TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ. Tuusulan kunta"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ Tuusulan kunta Tarjouspyyntö

2 2/6 Tarjouspyyntö 1. Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus Koskenmäenpolku 4, PL Tuusula 2. Tarjottavat kohteet Tuusulan kunta pyytää tarjoustanne seuraavista kohteista: Ryhmä A Päiväkodit ja koulut ylläpito- ja perussiivouspalvelut sekä ruoka- ja vaatehuoltopalvelut Ryhmässä on 11 päiväkotia, 3 perhekeskusta, 1 iltapäiväkerho ja 14 koulua. Ryhmä B Muut kohteet ylläpito- ja perussiivouspalvelut Ryhmässä B on 35 eri kohdetta (22 kiinteistössä). Tarjoukset, infotilaisuus ja tutustuminen kohteisiin Palveluntarjoaja voi tarjota halutessaan vain pelkästään joko ryhmä A kohteet tai ryhmä B kohteet tai voi myös tarjota molemmat kohteet erikseen. Tilaaja tekee valinnat palveluntuottajiksi molemmista kohteista erikseen. Tarjoushinnat tulee esittää liitteenä oleville tarjouslomakkeille. Tarjouslomakkeiden kaikki pyydettävät tiedot on annettava. Ylläpitosiivousten tarjoushintojen tulee sisältää ovimattojen kustannukset, joko vaihtomattojen kustannukset tai palveluntarjoajan omat matot sisältäen niiden pesukustannukset. Tilaaja järjestää infotilaisuuden ja yhteisen tutustumiskäynnin kohteisiin tiistaina klo 9:00 Koskenmäenpolku 4 D 3 Tuusula. Tilaaja ei järjestä tutustumiskäyntiä kaikkiin tarjouspyynnön kohteisiin vaan käymme tutustumiskierroksella Kellokosken, Jokelan ja Hyrylän muutamissa suurimmassa kohteissa. 3. Hankinnan kuvaus Tilaajan tavoitteena on tehostaa siivous-, ruokahuolto- ja vaatehuoltopalveluja ja sopeuttaa palveluja niin, että ne vastaavat kunkin toimipisteen ja asiakkaan paikallisia tarpeita mahdollisimman hyvin. Palvelujen tuottamisessa tulee hyödyntää eri palvelujen synergiaa niin, että palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti mutta kuitenkin taloudellisesti. Tilaajan edellyttää palveluntuottajalta innovatiivisuutta ja vuorovaikutteisuutta käyttäjän/tilaajan kanssa palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Sopimuskauden aikana voi tulla siivottaviin neliömääriin, siivoustaajuuksiin tai ateriamääriin tai muihin palveluihin muutoksia tai palvelut voivat loppua joistakin kohteista kokonaan kunnan palvelutarjonnan ja toimipaikkojen muutosten vuoksi. Tämän vuoksi pyydämme tarjouspyynnössämme kokonaishintojen lisäksi myös erilaisia yksikköhintoja kuten siivouksen, ruokahuollon ja vaatehuollon päiväkohtaisia hintoja.

3 3/6 4. Turvallisuus ja terveellisyys 5. Asiakaspalvelu 6. Töiden suoritusajankohdat Palvelujen tuottamisessa on noudatettava lainsäädännön ja asetusten sekä viranomaisten antamia ohjeita ja velvoitteita. Puhdistus- ja desinfiointiaineiden käytössä on noudatettava aineiden tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita. Puhdistus- ja pesuaineiden käytössä on aina tarvittaessa käytettävä suojaimia. Siivouspalvelun tulee käyttää kullekin materiaalille oikeita ja sopivia pesu- ja puhdistusaineita ja lisäksi aineiden annosteluun työmenetelmiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta materiaalit eivät vaurioidu siivoustyössä. Siivouspalvelu on velvollinen korvaamaan tilaajalle aiheuttamat vahingot, jos siivouspalvelu vahingoittaa materiaaleja sopimattomien puhdistus- ja pesuaineiden käytöllä tai käyttää vääriä työmenetelmiä siivoustyötä tehdessään. Palveluntuottaja tekee tehtäviä päivittäin asiakkaiden ollessa läsnä. Nämä seikat asettavat palvelujen suorittamiselle erityispiirteitä ja haasteita niin työn suunnittelulle, tekniselle toteutukselle, asiakaspalvelulle kuin myös ystävällisyydelle. Huomaavaisuus asiakkaita kohtaan on tärkeää. Asiakkaat vaikuttavat myös omalla toiminnallaan palvelun onnistumiseen. Tämän vuoksi hyvä ja aktiivinen yhteistyö asiakkaiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Palveluntuottaja tulee suorittaa työt klo Liitteessä 1 vaatehuollon ja ruokahuollon ajat ovat kiinteitä työaikoja, joita on noudatettava. Palveluntuottajan tulee mitoittaa tarvitsemansa siivoustyöajat tarjouspyyntöasiakirjojen laatu- ja laajuustietojen vaatimusten mukaan, mutta lomakkeessa olevia minimiaikoja on kuitenkin noudatettava. 7. Työn suunnittelu ja toteutus SIIVOUSPALVELUT Siivouspalvelut sisältävät tilojen ylläpitosiivouksen sisältäen jaksottaiset siivoukset sekä lisäksi perussiivoukset. RUOKAHUOLTOPALVELUT Ruokahuoltopalvelut sisältävät mm. aamupalan valmistamiset, lounaan tarjoilut, välipalan valmistamiset, keittiöiden siivoukset, ruokasalin pöytäpintojen ja tuolien puhdistamiset. VAATEHUOLTOPALVELUT Vaatehuoltopalvelut sisältävät tekstiilien pesut, viikkaukset ja kaappiin laittamiset sekä sänkyjen ja patjojen imuroinnit. Lisäksi vaatehuoltoon kuuluvat pesulaan menevistä tekstiileistä huolehtiminen ja pesulasta tulevien tekstiilien paikoilleen laittamiset. Palveluntuottajan tulee tehdä päivittäisestä palvelujen käytännön toteuttamisesta työsuunnitelma. Työsuunnitelman tulee sisältää mm. työsuoritusten valmistelut, tavoitteet, työjärjestykset, erikoistyömenetelmät, henkilöstömäärätarpeet ja mahdolliset laatupoikkeamien korjaukset. Erityisen tärkeää on kuvata suunnitelmassa tehtävien aikataulullinen toteutus. Kaikki palvelut tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että tiloissa tapahtuva päivittäinen toiminta on koko ajan mahdollista. Työsuunnitelman tulee olla selkeä, konkreettinen ja näihin kohteisiin laadittu työsuunnitelma. Siivoustyön puhtaanapidossa ja puhtaustasoissa noudatetaan tilojen puhtausluokituksia. Lisäksi palvelukuvaus, vastuunjakotaulukko ja ohjeelliset työohjeet antavat lisäohjeita ja määrityksiä, jotta siivous on riittävä ja tilat pysyvät viihtyisinä ja hygieenisinä. Tilat siivotaan

4 4/6 sopimuksen mukaisten siivoustasojen mukaan niin, että ylläpitosiivous ja tarkistussiivous kohdennetaan hygienian kannalta tilojen kriittisiin pisteisiin (mm. kulkuväylät, roskakorit, kosketuspinnat) ja varmistetaan, että tilat pysyvät viihtyisinä, turvallisina ja terveellisinä. Ylläpitosiivouksen ja tarkistussiivouksen taajuus ja suoritusajankohdat tulee huomioida siivouspalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta tilojen hygienia-/ puhtaustasot pysyvät mahdollisimman tasaisina ja tilojen yleisilme koko toiminnan aikana siistinä. Päivittäinen siivous on kohdennettava hygienian kannalta kriittisiin kohtiin kuten kulkuväylille, kosketuspinnoille ja runsaasti likaantuviin kohtiin. Menetelmätapa- ja työhygieniavalinnoissa tulee peruslähtökohtana olla likaan ja pintamateriaaliin ja tilojen käyttöasteisiin nähden oikeat veden ja puhdistusaineiden määrät, oikeat puhdistusaineet, lian irtoamista edistävät oikeat työvälineet ja työtavat. Palveluntuottajan objektiivisista ja visuaalisista laadunmittauksista saatujen tulosten tulee ohjata päivittäistä siivoustoimintaa niihin tiloihin ja kohtiin, missä laadunmittauksista saadut tulokset eivät ole tavoitteen mukaisia. Tilojen huonekohtaiset pintamateriaalitiedot on kuvattu erillisessä taulukossa. 8. Palveluntuottajan henkilöstön osaamis-/pätevyysvaatimukset Palveluesimiehen/työnjohtajan osaamisen ja pätevyyden vähimmäisvaatimukset: opistoasteen tutkinto, esim. teknikko, restonomi tai johtamisen erikoisammattitutkinto, esim. JET tai muu johtamiskoulutus ja työkokemusta siivousalan esimiestehtävistä vähintään 1 vuosi ja Palveluohjaajan tai työnohjaajan osaamisen ja pätevyyden vähimmäisvaatimukset: siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto ja hygieniaosaamistodistus ja Ruokahuoltopalvelun osaamisen ja pätevyyden vähimmäisvaatimukset: ravitsemusalan ammattitutkinto tai vastaava ja hygieniaosaamistodistus ja Siivoojan osaamisen ja pätevyyden vähimmäisvaatimukset siivousalan perusammattitutkinto ja Palveluntuottaja saa käyttää alihankkijaa vain perussiivouksissa ja ikkunoiden pesuissa. 9. Laadunvarmistus Palveluntarjoajan tulee esittää tarjouksessa lyhyesti ja selkeästi, miten he aikovat hoitaa tässä kohteessa oman työn laadunvarmistuksen: 5.1 onko yrityksellänne kirjallinen laatujärjestelmä, pisteet 0 tai konkreettinen selvitys, miten työnjohto tulee osallistumaan kohteen päivittäiseen työnjohtamiseen ja laadunvalvontaan, pisteet 1,3 tai kuka suorittaa irjallisesti raportoitavan oman työ laadunarvioinnin, pisteet 1,3 tai 5

5 5/6 5.4 miten yrityksenne varmistaa tarjouspyyntöasiakirjoissa sovitun laadun toteutumisen ja miten yrityksenne toimii laatupoikkeamissa ja miten laatupoikkeamista raportoidaan tilaajalle, pisteet 1,2,4 tai miten palveluntuottajan kuukausittaiset tilaajalle toimitettavat oman työn laaturaportit käsitellään palveluntuottajan organisaatiossa ja kuka allekirjoittaa tilaajalle toimitetun laaturaportin, pisteet 1,3 tai yrityksenne toiminnat ja suoritteet asetettuihin tavoitteisiin, pisteet 1,3 tai 8 Tilaaja Tilaaja tai tilaajan ulkopuolinen asiantuntija tulee suorittamaan kohteessa laadunarviointeja ja laadunmittauksia sopimuskauden aikana. 10. Tarjouksen liitettävät selvitykset ja liitteet Tarjouksen mukana toimitettavat selvitykset: selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kaupparekisteriote todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Edellä vaaditut tiedot ja selvitykset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia. Tarjouksen mukana on toimitettava myös seuraavat selvitykset: lyhyt kuvaus yrityksestänne tai yrityksenne www-osoite yrityksenne referenssit vastaavista palvelukohteista lyhyt selvitys yrityksenne ympäristöasioista/-ohjelmasta lyhyt selvitys yrityksenne turvallisuusasioista/-käytännöistä 11. Sopimusehdot ja sopimusaika Sopimuksessa noudatetaan JYSE 2014 PALVELUT-sopimusehtoja tässä tarjouspyynnössä mainituin poikkeuksin. Sopimusaika ja optio Sopimus on määräaikainen eli sopimusaika on 3 vuotta. Sopimus alkaa ja sopimus päättyy Joissakin kohteissa sopimus alkaa ja joissakin kohteissa sopimus päättyy kesken sopimuskauden eli ennen Katso liiteasiakirjat. Lisäksi sopimukseen sisältyy mahdollisuus 2 vuoden optioon eli optioaika on Option käyttö vaatii molempien osapuolten, tilaajan ja palveluntuottajan, hyväksymistä. Option käytöstä päätämme erikseen sopimuskauden aikana. Sopimushinnan tarkistus Hinnat tulee antaa liitteinä oleville lomakkeille vuosille 2015, 2016, 2017 ja kevät 2018 erikseen ja näiden vuosien hinnat ovat kiinteitä hintoja. Option käytöstä päätämme sopimuskauden loppupuolella ja optiovuosille voidaan hintaa tarkistaa JYSE 2014 PALVELUT-sopimusehtojen mukaisesti.

6 6/6 Laskutus Laskutus tapahtuu ainoastaan verkkolaskulla. Maksuaika on JYSE 2014 sopimusehtojen mukainen eli 21 vrk. Palveludokumentaatiot Palveluntuottajan ylläpitämät, tilaajalle toimittamat asiakirjat/dokumentaatiot ovat tilaajan omaisuutta. Sopimuksen päätyttyä dokumentaatiot/asiakirjat jäävät tilaajan omaisuudeksi. 12. Seuraamukset laatupoikkeamista Mikäli palvelusuoritus ei vastaa sopimusasiakirjoissa edellytettäviä laatuvaatimuksia eikä palveluntuottaja ole korjannut puutteellista suoritustaan tilaajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, tilaajalla on oikeus laskuttaa palveluntuottajaa 800,00, alv 0 %. Tilaajalla on oikeus laskuttaa palveluntuottajaa 800,00, alv 0 %, jos: 1 palveluntuottajalle on lähetetty kirjallinen reklamaatio palvelusuoritteesta, joka ei täytä sopimuksen mukaisia laatuvaatimuksia ja 2 palveluntuottaja ei ole saanut korjattua palvelusuoritteen laatua sopimuksen edellyttämälle tasolle viimeistään 2 päivän kuluttua reklamaatiosta tai 3 palveluntuottajan palvelusuoritteessa on samoja jatkuvia laiminlyöntejä kirjallisesta huomautuksesta huolimatta 13. Palveluntuottajan valinta Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten vertailussa käytetään hinnan lisäksi hankittavan palvelun laatua määrittäviä arviointikriteereitä. Katso kohta 5. Tarjoukset arvioidaan pisteyttämällä seuraavasti: 1. hinta 60 %, kuukausiveloitushinta 2. laatu 40 %, kohdan 5 mukaan Kaikkien tarjoajien laatupisteytys tehdään tarjousasiakirjojen ja haastattelujen perusteella. Palveluntuottajaksi valitun sopimukseen kirjataan tarjoajan esittämät laadunvarmistustoimenpiteet. Kutsumme laatuhaastatteluun jokaisen palveluntarjoajan erikseen. Laatuhaastattelut pidämme maaliskuussa viikolla 13. Ilmoitamme tarkemman ajankohdan, kun olemme saaneet tarjouksenne ja tiedämme tarjousten jättäneiden määrän. 14. Tarjousten palautus Tarjous tulee jättää viimeistään maanantaina klo mennessä. Tarjous on annettava kirjallisesti ja tarjouskielenä on suomi. Tarjouskuoreen tulee merkitä Koulut, päiväkodit ja muuta kohteet-tarjous. Tarjoushinnat ilmoitetaan liitteinä olevilla lomakkeilla. Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksen toimitusosoite Tuusulan kunta Tekninen toimi, tilakeskus PL 60 (Hyryläntie 16) Tuusula

7 7/6 15. Lisätiedot Palveluntarjoaja voi pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset sähköpostiosoitteeseen klo mennessä. Sähköpostin aihekenttään on kirjoitettava kilpailutuskysymykset. Puhelimitse esitettyihin kysymyksiin emme vastaa. Esitetyt kysymykset ja niihin vastaukset julkaistaan Tuusulan kunnan Internet-sivuilla mennessä: Lisätietoja antaa: Riikka Meriläinen siivouspäällikkö Riikka Meriläinen siivouspäällikkö LIITTEET Liite 1 kohteet Liite 2 tarjousryhmät A ja B Liite 3 puhtaustasot Liite 4 palvelukuvaukset Liite 5 vastuunjakotaulukko Liite 6 kiinteistöjen tilat Liite 7 ruokahuoltoon liittyvät ohjeet Liite 8 JYSE 2014 palvelut -sopimusehdot Liite 9 Ryhmä A hintaliite Liite 10 Ryhmä B hintaliite

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien kiinteistöjen siivouspalvelusta tarjouspyynnön liitteessä

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA OULAISTEN KAUPUNKI 22.11.2012 TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA JA TEKSTIILIEN VUOKRAUKSESTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta pesulapalveluista ja tekstiilien vuokrauksesta ajalle

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot