiikkaa. Useiden yksittäisten virasto- ja laitoskohtaisten tulkintojen ja kannanottojen lisäksi työryhmä on muistiossaan ottanut kantaa seuraavien asiakokonaisuuksien osalta sovellettaviin maksupoliittisiin linjauksiin: - Viranomaisten välinen suoritetuotanto - Tilastojen, tutkimusten, selvitysten ja tietoaineistojen hinnoittelu - Neuvonnan, ohjeiden, opastamisen ja tiedottamisen maksullisuus - Julkisuuslakiin liittyvät suoritemaksut - Viranomaisten päätösten hinnoittelu Lisäksi työryhmä on tarkastellut yleisenä kysymyksenä maksuperustelain mukaisen liiketaloudellisen hinnoittelun soveltamisalaa ja siihen liittyviä kehittämismahdollisuuksia sekä käsitellyt arvonlisäveron huomioon ottamista julkisoikeudellisten suoritteiden omakustannusarvoa laskettaessa. Työryhmä on myös laatinut listauksen hallinnonalan maksuasetusten valmistelussa noudatettavista periaatteista ja muutoin huomioon otettavista seikoista. Avainsanat: Valtion maksuperustelaki ja -asetus, julkisoikeudellinen suorite, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltava suorite, markkinasuorite, maksupolitiikka, maksun määrääminen, hinnoittelu, tulosohjaus Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 8/2001 Kokonaissivumäärä: 151 Kieli: suomi Jakaja: Valtiovarainministeriö, budjettiosasto ISSN: Hinta: 50 mk + alv Kustantaja: Valtiovarainministeriö ISBN: Luottamuksellisuus: julkinen

4 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli mennessä 1) kartoittaa valtiovarainministeriön hallinnonalan maksullisessa toiminnassa tuotettavat suoritteet sekä maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet; 2) arvioida hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavat kustannuslaskennan menetelmät; 3) ratkaista mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyvät tulkintaja määrittelyvaikeudet; 4) määritellä hallinnonalan maksullisessa toiminnassa noudatettavat maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet; sekä 5) tehdä ehdotukset hallinnonalan maksupäätösten valmistelussa ja seurannassa noudatettaviksi yleisiksi periaatteiksi. Arvioidessaan kohdassa 2 tarkoitettuja kustannuslaskennassa sovellettavia järjestelmiä työryhmän tuli käyttää hyväksi valtiovarainministeriön hallinnonalalla tehtyä laskentatoimentilan kartoitusta vuodelta Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale ja jäseniksi talouspäällikkö Maija Arra, vanhempi hallitussihteeri Sirkka-Liisa Heino, neuvotteleva virkamies Helena Ikonen, ylitarkastaja Riitta Merikoski ja neuvotteleva virkamies Anja Simola, kaikki valtiovarainministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi määrättiin erikoistutkija Niko Ijäs Valtiokonttorista. Työryhmä otti nimekseen "Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikka -työryhmä". Työryhmä piti työnsä aikana 41 kokousta. Työryhmän määräaikaa jatkettiin saakka. Työryhmä on työnsä aikana kuullut hallinnonalan virastojen ja laitoksien edustajia. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa valtiovarainministeriölle. Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2001 Hannu Taipale Maija Arra Sirkka-Liisa Heino Helena Ikonen Riitta Merikoski Anja Simola Niko Ijäs

5 SISÄLLYS Muistio-osa Kuvailulehti Luovutuskirje 1 Toimeksiannon toteuttamisesta Valtion maksullinen toiminta Maksulainsäädännöstä Perustuslain Valtion maksuperustelaki (150/1992) Erityismaksulainsäädäntö Maksullisen toiminnan ohjaus Maksullinen toiminta käytännössä Suoritteiden luonteesta Tulot ja kustannusvastaavuus Netto- ja bruttobudjetoinnin vaikutus Kokemuksista ja kehittämistarpeista Hallinnonalan yhteiset maksupoliittiset kysymykset Viranomaisten välinen suoritetuotanto Suoritteiden maksullisuus ja maksuttomuus maksuperustelain mukaan Maksuja perivät yksiköt Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Verohallitus ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: verotustietojen käyttö Valtiokonttori: antolainojen hallinnoinnin maksullistaminen Verohallinto: Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverotuksen kustannusten korvaus Tilastojen, tutkimusten, selvitysten ja tietoaineistojen hinnoittelu Hinnoitteluperiaatteet Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Verohallinto: verotustilastojen hinnoittelu Tilastokeskus: Internet-tilastojen maksullisuus Neuvonnan, ohjeiden, opastamisen ja tiedottamisen maksullisuus Neuvot, ohjeet ja henkilökohtainen opastus Tiedottaminen ja yleinen opastus Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Tullilaitos: asiakasneuvonta yrityksissä Verohallinto: puhelinpalvelujärjestelmän/veroneuvonnan maksullistaminen Julkisuuslakiin liittyvät suoritemaksut Yleistä Valokopioiden ja muiden jäljenteiden hinnoittelusta Viranomaisen päätösten hinnoittelu Hinnoitteluperiaatteet Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Valtiovarainministeriö: rahoitusmarkkinaosaston päätökset Verohallinto ja tullilaitos: ennakkotiedot ja ennakkoratkaisut Tullilaitos: lupien peruuttamisen maksullisuus Muut kysymykset Liiketaloudellinen hinnoittelu maksuperustelaissa Arvonlisävero ja julkisoikeudellisten suoritteiden omakustannusarvo... 44

6 4 Virasto- ja laitoskohtaisia erityiskysymyksiä Valtiovarainministeriö Eräät suoritteet ministeriötasolla Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Sopimusten luonteen määrittely Valtiokonttori Liikelaitosten tapaturmakorvausten hoitokulujen korvaaminen Eläkkeiden hoitokulujen korvaaminen Tullilaitos Tullitoimenpiteiden maksuperusteet Tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antaminen Valvontatilojen maksuttomuudesta tullilaitokselle Tullitoimenpiteiden maksullisuudesta eräissä EU-maissa Maksuasetusten valmistelusta Lähtökohdista Maksuasetusten valmistelussa huomioon otettavaa Maksuperustelain yhtenäisestä soveltamisesta hallinnonalalla Maksullisen toiminnan seurannasta Liiteosa: Erillinen sisällysluettelo (Liitteet 1-19)

7 1 TOIMEKSIANNON TOTEUTTAMISESTA Maksupolitiikka Kysely virastoille ja laitoksille Suoritetuotantoon liittyvällä maksupolitiikalla työryhmä tarkoittaa maksuperustelain ja erityismaksulainsäädännön mukaisten maksullistamis- ja hinnoitteluperiaatteiden soveltamista hallinnonalan virastojen ja laitosten suoritetuotantoon. Käytännössä tämä tarkoittaa lain salliman maksullistamis- ja hinnoittelujoustavuuden tietoista ja perusteltua soveltamista maksullisen toiminnan hinnoittelussa. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tilivirastoja ovat valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, tullilaitos, Verohallitus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Tilastokeskus, joille jokaiselle on vahvistettu oma maksupäätös (nyk. maksuasetus). Hallinnonalalla noudatettavan maksupolitiikan määrittelemiseksi työryhmä kartoitti kyselyllä hallinnonalan virastojen ja laitosten suoritetuotantoa, suoritteiden maksullisuuden ja hinnoittelun perusteita sekä maksullisessa toiminnassa esiintyviä tulkinta- ja määrittelyvaikeuksia. Kysely samoin kuin virastojen ja laitosten vastaukset työryhmän tekemin täydennyksin on kuvattu muistion liiteosan liitteessä 16. Maksullisessa toiminnassa esiintyviä tulkinta- ja menettelykysymyksiä käsiteltiin myös ao. organisaation edustajien ja työryhmän yhteisissä kokouksissa. Työryhmän ja hallinnonalan tilivirastojen välinen vuorovaikutus oli syynä siihen, että monet alun perin kyselyssä ja keskustelussa esiin tuodut ongelmat korjaantuivat jo työryhmän työn kuluessa. Tätä on pidettävä yksinomaan myönteisenä ja työryhmän valitseman työskentelytavan yhtenä tavoitteena. Toisaalta työryhmän käsittelyyn tuotiin monia sellaisia kysymyksiä, joilla ei käsittelyn lopputuloksena todettu olevan maksupoliittista ulottuvuutta. Kustannuslaskenta Muistion sisällöstä Toimeksiannossa edellytettiin muun ohella, että työryhmä arvioi hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavat kustannuslaskennan menetelmät. Työryhmän työn laajuudesta johtuen varsinainen arviointi ei ole ollut mahdollista. Työryhmä on kuitenkin tarkastellut hallinnonalan virastojen ja laitosten kustannuslaskennan yleistä tilaa perehtymällä virastojen ja laitosten antamiin vastauksiin koskien ministeriön tuloksellisuusseurannan ja laskentatoimen tilan kartoitusta (kartoitus oli osa tuloksellisuuden raportointia ja johtamista palvelevan laskentatoimen hanketta). Tiedot ovat vuodelta Lisäksi työryhmä on perehtynyt Valtiontalouden tarkastusviraston havaintoihin virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta. Näissä havainnossa on arvioitu mm. kustannuslaskennan tilaa. Hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyvien maksuperustelain tulkintaan liittyvien useiden yksittäisten virastokohtaisten ongelmatilanteiden lisäksi työryhmä on muistiossaan ottanut myös yleisempää kantaa maksuperustelain soveltamisperiaatteiden selkiyttämiseen mm. seuraavien asioiden osalta: 1) viranomaisten välinen suoritetuotanto, 2) tilastojen, tutkimusten, selvitysten ja tietoaineistojen hinnoittelu, 3) neuvonnan, ohjeiden, opastamisen ja tiedottamisen maksullisuus, 4) julkisuuslakiin liittyvät suoritemaksut, 5) viranomaisten päätösten hinnoittelu ja 6) liiketaloudellisen hinnoittelun soveltamisala virastojen ja laitosten

8 2 suoritetuotannossa. Näiden kannanottojen tarkoituksena on helpottaa myös muiden hallinnonalojen maksupolitiikan valmistelua. Työryhmämuistion luvussa 2 on käsitelty valtion maksullista toimintaa sääntelevää lainsäädäntöä sekä valtion maksullisen toiminnan ohjausta, laajuutta ja siinä aiemmin havaittuja kehittämistarpeita. Luvussa 3 on käsitelty valtiovarainministeriön hallinnonalan ne maksupoliittiset kysymykset, jotka työryhmän tekemän kyselyn perusteella koskettivat useata hallinnonalan virastoa tai laitosta. Luvussa 4 on käsitelty vain ao. virastoa tai laitosta koskeneet erityiskysymykset. Luku 5 sisältää maksuasetusten valmistelua koskevan toimiohjeen. Muistion liiteosa sisältää työryhmän tekemään kyselyyn liittyvän aineiston lisäksi mm. virastojen ja laitosten maksupäätökset ja kuvauksen kunkin viraston tai laitoksen maksullisesta toiminnasta. Lukuohje Tässä muistiossa maksupolitiikkaa valtiovarainministeriön hallinnonalalla käsitelleen työryhmän kannanotot ja suositukset on esitetty sisäänvedettynä kursiivitekstinä. Selkeyssyistä sisäänvetojen yhteydessä on tarvittaessa käytetty numerointia erottelemaan kannanottojen/suositusten asiakohdat toisistaan. Muistioon ei sisälly erillistä yhteenvetoa kuvailulehden tiivistelmän lisäksi.

9 3 2 VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA Valtion maksullista toimintaa sääntelee perustuslain nojalla annettu maksulainsäädäntö. Tämän lisäksi maksullista toimintaa ohjaavat käytännössä mm. talousarviolain ja -asetuksen säännökset sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset ja ohjeet. Vuonna 1999 valtion maksullisen toiminnan tulot olivat yhteensä 6,9 mrd. mk. 2.1 Maksulainsäädännöstä Perustuslain 81 Valtion viranomaisten tuottamistaan suoritteista perimät maksut ovat vastikkeita julkisen vallan palveluista. Suomen perustuslain (731/1999) 81 :n mukaan valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Uuden voimaantulleen perustuslain 81 vastaa sisällöltään aiempaa hallitusmuodon 62 :ää Valtion maksuperustelaki (150/1992) Nykyinen valtion maksuperustelaki tuli voimaan Maksuperustelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 176/1991 vp.) mukaan lakiehdotuksen tavoitteena oli uudistaa valtion maksullisen toiminnan lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa tulosbudjetoinnin ja -ohjauksen periaatteiden ja menettelytapojen käyttöönoton valtion maksullisessa toiminnassa. Tavoitteena oli, että säädettävä yleislaki soveltuisi mahdollisimman monille viranomaisille. Hallituksen esityksen mukaan lain ja sen nojalla annettavien säädösten ja määräysten perusteella viranomaiset voisivat periä maksuja virkatoimista, palveluista, tuottamistaan tavaroista ja muusta toiminnastaan. Esityksen mukaan valtion koko suoritetuotanto selvitettäisiin, ja päätös maksujen perimisestä tai perimättä jättämisestä tehtäisiin yleisillä ja yhtenäisillä perusteilla. Maksuperustelakia koskevan hallituksen esityksen mukaan uudistuksella pyrittiin: 1. Määrittelemään hallitusmuodon 62 :n edellyttämät maksullisuuden yleiset perusteet; 2. Selkeyttämään maksullisen toiminnan toimivaltaa - keventämällä ylempien valtion hallinnon elinten tehtävämäärää, - lisäämällä ministeriöiden merkitystä hallinnonalansa ohjaajana ja - vahvistamalla viranomaisten asemaa sen toiminnasta päätettäessä;

10 4 3. Ottamaan käyttöön liiketoiminnan periaatteet valtion maksullisessa toiminnassa siten, että taloudellinen tulosvastuu otetaan käyttöön varsinkin liiketoiminnan luonteisessa maksullisessa toiminnassa; sekä 4. Selkeyttämään ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Keinoina edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi esitettiin yleisiä koko valtiota koskevia säännöksiä valtion suoritteiden maksullisuudesta, erilaisesta hinnoittelusta erilaisten suoritteiden osalta, hallinnon keventämistä viranomaisten toimivaltaa ja vastuuta lisättäessä sekä vanhentuneen lainsäädännön kehittämistä. Maksuperustelaki on yleislaki Maksuperustelain 1 :ssä säädetään valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista. Maksuperustelaki on yleislaki, jota sovelletaan valtion viranomaisten maksulliseen suoritetuotantoon, jos viranomaisen suoritteiden maksullisuudesta ei ole lailla tai sen nojalla annetulla asetuksella toisin säädetty. Laki koskee myös tasavallan presidentin, eduskunnan, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa samoin kuin valtiontalouden tarkastusvirastoa. Maksuperustelaki ei koske valtion liikelaitoksia, joiden maksullinen toiminta perustuu valtion liikelaitoslakiin (627/1987). Laki ei myöskään koske valtion rahastoja, ellei rahastoista toisin säädetä. Maksullisuus pääsääntönä Maksuperustelain 4 :n (961/1998) mukaan maksu tulee periä 1) tavaroista, jotka valtion viranomainen on tuottanut; 2) palveluista, jotka on tuotettu tilauksesta tai muusta toimeksiannosta; 3) päätöksistä, jotka on tehty hakemuksesta; 4) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikaisesta luovuttamisesta; sekä 5) muusta toiminnasta, milloin suoritteen tuottaminen on seurausta vastaanottajan toimenpiteestä. Jos suoritteen maksuttomuudelle on perusteltu syy, maksu voidaan jättää perimättä. Suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. Seuraavassa kuviossa on havainnollistettu, miten asiakkaan aloitteesta tapahtuva suoritetuotanto suhteutuu maksuperustelain suoritemäärittelyihin. Kysymys on maksuperustelain soveltamisalaan kuuluvasta suoritetuotannosta.

11 5 VALTION VIRANOMAISEN SUORITTEET MAKSUTTOMAT SUORITTEET MAKSULLISET SUORITTEET Lähtökohtaisesti maksulliset, mutta perustellusta syystä maksuttomat (4.1 ) Kollektiivisuoritteet (5 1-kohta) Toimeentuloa turvaavan etuuden antaminen (5 2-kohta) Vähäisiä kustannuksia aiheuttavat neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen (5 3-kohta) Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet Monopolisuoritteet (7.2 ) Liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet (7.1 ) Kollektiivisuoritteet, toimeentuloa turvaavan etuuden antaminen ja neuvot maksuttomia Vaikka maksuperustelain soveltamisala sinänsä on yleinen, ei valtion kaikkia suoritteita ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi säätää maksullisiksi. Maksuperustelain 5 :ssä on määritelty ne suoritteet, jotka ovat maksuttomia, jollei suoritteen maksullisuudelle ole erityisiä syitä: 1. Kollektiivisuoritteet eli suoritteet, joiden tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään. Useimmiten tällä on katsottu tarkoitettavan valtion yleistä hallintoa ja järjestyksen ylläpitoa. 2. Suoritteet, joiden tarkoituksena on toimeentulon turvaavan etuuden antaminen. 3. Viranomaisen neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia. Kahdenlaisia maksullisia suoritteita Valtion virastojen ja laitosten maksulliset suoritteet on maksuperustelaissa jaettu julkisoikeudellisiin suoritteisiin ja muihin suoritteisiin. Julkisoikeudellisia suoritteita ovat suoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus (3.2 ). Tällaisessa valtion yksinoikeudeksi säädetyssä suoritetuotannossa on kysymys julkisen vallan käyttämisestä; toimiakseen laillisesti kansalaisen on hankittava jokin valtion viranomaisen tuottama suorite (ns. kysyntäpakko). Julkisoikeudellisia suoritteita ovat esimerkiksi ajokortti, passi ja lainhuuto.

12 6 Muita kuin julkisoikeudellisia maksullisia suoritteita on kutsuttu markkinasuoritteiksi tai liiketaloudellisesti hinnoitelluiksi suoritteiksi. Ne on lähtökohtaisesti hinnoiteltava liiketaloudellisin perustein (7.1 ). Julkisoikeudellisen suoritteen hinnoittelun lähtökohtana on omakustannusarvo Omakustannusarvo Kiinteä maksu Omakustannusarvosta poikkeaminen Viranomaisten välinen suoritetuotanto Kustannustehokkuus Julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustannusarvoa (6.1 ). Valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 1 :n 1 momentin mukaan suoritteen omakustannusarvoon luetaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi suoritteen tuottamisen aiheuttama osuus hallinto, toimitila- ja pääomakustannuksista. Mikäli suoritteen tuottamiseen osallistuu myös muita valtion viranomaisia, luetaan myös näille aiheutuvat edellä mainitut kustannukset suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Yhden tai useamman viranomaisen samanlaatuisista julkisoikeudellisista suoritteista voidaan määrätä samansuuruinen maksu silloinkin, kun suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvat kustannukset poikkeavat toisistaan (6.2 ). Tällaista kiinteää maksua määrättäessä on otettava huomioon suoritteiden keskimääräinen kokonaiskustannus. Maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos siihen terveyden- ja sairaanhoitoon, ympäristönsuojeluun, koulutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä on perusteltua syytä. Erityisestä syystä maksu voidaan myös tietyltä ryhmältä määrätä perittäväksi omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Samoin erityisestä syystä saadaan maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi, määrätä omakustannusarvoa korkeammaksi (6.3 ). Silloin, kun julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätään perittäväksi maksu, peritään vastaava maksu myös valtion viranomaiselta, jollei muuhun menettelyyn ole erityistä syytä (6.4 ). Tällä säännöksellä pyrittiin selventämään viranomaisten työnjakoa, saamaan esille piilokustannukset ja kohdistamaan kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisesti oikealle viranomaiselle ja näin saamaan mm. nettobudjetointi toimimaan oikein. Tarkoituksena oli myös karsia viranomaisten väliset tarpeettomat ilmaispalvelut ja vähentää näin valtion tehtäviä. Tuloksellisuuden parantamiseksi omakustannusarvoon perustuvassa hinnoittelutilanteessa maksuperustelakiin sisällytettiin säännös, jonka mukaan suoritetta tuottavan viranomaisen asiana on huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia kuin mitä suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää (6.5 ). Markkinasuoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisen perustein Muiden maksullisten suoritteiden kuin julkisoikeudellisten suoritteiden, eli ns. markkinasuoritteiden, hinnoittelussa maksuperustelaki tuntee kaksi eri hinnoitte-

13 7 luperiaatetta: varsinaisen liiketaloudellisen hinnoittelun (7.1 ) ja ns. monopolisuoritteiden hinnoittelun (7.2 ; 961/1998). Monopolisuoritteet Kilpailulainsäädäntö Kannattavuusvaatimus Hintatuki Muut markkinasuoritteet Monopolisuoritteet ovat sellaisia muita suoritteita, joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus (kysyntä ei kuitenkaan perustu lakiin tai asetukseen kuten julkisoikeudellisten suoritteiden kohdalla). Monopolisuoritteesta perittävä maksu saadaan määrätä myös niin, että se varsinaisen liiketaloudellisen hinnoittelun sijasta vastaa suoritteen omakustannusarvoa. Muut markkinasuoritteet kuin monopolisuoritteet hinnoitellaan aina liiketaloudellisin perustein. Maksuperustelaki edellyttää markkinasuoritteiden tuotannolta kokonaiskannattavuutta. Kannattavuutta ei edellytetä yksittäisten suoritteiden tai suoriteryhmien osalta vaan koko toiminnalta, yksiköltä tai virastolta. Hinnoista voidaan näin ollen neuvotella. Virasto voi antaa liiketaloudellisia alennuksia ja hinnoitella muutenkin kysynnän ja kilpailutilanteen mukaan. Kannattavuuden ei välttämättä tarvitse toteutua vuositasolla. Kannattavuusvaatimus tarkoittaa sitä, että toiminnan tuotoilla tulee kattaa vähintään toiminnan kustannukset ja toimintaan oman pääoman ehdoin sijoitetulle pääomalle asetettava tuottovaade. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien markkinasuoritteiden hintoja voidaan alentaa valtion talousarvioon otettavalla erityisellä hintatukimäärärahalla (7.1 ). Hintatukea ei käsitteellisesti tule sekoittaa siihen, että tietyistä julkisoikeudellisista suoritteista voidaan periä omakustannusarvoa alempi maksu. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan hintatuki kohdistetaan maksullisen toiminnan tulojen ja näitä vastaavien erillismenojen erotukseen. Eduskunnan myöntämällä hintatuella katetaan hinnan alennuksesta muutoin aiheutuva alijäämäisyys erillismenojen osalta. Markkinasuoritteiden hinnoittelussa on kilpailunrajoituslain (480/1992) 3 :n nojalla otettava huomioon myös asianomaisen lain säännökset. Kilpailunrajoituslain 2 luvussa on lueteltu selkeästi kielletyt (4-7 ) ja vahingollisia vaikutuksia omaavat (9 ) kilpailunrajoitukset. Myös maksuperustelaki sisältää selventävän viittaussäännöksen kilpailunrajoituslakiin monopolisuoritteiden hinnoittelun osalta (7.3 ). Säännöksen mukaan viranomaisen on otettava suoritteiden hinnoittelussa huomioon kilpailunrajoituslain määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat säännökset, jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkinaasemassa. Ministeriö ja asianomainen viranomainen päättävät maksuista Päätöstoimivalta hallinnonalan maksuista kuuluu maksuperustelain mukaan pääsääntöisesti asianomaisille ministeriöille ja suoritetta tuottaville viranomaisille. Asianomainen ministeriö päättää, mitkä hallinnonalan suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein (8.2 ). Ministeriö päättää myös 6 :n 2 momentissa tarkoitetuista kiin-

14 8 teistä maksuista sekä mistä suoritteesta ja suoriteryhmästä, millä perusteella ja miten maksun suuruus voidaan määrätä suoritteen omakustannusarvosta poiketen (8.3 ). Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon päätösten maksullisuudesta sekä siitä, mistä päätöksestä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Samoin em. tilanteissa kiinteistä maksuista ja omakustannusarvosta poikkeavasta hinnoittelusta säädetään asetuksella (8.1 ). Muissa em. maksuja koskevissa asioissa toimivalta on ao. ministeriöllä. Milloin ministeriön ratkaisuvaltaan muutoin kuuluva asia saatetaan valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi, maksun suuruus määräytyy sen mukaisesti kuin kysymyksessä olisi ministeriön päätös (8.4 ). Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa toimivalta maksuja ja suoritteiden hinnoittelua koskevissa asioissa on ao. viranomaisella (9 ). Viranomaisella on mm. oikeus päättää markkinasuoritteiden hinnoittelusta. Eduskunnan, tasavallan presidentin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliat, valtiontalouden tarkastusvirasto, oikeuskanslerinvirasto sekä Suomen Pankki ja kansaneläkelaitos määräävät itse maksuistaan (10 ) Erityismaksulainsäädäntö Valtion maksuperustelakia säädettäessä tavoitteena oli säätää maksuja koskeva yleislaki, joka olisi soveltunut mahdollisimman monille viranomaisille. Suoritehinnoittelu perustuu kuitenkin useissa tapauksissa erityislainsäädännössä oleviin maksusäännöksiin, joiden hinnoitteluperiaatteet poikkeavat maksuperustelain periaatteista. Syyt erityismaksulainsäädännön olemassa ololle ovat varsin moninaisia. Useimmiten taustalla ovat voimakkaat yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, joiden toteuttamista maksuperustelain puitteissa ei ole katsottu mahdolliseksi tai perustelluksi. Näissä tapauksissa on useimmiten olemassa myös ao. suoritteiden tuottamisperiaatteita koskevaa erillistä lainsäädäntöä. Myös kansainväliset ulottuvuudet rajoittavat maksuperustelain soveltamista eräissä tapauksissa. Valtiovarainministeriön hallinnonalalla erityismaksulainsäädännön nojalla tuotettavia maksullisia suoritteita on ainoastaan Valtiokonttorilla. Nämä ovat tapaturmavakuutuskorvauslain mukaiset suoritteet, ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen suoritteet ja liikennevahinkoturvamaksut. Lainsäädäntöä, joka velvoittaa viranomaisen tietyn suoritteen luovuttamiseen esim. toiselle viranomaiselle ilman kustannusten korvausta, ei pidetä erityismaksulainsäädäntönä.

15 9 2.2 Maksullisen toiminnan ohjaus Oma ministeriö ohjaa - valtiovarainministeriö koordinoi Maksullisen toiminnan ohjausvastuu on ministeriöllä oman hallinnonalansa osalta. Vastuu konkretisoituu virastojen ja laitosten perimiä maksuja koskevan päätöksenteon valmistelussa ja ministeriön päätöksenteossa sekä maksulliselle toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Sekä ohjausvastuussa olevia ministeriöitä että maksullista toimintaa harjoittavia virastoja ja laitoksia sitovat yhteiset talousarviolain ja -asetuksen säännökset sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset koskien mm. laskentatoimen järjestämistä, maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa sekä maksullisen toiminnan raportointia. Maksuperustelain 12 a :n (961/1998) mukaan valtiovarainministeriö voi maksuperustelain yhdenmukaiseksi soveltamiseksi antaa ohjeita suoritteiden maksullistamiseen ja hinnoitteluun sovellettavista yleisistä periaatteista sekä maksuperustelain yleiseen hallinnointiin liittyvistä menettelytavoista. Hallituksen esityksen (HE 203/1998 vp.) mukaan säännöksellä ei ole tarkoitus rajoittaa ministeriöille eikä virastoille maksuperustelain mukaan kuuluvaa ratkaisutoimivaltaa, vaan luoda keino vastata tarvittaessa nopeasti ja keskitetysti virastojen tuottamien suoritteiden monipuolisuudesta ja jatkuvasta muutoksesta aiheutuviin hinnoittelu- ja muihin yleisiin soveltamisvaikeuksiin. Budjetointi Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 1 :n 3 momentin mukaan talousarvioehdotukset on laadittava talousarviota koskevien säännösten sekä valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön antamien määräysten mukaisesti. Valtiovarainministeriö on antanut määräyksen toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta ( ; TM 0103). Määräyksiin sisältyy maksullisen toiminnan budjetointia koskevia erityismääräyksiä (kohta 3.3). Tulossopimuksessa sovitaan tavoitteista Ministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten väliset tulostavoitteet asianomaiselle varainhoitovuodelle asetetaan useimmiten tulossopimusmenettelyä käyttäen. Tulos(tavoite)sopimuksessa kirjattavat tulostavoitteet koskevat myös maksullista toimintaa. Talousarvioasetuksen 65 :n mukaan tiliviraston toimintakertomuksen tulee sisältää mm. tiedot maksullisen toiminnan kannattavuudesta ja vertailut asetettuihin tavoitteisiin. Laskentatoimi seuraa tavoitteiden toteutumista Valtion talousarvioasetuksen 55 :n (600/1997) mukaan viraston ja laitoksen on järjestettävä valtion talousarviosta annetun lain 16 :ssä tarkoitettu muu laskentatoimensa samoin kuin muu seurantajärjestelmänsä siten, että ne tuottavat sisäisen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät tiedot tuotettujen suoritteiden mää-

16 10 rästä, laadusta ja kustannuksista ja maksullisen toiminnan kannattavuudesta sekä niiden kehityksestä. Valtiokonttori voi antaa edellä tarkoitettua laskentatointa ja sen järjestämistä koskevia määräyksiä. Tilinpäätöksessä raportoidaan tavoitteiden saavuttamisesta Valtion talousarviosta annetun asetuksen 65 :n 2 momentin (600/1997) mukaan tiliviraston toimintakertomuksen tulee sisältää mm. tiedot maksullisen toiminnan kannattavuudesta ja vertailut asetettuihin tavoitteisiin. Toimintakertomus on osa tiliviraston hyväksyttyä tilinpäätöstä. Ministeriön laatimaan hallinnonalan toimintakertomuksen tulee sisältää mm. kuvaus ministeriön hallinnonalan palvelu- ja tuotantotoiminnan vaikuttavuuden, laadun ja taloudellisuuden kehityksestä sekä katsaus ministeriön toimialaan kuuluvaan liike- ja muuhun taloudelliseen toimintaan (65.1 ). Tiliviraston toimintakertomuksen laadintaa on ohjeistettu Valtiokonttorin ohjeessa "Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat, ohje tilinpäätösasiakirjasta tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolisille rahastoille" (1999). Hallinnonalan toimintakertomuksen laadintaa on ohjeistanut valtiovarainministeriö ( ; TM 0102). Talousarviolain 15 :n 2 momentissa (165/1992) säädetään maksullisen toiminnan kannattavuuden seurannasta. Säännöksen mukaan viraston ja laitoksen on järjestettävä maksullisen toiminnan kannattavuuden seuranta siten, että sen vuositulos voidaan esittää viraston tai laitoksen tilinpäätöksen yhteydessä, jollei maksullinen toiminta ole vähäistä. Kannattavuuden raportointi tehdään kustannusvastaavuuslaskelmalla, jonka laatimisesta Valtiokonttori on antanut määräyksen ( ; 8/03/97). Määräyksen mukaan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen on pakollista, jos määräyksen mukaisen maksullisen toiminnan osa-alueen tulot ylittävät mk. Mainitut osa-alueet ovat 1) maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 2) maksuperustelain mukaiset muut suoritteet (liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet ja monopolisuoritteet ja 3) erityislain mukaiset suoritteet lakikohtaisesti. Laskelmat esitetään toimintakertomuksessa. Tuottovaatimus Valtion talousarvioasetuksen 56 :n (600/1997) mukaan investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa käytetään tuottovaatimuksena markkamääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle. Maksullisen toiminnan kannattavuuden tarkastelussa tuottovaatimus otetaan huomioon korkokustannuksena kustannusvastaavuuslaskelmassa. Valtiokonttori laskee ja ilmoittaa vuosittain käytettävän korkokannan. Valtiokonttori on ilmoittanut (2/03/2001) vuoden 2001 korkokannaksi 5,3 %.

17 2.3 Maksullinen toiminta käytännössä Suoritteiden luonteesta 11 Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet Viranomaisen maksullisena toimintana tuottamat suoritteet ovat hyvin monenlaisia. Tuottaessaan asiakkaalle tämän pyynnöstä julkisoikeudellisen suoritteen viranomainen käyttää julkista valtaa. Asiakkaan kannalta tällainen suorite merkitsee sitä, että hänellä on oikeus johonkin, joka muuten ei olisi lain mukaan sallittua tai mahdollista. Usein kyse on viranomaisen antamista luvista ja päätöksistä tai lakisääteisestä valvonnasta. Valtiovarainministeriön hallinnonalalla tällaisia suoritteita ovat esimerkiksi valtiovarainministeriön antama lupa arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen sekä Tullihallituksen ja verohallinnon ennakkotiedot ja ennakkoratkaisut. Valtion viranomaisen tuottamien markkinasuoritteiden kysyntä ei perustu lakiin. Markkinasuoritetuotannon hinnoittelu perustuu siihen, että niitä tuottavat myös muut kuin valtion viranomaiset. Käytännössä kuitenkin suuri osa markkinasuoritteista on sellaisia, ettei niille löydy vastinetta tai kilpailijaa vapailta markkinoilta (monopolisuoritteet). Monopolisuoritteita ovat esimerkiksi viranomaisen tuottamat työryhmämuistiot ja muut selvitykset sekä valokopiot, joita viranomainen myy hallussaan olevista asiakirjoista. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavia markkinasuoritteita tuottaessaan virastot toimivat kilpailluilla hyödykemarkkinoilla yhdessä muiden palvelun tarjoajien kanssa. Yleisiä valtion viranomaisen liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita ovat mm. tilaustutkimukset ja -selvitykset, erilaiset koulutus-, asiantuntija- ja konsulttipalvelut, kirjastopalvelut, erilaisten tietojen luovutus tietokannoista sekä tietojen suorakäyttö ja tiedonhaut, suunnittelu- ja rakentamispalvelut sekä toimitilojen ja kaluston vuokraus Tulot ja kustannusvastaavuus Valtion maksullisen toiminnan tulot olivat vuonna 1999 yhteensä 6,9 mrd. mk. Vuoteen 1998 verrattuna maksullisen toiminnan tulot vähenivät 19 % mikä johtuu valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimineen Valtion kiinteistölaitoksen muuttumisesta liikelaitokseksi vuoden 1999 alusta. Vuoden 1999 tuloista 76 % kertyi valtion maksuperustelain ja 24 % erityismaksulainsäädännön nojalla. Erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden tulojen tason nousu vuodesta 1997 johtuu siitä, että rata- ja väylämaksutulot eivät ole tätä ennen sisältyneet ao. tilivirastojen ilmoittamiin tietoihin. Koko valtio Tulot Vuosina valtion maksullisen toiminnan tulot ovat kehittyneet seuraavasti (tmk): MPL; julkisoikeudelliset suoritteet MPL; markkinasuoritteet Erityislakien nojalla hinnoitellut suoritteet YHTEENSÄ

18 tulot (mrd. mk) 4 Erityislakien suoritteet MPL; markkinasuoritteet MPL; julkisoikeudelliset suoritteet MPL: markkinasuoritteet Kustannusvastaavuus Kokonaisuutena katsoen valtion maksullinen toiminta on ollut alijäämäistä. Yksittäisen tiliviraston toiminnan alijäämäisyys voi olla seurausta siitä, ettei kustannusvastaavuuden tavoittelussa ole onnistuttu tai ettei 100 % tai sitä suurempi kustannusvastaavuus ole edes ollut toiminnan taloudellisena tavoitteena. Esimerkiksi erityislakien mukaisten suoritteiden maksujen määrääminen perustuu usein muihin tekijöihin kuin toiminnan kustannuksiin. Julkisoikeudellisista suoritteista puolestaan saatetaan maksuperustelain tarkoittamien perusteltujen ja erityisten syiden nojalla periä omakustannusarvoa alempi maksu. Joidenkin tilivirastojen markkinasuoritteiden hintojen alentamiseksi osoitetaan valtion talousarviossa hintatukea. Hintatuki kohdistetaan talousarvion laadintamääräyksen mukaan maksullisen toiminnan tuottojen ja erillismenojen erotukseen. Koska kustannusvastaavuuslaskelmassa ovat mukana myös yhteiskustannukset ja pääomakustannukset, voi toiminnan kustannusvastaavuus talousarviossa myönnetyn hintatuen käytöstä huolimatta olla alle 100 % Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) MPL: julkisoikeudelliset suoritteet Erityislait YHTEENSÄ

19 13 Valtiovarainministeriön hallinnonala Tulot Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksullisen toiminnan tulot olivat vuonna 1999 yhteensä 135 Mmk eli 2 prosenttia koko valtionhallinnon maksullisen toiminnan tuloista. Tulojen lasku vuoteen 1998 verrattuna johtuu Valtion kiinteistölaitoksen liikelaitostamisesta. Eniten tuottoja oli Tilastokeskuksella ja vähiten valtiovarainministeriöllä. Alla olevissa luvuissa ei ole mukana Valtion kiinteistölaitosta. Tiliviraston nimi Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet (1000 mk) Erityislait (1000 mk) Yhteensä (1000 mk) (1000 mk) Valtiovarainministeriö Valtiokonttori Tullihallitus Verohallitus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tilastokeskus Yhteensä Kustannusvastaavuus Hallinnonalalla maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita tuottavat valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, tullilaitos ja verohallinto. Valtiovarainministeriön julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot eivät ylitä kustannusvastaavuuslaskelman laatimisrajaa ( mk), minkä vuoksi laskelmaa ei ole laadittu. Hallinnonalan julkisoikeudellisen suoritetuotannon alijäämää vuonna 1999 oli 4,8 Mmk. Kustannusvastaavuus oli 92 %. Alijäämän aiheuttivat verohallinnon suoritteet, joista osa hinnoitellaan alle omakustannusarvon. Markkinasuoritetuotanto oli lähes kaikilta osin ylijäämäistä. Kustannusvastaavuus oli 104 %. Hallinnonalan virastojen ja laitosten maksullisen toiminnan yli-/alijäämä ja kustannusvastaavuus/kannattavuus suoriteryhmittäin vuonna 1999 on esitetty seuraavassa taulukossa. Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet Erityislait Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kannattavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Valtiovarainministeriö (tietoa ei ole) (tietoa ei ole) (tietoa ei ole) (tietoa ei ole) Valtiokonttori Tullilaitos Verohallitus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tilastokeskus YHTEENSÄ

20 2.3.3 Netto- ja bruttobudjetoinnin vaikutus 14 Valtiontaloutta koskevia perustuslaintasoisia säännöksiä muutettiin vuonna Tavoitteena oli mm. mahdollistaa valtiontalouden joustavampi hoito tulosohjauksen edellyttämällä tavalla. Yksi keskeinen uudistus oli toimintamenojen nettobudjetoinnin mahdollistaminen. Nettobudjetoinnin mahdollistava säännös on otettu hallitusmuodosta uuteen perustuslakiin sellaisenaan. Perustuslain 84 :n 1 momentin mukaan lailla voidaan säätää, että talousarvioon voidaan ottaa joistakin toisiinsa välittömästi liittyvistä tuloista ja menoista vain niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat. Maksullisen toiminnan nettobudjetointia koskee talousarviolain 3 a :n 1 momentin 3- kohta (165/1992), jonka mukaan viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot voidaan nettobudjetoida. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan maksullisen toiminnan tulot ja menot budjetoidaan joko bruttomääräisenä tulomomentille ja menomomentille tai nettomääräisenä toimintamenomomentille. Bruttobudjetointi merkitsee sitä, että maksullisen toiminnan tulot kertyvät budjetin tulomomenteille budjetin katteeksi. Nettobudjetoitaessa virasto saa tulot omaan käyttöönsä. Maksullinen suoritetuotanto on nettobudjetoinnin merkittävin soveltamisalue. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan nettobudjetointia voidaan soveltaa niissä virastoissa ja laitoksissa, joiden laskentatoimi tuottaa tiedot sekä viraston kokonaiskustannuksista että maksullisen toiminnan erilliskustannuksista. Määräyksen mukaan nettobudjetointi toteutetaan joko menopuolelle nettomäärärahana siten, että maksullisen toiminnan tuloista vähennetään maksullisen toiminnan erillismenot tai nettotuloarviona tulopuolelle siten, että maksullisen toiminnan tuloista vähennetään viraston tai laitoksen kaikki toimintamenot. Useimmiten käytössä on ensimmäinen vaihtoehto. Valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa sovelletaan maksullisessa toiminnassa sekä brutto- (valtiovarainministeriö, Valtiokonttori ja tullilaitos) että nettobudjetointia (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, verohallinto ja Tilastokeskus). Eri budjetointitavoilla on erilaiset ohjausvaikutukset. Myös nettobudjetoinnin ohjausvaikutukset vaihtelevat sen mukaan, minkä laatuisesta ja laajuisesta maksullisesta toiminnasta on kyse ja onko nettoutus tehty nettotuloarviona vai nettomäärärahana. Nettobudjetointi korostaa virastojen ja laitosten itsenäisyyttä ja taloudellista tulosvastuuta. Nettobudjetointia koskevan talousarviolain muutoksen perustelujen (HE 221/1991 vp.) mukaan nettobudjetointiin on tarvetta erityisesti aloilla, joissa virastot ja laitokset toimivat kilpailutilanteessa ja joissa kysyntä ohjaa toiminnan laajuutta. Toisin sanoen nettobudjetointi kannustaa hankkimaan omaa tulorahoitusta, koska tulot jäävät omaan käyttöön. Näin ollen nettobudjetointi mahdollistaa bruttobudjetointia joustavamman resurssien sopeuttamisen. Koska maksullisen toiminnan menot täytyy kattaa maksullisen toiminnan tuloilla, virastolla on myös luontaisempi kannustin laskentatoimen ja kustannuslaskennan kehittämiseen sekä perittävien maksujen suuruuden säännölliseen tarkistamiseen. Eräissä tapauksissa

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta

HE 13/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatielakia ja ratalakia niin, että yhtenäistä eurooppalaista

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 oleva

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon

Ympäristöterveydenhuollon Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2001:10 Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset Loppuraportti Helsinki 2001 Tiivistelmä Ympäristöterveydenhuollon toimintaedellytykset. Loppuraportti.

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot