ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010 31.12.2010"

Transkriptio

1 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ACHF:N PALVELU OMISTUS JA ASIAKKUUS KATSAUS VUOTEEN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT VAKAVARAISUUS RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINNAN TAVOITTEET RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET MARKKINARISKIT OPERATIIVISET RISKIT RISKIEN ARVIOINTI HALLINTO JA HENKILÖSTÖ YHTIÖKOKOUS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS YHTIÖN HALLITUS HENKILÖSTÖ KESKEISIMMÄT ULKOISTETUT TOIMINNOT HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2010 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT NÄKYMÄT VUODELLE TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET RAHOITUSINSTRUMENTIT AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET VEROT MUUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEISTA JA SÄILYTYSMUODOISTA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT OMAN PÄÄOMAN TUOTTO PÄÄOMAN TUOTTO OMAVARAISUUSASTE KULU TUOTTO SUHDE... 18

3 Sivu VAKAVARAISUUSSUHDE... 18

4 Sivu 4 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ACHF:N PALVELU ACH Finland Oy (ACHF) tuottaa osakkailleen ja niiden edustamiin pankkiryhmittymiin kuuluville yhteisöille niiden liiketoiminnassaan tarvitsemia maksuliikennepalveluita, sekä toimii maksuliikenteen osaamiskeskuksena ja osakkaiden yhteisenä edunvalvojana yhtiön toimintaan kuuluvissa asioissa. Yhtiö toimi alkuvaiheessa luottolaitoslaissa tarkoitettuna maksuliikeyhteisönä. Maksupalveludirektiivin mukainen maksulaitoslaki tuli voimaan toukokuussa, jolloin luottolaitoslain mukainen toimilupa muutettiin maksulaitostoimiluvaksi. ACHF:n tarjoamat maksupalvelut ovat maksulaitoslaissa mainitut maksupalvelut, jotka ovat maksutapahtuman toteuttaminen maksupalvelulaissa tarkoitetut tilisiirrot ja varojen siirrot palveluntarjoajan maksutilille, suoraveloituksena taikka maksukortilla tai muulla maksuvälineellä. ACHF tarjoaa asiakaspankeilleen maksujenvälitystä sekä katteensiirtopalveluja. Palvelun toteutus tapahtuu yhteistyökumppaneina toimivien Aktia Pankin ja Samlinkin avulla. Vuoden 2010 aikana ACHF on välittänyt maksutapahtumia Yhteisclearing vyöhykkeen sisällä, muille Suomessa toimiville liikepankeille sekä SEPA maksuja muualle euroalueella (SEPA tilisiirtoja). ACHF on välittänyt yhteensä n. 231 miljoonaa tapahtumaa (177 miljoonaa tapahtumaa), josta lähtevien ja saapuvien SEPA tilisiirtojen määrä oli 2,5 miljoonaa. Määrä kasvoi merkittävästi loppuvuotta kohti. ACH Finland toimii osakkaidensa ja niiden edustamien yhteisöjen palveluyhtiönä ja sen tarjoamat palvelut hinnoitellaan omakustannushintaan. Yhtiön osakkaat ovat sitoutuneet pitämään ACH Finlandin pääomituksen riittävällä tasolla. 1.2 OMISTUS JA ASIAKKUUS Yhtiön osakkaina ovat Aktia Pankki Oyj (omistus osaketta), FIM Pankki Oy (2.500 osaketta), Itella IPS Oy (2.500 osaketta) Paikallisosuuspankkiliitto osk ( osaketta) ja Säästöpankkien Holding Oy ( osaketta). Paikallisosuuspankkiliitto osk edustaa osakkeenomistajana 38 jäsenosuuspankkiaan ja Säästöpankkien Holding Oy osakkainaan olevia 34 Säästöpankkiliiton jäsensäästöpankkia. Yhtiön asiakkaina ovat Aktia Pankki Oyj, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit ja Itella IPS Oy (yhteensä 74 asiakasta). Vuoden aikana yksi säästöpankki on yhdistynyt toiseen säästöpankkiin ja neljä paikallisosuuspankkia ovat yhdistyneet toisiin paikallisosuuspankkeihin. 1.3 KATSAUS VUOTEEN 2010 SEPA tilisiirtojen määrä on vuoden 2010 aikana lähtenyt kasvamaan. Tilisiirtojen kasvu on johtunut siitä, että pankit ovat vähitellen siirtyneet käyttämään SEPA tilisiirtoja maksujenvälityksessä. Määrien kasvuun on vaikuttanut myös isojen laskuttajien siirtyminen SEPA tilisiirtojen käsittelyyn. Sen sijaan pienet ja keskisuuret yritykset välittävät edelleen maksujaan kansalliseen pankkien väliseen maksujenvälitysjärjestelmään (PMJ). Siirtyminen SEPA tilisiirtoihin on myös aiheuttanut häiriöitä maksujenvälitykseen. Useat pankit ovat epäonnistuneet maksujen lähettämisessä tai niiden kirjaamisessa asiakkaidensa tileille. Erityisesti suuret tapahumamäärät kuten eläkkeet ja palkat ovat olleet myöhässä. ACHF on vuoden aikana jatkanut keskusteluja muiden pankkien kanssa maksujenvälityksestä ja muista ajankohtaisista aiheista. Finanssivalvonta myönsi maksulaitoksen toimiluvan ja valtiovarainministeriö hyväksyi ACHF:n ylläpitämän selvitysjärjestelmän nettoutuslaissa todetuksi selvitysjärjestelmäksi. Lain voimaantulon myötä yhtiöjärjestys muutettiin vastaamaan maksulaitoslakia ja samalla yhtiö päätettiin muuttaa yksityiseksi osakeyhtiöksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Vuoden aikana toteutettiin projekti, jonka tavoitteena oli parantaa pankkien tarvitsemaa maksutapahtumia vastaavien katteiden ennustettavuutta sekä yleensä riskien hallintaa. Hankkeen jälkeen asiakaspankkien käyttämien katetilien mahdollisia ylityksiä voidaan valvoa ja samalla useasti päivässä tapahtuvassa saldolaskennassa voidaan tulevia maksutapahtumia vastaavia katetarpeita arvoida paremmin.

5 Sivu 5 Joulukuun lopussa Itella IPS ilmoitti lopettavansa ACHF:n palveluiden käytön. Palvelun käyttö loppuu vuoden 2011 lopussa. Tilivuoden voitto oli ,32 euroa (66 917,80 euroa). Toimintakauden aikana syntyneet tuotot ovat pääasiallisesti tapahtumavälityksestä saatuja tapahtumatuottoja sekä asiakaspankkien maksamia ylläpitomaksuja. Menot ovat pääosin maksettuja palkkiokuluja alihankkijoille sekä henkilöstö ja hallintokuluja. Yhtiön tase oli vuoden lopussa yhteensä 3,0 milj. euroa (2,91 milj. euroa). Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään vielä noudattaen luottolaitoslain mukaista kaavaa. Jatkossa yhtiön tilinpäätös tullaan esittämään osakeyhtiön tilinpäästökaavojen mukaisesti. 2 KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT ACHF:n keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edellisiin vuosiin verrattuna alla olevan taulukon mukaisesti: Tuotot yhteensä , , ,85 Kulut yhteensä , , ,29 Voitto ennen veroja , , ,44 Kulu tuotto suhde, % 75,16 80,94 467,91 Tase kauden päättyessä , , ,18 Tase keskimäärin , , ,09 Liikevoitto tuloverot , , ,97 vuositasolla , , ,97 Oma pääoma , , ,03 Tilinpäätössiirrot verovelka vähennettynä 7 204, ,10 0,00 Yhteensä , , ,03 Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä keski , , ,02 ROA 3,66 2,67 14,67 ROE 3,70 2,71 14,90 Omavaraisuusaste 98,95 98,42 98,45 3 VAKAVARAISUUS ACH Finlandin luottolaitoslain mukaiset omat varat olivat 2,7 milj. euroa (2,5 milj. euroa), josta 1,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa) oli osakepääomaa ja 1,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa) vapaata omaa pääomaa. Omien varojen vähimmäisvaatimus on 2 % ACHF:n päivittäin välittämien maksutapahtumia vastaavien katteiden määrästä tai, jos välitettyjen katteiden yhteismäärän viimeisen kuuden kuukauden kuukausittainen keskiarvo on tätä suurempi, 2 % mainitusta keskiarvosta. Viimeisen kuuden kuukauden aikana välitettyjen katteiden keskiarvo oli ,84 euroa ( ,15 euroa). Sen perusteella laskettu omien varojen vähimmäisvaatimus oli ,70 euroa ( ,14 euroa).

6 Sivu 6 Ensisijaiset omat varat ennen vähennyksiä ,39 Vähennykset ,98 Omat varat yhteensä ,41 Omien varojen vähimmäisvaatimus ,70 Vakavaraisuussuhde (%) 18,73 % 4 RISKIENHALLINTA 4.1 RISKIENHALLINNAN TAVOITTEET Riskienhallinnalla on tavoitteena varmistaa yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvia riskejä siten, että riskit on tunnistettu, arvioitu ja mitoitettu hyväksytylle tasolle ja että riskejä valvotaan. Riskienhallinnan keskeiset osa alueet yhtiön osalta ovat markkinariskit ja operatiivisesta toiminnasta aiheutuvat riskit. Riskit pyritään tunnistamaan ennen kuin ne toteutuvat ja toimenpiteet riskien välttämiseksi tai minimoimiseksi tiedostetaan mahdollisten vahinkojen estämiseksi. Toiminnassa pyritään ennaltaehkäisemään riskien syntyä arvioimalla tilanteet ja muut puitteet jotka voivat aiheuttaa riskin syntymistä. Riskien raportointiin ja seurantaan tarkoitetut järjestelmät sekä käytännöt täyttävät riskienhallinnalle asetetut edellytykset ottaen huomioon yhtiön luonteen ja toiminnan laadun. 4.2 RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Hallitus huolehtii siitä, että yhtiöllä on riittävät ja toimivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ja varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ja niitä seurataan osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista. Hallitus hyväksyy yhtiön riskinottoperiaatteet, määrittelee toimintatavat, joilla riskejä rajoitetaan ja valvoo niiden noudattamista. Hallitus on asettanut yhtiölle sisäisen tarkastuksen ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on yhtiön toimintaorganisaation sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Sisäinen tarkastus on toimitusjohtajan alainen ja raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 4.3 MARKKINARISKIT Markkinariskit ovat korko, valuutta, osake ja hyödykekurssien ja niiden volatiliteettien vaikutus rahoitusvarojen käypiin arvoihin. Markkinariski kohdistuu siten sijoitustoimintaan. Yhtiön varat ovat olleet sijoitettuina lyhytaikaisiin määräaikaistalletuksiin eri pankkeihin hajautettuina. 4.4 OPERATIIVISET RISKIT Operatiivinen riski on riski tappiosta, joka aiheutuu riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, henkilöstön toimenpiteistä, esim. ohjeiden vastaisesta toiminnasta, järjestelmien puutteista tai ulkoisista tapahtumista. Operatiiviseen riskiin sisältyy myös maineriski. Näiden riskien toteutumista pyritään minimoimaan henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan asioiden valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja valvonta toisistaan. ACHF on varautunut erityisellä vakuutuksella toiminnassa mahdollisesti toteutuviin toiminnallisiin riskeihin ja niistä aiheutuviin vahinkoihin. Oikeudellisten riskien toteutumista vähentävät osaltaan käytössä olevat vakiomuotoiset sopimusehdot. Tietojärjestelmien toimintahäiriöistä aiheutuviin riskeihin on varauduttu jatkuvuussuunnittelulla. ACHF edellyttää ulkoistetuilta toiminnoilta ja niiden tarjoajilta voimassa olevia jatkuvuussuunnitelmia sekä suunnitelmia toiminnasta poikkeustilanteissa. Lisäksi koko ACHF:n palvelua kuvaavat prosessikuvaukset päivitetään säännöllisin väliajoin.

7 Sivu 7 Operatiivisia riskejä seurataan keräämällä tietoa sekä ennakoivasti ns. läheltä piti tapahtumista että jälkikäteen jo toteutuneista, yhtiötä kohdanneista taloudellisista menetyksistä ja väärinkäytöksistä. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti havainnot toteutuneista yhtiön operatiivisista riskeistä. Toimiva johto hyödyntää sisäisen valvonnan tuottamaa raportointia ohjeistuksen noudattamisesta sekä tietoja toimintaympäristön muutoksista. 4.5 RISKIEN ARVIOINTI Yhtiön hallitus on arvioinut ja päivittänyt yhtiöön kohdistuvat riskit kokouksissaan viime vuoden aikana. Riskit arvioidaan aina uudelleen kun tilanne sitä vaatii, ja päivitys tehdään aina puolivuosittain. 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5.1 YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous pidettiin jolloin valittiin yhtiön hallitus. Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhtiön koko osakekanta. Yhtiökokouksessa käsiteltiin vuoden 2009 tilinpäätös ja toimintakertomus. Hallituksen esitys tilikauden voiton käsittelystä hyväksyttiin. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten määrästä ja valittiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 5.2 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä maksulaitoslain mukaiseksi. Samalla päätettiin muuttaa yhtiön yksityiseksi osakeyhtiöksi. 5.3 YHTIÖN HALLITUS Hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo, että yhtiöllä on liiketoimintastrategia, toimintaperiaatteet ja asianmukainen organisaatiorakenne sekä valtuusjärjestelmä. Hallituksen on varmistettava, että yhtiön hallintoelinten jäsenet ja toimiva johto ovat ammattitaitoisia, luotettavia ja tehtäviinsä sopivia. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään valittaessa sekä vuosittain hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä, joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja hänen varamiehensä on annettava Finanssivalvonnan määräyksen mukainen sopivuus ja luotettavuusselvitys. Hallituksen puheenjohtajana toimi Harri Mattinen, Säästöpankkiliitto ry, varapuheenjohtajana Janina Grönholm, Aktia Pankki Oyj ja jäseninä Heikki Suutala, Paikallisosuuspankkiliitto osk, Teri Heilala FIM Pankki Oy ja Tuija Sipilä, Itella IPS Oy. Henkilökohtaisina varajäseninä toimivat Pasi Kämäri, Säästöpankkiliitto ry, Stefan Björkman, Aktia Pankki Oyj, Jarmo Yli Juuti, Paikallisosuuspankkiliitto osk, Timo T. Laitinen, FIM Pankki Oy ja Hannu Lanteri, Itella IPS Oy. Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Anders Dahlqvist. Tilintarkastajana toimii KHT yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. 5.4 HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa kaksi henkilöä. 5.5 KESKEISIMMÄT ULKOISTETUT TOIMINNOT Yhtiön keskeiset tietojärjestelmät ja toimistoinfrastruktuuri on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Yhtiön kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Samlinkin täysin omistamassa Paikallispankkien PP Laskenta Oy:ssä. Maksujenvälitys muihin Suomessa toimiviin liikepankkeihin sekä euromääräiset euroalueella välitetty maksut (SEPA tilisiirrot) on toteutettu Aktia Pankin tarjoamalla palvelulla. Yhtiön sisäinen tarkastus hoidetaan ostopalveluna. Palvelun tuottaa KPMG.

8 Sivu 8 6 HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2010 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA Hallitus esittää, että vuoden 2010 voitto ,32 euroa kirjataan oman pääoman lisäykseksi ja että yhtiö ei jaa osinkoa. 7 TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiön hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat yhtiön taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta. 8 NÄKYMÄT VUODELLE 2011 Vuoden 2011 aikana nykyisestä kansallisesta pankkien välisestä maksujenvälitysjärjestelmästä luovutaan. Lokakuun loppuun menneessä siirtymäajan jälkeen kaikki maksutapahtumat välitetään SEPA maksuina. Siten SEPA tilisiirtojen määrät tulevat lisääntymään korvatakseen kaikki kansalliset tilisiirrot vuoden loppuun mennessä. SEPA tilisiirtojen määrän kasvu vaikuttaa myös yksikköhintoihin alentaen tapahtumahintoja nykyisestä tasosta. Vuoden 2011 aikana ACHF tulee selvittämään palveluidensa laajentamista ja palveluiden edelleen kehittämistä asiakaspankeille. Keskeisenä tavoitteena on kustannustehokkuus ja palveluiden laatu. Keskusteluja palvelun tuottamisesta myös muille pankeille kuin nykyisille asiakaspankeille jatketaan. Maksulaitoslain voimaantulo vaikuttaa myös yhtiöön siten, että tilinpäätösesitystapa ja viranomaisraportointi muuttuvat.

