Metsäpalveluiden tarjoajien tarkastelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsäpalveluiden tarjoajien tarkastelu"

Transkriptio

1 Metsäpalveluiden tarjoajien tarkastelu TEM raportti / FP- serven tuloksia / Mattila, O., Häyrinen, L., Berghäll, S., Toppinen, A. & Tervo, M. Tutkimuksen taustaa Ruotsin ja Suomen metsäpalvelumarkkinoiden vertailun tarkoituksena oli löytää eroja, joiden perusteella markkinoiden muutossuuntia voitaisiin ennakoida. Teoreettisena tavoitteena oli löytää organisaatioiden palveluasenteissa olevia eroavaisuuksia ja kartoittaa sitä, kuinka raaka- aine- tai palvelulähtöisiä eri organisaatiot toimintalogiikoiltaan näissä maissa ovat. Toiveena oli myös löytää potentiaalisia uusia palveluita tai ideoita palvelulähtöiseen malliin perustuen (esim. Vargo & Lusch 2004). Keskeisenä syynä vertailulle on Suomen palvelumarkkinoilla meneillään olevaa rakennemuutos niin metsänomistajien kuin heitä palvelevien organisaatioiden keskuudessa. Metsäpalvelumarkkinoiden vertailu on tehty yhteensä 17 asiantuntijahaastattelun pohjalta sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa metsäalan organisaatioissa. Markkina- alueet muistuttavat toisiaan pitkälti niin metsienkäytön kuin omistuksenkin suhteen. Suomessa yksityismetsänomistajien osuus on hieman suurempi ja vastaavasti Ruotsissa yritykset omistavat metsistä hieman suuremman osuuden kuin Suomessa (Kuva 1), mutta yksityisten metsänomistajien myymän puun merkitys teollisuudelle raaka- aineensaannille on perinteisesti ollut ratkaisevan tärkeää. Tämä on osaltaan johtanut metsänomistajille suunnattujen palveluiden kehittymiseen puukaupan ympärille. Etenkin yksityismetsänomistajarakenteen eroista Ruotsiin on käyty keskustelua. Ruotsissa tilakoot ovat säilyneet suurempina ja kuolinpesien hallinta- aikaa on rajoitettu. Tämä on tehnyt töiden suunnittelusta helpompaa ja ohjaavat myös ammattimaisempaan metsänomistamiseen. Keskimääräinen tilakoko Ruotsissa on noin 50 ha ja Suomessa 30 ha (Swedish statistical 2011; Finnish statistical 2011) Kuva 1: Metsämaan omistus Suomessa ja Ruotsissa (lähteet: Swedish statistical 2011, Finnish statistical 2011) Palvelujen tarve Suomessa on jakautumassa kahtia. Osa tähtää edelleen mahdollisimman suuriin, puukauppaan perustuviin taloudellisiin tuottoihin, mutta tilojen pirstoutuessa ja metsänomistajien kaupungistuessa on myös metsien merkitys osalle omistajista muuttunut, eikä puukauppa ole kaikille itsestään selvä tavoite. Osa metsänomistajista on jäänyt itseään kiinnostavan palveluntarjonnan ulkopuolelle tarjoajien keskittyessä omiin ydintoimintoihinsa. Palvelutarjonnan painotuksista päätelleen metsänomistajat ovat olleet organisaatioille enemmän raaka- aineentoimittajia kuin palveluita ostavia yksilöitä. Puukauppaan ja siihen tähtäävään metsänhoitoon etsiville

2 palveluntarjonta onkin ollut kattavaa. Ratkaisuja metsänhoidollisesti passiivisten metsänomistajien asettamiin haasteisiin on Suomessa vaadittu poliitikoilta erilaisin tilakokoja kasvattavin tai puunmyyntiin kannustavin verotusratkaisuin sen sijaan, että palveluntarjonnassa olisi otettu haaste vastaan etsiä täysin uudenlaista palveluajattelua uudentyyppiselle metsänomistajakunnalle. Tutkimuksen tuloksia Tärkeimmät metsänomistajia palvelevat organisaatiot on listattu Taulukkoon 1. Merkittävimmät erot liittyvät Ruotsin hajautuneempaan puunostajarakenteeseen sekä etenkin eroihin metsänomistajien omien organisaatioiden toimintamalleihin. Ruotsissa metsänomistajat ovat organisoituneet neljään alueelliseen osuuskuntaan, joiden toiminta perustuu vapaaehtoiseen jäsenyyteen ja toiminnan rahoittaminen edunvalvontaan etenkin puukaupan välittäjinä, palveluiden myyntiin sekä niiden omistaman teollisuuden tulovirtoihin. Suomessa metsänhoitoyhdistysten rahoitusta on puukaupan ja palveluiden myynnin lisäksi turvattu veroluonteisella metsänhoitomaksulla ja automaattisella jäsenyydellä yhdistyksessä. Tämä on kuitenkin muuttumassa. Taulukko 1: Metsäpalveluorganisaatiot Suomessa ja Ruotsissa (Lähteet: Staland et al , Rieppo , Tapion vuositilastot Rummukainen et al ) METSÄNOMISTAJIEN ORGANISAATIOT METSÄKESKUS (ja vastaava) SUURET MESÄYHTIÖT ITSENÄISET SAHAT METSÄPALVELU- JA KONEYRITYKSET SUOMI paikallista yhdistystä - automaattinen jäsenyys ja metsänhoitomaksu - 70% yksityismetsänomistajista maksaa metsänhoitomaksua (pienimmät tilat eivät velvollisia) 3 - edunvalvonta - koulutus ja neuvonta - puukaupassa välittäjinä - metsätyöt - suunnittelu, arviointi - julkiset palvelut (rahoitusten myöntäminen, neuvonta, metsätalouden edistäminen, metsälain valvonta, metsävaratiedon hallinta) - liiketoiminta (tienrakennus ja ylläpito, metsäsuunnittelu, taimituotanto) - muutama suuri teollisuusintegraatti (joista yksi metsänomistajien osuuskunta) - kattavat puukauppaa tukevat kokonaispalvelut - ostavat pääosin pystykauppana pientä sahaa (käyttävät vuosittain alle 10000m 3 ) suurempaa sahaa metsäpalveluyritystä korjuuyritystä 2 - palvelut vaihtelevia RUOTSI - 4 alueellista osuuskuntaa maksavat osuuden voitoista metsänomistajaosakkaille - 50% metsänomistajista jäseniä - edunvalvonta - koulutus ja neuvonta - ostavat pystykauppana omistajilta - omaa teollisuutta - viranomaistoimet - suunnittelu, arviointi, koulutus, tiepalvelut, ympäristöpalveluiden rahoitukset - muutama suuri teollisuusintegraatti - kattavat puukauppaa tukevat kokonaispalvelut - puukauppapalvelut pientä sahaa (vuosituotanto alle 1000m 3 ) suurempaa sahaa (vuosituotanto yli 1000m 3 ) 1 -- ~ 1600 metsäpalveluyritystä (valtaosa koneyrityksiä) 4 - palvelut metsänomistajille vaihtelevia Suomen metsäpalvelumarkkinoiden muutoksen tärkeimpiä tekijöitä ovat metsänomistajien uudistuvat tarpeet ja niiden vaikutus palveluntarjontaan sekä rakennemuutos palveluntarjoajien keskuudessa (Kuva 2), sillä metsänhoitoyhdistysten, metsäkeskusten ja metsälain muutokset vaikuttavat palvelumarkkinoihin kokonaisuudessa. Metsänhoitoyhdistysten keskuudessa

3 odotettavissa olevat fuusiot saattavat tulla muuttamaan markkinarakennetta suuntaan, jossa yhdistykset tulevat yhä enemmän tarjoamaan metsänomistajille valmiiksi kilpailutettuja palvelukokonaisuuksia metsänhoidossa ja puukaupassa. Yhdistysten maantieteellisen alueen kasvaessa yhdistettynä metsänomistajien kaupungistumiseen, yhdistysten moraaliset velvoitteet työllistää paikallisia yrittäjiä saattavat heiketä, minkä voidaan olettaa johtavan ulkomaisen työvoiman käytön kasvuun samansuuntaisesti Ruotsissa tapahtuneen kehityksen kanssa. Yhdistyskoon kasvaessa ja ostovaatimusten muuttuessa myös metsätöitä toteuttavat yritykset saattavat kasvaa. Muut ekosysteemipalvelut puuntuotannon rinnalla Metsänomistajien muuttuvat tarpeet Palvelulogiikan muutos: metsien hoitamisesta metsänomistajien palvelemiseen Metsäteollisuus- integraatit Metsänhoito- yhdistykset Institutionaaliset muutokset ja vaikutus koko markkinaan Metsäkone- yritykset Itsenäiset sahat ja energialaitokset metsät Metsänomistajat Metsäkeskus Metsäpalvelu- yritykset Kuva 2: Suomen ja Ruotsin metsäpalveluiden markkinat ja Suomen markkinoiden muutosten tärkeimmät ajurit (punaisella) "Yhä suurempi joukko metsänomistajista on sellaisia, jotka on siitä maailmasta ihan irrallaan, mitä vaikkapa metsäpäivät edustaa. Miten ne metsänomistajat jatkossa löydetään? Se on myöskin perinteisten metsäorganisaatioitten ongelma" (metsäpalveluyrittäjä, Suomi). Kuva 3 havainnollistaa metsäpalvelumarkkinoiden nykytilan haastetta palveluntarjoajille. Perinteiset metsänomistajat (1) tuntevat tavoitteensa sekä markkinat ja kykenevät näin hankkimaan tarvitsemansa työt tai toteuttamaan ne itse. Alan tuntemuksen kautta heillä on usein myös kontakteja yrittäjiin, joten palveluiden ostaminen on heille helppoa. Osa metsänomistajista (2) puolestaan saattaa olla kiinnostuneita metsistään, mutta alasta vieraantuneisuuden vuoksi eivät tunne markkinoita ja eri toimijoita kovinkaan hyvin. Sopivan palveluntarjoajan löytäminen voi olla haastavaa, mikäli oma ajatusmaailma poikkeaa vallitsevasta palvelutarjonnasta tai toimijoiden taustoja ei tunneta. Kontakteja pienempiin palveluntarjoajiin ei myöskään ole, joten metsänomistaja ei välttämättä löydä mieleistä yhteistyökumppania. Ajatus mahdollisuudesta puuhastella omassa metsässä joskus tulevaisuudessa on helpoin jättää elämään. Kolmas ryhmä (3) puolestaan on vieraantunut metsistä tai palvelumarkkinoista eikä asiaan perehtymistä koeta vaivan arvoiseksi. Metsät eivät ole merkittävä tulonlähde ja tila saattaa sijaita käytännössä tavoittamattomissa. Koska asia ei ole erityisen kiireinen, on se helpoin jättää sikseen. Kynnys perehtyä asiaan voi olla korkea, sillä metsänomistajilla saattaa olla paljon kiinnostavampia vaihtoehtoja käyttää aikaansa: Koko palvelualan haaste on siinä, että miten se tavoitetaan se metsänomistaja, miten motivoidaan sitä porukkaa ja millä konstein tavallaan olemaan kiinnostunut koko siitä asiasta. Ei ne hoida metsäänsä eikä tee hakkuita, jos ei oo pakko, tai sehän kasvaa siellä muutenkin. (ITC- palvelut, Suomi)

4 2) Metsän- omistaja 1) Palvelun- tarjoaja 3) Kuva 3: Kohtaamisongelma Suomen metsäpalvelumarkkinoilla Johtopäätöksiä Haasteena metsänomistajien tavoittamiseen on tuonut se, että metsänomistajat eivät tunne markkinoita eivätkä ole kiinnostuneita perehtymään niihin, mikä on johtanut palvelujen kehittämiseen helpoimmin tavoitettavien metsänomistajien suuntaisiksi. Perinteisillä palveluilla helpoimmin on tavoitettu voimakkaimmin puukauppaan tähtääviä metsänomistajia. Muutaman suuren toimijan hallitsemaan metsänomistajarajapintaan ei ole kyetty luomaan erityisen monipuolisia palvelumarkkinoita, jotka aktivoisivat myös erilaisilla tavoitteilla liikkeelle lähteviä metsänomistajia. Metsäalan palveluiden vertailu etukäteen on nykyisellään lähes mahdotonta ilman luotettavia kontakteja, sillä hintatietoja ei ole tarjolla. Tämä voi olla esteenä aiheeseen vasta perehtyvälle metsänomistajille, jotka muissa hankinnoissa ovat tottuneet vertailemaan vaihtoehtoja verkossa ja hankkimaan näin varmuutta ennen kontaktia palveluntarjoajan kanssa. Koska tarjontaan ei voi tutustua, kynnys ottaa palveluntarjoajaan yhteyttä asiassa voi olla korkealla alalla, jossa oma osaaminen koetaan heikoksi: He tietävät, että pitäisi googlata ja katsoa PriceRunnerista ja muuta vastaavaa, pitäisi vertailla hintoja. Vaikka he lopulta ostaisivatkin sieltä mistä ennenkin hinnan ollessa melkein sama, he pitävät vertailemista tärkeänä muuten voi tulla huijatuksi. Mielestäni tämä on yksi trendi. (teollisyrityksen metsäpalvelut, Ruotsi) Varovaisuus ja konservatiivisuus ovat leimanneet markkinointia, mutta pienet yritykset saattaisivat madaltaa kynnystä kysellä palvelutarjonnasta tuomalla tarjolle enemmän kiinnostavia vaihtoehtoja. Toisaalta yhtä markkinapaikkaa palveluiden ja metsänomistajien kohtaamiselle ei kunnolla ole vielä syntynyt. Tätä tehostaisi palveluajattelun sisäistäminen myös markkina- alustoja kehittävien keskuudessa siten, että markkinoilla palveluitaan myyville yrityksille tarjottaisiin apua valikoimansa tuomiseksi tarjolle. Etenkin paikallisesti toimivien yritysten on teknisesti yhä haasteellisempaa tavoittaa kaupunkeihin muuttavia metsänomistajia, vaikka niiden mahdollistama persoonallinen ote voisi monipuolistaa markkinoita aktivoida osaa metsänomistajista. Ratkaisuja palvelumarkkinoille voisi löytyä myös sektorin tarkastelemisesta perinteistä laajemmassa mittakaavassa, jolloin uutta arvoa kyettäisiin luomaan myös muista ekosysteemipalveluista kuin puuntuotannosta joko täysin itsenäisesti tai puuperäisiin tuotteisiin liittämällä. Metsänomistajien sirpaloituvan kiinnostuksen herättämiseksi uudenlaisia lähestymistapoja tarvitaan.

5 Lähteet: Finnish Statistical Yearbook of Forestry Finnish Forest Research Institute Vargo, S. and Lusch, R Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68, Rieppo, K Seeds of growth for small enterprises in forestry and wood- processing industries. TTS publications 406, Nurmijärvi Rummukainen, A., Dahlin, B., Penttinen, Selby, A. & Mikkola, J Challenges to the forest machine business as a result of global economic change. Proceedings: International Scientific Conference, Organized on the occasion of the 90th anniversary of the Forestry Faculty in Prague, Czech Republic in April Faculty of Forestry and Wood Sciences in Czech University of Life Sciences Prague Staland, J., Navrén, M., Nylinder, M Såg 2000 Reslutat från sågverksinventeringen Institutionen för skogens produkter och marknader. Rapport No. 3. Swedish Statistical Yearbook of Forestry Swedish Forest Agency Tapion vuositilastot Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.http://www.metsavastaa.net/files/metsavastaa/Tapion%20vuositilastot/Tapion_vuositilastot_ 2010_nettiin.pdf (viitattu 14th Jan 2013)

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007

Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS. Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma. Lokakuu 2007 Jussi Suurinkeroinen ITÄ-SUOMEN METSÄALAN PALVELUTARVEKARTOITUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 12.10.2007 Tekijä Jussi Suurinkeroinen Koulutusohjelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 7.5.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.)

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun. Suomen metsäkeskus 2014. Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Suomen metsäkeskus 2014 Jussi Laurila (toim.) Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.) Suomen metsäkeskus 2014 Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Jussi Laurila (toim.)

Lisätiedot

Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea

Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea ISBN 978-951-40-2264-7 (PDF) ISBN 978-951-40-2263-0 (nid.) ISSN 1795-150X Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea Teppo Hujala, Mikko

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot

SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030

SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030 PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 221 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 221 SUOMALAISEN METSÄNOMISTAJAN PROFIILI VUONNA 2030 ASENTEIDEN JA NÄKEMYSTEN MUUTOKSET YHDEN

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Maatraiva, Silja 2011 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen esimerkkiyrityksessä Silja

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet

Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkimus ja koulutuskeskus Synergos 33014 Tampereen Yliopisto Kodin palvelut apuna arjessa Tampereen seudun väestön palveluiden käyttö ja tarpeet Joulukuu 2007 Riitta

Lisätiedot

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin

Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin tutkimus Hagen Henrÿ, Jarmo Hänninen, Seija Paksu ja Päivi Pylkkänen Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Osuustoiminnasta valoa vanhuspalveluihin Hagen Henrÿ, Jarmo

Lisätiedot

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET Esitutkimus 2007 Mia Häkkinen Project part financed by the European Union. ALKUSANAT Tavoitteet CONNECT Finlandin toiminta on tällä hetkellä

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Etämetsänomistajien yhteistyötä

Etämetsänomistajien yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n 20-vuotis JUHLAJULKAISU 1984-2004 Etämetsänomistajien yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n 20-vuotis JUHLAJULKAISU 1984-2004 Pääkirjoitus Elias Lähdesmäki

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS KIINTEISTÖPALVELUJEN HANKINNASSA

VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS KIINTEISTÖPALVELUJEN HANKINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Minna Kosonen VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYS KIINTEISTÖPALVELUJEN HANKINNASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: KTT Iiro

Lisätiedot

Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen

Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen ISBN 978-951-40-2268-5 (PDF) ISSN 1795-150X Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen Heidi Hallongren ja Juho Rantala www.metla.fi Metlan työraportteja /

Lisätiedot

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa

Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Metsäenergia-alan verkostoyrityksen edellytykset Pohjois-Karjalassa Jouni Pykäläinen Metsämonex Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu puhelin: 050 373 9188 sähköposti: jouni.pykalainen@metsamonex.fi Kari Pulkkinen

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KYSELYTUTKIMUKSEN JA TEEMAHAASTATTELUJEN TULOKSET Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2007

Projektitoiminta 2/2007 Projektitoiminta 2/2007 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXX, ISSN 1455-4178 PROJEKTIT JOHTAMISESSA 8 Projektiviidakossa hyvin suunniteltu reitti ja oikeat työvälineet ovat elinehtoja 12 TEKES valmistelee

Lisätiedot