SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA"

Transkriptio

1 SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira

2 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa (yhdenmukaistaa aluehallintovirastojen ratkaisukäytäntöjä) varmistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta (ammattihenkilöt, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet) Muut tehtävät liittyvät mm. alkoholin, tupakan, terveydensuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja geenitekniikan valvontaan ja ohjaukseen. Adoptioasiat Valviralle Riitta Husso 2

3 VALTAKUNNALLINEN VALVONTA Ennakollinen valvonta lupa- ja ilmoitusmenettely omavalvonnan kehittäminen i Suunnitelmaperusteinen valvonta valtakunnalliset valvontaohjelmat ja niiden toimeenpano Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitukset omasta aloitteesta valvontaan otetut asiat muiden viranomaisten pyytämät lausunnot (esim. poliisi, EOA, EIT) Riitta Husso 3

4 SOSIAALIHUOLLON VALVONTA Sosiaalihuollon valtakunnallinen valvonta Valviralle 2010 alussa SHL 3 :n mukaan Valvira ohjaa ja valvoo asioissa jotka ovat periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia koskevat toimintaa usean aluehallintoviraston alueella tai koko maata jotka liittyvät Valvirassa käsiteltävään th:n valvonta-asiaan asiat, jotka aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään Valtakunnalliset sosiaalihuollon luvat Ensisijaisia valvontaviranomaisia ovat kunnat ja aluehallintovirastot

5 OMAVALVONTA SOTE:ssa Yksityinen terveydenhuolto Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990, 6 ): Palveluntuottajan on, toimiessaan useammassa kuin yhdessä toimipaikassa, laadittava omavalvontasuunnitelma, jonka sisällöstä Valvira antoi määräykset Julkinen terveydenhuolto Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 8 ja STM:n asetus 341/2011: Terveydenhuollon toimintayksikön on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä y sosiaalipalveluista (922/2011) 6 : Yksityisten palveluntuottajan on laadittava toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan sosiaalipalvelut ja palvelukokonaisuudet. Julkinen sosiaalihuolto l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 23 omavalvonnasta voimaan Uusi sosiaalihuoltolaki lt l - tulee voimaan asteittain i alkaen Valvira 5

6 OMAVALVONTA VANHUSTENHUOLLSSA Rajapinnat Vanhuspalvelulakia sovelletaan sekä julkisiin että yksityisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin Valviralla valtuutus antaa määräykset omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta ( ) Uudet määräykset annetaan sosiaalihuollon palveluihin ( ) julkisella puolella vanhuspalveluihin Julkisessa terveydenhuollossa on käytössä laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelma Yksityisessä terveydenhuollossa on käytössä omavalvonta vanhuspalvelujen osalta myös silloin, kun on yksi toimipaikka Lakimies Riitta Husso 6

7 OMAVALVONTA Omavalvonnalla tarkoitetaan palvelujen tuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvontaohjelmien ja laatusuositusten sekä palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset. Luvanvaraisessa toiminnassa lupaehdot Koskee sosiaalihuoltolain17 :ssä ja sosiaalihuoltoasetuksen 9 :ssä mainittuja palveluja ja niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista ohjausta ja neuvontaa, joita tuotetaan korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla

8 OMAVALVONNAN TAVOITTEET laadukkaat ja asiakasturvalliset palvelut avoin, oppiva toimintakulttuuri edistää asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia asiakkaan osallisuuden parantaminen yhtenäiset palveluprosessit palveluprosessien seurannan ja arvioinnin kehittäminen valvonnan painopiste ennakolliseen valvontaan Riskienhallinnan ja omavalvonnan perusidea on, että asiakkaan arjessa näkyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat riskit ja kriittiset työvaiheet kyetään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti

9 OMAVALVONTASUUNNITELMA Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi suunniteltujen menettelyjen kirjallista kuvaamista ja siinä käytettäviä asiakirjoja Julkisesti nähtävänä palvelu/yksikkökohtaisesti Uuden palveluntuottajan on laadittava 6 kk:n kuluessa toiminnan käynnistämisestä Kukin palveluntuottaja kirjaa omassa toiminnassa toteutuvat määräyksessä olevat asiat Lakimies Riitta Husso 9

10 RISKIENHALLINTA Johdon ohjaama strateginen riskienhallinta riskienhallinnan organisointi vastuiden määrittäminen Operatiivinen riskienhallinta henkilökunnan toteuttama riskienhallinta on toiminnassa toteutuvaa omavalvontaa KOHDISTETAAN KAIKKIIN OMAVALVONNAN OSA- ALUEISIIN MOLEMPIEN SITOUTUMINEN TÄRKEÄÄ Lakimies Riitta Husso 10

11 RISKIENHALLINTA Tunnistaminen: prosessikuvaukset, asiakaspalautteet, työntekijän/omaisten arvio Arviointi: miten vakavasta riskistä on kysymys, arvioidaan toistuvuus ja korjaavien toimenpiteiden kiireellisyys Hallinta: miten riskit ennakoidaan, voidaanko niihin varautua, tarvitaanko koulutusta t vai riittääkö tiedottaminen, tt i kuka k vastaa, mitä resursseja tarvitaan Tunnistamattomia riskejä ei voi hallita Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu (STM:n julkaisuja 2011:15)

12 SEURANTA JA DOKUMENTOINTI Riskienhallintaan kuuluva sisäinen valvonta on omavalvontaa johto, esimiehet ja henkilöstö seuraavat, ovatko työmenetelmät ja käytännöt toimivia ja tarkoituksenmukaisia työkaluina toimivat erilaiset varmistus- ja valvontamenetelmät poikkeamien käsittelymenettelyt jos on laadunhallintajärjestelmä > auditoinnit ym. työyhteisön sisäinen yhteistyö- ja viestintäkäytännöt yhteistyö muiden viranomaisten kanssa Lakimies Riitta Husso 12

13 OMAVALVONNAN KÄYNNISTÄMINEN 1. Nimetään johdon edustaja ja vastuuhenkilö(t) Perustetaan tarvittaessa työryhmä(t) Määritetään tehtävät ja vastuut 2. Omavalvonnasta tiedotetaan henkilöstölle Tarvittaessa suunnitellaan ja järjestetään koulutusta 3. Kuvataan palvelutoiminta ja palveluprosessit 4. Asetetaan laatutavoitteet Sovitaan riskien hallinnasta ja korjaavista toimenpiteistä Laaditaan menettely/työohjeet Sovitaan seurantakäytännöistä Sovitaan omavalvonnan asiakirjojen muodosta, päivittämisestä ja säilyttämisestä 5. Laaditaan omavalvontasuunnitelma, jonka johto hyväksyy 6. Käynnistetään omavalvonta, seuranta ja toiminnan jatkuva kehittäminen 13

14 OMAVALVONTASUUNNITELMAN SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ilmaisee, miksi toimintayksikkö on olemassa, kenelle, mitä ja millä resursseilla palveluja tuotetaan Toimintaperiaatteet näkyvät asiakastyössä ammattieettisenä toimintana - asiakkaan kohtaamisena kunnioittavasti ja kiireettömästi sekä osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisena Arvot ovat sidoksissa sosiaalihuollon toimintaa ohjaaviin arvoihin ja eettisiin periaatteisiin Miten arvot ja toimintaperiaatteet näkyvät toiminnassa?

15 HENKILÖSTÖN OSALLISTUMINEN Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan miten henkilökunta antaa palautetta tt palvelujen l laatuun, riittävyyteen ja asiakasturvallisuuteen liittyvistä riskeistä kirjataan henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan ja riskienhallinnan käytännön toteuttamiseen

16 ASIAKKAIDEN OSALLISTUMINEN Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan miten asiakas ja omaiset voivat antaa laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvää palautetta miten asiakkaat ja omaiset voivat osallistua omavalvonnan suunnitteluun tavoitteena on, että palautetta kerätään systemaattisesti MITEN HENKILÖSTÖLTÄ JA ASIAKKAILTA SAATUA TIETOA HYÖDYNNETÄÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

17 PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA Asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva Perustana asiakaslaki (812/2000) asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus palvelusuunnitelma/palvelusopimus hallintopäätös hoito-, palvelu-, kuntoutus tai muu vastaava suunnitelma palvelusuunnitelman seuranta ja päivittäminen Oikeusturva: muistutusmenettely, kantelumahdollisuus, sosiaaliasiamiehen palvelut Kuluttajansuojalain mukainen menettely suoraan asiakkaalle myydyissä ja palvelusetelipalveluissa

18 ASIAKKAAN KOHTELU Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan miten ennaltaehkäistään epäasianmukainen kohtelu miten toimitaan, it jos sellaista todetaan t perusoikeuksia rajoittavia toimenpiteitä koskevat periaatteet ja suunnitelma, miten rajoitustoimenpiteiden tarve minimoidaan rajoitustoimenpiteisiin liittyvät menettely- ja seuranta ohjeet Miten asiakkaalle annetaan tietoa ja tukea hänen kokemansa Miten asiakkaalle annetaan tietoa ja tukea hänen kokemansa haittatapahtuman jälkeen

19 ASIAKASTYÖN SISÄLLÖN OMAVALVONTA Valvontaohjelmat ja eri toimintoja ohjaamaan laaditut suositukset määrittävät asiakastyön sisältöä Kasvua/hyvinvointia edistävät käytännöt Ravitsemus/ruokahuolto Päivittäinen toiminta (ulkoilu, harrastus, liikunta, virkistys, virike) Hygieniakäytännöt: y henkilökohtainen hygienia, infektiot Sairaudenhoito: akuutit tilanteet, pitkäaikaissairaat, terveydentilan seuranta Lääkehoito: lääkehoitosuunnitelma, vastuuhenkilö Riitta Husso 19

20 Henkilöstö ASIAKASTYÖN SISÄLLÖN OMAVALVONTA Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan henkilöstön määrä, rakenne ja sijaisten käytön suunnitelma henkilöstön sijoittuminen työvuoroihin sijaiskäytännöt työntekijän äkillisen poissaolon varalle rekrytointisuunnitelma: avoin ja läpinäkyvä rekrytointiprosessi henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttäminen asiakastyöhön

21 HENKILÖSTÖ Henkilöstöön liittyvät riskit saatavuus/rekrytointi t ti osaaminen/kelpoisuus sitoutuminen sairastavuus/työterveys Henkilöstön aiheuttamat vahingot asiakastyössä muut Henkilöstöä uhkaavat uhkaavat asiakkaat (vastuu työnantajalla) henkiset/fyysiset uhat/tartuntavaara

22 TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista ( esim. ulkopuolisten käytössä olevat tilat, yksikössä asukkaiden käyttöön tarkoitetut tilat yms.) kirjataan siivous- ja pyykkihuollon käytännöt nimetään toimintayksikölle palvelussa käytettävien terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö asiakasturvallisuutta varmistavat kulunvalvontalaitteet ja niiden käytön periaatteet asiakkaiden käytössä olevien henkilökohtaisten turvalaitteiden toimintavarmuudesta vastaavat

23 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY Omavalvontasuunnitelman liitteeksi laaditaan henkilötietojen käsittelyä koskeva suunnitelma rekisteriseloste tietosuojaseloste, kun tietoja käsitellään sähköisesti lomake, jota käytetään käsiteltäessä salassa pidettäviä henkilötietoja (asiakkaan suostumus) suunnitelma tietosuojakoulutuksesta ja henkilöstön perehdyttämisestä tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot Linkki: Riitta Husso 23

24 OMAVALVONNAN ASIAKIRJAT Omavalvonnan toteuttamiseksi ja seuraamiseksi laaditut asiakirjat Omavalvonnan asiakirjoja ovat kaikki palvelujen tuottamista ohjaavat viranomaisten edellyttämät luvat, ilmoitukset, suunnitelmat ja selvitykset Muita viranomaisia ovat: kunnat pelastusviranomaiset työsuojeluviranomaiset i t kuntien elintarvikevalvonnasta vastaavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset 24

25 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ OMAVALVONTAOHJELMA (järjestämislain 14 ) Sote-alueiden ja perustason alueiden tulisi i laatia omavalvontaohjelma Varmistamaan, että toiminta ja palvelut järjestetään j lainsäädännön edellyttämällä tavalla, suunnitelmallisesti ja laadukkaasti Varmistamaan palvelun käyttäjien yhdenvertaisuus Suunnitellaan palvelujen riskienhallinta Riitta Husso 25

26 KIITOS!

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA 2 2. MÄÄRITELMÄT 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 28.7.2015 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Vuokselan hoivakoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Kallahden Validia-talon omavalvontasuunnitelma 2015 SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015

OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 OMAVALVONTASUUNNITELMA 2015 n omavalvontasuunnitelma on laadittu palveluiden laadun varmistamiseksi siten, että toiminnassa toteutetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, valvontaohjelmia, laatusuosituksia

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku. Lounais-Suomen aluehallintovirasto Kehitysvammaisten Tukiliiton järjestämä yhteistyöpäivä 23.4.2015, Turku 1 Aluehallintovirastot 6 kpl Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 15 kpl 2 Aluehallintovirastojen tehtävät Aluehallintovirastot

Lisätiedot