Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla"

Transkriptio

1 Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen Katsaus tuloksiin Urapalvelut / Merja Enkovaara-Pälvi/ Uraseuranta

2 Uraseurantakyselyn tavoitteet ja toteutus Uraseurantakyselyn tavoitteena oli saada tietoa Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden työmarkkinoille sijoittumisen laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta, ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta, työurien kehityksestä sekä tyytyväisyydestä suoritettuun tutkintoon. Kysely lähetettiin syksyllä 2 vuonna 27 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin sekä lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneille. Kyselyyn vastasi 1 1 Helsingin yliopistosta valmistunutta. Vastausprosentiksi tuli, %. Kysely toteutettiin yhteistyössä valtakunnallisen Aarresaariverkoston (yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden) kanssa. Mukana oli yliopistoa

3 Tuloksia Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneista Valtaosassa kuvioita ja taulukoita tulokset esitetään tiedekunnittain, jolloin farmaseutteja ja lastentarhanopettajia koskevat tulokset näkyvät erikseen. Diassa on selitetty esityksessä käytettyjen tiedekuntien ja tutkintojen lyhenteet. Kyselyyn vastanneista (n=1 2) 7 % oli naisia ja 2 % miehiä. Kaiken kaikkiaan kyselyyn vastasi 1 1 henkilöä. Kuuden vastaajan taustatietoja ei ollut käytettävissä. % vastaajista oli valmistumishetkellä 2-29 vuotiaita ja % oli alle 2 vuotiaita Vastaajista % ilmoitti osallistuneensa valmistumisensa jälkeen työnantajan järjestämään koulutukseen Vastaajien työmarkkinatilannetta syksyllä 2 voidaan pitää hyvänä. Työttömänä oli viisi vuotta valmistumisen jälkeen 1,9 % vastaajista, 7, % oli työssä, päätoimisena opiskelijana 2, % ja perhevapaalla 1, %. Vuonna 2 tehtyyn kyselyyn verrattuna ei kyselyhetken työllisyystilanteessa ole tapahtunut suuria muutoksia: Vuonna 2 vastaajista työllisinä oli,7 prosenttiyksikköä vähemmän ja työttöminä,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2. Työttömyyttä valmistumisen jälkeen oli kokenut 29 % vastaajista. Työttömyyttä kokeneiden määrä oli kasvanut prosenttiyksikköä edelliseen kyselyyn verrattuna. Työllistymisvaikeuksia valmistumisen jälkeen kokeneet arvioivat alan heikon työmarkkinatilanteen, puutteellisten suhdeverkostojen sekä työkokemuksen puutteen vaikeuttaneen eniten työllistymistään. Työllistyminen näyttää olevan myös laadukasta. Vastaajista % koki seurantahetkellä tekevänsä koulutustasoaan vähintäänkin hyvin vastaavaa työtä. Vastaajat olivat myös tehneet koulutusta vastaavaa työtä valmistumisen jälkeisen viiden vuoden aikana keskimäärin v. 2 kk (vastaajista 7 % vähintään vuoden ajan, N=11). 7 % vastaajista kertoi korkeakoulututkinnon olleen edellytyksenä nykyiseen työhön, jossa he voivat myös hyödyntää hyvin yliopistossa saamaansa koulutusta

4 Tuloksia Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneista Tärkeimpinä työssä tarvittavina taitoina pidettiin ongelmanratkaisutaitoja, suomen kielen viestintätaitoja, ryhmätyö ym. sosiaalisia taitoja, tiedonhankintataitoja sekä organisointi- ja koordinointitaitoja. Yliopisto-opiskelun koettiin kehittäneen työelämävalmiuksista eniten oman alan teoreettista osaamista, analyyttisen ja systemaattisen ajattelun taitoja, tiedonhankintataitoja, suomen kielen viestintätaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tarkasteltaessa oman työn vaatimusten ja opiskelun antamien työelämävalmiuksien kohtaamista näyttää siltä, että opinnoissa olisi ollut tarvetta panostaa enemmän seuraavien työelämävalmiuksien kehittymiseen (viiden kärki): Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden kohdalla: neuvottelutaidot, organisointi- ja koordinointitaidot, ryhmätyö- ym. sosiaaliset taidot, esiintymistaidot, projektinhallintataidot Farmaseuttien kohdalla: neuvottelutaidot, organisointi- ja koordinointitaidot, ongelmanratkaisukyky, ryhmätyö- ym. sos,. taidot, suomen kielen viestintätaidot Lastentarhanopettajien kohdalla: organisointi- ja koordinaatiotaidot, neuvottelutaidot, esimiestaidot, ongelmanratkaisukyky, ryhmätyö- ym. sos. taidot. Oman työuran kannalta ollaan tyytyväisiä suoritettuun tutkintoon: 1 % vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen suorittamaansa tutkintoon työuransa kannalta, melko tyytyväisiä oli 2 %. 7 % vastaajista oli tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä ja hieman tyytymättömiä tutkintoonsa oli 9 % vastaajista

5 Helsingin yliopistosta v. 27 valmistuneiden viisivuotisseuranta-aineisto: valmistuneet, vastanneet ja vastausprosentti Tiedekunta ja suluissa dioissa käytetyt lyhenteet Suoritetut tutkinnot Vastanneet Vastausprosentti Biotieteellinen tiedekunta (BT)* 1 9, Eläinlääketieteellinen tiedekunta (ET) 1 2, Farmasian tiedekunta, alempi tutkinto (FT, farmaseutti) , Farmasian tiedekunta, ylempi tutkinto (FT, proviisori) 21,7 Humanistinen tiedekunta (HU) 99 2,1 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, lastentarhanopettaja (KT, lto) ,7 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, ylempi tutkinto (KT, KM) , Lääketieteellinen tiedekunta (LT) 11 7, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (MM) 2 7 1, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (ML) , Oikeustieteellinen tiedekunta (OT) 2 1 2, Teologinen tiedekunta (TT) 19, Valtiotieteellinen tiedekunta (VT) 17, Yhteensä** 2** **, Yhteensä henkilöitä 2 11, *Nykyään bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (vuodesta 2 lähtien). **Kaksi valmistunutta on suorittanut tuplatutkinnon, joista toinen vastasi. Hänen vastauksensa on tallennettu kahteen kertaan. Kuuden vastaajan taustat puuttuvat

6 Vastanneiden sukupuoli tiedekunnittain (%) % Mies Nainen

7 Ikä valmistuessa tiedekunnittain (%) % Alle 2 v v. - v. Väh. v

8 Osallistuminen koulutukseen vuoden 27 tutkinnon suorittamisen jälkeen (%) Osallistunut työnantajan järjestämään tai kustantamaan koulutukseen havaintoja=1917, N=11 2 % Osallistunut työvoimakoulutukseen Osallistunut/suorittanut ammatillisen erikoistumiskoulutuksen, pätevöitymiskoulutuksen tms. Suorittanut opintoja tähtäimessä toinen korkeakoulututkinto 1 Suorittanut tieteellisiä/ taiteellisia jatko-opintoja 1 Suorittanut muun koulutuksen tai tutkinnon 9 Ei ole osallistunut koulutukseen

9 Työmarkkinatilanne valmistumishetkellä v. 27 tiedekunnittain(%) FT, proviisori (21) 9 FT, farmaseutti (79) 1 KT, lto (1) 11 LT (9) ET (2) 1 19 KT, KM (19) VT (1) Työssä ML (1) Kaikki (11) Työtön työnhakija Muu tilanne OT (1) HU (2) 1 2 MM (7) TT () 2 2 BT (9) 2 % % 2 % % % % % 7 % % 9 % % Kaikista vastaajista 7 % ilmoitti olleensa töissä valmistumishetkellä, % oli työttömänä ja 17 % muussa tilanteessa: mm. päätoiminen opiskelu ( %), perhevapaalla ( %), työskentely apurahalla (2 %)

10 Työmarkkinatilanne valmistumishetkellä v. 27 tiedekunnittain (%) - tarkempi luokittelu 9 7 % Työssä Työtön työnhakija Päätoiminen opiskelu (johtaa tutkintoon tai arvosanaan) Perhevapaa (äitiys- / isyys-/ vanhempain-/ hoitovapaa) Työskentely apurahalla Muu tilanne

11 Ensimmäisen työn aloittamisaika valmistumisen jälkeen, jos ei heti töissä tiedekunnittain (%) % Alle, v.,-1 v. Yli vuosi

12 Ensimmäisen työpaikan työsuhteen luonne tiedekunnittain (%) % Vakituinen kokopäivätyö Vakituinen osaaikatyö Määräaikainen kokopäivätyö Määräaikainen osaaikatyö Itsenäinen yrittäjä/ ammatinharjoittaja/ freelancer Työllistetty/ työharjoittelu

13 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä syksyllä 2 tiedekunnittain (%) ML (17) 11 OT (1) 2 1 KT, lto (1) 2 1 KT, KM (197) 2 1 VT (17) 17 LT (7) 2 FT, farmaseutti (77) Työssä Kaikki (111) TT (2) Työtön työnhakija Muu tilanne BT (9) FT, proviisori (21) 7 19 MM () HU(2) 72 2 ET (2) 2 % % 2 % % % % % 7 % % 9 % %

14 Työmarkkinatilanne ja työsuhteen luonne seurantahetkellä tutkintotyypin mukaan (%): vuosina 2*, 2** ja 27*** valmistuneet (*sl 2,**sl 2, ***2 kerätyt uraseuranta-aineistot) Vakituinen kokopäivätyö Määräaikainen kokopäivätyö Osa-aikatyö Itsenäinen yrittäjä / ammatinharjoittaja / freelancer Työllistetty / työharjoittelu Työtön työnhakija Työvoimakoulutus tai vast. Päätoiminen opiskelu Perhevapaa Muu työtilanne Kaikki Vuosi Ylempi korkea- koulututkinto Farmaseutit Lastentarhan- Kaikki opettajat Kaikki % 2 2, % 7, % 7, % 77 2,7 % 2, %, % 1, % 7,2 % 27 1,1 %,2 % 72,1 % 72 2,9 % 2 1, %, % 1,9 % 2 17,7 % 2 1, % 1,9 % 1,7 % 21 17,9 % 27 1,7 % 9,9 % 9, % 21 17,79 % 2, %,2 % 1, % 7, % 2, % 9, %, %, % 27,71 % 1, %, % 7,17 % 2,9 %,9 %,2 %,7 % 2, % 1, %,9 %, % 27,22 %, %, % 1 2,91 % 2, %, %, %, % 2, % 1, %, % 2,2 % 27, %, %, %, % 2 1,2 %,9 %, % 17 1,2 % 2 1, %, %, % 1 1,2 % 27 2, %, %, % 27 1,91 % 2,2 %, %, % 2, % 2, %, %, %,2 % 27,9 %, %, %, % 2 1,9 %, % 1, % 2,2 % 2 2,2 %,2 % 2, % 1 2, % 27 2,2 %,19 %,2 % 2,1 % 2 1, % 1, % 2, % 29 1,2 % 2,7 % 1,9 % 27, % 17 1, % 27 1, % 11,9 % 1,7 % 22 1,2 % 2, %, %, % 2,9 % 2, % 1, %, % 2, % 27 2,9 %,9 %, % 2, % , % , % , %

15 Tärkein peruste työ- tai virkasuhteen määräaikaisuuteen (%) N=1 2 % Työn luonne (esim. projektitai kausiluontoisuus) Avoimen viran/ toimen hoito Työ on määräaikainen omasta aloitteesta Muu peruste määräaikaisuuteen

16 Työttömänä oleminen valmistumisen jälkeen tiedekunnittain (%) % Ei ole ollut työttömänä N=997 On ollut työttömänä N=

17 Työttömyyttä valmistumisen jälkeen kokeneet: työttömyysjaksot- ja aika (%) 7 2 Työttömyysjaksojen lukumäärä N= 7 Työttömyysaika 1 N= % 2 % Väh. Alle puoli vuotta,-1 v. Yli vuosi

18 Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät (ka) (1 = ei lainkaan = erittäin paljon) Alan heikko työmarkkinatilanne, Puutteelliset suhdeverkostot Työkokemuksen puute,, Alueellinen työmarkkinatilanne,1 Tutkinto ja sen aineyhdistelmä 2, Omien tavoitteiden epätietoisuus Oman osaamisen epävarmuus 2, 2, Katkot määräaikaisissa työsuhteissa Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä Tutkinnon huono tunnettuus 2,2 2,2 2,1 Puutteelliset työnhakutaidot Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy Puutteellinen työelämätietous 1,9 1,9 2, Valmistumisajankohta Sukupuoli 1,7 1,,, 1, 1, 2, 2,,,,

19 Työllistymistä vaikeuttavat tekijät tiedekunnittain (ka) (1 = ei lainkaan = erittäin paljon) BT ET FT, proviisori FT, farmaseutti HU KT, KM KT, lto LT MM ML OT TT VT Yht Alan heikko työmarkkinatilanne, 1, 2, 2,1,2, 1,1 1,,2, 2,1,,, Puutteelliset suhdeverkostot, 1, 2, 2,, 2, 1, 1,,,,1,2,7, Työkokemuksen puute, 1,7, 2,,2 2,9 2,1 2,,,7,,1,, Alueellinen työmarkkinatilanne,2 1, 2, 2,2,, 1, 2,,9,2 2,1, 2,,1 Tutkinto ja sen aineyhdistelmä 2,7 1, 2, 1,, 2, 1,1 1,,1, 1, 2,9, 2, Omien tavoitteiden epätietoisuus 2,2 2, 2, 2, 2,7 1,7 2,, 2,7 2, 2,2 2,2 2, 2, Oman osaamisen epävarmuus 2,1 2, 2,2 2, 2,7 1,7 1,, 2,9 2, 2, 2,1 2,7 2, Katkot määräaikaisissa työsuhteissa 1, 1,7 1, 1, 2, 2, 2,, 2, 1,7 1, 2,1 2, 2,2 Ei ole löytynyt itseä kiinnostavaa työtä 2, 1, 2, 2,2 2, 1, 2, 1, 2, 2,1 1,9 2,2 2,2 2,2 Tutkinnon huono tunnettuus 2, 1, 1,2 1,2 2,7 1, 1,1 1, 2,9 2,1 1,1 2,2 2, 2,1 Puutteelliset työnhakutaidot 2,1 1, 1,7 1,7 2, 1, 1, 1, 2,2 2,2 2,2 1,9 2, 2, Perheeseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvä syy 1, 1, 1, 1, 2, 1,9 2,, 2, 1, 1, 2, 1, 1,9 Puutteellinen työelämätietous 2,1 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2,1 1,9 1, 1,9 2, 1,9 Valmistumisajankohta 1, 1, 1,7 1,7 1, 1, 1, 1, 1,9 1,7 1, 1, 1,7 1,7 Sukupuoli 1, 1,7 1,2 1,2 1,7 1, 1,1 1, 1,9 1, 1, 1,7 1, 1,

20 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika tiedekunnittain (%) Alle 1 vuoden v. % v. -.9 v. -.9 v. Väh. v

21 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä tiedekunnittain (%) 7 % Alle 1 vuoden v v. -.9 v. -.9 v. Väh. v

22 Työnantajien ja erillisten työ- tai virkasuhteiden lukumäärä valmistumisen jälkeen (%) 7 Työnantajien lukumäärä valmistumisen jälkeen N=19 Erillisten työ- tai virkasuhteiden lukumäärä valmistumisen jälkeen N=1 % 2 2 % Alle - Vähintään Alle - Vähintään

23 Toiminut valmistumisen jälkeen yrittäjänä/ ammatinharjoittajana/ freelancerina tiedekunnittain (%) 9 7 % Ei ole ollut yrittäjänä/ freelancerina Ollut yrittäjänä/ freelancerina

24 Yrittäjänä/freelancerina toimimisaika (%, vuosi) N= % Alle 1 vuoden v v. -.9 v. -.9 v. Väh. v

25 Päätyönantajasektori: ensimmäinen valmistumisen jälkeinen ja seurantahetken työpaikka (%) Yksityinen yritys tai valtionyhtiö Kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos (esim. sairaanhoitopiiri) 29 1 Järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava, itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai yhteisö Yliopisto Valtio, valtion liikelaitos Nykyinen työ N=1 Oma yritys, vastaanotto, toiminimi tms. Muu työnantaja Ammattikorkeakoulu Ensimmäinen työ N=

26 Pääasiallisimman työtehtävän luonne valmistumisen jälkeisessä ensimmäisessä työpaikassa ja nykyisessä työssä (%) Opetus tai kasvatus Asiakastyö/ potilastyö Suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävät Tutkimus Lainopillinen työ Viestintä- ja mediatyö Johto- ja esimiestehtävät Konsultointi tai koulutus Muu työn luonne Toimistotehtävät Kirkollinen työ Markkinointi ja myynti Rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät Taiteellinen työ Nykyinen työ N=1 Ensimmäinen työ N=

27 Korkeakoulututkinto oli edellytyksenä ensimmäiseen työhön tiedekunnittain (%) % Ei Kyllä Ei tiedä

28 Korkeakoulututkinto oli edellytyksenä nykyiseen työhön tiedekunnittain (%) % Ei Kyllä Ei tiedä

29 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen ensimmäisessä työssä tiedekunnittain (%) % Ei ole voinut hyödyntää juuri lainkaan Hyödynsi jonkin verran/ osittain Hyödynsi jatkuvasti

30 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä tiedekunnittain (%) % Ei ole voinut hyödyntää juuri lainkaan Hyödynsi jonkin verran/ osittain Hyödynsi jatkuvasti

31 Miten ensimmäinen työ vastaa vaativuustasoltaan yliopistollista koulutusta tiedekunnittain (%) % Työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi Työn vaativuustaso oli koulutustasoa osittain alhaisempi Työ vastasi hyvin koulutustasoa Työ oli koulutukseen nähden vaativampaa

32 Miten nykyinen työ vastaa vaativuustasoltaan yliopistollista koulutusta tiedekunnittain (%) % Työn vaativuustaso oli koulutustasoa selvästi alhaisempi Työn vaativuustaso oli koulutustasoa osittain alhaisempi Työ vastasi hyvin koulutustasoa Työ oli koulutukseen nähden vaativampaa

33 Bruttopalkka kuukaudessa säännölliset lisät mukaan lukien syyskuussa 2 kokopäivätyössä olevilla tiedekunnittain (ka) LT () OT (9) ET (1) ML (1) FT, proviisori (1) VT (1) MM (7) KAIKKI () BT (1) KT, KM () TT () HU (19) FT, farmaseutti () KT, lto()

34 Bruttopalkka-ryhmä kuukaudessa säännölliset lisät mukaan lukien syyskuussa 2 kokopäivätyössä olevilla tiedekunnittain (%) % 2 BT (N=1) ET (N=1) FT, proviisor i (N=1) FT, farmase utti (N=) HU (N=19) KT, KM (N=) KT, lto (N=) LT (N=) MM (N=7) ML (N=1) OT (N=9) TT (N=) VT (N=1) Alle 2 e e e e e e e e e e e YHTEEN SÄ (N= )

35 Työssä tarvittavat taidot tiedekunnittain (1 = ei lainkaan tärkeä = erittäin tärkeä, ka) = tärkeä tai erittäin tärkeä BT ET FT, proviisori HU FT, farmaseutti Keski- KT, KM KT, lto LT MM ML OT TT VT hajon- ta Kaikki Ongelmanratkaisutaidot,,,,1,1,,,,,,,9,2,,9 Suomen kielen viestintätaidot,,2,,,,,7,,9,9,,,2, 1,1 Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot,1,2,,,1,7,7,2,2,,,,2,2 1 Tiedonhankintataidot,,,,,,,9,2,1,1,,,1,1 1 Organisointi- ja koordinointitaidot,,9,,,1,,,,2,9,,1,2,1 1,1 Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot,2,,7,,,7,,,,2,,,1,9 1,1 Neuvottelutaidot,,,,,,,,,,,,9,, 1,2 Tieto- ja viestintätekniikan taidot,7,1,,,,,7,,9,,,7,9, 1,1 Esiintymistaidot,9,7,,1,7,,1,,,7,9,2,9, 1,2 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot,,,7,7,,,7,9,2,,,,1, 1, Oman alan teoreettinen osaaminen,,,,1,,,,,1,2,,1,, 1, Projektinhallintataidot,,,,,,,1,,7,,2,2,, 1, Englannin kielen viestintätaidot,9,,,2,2,,,1,,,,,,1 1, Lainsäädännön tuntemus,,,,7,,2,1,2,,2,,7,9, 1, Esimiestaidot,1,,9 2, 2,9,,9,,,,1,,, 1, Taloussuunnittelu ja budjetointi,2 2,9,1 2,2 2, 2,9 2, 2,, 2,9 2,7,,2 2,9 1, Ruotsin kielen viestintätaidot 2,2 2,,1,, 2,2 2,, 2, 2,1,2 2, 2,9 2,7 1, Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 2,2,,1 2, 2, 2, 1,7 2,, 2,, 2,1 2, 2, 1, Muiden kielten viestintätaidot 1,7 1, 1, 2,1 2,7 1, 1,7 1, 1, 1, 1,9 1,7 2,1 1,9 1,

36 Taitoalueiden kehittyminen opiskelussa tiedekunnittain (ka) 1= erittäin puutteellisesti = erinomaisesti BT ET FT, provii sori FT, farma seutti HU Keski- KT, KM KT, lto LT MM ML OT TT hajon- VT Kaikkita Oman alan teoreettinen osaaminen,1,1,2,9,,9,2,,7,,,9,, 1, Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot,7,,,,7,7,,,,,,9,9,7 1, Tiedonhankintataidot,7,7,,7,7,7,,,7,,,7,, 1, Suomen kielen viestintätaidot,,2,2,,,,9,,2,,2,,, 1,1 Ongelmanratkaisutaidot,,,,9,,1,2,,,,,,9, 1, Ryhmätyötaidot ym. sosiaaliset taidot,1,9,,2,,2,,1,1,,,,, 1,2 Englannin kielen viestintätaidot,,,9,,1,,,,,7,,,,7 1,2 Tieto- ja viestintätekniikan taidot,,,9,,7,7,,,9,9,1,2,,7 1,2 Esiintymistaidot,,2,,,,,,2,,,, 2,9, 1,2 Organisointi- ja koordinointitaidot,,,,2,,7,,1,,,,1,, 1,2 Ruotsin kielen viestintätaidot,1,,,,,2,7,, 2,9,,,, 1,2 Opetus-, koulutus- ja ohjaustaidot 2, 2,9,,,,2, 2,7 2,9, 2,,7 2,,2 1, Projektinhallintataidot 2,7 2,, 2,9,1,2, 2,7,1 2,7 2, 2, 2,9 2,9 1,2 Neuvottelutaidot 2,,,2,2 2,,,9, 2, 2, 2, 2,9 2, 2,9 1,2 Lainsäädännön tuntemus 2,,7,, 2, 2,,2, 2,9 2,, 2, 2, 2,9 1, Muiden kielten viestintätaidot 1, 1, 1, 1,, 1,7 1,7 1, 2,2 1, 2, 2, 2, 2, 1, Esimiestaidot 1, 2, 2, 2,1 2, 2, 2, 2, 2,1 1,9 1, 2,2 2, 2,1 1,1 Yritystoiminnan perusteiden tuntemus 1,, 2,1 2, 1, 1, 1, 1, 2,7 1,7 2, 1, 1, 1, 1,1 Taloussuunnittelu ja budjetointi 1, 2, 2,1 2, 1, 1,7 1,7 1, 2, 1,7 1,9 1, 1,7 1, 1,

37 Työn vaatimusten ja opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen maistereilla. Keskiarvot ja erotus merkitysja kehityspainoarvojen välillä 1 = ei lainkaan tärkeä / erittäin puutteellisesti = melko tärkeä / melko hyvin 2 = vain vähän merkitystä / puutteellisesti = tärkeä / hyvin = jonkin verran merkitystä / melko puutteellisesti = erittäin tärkeä / erinomaisesti -2, -1, -1, Neuvottelutaidot Organisointi ja koordinointi Ryhmätyö- ym. sos. taidot -1, Esiintymistaidot -1, Projektinhallintataidot -1, Ongelmanratkaisukyky Opetus- -1,2 koulutus- ohjaustaidot -1,2 Esimiestaidot -1,2 Tieto- ja viestintätekniikka Taloussuunnittelu -1,2 ja budjetointi -1,2 Lainsäädännön tuntemus Yritystoiminnan perusteiden -,9 tuntemus Suomen -, viestintätaidot Tiedonhankintataidot -, Englannin viestintätaidot -, Analyyttinen, syst. -,2 ajattelu Muiden kielten viestintätaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Ruotsin viestintätaidot 2,1 1, 1,, 1,9,, 2,,,,1,7,2,, 2,9,,,,2,,,,, 2,,9 2,7,,2,,1,7,2,7,9 2,,, 2,7,, -2, -1,, 1, 2,,,,, Erotus Merkitys Kehitys

38 Työn vaatimusten ja opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen farmaseuteilla. Keskiarvot ja erotus merkitysja kehityspainoarvojen välillä 1 = ei lainkaan tärkeä / erittäin puutteellisesti = melko tärkeä / melko hyvin 2 = vain vähän merkitystä / puutteellisesti = tärkeä / hyvin = jonkin verran merkitystä / melko puutteellisesti = erittäin tärkeä / erinomaisesti -1, Neuvottelutaidot -1,2 Organisointi ja koordinointi -1,1 Ongelmanratkaisukyky Ryhmätyö- -1, ym. sos. taidot -1, Suomen viestintätaidot Tieto- -,9ja viestintätekniikka Englannin -, viestintätaidot Opetus- koulutus- -, ohjaustaidot Tiedonhankintataidot -, Esiintymistaidot -, Muiden kielten viestintätaidot -, Esimiestaidot -, Yritystoiminnan perusteiden tuntemus -, Taloussuunnittelu ja budjetointi -, Analyyttinen, syst. -,2 ajattelu Lainsäädännön tuntemus -,2 Projektinhallintataidot -,2 Oman alan teoreettinen osaaminen -,2 Ruotsin viestintätaidot,2,,2,,9,1,2,,,,,,,2,,7,7,,,1 1, 2,1 2,1 2, 2, 2, 2, 2,2,,,,7 2,9,,9,1,1,, -2, -1,, 1, 2,,,,, Erotus Merkitys Kehitys

39 Työn vaatimusten ja opiskelun antamien valmiuksien kohtaaminen lastentarhanopettajilla. Keskiarvot ja erotus merkitys- ja kehityspainoarvojen välillä 1 = ei lainkaan tärkeä / erittäin puutteellisesti = melko tärkeä / melko hyvin 2 = vain vähän merkitystä / puutteellisesti = tärkeä / hyvin = jonkin verran merkitystä / melko puutteellisesti = erittäin tärkeä / erinomaisesti -1,9 Organisointi ja koordinointi -1,7 Neuvottelutaidot -1, Esimiestaidot -1,2 Ongelmanratkaisukyky Ryhmätyö- -1,2 ym. sos. taidot Lainsäädännön -,9 tuntemus Opetus- koulutus- -,9 ohjaustaidot Taloussuunnittelu -, ja budjetointi -, Esiintymistaidot Suomen -,7 viestintätaidot Projektinhallintataidot -, Tieto- ja viestintätekniikka -, Yritystoiminnan perusteiden tuntemus -,2 Tiedonhankintataidot -,1 Oman alan teoreettinen osaaminen -,1 Muiden kielten viestintätaidot, Analyyttinen, syst. ajattelu Englannin viestintätaidot Ruotsin viestintätaidot,,,9, 2,,9,2,,,7,2,1,,7 1,7 2,,,1,9,7,,1,,7 1,1,7,,9,2, 1,7 1,7,,,,,, 1,1 2,,7 -, -2, -1,, 1, 2,,,,, 7, Erotus Merkitys Kehitys

40 Tyytyväisyys suoritettuun tutkintoon työuran kannalta tiedekunnittain (%) ET (2) 77 LT (7) OT (1) 1 17 KT, lto () FT, proviisori (21) KT, KM (197) FT, farmaseutti (79) KAIKKI (11) Erittäin tyytymätön Tyytymätön Hieman tyytymätön Melko tyytyväinen ML (1) Tyytyväinen TT () Erittäin tyytyväinen VT (17) MM (7) HU (29) BT (9) % % 2 % % % % % 7 % % 9 % %

41 Onko tavoitteiden mukaisella työuralla tiedekunnittain? (%) LT (7) ET (2) BT (2) KT, KM (191) OT (9) ML (1) TT (77) KAIKKI (1) Täysin eri mieltä Eri mieltä Hieman eri mieltä Hieman samaa mieltä VT (17) Samaa mieltä KT, lto () Täysin samaa mieltä HU (21) FT, proviisori (2) 2 2 MM (99) FT, farmaseutti (77) 1 2 % % 2 % % % % % 7 % % 9 % %

42 Lisätietoja uraseurannasta Helsingin yliopiston urapalvelut: urapalvelut(at)helsinki.fi Aarresaari-verkosto: Uraseurantojen valtakunnallisia tuloksia on hyödynnetty Töissä.fi korkeakouluista valmistuneet työelämässä palvelussa:

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2353 Yliopistoista vuonna 2002 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2676 YLIOPISTOISTA VUONNA 2005 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2676 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2010 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3054 YLIOPISTOISTA VUONNA 2009 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3054 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2009: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2014 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet

Uraseuranta Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 2009 valmistuneet Uraseuranta 24 Joensuun ja Kuopion yliopistoista vuonna 29 valmistuneet Uraseuranta Valtakunnallinen kysely, joka tehdään -vuotta aikaisemmin valmistuneille Toteutetaan samaan aikaan ja samalla tavalla

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2003 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 15.10.2009 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille

Uraseurantakysely vuosina tohtorin tutkinnon suorittaneille Uraseurantakysely vuosina - 11 tohtorin tutkinnon suorittaneille (Jyväskylän yliopiston tuloksia) Vastausprosentti (17/1) Työelämäpalvelut 1 9 Sukupuoli (yhteensä17 kyselyyn vastannutta) 8 7 6 Mies Nainen

Lisätiedot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot

Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot Vuonna 1998 valmistuneiden maistereiden ura- ja työmarkkinaseuranta: kuviot ja taulukot 1. TUTKITTAVIEN TAUSTATIEDOT...3 Taulukko 1. Tutkinnon suorittaneet ja vastanneet koulutusaloittain... 3 Taulukko

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2001 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 3.9.2007 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista POLITIIKKATIETEET JA Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista KASVATUSALAN KOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2017 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEOLLINEN MUOTOILU Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA MEDIATIEDE Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012 2 Saatteeksi Työelämä-

Lisätiedot

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja

FSD2574. Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja FSD2574 Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yliopistoista vuonna 2003 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille

Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Viisi vuotta työmarkkinoilla Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2002 valmistuneille maistereille Työelämä ja rekrytointipalvelut Satu Peteri 5.9.2008 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille

Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna valmistuneille tohtoreille Ura ja työmarkkinaseuranta Lapin yliopistosta vuonna 2006 2007 valmistuneille tohtoreille Satu Peteri Työelämä ja rekrytointipalvelut 11.10.2010 Saatteeksi Työelämä ja rekrytointipalvelut toteutti vuonna

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen. Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen KM Kasvatustiede, Aikuiskasvatus ja Mediakasvatus Vuonna 2008 Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Uraseurantaraportti

Uraseurantaraportti Ura- ja rekrytointipalvelut Uraseurantaraportti 2009-2014 Tanja Makkonen KAUPPA + TALOUS RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja KAUPPA + TALOUS 6/2015 Uraseurantaraportti 2009-2014 Tanja Makkonen Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 21 Metropoliasta valmistuneille Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 21.5.212 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta

Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Vuonna 2005 Helsingin yliopistosta valmistuneiden uraseuranta Valikoituja poimintoja 11 tiedekunnasta Helsingin yliopiston urapalvelut Urapalvelut/ Eric Carver 29.2.2012 1 Sisällysluettelo 1. Taustatietoa:

Lisätiedot