LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Kaksikielisyys LUKU ORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio LUKU JOHTAMINEN Johtaminen Esimiesten yleiset tehtävät Johtoryhmätyö LUKU TOIMIELINTEN RATKAISUVALTA Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Maaseutulautakunnan ratkaisuvalta Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta Kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta Vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvalta LUKU YLEISTÄ VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALLASTA Viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta Viranhaltijan oikeus siirtää päätösvalta toimielimelle Toimielimen ja viranhaltijan oikeus siirtää päätösvaltaa edelleen Viranhaltijapäätösten tekeminen LUKU KAUPUNGINJOHTAJAN YLEISET TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Kaupunginjohtajan yleiset tehtävät Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta LUKU MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA Yleisen hallinnon ja konsernihallinnon viranhaltijoiden ratkaisuvalta Perusturvakeskuksen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Sivistystoimen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Teknisen toimen viranhaltijoiden ratkaisuvalta LUKU HANKINTOJA, KORVAUKSIA JA MAKSUJA KOSKEVA RATKAISUVALTA Hankintoja koskeva ratkaisuvalta Vahingonkorvauksia koskeva ratkaisuvalta Julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia maksuja koskeva ratkaisuvalta LUKU HENKILÖSTÖASIAT Hallintosäännön soveltaminen työsopimussuhteisiin työntekijöihin Henkilöstö Virkojen perustaminen ja työsopimussuhteiden muodostaminen Kelpoisuusehdot Hakumenettely Täyttöluvat Henkilöstövalinnat Virkasuhteeseen ottamisen edellytykset Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

3 39 Koeaika Palkan vahvistaminen ja henkilökohtaisen harkinnanvaraisen palkanosan myöntäminen Sijaisen määrääminen Virka- ja työsopimussuhteen osa-aikaistaminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24. :n tarkoittamissa tapauksissa Varoituksen antaminen Ero ja palvelusuhteen päättäminen Lomauttaminen ja työsopimuksen tai viran irtisanominen taloudellisin ja tuotannollisin syin Ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa Henkilöstökokoukset LUKU KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koolle kutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Toimielimen sihteeri Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisesta päätöksestä ilmoittaminen LUKU TALOUS Talousarvio ja taloussuunnitelma Talousarvion muutokset Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelman muutokset Talousarvion seuranta ja arviointi Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahoitushallinto Maksujen määrääminen Sisäinen ja ulkoinen valvonta Hankintatoimi Ratkaisuvalta talouteen liittyvissä asioissa LUKU TIETOHALLINTO Henkilötietojen käsittely Rekisteröidyn tarkastusoikeus Tietojen luovutus LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET

4 80 Viestintä Aloitetoiminta Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Erityistoimivallan käyttöön ottaminen Voimaantulo

5 5 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Loviisan kaupungin organisaatiosta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: kaupunginvaltuuston työjärjestys luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussääntö tarkastussääntö liikelaitosten johtosäännöt rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset yleiset hankintaohjeet ja pienhankintaohjeet konserniohjeet investointiohje sisäisen valvonnan yleisohje. 2 Kaksikielisyys Loviisa on kaksikielinen kunta. Molempien kieliryhmien tarpeet otetaan tasapuolisesti huomioon järjestettäessä kaupungin hallintoa, toimintaa ja tiedotusta. Kaupungin palvelut on järjestettävä niin, että asiakas voi saada kaikkien kaupungin tehtäväalueiden palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi. Toimielinten pöytäkirjat laaditaan suomeksi ja ruotsiksi lukuun ottamatta sivistystoimen jaostojen pöytäkirjoja, jotka laaditan ainoastaan asianomaisen kieliryhmän kielellä. Liitteet toimitetaan pääsääntöisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaupungin omat liitteet laaditaan molemmilla kielillä.

6 6 2. LUKU ORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio Vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle esityksen seuraavan valtuustokauden toimielimistä ja niiden jäsenmäärästä. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet sekä heille varajäsenet. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia. Kaupunginvaltuusto valitsee saman päätöksen yhteydessä lautakuntiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallitukseen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunnan puheenjohtajisto ja jäsenet valitaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina on 59 jäsentä ja sen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Kaupunginvaltuuston tehtävät määräytyvät kuntalain 13. :n mukaan. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja heille varajäsenet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaisesti. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan tehtävänä on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukseen valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Kaupunginhallituksen yleiset tehtävät määräytyvät kuntalain 23. :n mukaan. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei lain tai voimassa olevien määräysten mukaan kuulu muulle viranomaiselle. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Maaseutulautakunta Maaseutulautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Maaseutulautakunnan tehtäviin kuuluvat maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien koordinointi, kaupungin talousmetsien hoito, kaupungin vesialueiden hallinta, peltovuokraus, yksityistieasiat ja löytöeläinasiat. Maaseutulautakunta vahvistaa maaseudun kehittämishankkeille myönnettävän rahoitusosuuden. Maaseutulautakunta osallistuu kylien ja maaseudun kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Maaseutulautakunnan yksityistiejaosto Yksityistielain 6.a :n mukaiseen yksityistiejaostoon valitaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Jaoston jäsenien ja varajäsenien tulee olla maaseutulautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Valinnan suorittaa

7 7 maaseutulautakunta, joka valitsee myös jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksityistiejaoston tehtävänä on hoitaa yksityistielain mukaiset tehtävät ja päättää kunnan yksityisteille annettavista avustuksista talousarvion puitteissa. Perusturvalautakunta Perusturvalautakuntaan valitaan 13 jäsentä sekä heille varajäsenet. Jäsenistä ja varajäsenistä Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee 11 ja Lapinjärven kunta 2. Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee perusturvalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäjäsenet osallistuvat perusturvalautakunnan toimintaan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Perusturvalautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää tarvittavat terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuollon palvelut ja velkaneuvonta Loviisan ja Lapinjärven muodostamalla yhteistyöalueella. Edellä olevasta poiketen Lapinjärven kunta vastaa itse vanhuspalvelusta. Yksilöjaosto Yksilöjaostoon valitaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Yksilöjaoston jäsenien ja varajäsenien tulee olla perusturvalautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Valinnan suorittaa perusturvalautakunta, joka valitsee myös jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksilöjaosto toimii perusturvalautakunnan apuna ja tekee perusturvalautakunnan tehtäväaluetta koskevia yksilöön kohdistuvia päätöksiä. Vanhus- ja vammaisneuvostot Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat pysyviä, neuvoa-antavia elimiä. Perusturvalautakunta valitsee toimikaudekseen neuvostoihin enintään yhdeksän jäsentä, joista neljä paikallisten toimijoiden ehdotuksesta. Perusturvalautakunta valitsee neuvostoihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Sivistyslautakunta Sivistyslautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Jäsenistä kuusi edustaa suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä kieliryhmää. Sivistyslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukion, ja kansalaisopiston toimintaan liittyvien palvelujen sekä muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen. Kansalaisopistoilla on sivistyslautakunnan alaisena toimiva johtokunta. Sivistyslautakunnan jaostot Kaupunginvaltuusto määrää sivistyslautakunnan jäsenet ao. jaostojen jäseniksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon viisi jäsentä ja ruotsinkieliseen jaostoon kuusi jäsentä sekä valitsee jaostojen jäsenille varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee kumpaankin jaostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sivistyslautakunnan kumpaankin jaostoon kuuluu lisäksi yksi jäsen henkilökohtaisine varajäsenineen kustakin sopimuskunnasta, siten kuin yhteistyösopimuksessa erikseen on sovittu.

8 8 Mikäli kyseessä on vain oman kieliryhmän oppilaitoksia tai koulutusta koskeva asia, sivistyslautakunnan päätösvaltaa käyttää asianomainen jaosto. Sivistyslautakunnan jaostojen puheenjohtajat oikeutetaan osallistumaan sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Yhteistyökuntien edustajat osallistuvat jaostojen toimintaan ja päätöksentekoon siltä osin kuin koulusopimuksessa on sovittu. Kansalaisopistojen johtokunnat Kansalaisopistojen johtokuntiin valitaan seitsemän jäsentä sekä heille varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnat ottaen huomioon alueellisen kattavuuden. Opistojen yhteistyösopimuksen mukaan johtokuntaan valitaan yksi jäsen ja varajäsen kustakin sopimuskunnasta. Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntien puheenjohtajat ja sopimuskunnat valitsevat varapuheenjohtajat. Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Kulttuurilautakunta vastaa kaupungin kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelujen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Vapaa-aikalautakunta vastaa kaupungin vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Nuorisovaltuusto Kaupungissa toimii kaksikielinen nuorisovaltuusto, jonka 15 jäsentä valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua ja äänioikeutettuja ovat kaikki vuotiaat Loviisan kaupungin nuoret. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa ja kaupungin lautakunnissa lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa ja silloin kun lautakunnissa käsitellään ei-julkisia asioita. Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, neuvoa-antava elin. Tekninen lautakunta Tekniseen lautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on kaupunkikuvan, maankäytön, rakennusten ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu sekä rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi tekniselle lautakunnalle kuuluu kaupungin kiinteistönmuodostamis- ja mittaustoimen hoitaminen sisältäen paikkatiedot ja kaupungin maaomaisuuden hallinta peltoja, talousmetsiä ja kaupungin vesialueita lukuun ottamatta. Tekninen lautakunta huolehtii myös niistä kunnalle kuuluvista väestönsuojeluja pelastustoimen tehtävistä, joita ei sopimuksella ole siirretty Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakuntaan valitaan 11 jäsentä sekä heille varajäsenet. Jäsenistä ja varajäsenistä Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee yhdeksän ja Lapinjärven kunta kaksi. Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9 9 Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii sen lisäksi maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävänä on rakentamisen valvonta ja ohjaaminen, ympäristön ja kulttuuriperinnön suojaaminen sekä kaupungin rakennetun ja luonnonympäristön kehittämisen ohjaaminen siten, että se tarjoaa kaupunkilaisille viihtyisän, turvallisen, terveellisen ja toimivan elinympäristön, joka samalla turvaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen. Liikelaitosten johtokunnat Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta Kaupunginhallitus valitsee Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan viisi jäsentä sekä heille varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksi Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä nimitetään kaupungin johtoryhmän jäsenistä. Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hoitaa vesihuoltolaissa määritellyt vesi- ja viemärilaitoksen tehtävät. Muut hallinto-organisaation toimielimet Kaupunginhallitus voi asettaa toimikaudekseen lakisääteisiä, sopimuksiin perustuvia tai muita toimikuntia ja neuvostoja edistämään kaupungin tehtävien hoitamista. 4 Henkilöstöorganisaatio Kaupungin organisaatiota johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Hänen sijaisenaan toimii ensisijaisesti hallintojohtaja ja toissijaisesti talousjohtaja. Jos sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti pidempään kuin kaksi kuukautta, kaupunginvaltuusto voi määrätä muun sijaisen. Kaupungin organisaatio on seuraava: Yleinen hallinto ja konsernihallinto, johon kuuluvat talouspalvelut, hallintopalvelut ja kehittämispalvelut Keskukset: perusturvakeskus, sivistyskeskus ja tekninen keskus Keskusten johtajilla tarkoitetaan myös hallintojohtajaa, talousjohtajaa ja kehittämisjohtajaa. Liikelaitokset: Loviisan Vesiliikelaitos Yleinen hallinto ja konsernihallinto jakautuu vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin. Perusturvakeskus jakautuu palveluihin ja prosesseihin. Se mitä tässä hallintosäännössä määrätään vastuualueesta, koskee perusturvakeskuksen

10 10 osalta palveluja, ja se mitä määrätään yksiköistä, koskee perusturvakeskuksen osalta prosesseja. Sivistyskeskus jakautuu vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin. Tekninen keskus jakautuu vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin. 1. Yleinen hallinto ja konsernihallinto Yleinen hallinto ja konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Se tukee ja ohjaa toimialojen palvelujen tuottamista kaupunginvaltuuston määrittelemän strategian mukaisesti. Hallintopalvelut Vastuualueen tehtäviin kuuluvat yleishallinto, viestintä, henkilöstöhallinto ja tietohallinto. Vastuualue tukee kaupunkiorganisaation hallintotoimintaa siten, että toiminta on tehokasta, taloudellista ja hyvän hallinnon kriteerit täyttävää. Hallintopalvelut ohjaa kaupungin henkilöstöstrategian toteutumista, tuottaa ITpalveluja ja -tukea, huolehtii kaupungin ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista sekä keskitetystä kielenkäännöksestä. Hallintopalvelut tarjoaa hallinnollisia ja lainopillisia palveluja keskuksille ja luottamuselimille sekä huolehtii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tehtävien valmistelusta. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, työsuojelu, yhteistoimintamenettely ja työhyvinvoinnin edistäminen. Vastuualue hankkii, ylläpitää ja kehittää tietotekniikkaa ja puhelinvälitystoimintaa. Tietohallinnon tehtävänä on avustaa eri toimialojen operatiivisten sovellusten hankinnassa, käytössä ja kehittämisessä. Lisäksi tehtäviin kuuluu tietotekniikan ja ohjelmistojen käytön kehittäminen sekä sähköisten palvelujen tekninen kehittäminen ja ylläpito. Vastuualue koordinoi vuorovaikutteista ja avointa sisäistä ja ulkoista viestintää. Vastuualue tukee hyvän kuntamaineen kehittämistä kuntamarkkinoinnin avulla. Vastuualuetta johtaa hallintojohtaja. Talouspalvelut Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen toimintaa ja siinä tehtävässä hoitaa taloushallinnon peruspalvelut, kuten kirjanpito, laskenta, taloudellinen raportointi, osto- ja myyntilaskujen käsittely ja kassanhoito sekä talous- ja strategiasuunnitteluprosessi, hankintaohjeistus ja konsernivalvonta. Talouspalvelut huolehtii keskitetysti ruokahuollosta ja siivouspalveluista. Vastuualuetta johtaa talousjohtaja. Kehittämispalvelut Vastuualueen tehtävänä on aluekehittämisen, elinkeinokehityksen, elinkeino- ja matkailumarkkinoinnin sekä kaupungin strategisen suunnittelun ja asuntopolitiikan koordinointi ja valmistelu. Kehittämispalvelut vastaa myös kaupungin työllistämistoimenpiteiden koordinoimisesta, kalastuselinkeinoon liittyvistä tehtävistä sekä 3. :ssä mainituista maaseutulautakunnan tehtävistä. Maaseututoimen osalta vastuualue toimii maaseutulautakunnan alaisuudessa siten kuin jäljempänä todetaan Vastuualuetta johtaa kehittämisjohtaja. 2. Perusturvakeskus Perusturvakeskus toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa. Perusturvakeskuksen tehtävänä on 3. :ssä mainitut perusturvalautakunnan

11 11 tehtävät. Perusturvakeskus toimii myös terveydenhuoltolain mukaisena terveyskeskuksena. Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja. Perusturvakeskus tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut elinkaarimallin mukaisesti. Perusturvakeskuksen vastuualueet ovat hallinto ja terveyden edistäminen, lasten- ja nuorten palvelut, työikäisten palvelut, senioripalvelut sekä alueelliset palvelut. Perusturvakeskus jakautuu seuraaviin palveluihin (vastuualueisiin) ja prosesseihin: Hallinto ja terveyden edistäminen, jota johtaa perusturvajohtaja. Lasten ja nuorten palvelut, jota johtaa lasten ja nuorten palvelupäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: peruspalvelut erityispalvelut. Työikäisten palvelut, jota johtaa työikäisten palvelupäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: kroonisten sairauksien hoito akuuttien sairauksien hoito aikuissosiaalityö suun terveydenhoito. Senioripalvelut, jota johtaa senioripalvelupäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: avopalvelut hoiva-asuminen. Alueelliset palvelut, jota johtaa perusturvajohtaja yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: erikoissairaanhoito ympäristöterveydenhuolto muut alueelliset palvelut. 3. Sivistyskeskus Sivistyskeskus toimii sivistyslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja vapaaaikalautakunnan alaisuudessa siten kuin jäljempänä todetaan. Sivistyskeskuksen tehtävänä on 3. :ssä mainitut sivistyslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan tehtävät. Sivistyskeskusta johtaa sivistysjohtaja. Sivistyskeskus jakautuu seuraaviin vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin: Sivistyslautakunta Hallinto ja kehittäminen, jota johtaa sivistysjohtaja. Varhaiskasvatus, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö. Koulutus, jota johtaa koulutuspäällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin:

12 12 esiopetus perusopetus koulujen kerhotoiminta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus, jota johtaa sivistysjohtaja. Vapaa sivistystyö, jota johtaa sivistysjohtaja. Kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuritoimi, jota johtaa kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: museotoiminta kirjastotoiminta kulttuuritoiminta. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikatoimi, jota johtaa vapaa-aikatoimen päällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: hallinto ja muut palvelut liikuntatoiminta nuorisotoiminta. 4. Tekninen keskus Tekninen keskus toimii teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa. Teknisen keskuksen tehtävänä ovat 3. :ssä mainitut teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Teknistä keskusta johtaa tekninen johtaja. Tekninen keskus jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: Tekninen lautakunta Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelut, jota johtaa tekninen johtaja. Kaupunkisuunnitteluosasto, jota johtaa kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto, josta vastaa kaupunginarkkitehti. Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto, josta vastaa kaupungingeodeetti. Rakentamis- ja ylläpito-osasto, jota johtaa rakentamisen ja ylläpidon päällikkö. Vastuualue jakaantuu seuraaviin yksiköihin: Tilapalvelu, josta vastaa tilapäällikkö. Tilapalvelu jakaantuu seuraaviin tehtäväalueisiin: hallinto, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitopalvelut. Yhdyskuntatekniikka, josta vastaa yhdyskuntatekniikan päällikkö. Yhdyskuntatekniikka jakaantuu seuraaviin tehtäväalueisiin: hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen

13 13 liikenneväylät ja yleiset alueet puistot ja viheralueet. Teknisen keskuksen varikko, josta vastaa maarakennusmestari. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu, josta vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen päällikkö. Vastuualue toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa ja sen tehtäväalue on 3. :ssä mainitut rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: Rakennusvalvontayksikkö, josta vastaa johtava rakennustarkastaja. Ympäristönsuojeluyksikkö, josta vastaa ympäristönsuojelusihteeri. 5. Liikelaitokset Liikelaitosten henkilöstöorganisaatio määritellään niiden johtosäännöissä.

14 14 3. LUKU JOHTAMINEN 5 Johtaminen Kaupunkia johdetaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa kirjattujen arvojen mukaan niin, että saavutetaan siinä asetetut tavoitteet ja painopisteet. Henkilöjohtamisen lähtökohtana on kannustavuus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus. Henkilöstöorganisaation tehtävänä on valmistella asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöorganisaation tehtävänä on päättää asiat viranhaltijoiden esittelystä. Viranhaltijajohto ja luottamushenkilöjohto toimivat omilla tehtäväalueillaan saumattomassa yhteistyössä. 6 Esimiesten yleiset tehtävät Esimiesten tulee johtaa organisaatiota ja sen toimintaa tulosvastuullisesti siten, että kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten asettamat tavoitteet saavutetaan. Esimiehet vastaavat keskusten, vastuualueiden ja muiden yksiköiden välisestä sisäisestä yhteistyöstä, viestinnästä, kehittämisestä ja työyhteisön hyvinvoinnista. 7 Johtoryhmätyö Kaupunginjohtaja asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea kaupunginjohtajaa kaupungin hallinnon ja toimintojen sekä kaupungin kehittämisen kannalta tärkeiden kysymysten käsittelyssä. Johtoryhmä yhteensovittaa kaupungin valmistelua ja toimintapolitiikkaa. Johtoryhmä valmistelee koko kaupunkia koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen viestinnän ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan kutsusta. Tarvittaessa johtoryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Johtoryhmän kokouksissa pidetään muistiota, joka saatetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Keskuksen johtaja ja vastuualueen päälliköt muodostavat johtoryhmän, johon kuuluu myös henkilöstön edustaja. Johtoryhmän tehtävänä on tukea johtajaa hallinnonalan kannalta keskeisten kysymysten käsittelyssä. Tarvittaessa johtoryhmät voivat kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa.

15 15 4. LUKU TOIMIELINTEN RATKAISUVALTA 8 Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä toimialan lainsäädännössä ja kuntien välisissä yhteistyösopimuksissa on säädetty tai määrätty, toimielinten tehtävänä on toimialallaan kehittää toimintaa, taloutta ja organisaatiota asettaa tavoitteita, ohjata ja valvoa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksia valmistella ylemmän toimielimen käsiteltäviksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta järjestää kaupungin asukkaille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista, asukkaita kiinnostavista asioista seurata ja valvoa alaistensa viranhaltijoiden tekemiä viranhaltijapäätöksiä päättää toimielimen hallintaan kuuluvien toimipisteiden säännöllisistä aukioloajoista päättää toimielimen hallintaan kuuluvien tilojen, alueiden, laitteiden ja välineiden luovuttamisesta muuhun käyttöön yli vuoden kestäväksi ajaksi päättää toimialansa avustusten jakamisesta talousarvion puitteissa päättää toimikunnan asettamisesta toimialaan kuuluvan määrätyn tehtävän hoitamista varten hyväksyä omalta osaltaan taloussuunnitelman toimintatavoitteet vastuualueiden työohjelmat ja toimintakertomukset sopimukset lautakunnalle myönnettyjen määrärahojen ja annettujen ohjeiden puitteissa ellei sopimus merkittävyydeltään kuulu kaupunginvaltuuston/kaupunginhallituksen toimivaltaan maksut ja taksat kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti, ellei laista muuta johdu lautakunnan sitovuustason mukaisen määrärahaosuuden käyttämisen sellaiset valtiolle, sopimuskunnille tai muille viranomaisille tehtävät toimielimen toimialaan kuuluvat esitykset, lausunnot ja selvitykset, joilla ei ole kaupungille yleisempää merkitystä, ja joita ei ole annettu viranhaltijan tehtäväksi ratkaisuvallan edelleen siirtämisen lautakunnan alaiselle viranhaltijalle tai työntekijälle. 9 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallitus päättää selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen päättää kaupungin omistamien rakennusten vuokralle antamisesta, ellei hallintosäännössä ole muuta määrätty päättää kiinteän omaisuuden tai taseessa olevan muun pysyvän vastaavan myymisestä ja vaihtamisesta, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut myymisessä noudatettavat yleiset perusteet, eikä hinta, vaihtoarvo tai korvaus ylitä euroa, ellei päätösvaltaa ole annettu toiselle toimielimelle tai viranhaltijalle tällä hallintosäännöllä

16 16 päättää kiinteän omaisuuden tai taseessa olevan muun pysyvän vastaavan ostamisesta talousarvion määrärahojen puitteissa päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää lykkäyksen myöntämisestä sopimuksen mukaiseen rakentamisaikaan, jos sopimus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa tai kaupunginhallituksessa päättää maankäyttö- ja rakennuslain 97. :n mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja niistä pidettävästä luetteloinnista päättää vaikutukseltaan merkittävien asemakaavaehdotusten nähtäville asettamisesta päättää muutoksen hakemisesta hallinto-oikeuden päätökseen maankäyttö- ja rakennuslain 191. :ssä tarkoitetuissa asioissa päättää maankäyttö- ja rakennuslain 194. :ssä tarkoitetun valituksen tekemisestä erillisestä tonttijaosta päättää lain rakennusperinnön suojelemisesta 5. :n 2. momentin mukaisesta esityksestä rakennuksen suojelemiseksi tai saman lain 7. :n mukaisesta lausunnon antamisesta suojeluasiassa hyväksyy maankäyttösopimukset (maankäyttö- ja rakennuslain 91.b ) ja päättää kehittämiskorvauksen (maankäyttö- ja rakennuslain 91.c ) määräämisestä päättää lunastusluvan hakemisesta maankäyttö- ja rakennuslain 100. :n mukaisessa tilanteessa päättää kaupungin henkilöstön ja omaisuuden vakuuttamisesta päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungin palveluksessa olevien viranhaltijain tai työntekijäin velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot, ei kuitenkaan silloin kun asianomainen on kuntalain 75. :ssä tarkoitettu tilivelvollinen tai jos vahinko on aiheutettu tahallaan taikka törkeästä tuottamuksesta päättää perinnön hakemisesta ja kaupungille uskotun valtion perinnön vastaanottamisesta sekä antaa kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, ellei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka kaupunginvaltuusto muuta päättänyt päättää hankintaa ja tiedottamista koskevien sekä muiden hallintoa yhteisesti koskevien ohjeiden antamisesta, ellei ohjeiden antamista ole määrätty toiselle toimielimelle tällä hallintosäännöllä päättää muiden kuin keskusten toimialaan kuuluville yhteisöille myönnettävistä avustuksista, ellei tehtävää ole tällä säännöllä annettu viranhaltijalle päättää viestintää ja markkinointia koskevien avustusten ja sponsorointitukien myöntämisestä, kun myönnettävä määrä ylittää euroa päättää muiden kuin lautakuntien tehtäväalueelle kuuluvien sopimusten hyväksymisestä, ellei sopimus merkittävyytensä johdosta kuulu kaupunginvaltuuston toimivaltaan päättää henkilöstöä koskevista ohje- ja johtosäännöistä sekä muista säännöistä, kuten myös suositussopimuksiin liittyvistä asioista huolehtii kaupungin työsuojelutoiminnan, yhteistoimintamenettelyn ja työterveyshuollon järjestämisestä yhdessä kaupungin työsuojeluelinten kanssa neuvottelee nimeämiensä edustajien välityksellä virka- ja työehtosopimusten ja kunnan viranhaltijoiden neuvotteluoikeudesta annetun lain edellyttämissä muissa tapauksissa paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemisestä kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen perusteella ja hyväksyy ne työnantajana

17 17 päättää siltä osin kuin päätöksentekoa ei ole laissa säädetty tai ohje-, johto- tai virkasäännöllä määrätty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta suositussopimusten täytäntöönpanoon liittyvistä asioista vahvistaa tehtäväkohtaisten palkkojen muutokset vastuualueiden/ keskusten ja johtajien esitysten pohjalta ja määrittelee vaativuuslisien myöntämisen periaatteet ratkaisee epäselvät tai kiistanalaiset palkkauskysymykset määrittää johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat virat/työntekijät päättää viranhaltijoiden ja työsuhteisten oman auton ja virkapuhelimen käyttöä koskevat ohjeet. 10 Maaseutulautakunnan ratkaisuvalta Maaseutulautakunta päättää kaupungin maa-alueiden tukioikeuksien myynneistä, siirroista ja ostoista yli euron osalta päättää yhteistyöalueen katselmus- ja arviointimaksuista päättää kaupungin omistamien talousmetsien ja metsäautoteiden hoitamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän metsästrategian mukaisesti päättää yksityistieavustusten myöntämisen perusteista päättää kaupungin omistamien peltoalueiden varaamisesta ja vuokralle antamisesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden ja luovutusperusteiden mukaisesti päättää maaseutuyksikön hallinnoimien maa-alueiden varaamisesta ja vuokralle antamisesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien määräysten ja luovutusperusteiden mukaisesti Maaseutulautakunnan yksityistiejaosto Yksityistiejaosto päättää asioista, jotka yksityisistä teistä annetun lain mukaan kuuluvat tielautakunnalle päättää tiekuntien hakemusten perusteella yksityisteiden liikennejärjestelyistä (liikennemerkit, rajoitukset, puomit jne.) jakaa yksityisteiden tieavustukset maaseutulautakunnan ohjeiden ja talousarvion määrärahojen puitteissa. 11 Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta 11 1 Perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien mukaisesti valitsee keskuudestaan yksilöjaoston jäsenet ja varajäsenet sekä määrää yksilöjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päättää toimialallaan kaupungin edustajan nimeämisestä sellaiseen yhtiöön ja yhteisöön, jossa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä, ellei kaupunginhallitus ole pidättänyt nimeämistä itselleen määrää terveydenhuoltolaissa tarkoitetun vastaavan lääkärin päättää perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä, ellei sopimus merkittävyydeltään kuulu kaupunginvaltuuston toimivaltaan

18 18 päättää perusturvalautakunnan hallintaan kuuluvien laitosten säännöllisistä aukioloajoista valmistelee toimialaansa kuuluvat strategiset ohjelmat Perusturvalautakunnan yksilöjaoston ratkaisuvalta Yksilöjaostolla on oikeus perusturvalautakunnan puolesta päättää seuraavista asioista: muutoksenhakuasioista, jotka koskevat viranhaltijapäätöksiä asiakkaan tahdosta riippumattomista toimenpiteistä, mikäli erityslainsäädännössä ei toisin määrätä muista yksilöasioista, joita ei ole laissa tai perusturvalautakunnan päätöksellä siirretty viranhaltijalle tai työntekijälle tartuntatautilain mukaisista pakkotoimista, ellei toisin ole säädetty. 12 Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen ja lukioiden tuntikehyksestä ja sen jaosta hyväksyy varhaiskasvatuksen suunnitelman ja muut yleiset ohjeet hyväksyy päivähoitomaksujen yleiset periaatteet päättää lasten kotihoidontuen ja lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisistä hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valinta- ja maksuperusteista päättää perusopetuksen oppilaaksi ottamisalueista päättää alaistensa oppilaitosten ja esiopetuksen työ- ja loma-ajoista päättää koulukuljetusten järjestämisperiaatteista valmistelee toimialaansa kuuluvat strategiset ohjelmat hyväksyy kunnallisen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelman. Jaostot käyttävät sivistyslautakunnan päätösvaltaa, mikäli kyseessä on vain oman kieliryhmän oppilaitoksia tai koulutusta koskeva asia hyväksyvät esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat päättävät oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin vastoin huoltajien suostumusta päättävät opiskelijan erottamisesta määräajaksi, opiskelijan erottamisesta ja opiskelijan opiskeluoikeuden epäämisestä rikostutkinnan ajaksi määräävät koulunjohtajat valitsevat vakinaiset virkarehtorit Valkon kansalaisopiston johtokunta ja Lovisa svenska medborgarinstitut -nimisen kansalaisopiston johtokunta päättää valtionosuustuntien jakautumisesta Loviisan ja sopimuskuntien kesken hyväksyy toimintasuunnitelman hyväksyy itsearviointisuunnitelman nimeää yhdyshenkilöt ja kyläasiamiehet sekä hyväksyy näiden tehtäväkuvat hyväksyy päätoimisen opetushenkilöstön vastuualueet hyväksyy opiston järjestyssäännöt esittää talousarvioesityksen sivistyslautakunnalle päättää opiskelijoilta perittävistä opintomaksuista päättää opistojen työkauden alkamis- ja päättymispäivistä päättää ikärajoista ja opetusryhmien koosta

19 19 taiteen perusopetuksen osalta hyväksyy opetussuunnitelmat ja delegoi oppilaaksi ottamisen opetushenkilöstölle. Läsnäolo toimielinten kokouksissa Sivistysjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokuntien kokouksissa. 13 Kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta Kulttuurilautakunta päättää museo-, kulttuuri- ja kirjastopalvelujen järjestämisen yleisistä periaatteista päättää kulttuuritoimintaa koskevien avustusten myöntämisestä päättää kulttuuripalkinnon jakamisesta. 14 Vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta Vapaa-aikalautakunta päättää vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisotoiminnan järjestämisen yleisistä periaatteista päättää liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten ja palkintojen myöntämisestä päättää vapaa-aikalautakunnan hallintaan kuuluvien tilojen ja alueiden sekä koulujen liikuntatilojen (ilta- ja viikonloppukäyttö) käyttövuorojen jakamisen periaatteista. 15 Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Tekninen lautakunta päättää kaupungin ulkopuoliselle vuokraamien tilojen ja asuntojen vuokran suuruudesta päättää teiden nimeämisestä päättää alueellisista liikennejärjestelyistä ja liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta päättää teknisen keskuksen ulkopuolisille tekemien töiden ja tuotteiden suoritus- ja hinnoitteluperusteista määrää katujen, puistojen ja viheralueiden kunnossapitoluokituksen päättää laadittavien asemakaavojen sisältöä koskevien ohjeiden antamisesta päättää vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan muutoksen osalta maankäyttö- ja rakennuslain 91. :n mukaisesta asemakaavamääräyksestä kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuun antamiseksi omistajalle tai haltijalle päättää maankäyttö- ja rakennuslain 7. :ssä tarkoitetun vähintään kerran vuodessa laadittavan kaavoituskatsauksen antamisesta päättää vaikutukseltaan muiden kuin merkittävien asemakaavojen hyväksymisestä (maankäyttö- ja rakennuslain 52. ) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 60. :n mukaisesta asemakaavan ajanmukaisuudesta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 128. :n mukaisen toimenpiderajoituksen määräämisestä yleiskaavan laatimista varten hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 85. :n mukaiset katusuunnitelmat päättää maankäyttö- ja rakennuslain 86. :n mukaisen kadunpitovelvollisuuden alkamisesta ja lopettamisesta

20 20 päättää maankäyttö- ja rakennuslain 137. :ssä säädetystä suunnittelutarveratkaisusta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171. :n mukaisen poikkeamisen myöntämistä päättää kadunpidon antamisesta ulkopuolisille (maankäyttö- ja rakennuslain 84. ) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 90. :n mukaisen muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelmasta päättää kunnan omien rakennusten pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä päättää asemakaavojen laatimisesta perittävistä maksuista päättää teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien laitosten säännöllisistä aukioloajoista valmistelee toimialaansa kuuluvat strategiset ohjelmat päättää taajamametsien hoidosta. 16 Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Rakennus- ja ympäristölautakunta ratkaisee lainsäädännön mukaan kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat asiat toimii maa-aineslain 14. :n tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena ja valmistelee maa-ainesasetuksen 4. :n mukaisen kunnan lausunnon päättää luonnonsuojelulain 26. ja 28. :n mukaisen luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta laatii kaupungin hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden ja kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelma (luonnonsuojelulain 19. ) toimii ympäristönsuojelulain 27.d :n tarkoittamana toimivaltaisena viranomaisena, eli tekee päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättää kiinteistön vapauttamisesta liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon (vesihuoltolain 11. ) toimii ulkoilulain 20. :n tarkoittamana leirintäalueviranomaisena käyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain sekä muiden valvottavanaan olevien lakien mukaista yleisen edun puhevaltaa mainittujen lakien mukaisessa päätöksenteossa päättää alaisensa henkilöstön oikeudesta laatia piirustuksia ja muita suunnitelmia Loviisan kaupungissa sekä viranhaltijoiden oikeudesta olla asiantuntijana kaupungin alueella toteutettavia rakennustoimenpiteitä varten asetettavissa palkintolautakunnissa, rakennustoimikunnissa tai muissa vastaavissa elimissä päättää maankäyttö- ja rakennuslain 167. :n 3. momentin mukaisesta korttelialueen järjestelystä antaa kaupungin lausunnon ympäristön- ja luonnonsuojeluasioissa hyväksyy moottorikelkkareittisuunnitelman ja reitinpitäjän maastoliikennelain 15. ja 14. :n mukaisesti hoitaa muut ympäristönsuojeluviranomaisen ja toimialaansa kuuluvat lakisääteiset tehtävät.

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 Kaupunginhallitus 27.4.2015 118, lisäys 26. :ään

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 Kaupunginhallitus 27.4.2015 118, lisäys 26. :ään LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 11.2.2015 Kaupunginhallitus 27.4.2015 118, lisäys 26. :ään SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.12.2009 24

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.12.2009 24 LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.12.2009 24 2 Sisältö LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista:

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista: Karkkilan kaupungin hallintosääntö Muutosehdotus Lisäykset tummennettuna, poistettavat yliviivattuna. 9 Kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimiala sekä erityinen ratkaisuvalta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA

I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA SISÄLTÖ Sivu I VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUS- 1 LAUTAKUNTA 1 Tehtävä 1 2 Toimiala 1 3 Toimivalta 1 4 Toimivallan siirtäminen 3 5 Lautakunnan kokoonpano 3 6 Esittely lautakunnassa 3 II PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2000 106 1.1.2001 Kaupunginvaltuusto on tarkistanut 30.08.2005

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa.

(KV hyväksynyt tulevaksi voimaan , jolloin ympäristöhallinnon hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖHALLINNON J O H T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 22.11.2010 tulevaksi voimaan 1.1.2011, jolloin ympäristöhallinnon 27.10.2008 hyväksytyn johtosäännön voimassaolo lakkaa. Myöhemmin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio

MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN 2. ORGANISAATIO -- 2. ORGANISAATIO. Voimassa oleva: 5 Henkilöstöorganisaatio MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN 15.9.2014 ALKAEN Voimassa oleva: 2. ORGANISAATIO -- 5 Henkilöstöorganisaatio Kunnanjohtaja johtaa koko henkilöstöorganisaatiota. Ympäristöpäällikkö, hallintopäällikkö ja kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Koulutuslautakunnan johtosääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 x.xx.2013 xx ja tulee voimaan 1.1.2013 1.1.2014 Muutos KV 10.12.2012 134

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.)

(Kaupunginvaltuuston hyväksymä , voimassa alkaen.) PORIN KAUPUNGIN KOULUTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 31.1.2011, voimassa 1.2.2011 alkaen.) I LUKU SOVELTAMISALA 1 Toimiala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa alkaen

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa alkaen 1 LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.5.2017 Voimassa 1.6.2017 alkaen 2 Loviisan kaupungin hallintosääntö I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN... 9 1 LUKU KAUPUNGIN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.5.2017 Voimassa 1.6.2017 alkaen 2 Loviisan kaupungin hallintosääntö I OSA HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 9 1 luku Kaupungin johtaminen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

---------- -----------

---------- ----------- Nykyinen hallintosääntö 1.1.2013 / Muutettavat kohdat I Luku -------- YLEISTÄ 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset tavoitteet --------- Luottamushenkilöorganisaatio Kaupunginvaltuuston lisäksi Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö 1 Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö I LUKU SIVISTYSKESKUKSEN LAUTAKUNNAT 1 Lautakunnat Valtuusto nimeää sivistyskeskuksen toiminta-alueelle seuraavat lautakunnat: Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 4.3.1996 Muutettu 25.5.1998 1 Toiminta-ajatus Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja huolehtii toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2012 288 Noudatetaan 1.1.2013 Kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen 13.1.2014 4 Noudatetaan 1.1.2014 Kaupunginhallitus on

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet

Hallintosääntöön tehtävät muutokset - - - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT. 2 Toimielimet Hallintosääntöön tehtävät muutokset - 2 LUKU ORGANISAATIO JA SEN TEHTÄVÄT 2 Toimielimet Kaupungin hallinnossa ovat valtuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot