Arviointi ja ohjaus. Lähipäivä 2 TUPA työpaikkaohjaajien ohjaajakoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointi ja ohjaus. Lähipäivä 2 TUPA työpaikkaohjaajien ohjaajakoulutus"

Transkriptio

1 Arviointi ja ohjaus Lähipäivä 2 TUPA työpaikkaohjaajien ohjaajakoulutus

2 Kysymyksiä edellisen kerran pohjalta: miten varmistetaan, ettei harjoittelu ole irrallaan muista opinnoista? Ajoitus; kesä? Yksi jakso lopuksi? Koko opintojen ajan? - miten saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty? Huom. Opiskelijan motivaatio, opitun soveltaminen/ongelmalähtöisyys Harjoittelua (projektia) varten tarvitaan opetussuunnitelma, joka selventää kaikille osapuolille harjoittelun oppimistavoitteet, oppimismenetelmät, ohjauksen laadun, harjoitteluun soveltuvien työtehtävien ja yritysverkostojen kriteerit sekä harjoittelujaksolla tapahtuvan opiskelijan arvioinnin (Vesterinen 2003): MITEN HOIDETTU?

3 Arviointiin ja ohjaukseen liittyviä kysymyksiä onko oppimistavoitteet määritelty? pystyykö opiskelija hyödyntämään työpaikkaopinnot täysimääräisesti? miten oppimistavoitteiden saavuttamista tuetaan ohjauksen ja arvioinnin avulla? miten varmistetaan ohjaus ja arviointi työpaikkaopintojen ajalle? työpaikkaopintojen kriittiset menestystekijät ovat systemaattinen orientaatio, harjoittelun aikainen arviointi ja oppimistavoitteiden mukainen arviointi sekä jälkimarkkinointi (Esim.Kantola 2003)

4 Etätehtävässä esiin noussutta perehdyttämisjakso riittävän pitkä ensimmäisessä jatkossa ohjattava ehkä ensimmäistä kertaa työelämässä työpaikkaopinnot muuhun kuin kesäaikaan ohjausresurssit työpaikoilla silloin minimissä selkeät opintosuunnitelmat ennen harjoittelua työpaikkaohjaajien riittävä määrä ja heidän kouluttaminen mitkä ovat arvioinnin painopisteet henkilökohtainen palaute, paikalla ohjaaja esimies ja ohjattava miten dokumentoidaan?

5 Etätehtävissä esiinnoussutta numeerinen arviointi asteikolla (1-5) ei välttämättä mielekäs, mitä muita vaihtoehtoja? ohjaajan oma ammattitaito suhteessa työssäoppijan tavoitteisiin työpaikkaopintojen suhteen? työpaikkaohjaajan sitoutuminen ohjaajana toimimiseen? ohjaajan pedagogiset ominaisuudet? ohjaajan suorittaman arvioinnin objektiivisuus?

6 Etätehtävissä esiin noussutta Työpaikan yhteyshenkilönä oppilaitokseen päin toimii usein eri henkilö kuin varsinaisena työhön perehdyttäjänä mitkä ovat valmiudet arvioida? miten arviointi tulisi rakentua sosiaalisessa kontekstissa? Arvioinnin osapuolten määrittely ja kehittyminen seuraavilla osa-alueilla? - opiskelijan itsearviointitaidot - oppilaitoksen edustajan prosessiosaaminen - työelämän edustajien ihmis-, tieto-, oppimis-, opetussuunnitelma-, ammatti-, yhteisö ja arviointikäsitysten hallinta

7 Etätehtävissä esiin noussutta amk:sta puuttuvat toisen asteen ammatillisen koulutuksen kaltaiset tutkintojen perusteet, joihin arviointi perustuu ilman tutkinnon perusteita tai muita yhdessä luotuja kriteeristöjä sekä perehdytystä niihin arviointi on pärstäkerroinarviointia opiskelijan oikeusturvan kannalta tulisi laatia yhteiset kriteerit ja velvoittaa tutkinnon järjestäjiä huolehtimaan arviointikoulutuksen järjestämisestä muille arvioinnin osapuolille arvioinnin painopisteen tulisi olla kehittävässä arvioinnissa; arviointi ei ole itsetarkoitus eikä päämäärä

8 Arvioinnin suunnittelu osaksi kokonaisuutta miksi työpaikkaopinnot arvioidaan? arvioinnin tehtävä työpaikkaopinnoissa? mitä työpaikkaopinnoissa arvioidaan? kuka? ketkä arvioivat? missä arvioidaan? Miten arvioidaan? millä välineillä? Miten arviointitieto kerätään ja saadaan?

9 Miten arvioidaan? Millä välineillä? Yhteiset palaverit, työpaikkakäynnit (sisältääkö itsearvioinnin) Itsearviointi Harjoittelukirjat Raportit Oppimistehtävät Seminaarit Palaverimuistiot, suunnitelmat, tuotokset, (portfolio) Työnantajan kirjallinen palaute Arviointikriteerit eri arviointikohteille Havainnointi

10 Miksi työpaikkaopinnot arvioidaan? Asetus ammattikorkeakouluopetuksesta Työpaikkaopintojen merkitys yhtä suuri kuin oppilaitosopinnoilla, jopa merkittävämpi niihin on satsattava Tuottaa tietoa siitä, onko tavoitteet saavutettu oppilaitokselle, työpaikalle ja opiskelijalle; mitä kehitettävää opiskelijan osaamisessa ja oppilaitoksen toiminnassa; opintojakson kuvaukseen Opiskelija huomaa vahvuutensa ja kehittämistarpeensa kehittää itsearviointi -taitoja ja itsekritiikkiä Arviointi kehittää tilannetajua Arviointi kasvattaa ja kehittää (aikuistuminen) Arviointi ohjaa suuntautuminen, lisäharjoittelun tarve, urasuunnittelua Todellinen ympäristö arvioida osaamista huom. Kohta tuottaa tietoa; (näytön paikka?) Jos tietyt asiat on tarkoitettu opiskeltavaksi työpaikoilla arvioidaan myös työpaikkaopintojen yhteydessä?

11 Mitä työpaikkaopinnoissa arvioidaan? Tuotannon suunnittelun kannalta teknistä osaamista (työturvallisuus, urakkarajojen ja työsisällön sopiminen, aikataulutus, kustannusarvion laadintataidot, työn laatua, työmenetelmien ja resurssien oikea ja tehokas käyttö) Miten osaa soveltaa oppimaansa; tietoa ja osaamista Opiskelijan suhtautumista ja asennetta Toimintaa työyhteisössä Toiminta asiakastilanteissa? Sähkö-, tietotekniikka-, sisäinen asiakkuus-, talotekniikka) Opiskelijan kehittymistä (huom. Aiempi kokemus) Itseohjautuvuus, innovatiivisuus ja ongelmanratkaisutaidot Projektityötaidot?

12 Kuka? Ketkä? Milloin? Malli1: - Ohjaava opettaja harjoituspäiväkirjan avulla viikoittain; tehdäänkö oikeita asioita? - Harjoittelun jälkeen: portfolio koulutusohjelmajohtajalle ja ohjaavalle opettajalle substanssiin liittyvät asiat - Seminaariesitelmä; mukana myös muita opettajia, opiskelijat ja ohjaava opettaja - Työpaikalla luotu oma palautesysteemi, johon ei oppilaitos osallistu Mallissa kehitettävää: Nyt työpaikka ei osallistu arviointiin yhteiseen arviointiin eikä esim. Yhteistä arviointipalaveria (keskustelua ei ole) - Työpaikalla ei myöskään selkeitä arviointikriteerejä eikä arvioinnin kohteita

13 Kuka? Ketkä? Milloin? Malli 2: - 3 jaksossa, päiväkirja, vähintään 2 opettajan työpaikkakäyntiä/ jakso loppupuolella yhteinen arviointikeskustelu kokonaisuudesta - raportin arvioi opettaja ja esimies työpaikalla 3. jaksolla, 1. ja 2. jaksolla vain opettaja - Mallissa kehitettävää, etenkin 3. jaksolla voisi olla lomake, josta selviää arvioinnin kohteet myös työpaikan edustajille

14 Kuka? Ketkä? Milloin? Malli 3: Projekti opiskelijan ryhmät/projekti - projektisuunnitelma arvioidaan yhdessä (työpaikka, opiskelijat ja opettaja) - projekti arvioidaan viidessä palaverissa yhteensä työpaikalla - ryhmät raportoivat viikoittain ohjaavalle opettajalle - koululla kerran kuussa projektiryhmien palaveri; jossa vertaisarviointi ja ohjaavan opettajan ohjaus sekä arviointi - loppuraportti arvioidaan yhdessä - palautteet opiskelijalta ja firmalta Kehittämistä; opiskelijan itsearviointi jo alusta lähtien (toiminta suhteessa ryhmän toimintaan)

15 Yhteistoiminnallinen työskentely Vaihe 1: Kukin ryhmä pyrkii tuottamaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja annettuun teemaan. Jokainen ryhmän kirjaa mahdollisimman paljon aiheita ylös ja varautuu kertomaan näkemyksistä oman alansa ryhmässä. Vaihe 2: Alakohtaisessa ryhmässä kootaan näkemykset ja hiotaan oman alan arviointimalli.

16 Arviointi- ja ohjauskeskustelu voi kohdistua esim. seuraaviin asioihin opiskelijan toiminta työtilanteissa ja perustelut toiminnalle opiskelijan käsitykset ja tietämys tilanteesta ja opittavasta asiasta opiskelijan kokemukset tilanteesta ja opittavasta asiasta opiskelijan tunteet tilanteessa ja opittavassa asiassa opiskelijan osaaminen ja oppimistavoitteissa edistyminen työssäoppimissuunnitelman toteuttaminen ja tarvittavat muutokset opiskelijan tulevaisuuteen suuntaaminen ja kehityshaasteet (Räkköläinen)

17 Ohjaaja voi suunnitella tulevaa arviointikeskustelua mm. seuraavien kysymysten avulla Mihin oppimisprosessin vaiheeseen arviointi- ja ohjauskeskustelu liittyy? Mikä on opiskelijan tilanne? Mikä on keskustelun tavoite? Mihin arvioinnilla ja/tai ohjauksella pyritään? Mitkä asiat otetaan käsittelyyn? Millaisiin havaintoihin, tilanteisiin tms. keskustelu liittyy? Miten keskustelu etenee? Miten opiskelijaa autetaan itse oivaltamaan asia? Mikä on osapuolten rooli ja osuus keskustelussa?

18 Kolmikantaisen keskustelun eteneminen esim. keskustelun tavoitteen asettaminen arvioinnin toteuttaminen opiskelijan itsearvioinnin ja ohjaajan/ohjaajien antaman palautteen vuoropuheluna opiskelijan oman panoksen, ohjaajan/ohjaajien antaman ohjauksen arviointi työpaikan mahdollistaman oppimisen ja opettajan tarjoaman tuen arviointi arvioinnin kiteyttäminen ja johtopäätösten tekeminen opiskelua jatkoon suunnaten saavutetun yhteisymmärryksen tarkistaminen

19 Arvioinnin virhelähteet Huolimatta hyvästä suunnittelusta, arvioinnin tulos ei välttämättä ole oikea: Mistä syystä arvioinnin tulos voi olla virheellinen? Miksi arviointi ei olekaan objektiivista?

20 Arvioinnin virhelähteet Hyvä kynämies, huono tekijä (tai päinvastoin) paperit ja käytäntö eivät vastaa toisiaan Epämääräinen ops (epävarmuuden aiheuttama virhelähde) Työharjoittelun ja tavoitteellisten työpaikkaopintojen ero ei ole selkiintynyt (epävarmuutta, kriteerien muuttamisvirhe) Työpaikat monenlaisia, esimiesten tapa ottaa opiskelija mukaan ja saada innostumaan vaihtelee (haloefekti, sädekehästä aiheutuva virhelähde, reaktioiden yleisen yhdenmukaisuuden tai erilaisuuden aih. seuraus riippuvuusvaikutus) kohteliaisuus, siloteltua (haloefekti) yhtenäinen arviointiperusta puuttuu Mukava kaveri, hyvä tyyppi, rotu, sukupuoli, ärsyttävä kaveri, lävistykset, pipo päässä, kielitaito?, henkilökemiat (haloefekti) Virheelliset arviointiperusteet (kriteerit eivät ole kohdallaan, epäselviä ja puutteellisia) Ryhmässä tekemisen arviointi roolien epämääräisyys, Ryhmien tasovaikutus Koulutetut arvioijat, arviointiosaaminen ja kokemus puuttuu Työtehtävien ja arviointiympäristön kriteerit Tuttuudesta aiheutuvat liian tuttu, johtajan poika, aiempi käsitys stereotypiat Arvioijatyyppi: kontrastivirhe Läheisyydestä aihetuvat, looginen virhe jne

21 Ohjauksen järjestäminen käytännössä työpaikalla millä välineillä ohjataan? oppimistehtävät projektit verkkotyöskentely puhelinohjaus, vertaisohjaus muu miten työpaikkaohjaaja ja työyhteisö ohjaa? miten organisoidaan tilanteet?

22 Miten arviointia voi oppia? ongelmia ja haasteita jos ohjaava opettaja työpaikalla on eri kuin yhdyshenkilö? ohjaajilla ei ole pedagogisia taitoja? jos tavoitteet laadittu yhteistyössä, miten arviointi voidaan toteuttaa sosiaalisessa kontekstissa yhteisesti? mikä merkitys on kokemuksella arvioinnin oppimisessa?

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen suunnittelu ja toteutus Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille Työelämälähtöinen täydennyskoulutus Opas työpaikkaohjaajille ja

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE

TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE TO-opas; Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun toimipaikka AV-viestinnän osasto TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPAKETTI OPISKELIJALLE Stadin Ammattiopisto, Palvelu ja viestintä, Muotoilijakadun

Lisätiedot

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA

HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA HUS OPISKELIJAOHJAUKSEN KÄSIKIRJA Hoitotyön kliiniset opettajat: Haapa Toni Eckardt Margit Koota Elina Kukkonen Pia Pohjamies-Molander Netta Ruuskanen Susanna SISÄLLYS LUKIJALLE... 4 SANASTO... 6 1. OPPIMINEN

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI

KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI KOPPI -projekti PROJEKTIPÄÄLLIKÖN KUUSIPAIKKAMALLI Ajatuksia ja kokemuksia projektin ohjaamisesta Mari Räkköläinen, Petri Kallionpää, Paula Kilpeläinen, Pauli Koivusaari, Erja Kotimäki, Kirsti Salo Opetushallitus

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI

TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI TYÖSSä OPPIMINEN JA SEN ArvIOINTI T yössä tapahtuva oppiminen on aina ollut erityisesti käsillä työtä tekevien ammattien luonnollinen oppimismuoto. Oppipoika kisälli mestari -järjestelmä muuntui oppisopimuskoulutukseksi

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO

PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO PROJEKTITYÖSKENTELY JA TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS EKSPANSIIVISEN OPPIMISEN EDISTÄJÄNÄ OPPIMISPORTFOLIO PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2004 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija:

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä

Tarja Frisk. Työssäoppimisen käytäntöjä Tarja Frisk Työssäoppimisen käytäntöjä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty lukuunottamatta Suomen valtion

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas

OPPISOPIMUS. Työpaikkakouluttajan. opas OPPISOPIMUS Työpaikkakouluttajan opas Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS

TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS TYÖPAIKKA- KOULUTTAJAN OPAS Kerro minulle ja unohdan, näytä minulle ja muistan, tee kanssani ja ymmärrän. Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot