SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 2014 VALMISTUNEILLE"

Transkriptio

1 Sara Heikkilä

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA TYÖMARKKINATILANNE TYÖLLISTYMISVAIKEUDET NYKYINEN TYÖ TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT TYÖSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN Liitteet: Liite 1: Lomake: Kysely vuonna 201 korkeakoulututkinnon suorittaneille

3 1 Sijoittumisseuranta-kysely toteutettiin talven aikana kaikissa FUAS-liittouman jäsenkorkeakouluissa. Kysely toteutettiin kaikille ko. korkeakouluista vuonna 201 valmistuneille ja Hämeen ammattikorkeakoulussa myös vuonna 2013 valmistuneille. Se toimitettiin valmistuneille vastattavaksi postitse, sähköisenä linkkinä tai molemmilla tavoilla. Tässä raportissa kootaan yhteen vuonna 201 FUAS-liittouman jäsenkorkeakouluista valmistuneiden vastaukset ja vertaillaan niitä edelliseen vuonna 2013 toteutetun (vuonna 2012 valmistuneet) kyselyn tuloksiin. Raportissa esitetään jäsenkorkeakoulukohtaiset ja yhteenlasketut FUAS-liittouman kokonaistulokset. FUAStuloksena ilmoitettu tulos on laskettu kaikkien liittouman jäsenkorkeakoulujen valmistuneiden antamien vastausten mukaan ja korkeakoulukohaiset tulokset on eritelty ilmoittamalla aina tuloksen yhteydessä ko. korkeakoulun nimi. Vuonna 2013 toteutetun (2012 valmistuneet) kyselyn tulokset on erotettu mainitsemalla opiskelijoiden valmistumisvuosi 2012 tuloksen yhteydessä. FUAS-liittouman ammattikorkeakoulujen tutkinnoista valmistui vuonna 201 yhteensä 3238 opiskelijaa (2012: 3350). Määräaikaan mennessä sijoittumisseuranta-kyselyyn vastasi yhteensä 1155 (2012: 119) FUASliittouman jäsenkorkeakouluista valmistunutta opiskelijaa, joka on vuonna 201 valmistuneista 36 % (2012: 36 %). Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) kysely lähetettiin 979 valmistuneelle (2012: 966 kpl) ja heistä kyselyyn vastasi 5 henkilöä (2012: 70), vastausprosentin ollessa 5 % (2012: 9 %). Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) kysely lähetettiin 98 valmistuneelle (2012: 901), kyselyyn vastasi 20 henkilöä (2012: 315), vastausprosentin ollessa % (2012: 35 %). Laurea-ammattikorkeakoulussa kysely lähetettiin 1311 valmistuneelle (2012: 183), kyselyyn vastasi 290 henkilöä (2012: 3), vastausprosentin ollessa 22 % (2012: 30 %). FUAS-liittouman jäsenkorkeakouluista vuonna 201 valmistuneista 30 % valmistui HAMKista, 26 % LAMKista ja 3 % Laureasta. Sijoittumisseuranta-kyselyyn vastanneista 39 % valmistui HAMKista, 36 % LAMKista ja vain 25 % Laureasta. Täten valmistuneiden todellisen jakautumisen ja vastaajien eroaminen on huomioitava tarkastellessa kyselyn tulosten yhteenlaskettuja FUAS-tuloksia ja vedettäessä näistä johtopäätöksiä. Vuonna 2012 valmistuneille toteutetussa sijoittumisseuranta-kyselyssä vastaajien jakautuminen jäsenkorkeakouluittain mukaili huomattavasti paremmin todellista tilannetta. Sijoittumisseuranta-kysely toteutettiin sekä postitetun paperilomakkeen että internet-lomakkeen avulla. Vastaajia ei pakotettu vastaamaan mihinkään lomakkeen kysymyksistä, joten yhteenlaskettujen vastaajien määrä vaihteli kaikille tarkoitetuissa kysymyksissä. Lähes kaikkiin kysymyksiin vastasi yli 95 % vastaajista.

4 2 Kyselyyn vastanneista 68 % (2012: 69 %) oli naisia ja 32 % (2012: 31 %) miehiä. Eniten naisia oli Laurean (73 %, 2012: 77 %)) ja LAMKin (72 %, 2012: 7 %) vastaajissa, kun HAMKissa naisia oli 60 % (2012: 58 %). Sukupuolijakaumaltaan vastaajat eroavat todellisesti korkeakoulukohtaisesta jakaumasta vain muutamia prosenttiyksiköitä. Iältään valmistumisvaiheessa vastaajista noin kolmasosa vastaajista oli alle 25 vuotiaita (30 %, 2012: 33 %), kolmasosa vuotiaita (32 %, 2012: 36 %) ja runsas kolmasosa tätä vanhempia (38 %, 2012: 31 %). 30 % vastaajista valmsitui Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan valmistuneita oli 22 %, Tekniikan ja liikenteen alan valmistuneita oli 18 % ja Kulttuurialan valmistuneilta oli 13 %. Seuraavassa kuviossa on esitetty vastaajien edustamat koulutusalat jäsenkorkeakoulukohtaisesti. Vastaajien edustamat koulutusalat jakautuivat suuruusjärjestyksessään samoin, kuin vuonna Vastaajien edustamat koulutusalat, % % HAMK LAMK Laurea FUAS FUAS 2012 Vastaajien edustamat koulutusalat, prosentuaalisesti jäsenkorkeakouluittain Vastaajista 7 % oli opiskellut tutkintonsa päiväopintoina, 23 % monimuotokoulutuksessa ja 3 % YAMK-koulutuksessa. Edellisellä kyselyn toteutuskerralla 78 % vastaajista oli opiskellut tutkintonsa päiväopintoina (nuoret) ja 22 % monimuotokoulutuksessa (aikuiset).

5 3 Vastaajista 31 % (2012: 27 %) oli suorittanut vuonna 201 suorittamansa tutkinnon lisäksi jonkin ammatillisen tai korkea-asteen tutkinnon, mutta heitä pyydettiin vastaamaan kysymyksiin vuonna 201 suorittaman tutkinnon perusteella. Kyselyn aluksi vastaajat arvioivat suoritettuun tutkintoon liittyviä väittämiä asteikolla 1 = täysin eri mieltä - 6 = täysin samaa mieltä. Vastaajat arvioivat kaikkia paitsi yhtä väittämää (2.2 Tutkinnolla työllistyy ilman työkokemusta, KA ) yli puolivälin keskiarvolla. Verratessa tuloksia vuonna 2012 valmistuneiden arvioihin, ei tuloksissa ole merkittäviä muutoksia. Huomionarvoista on, että kuudesta väittämästä kolmen (2.2, 2.3 ja 2.) tulos oli laskenut 2012 valmistuneiden antamaan arvioon nähden ja suurinta lasku oli nimenomaan em. väittämän 2.2 tuloksissa. Seuraavassa kuviossa on esitetty tutkintoa koskevien väittämien vastausten keskiarvot jäsenkorkeakouluittain ja yhteenlaskettuna vuosien 201 ja 2012 valmistuneiden osalta. Tutkintoa koskeavat väittämät Keskiarvo 2.1 Tutkinto on antanut riittävät valmiudet alan työtehtäviin. 2.2 Tutkinnollani työllistyy ilman työkokemusta. 2.3 AMK-tutkinto on ollut kohdallani hyvä investointi työllistymisen kannalta. 2. Oma tutkintoni on arvostettu työnantajien keskuudessa. 2.5 AMK-tutkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä. 2.6 Saamani koulutus oli laadukasta ,9,,,6,6,5 HAMK 201 HAMK 2012 LAMK 201 LAMK 2012 Laurea 201 Laurea 2012 FUAS 201 FUAS 2012 Tutkintoa koskevien väittämien vastausten keskiarvot jäsenkorkeakouluittain, valmistuneet 201 ja 2012 Vastaajia pyydettiin arvioimaan työllistymistään ja työnhakuaan auttaneita tekijöitä asteikolla 1 ei lainkaan paljon. Vastaajien mukaan harjoittelu (KA 3,) ja työssäkäynti (KA ) opintojen ohella olivat edesauttaneet työllistymistä ja työnhakua parhaiten. Vähiten ja alle puolivälin keskiarvolla vastaajat arvioivat opinnäytetyön

6 (KA ) ja hankkeiden/projektien (KA 2,) vaikutusta. Kaikkien väittämien tulokset olivat kasvaneet verratessa tuloksia vuonna 2012 valmistuneiden antamaan arvioon nähden. Jäsenkorkeakoulujen väliset erot tuloksissa olivat vähäisiä. Seuraavassa kuviossa on esitetty työnhaussa ja työssäkäynnissä auttaneita tekijöitä koskevien väittämien vastausten keskiarvot jäsenkorkeakouluittain ja yhteenlaskettuna vuosien 201 ja 2012 valmistuneiden osalta. Tekijöiden auttaminen työnhaussa ja työssäkäynnissä , 3, 3.1 Harjoittelu kotimaassa. 3,5 3, 3, 3, 3.2 Kansainvälinen kokemus (opiskelijavaihto tai kvharjoittelu). 3 2,9 3 2,9 3.3 Opinnäytetyö 3. Hankkeet/projektit, joihin olen osallistunut osana koulutustani. 2, 2, 2,1 2, 2, 2, 2,1 2, 3.5 Työssäolo opintojen aikana HAMK 201 HAMK 2012 LAMK 201 LAMK 2012 Laurea 201 Laurea 2012 FUAS 201 FUAS 2012 Työllistymistä ja työnhakua koskevien väittämien vastausten keskiarvot jäsenkorkeakouluittain

7 5 Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös työllistymistään ja työnhakuaan auttaneita opintojen aikaisia ohjauksellisia tekijöitä asteikolla 1 ei lainkaan paljon. Omien tavoitteiden suunnittelu HOPSissa/ opintojen valinta oli koettu parhaaksi (KA ), joskin vastaajat arvioivat kaikkia tekijöitä alle puolivälin keskiarvolla. Vastauksissa ei ollut muita mainittavia jäsenkorkeakoulukohtaisia eroja, paitsi että portfolion hyödyntämisen olivat LAMKin valmistuneet kokeneet parhaaksi (KA 2,1) ja Laurean hyödyttömimmäksi (KA1,7). Seuraavassa kuviossa on esitetty työnhaussa ja työssäkäynnissä auttaneita opintojen aikaisia ohjauksellisia tekijöitä koskevien väittämien vastausten keskiarvot jäsenkorkeakouluittain ja yhteenlaskettuna vuosien 201 ja 2012 (väittämä.) valmistuneiden osalta. Opintojen aikaisen ohjauksen auttaminen työnhaussa ja työssäkäynnissä.1. Omien tavoitteiden suunnittelu HOPSissa / opintojen valinta.2. Uraohjaus / ura- tai rekrytointipalvelut.3 Työnhakutaitojen oppiminen. Opintojen ohjaus/opettajatuutorointi (2012:.6: Opintojen aikainen ohjaus (esim. opintoohjaus, HOPS-, uraohjaus).5. Vertaistutorointi ,5 1,9 1,8 1,9 1,9 2,1 2 1,9 2 2, Portfolion hyödyntäminen 1,7 1,9 2 2,1 HAMK 201 HAMK 2012 LAMK 201 LAMK 2012 Laurea 201 Laurea 2012 FUAS 201 FUAS 2012 Työllistymistä ja työnhakua koskevien ohjauksellisten tekijöiden vastausten keskiarvot jäsenkorkeakouluittain

8 6 Valmistuneet olivat työllistyneet hyvin. Työttömänä työnhakijana tai perhevapaalla ilman työsuhdetta oli vain 6 % valmistuneista (2012: 8 %). Suurin osa, 70% (2012: 76 %) kyselyyn vastanneista oli joko vakituisessa tai määräaikaisessa kokopäivätyössä. Laureasta valmistuneista 79 %, HAMKista valmistuneista 72 % LAMKista valmistuneista 6 % oli kokopäivätyössä. Itsenäisiä yrittäjiä, osa-aikatyössä käyviä ja päätoimisesti opiskelevia oli kutakin 5 % vastaajista. Työllisyystilanne on pirstaloitunut hieman viime vuosina. Vuonna 2012 tutkinnon suorittaneista vastaavassa vaiheessa kokopäivätyössä (määräaikainen tai vakituinen työsuhde) oli 76 %, yrittäjänä toimi 3 %. Lisäksi osa-aikatyössä olevien, keikkatyötä tekevien ja päätoimisesti opiskelevien määrä on noussut hieman. Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaajien työmarkkinatilanne jäsenkorkeakouluittain sekä yhteenlaskettuna vuosien 201 ja 2012 valmistuneiden osalta. Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä HAMK LAMK Laurea FUAS FUAS 2012 Vakituinen kokopäivätyö 51 % 39 % 7 % 5 % 9 % Määräaikainen kokopäivätyö 21 % 25 % 32 % 25 % 27 % Osa-aikatyö 3 % 6 % 5 % 5 % 3 % Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelan- 6 % 6 % 3 % 5 % 3 % cer (oma Y-tunnus) Työtön työnhakija tai työvoimapoliittinen koulutus 6 % 6 % 3 % 5 % 6 % Päätoiminen opiskelu 5 % 6 % 3 % 5 % % Tekee ns. keikkahommia tai on useita rinnakkaisia työsuhteita (työskentelee verokortilla) 2 % 5 % 1 % 3 % 2 % Perhevapaa (työstä) 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 0-tuntisopimuksella työskentelevä (2012: ei vaihtoehtoa) 1 % 1 % 1 % 1 % - Tutkijakoulussa 1 % 2 % 0 % 1 % 1 % Perhevapaa (ei työsuhdetta) 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % Muu työmarkkinatilanne 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % Muu: projektirahalla tai apurahalla työskentelevä, työllistetty/ työharjoittelu, lomautettu ja asevelvollisuus tai muuten työvoiman ulkopuolella Taulukko 1. 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % vastaajat yht Vastaajien työmarkkinatilanne

9 7 Vastaajista 60 % oli saanut tutkintoa vastaavan työpaikan jo opintojen aikana tai ennen valmistumista. Ennen valmistumista tutkintoa vastaavaan työn saaneita oli 65 % Laureasta valmistuneista, 59 % HAMKista valmistuneista ja 57 % LAMKista valmistuneista. Seuraavassa taulukossa on esitetty koulutusta vastaavan työpaikan saanti jäsenkorkeakouluittain sekä yhteenlaskettuna vuosien 201 ja 2012 valmistuneiden osalta. Ensimmäisen tutkintoa/koulutustasoa vastaavan työpaikan saanti Oli tutkintoa/ koulutustasoa vastaavissa tehtävissä jo ennen opintojen aloittamista HAMK LAMK Laurea FUAS FUAS % 21 % 16 % 20 % 18 % Ennen valmistumista 37 % 36 % 9 % 0 % 7 % Valmistumisen jälkeen 25 % 22 % 21 % 23 % 20 % Ei ole ollut tutkintoa/ koulutustasoa vastaavassa työssä 16 % 21 % 1 % 17 % 15 % vastaajat yht Taulukko 2. Koulutusta vastaavan työpaikan saanti. Ennen ja valmistumisen jälkeen tutkinnon/koulutuksen tasoa vastaavaan työhön työllistyneitä pyydettiin määrittelemään työllistymisensä kuukausitarkkuudella. Seuraavassa kuviossa on kuvattu vastaajien työllistyminen vastausten perusteella jäsenkorkeakouluittain sekä yhteenlaskettuna vuosien 201 ja 2012 valmistuneiden osalta. Vastaajien työllistyminen tutkintoa/koulutusta vastaavaan työpaikkaan Valmistuneilta kysyttiin, paljonko he olivat tehneet alaansa liittyviä töitä kesäisin, harjoitteluissa tai muutoin opintojen ohella (2012: ei kysymystä). 57 % vastaajista oli työskennellyt opintojen ohella ja kesätöissä opintojen ohella oli ollut 3 % vastaajista.

10 8 Valmistumisen jälkeen työttömänä yli kuukauden oli ollut 32 % (2012: 30%) vastaajista. Työttömänä valmistumisen jälkeen oli yli kuukauden ollut HAMKista valmistuneista 32 % (2012:27 %), LAMKista valmistuneista 39 % (2012: 30 %) ja Laureasta valmistuneista 2 % (2012: 20 %). Seuraavassa taulukossa on esitetty työttömyysajat valmistumisen jälkeen jäsenkorkeakouluittain ja yhteenlaskettuna 201 valmistuneiden osalta. Työttömänä olon aika valmistumisen jälkeen, kk HAMK LAMK Laurea FUAS 100% 80% 60% 76% 68% 68% 61% 0% 20% 0% 20% 16% 1% 8% 1% 7% 6% 6% 7% % 6% % 3% 6% 2% % Ei lainkaan/ 0 kk 1-3 kk -6 kk 7-10 kk Yli 10 kk Työttömänä olon aika valmistumisen jälkeen Siinä missä ensimmäinen tutkintoa/koulutusta vastaava työpaikka oli vastaajista 60 %:lla, 36 % (2012: 29 %) vastaajista oli tehnyt koulutustaan vastaamatonta työtä. Koulutustaan vastaamatonta työtä oli tehnyt yli kuukauden 3 % (2012: 27 %) HAMKista valmistuneista, 0 % (2012: 35 %) LAMKista valmistuneista ja 3 % (2012: 28 %) Laureasta valmistuneista, joskin 10kk jälkeen 16 % HAMKin, 20 % LAMKin ja 19 % Laurean valmistuneista teki enää koulutustasoaan vastaamatonta työtä. Seuraavassa taulukossa on esitetty koulutustasoa vastaamattomassa työssäolonajat jäsenkorkeakouluittain ja yhteenlaskettuna 201 valmistuneiden osalta. Koulutustasoa vastaamattomassa työssä olo valmistumisen jälkeen, kk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 0% 30% 20% 10% 0% 66% 66% 6% 60% HAMK LAMK Laurea FUAS 20% 9% 19% 8% 18% 8% 5% 16% 7% 6% % 5% 2% Ei lainkaan/ 0 kk 1-3 kk -6 kk 7-10 kk Yli 10 kk Koulutustasoa vastaamattomassa työssäolo valmistumisen jälkeen Vastaajien mukaan eniten työllistymistä olivat vaikeuttaneet alan heikko työmarkkinatilanne KA,7 (2012:,5), alueellinen työmarkkinatilanne KA,7 (2012:,5), työkokemuksen puute KA (2012: ) ja puutteelliset suhdeverkostot KA (2012: ). Kysytyistä tekijöistä selvästi vähiten työllistymistä oli vaikeuttanut syrjityksi tuleminen KS 1,60 (2012: 1,9). 11 esitetystä tekijästä vaikutus oli vähentynyt, 3 lisääntynyt ja pysynyt samana.

11 9 Suurimmat erot työllistymistä vaikeuttaneissa tekijöissä jäsenkorkeakoulujen välillä löytyvät alan ja alueen heikkoa työmarkkinatilannetta koskien (väittämät 11.7 ja 11.8), LAMK molempien KA,9 ja Laurea molempien KA. Seuraavassa kuviossa on esitetty työllistymistä vaikeuttaneiden tekijöiden vastausten keskiarvot jäsenkorkeakouluittain ja yhteenlaskettuna vuosien 201 ja 2012 valmistuneiden osalta. Työllistymisvaikeukudet - työllistymistä vaikeuttaneet tekijät 11.1 Työkokemuksen puute Epävarmuus omasta osaamisesta Puutteelliset suhdeverkostot. 11. Tutkinnon aineyhdistelmä/hops Tutkinnon huono tunnettuvuus Tutkinnon heikko arvostus Alan heikko työmarkkinatilanne Alueellinen työmarkkinatilanne Valmistumisajankohta Katkot määräaikaisissa työsuhteissa Syrjityksi tuleminen (esim. sukupuolen perusteella) ,5 2,7 2,7 2,5 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2, 2,6 2,6 2, 2,7 2,6 2,7 2,9 2,5 2, 2,5 2,9 2, 2,5 2,5 2 2,1 2,1 2, 2,1 2,1 1,8 1,9 1,6 1,7 1,3 2 1,6 1,9 Työllistymistä vaikeuttaneiden tekijöiden vastausten keskiarvot jäsenkorkeakouluittain,,7,9 5,1,7,5,6,,9 5,1,7,5 HAMK 201 HAMK 2012 LAMK 201 LAMK 2012 Laurea 201 Laurea 2012 FUAS 201 FUAS 2012

12 10 Kaikista vastaajista lähes puolet (8 %, 2012: 8 %) työskenteli yksityisyrityksen palveluksessa ja noin kolmannes kunnallisella sektorilla (33 %, 2012: 36 %). Seuraavassa taulukossa on esitetty työnantajatahot tarkemmin jäsenkorkeakouluittain. Nykyinen työnantaja HAMK LAMK Laurea FUAS FUAS 2012 Yksityinen yritys 50 % 53 % 0 % 8 % 8 % Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos 31 % 32 % 38 % 33 % 36 % Valtio, valtion liikelaitos 5 % 3 % 10 % 6 % 1 % Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava % 5 % 6 % 5 % 6 % Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. 6 % % 2 % % % Muu nykyinen päätyönantaja 1 % 2 % 1 % 2 % 1 % Ammattikorkeakoulu 1 % 1 % 1 % 1 % % Yliopisto 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % Taulukko 3. vastaajat yht Päätyönantaja jäsenkorkeakouluittain. Vastaajia pyydettiin luokittelemaan työtehtävänsä Tilastokeskuksen alaluokituksen mukaan, mahdollistaen kuitenkin vastaajin monen eri alan valinta. Neljännes vastaajista työskenteli terveys- ja sosiaalipalveluiden parissa, jonka jälkeen vastaukset jakautuivat eri alojen välillä. Suurimmat työtehtävät olivat seuraavilla toimialoilla: informaatio ja viestintä, teollisuus, rakentaminen, rahoitus- ja vakuutustoiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta, koulutus, taiteet, viihde ja virkistys, muu palvelutoiminta ja muu toimiala. Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaajien nykyisen päätyön tehtävien luonne tarkemmin jäsenkorkeakouluittain.

13 11 Nykyisen päätyön tehtävien luonne HAMK LAMK Laurea FUAS lkm FUAS Terveys- ja sosiaalipalvelut 19 % 22 % 38 % % Informaatio ja viestintä 6 % 11 % 5 % % Muu toimiala 8 % 7 % 6 % 99 7 % Teollisuus 7 % 6 % 2 % 71 5 % Rakentaminen 9 % 3 % 2 % 71 5 % Rahoitus- ja vakuutustoiminta % % 6 % 62 5 % Hallinto- ja tukipalvelutoiminta % % 8 % 69 5 % Koulutus 6 % 5 % % 70 5 % Taiteet, viihde ja virkistys % 9 % 2 % 72 5 % Muu palvelutoiminta % 6 % 6 % 75 5 % Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 6 % % 2 % 53 % Maatalous, metsätalous ja kalatalous 7 % 1 % 0 % 2 3 % Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 3 % % % 5 3 % Kuljetus ja varastointi % 2 % 1 % 37 3 % Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 % % 6 % 3 % Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 2 % 2 % 1 % 27 2 % Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 2 % 1 % 5 % 33 2 % Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 2 % 1 % 0 % 17 1 % Kiinteistöalan toiminta 1 % 2 % 2 % 20 1 % Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 1 % 1 % 1 % 12 1 % Kaivostoiminta ja louhinta 1 % 0 % 0 % 6 0 % Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön Taulukko. 0 % 0 % 0 % 1 0 % vastauksia yht kysymykseen vastannut yht Päätyön tehtävien luonne KA vastausten määrä 1,30 1,33 1,21 1,29

14 12 Vastaajista hieman yli puolella (55 %, 2012: 5 %) työ vastasi hyvin heidän koulutustasoaan. Lisäksi koulutustasoaan vaativammassa työssä oli 17 % vastaajista. Työnsä koulutustasoaan selvästi alhaisemmaksi arvioi 10 % (2012: 10 %) ja osittain alhaisemmaksi 18 % (2012: 17 %). Koulutustaan vastaavassa tai vaativammassa työssä oli yhteensä 72 % (2012: 73 %) vastaajista kun vaativuustasoltaan alemmassa työssä oli yhteensä 28 % (2012: 27 %) vastaajista. Seuraavassa taulukossa on esitetty vastaajien nykyisen työn vastaavuus vaativuudeltaan AMK-koulutukseen tarkemmin jäsenkorkeakouluittain. Nykyisen työn vastaavuus vaativuudeltaan AMKkoulutukseen Työn vaativuustaso on koulutustasoa selvästi alhaisempi Työn vaativuustaso on koulutustasoa osittain alhaisempi HAMK LAMK Laurea FUAS FUAS % 12 % 11 % 10 % 10 % 19 % 19 % 16 % 18 % 17 % Työ vastaa hyvin koulutustasoa 57 % 53 % 56 % 55 % 5 % Työ on koulutustasoon nähden vaativampaa 17 % 16 % 18 % 17 % 19 % vastaajat yht Taulukko 5. Työn vaativuus suhteessa AMK-koulutukseen Yleisin syy, miksi vastaajat olivat koulutustasoaan vastaamattomassa työssä oli, se, että vastaaja jatkoi työssä, jossa oli jo opintojen aikana tai ennen valmistumistaan (29 %) tai ettei ollut saanut koulutustasoa vastaavaa työtä (23 %). Lisäksi syynä mainittiin nykyisen työn mielenkiintoisuus (1 %) ja ettei vastaaja halunnutkaan toimia koulutustasoa vastaavassa työssä (17 %). Seuraavassa taulukossa on esitetty syyt koulutustasoa vastaamattoman työn vastaanottamiseen tarkemmin jäsenkorkeakouluittain. Tärkein syy työn vastaanottamiseen, mikäli ei vastaa koulutustasoa HAMK LAMK Laurea FUAS Jatkaa työssä, jossa oli jo ennen valmistumista 19 % 13 % 17 % 16 % Jatkaa työssä, jossa oli jo opintojen aikana 13 % 16 % 11 % 13 % Ei ole saanut koulutustasoa vastaavaa työtä 20 % 31 % 18 % 23 % Työ on mielenkiintoisempaa 12 % 15 % 16 % 1 % Palkka ja/tai työehdot ovat paremmat 7 % 8 % 8 % 7 % Muu koulutus on ohjannut nykyisiin tehtäviin 13 % 5 % 10 % 9 % Ei ole halunnut toimia koulutustasoa vastaavissa töissä 18 % 13 % 21 % 17 % vastaajat yht Taulukko 6. Syyt koulutustasoa vastaamattoman työn vastaanottamiseen

15 13 Kysyttäessä nykyisen työpaikan saannista oli viidesosa (21 %, 2012: 20 %) saanut tiedon työpaikasta sivuston kautta. Tämän jälkeen suosituimmat kanavat olivat suhdeverkosto (17 %, 2012: 17 %), henkilökohtainen tiedonsaanti työnantajalta (16 %, 2012: 17 %) ja kysyminen suoraan työnantajalta (16 %, 2012: 17 %). Seuraavassa taulukossa on esitetty tiedonsaanti nykyisestä työpaikasta tarkemmin jäsenkorkeakouluittain. Tiedonsaanti nykyisestä työpaikasta HAMK LAMK Laurea FUAS FUAS 2012 Työministeriön -sivusto 20 % 20 % 2 % 21 % 20 % Suhdeverkoston kautta (ystävät, tuttavat, sukulaiset, korkeakouluopintojen aikana saatu kontakti) 18 % 12 % 20 % 17 % 17 % Työnantaja ilmoitti paikasta henkilökohtaisesti 18 % 16 % 15 % 16 % 17 % Kysyi työmahdollisuuksia suoraan työnantajilta 18 % 17 % 10 % 16 % 17 % Yrityksen tai organisaation omat Internet-sivut 7 % 11 % 10 % 9 % 9 % Työllistin itse itsensä (yrittäjyys tms.) 5 % 6 % 2 % 5 % 3 % Muu Internet-palvelu (esim. 3 % % 6 % % 3 % Muu tiedonsaantikanava nykyiseen työhön 3 % 5 % 5 % % 5 % Lehti-ilmoitus % 1 % 1 % 2 % 3 % Työvoiman vuokraus- tai välityspalvelu tms. 1 % 3 % 3 % 2 % 3 % Korkeakoulu (koulutusohjelma/ ura- ja rekrytointipalvelut) 1 % 2 % 3 % 2 % 2 % Työvoimatoimisto ja/tai työllistäminen 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % Sosiaalinen media (2012: ei vaihtoehtoa) 0 % 2 % 0 % 1 % vastaajat yht Taulukko 7. Tiedonsaanti nykyisestä työpaikasta Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan bruttopalkkansa syyskuun 2015 mukaisesti (sis. säännölliset lisät, luontaisetujen verotusarvot ja ylityökorvaukset). Palkkojen keskiarvoksi muodostui /kk, joka on 59 enemmän kuin kyselyn edellisellä toteutuskerralla. Verrattaessa tuloksia edelliskertaan on yli 3000 /kk ansaitsevien osuus kasvanut 25 %:sta 31 %:iin. Tilastokeskuksen tietokantataulukon mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot kuukaudessa vuonna 201 olivat /kk ja vuonna /kk (lähde: Vuonna 201 valmistuneiden palkka syyskuussa 2015 erosi edellisen vuoden tilastollisesta keskiarvosta 576 (17 %) ja vuonna 2012 valmistuneiden palkka syyskuussa 2013 erosi edellisen vuoden tilastollisesta keskiarvosta 533 (17 %), tästä voidaan valmistuneiden palkkojen nousseen linjassa yleiseen palkkojen kasvuun Suomessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty tiedot vastaajien bruttopalkoista tarkemmin jäsenkorkeakouluittain. Bruttokuukausipalkka syyskuussa 2015 HAMK LAMK Laurea FUAS FUAS 2012 Alle 2000 e 9 % 11 % 5 % 9 % 8 % e 31 % 39 % 37 % 35 % 36 % e 2 % 23 % 29 % 25 % 31 % e 16 % 16 % 16 % 16 % 1 % e 6 % 6 % 8 % 7 % 6 % 000 e - 1 % 5 % 5 % 9 % 5 % vastaajat yht Palkkojen keskiarvo palkkojen keskiarvo Taulukko 8. Bruttokuukausipalkka

16 1 Kolmasosa vastaajista oli tyytyväinen nykyiseen tehtävätasoon ja työn sisältöönsä, mutta lähes puolet (8 %, 2012: 2 %) vastaajista aikoi todennäköisesti seuraavien viiden vuoden aikana edetä nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä. Vastaajista 17 % (2012: 17 %) suunnitteli vaihtavansa alaa ja 5 % (2012: 5 %) ryhtyvänsä yrittäjäksi. Seuraavassa taulukossa on esitelty vastaajien uratavoitteista tarkemmin jäsenkorkeakouluittain. Uratavoitteet seuraavien viiden vuoden aikana HAMK LAMK Laurea FUAS FUAS 2012 Tulee todennäköisesti etenemään nykyisellä alalla joko asiantuntijana tai esimiehenä 8 % 6 % 9 % 8 % 2 % On tyytyväinen nykyiseen tehtävätasoon ja työn sisältöön 31 % 27 % 31 % 30 % 35 % Suunnittelee vaihtavansa alaa, jolla työskentelee 1 % 20 % 16 % 17 % 17 % Aikoo ryhtyä yrittäjäksi 5 % 7 % 3 % 5 % % Suunnittelee siirtoa vähemmän vaativiin tehtäviin 2 % 1 % 1 % 1 % 2 % vastaajat yht Taulukko 9. Uratavoitteet seuraavien viiden vuoden aikana Valmistuneilta kysyttiin, opiskelevatko he tai aikovatko he aloittaa opiskelun seuraavan vuoden sisällä. Hieman yli puolet 52 % (2012: 8 %) vastaajista aikoi opiskella lähitulevaisuudessa. Maisterin tutkinto oli suosituin vastausvaihtoehdoista 15 % (2012: 13 %), jonka jälkeen suosituinta oli muu opiskelu, kun 12 % vastaajista (2012: 10 %) opiskeli tai aikoi opiskella muutoin kuin vaihtoehtoina olleissa tutkinnoissa. Seuraavassa taulukossa on esitelty vastaajien opiskelusta ja suunnitelmista tarkemmin jäsenkorkeakouluittain. Opiskelu ja opiskeluaikeet seuraavan vuoden aikana HAMK LAMK Laurea FUAS FUAS 2012 Ei aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää 52 % 50 % 39 % 8 % 52 % Aikoo suorittaa maisterin tutkinnon 12 % 15 % 17 % 15 % 13 % Muu opiskelu tms. suunnitelma seuraavan vuoden sisällä 11 % 11 % 17 % 12 % 10 % Aikoo suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon 10 % 5 % 11 % 9 % 8 % Aikoo täydentää tutkintoa pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella 8 % 8 % 7 % 8 % 8 % Aikoo suorittaa alemman korkeakoulututkinnon 3 % % 6 % % % Aikoo suorittaa erikoistumisopinnot 3 % % 6 % % 5 % Aikoo suorittaa toisen asteen tutkinnon 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % Aikoo suorittaa tohtori- tai lisensiaatin tutkinnon 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % vastauksia yht kysymykseen vastannut yht valintojen määrän KA 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 Taulukko 10. Opiskelu ja opiskeluaikeet seuraavan vuoden aikana

17 15 Kyselyn lopuksi valmistuneita pyydettiin arvioimaan 28 tiedon ja taidon merkitystä nykyisessä työssään sekä sitä, kuinka hyvin opiskelu AMK:ssa kehitti kyseisiä valmiuksia. Vastaajat arvioivat väittämiä asteikolla 1 = ei lainkaan tärkeä 6 erittäin tärkeä. Vastaajien töissä tärkeimmät (KA yli 5) mainituista tiedoista ja taidoista olivat: Kyky itsenäiseen työskentelyyn (5,5, 2012: 5,) Ongelmanratkaisutaidot (, 2012: 5,2) Viestintä suomen kielellä (, 2012: ) Joustavuus ja sopeutumiskyky (, 2012: 5,2) Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot (5,2, 2012: ) Oman alan tehtävien käytännön taidot (5,1, 2012: 5,1) Organisointi- ja koordinointitaidot (5,0, 2012:,9) Vähiten tärkeitä (KA 3 tai alle) mainituista tiedoista ja taidoista olivat: Viestintä ruotsin kielellä (, 2012: 2,) Viestintä muilla kielillä (1,7 2012: 1,7) Vastaajien työnkuvan voidaan olettaa monipuolistuneen, sillä 27:sta edelliselläkin tutkimuksen toteutuskerralla kysytystä tiedosta ja taidosta 19 tärkeys oli noussut, 6 pysynyt samana ja vain 2 tärkeys oli laskenut (ryhmätyötaidot ja viestintä ruotsin kielellä). Tietojen ja taitojen tärkeäksi kokemisessa oli myös pieniä vaihteluista eri jäsenkorkeakouluista valmistuneiden välillä. HAMKista valmistuneet arvioivat muita tärkeämmiksi taloussuunnittelun ja budjetoinnin (KA: HAMK: 3,, LAMK: ja Laurea: 2,7), yritystoiminnan perusteiden tuntemisen (KA: HAMK:, LAMK: ja Laurea: ) ja sisäisen yrittäjyyden taidot (KA: HAMK:, LAMK ja Laurea 2,6) ja Laureasta valmistuneet opiskelijat viestinnän ruotisin kielellä (KA: HAMK: 2,1, LAMK ja Laurea 2,6) ja englannin kielellä (KA: HAMK: 3,7, LAMK: ja Laurea). Vastaajat arvioivat, että opiskelu oli kehittänyt parhaiten (keskiarvo,5 tai yli) seuraavien tietojen ja taitojen valmiuksia: Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot (KA,6, 2012:,7) Tiedonhankintataidot (KA,5, 2012:,5) Kyky itsenäiseen työskentelyyn (KA,5, 2012:,5) Viestintä suomen kielellä (KA,, 2012:,5)

18 16 Verratessa tietojen ja taitojen tärkeyden suhdetta niitä koskevien valmiuksien kehittymiseen opiskelujen aikana, voidaan todeta suurimpien erojen löytyvän työtehtävien käytännön taidoissa (KA ero 1,5), ongelmanratkaisutaidoissa (KA ero 1,), joustavuutta ja sopeutumiskykyä koskien (KA ero 1,3), neuvottelutaidoissa (KA ero 1,3) ja organisointi- ja koordinointitaidoissa (KA ero 1,2). Seuraavassa kuviossa on esitetty tarkemmin tietojen ja taitojen tärkeyden suhdetta näiden valmiuksien kehittymiseen opiskelujen aikana. Arvioitujen tietojen ja taitojen tärkeys työssä ja näiden valmiuksien opiskeluaikainen kehittyminen Valmiuksien kehittyminen opiskellessa 1 2 Tietojen ja taitojen tärkeys nykyisessä työssä Oman alan teoreettinen osaaminen 2.2 Oman alan tehtävien käytännön taidot 2.3 Tiedonhankintataidot 2. Ongelmanratkaisutaidot 2.5 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot 2.6 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 2.7 Neuvottelutaidot 2.8 Organisointi- ja koordinointitaidot 2.9 Esimiestaidot 2.10 Projektinhallintataidot 2.11 Lainsäädännön tuntemus 2.12 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2.13 Yritystoiminnan perusteiden tunteminen 2.1 Sisäisen yrittäjyyden taidot 2.15 Tieto- ja viestintätekniikan taidot 2.16 Viestintä suomen kielellä 2.17 Viestintä ruotsin kielellä 2.18 Viestintä englannin kielellä 2.19 Viestintä muilla kielillä 2.20 Esiintymistaidot 2.21 Opetus-, koulutus-, ohjaustaidot 2.22 Toimiminen monikulttuurissa ympäristöissä 2.23 Luovan ajattelun taidot 2.2 Jatkuvan opiskelun taito 2.25 Joustavuus ja sopeutumiskyky 2.26 Kyky itsenäiseen työskentelyyn 2.27 Kyky ottaa huomioon kestävä kehitys 2.28 Eettinen osaaminen 1,71,8 2,9 3,,7 5,1,5,8,6,6 5,2,9 5,9,, 3, 3,5 3,7,5,6,5 5,5,6 Arvioitujen tietojen ja taitojen tärkeys työssä ja näiden valmiuksien opiskeluaikainen kehittyminen Verratessa valmiuksien kehittymistä opiskellessa vuoden 2012 valmistuneiden arvioihin oli arvio noussut 2 (2.5 ja 2.10), laskenut 10 (2.6,7,11,15,16,17,25,28) ja pysynyt samana 15 (muut) tiedon ja taidon osalta. Seuraavissa kuviossa on esitetty tarkemmin tietojen ja taitojen tärkeys ja näiden valmiuksien kehittyminen jäsenkorkeakouluittain.

19 Tietojen ja taitojen tärkeys nykyisessä työssä Tietojen ja taitojen tärkeys nykyisessä työssä SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 201 VALMISTUNEILLE ,8 2.1 Oman alan teoreettinen osaaminen,7,7,7,7 5,2 2.2 Oman alan tehtävien käytännön taidot 5,1 5,1 5,2 5,1,9 2.3 Tiedonhankintataidot,8,8,8,8 2. Ongelmanratkaisutaidot 5,2,6,7 2.5 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot,5,5,6 5,2 2.6 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot 5,2 5,2 5,,9 2.7 Neuvottelutaidot,9 5,8,9, Organisointi- ja koordinointitaidot 5,1,9 5 3, 2.9 Esimiestaidot 3, 2.10 Projektinhallintataidot 2.11 Lainsäädännön tuntemus 3, 2.12 Taloussuunnittelu ja budjetointi 2, Yritystoiminnan perusteiden tunteminen Sisäisen yrittäjyyden taidot (2012: ei 2,6, Tieto- ja viestintätekniikan taidot,8,9,7, Viestintä suomen kielellä 5,5 2, Viestintä ruotsin kielellä 2,6 2, 3, Viestintä englannin kielellä 1, Viestintä muilla kielillä 1,8 1,8 1,7 1, Esiintymistaidot,, 2.21 Opetus-, koulutus-, ohjaustaidot, 2.22 Toimiminen monikulttuurissa ympäristöissä, Luovan ajattelun taidot,6,5,6,7 2.2 Jatkuvan opiskelun taito,6,5,6 5, Joustavuus ja sopeutumiskyky 5,2 5, Kyky itsenäiseen työskentelyyn 5, 5,6 5, 5, Kyky ottaa huomioon kestävä kehitys 3, Eettinen osaaminen,6,6 HAMK 201 LAMK 201 Laurea 201 FUAS 201 FUAS 2012

20 Tietojen ja taitojen valmiuksien kehittyminen opiskellessa SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 201 VALMISTUNEILLE Oman alan teoreettinen osaaminen 2.2 Oman alan tehtävien käytännön taidot 3,5, 2.3 Tiedonhankintataidot,,5,5,5 2. Ongelmanratkaisutaidot 2.5 Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot,6,6 2.6 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot,6,8,7 3,5 3,7 2.7 Neuvottelutaidot 3,7 3,7 3,7 2.8 Organisointi- ja koordinointitaidot 2,7 2.9 Esimiestaidot 3 2,9 2, Projektinhallintataidot 2.11 Lainsäädännön tuntemus 3, 3, 2.12 Taloussuunnittelu ja budjetointi 3, 2.13 Yritystoiminnan perusteiden tunteminen 3, Sisäisen yrittäjyyden taidot (2012: ei 2.15 Tieto- ja viestintätekniikan taidot, Viestintä suomen kielellä,,, Viestintä ruotsin kielellä 2.18 Viestintä englannin kielellä 1, Viestintä muilla kielillä 1,8 1,8 1,9 1, Esiintymistaidot 3, Opetus-, koulutus-, ohjaustaidot 3, 3, 2.22 Toimiminen monikulttuurissa ympäristöissä 3, 3,5 3, Luovan ajattelun taidot 3,7 3,7 3,7 2.2 Jatkuvan opiskelun taito 2.25 Joustavuus ja sopeutumiskyky, Kyky itsenäiseen työskentelyyn,,6,5, Kyky ottaa huomioon kestävä kehitys 3,5 3, Eettinen osaaminen HAMK 201 LAMK 201 Laurea 201 FUAS 201 FUAS 2012 Tietojen ja taitojen valmiuksien kehittyminen opiskellessa

21 Liite 1 Liite 1 Lomake: Kysely vuonna 201 korkeakoulututkinnon suorittaneille Kysely vuonna 201 korkeakoulututkinnon suorittaneille Vastaa kysymyksiin rengastamalla sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Vastaathan kahden viikon kuluessa. KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA 1. Oletko suorittanut muita ammatillisia tai korkea-asteen tutkintoja vuonna 201 suorittamasi tutkinnon lisäksi? 1 En 2 Kyllä, tutkinnon/tutkintojen nimet 2. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Vastaa kysymyksiin vuonna 201 suorittamaasi tutkintoa ajatellen. Merkitse sopivin vaihtoehto: 1 = täysin eri mieltä, 6 = täysin samaa mieltä 1 A. Tutkintoni on antanut 2 riittävät valmiudet alan työtehtäviin. B. Tutkinnollani työllistyy ilman työkokemusta. C. AMK-tutkinto on ollut kohdallani hyvä investointi työllistymisen kannalta. 6 D. Oma tutkintoni on 7 arvostettu työnantajien 8 keskuudessa. E. AMK-tutkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä. F. Saamani koulutus oli laadukasta Kuinka paljon uskot seuraavien opintoihin liittyvien asioiden auttaneen työllistymistäsi, työnhakuasi ja työssäkäyntiäsi? Merkitse sopivin vaihtoehto. HUOM! Jos et ole esimerkiksi suorittanut kansainvälistä harjoittelua, merkitse vaihtoehto 0, älä vaihtoehtoa 1. 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, = paljon 0 = en ole suorittanut / osallistunut A. Harjoittelu kotimaassa B. Kansainvälinen kokemus (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu) C. Opinnäytetyö D. Hankkeet/projektit ja muut työelämäyhteydet (koulutusohjelmien järjestämät kurssit, mentorointi jne.) joihin olen osallistunut osana koulutustani E. Työssäolo opintojen aikana Kuinka paljon uskot opintojen aikaisen ohjauksen auttaneen työllistymistäsi tai työnhakuasi? Merkitse sopivin vaihtoehto. HUOM! Jos et ole esimerkiksi osallistunut uraohjaukseen, merkitse vaihtoehto 0, älä vaihtoehtoa 1. 1 = ei lainkaan, 2 = vain vähän, 3 = jonkin verran, = paljon 0 = en ole suorittanut / osallistunut A. Omien tavoitteiden suunnittelu HOPSissa / opintojen valinta B. Uraohjaus / ura- tai rekrytointipalvelut C. Työnhakutaitojen oppiminen D. Opintojen ohjaus/ opettajatuutorointi E. Vertaistutorointi F. Portfolion hyödyntäminen Millaisesta ohjauksesta on ollut työllistymisesi ja työnhakusi kannalta eniten hyötyä?

22 TYÖMARKKINATILANTEESI 6. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten työmarkkinatilannettasi tällä hetkellä? 1 Vakituisessa kokopäivätyössä 2 Määräaikaisessa kokopäivätyössä 3 Osa-aikatyössä työskentelevä 0-tuntisopimuksella työskentelevä 5 Projektirahalla työskentelevä 6 Apurahalla työskentelevä 7 Tutkijakoulussa 8 Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer (Oma Y-tunnus) 9 Teen ns. keikkahommia tai minulla on useita rinnakkaisia työsuhteita (työskentelen verokortilla) 10 Työttömänä työnhakijana tai työvoimapoliittisessa koulutuksessa 11 Työllistettynä/työharjoittelussa 12 Lomautettuna 13 Perhevapaalla (työstä) 1 Perhevapaalla (ei työsuhdetta) 15 Suorittamassa asevelvollisuutta tai muuten työvoiman ulkopuolella 16 Päätoimisena opiskelijana 17 Muu tilanne, mikä? 7. Milloin sait ensimmäisen tutkintoasi/ koulutustasoasi vastaavan työpaikkasi? 1 Olin tutkintoani/koulutustasoani vastaavissa tehtävissä jo ennen opintojeni aloittamista 2 kk ennen valmistumistani 3 kk valmistumiseni jälkeen En ole ollut tutkintoani/koulutustasoani vastaavassa työssä 8. Paljonko olet tehnyt tutkintosi alaan liittyvää työtä opiskeluaikana? kesätöissä kk opintojen ohella kk opintoihin liittyvässä harjoittelussa kk SIJOITTUMISSEURANTA KYSELY VUONNA 201 VALMISTUNEILLE Liite Jos Sinulla on ollut valmistumisesi jälkeen työllistymisvaikeuksia, arvioi missä määrin seuraavat tekijät ovat vaikeuttaneet työllistymistäsi: Mikäli sinulla ei ole ollut työllistymisvaikeuksia valmistumisesi jälkeen, siirry kysymykseen 12. Ympyröi sopivin vaihtoehto: 1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon A Työkokemuksen puute B Epävarmuus omasta osaamisesta C Suhdeverkostojen puute D Tutkintoni aineyhdistelmä/hops E Tutkintoni huono tunnettuus F Tutkintoni heikko arvostus G Alan heikko työmarkkinatilanne H Alueellinen työmarkkinatilanne I Valmistumisajankohta J Katkot määräaikaisissa työsuhteissa K Syrjityksi tuleminen (esim. sukupuolen perusteella) L Muu syy: Vastaa seuraaviin kysymyksiin NYKYISEN PÄÄTYÖSI perusteella. Jos olet esim. perhe- tai opintovapaalla, vastaa sen työpaikan perusteella, josta jäit vapaalle. Jos olet yrittäjä, ammatinharjoittaja, freelancer tai työskentelet apurahalla, vastaa kysymyksiin soveltuvin osin. 12. Mikä on päätyönantajasi? 1 Yksityinen yritys 2 Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos, sairaanhoitopiiri 3 Valtio, valtion liikelaitos Ammattikorkeakoulu 5 Yliopisto 6 Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava 7 Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. 8 Muu, mikä? 9. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen työttömänä? 1 En ollenkaan/ 0kk 2 1-3kk 3-6kk 7-10kk 5 yli 10 kk 10. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen koulutustasi vastaamattomassa työssä? 1 En ollenkaan/ 0kk 2 1-3kk 3-6kk 7-10kk 5 yli 10 kk 13. Missä kunnassa (jos ulkomailla: maassa) työpaikkasi sijaitsee? Vastaus perusmuodossa (esim. Lahti) Kysymykseen 1 vastaaminen on vapaaehtoista: 1. Työnantajasi nimi? 15. Mikä on ammatti-, tehtävä- tai virkanimikkeesi?

23 Liite Mitkä ovat keskeisimmät työtehtäväsi? 20. Mitä kautta sait nykyisen työpaikkasi? Valitse yksi vaihtoehto. 17. Mihin alla olevista aloista sijoittaisit työtehtäväsi? Voit valita useita vaihtoehtoja. 1 Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 Kaivostoiminta ja louhinta 3 Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 5 Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 6 Rakentaminen 7 Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 8 Kuljetus ja varastointi 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 Informaatio ja viestintä 11 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 12 Kiinteistöalan toiminta 13 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 15 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 16 Koulutus 17 Terveys- ja sosiaalipalvelut 18 Taiteet, viihde ja virkistys 19 Muu palvelutoiminta 20 Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 21 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 22 Muu toimiala, mikä? 18. Miten hyvin nykyinen työsi vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutasoista koulutustasi? 1 Työn vaativuustaso on koulutustasoani selvästi alhaisempi. 2 Työn vaativuustaso on koulutustasoani osittain alhaisempi. 3 Työ vastaa hyvin koulutustasoani. Työ on koulutustasooni nähden vaativampaa. 1 Yrityksen tai organisaation omat Internet-sivut 2 Työministeriön -sivusto 3 Muu Internet-palvelu (esim. Sosiaalinen media 5 Korkeakoulu (koulutusohjelma/ura- ja rekrytointipalvelut) 6 Työvoiman vuokraus- tai välityspalvelu tms. 7 Työvoimatoimisto ja/tai työllistäminen 8 Lehti-ilmoitus 9 Kysyin työmahdollisuuksia suoraan työnantajilta 10 Työnantaja ilmoitti minulle paikasta henkilökohtaisesti 11 Suhdeverkoston kautta (ystävät, tuttavat, sukulaiset, korkeakouluopintojen aikana saatu kontakti) 12 Työllistin itse itseni (yrittäjyys tms.) 13 Muuta kautta, miten? 21. Minkä suuruinen on bruttopalkkasi syyskuussa 2015 säännölliset lisät, luontaisetujen verotusarvot ja ylityökorvaukset mukaan lukien? Jos bruttotulosi vaihtelevat voimakkaasti (esim. olet yrittäjä), tai et vielä tiedä tarkkaa syyskuun palkkaasi, arvioi keskimääräisen kuukausitulosi suuruus mahdollisimman tarkasti. /kk TULEVAISUUDENSUUNNITELMASI 22. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten uratavoitteitasi seuraavien viiden vuoden aikana? 1 Tulen todennäköisesti etenemään nykyisellä alallani joko asiantuntijana tai esimiehenä 2 Olen tyytyväinen nykyiseen tehtävätasooni ja työni sisältöön 3 Aion ryhtyä yrittäjäksi Suunnittelen vaihtavani alaa, jolla työskentelen 5 Suunnittelen siirtyväni vähemmän vaativiin tehtäviin 23. Opiskeletko tai aiotko aloittaa opiskelun seuraavan vuoden sisään? (työnantajan järjestämiä lyhyitä koulutuksia ei oteta huomioon) 19. Mikäli tämänhetkinen työ ei vastaa hyvin koulutustasoasi, mikä oli tärkein syy työn vastaanottamiseen? Valitse yksi vaihtoehto. 1 Jatkan työssä, jossa olin jo opinnot aloittaessani 2 Jatkan työssä, jossa olin jo opintojen aikana 3 En ole saanut koulutustasoani vastaavaa työtä Työ on mielenkiintoisempaa 5 Palkka ja/tai työehdot ovat paremmat 6 Muu koulutus on ohjannut minut nykyisiin tehtäviini 7 Muu syy, mikä? 1 Aion suorittaa tohtori- tai lisensiaatin tutkinnon 2 Aion suorittaa maisterin tutkinnon 3 Aion suorittaa ylemmän AMK-tutkinnon Aion suorittaa alemman korkeakoulututkinnon 5 Aion suorittaa toisen asteen tutkinnon 6 Aion täydentää tutkintoani pedagogisilla opinnoilla tai muulla pätevöittävällä koulutuksella 7 Aion suorittaa erikoistumisopinnot 8 En aio opiskella lähitulevaisuudessa lisää 9 Jokin muu, mikä?

24 Liite 1 TYÖSSÄ TÄRKEÄT TIEDOT JA TAIDOT 2. Alla olevassa kysymyksessä on tarkoitus arvioida toisaalta A) eräiden tietojen ja taitojen tärkeyttä ja toisaalta sitä, B) miten hyvin opiskelu kehitti näitä valmiuksia. Valitsethan siis sopivimman vaihtoehdon molemmista sarakkeista. Jos et ole työelämässä tällä hetkellä, arvioi viimeisimmän työpaikkasi mukaan. A) Kuinka tärkeitä seuraavat tiedot B) Miten hyvin opiskelu amk:ssa ja taidot ovat nykyisessä työssäsi? kehitti kyseisiä valmiuksia? 1 = ei lainkaan tärkeä - 6 = erittäin tärkeä 1 = erittäin puutteellisesti - 6 = erinomaisesti 1 Oman alan teoreettinen osaaminen Oman alan tehtävien käytännön taidot Tiedonhankintataidot Ongelmanratkaisutaidot Analyyttiset, systemaattisen ajattelun taidot Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot Neuvottelutaidot Organisointi- ja koordinointitaidot Esimiestaidot Projektinhallintataidot Lainsäädännön tuntemus Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Sisäisen yrittäjyyden taidot Tieto- ja viestintätekniikan taidot Viestintä suomen kielellä Viestintä ruotsin kielellä Viestintä englannin kielellä Viestintä muilla kielillä, nimeä Esiintymistaidot Opetus- / koulutus- / ohjaustaidot Toimiminen monikulttuurisissa ympäristöissä Luovan ajattelun taidot Jatkuvan opiskelun taito Joustavuus ja sopeutumiskyky Kyky itsenäiseen työskentelyyn Kyky ottaa huomioon kestävä kehitys Eettinen osaaminen Muu tieto/ taito, nimeä Puuttuiko opinnoistasi jotain sellaisia tietoja tai taitoja, mitkä olisivat mielestäsi olleet työelämän kannalta tarpeen? 1 Ei 2 Kyllä, millaisia? Kiitos vastauksistasi! Tähän voit halutessasi kirjoittaa lisätietoja. Voit myös kommentoida kyselylomaketta.

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 1 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.5.1 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali, terveys ja liikunta ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Metropolia Ammattikorkeakoulu 17.4.2013 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30. Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto

Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30. Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto Vuonna 2011 näyttötutkinnon suorittaneet: Verkkokyselyiden toteutustietoja Verkkokyselyt

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Viiden vuoden jälkeen

Viiden vuoden jälkeen Viiden vuoden jälkeen Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000 valmistuneiden maistereiden työllistyminen Piia Lavikainen Tutkimusraportti 20.6.2006 Jyväskylän yliopisto Tutkimus- ja rekrytointipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015

MTI -valmistumiskyselyn alustavia tuloksia 2015 MTI- opetuksen tulevaisuus yhdessä tehden Metsätalousinsinöörien AMK- opetuksen kehittämisseminaari 29.10.2015 Tutkija Eila Lautanen, TTS Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen toteutus 1. vastaajajoukon kuvaus

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Arja Haapakorpi, Jyri Manninen & Paula Paasto Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Vuonna 2001 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy

VIESTINNÄN AMMATTILAISET 2015. 12.11.2015 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy VIESTINNÄN AMMATTILAISET 21 12.11.21 Katja Mikkonen Taloustutkimus Oy Tutkimuksen toteutus Tarkoitus Selvittää viestinnän työnkuvan ja palkkojen kehitystä sekä kartoittaa ammattiosaamista. Kohderyhmä ProComin,

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Muuttajien taustatiedot. 12.5.2014 Jukka Tapio Toimintaympäristö Muuttajien taustatiedot Dialuettelo Dia 3 Kuntien välinen nettomuutto Tampereella iän mukaan 2013 Dia 4 Kuntien välinen nettomuutto kehyskunnissa iän mukaan 2013 Dia 4 Tampereen maahan-

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä

AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä AINEETON PÄÄOMA JA ARVONLUONTI katsaus projektiin ja tuloksia suomalaisista yrityksistä 6.6.2014 Tietojohtamisen teemapäivä, Helsinki Mika Vanhala tutkijatohtori, projektipäällikkö Henri Inkinen nuorempi

Lisätiedot

Tilastokatsaus 6:2014

Tilastokatsaus 6:2014 Tilastokatsaus 6:2014 Vantaa 1 7.4.2014 Tietopalvelu B7:2014 Ulkomaalaistaustaisen väestön pääasiallinen toiminta Vantaalla vuonna 2011 Ulkomaalaistaustaiseen väestöön kuuluvaksi lasketaan henkilöt, jotka

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely

Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun uusien opiskelijoiden (syksyllä 2011 aloittaneet) tulokysely Tutkimusraportin tiivistelmä Sara Rönkkönen Opinto- ja opiskelijapalvelut (OOP) Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Ura- ja työmarkkinaseuranta

Ura- ja työmarkkinaseuranta Meri Kytö ja Sanna Salonen Ura- ja työmarkkinaseuranta Tampereen ammattikorkeakoulusta vuonna 2005 valmistuneille Tampereen ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences Sarja B. Raportteja 24 Tampere

Lisätiedot