ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011"

Transkriptio

1 ACH FINLAND TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 Sivu - 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ACHF:N PALVELU OMISTUS JA ASIAKKUUS KATSAUS VUOTEEN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT VAKAVARAISUUS OMAT VARAT OMIEN VAROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINNAN TAVOITTEET RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET MARKKINARISKIT OPERATIIVISET RISKIT RISKIEN ARVIOINTI HALLINTO JA HENKILÖSTÖ YHTIÖKOKOUS YHTIÖN HALLITUS HENKILÖSTÖ KESKEISIMMÄT ULKOISTETUT TOIMINNOT HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2011 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT NÄKYMÄT VUODELLE TULOSLASKELMA TASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET RAHOITUSVÄLINEET AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET VEROT MUUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEISTA JA SÄILYTYSMUODOISTA TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT KULU-TUOTTO SUHDE PÄÄOMAN TUOTTO OMAN PÄÄOMAN TUOTTO OMAVARAISUUSASTE... 19

3 Sivu - 3

4 Sivu HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ACHF:N PALVELU ACH Finland Oy (ACHF) tuottaa osakkailleen ja niiden edustamiin pankkiryhmittymiin kuuluville yhteisöille niiden liiketoiminnassaan tarvitsemia maksuliikennepalveluita sekä toimii maksuliikenteen osaamiskeskuksena ja osakkaiden yhteisenä edunvalvojana yhtiön toimintaan kuuluvissa asioissa. ACHF:n tarjoamat maksupalvelut ovat maksulaitoslaissa mainitut maksupalvelut, joita ovat maksutapahtuman toteuttaminen, maksupalvelulaissa tarkoitetut tilisiirrot ja varojen siirrot palveluntarjoajan maksutilille, suoraveloituksena taikka maksukortilla tai muulla maksuvälineellä. ACHF tarjoaa asiakaspankeilleen maksujenvälitystä sekä katteensiirtopalveluja. Palvelun toteutus tapahtuu yhteistyökumppaneina toimivien Aktia Pankin ja Samlinkin avulla. Vuoden 2011 aikana ACHF on välittänyt maksutapahtumia Yhteisclearing vyöhykkeen sisällä muille Suomessa toimiville liikepankeille sekä SEPA-maksuja muualle euroalueelle (SEPA-tilisiirtoja). ACHF on välittänyt yhteensä n. 283 miljoonaa tapahtumaa (231 miljoonaa tapahtumaa), josta lähtevien ja saapuvien SEPA-tilisiirtojen määrä oli 44 miljoonaa. ACH Finland toimii osakkaidensa ja niiden edustamien yhteisöjen palveluyhtiönä ja sen tarjoamat palvelut hinnoitellaan omakustannushintaan. Yhtiön osakkaat ovat sitoutuneet pitämään ACH Finlandin pääomituksen riittävällä tasolla. 1.2 OMISTUS JA ASIAKKUUS Yhtiön osakkaina ovat Aktia Pankki Oyj (omistus osaketta), FIM Pankki Oy (2 500 osaketta), Itella Pankki Oy (2 500 osaketta) POP Pankkiliitto osk ( osaketta) ja Säästöpankkien Holding Oy ( osaketta). POP Pankkiliitto osk edustaa osakkeenomistajana 36 jäsenosuuspankkiaan ja Säästöpankkien Holding Oy osakkainaan olevia 33 Säästöpankkiliiton jäsensäästöpankkia. Yhtiön asiakkaina ovat Aktia Pankki Oyj, POP Pankit, Säästöpankit ja Itella Pankki Oy (yhteensä 71 asiakasta). Vuoden aikana yksi Säästöpankki on yhdistynyt toiseen Säästöpankkiin ja kaksi POP Pankkia ovat yhdistyneet toisiin POP Pankkeihin. 1.3 KATSAUS VUOTEEN 2011 SEPA- tilisiirtojen määrä on vuoden 2011 aikana kasvanut. Marraskuun alusta kansallisten tilisiirtojen välittäminen pankkien kesken lopetettiin, jonka jälkeen ainoastaan SEPA-muotoisia tilisiirtoja välitettiin. Sen sijaan kansalliset suoraveloitukset ja pikasiirrot välitetään edelleen kansallisen käytännön mukaisesti, kunnes korvaavat tuotteet saadaan markkinoille ja käyttöön. Kotimaiset suoraveloitukset korvataan uudella suoramaksulla ja verkkolaskulla vuoteen 2014 mennessä. Pikasiirtoja korvaavaa tuotetta ei ole vielä suunnitteilla. Siirtyminen SEPA-tilisiirtoihin on myös aiheuttanut häiriöitä maksujenvälityksessä. Useilla pankeilla on ollut ongelmia maksujen lähettämisessä tai niiden kirjaamisessa asiakkaidensa tileille. Erityisesti suuret tapahtumamäärät kuten eläkkeet ja palkat ovat olleet myöhässä. Kuitenkin vuoden loppupuolella häiriöiden määrät ovat laskeneet. ACHF on vuoden aikana jatkanut keskusteluja muiden pankkien kanssa maksujenvälityksestä ja muista ajankohtaisista aiheista. ACHF on myös selvittänyt vaihtoehtoisen välityskanavan käyttöönottoa työnimellä Payment Factory. Selvityksen yhteydessä on kartoitettu pääsääntöisesti toiminnallisuutta kahdenkeskisten maksujenvälityksen luomiseksi ACHF:n yhteisöön kuuluvien pankkien ja uusien palveluiden käyttäjien kesken. Selvityksen tavoitteena oli kustannusten alentaminen, maksujenvälityksen nopeuttaminen ja mahdollisten häiriöiden parempi hallinta. Selvitystyö jatkuu vuoden 2012 aikana. Vuoden aikana toteutettiin myös nykyisten asiakaspankkien kesken hanke, jonka tuloksena maksuliiketilien valvonta tehostui. Hankkeen yhteydessä kehitettiin tekstiviesteihin perustuva hälytysjärjestelmä, joka auttaa asiakaspankkien katetilien likviditeettihallinnassa. Joulukuun lopussa Itella Pankki lopetti ACHF:n palveluiden käytön muututtuaan clearing-pankiksi.

5 Sivu - 5 Tilivuoden voitto oli ,74 euroa ( ,32 euroa). Toimintakauden aikana syntyneet tuotot ovat pääasiallisesti tapahtumavälityksestä saatuja tapahtumatuottoja sekä asiakaspankkien maksamia ylläpitomaksuja. Liikevaihdon kasvu edellisiin vuosiin verrattuna johtuu alkuvuoden kalliimmista SEPA-tilisiirtojen hinnoista. Hinnat ovat kuitenkin tilisiirtojen määrien lisääntyessä laskeneet merkittävästi vuoden 2011 jälkipuoliskolla. Menot ovat pääosin maksettuja palkkiokuluja alihankkijoille sekä henkilöstö- ja hallintokuluja. Yhtiön tase oli vuoden lopussa yhteensä 3,3 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Tilinpäätös ja toimintakertomus esitetään vuoden 2011 tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa tavallisen osakeyhtiön tilinpäästökaavojen mukaisesti. Aikaisempina vuosina ACHF on raportoinut luottolaitoskaavojen mukaisesti. Jäljempänä on täten vertailtu luvut osakeyhtiön tunnuslukujen mukaisesti. 2 KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT ACHF:n keskeiset tuloslaskelman erät ovat kehittyneet edellisiin vuosiin verrattuna alla olevan taulukon mukaisesti: Tuotot yhteensä , , ,52 Kulut yhteensä , , ,58 Voitto ennen veroja , , ,45 Kulu-tuotto-suhde, % 61,29 75,16 80,94 Tase kauden päättyessä , , ,25 Tase keskimäärin , , ,22 Tulos ennen satunnaisia eriä - tuloverot , , ,29 - vuositasolla , , ,29 Oma pääoma , , ,83 Tilinpäätössiirrot verovelka vähennettynä 7 565, , ,10 Yhteensä , , ,93 - Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä keskimäärin , , ,98 ROA 6,32 3,66 2,67 Liikevaihto , , ,38 Liikevoitto , , ,49 Liikevoitto %:a liikevaihdosta 6,0 % 4,4 % 3,5 % Oman pääoman tuotto-% (ROE) 6,4 % 3,7 % 2,7 % Omavaraisuusaste (%) 97,1 % 99,0 % 98,4 % 3 VAKAVARAISUUS 3.1 OMAT VARAT ACH Finlandin omat varat olivat 3,0 milj. euroa (2,7 milj. euroa), josta 1,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa) oli osakepääomaa ja 2,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa) vapaata omaa pääomaa. Maksulaitoksella on riskiensä kattamiseksi

6 Sivu - 6 oltava omia varoja vähintään määrä, joka on laskettu Finanssivalvonnan hyväksymän, maksulaitoslain 29 :ssä tarkoitetun menetelmän mukaisesti. Valtiovarainministeriö on antanut tarkemmat määräykset menetelmien käyttämisestä maksulaitoksen omien varojen laskemisessa asetuksessaan (VMA /555). Maksulaitoksen omien varojen määrän tulee kuitenkin aina olla vähintään vähimmäispääoman suuruinen, joka maksulaitoslain mukaan on euroa. Finanssivalvonta on hyväksynyt summamenetelmän omien varojen laskemisessa. Summamenetelmällä tarkoitetaan menetelmää, jossa omien varojen määrä on suhteellinen osuus korkotuotoista, korkokuluista, saaduista palkkioista ja muun varsinaisen toiminnan tuotoista. Summa lasketaan 12 kuukauden välein edellisen tilikauden tietojen perusteella. Summamenetelmää käyttäen laskettujen omien varojen määrän on oltava vähintään 80 prosenttia edeltävien kolmen tilikauden keskiarvoista, tai jos toimintaa ei ole harjoitettu niin kauan, liiketoiminnallisista arvioista. Laskettaessa maksulaitoksen omien varojen määrää summamenetelmää käyttäen kukin maksulaitoslain 29 :n 4 momentissa tarkoitettu tekijä sisällytetään summaan positiivisena tai negatiivisena lukuna. Satunnaisia tuottoja ei oteta huomioon summaa laskettaessa. Kulut, jotka aiheutuvat ulkoistamisen perusteella kolmansien tarjoamista palveluista, saadaan vähentää summasta silloin, kun kulut maksetaan yritykselle, joka kuuluu maksulaitoslain mukaisen valvonnan piiriin. Maksulaitoksen omien varojen määrän on oltava vähintään yhtä suuri kuin määrä, joka saadaan kertomalla maksulaitoslain 29 :n 4 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu summa valtiovarainministeriön asetuksen 3 :n 3 momentissa tarkoitetulla kertoimella ja näin saatu tulos asetuksen 4 :ssä tarkoitetulla porrastuskertoimella. Summamenetelmässä käytettävä kerroin määräytyy seuraavasti: 1) 10 prosenttia summan määrästä 2,5 miljoonaan euroon asti, 2) 8 prosenttia summan määrästä, joka ylittää 2,5 miljoonaa euroa; 3) 6 prosenttia summan määrästä, joka ylittää viisi miljoonaa euroa; 4) 3 prosenttia summan määrästä, joka ylittää 25 miljoonaa euroa; 5) 1,5 prosenttia summan määrästä, joka ylittää 50 miljoona euroa. 3.2 OMIEN VAROJEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ Korkotuotot , ,49 -Korkokulut 0,00 0,00 Saadut palkkiot , ,57 Muut varsinaisen toiminnan tuotot 428, ,10 Yhteensä , ,16 10 % 2,5 milj , ,00 8 % 2,5 milj. ylittävästä määrästä , ,85 Omien varojen vähimmäismäärä , ,85 ACHF:n omien varojen vähimmäismäärä on maksulaitoslain summamenetelmän mukaan laskettuna ,17 euroa. Mikäli summamenetelmää olisi käytetty vertailukaudella, ACHF:n omien varojen vähimmäismäärä olisi ollut ,85 euroa. Vakavaraisuuden suhdeluku (omien varojen määrä / omien varojen vähimmäismäärä) on 8,61.

7 Sivu RISKIENHALLINTA 4.1 RISKIENHALLINNAN TAVOITTEET Riskienhallinnalla on tavoitteena varmistaa yhtiön liiketoiminnasta aiheutuvia riskejä siten, että riskit on tunnistettu, arvioitu ja mitoitettu hyväksytylle tasolle ja että riskejä valvotaan. Riskienhallinnan keskeiset osa-alueet yhtiön osalta ovat markkinariskit ja operatiivisesta toiminnasta aiheutuvat riskit. Riskit pyritään tunnistamaan ennen kuin ne toteutuvat ja toimenpiteet riskien välttämiseksi tai minimoimiseksi tiedostetaan mahdollisten vahinkojen estämiseksi. Toiminnassa pyritään ennaltaehkäisemään riskien syntyä arvioimalla tilanteet ja muut puitteet jotka voivat aiheuttaa riskin syntymistä. Riskien raportointiin ja seurantaan tarkoitetut järjestelmät sekä käytännöt täyttävät riskienhallinnalle asetetut edellytykset ottaen huomioon yhtiön luonteen ja toiminnan laadun. 4.2 RISKIENHALLINNAN PERIAATTEET Hallitus huolehtii siitä, että yhtiöllä on riittävät ja toimivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ja varmistaa, että yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ja niitä seurataan osana päivittäistä liiketoimintojen johtamista. Hallitus hyväksyy yhtiön riskinottoperiaatteet, määrittelee toimintatavat, joilla riskejä rajoitetaan ja valvoo niiden noudattamista. Hallitus on asettanut yhtiölle sisäisen tarkastuksen ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on yhtiön toimintaorganisaation sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Sisäinen tarkastus on toimitusjohtajan alainen ja raportoi toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 4.3 MARKKINARISKIT Markkinariskit ovat korko-, valuutta-, osake- ja hyödykekurssien ja niiden volatiliteettien vaikutus rahoitusvarojen käypiin arvoihin. Markkinariski kohdistuu siten sijoitustoimintaan. Yhtiön varat ovat olleet sijoitettuina lyhytaikaisiin määräaikaistalletuksiin eri pankkeihin hajautettuina. 4.4 OPERATIIVISET RISKIT Operatiivinen riski on riski tappiosta, joka aiheutuu riittämättömistä tai toimimattomista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, henkilöstön toimenpiteistä, esim. ohjeiden vastaisesta toiminnasta, järjestelmien puutteista tai ulkoisista tapahtumista. Operatiiviseen riskiin sisältyy myös maineriski. Näiden riskien toteutumista pyritään minimoimaan henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan asioiden valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja valvonta toisistaan. ACHF on varautunut erityisellä vakuutuksella toiminnassa mahdollisesti toteutuviin toiminnallisiin riskeihin ja niistä aiheutuviin vahinkoihin. Oikeudellisten riskien toteutumista vähentävät osaltaan käytössä olevat vakiomuotoiset sopimusehdot. Tietojärjestelmien toimintahäiriöistä aiheutuviin riskeihin on varauduttu jatkuvuussuunnittelulla. ACHF edellyttää ulkoistetuilta toiminnoilta ja niiden tarjoajilta voimassa olevia jatkuvuussuunnitelmia sekä suunnitelmia toiminnasta poikkeustilanteissa. Lisäksi koko ACHF:n palvelua kuvaavat prosessikuvaukset päivitetään säännöllisin väliajoin. Yhtiön jatkuvuussuunnitelma on päivitetty ja tarkennettu vuoden aikana. Suunnitelmaa laatiessa on huomioitu maksujenvälityksessä vuoden aikana tapahtuneet häiriöt ja niiden toipumismenetelmät. Samassa yhteydessä on myös päivitetty ACHF:n suunnitelma toiminnasta poikkeusoloissa. Operatiivisia riskejä seurataan keräämällä tietoa sekä ennakoivasti ns. läheltä piti -tapahtumista että jälkikäteen jo toteutuneista, yhtiötä kohdanneista taloudellisista menetyksistä ja väärinkäytöksistä. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti havainnot toteutuneista yhtiön operatiivisista riskeistä. Toimiva johto hyödyntää sisäisen valvonnan tuottamaa raportointia ohjeistuksen noudattamisesta sekä tietoja toimintaympäristön muutoksista.

8 Sivu RISKIEN ARVIOINTI Yhtiön hallitus on arvioinut ja päivittänyt yhtiöön kohdistuvat riskit kokouksissaan viime vuoden aikana. Riskit arvioidaan aina uudelleen kun tilanne sitä vaatii, ja päivitys tehdään säännöllisesti. 5 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 5.1 YHTIÖKOKOUS Yhtiökokous pidettiin jolloin valittiin yhtiön hallitus. Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhtiön koko osakekanta. Yhtiökokouksessa käsiteltiin vuoden 2010 tilinpäätös ja toimintakertomus. Hallituksen esitys tilikauden voiton käsittelystä hyväksyttiin. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten määrästä ja valittiin hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 5.2 YHTIÖN HALLITUS Hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valvoo, että yhtiöllä on liiketoimintastrategia, toimintaperiaatteet ja asianmukainen organisaatiorakenne sekä valtuusjärjestelmä. Hallituksen on varmistettava, että yhtiön hallintoelinten jäsenet ja toimiva johto ovat ammattitaitoisia, luotettavia ja tehtäviinsä sopivia. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään valittaessa sekä vuosittain hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä, joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja hänen varamiehensä on annettava Finanssivalvonnan määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys. Hallituksen puheenjohtajana toimi Harri Mattinen, Säästöpankkiliitto ry, varapuheenjohtajana Janina Grönholm, Aktia Pankki Oyj ja jäseninä Heikki Suutala, POP Pankkiliitto osk, Teri Heilala FIM Pankki Oy ja Tuija Sipilä, Itella Pankki Oy. Henkilökohtaisina varajäseninä toimivat Pasi Kämäri, Säästöpankkiliitto ry, Stefan Björkman, Aktia Pankki Oyj, Jarmo Yli-Juuti, POP Pankkiliitto osk, Timo T. Laitinen, FIM Pankki Oy ja Hannu Lanteri, Itella Pankki Oy. Yhtiön toimitusjohtajana toimii DI Anders Dahlqvist. Tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jan Holmberg. 5.3 HENKILÖSTÖ Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa kaksi henkilöä. 5.4 KESKEISIMMÄT ULKOISTETUT TOIMINNOT Yhtiön keskeiset tietojärjestelmät ja toimistoinfrastruktuuri on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Yhtiön kirjanpito ja palkanlaskenta hoidetaan Samlinkin täysin omistamassa Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:ssä. Maksujenvälitys muihin Suomessa toimiviin liikepankkeihin sekä euromääräiset euroalueella välitetty maksut (SEPA- tilisiirrot) on toteutettu Aktia Pankin tarjoamalla palvelulla. Katetilien valvontaan liittyvä hälytysjärjestelmä on toteutettu Movila Oy:n kanssa. Yhtiön sisäinen tarkastus hoidetaan ostopalveluna. Palvelun tuottaa KPMG. 6 HALLITUKSEN ESITYS VUODEN 2011 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA Hallitus esittää, että vuoden 2011 voitto ,74 euroa kirjataan oman pääoman lisäykseksi ja että yhtiö ei jaa osinkoa. 7 TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Palvelun irtisanomisen johdosta Itella Pankki luopuu omistuksestaan ACHF:ssa. Kauppa toteutetaan osakassopimuksen mukaisesti siten, että jäljelle jäävät palvelua käyttävät osakkaat lunastavat Itella Pankin osakkeet.

9 Sivu - 9 Yhtiön hallituksen tiedossa ei ole muita seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat yhtiön taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta. 8 NÄKYMÄT VUODELLE 2012 Vuoden 2012 aikana ACHF tulee edelleen selvittämään palveluidensa laajentamista ja nykyisten palveluiden edelleen kehittämistä asiakaspankeille. Keskeisenä tavoitteena on kustannustehokkuus ja palveluiden laatu. Keskusteluja palvelun tuottamisesta myös muille pankeille kuin nykyisille asiakaspankeille jatketaan vuoden 2011 aikana tehdyn Payment Factory hankkeen tulosten perusteella. Vuoden tulos odotetaan olevan alhaisempi kuin vuoden 2011 aikana, mutta kuitenkin positiivinen.

10 Sivu TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO (1.1) , ,57 Liiketoiminnan muut tuotot (1.2) 428, ,10 Materiaalit ja palvelut Palkkiokulut (1.3) , ,81 Henkilöstökulut (1.4) , ,05 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä (1.5) , ,91 Liiketoiminnan muut kulut (1.6) , ,45 LIIKEVOITTO , ,45 Rahoitustuotot ja kulut (1.7) , ,49 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,94 Tilinpäätössiirrot -488,28 16,03 Tuloverot , ,65 TILIKAUDEN VOITTO , ,32

11 Sivu TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAAT Aineettomat hyödykkeet (2.1) , ,98 Aineelliset hyödykkeet (2.2) 2 237, ,59 PYSYVÄT VASTAAVAAT , ,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Laskennalliset verosaamiset 0, ,17 Muut saamiset (2.3) 3 180, ,00 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot (2.4) , ,25 Rahat ja pankkisaamiset (2.5) , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,46

12 Sivu - 12 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 SIDOTTU OMA PÄÄOMA , ,00 Vapaat rahastot , ,00 Edellisten tilikausien tappio , ,17 Tilikauden voitto , ,32 VAPAA OMA PÄÄOMA , ,15 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ (2.7) , ,15 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ , ,46 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Muut velat (2.8) , ,36 Siirtovelat ja saadut ennakot (2.9) , ,49 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA , ,85 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,46

13 Sivu TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 11.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET ACH Finland Oy:n tilinpäätös tilikaudelta on laadittu kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Vertailukauden tuloslaskelman ja taseen esittämistapa on muutettu vastaamaan kirjanpitoasetuksen vaatimuksia. Muilta osin tilinpäätöksen laadintaperiaatteet eivät olennaisesti poikkea vertailukauden laadintaperiaatteista eikä tilinpäätössäännöstön muutoksella ole olennaista vaikutusta ACH Finlandin tulokseen eikä taloudelliseen asemaan. Tilikaudella ACH Finlandin tilinpäätös laadittiin luottolaitostoimintalain 9 luvun säännösten, valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaman asetuksen (VMA 150/2007) ja Finanssivalvonnan standardin 3.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mukaisesti sekä kirjanpitolain ja osakeyhtiölain säännösten mukaisesti luottolaitoslain 9 luvun 146 :ssä mainituin poikkeuksin RAHOITUSVÄLINEET Rahoitusvälineet muodostuvat saamisista luottolaitoksilta ja ne on arvostettu hankintamenoon. Muut saamiset ovat siirtosaamisia ja muita lyhytaikaisia saamisia, jotka on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Velat ovat siirtovelkoja ja muita lyhytaikaisia velkoja, jotka on merkitty taseeseen nimellisarvoon. ACH Finlandilla ei ole ulkomaan valuutan määräisiä tase-eriä AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen niiden suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisinä. Aineettomien hyödykkeiden suunnitelman mukainen poistoaika on 5 10 vuotta. Aineettomat hyödykkeet koostuvat IT-ohjelmista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Aineelliset hyödykkeet ovat koneita ja kalustoa ja niiden suunnitelman mukainen poistoaika on 5 vuotta. Aineellisista eikä aineettomista hyödykkeistä ole kirjattu arvonalentumistappioita VEROT Tilikauden voitto on pienentänyt laskennallista verosaamista siten että ACH Finlandilla ei ole tilikaudella 2011 laskennallista verosaamista. Vertailukaudella laskennallinen verosaaminen oli ,17.

14 Sivu MUUT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1.1 Liikevaihto Palkkiotuotot Maksuliikenteestä , , Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut Liiketoiminnan muut tuotot Muut tuotot 428, ,10 Yhteensä 428, , Materiaalit ja palvelut Palkkiokulut , , , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,45 Henkilöstösivukulut , ,60 Eläkekulut , ,88 Muut henkilösivukulut 6 991, ,72 Yhteensä , , Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot Aineelliset hyödykkeet 2 084, ,76 Aineettomat hyödykkeet , ,15 Yhteensä , , Liiketoiminnan muut kulut Konttorikulut , ,92 ATK-kulut , ,53 Vuokrakulut , ,40 Muut kulut , ,60 Yhteensä , , Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Saamisista luottolaitoksista , ,49

15 Sivu TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2.1 Aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet , ,98 Yhteensä , , Aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet 2 237, ,59 Yhteensä 2 237, , Muut saamiset Muut 3 180, ,00 Yhteensä 3 180, , Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Korot , ,52 Muut , ,73 Yhteensä , , Rahat ja pankkisaamiset Vaadittaessa maksettavat Kotimaisilta luottolaitoksilta , ,52 Muut Kotimaisilta luottolaitoksilta , ,95 Yhteensä , , Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 2011 muutokset tilikauden aikana Aineettomat hyödykkeet Hankintameno ,42 + tilikauden lisäykset 3 355,02 Hankintameno ,44 Kertyneet poistot ,44 - tilikauden poistot ,00 Kertyneet poistot ,44 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,00 Aineelliset hyödykkeet Hankintameno ,34 + tilikauden lisäykset 750,05 Hankintameno ,39 Kertyneet poistot ,75 - tilikauden poistot ,68 Kertyneet poistot ,43 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 2 237,96

16 Sivu Oman pääoman lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana Tilikauden Lisäykset Vähennykset Tilikauden alussa lopussa Osakepääoma ,00 0,00 0, ,00 Vapaat rahastot ,00 0,00 0, ,00 Edellisten tilikausien tappio , ,32 0, ,85 Tilikauden voitto , , , ,74 Oma pääoma yhteensä , , , , Muut velat Maksujenvälitysvelat 4 559, ,12 Muut 7 039, ,24 Yhteensä , , Siirtovelat ja saadut ennakot Muut , ,49 Yhteensä , , Osakepääoma Osakkeiden lukumäärä on kpl. ANNETTUJA VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1 Eläkevastuut Henkilöstön eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiö Veritaksen kautta eikä kattamatonta eläkevastuuta ole. HENKILÖSTÖÄ JA JOHTOA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen kokoaikainen henkilöstö 2 2

17 Sivu TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS Hallituksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Espoossa Harri Mattinen Harri Mattinen Puheenjohtaja Janina Grönholm Janina Grönholm Teri Heilala Teri Heilala Tuija Sipilä Tuija Sipilä Heikki Suutala Heikki Suutala Anders Dahlqvist Anders Dahlqvist Toimitusjohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy Jan Holmberg Jan Holmberg, KHT

18 Sivu LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITTEISTA JA SÄILYTYSMUODOISTA Pääkirja/Päiväkirja Tasekirja Tositteet elektroninen arkisto, kasetti sidottu kirja elektroninen arkisto, kasetti Ostoreskontra Palkkakirjanpito Käyttöomaisuussovellus elektroninen arkisto, kasetti elektroninen arkisto, kasetti elektroninen arkisto, kasetti Tositelajit: Nimi 10 Maksuliiketilin tiliotteen tapahtumat 20 Ostolasku 21 Toimitusjohtajan kulut 25 Ostolaskujen suoritukset 30 Ostolaskut, eoffice 70 Muistiotositteet 71 Pääkirjajirjaukset 75 Konekieliset palkkaviennit 80 Jaksotustositteet, purettavat viennit 83 Konek. lask.erät palkat lomapalkat 84 Konek. lask.erät palkat sivukulut 85 Poistot 99 Tuloksen kirjaus

19 Sivu TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 14.1 KULU-TUOTTO SUHDE Kulu tuotto suhde, % Hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + = liiketoiminnan muut kulut Korkokate + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + nettopalkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot + suojauslaskennan nettotulos + sijoituskiinteistöjen nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot 14.2 PÄÄOMAN TUOTTO ROA = (Liikevoitto/ tappio tuloverot) 100 Taseen loppusumma (keskimäärin) 14.3 OMAN PÄÄOMAN TUOTTO ROE (Liikevoitto/ tappio tuloverot) 100 = Oma pääoma + tilipäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskimäärin) 14.4 OMAVARAISUUSASTE Omavaraisuusaste (Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä laskennallisella verovelalla vähennettynä) 100 = Taseen loppusumma Huom! Tilinpäätössiirtojen kertymä lasketaan tunnusluvuissa aina laskennallisella verovelalla vähennettynä vaikka laskennallista verovelkaa ei olisi kirjattu kirjanpitoon.

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus: Olemme tyytyväisten asiakkaiden pankki 3 2014 oli onnistunut vuosi 4 Oma Säästöpankin avainluvut

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2003 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2003 oli 4 643,6 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj

Hallitus. Neuvottelukunta. Kuntarahoitus Oyj 2000 VUOSIKERTOMUS 2 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 2000 Hallitus Simo Lämsä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Kuntien eläkevakuutus Pekka Alanen, varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Ari Huotari, sijoitusjohtaja,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere

TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007. Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere TAMPEREEN LAATUKONEISTUS OY TASEKIRJA - IFRS TILINPÄÄTÖS 30.4.2007 Y-tunnus:0155023-1 Kotipaikka: Tampere IFRS TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.5.2006-30.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ajalta 1.5.2006-30.4.2007

Lisätiedot

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014

Powering the digital marketplace. Vuosikertomus 2014 Powering the digital marketplace Vuosikertomus 2014 Sisällys Tecnotree 2014 Toimitusjohtajan katsaus Avainluvut Hallinnointi Hallitus Johtoryhmä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Yhtiökokous

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 5.9.2009

KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1 (43) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014. 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2014 698/2014 Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011

Osavuosikatsaus 2011 Osavuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 aikana rahoitusmarkkinat ovat olleet edelleen poikkeuksellisen hermostuneet ja epätietoisuus markkinakehityksestä on jatkunut. Epäusko valtioiden

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot