ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 12.5.2008 31.12.2008"

Transkriptio

1 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 Sivu - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT VAKAVARAISUUS RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINNAN TAVOITTEET RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET MARKKINARISKIT OPERATIIVISET RISKIT HALLINTO JA HENKILÖSTÖ YHTIÖKOKOUS YHTIÖN HALLITUS HENKILÖSTÖ KESKEISIMMÄT ULKOISTETUT TOIMINNOT HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2008 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT NÄKYMÄT VUODELLE TULOSLASKELMA TASE RAHOITUSLASKELMA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET RAHOITUSINSTRUMENTIT AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET VEROT MUUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ANNETTUJA VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ JA JOHTOA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEISTA JA SÄILYTYSMUODOISTA13

3 Sivu HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ACH Finlandin perustamissopimus allekirjoitettiin ja yhtiö merkittiin kaupparekisteriin Vuosi 2008 oli yhtiön ensimmäinen tilikausi. ACH Finland on julkinen osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Espoo. Rahoitustarkastus myönsi ACH Finlandille toimiluvan luottolaitoslain 12 :n mukaisen maksuliikeyhteisön toimintaan. Toimiluvan mukainen liiketoiminta on tarkoitus aloittaa Vuosi 2008 oli valmistautumista tähän liiketoimintaan ja yhtiö toimi sen ajan osakeyhtiölain mukaisena julkisena osakeyhtiönä. Yhtiön osakkaana voi olla ainoastaan sellainen yhteisö, joka käyttää itse tai jonka edustamat yhteisöt käyttävät yhtiön palveluja. Yhtiön osakkaina ovat Aktia Pankki Oyj (omistus osaketta), FIM Pankki Oy (2 500 osaketta), Paikallisosuuspankkiliitto ry ( osaketta) ja Säästöpankkien Holding Oy ( osaketta). Paikallisosuuspankkiliitto ry edustaa osakkeenomistajana 42 jäsenosuuspankkiaan ja Säästöpankkien Holding Oy osakkainaan olevia 38 Säästöpankkiliiton jäsensäästöpankkia. ACH Finland tuottaa osakkailleen ja niiden edustamiin pankkiryhmittymiin kuuluville yhteisöille niiden liiketoiminnassaan tarvitsemia maksuliikennepalveluita sekä toimii maksuliikenteen osaamiskeskuksena ja osakkaiden yhteisenä edunvalvojana yhtiön toimintaan kuuluvissa asioissa. Yhtiö toimii alkuvaiheessa luottolaitoslaissa tarkoitettuna maksuliikeyhteisönä. Kun maksupalveludirektiivin mukainen maksulaitoslaki tulee voimaan, yhtiö tulee toimimaan lain tarkoittamana maksulaitoksena. Maksulaitoslain on määrä tulla voimaan ACH Finland toimii osakkaidensa ja niiden edustamien yhteisöjen palveluyhtiönä ja sen tarjoamat palvelut hinnoitellaan omakustannushintaan. Yhtiön osakkaat ovat sitoutuneet pitämään ACH Finlandin pääomituksen riittävällä tasolla. Yhtiö ei ole vielä käynnistänyt toimintaansa toimintavuoden aikana, jolloin yhtiöllä ei ole myöskään ollut liiketoiminnasta tuloja. Tilivuoden tappio oli ,97 euroa. Toimintavuoden aikana syntyneet kulut liittyvät pääosin henkilöstö- ja hallintokuluihin. Yhtiön tase oli vuoden lopussa yhteensä 2,84 milj. euroa. 2 KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto (ROE) -14,90 Koko pääoman tuotto (ROA) -14,67 Omavaraisuusaste 98,45 ROE = ( Liikevoitto/-tappio - Tuloverot ) x 100 (Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (vuoden alun ja lopun keskiarvo) ) ROA = ( Liikevoitto/-tappio - Tuloverot ) x 100 ( Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) )

4 Sivu - 4 Omavaraisuusaste = ( Oma pääoma ja vähemmistön osuus + Tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä ) x 100 (Taseen loppusumma) 3 VAKAVARAISUUS ACH Finlandin luottolaitoslain mukaiset omat varat olivat 2,8 milj. euroa, josta 1,0 milj. euroa oli osakepääomaa ja 1,8 milj. euroa vapaata omaa pääomaa. Koska yhtiö ei harjoittanut vuoden 2008 aikana luottolaitostoimintaa, omien varojen vähimmäismäärää ja vakavaraisuussuhdetta ei esitetä. 4 RISKIENHALLINTA 4.1 RISKIENHALLINNAN TAVOITTEET Riskienhallinnalla on tavoitteena varmistaa yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvia riskejä ja että riskit on tunnistettu, arvioitu, mitoitettu hyväksytylle tasolle ja että riskejä valvotaan. Riskienhallinnan keskeiset osa-alueet yhtiön osalta ovat markkinariskit ja operatiivisesta toiminnasta aiheutuvat riskit. Riskit pyritään tunnistamaan ennen kuin ne toteutuvat ja toimenpiteet riskien välttämiseksi tai minimoimiseksi tiedostetaan mahdollisten vahinkojen estämiseksi. Toiminnassa pyritään ennaltaehkäisemään riskien syntyä arvioimalla tilanteet ja muut puitteet jotka voivat aiheuttaa riskin syntymistä. 4.2 RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Hallitus huolehtii siitä, että yhtiöllä on riittävät ja toimivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ja varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ja niitä seurataan osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista. Hallitus hyväksyy yhtiön riskinottoperiaatteet, määrittelee ne toimintatavat, joilla riskejä rajoitetaan, ja valvoo niiden noudattamista. Hallitus asettaa yhtiön sisäisen tarkastuksen. Sisäinen tarkastus on toimitusjohtajan alainen ja raportoi toimitusjohtajalle. 4.3 MARKKINARISKIT Markkinariskit ovat korkojen, valuutta-, osake- ja hyödykekurssien ja niiden volatiliteettien vaikutus rahoitusvarojen käypiin arvoihin. Markkinariski kohdistuu siten sijoitustoimintaan. Yhtiön varat ovat olleet sijoitettuina lyhyihin määräaikaistalletuksiin ja hajautettuina eri pankeille. 4.4 OPERATIIVISET RISKIT Yhtiön operatiivinen toiminta ei ole käynnistynyt toimintavuoden aikana joten yhtiöön ei ole kohdistunut operatiivista riskiä. 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5.1 YHTIÖKOKOUS Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 25.8 jolloin päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta maksuliikeyhteisötoiminnan mahdollistavalla tavalla. Lisäksi samalla valittiin Pasi Kämäri Säästöpankkiliitosta hallituksen varajäseneksi Markku Ruudun tilalle. 5.2 YHTIÖN HALLITUS Hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo, että yhtiöllä on liiketoimintastrategia, toimintaperiaatteet ja asianmukainen organisaatiorakenne sekä valtuusjärjestelmä. Hallituksen on varmistettava, että yhtiön hallintoelinten jäsenet ja

5 Sivu - 5 toimiva johto ovat ammattitaitoisia, luotettavia ja tehtäviinsä sopivia. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa pankin juoksevaa hallintoa hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Rahoitustarkastuksen antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään valittaessa sekä vuosittain hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä, joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja hänen varamiehensä on annettava Rahoitustarkastuksen määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys. Hallituksen puheenjohtajana toimi Stefan Björkman, Aktia Pankki Oyj, varapuheenjohtajana Hannu Lanteri, Säästöpankkiliitto ry, ja jäseninä Timo T. Laitinen, FIM Pankki Oy ja Jarmo Yli-Juuti, Paikallisosuuspankkiliitto ry. Henkilökohtaisina varajäseninä toimivat Kim Henriksson, Aktia Pankki Oy, Pasi Kämäri, Säästöpankkiliitto ry alkaen 25.8 (Markku Ruutu 25.8 asti), Teri Heilala, FIM Pankki Oy ja Heikki Suutala, Paikallisosuuspankkiliitto ry. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Anders Dahlqvist. Tilintarkastajana toimii, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. 5.3 HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2008 lopussa kaksi henkilöä. 5.4 KESKEISIMMÄT ULKOISTETUT TOIMINNOT Pankin keskeiset tietojärjestelmät ja toimistoinfrastruktuuri on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Pankin kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Samlinkin täysin omistamassa Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:ssä. 6 HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2008 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA Hallitus esittää, että vuoden 2008 tappio ,97 euroa kirjataan oman pääoman vähennykseksi ja että yhtiö ei jaa osinkoa. 7 TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Yhtiön hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat yhtiön taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta. 8 NÄKYMÄT VUODELLE 2009 Vuoden 2009 alussa ACH Finlandin maksujenvälitystoiminta käynnistyy. Maksujenvälitys- ja clearingpalveluja tarjotaan alussa Aktia Pankille, paikallisosuuspankeille sekä säästöpankeille. Vuoden aikana ACHF keskittyy myös palvelunsa myyntiin muille pankeille. Vuoden loppupuolella maksupalveludirektiivin mukaisten uusien maksupalvelulain ja maksulaitoslain on määrä astua voimaan.

6 Sivu TULOSLASKELMA Korkotuotot ,85 KORKOKATE ,85 Hallintokulut ,55 Henkilöstökulut ,10 Muut hallintokulut ,45 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä ,29 Liiketoiminnan muut kulut ,45 LIIKETULOS ,44 Tuloverot ,47 VARSINAISEN TOIMINNAN TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN ,97 TILIKAUDEN TAPPIO ,97

7 Sivu TASE VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta ,35 Aineettomat hyödykkeet ,95 Aineelliset hyödykkeet 3 657,93 Muut varat 3 180,00 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot ,48 Laskennalliset verosaamiset ,47 VASTAAVAA YHTEENSÄ ,18 VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA Muut velat ,65 Siirtovelat ja saadut ennakot ,50 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,15 OMA PÄÄOMA Osakepääoma ,00 Vapaat Rahastot ,00 Tilikauden voitto (tappio) ,97 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,03 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,18

8 Sivu RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto (-tappio) ,44 Tilikauden oikaisut 1 237,29 Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) ,48 Saamiset luottolaitoksilta ,00 Muut varat ,48 Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) ,15 Muut velat ,15 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä (A) ,48 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,17 Investointien rahavirta yhteensä (B) ,17 Rahoituksen rahavirta Osakepääoman lisäys ,00 Muut oman pääoman erien rahamääräiset lisäykset ,00 Rahoituksen rahavirta yhteensä (C) ,00 Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) ,35 Rahavarat tilikauden alussa 0,00 Rahavarat tilikauden lopussa ,35

9 Sivu TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 12.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ACH Finland Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta on laadittu luottolaitostoimintalain 9 luvun säännösten, valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaman asetuksen (VMA 150/2007) ja Rahoitustarkastuksen standardin 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mukaisesti sekä kirjanpitolain ja osakeyhtiölain säännösten mukaisesti luottolaitoslain 9 luvun 146 :ssä mainituin poikkeuksin RAHOITUSINSTRUMENTIT ACH Finlandilla on Rahoitustarkastuksen standardin 3.1. mukaisiin arvostusluokkiin luokiteltuja rahoitusvaroja vain luokassa lainat ja muut saamiset, jotka merkitty taseeseen efektiivisellä korolla jaksotettuun hankintamenoon. Velat ovat siirtovelkoja ja muita velkoja, jotka on merkitty taseeseen nimellisarvoon. ACH Finlandilla ei ole ulkomaan valuutan määräisiä tase-eriä. Korkotuotot on jaksotettu efektiivisen koron menetelmää käyttäen AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen niiden suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä. Aineettomien hyödykkeiden suunnitelman mukainen poistoaika on 5 10 vuotta. Aineettomat hyödykkeet koostuvat IT-ohjelmista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Aineelliset hyödykkeet ovat koneita ja kalustoa ja niiden suunnitelman mukainen poistoaika on 5 vuotta. Tilikauden päättyessä on arvioitu, onko viitteitä siitä, että aineettomiin tai aineellisiin hyödykkeisiin kuuluvan omaisuuserän arvo alentunut. Viitteitä arvonalentumisesta ei havaittu eikä aineellisista tai aineettomista hyödykkeistä siten ole kirjattu arvonalentumistappioita VEROT Tilikauden tappiosta on kirjattu laskennallinen verosaaminen MUUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Korkotuotot- ja kulut Korkotuotot Saamisista luottolaitoksista ,85 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,85 Henkilöstösivukulut ,25 Eläkekulut ,05 Muut henkilösivukulut 6 133,20 Yhteensä ,10 Muut hallintokulut Muut henkilöstökulut ,18 Toimistokulut ,61

10 Sivu - 10 Muut hallintokulut 5 626,66 Yhteensä ,45 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot Aineelliset hyödykkeet 663,63 Aineettomat hyödykkeet 573,66 Yhteensä 1 237,29 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut ,73 Muut kulut ,72 Yhteensä , TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta ,35 Muut Kotimaisilta luottolaitoksilta ,00 Yhteensä ,35 Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet ,95 Yhteensä ,95 Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet 3 657,93 Yhteensä 3 657,93 Muut varat Muut 3 180,00 Yhteensä 3 180,00 Siirtosaamisset ja maksetut ennakot Korot ,67 Muut 607,81 Yhteensä ,48 Saamisten maturiteettitiedot alle 3 kk Saamiset luottolaitoksilta ,35 Yhteensä ,35 Omaisuuserät kotimaan ja ulkomaan rahana Vastaavaa Saamiset luottolaitoksilta ,35

11 Sivu - 11 Muu omaisuus , ,18 Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien lisäykset ja vähennykset Aineettomat hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa 0,00 + tilikauden lisäys ,61 - tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -573,66 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,95 Koneet ja kalusto sekä aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilikauden alussa 0,00 + tilikauden lisäys 4 321,56 - tilikauden suunnitelman mukaiset poistot -663,63 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 657,93 Muut velat Muut ,65 Yhteensä ,65 Siirtovelat ja saadut ennakot Muut ,50 Yhteensä ,50 Oman pääoman lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Tilikauden Lisäykset Vähennykset Tilikauden alussa lopussa Osakepääoma 0, ,00 0, ,00 Vapaat rahastot 0, ,00 0, ,00 Tilikauden tappio 0,00 0, , ,97 Oma pääoma yhteensä 0, , , ,03 Osakepääoma Osakkeiden lukumäärä on kpl ja osakkeiden äänimäärä on Osakesarjoja on yksi. ACH Finlandin osakkeista ei ole annettu osakekirjoja. Yhtiöjärjestyksessä on määritelty osakkeiden hankintaa koskeva lunastuslauseke. Kenelläkään osakkeenomistajalla ei ole etuoikeutta uusiin osakkeisiin osakepääomaa korotettaessa. ACH Finlandin hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita. Laskennallinen verosaaminen on , ANNETTUJA VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Eläkevastuut Henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiö Veritaksen kautta eikä kattamatonta eläkevastuuta ole HENKILÖSTÖÄ JA JOHTOA KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä Vakinainen kokoaikainen henkilöstö 2

12 Sivu TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Hallituksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Espoossa Stefan Björkman Puheenjohtaja Hannu Lanteri Jarmo Yli-Juuti Timo T. Laitinen Anders Dahlqvist Toimitusjohtaja Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Jan Holmberg, KHT

13 Sivu LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEISTA JA SÄILYTYSMUODOISTA Ostoreskontra Palkkakirjanpito Käyttöomaisuussovellus Pääkirja/Päiväkirja Tasekirja Tositteet elektroninen arkisto, kasetti elektroninen arkisto, kasetti sidottu kirja paperituloste Tositelajit: Tositelajit: Nimi 10 Maksuliiketilin tiliotteen tapahtumat 20 Ostolasku 21 Toimitusjohtajan kulut 22 Henkilökunnan kulut 25 Ostolaskujen suoritukset 71 Pääkirjakirjaukset 80 Jaksotustositteet, purettavat viennit 83 Konek. lask.erät palkat lomapalkat 84 Konek. lask.erät palkat sivukulut 85 Poistot 99 Tuloksen kirjaus

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011

ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Sivu - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011... 4 1.1 ACHF:N PALVELU... 4 1.2 OMISTUS JA ASIAKKUUS... 4 1.3 KATSAUS

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005. 145. toimintavuosi SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2005 145. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 2 Toimintaympäristö... 2 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni... 2 Varainkäyttö ja

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005

KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ

1 (28) FINGRID OYJ 11.2.2002. Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ FINGRID OYJ 11.2.2002 1 (28) Y-tunnus 1072894-3 FINGRID OYJ TILINPÄÄTÖS 1.1.2001-31.12.2001 FINGRID OYJ 2 (28) Sivu Sisällysluettelo 2 Hallituksen toimintakertomus 3-6 Konsernituloslaskelma 7 Konsernitase

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj 2000 VUOSIKERTOMUS 2 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2000 Hallitus Simo Lämsä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kuntien eläkevakuutus Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Ari Huotari, sijoitusjohtaja,

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2013 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2013... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2012 SISÄLLYS Tilikausi 1.1.- 31.12.2012... 2 Tilikauden tulos... 4 Osakepääoma ja omistus... 8 Hallinto ja johto... 8 Henkilöstö... 8 Tytäryhtiöt... 8 Yhteenveto selvitystilan

Lisätiedot