9 Sivu 9 9 TULOSLASKELMA Korkotuotot (1.1) , ,45 KORKOKATE , ,45 Palkkiotuotot (1.2) , ,38 Palkkiokulut (1.2) , ,81 Liiketoiminnan muut tuotot (1.3) , ,50 Hallintokulut , ,53 Henkilöstökulut (1.4) , ,89 Muut hallintokulut (1.5) , ,64 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä (1.6) , ,99 Liiketoiminnan muut kulut (1.3) , ,06 LIIKEVOITTO , ,94 Tilinpäätössiirrot 16, ,49 Tuloverot , ,65 VARSINAISEN TOIMINNAN VOITTO VEROJEN JÄLKEEN , ,80 TILIKAUDEN VOITTO , ,80

10 Sivu TASE VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta (2.1) , ,45 Aineettomat hyödykkeet (2.2) , ,71 Aineelliset hyödykkeet (2.3) 3 572, ,35 Muut varat (2.5) 3 180, ,00 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot (2.6) , ,92 Laskennalliset verosaamiset , ,82 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Muut velat (2.7) 5 223, ,21 Siirtovelat ja saadut ennakot (2.8) , ,72 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,93 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 9 735, ,49 OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vapaat Rahastot , ,00 Edellisten tilikausien tappio , ,97 Tilikauden voitto , ,80 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ (2.11) , ,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25

11 Sivu RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan voitto verojen jälkeen , ,80 Tilikauden oikaisut , ,13 Liiketoiminnan varojen lisäys ( ) tai vähennys (+) , ,56 Saamiset luottolaitoksilta , ,00 Muut varat 5 536, ,56 Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys ( ) ,08 301,22 Muut velat ,08 301,22 Maksetut tuloverot 0,00 0,00 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä (A) , ,27 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,17 Investointien rahavirta yhteensä (B) , ,17 Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta yhteensä (C) 0,00 0,00 Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) , ,10 Rahavarat tilikauden alussa , ,35 Rahavarat tilikauden lopussa , ,45 Rahavarat muodostuvat seuraavista tase eristä: Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta , ,45 Yhteensä , ,45 Tilikauden oikaisut: Tilinpäätössiirrot 16, ,49 Tuloslaskelman verot , ,65 Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä , ,99 Yhteensä , ,13

12 Sivu TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 12.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ACH Finland Oy:n tilinpäätös tilikaudelta on laadittu luottolaitostoimintalain 9 luvun säännösten, valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaman asetuksen (VMA 150/2007) ja Finanssivalvonnan standardin 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mukaisesti sekä kirjanpitolain ja osakeyhtiölain säännösten mukaisesti luottolaitoslain 9 luvun 146 :ssä mainituin poikkeuksin RAHOITUSINSTRUMENTIT ACH Finlandilla on Finanssivalvonnan standardin 3.1. mukaisiin arvostusluokkiin luokiteltuja rahoitusvaroja vain luokassa lainat ja muut saamiset, jotka merkitty taseeseen efektiivisellä korolla jaksotettuun hankintamenoon. Velat ovat siirtovelkoja ja muita velkoja, jotka on merkitty taseeseen nimellisarvoon. ACH Finlandilla ei ole ulkomaan valuutan määräisiä tase eriä. Korkotuotot on jaksotettu efektiivisen koron menetelmää käyttäen AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen niiden suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä. Aineettomien hyödykkeiden suunnitelman mukainen poistoaika on 5 10 vuotta. Aineettomat hyödykkeet koostuvat IT ohjelmista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Aineelliset hyödykkeet ovat koneita ja kalustoa ja niiden suunnitelman mukainen poistoaika on 5 vuotta. Aineellisista eikä aineettomista hyödykkeistä ole kirjattu arvonalentumistappioita VEROT Tilikauden voitto on pienentänyt laskennallista verosaamista. Laskennallinen verosaaminen on ,17.

13 Sivu MUUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1.1 Korkotuotot ja kulut Korkotuotot Saamisista luottolaitoksista , , Palkkiotuotot ja kulut Palkkiotuotot Maksuliikenteestä , ,38 Palkkiokulut Muut , ,81 Yhteensä , , Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot , ,50 Yhteensä , ,50 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,70 Muut kulut , ,36 Yhteensä , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,42 Henkilöstösivukulut , ,47 Eläkekulut , ,43 Muut henkilösivukulut 7 062, ,04 Yhteensä , , Muut hallintokulut Muut henkilöstökulut , ,93 Toimistokulut , ,58 Atk kulut , ,60 Yhteyskulut 7 866, ,53 Edustus ja markkinointikulut 75,49 82,00 Yhteensä , , Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot Aineelliset hyödykkeet 2 270, ,36 Aineettomat hyödykkeet , ,63 Yhteensä , ,99

14 Sivu TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2.1 Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , ,45 Muut Kotimaisilta luottolaitoksilta , ,00 Yhteensä , , Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet , ,71 Yhteensä , , Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet 3 572, ,35 Yhteensä 3 572, , Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 2010 muutokset tilikauden aikana Aineettomat hyödykkeet Hankintameno ,00 + tilikauden lisäykset ,00 tilikauden vähennykset ,58 Hankintameno ,42 Kertyneet poistot ,29 tilikauden poistot ,15 Kertyneet poistot ,44 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,98 Aineelliset hyödykkeet Hankintameno ,34 + tilikauden lisäykset 0,00 Hankintameno ,34 Kertyneet poistot ,99 tilikauden poistot 2 270,76 Kertyneet poistot ,75 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 572, Muut varat Muut 3 180, ,00 Yhteensä 3 180, , Siirtosaamisset ja maksetut ennakot Korot 8 285, ,30 Muut 9 529, ,62 Yhteensä , , Muut velat Maksujenvälitysvelat 3 873, ,65 Muut 1 350,24 813,56 Yhteensä 5 223, ,21

15 Sivu Siirtovelat ja saadut ennakot Muut , ,72 Yhteensä , , Rahoitusvarojen maturiteettijakauma Saamiset alle 3 kk 3 12 kk Yhteensä alle 3 kk Saamiset luottolaitoksilta , , , ,45 Yhteensä , , , , Omaisuuserät kotimaan ja ulkomaan rahana Vastaavaa Kotimaan raha Kotimaan raha Saamiset luottolaitoksilta , ,45 Muu omaisuus , , , , Oman pääoman lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Tilikauden Lisäykset Vähennykset Tilikauden alussa lopussa Osakepääoma ,00 0,00 0, ,00 Vapaat rahastot ,00 0,00 0, ,00 Edellisten tilikausien tappio , ,80 0, ,17 Tilikauden voitto , , , ,32 Oma pääoma yhteensä , , , , Osakepääoma Osakkeiden lukumäärä on kpl Laskennallinen verosaaminen on ,17 ANNETTUJA VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1 Eläkevastuut Henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiö Veritaksen kautta eikä kattamatonta eläkevastuuta ole. HENKILÖSTÖÄ JA JOHTOA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen kokoaikainen henkilöstö 2 2

16 Sivu TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Hallituksen allekirjoitus ja tilinpäätöstmerkintä Espoossa Harri Mattinen Harri Mattinen Puheenjohtaja Janina Grönholm Janina Grönholm Teri Heilala Teri Heilala Tuija Sipilä Tuija Sipilä Heikki Suutala Heikki Suutala Anders Dahlqvist Anders Dahlqvist Toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä KHT Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Jan Holmberg Jan Holmberg, KHT

17 Sivu LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEISTA JA SÄILYTYSMUODOISTA Pääkirja/Päiväkirja Tasekirja Tositteet elektroninen arkisto, kasetti sidottu kirja elektroninen arkisto, kasetti Ostoreskontra Palkkakirjanpit o Käyttöomaisuussovellus elektroninen arkisto, kasetti elektroninen arkisto, kasetti elektroninen arkisto, kasetti Tositelajit: Tositelajit: Nimi 10 Maksuliiketilin tiliotteen tapahtumat 20 Ostolask u 21 Toimitusjohtajan kulut 22 Henkilökunnan kulut 25 Ostolaskujen suoritukset 30 Ostolaskut, eoffice 70 Muistiotositteet 71 Pääkirjajirjaukset 75 Konekieliset palkkaviennit 80 Jaksotustositteet, purettavat viennit 83 Konek. lask.erät palkat lomapalkat 84 Konek. lask.erät palkat sivukulut 85 Poistot 99 Tuloksen kirjaus

18 Sivu TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 15.1 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO ROE = ( Liikevoitto/ tappio Tuloverot ) x 100 (Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) ) 15.2 PÄÄOMAN TUOTTO ROA = ( Liikevoitto/ tappio Tuloverot ) x 100 ( Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) ) 15.3 OMAVARAISUUSASTE Omavaraisuusaste = ( Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä ) x 100 (Taseen loppusumma) 15.4 KULU TUOTTO SUHDE Kulu tuotto suhde = Hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + liiketoiminnan muut kulut Korkokate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + nettopalkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + suojauslaskennan nettotulos + sijoituskiinteistöjen nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot + osuus osakkuusyritysten tuloksesta 15.5 VAKAVARAISUUSSUHDE Vakavaraisuussuhde = ( Omat varat yhteensä ) x 0,02 Omien varojen vähimmäisvaatimus yhteensä

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Sivu - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011... 4 1.1 ACHF:N PALVELU... 4 1.2 OMISTUS JA ASIAKKUUS... 4 1.3 KATSAUS

Lisätiedot

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 12.5.2008 31.12.2008

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 12.5.2008 31.12.2008 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 12.5.2008 31.12.2008 Sivu - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 12.5 31.12.2008... 3 2 KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT... 3 3 VAKAVARAISUUS... 4 4 RISKIENHALLINTA...4

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 145. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 2 Toimintaympäristö... 2 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni... 2 Varainkäyttö ja

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus: Olemme tyytyväisten asiakkaiden pankki 3 2014 oli onnistunut vuosi 4 Oma Säästöpankin avainluvut

Lisätiedot

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 24.5.2006 Kalannin Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantarahasto-osuuksien lukumäärä: Vähintään 2 500 ja enintään 10 000 kappaletta Merkintähinta: 200,00 euroa kantarahasto-osuudelta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Tarjousesite Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2003 Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Korko: Kurssi: 3,50% kiinteä vuotuinen korko. (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti.

Lisätiedot

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003

Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Tarjousesite Paikallisosuuspankkien POP-joukkovelkakirjalaina 1/2003 Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijat: Kurikan Osuuspankki Laihian Osuuspankki Lapinlahden Osuuspankki Lapuan Osuuspankki Piikkiön

Lisätiedot

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj 2000 VUOSIKERTOMUS 2 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2000 Hallitus Simo Lämsä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kuntien eläkevakuutus Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Ari Huotari, sijoitusjohtaja,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 154. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen.

Vuosikertomus 2013. Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen. 1(40) Hallitus ja toimitusjohtaja julkistavat seuraavan vuosikertomuksen. Sisällys Sivu - hallituksen toimintakertomus 2 - tuloslaskelma 6 - tase 8 - oman pääoman muutokset 10 - rahavirtalaskelma 11 -

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1 asia kastieto.fi ASIAKASTIETO GROUP OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

1 asia kastieto.fi ASIAKASTIETO GROUP OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 1 asia kastieto.fi ASIAKASTIETO GROUP OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Asiakastieto Group Oyj Työpajankatu 10 A, PL 16, 00581 Helsinki Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki,asiakastieto 11 2(63) 5 isällysl u ettelo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011

Osavuosikatsaus 2011 Osavuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 aikana rahoitusmarkkinat ovat olleet edelleen poikkeuksellisen hermostuneet ja epätietoisuus markkinakehityksestä on jatkunut. Epäusko valtioiden

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen

Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Tarjousesite 09.05.2005 Kortesj arven Säästöpankki Kantarahaston muodostaminen Kantaiahasto-osnakrien lukumäärä: Merkintähinta: Vähintään 5.000 ja enintään 20 kappaletta 100 kantarahasto-osnndelta Merkintäaika:

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2013

KHT-TUTKINTO 1.9.2013 1 (55) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot