Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta"

Transkriptio

1 V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN ISSN BUDJETTIOSASTO HELSINKI

2 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet: Tiedustelut: Ritva Okko, puh. (09) Taitto: Ritva Okko ISSN ISBN Oy Edita Ab Helsinki 2001

3 Julkaisija: VALTIOVARAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Tekijät: Valtiovarainministeriön maksupolitiikkatyöryhmä Puheenjohtaja Hannu Taipale Sihteeri Niko Ijäs Julkaisun nimi: Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla Julkaisun osat: Muistio-osa Liiteosa Julkaisun laji: Työryhmämuistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäivä: Tiivistelmä: Työryhmän tehtävänä oli 1) kartoittaa valtiovarainministeriön hallinnonalan maksullisessa toiminnassa tuotettavat suoritteet sekä maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet; 2) arvioida hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavat kustannuslaskennan menetelmät; 3) ratkaista mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyvät tulkinta- ja määrittelyvaikeudet; 4) määritellä hallinnonalan maksullisessa toiminnassa noudatettavat maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet; sekä 5) tehdä ehdotukset hallinnonalan maksupäätösten valmistelussa ja seurannassa noudatettaviksi yleisiksi periaatteiksi. Hallinnonalan maksupolitiikalla työryhmä tarkoittaa valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisten maksullistamis- ja hinnoitteluperiaatteiden soveltamista hallinnonalan virastojen ja laitosten suoritetuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa lain salliman maksullistamis- ja hinnoittelujoustavuuden tietoista ja perusteltua soveltamista maksullisen toiminnan hinnoittelussa. Virastojen ja laitosten maksuasetukset perustelumuistioineen ilmentävät hallinnonalalla noudatettavaa maksupolitiikkaa. Työryhmä kartoitti hallinnonalan maksullisen toiminnan tilannetta virastoille ja laitoksille kohdistamallaan kyselyllä sekä kuulemalla virastojen ja laitosten edustajia. Tämän perusteella työryhmä käsitteli hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyviä maksuperustelain tulkintaan liittyviä ongelmatilanteita täsmentääkseen ja selkeyttääkseen hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavaa maksupolitiikkaa. Useiden yksittäisten virasto- ja laitoskohtaisten tulkintojen ja kannanottojen lisäksi työryhmä on muistiossaan ottanut kantaa seuraavien asiakokonaisuuksien osalta sovellettaviin maksupoliittisiin linjauksiin: - Viranomaisten välinen suoritetuotanto - Tilastojen, tutkimusten, selvitysten ja tietoaineistojen hinnoittelu - Neuvonnan, ohjeiden, opastamisen ja tiedottamisen maksullisuus - Julkisuuslakiin liittyvät suoritemaksut - Viranomaisten päätösten hinnoittelu Lisäksi työryhmä on tarkastellut yleisenä kysymyksenä maksuperustelain mukaisen liiketaloudellisen hinnoittelun soveltamisalaa ja siihen liittyviä kehittämismahdollisuuksia sekä käsitellyt arvonlisäveron huomioon ottamista julkisoikeudellisten suoritteiden omakustannusarvoa laskettaessa. Työryhmä on myös laatinut listauksen hallinnonalan maksuasetusten valmistelussa noudatettavista periaatteista ja muutoin huomioon otettavista seikoista. Avainsanat: Valtion maksuperustelaki ja -asetus, julkisoikeudellinen suorite, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltava suorite, markkinasuorite, maksupolitiikka, maksun määrääminen, hinnoittelu, tulosohjaus Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 8/2001 Kokonaissivumäärä: 151 Kieli: suomi Jakaja: Valtiovarainministeriö, budjettiosasto ISSN: Hinta: 50 mk + alv Kustantaja: Valtiovarainministeriö ISBN: Luottamuksellisuus: julkinen

4 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli mennessä 1) kartoittaa valtiovarainministeriön hallinnonalan maksullisessa toiminnassa tuotettavat suoritteet sekä maksullisessa toiminnassa sovellettavat hinnoitteluperiaatteet; 2) arvioida hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavat kustannuslaskennan menetelmät; 3) ratkaista mahdollisuuksien mukaan hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyvät tulkintaja määrittelyvaikeudet; 4) määritellä hallinnonalan maksullisessa toiminnassa noudatettavat maksullisuus- ja hinnoitteluperiaatteet; sekä 5) tehdä ehdotukset hallinnonalan maksupäätösten valmistelussa ja seurannassa noudatettaviksi yleisiksi periaatteiksi. Arvioidessaan kohdassa 2 tarkoitettuja kustannuslaskennassa sovellettavia järjestelmiä työryhmän tuli käyttää hyväksi valtiovarainministeriön hallinnonalalla tehtyä laskentatoimentilan kartoitusta vuodelta Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale ja jäseniksi talouspäällikkö Maija Arra, vanhempi hallitussihteeri Sirkka-Liisa Heino, neuvotteleva virkamies Helena Ikonen, ylitarkastaja Riitta Merikoski ja neuvotteleva virkamies Anja Simola, kaikki valtiovarainministeriöstä. Työryhmän sihteeriksi määrättiin erikoistutkija Niko Ijäs Valtiokonttorista. Työryhmä otti nimekseen "Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikka -työryhmä". Työryhmä piti työnsä aikana 41 kokousta. Työryhmän määräaikaa jatkettiin saakka. Työryhmä on työnsä aikana kuullut hallinnonalan virastojen ja laitoksien edustajia. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa valtiovarainministeriölle. Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2001 Hannu Taipale Maija Arra Sirkka-Liisa Heino Helena Ikonen Riitta Merikoski Anja Simola Niko Ijäs

5 SISÄLLYS Muistio-osa Kuvailulehti Luovutuskirje 1 Toimeksiannon toteuttamisesta Valtion maksullinen toiminta Maksulainsäädännöstä Perustuslain Valtion maksuperustelaki (150/1992) Erityismaksulainsäädäntö Maksullisen toiminnan ohjaus Maksullinen toiminta käytännössä Suoritteiden luonteesta Tulot ja kustannusvastaavuus Netto- ja bruttobudjetoinnin vaikutus Kokemuksista ja kehittämistarpeista Hallinnonalan yhteiset maksupoliittiset kysymykset Viranomaisten välinen suoritetuotanto Suoritteiden maksullisuus ja maksuttomuus maksuperustelain mukaan Maksuja perivät yksiköt Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Verohallitus ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: verotustietojen käyttö Valtiokonttori: antolainojen hallinnoinnin maksullistaminen Verohallinto: Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverotuksen kustannusten korvaus Tilastojen, tutkimusten, selvitysten ja tietoaineistojen hinnoittelu Hinnoitteluperiaatteet Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Verohallinto: verotustilastojen hinnoittelu Tilastokeskus: Internet-tilastojen maksullisuus Neuvonnan, ohjeiden, opastamisen ja tiedottamisen maksullisuus Neuvot, ohjeet ja henkilökohtainen opastus Tiedottaminen ja yleinen opastus Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Tullilaitos: asiakasneuvonta yrityksissä Verohallinto: puhelinpalvelujärjestelmän/veroneuvonnan maksullistaminen Julkisuuslakiin liittyvät suoritemaksut Yleistä Valokopioiden ja muiden jäljenteiden hinnoittelusta Viranomaisen päätösten hinnoittelu Hinnoitteluperiaatteet Virasto- ja laitoskohtaisia soveltamiskysymyksiä Valtiovarainministeriö: rahoitusmarkkinaosaston päätökset Verohallinto ja tullilaitos: ennakkotiedot ja ennakkoratkaisut Tullilaitos: lupien peruuttamisen maksullisuus Muut kysymykset Liiketaloudellinen hinnoittelu maksuperustelaissa Arvonlisävero ja julkisoikeudellisten suoritteiden omakustannusarvo... 44

6 4 Virasto- ja laitoskohtaisia erityiskysymyksiä Valtiovarainministeriö Eräät suoritteet ministeriötasolla Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Sopimusten luonteen määrittely Valtiokonttori Liikelaitosten tapaturmakorvausten hoitokulujen korvaaminen Eläkkeiden hoitokulujen korvaaminen Tullilaitos Tullitoimenpiteiden maksuperusteet Tullilainsäädännön soveltamista koskevan tiedon antaminen Valvontatilojen maksuttomuudesta tullilaitokselle Tullitoimenpiteiden maksullisuudesta eräissä EU-maissa Maksuasetusten valmistelusta Lähtökohdista Maksuasetusten valmistelussa huomioon otettavaa Maksuperustelain yhtenäisestä soveltamisesta hallinnonalalla Maksullisen toiminnan seurannasta Liiteosa: Erillinen sisällysluettelo (Liitteet 1-19)

7 1 TOIMEKSIANNON TOTEUTTAMISESTA Maksupolitiikka Kysely virastoille ja laitoksille Suoritetuotantoon liittyvällä maksupolitiikalla työryhmä tarkoittaa maksuperustelain ja erityismaksulainsäädännön mukaisten maksullistamis- ja hinnoitteluperiaatteiden soveltamista hallinnonalan virastojen ja laitosten suoritetuotantoon. Käytännössä tämä tarkoittaa lain salliman maksullistamis- ja hinnoittelujoustavuuden tietoista ja perusteltua soveltamista maksullisen toiminnan hinnoittelussa. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tilivirastoja ovat valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, tullilaitos, Verohallitus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Tilastokeskus, joille jokaiselle on vahvistettu oma maksupäätös (nyk. maksuasetus). Hallinnonalalla noudatettavan maksupolitiikan määrittelemiseksi työryhmä kartoitti kyselyllä hallinnonalan virastojen ja laitosten suoritetuotantoa, suoritteiden maksullisuuden ja hinnoittelun perusteita sekä maksullisessa toiminnassa esiintyviä tulkinta- ja määrittelyvaikeuksia. Kysely samoin kuin virastojen ja laitosten vastaukset työryhmän tekemin täydennyksin on kuvattu muistion liiteosan liitteessä 16. Maksullisessa toiminnassa esiintyviä tulkinta- ja menettelykysymyksiä käsiteltiin myös ao. organisaation edustajien ja työryhmän yhteisissä kokouksissa. Työryhmän ja hallinnonalan tilivirastojen välinen vuorovaikutus oli syynä siihen, että monet alun perin kyselyssä ja keskustelussa esiin tuodut ongelmat korjaantuivat jo työryhmän työn kuluessa. Tätä on pidettävä yksinomaan myönteisenä ja työryhmän valitseman työskentelytavan yhtenä tavoitteena. Toisaalta työryhmän käsittelyyn tuotiin monia sellaisia kysymyksiä, joilla ei käsittelyn lopputuloksena todettu olevan maksupoliittista ulottuvuutta. Kustannuslaskenta Muistion sisällöstä Toimeksiannossa edellytettiin muun ohella, että työryhmä arvioi hallinnonalan maksullisessa toiminnassa sovellettavat kustannuslaskennan menetelmät. Työryhmän työn laajuudesta johtuen varsinainen arviointi ei ole ollut mahdollista. Työryhmä on kuitenkin tarkastellut hallinnonalan virastojen ja laitosten kustannuslaskennan yleistä tilaa perehtymällä virastojen ja laitosten antamiin vastauksiin koskien ministeriön tuloksellisuusseurannan ja laskentatoimen tilan kartoitusta (kartoitus oli osa tuloksellisuuden raportointia ja johtamista palvelevan laskentatoimen hanketta). Tiedot ovat vuodelta Lisäksi työryhmä on perehtynyt Valtiontalouden tarkastusviraston havaintoihin virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta. Näissä havainnossa on arvioitu mm. kustannuslaskennan tilaa. Hallinnonalan maksullisessa toiminnassa esiintyvien maksuperustelain tulkintaan liittyvien useiden yksittäisten virastokohtaisten ongelmatilanteiden lisäksi työryhmä on muistiossaan ottanut myös yleisempää kantaa maksuperustelain soveltamisperiaatteiden selkiyttämiseen mm. seuraavien asioiden osalta: 1) viranomaisten välinen suoritetuotanto, 2) tilastojen, tutkimusten, selvitysten ja tietoaineistojen hinnoittelu, 3) neuvonnan, ohjeiden, opastamisen ja tiedottamisen maksullisuus, 4) julkisuuslakiin liittyvät suoritemaksut, 5) viranomaisten päätösten hinnoittelu ja 6) liiketaloudellisen hinnoittelun soveltamisala virastojen ja laitosten

8 2 suoritetuotannossa. Näiden kannanottojen tarkoituksena on helpottaa myös muiden hallinnonalojen maksupolitiikan valmistelua. Työryhmämuistion luvussa 2 on käsitelty valtion maksullista toimintaa sääntelevää lainsäädäntöä sekä valtion maksullisen toiminnan ohjausta, laajuutta ja siinä aiemmin havaittuja kehittämistarpeita. Luvussa 3 on käsitelty valtiovarainministeriön hallinnonalan ne maksupoliittiset kysymykset, jotka työryhmän tekemän kyselyn perusteella koskettivat useata hallinnonalan virastoa tai laitosta. Luvussa 4 on käsitelty vain ao. virastoa tai laitosta koskeneet erityiskysymykset. Luku 5 sisältää maksuasetusten valmistelua koskevan toimiohjeen. Muistion liiteosa sisältää työryhmän tekemään kyselyyn liittyvän aineiston lisäksi mm. virastojen ja laitosten maksupäätökset ja kuvauksen kunkin viraston tai laitoksen maksullisesta toiminnasta. Lukuohje Tässä muistiossa maksupolitiikkaa valtiovarainministeriön hallinnonalalla käsitelleen työryhmän kannanotot ja suositukset on esitetty sisäänvedettynä kursiivitekstinä. Selkeyssyistä sisäänvetojen yhteydessä on tarvittaessa käytetty numerointia erottelemaan kannanottojen/suositusten asiakohdat toisistaan. Muistioon ei sisälly erillistä yhteenvetoa kuvailulehden tiivistelmän lisäksi.

9 3 2 VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA Valtion maksullista toimintaa sääntelee perustuslain nojalla annettu maksulainsäädäntö. Tämän lisäksi maksullista toimintaa ohjaavat käytännössä mm. talousarviolain ja -asetuksen säännökset sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset ja ohjeet. Vuonna 1999 valtion maksullisen toiminnan tulot olivat yhteensä 6,9 mrd. mk. 2.1 Maksulainsäädännöstä Perustuslain 81 Valtion viranomaisten tuottamistaan suoritteista perimät maksut ovat vastikkeita julkisen vallan palveluista. Suomen perustuslain (731/1999) 81 :n mukaan valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla. Uuden voimaantulleen perustuslain 81 vastaa sisällöltään aiempaa hallitusmuodon 62 :ää Valtion maksuperustelaki (150/1992) Nykyinen valtion maksuperustelaki tuli voimaan Maksuperustelakia koskevan hallituksen esityksen (HE 176/1991 vp.) mukaan lakiehdotuksen tavoitteena oli uudistaa valtion maksullisen toiminnan lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa tulosbudjetoinnin ja -ohjauksen periaatteiden ja menettelytapojen käyttöönoton valtion maksullisessa toiminnassa. Tavoitteena oli, että säädettävä yleislaki soveltuisi mahdollisimman monille viranomaisille. Hallituksen esityksen mukaan lain ja sen nojalla annettavien säädösten ja määräysten perusteella viranomaiset voisivat periä maksuja virkatoimista, palveluista, tuottamistaan tavaroista ja muusta toiminnastaan. Esityksen mukaan valtion koko suoritetuotanto selvitettäisiin, ja päätös maksujen perimisestä tai perimättä jättämisestä tehtäisiin yleisillä ja yhtenäisillä perusteilla. Maksuperustelakia koskevan hallituksen esityksen mukaan uudistuksella pyrittiin: 1. Määrittelemään hallitusmuodon 62 :n edellyttämät maksullisuuden yleiset perusteet; 2. Selkeyttämään maksullisen toiminnan toimivaltaa - keventämällä ylempien valtion hallinnon elinten tehtävämäärää, - lisäämällä ministeriöiden merkitystä hallinnonalansa ohjaajana ja - vahvistamalla viranomaisten asemaa sen toiminnasta päätettäessä;

10 4 3. Ottamaan käyttöön liiketoiminnan periaatteet valtion maksullisessa toiminnassa siten, että taloudellinen tulosvastuu otetaan käyttöön varsinkin liiketoiminnan luonteisessa maksullisessa toiminnassa; sekä 4. Selkeyttämään ja yksinkertaistamaan lainsäädäntöä. Keinoina edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi esitettiin yleisiä koko valtiota koskevia säännöksiä valtion suoritteiden maksullisuudesta, erilaisesta hinnoittelusta erilaisten suoritteiden osalta, hallinnon keventämistä viranomaisten toimivaltaa ja vastuuta lisättäessä sekä vanhentuneen lainsäädännön kehittämistä. Maksuperustelaki on yleislaki Maksuperustelain 1 :ssä säädetään valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista perusteista. Maksuperustelaki on yleislaki, jota sovelletaan valtion viranomaisten maksulliseen suoritetuotantoon, jos viranomaisen suoritteiden maksullisuudesta ei ole lailla tai sen nojalla annetulla asetuksella toisin säädetty. Laki koskee myös tasavallan presidentin, eduskunnan, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa samoin kuin valtiontalouden tarkastusvirastoa. Maksuperustelaki ei koske valtion liikelaitoksia, joiden maksullinen toiminta perustuu valtion liikelaitoslakiin (627/1987). Laki ei myöskään koske valtion rahastoja, ellei rahastoista toisin säädetä. Maksullisuus pääsääntönä Maksuperustelain 4 :n (961/1998) mukaan maksu tulee periä 1) tavaroista, jotka valtion viranomainen on tuottanut; 2) palveluista, jotka on tuotettu tilauksesta tai muusta toimeksiannosta; 3) päätöksistä, jotka on tehty hakemuksesta; 4) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikaisesta luovuttamisesta; sekä 5) muusta toiminnasta, milloin suoritteen tuottaminen on seurausta vastaanottajan toimenpiteestä. Jos suoritteen maksuttomuudelle on perusteltu syy, maksu voidaan jättää perimättä. Suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. Seuraavassa kuviossa on havainnollistettu, miten asiakkaan aloitteesta tapahtuva suoritetuotanto suhteutuu maksuperustelain suoritemäärittelyihin. Kysymys on maksuperustelain soveltamisalaan kuuluvasta suoritetuotannosta.

11 5 VALTION VIRANOMAISEN SUORITTEET MAKSUTTOMAT SUORITTEET MAKSULLISET SUORITTEET Lähtökohtaisesti maksulliset, mutta perustellusta syystä maksuttomat (4.1 ) Kollektiivisuoritteet (5 1-kohta) Toimeentuloa turvaavan etuuden antaminen (5 2-kohta) Vähäisiä kustannuksia aiheuttavat neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen (5 3-kohta) Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet Monopolisuoritteet (7.2 ) Liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet (7.1 ) Kollektiivisuoritteet, toimeentuloa turvaavan etuuden antaminen ja neuvot maksuttomia Vaikka maksuperustelain soveltamisala sinänsä on yleinen, ei valtion kaikkia suoritteita ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi säätää maksullisiksi. Maksuperustelain 5 :ssä on määritelty ne suoritteet, jotka ovat maksuttomia, jollei suoritteen maksullisuudelle ole erityisiä syitä: 1. Kollektiivisuoritteet eli suoritteet, joiden tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään. Useimmiten tällä on katsottu tarkoitettavan valtion yleistä hallintoa ja järjestyksen ylläpitoa. 2. Suoritteet, joiden tarkoituksena on toimeentulon turvaavan etuuden antaminen. 3. Viranomaisen neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen, jos näistä aiheutuu vain vähäisiä kustannuksia. Kahdenlaisia maksullisia suoritteita Valtion virastojen ja laitosten maksulliset suoritteet on maksuperustelaissa jaettu julkisoikeudellisiin suoritteisiin ja muihin suoritteisiin. Julkisoikeudellisia suoritteita ovat suoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus (3.2 ). Tällaisessa valtion yksinoikeudeksi säädetyssä suoritetuotannossa on kysymys julkisen vallan käyttämisestä; toimiakseen laillisesti kansalaisen on hankittava jokin valtion viranomaisen tuottama suorite (ns. kysyntäpakko). Julkisoikeudellisia suoritteita ovat esimerkiksi ajokortti, passi ja lainhuuto.

12 6 Muita kuin julkisoikeudellisia maksullisia suoritteita on kutsuttu markkinasuoritteiksi tai liiketaloudellisesti hinnoitelluiksi suoritteiksi. Ne on lähtökohtaisesti hinnoiteltava liiketaloudellisin perustein (7.1 ). Julkisoikeudellisen suoritteen hinnoittelun lähtökohtana on omakustannusarvo Omakustannusarvo Kiinteä maksu Omakustannusarvosta poikkeaminen Viranomaisten välinen suoritetuotanto Kustannustehokkuus Julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun suuruuden tulee vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustannusarvoa (6.1 ). Valtion maksuperusteasetuksen (211/1992) 1 :n 1 momentin mukaan suoritteen omakustannusarvoon luetaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi suoritteen tuottamisen aiheuttama osuus hallinto, toimitila- ja pääomakustannuksista. Mikäli suoritteen tuottamiseen osallistuu myös muita valtion viranomaisia, luetaan myös näille aiheutuvat edellä mainitut kustannukset suoritteen tuottamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin. Yhden tai useamman viranomaisen samanlaatuisista julkisoikeudellisista suoritteista voidaan määrätä samansuuruinen maksu silloinkin, kun suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvat kustannukset poikkeavat toisistaan (6.2 ). Tällaista kiinteää maksua määrättäessä on otettava huomioon suoritteiden keskimääräinen kokonaiskustannus. Maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä, jos siihen terveyden- ja sairaanhoitoon, ympäristönsuojeluun, koulutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä on perusteltua syytä. Erityisestä syystä maksu voidaan myös tietyltä ryhmältä määrätä perittäväksi omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Samoin erityisestä syystä saadaan maksu, joka muuten määrättäisiin suoritteen omakustannusarvoa vastaavaksi, määrätä omakustannusarvoa korkeammaksi (6.3 ). Silloin, kun julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätään perittäväksi maksu, peritään vastaava maksu myös valtion viranomaiselta, jollei muuhun menettelyyn ole erityistä syytä (6.4 ). Tällä säännöksellä pyrittiin selventämään viranomaisten työnjakoa, saamaan esille piilokustannukset ja kohdistamaan kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaisesti oikealle viranomaiselle ja näin saamaan mm. nettobudjetointi toimimaan oikein. Tarkoituksena oli myös karsia viranomaisten väliset tarpeettomat ilmaispalvelut ja vähentää näin valtion tehtäviä. Tuloksellisuuden parantamiseksi omakustannusarvoon perustuvassa hinnoittelutilanteessa maksuperustelakiin sisällytettiin säännös, jonka mukaan suoritetta tuottavan viranomaisen asiana on huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia kuin mitä suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää (6.5 ). Markkinasuoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisen perustein Muiden maksullisten suoritteiden kuin julkisoikeudellisten suoritteiden, eli ns. markkinasuoritteiden, hinnoittelussa maksuperustelaki tuntee kaksi eri hinnoitte-

13 7 luperiaatetta: varsinaisen liiketaloudellisen hinnoittelun (7.1 ) ja ns. monopolisuoritteiden hinnoittelun (7.2 ; 961/1998). Monopolisuoritteet Kilpailulainsäädäntö Kannattavuusvaatimus Hintatuki Muut markkinasuoritteet Monopolisuoritteet ovat sellaisia muita suoritteita, joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus (kysyntä ei kuitenkaan perustu lakiin tai asetukseen kuten julkisoikeudellisten suoritteiden kohdalla). Monopolisuoritteesta perittävä maksu saadaan määrätä myös niin, että se varsinaisen liiketaloudellisen hinnoittelun sijasta vastaa suoritteen omakustannusarvoa. Muut markkinasuoritteet kuin monopolisuoritteet hinnoitellaan aina liiketaloudellisin perustein. Maksuperustelaki edellyttää markkinasuoritteiden tuotannolta kokonaiskannattavuutta. Kannattavuutta ei edellytetä yksittäisten suoritteiden tai suoriteryhmien osalta vaan koko toiminnalta, yksiköltä tai virastolta. Hinnoista voidaan näin ollen neuvotella. Virasto voi antaa liiketaloudellisia alennuksia ja hinnoitella muutenkin kysynnän ja kilpailutilanteen mukaan. Kannattavuuden ei välttämättä tarvitse toteutua vuositasolla. Kannattavuusvaatimus tarkoittaa sitä, että toiminnan tuotoilla tulee kattaa vähintään toiminnan kustannukset ja toimintaan oman pääoman ehdoin sijoitetulle pääomalle asetettava tuottovaade. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavien markkinasuoritteiden hintoja voidaan alentaa valtion talousarvioon otettavalla erityisellä hintatukimäärärahalla (7.1 ). Hintatukea ei käsitteellisesti tule sekoittaa siihen, että tietyistä julkisoikeudellisista suoritteista voidaan periä omakustannusarvoa alempi maksu. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan hintatuki kohdistetaan maksullisen toiminnan tulojen ja näitä vastaavien erillismenojen erotukseen. Eduskunnan myöntämällä hintatuella katetaan hinnan alennuksesta muutoin aiheutuva alijäämäisyys erillismenojen osalta. Markkinasuoritteiden hinnoittelussa on kilpailunrajoituslain (480/1992) 3 :n nojalla otettava huomioon myös asianomaisen lain säännökset. Kilpailunrajoituslain 2 luvussa on lueteltu selkeästi kielletyt (4-7 ) ja vahingollisia vaikutuksia omaavat (9 ) kilpailunrajoitukset. Myös maksuperustelaki sisältää selventävän viittaussäännöksen kilpailunrajoituslakiin monopolisuoritteiden hinnoittelun osalta (7.3 ). Säännöksen mukaan viranomaisen on otettava suoritteiden hinnoittelussa huomioon kilpailunrajoituslain määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat säännökset, jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkinaasemassa. Ministeriö ja asianomainen viranomainen päättävät maksuista Päätöstoimivalta hallinnonalan maksuista kuuluu maksuperustelain mukaan pääsääntöisesti asianomaisille ministeriöille ja suoritetta tuottaville viranomaisille. Asianomainen ministeriö päättää, mitkä hallinnonalan suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein (8.2 ). Ministeriö päättää myös 6 :n 2 momentissa tarkoitetuista kiin-

14 8 teistä maksuista sekä mistä suoritteesta ja suoriteryhmästä, millä perusteella ja miten maksun suuruus voidaan määrätä suoritteen omakustannusarvosta poiketen (8.3 ). Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon päätösten maksullisuudesta sekä siitä, mistä päätöksestä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, säädetään valtioneuvoston asetuksella. Samoin em. tilanteissa kiinteistä maksuista ja omakustannusarvosta poikkeavasta hinnoittelusta säädetään asetuksella (8.1 ). Muissa em. maksuja koskevissa asioissa toimivalta on ao. ministeriöllä. Milloin ministeriön ratkaisuvaltaan muutoin kuuluva asia saatetaan valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi, maksun suuruus määräytyy sen mukaisesti kuin kysymyksessä olisi ministeriön päätös (8.4 ). Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa toimivalta maksuja ja suoritteiden hinnoittelua koskevissa asioissa on ao. viranomaisella (9 ). Viranomaisella on mm. oikeus päättää markkinasuoritteiden hinnoittelusta. Eduskunnan, tasavallan presidentin, valtiontilintarkastajain ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliat, valtiontalouden tarkastusvirasto, oikeuskanslerinvirasto sekä Suomen Pankki ja kansaneläkelaitos määräävät itse maksuistaan (10 ) Erityismaksulainsäädäntö Valtion maksuperustelakia säädettäessä tavoitteena oli säätää maksuja koskeva yleislaki, joka olisi soveltunut mahdollisimman monille viranomaisille. Suoritehinnoittelu perustuu kuitenkin useissa tapauksissa erityislainsäädännössä oleviin maksusäännöksiin, joiden hinnoitteluperiaatteet poikkeavat maksuperustelain periaatteista. Syyt erityismaksulainsäädännön olemassa ololle ovat varsin moninaisia. Useimmiten taustalla ovat voimakkaat yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, joiden toteuttamista maksuperustelain puitteissa ei ole katsottu mahdolliseksi tai perustelluksi. Näissä tapauksissa on useimmiten olemassa myös ao. suoritteiden tuottamisperiaatteita koskevaa erillistä lainsäädäntöä. Myös kansainväliset ulottuvuudet rajoittavat maksuperustelain soveltamista eräissä tapauksissa. Valtiovarainministeriön hallinnonalalla erityismaksulainsäädännön nojalla tuotettavia maksullisia suoritteita on ainoastaan Valtiokonttorilla. Nämä ovat tapaturmavakuutuskorvauslain mukaiset suoritteet, ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen suoritteet ja liikennevahinkoturvamaksut. Lainsäädäntöä, joka velvoittaa viranomaisen tietyn suoritteen luovuttamiseen esim. toiselle viranomaiselle ilman kustannusten korvausta, ei pidetä erityismaksulainsäädäntönä.

15 9 2.2 Maksullisen toiminnan ohjaus Oma ministeriö ohjaa - valtiovarainministeriö koordinoi Maksullisen toiminnan ohjausvastuu on ministeriöllä oman hallinnonalansa osalta. Vastuu konkretisoituu virastojen ja laitosten perimiä maksuja koskevan päätöksenteon valmistelussa ja ministeriön päätöksenteossa sekä maksulliselle toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannassa. Sekä ohjausvastuussa olevia ministeriöitä että maksullista toimintaa harjoittavia virastoja ja laitoksia sitovat yhteiset talousarviolain ja -asetuksen säännökset sekä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin määräykset koskien mm. laskentatoimen järjestämistä, maksullisen toiminnan kannattavuuden seurantaa sekä maksullisen toiminnan raportointia. Maksuperustelain 12 a :n (961/1998) mukaan valtiovarainministeriö voi maksuperustelain yhdenmukaiseksi soveltamiseksi antaa ohjeita suoritteiden maksullistamiseen ja hinnoitteluun sovellettavista yleisistä periaatteista sekä maksuperustelain yleiseen hallinnointiin liittyvistä menettelytavoista. Hallituksen esityksen (HE 203/1998 vp.) mukaan säännöksellä ei ole tarkoitus rajoittaa ministeriöille eikä virastoille maksuperustelain mukaan kuuluvaa ratkaisutoimivaltaa, vaan luoda keino vastata tarvittaessa nopeasti ja keskitetysti virastojen tuottamien suoritteiden monipuolisuudesta ja jatkuvasta muutoksesta aiheutuviin hinnoittelu- ja muihin yleisiin soveltamisvaikeuksiin. Budjetointi Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 1 :n 3 momentin mukaan talousarvioehdotukset on laadittava talousarviota koskevien säännösten sekä valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön antamien määräysten mukaisesti. Valtiovarainministeriö on antanut määräyksen toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta ( ; TM 0103). Määräyksiin sisältyy maksullisen toiminnan budjetointia koskevia erityismääräyksiä (kohta 3.3). Tulossopimuksessa sovitaan tavoitteista Ministeriön sekä sen alaisten virastojen ja laitosten väliset tulostavoitteet asianomaiselle varainhoitovuodelle asetetaan useimmiten tulossopimusmenettelyä käyttäen. Tulos(tavoite)sopimuksessa kirjattavat tulostavoitteet koskevat myös maksullista toimintaa. Talousarvioasetuksen 65 :n mukaan tiliviraston toimintakertomuksen tulee sisältää mm. tiedot maksullisen toiminnan kannattavuudesta ja vertailut asetettuihin tavoitteisiin. Laskentatoimi seuraa tavoitteiden toteutumista Valtion talousarvioasetuksen 55 :n (600/1997) mukaan viraston ja laitoksen on järjestettävä valtion talousarviosta annetun lain 16 :ssä tarkoitettu muu laskentatoimensa samoin kuin muu seurantajärjestelmänsä siten, että ne tuottavat sisäisen johtamisen ja ulkoisen ohjauksen edellyttämät tiedot tuotettujen suoritteiden mää-

16 10 rästä, laadusta ja kustannuksista ja maksullisen toiminnan kannattavuudesta sekä niiden kehityksestä. Valtiokonttori voi antaa edellä tarkoitettua laskentatointa ja sen järjestämistä koskevia määräyksiä. Tilinpäätöksessä raportoidaan tavoitteiden saavuttamisesta Valtion talousarviosta annetun asetuksen 65 :n 2 momentin (600/1997) mukaan tiliviraston toimintakertomuksen tulee sisältää mm. tiedot maksullisen toiminnan kannattavuudesta ja vertailut asetettuihin tavoitteisiin. Toimintakertomus on osa tiliviraston hyväksyttyä tilinpäätöstä. Ministeriön laatimaan hallinnonalan toimintakertomuksen tulee sisältää mm. kuvaus ministeriön hallinnonalan palvelu- ja tuotantotoiminnan vaikuttavuuden, laadun ja taloudellisuuden kehityksestä sekä katsaus ministeriön toimialaan kuuluvaan liike- ja muuhun taloudelliseen toimintaan (65.1 ). Tiliviraston toimintakertomuksen laadintaa on ohjeistettu Valtiokonttorin ohjeessa "Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat, ohje tilinpäätösasiakirjasta tilivirastoille ja talousarvion ulkopuolisille rahastoille" (1999). Hallinnonalan toimintakertomuksen laadintaa on ohjeistanut valtiovarainministeriö ( ; TM 0102). Talousarviolain 15 :n 2 momentissa (165/1992) säädetään maksullisen toiminnan kannattavuuden seurannasta. Säännöksen mukaan viraston ja laitoksen on järjestettävä maksullisen toiminnan kannattavuuden seuranta siten, että sen vuositulos voidaan esittää viraston tai laitoksen tilinpäätöksen yhteydessä, jollei maksullinen toiminta ole vähäistä. Kannattavuuden raportointi tehdään kustannusvastaavuuslaskelmalla, jonka laatimisesta Valtiokonttori on antanut määräyksen ( ; 8/03/97). Määräyksen mukaan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen on pakollista, jos määräyksen mukaisen maksullisen toiminnan osa-alueen tulot ylittävät mk. Mainitut osa-alueet ovat 1) maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet, 2) maksuperustelain mukaiset muut suoritteet (liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet ja monopolisuoritteet ja 3) erityislain mukaiset suoritteet lakikohtaisesti. Laskelmat esitetään toimintakertomuksessa. Tuottovaatimus Valtion talousarvioasetuksen 56 :n (600/1997) mukaan investointilaskelmissa ja muussa pääomien käytön arvioinnissa käytetään tuottovaatimuksena markkamääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä korkokustannusta valtiolle. Maksullisen toiminnan kannattavuuden tarkastelussa tuottovaatimus otetaan huomioon korkokustannuksena kustannusvastaavuuslaskelmassa. Valtiokonttori laskee ja ilmoittaa vuosittain käytettävän korkokannan. Valtiokonttori on ilmoittanut (2/03/2001) vuoden 2001 korkokannaksi 5,3 %.

17 2.3 Maksullinen toiminta käytännössä Suoritteiden luonteesta 11 Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet Viranomaisen maksullisena toimintana tuottamat suoritteet ovat hyvin monenlaisia. Tuottaessaan asiakkaalle tämän pyynnöstä julkisoikeudellisen suoritteen viranomainen käyttää julkista valtaa. Asiakkaan kannalta tällainen suorite merkitsee sitä, että hänellä on oikeus johonkin, joka muuten ei olisi lain mukaan sallittua tai mahdollista. Usein kyse on viranomaisen antamista luvista ja päätöksistä tai lakisääteisestä valvonnasta. Valtiovarainministeriön hallinnonalalla tällaisia suoritteita ovat esimerkiksi valtiovarainministeriön antama lupa arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen sekä Tullihallituksen ja verohallinnon ennakkotiedot ja ennakkoratkaisut. Valtion viranomaisen tuottamien markkinasuoritteiden kysyntä ei perustu lakiin. Markkinasuoritetuotannon hinnoittelu perustuu siihen, että niitä tuottavat myös muut kuin valtion viranomaiset. Käytännössä kuitenkin suuri osa markkinasuoritteista on sellaisia, ettei niille löydy vastinetta tai kilpailijaa vapailta markkinoilta (monopolisuoritteet). Monopolisuoritteita ovat esimerkiksi viranomaisen tuottamat työryhmämuistiot ja muut selvitykset sekä valokopiot, joita viranomainen myy hallussaan olevista asiakirjoista. Liiketaloudellisesti hinnoiteltavia markkinasuoritteita tuottaessaan virastot toimivat kilpailluilla hyödykemarkkinoilla yhdessä muiden palvelun tarjoajien kanssa. Yleisiä valtion viranomaisen liiketaloudellisesti hinnoiteltavia suoritteita ovat mm. tilaustutkimukset ja -selvitykset, erilaiset koulutus-, asiantuntija- ja konsulttipalvelut, kirjastopalvelut, erilaisten tietojen luovutus tietokannoista sekä tietojen suorakäyttö ja tiedonhaut, suunnittelu- ja rakentamispalvelut sekä toimitilojen ja kaluston vuokraus Tulot ja kustannusvastaavuus Valtion maksullisen toiminnan tulot olivat vuonna 1999 yhteensä 6,9 mrd. mk. Vuoteen 1998 verrattuna maksullisen toiminnan tulot vähenivät 19 % mikä johtuu valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimineen Valtion kiinteistölaitoksen muuttumisesta liikelaitokseksi vuoden 1999 alusta. Vuoden 1999 tuloista 76 % kertyi valtion maksuperustelain ja 24 % erityismaksulainsäädännön nojalla. Erityislakien nojalla hinnoiteltujen suoritteiden tulojen tason nousu vuodesta 1997 johtuu siitä, että rata- ja väylämaksutulot eivät ole tätä ennen sisältyneet ao. tilivirastojen ilmoittamiin tietoihin. Koko valtio Tulot Vuosina valtion maksullisen toiminnan tulot ovat kehittyneet seuraavasti (tmk): MPL; julkisoikeudelliset suoritteet MPL; markkinasuoritteet Erityislakien nojalla hinnoitellut suoritteet YHTEENSÄ

18 tulot (mrd. mk) 4 Erityislakien suoritteet MPL; markkinasuoritteet MPL; julkisoikeudelliset suoritteet MPL: markkinasuoritteet Kustannusvastaavuus Kokonaisuutena katsoen valtion maksullinen toiminta on ollut alijäämäistä. Yksittäisen tiliviraston toiminnan alijäämäisyys voi olla seurausta siitä, ettei kustannusvastaavuuden tavoittelussa ole onnistuttu tai ettei 100 % tai sitä suurempi kustannusvastaavuus ole edes ollut toiminnan taloudellisena tavoitteena. Esimerkiksi erityislakien mukaisten suoritteiden maksujen määrääminen perustuu usein muihin tekijöihin kuin toiminnan kustannuksiin. Julkisoikeudellisista suoritteista puolestaan saatetaan maksuperustelain tarkoittamien perusteltujen ja erityisten syiden nojalla periä omakustannusarvoa alempi maksu. Joidenkin tilivirastojen markkinasuoritteiden hintojen alentamiseksi osoitetaan valtion talousarviossa hintatukea. Hintatuki kohdistetaan talousarvion laadintamääräyksen mukaan maksullisen toiminnan tuottojen ja erillismenojen erotukseen. Koska kustannusvastaavuuslaskelmassa ovat mukana myös yhteiskustannukset ja pääomakustannukset, voi toiminnan kustannusvastaavuus talousarviossa myönnetyn hintatuen käytöstä huolimatta olla alle 100 % Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) MPL: julkisoikeudelliset suoritteet Erityislait YHTEENSÄ

19 13 Valtiovarainministeriön hallinnonala Tulot Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksullisen toiminnan tulot olivat vuonna 1999 yhteensä 135 Mmk eli 2 prosenttia koko valtionhallinnon maksullisen toiminnan tuloista. Tulojen lasku vuoteen 1998 verrattuna johtuu Valtion kiinteistölaitoksen liikelaitostamisesta. Eniten tuottoja oli Tilastokeskuksella ja vähiten valtiovarainministeriöllä. Alla olevissa luvuissa ei ole mukana Valtion kiinteistölaitosta. Tiliviraston nimi Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet (1000 mk) Erityislait (1000 mk) Yhteensä (1000 mk) (1000 mk) Valtiovarainministeriö Valtiokonttori Tullihallitus Verohallitus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tilastokeskus Yhteensä Kustannusvastaavuus Hallinnonalalla maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita tuottavat valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, tullilaitos ja verohallinto. Valtiovarainministeriön julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot eivät ylitä kustannusvastaavuuslaskelman laatimisrajaa ( mk), minkä vuoksi laskelmaa ei ole laadittu. Hallinnonalan julkisoikeudellisen suoritetuotannon alijäämää vuonna 1999 oli 4,8 Mmk. Kustannusvastaavuus oli 92 %. Alijäämän aiheuttivat verohallinnon suoritteet, joista osa hinnoitellaan alle omakustannusarvon. Markkinasuoritetuotanto oli lähes kaikilta osin ylijäämäistä. Kustannusvastaavuus oli 104 %. Hallinnonalan virastojen ja laitosten maksullisen toiminnan yli-/alijäämä ja kustannusvastaavuus/kannattavuus suoriteryhmittäin vuonna 1999 on esitetty seuraavassa taulukossa. Julkisoikeudelliset suoritteet Markkinasuoritteet Erityislait Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kannattavuus (%) Yli- /alijäämä (1000 mk) Kustannusvastaavuus (%) Valtiovarainministeriö (tietoa ei ole) (tietoa ei ole) (tietoa ei ole) (tietoa ei ole) Valtiokonttori Tullilaitos Verohallitus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tilastokeskus YHTEENSÄ

20 2.3.3 Netto- ja bruttobudjetoinnin vaikutus 14 Valtiontaloutta koskevia perustuslaintasoisia säännöksiä muutettiin vuonna Tavoitteena oli mm. mahdollistaa valtiontalouden joustavampi hoito tulosohjauksen edellyttämällä tavalla. Yksi keskeinen uudistus oli toimintamenojen nettobudjetoinnin mahdollistaminen. Nettobudjetoinnin mahdollistava säännös on otettu hallitusmuodosta uuteen perustuslakiin sellaisenaan. Perustuslain 84 :n 1 momentin mukaan lailla voidaan säätää, että talousarvioon voidaan ottaa joistakin toisiinsa välittömästi liittyvistä tuloista ja menoista vain niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat. Maksullisen toiminnan nettobudjetointia koskee talousarviolain 3 a :n 1 momentin 3- kohta (165/1992), jonka mukaan viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot voidaan nettobudjetoida. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan maksullisen toiminnan tulot ja menot budjetoidaan joko bruttomääräisenä tulomomentille ja menomomentille tai nettomääräisenä toimintamenomomentille. Bruttobudjetointi merkitsee sitä, että maksullisen toiminnan tulot kertyvät budjetin tulomomenteille budjetin katteeksi. Nettobudjetoitaessa virasto saa tulot omaan käyttöönsä. Maksullinen suoritetuotanto on nettobudjetoinnin merkittävin soveltamisalue. Talousarvion laadintamääräyksen mukaan nettobudjetointia voidaan soveltaa niissä virastoissa ja laitoksissa, joiden laskentatoimi tuottaa tiedot sekä viraston kokonaiskustannuksista että maksullisen toiminnan erilliskustannuksista. Määräyksen mukaan nettobudjetointi toteutetaan joko menopuolelle nettomäärärahana siten, että maksullisen toiminnan tuloista vähennetään maksullisen toiminnan erillismenot tai nettotuloarviona tulopuolelle siten, että maksullisen toiminnan tuloista vähennetään viraston tai laitoksen kaikki toimintamenot. Useimmiten käytössä on ensimmäinen vaihtoehto. Valtiovarainministeriön hallinnonalan virastoissa ja laitoksissa sovelletaan maksullisessa toiminnassa sekä brutto- (valtiovarainministeriö, Valtiokonttori ja tullilaitos) että nettobudjetointia (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, verohallinto ja Tilastokeskus). Eri budjetointitavoilla on erilaiset ohjausvaikutukset. Myös nettobudjetoinnin ohjausvaikutukset vaihtelevat sen mukaan, minkä laatuisesta ja laajuisesta maksullisesta toiminnasta on kyse ja onko nettoutus tehty nettotuloarviona vai nettomäärärahana. Nettobudjetointi korostaa virastojen ja laitosten itsenäisyyttä ja taloudellista tulosvastuuta. Nettobudjetointia koskevan talousarviolain muutoksen perustelujen (HE 221/1991 vp.) mukaan nettobudjetointiin on tarvetta erityisesti aloilla, joissa virastot ja laitokset toimivat kilpailutilanteessa ja joissa kysyntä ohjaa toiminnan laajuutta. Toisin sanoen nettobudjetointi kannustaa hankkimaan omaa tulorahoitusta, koska tulot jäävät omaan käyttöön. Näin ollen nettobudjetointi mahdollistaa bruttobudjetointia joustavamman resurssien sopeuttamisen. Koska maksullisen toiminnan menot täytyy kattaa maksullisen toiminnan tuloilla, virastolla on myös luontaisempi kannustin laskentatoimen ja kustannuslaskennan kehittämiseen sekä perittävien maksujen suuruuden säännölliseen tarkistamiseen. Eräissä tapauksissa

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 10.6.2003 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 37/53/03 9.4A 10.6.2003 Opetusministeriö OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/ KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 147/53/01 13.6.2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 174/53/02 3.06.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio

Työryhmämuistio MMM 2003: 20. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Työryhmämuistio MMM 2003: 20 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan maksupolitiikkatyöryhmän muistio Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 14.6.2002

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/01 23.05.2001 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain muuttamisesta. 1. Nykytila. HE 203/1998 vp

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain muuttamisesta. 1. Nykytila. HE 203/1998 vp HE 203/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia muutettavaksi siten, että lakiin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 112/53/03 9.4A 23.5.2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2002

Lisätiedot

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN

KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(6) 21.10.2003 Dnro 278/03/v447/531/2003 Tilivirastot KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAN LAATIMINEN Valtion virastojen ja laitosten maksullisesta toiminnasta on säädetty valtion maksuperustelaissa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 4.6.2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 74/53/03 9.4A 4.6.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 154/53/02 15.5.2002 Kauppa- ja teollisuusministeriö Kuluttajavirasto KULUTTAJAVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 406/53/03 9.4A 13.05.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus POHJOIS -KARJALAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKER-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 175/53/02 15.05.2002 Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN TILINTAR-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys Kumottu 20.11.2014 1 (7) määräyksellä VK/1078/00.01/2014 11.1.2011 Dnro VK 529/03/2010 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 227/53/04 Opetusministeriö Museovirasto 16.5.2005 MUSEOVIRASTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Museoviraston tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Valtiovarainministeriön asetus. Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1042/2012 Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN

MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN 1(10) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 364/03/2005 Tilivirastot MAKSULLISEN TOIMINNAN JA YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMIEN LAATIMINEN Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/02 24.5.2002 Opetusministeriö Helsingin yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2000

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2000 VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2000 VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 2001 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/ VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 108/53/02 7.5.2002 Opetusministeriö Lapin yliopisto LAPIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Lapin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 111/53/02 23.5.2002 Opetusministeriö Turun yliopisto TURUN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Turun

Lisätiedot

Valtion maksullinen toiminta vuonna Hallinnon ohjaus Anne Melanen

Valtion maksullinen toiminta vuonna Hallinnon ohjaus Anne Melanen Valtion maksullinen toiminta vuonna 2010 Hallinnon ohjaus 2.9.2011 Anne Melanen TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2008 Hallinnon ohjaus 10.9.2009 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 95/53/03 23.5.2003 Sosiaali- ja terveysministeriö SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2007 Hallinnon ohjaus 6.8.2008 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla,

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2006 Hallinnon ohjaus 6.7.2007 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla,

Lisätiedot

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2009

Valtion maksullinen toiminta vuonna 2009 Valtion maksullinen toiminta vuonna 2009 TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että hallitus seuraa lain soveltamisen vaikutuksia hallintoon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 367/53/03 16.4.2004 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2003 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus. verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1432/2006 Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006 Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2002 Hallinnon ohjaus 2003 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 318/53/05 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 10.5.2006 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 072/53/02 30.05.2002 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORIT- TEISTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORIT- TEISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 8.12.2016 Anne Rothovius TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSEN MAKSULLISISTA SUORIT- TEISTA 1. Yleistä Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 23.5.2003 MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 77/53/03 9.4A 23.5.2003 Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulkulaitos MERENKULKULAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Valmisteluraportit 3. Julkisten organisaatioiden veroetuudet. Juha Halonen. Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Valmisteluraportit 3. Julkisten organisaatioiden veroetuudet. Juha Halonen. Timo Rauhanen. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 3 Julkisten organisaatioiden veroetuudet Juha Halonen Timo Rauhanen Erkki Siivonen Valmisteluraportit 3 elokuu 2010 VATT VALMISTELURAPORTIT 3 Julkisten

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2001

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2001 VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2001 VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 2002 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2003 Hallinnon ohjaus 2004 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla, että

Lisätiedot

Dnro 1529/5/12. Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VM037:00/2012) Lausuntonani esitän kohteliaimmin seuraavan.

Dnro 1529/5/12. Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö (VM037:00/2012) Lausuntonani esitän kohteliaimmin seuraavan. EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES 8.5.2012 Dnro 1529/5/12 Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Viite: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 30.3.2012 (VM037:00/2012) LAUSUNTO AUKIOLOSASETUKSEN

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus

VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA Hallinnon ohjaus VALTION MAKSULLINEN TOIMINTA VUONNA 2005 Hallinnon ohjaus 23.8.2006 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus TIIVISTELMÄ Hyväksyessään hallituksen esityksen valtion maksuperustelaiksi eduskunta edellytti samalla,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin,

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 121/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain :n ja museovirastosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 104/53/01 29.5.2001 Opetusministeriö HELSINGIN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Helsingin yliopiston

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp- HE 176 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion maksuperustelaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi valtion maksuperustelaki, joka olisi valtion suoritteista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen

HE 227/2006 vp. aiheutuneet kokonaiskustannukset. Suoriteryhmämääritelmä. Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/ ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 7/53/03 27.5.2003 Ulkoasiainministeriö ULKOASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 TILINPÄÄTÖS Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot