LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Kaksikielisyys LUKU ORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio LUKU JOHTAMINEN Johtaminen Esimiesten yleiset tehtävät Johtoryhmätyö LUKU TOIMIELINTEN RATKAISUVALTA Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Maaseutulautakunnan ratkaisuvalta Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta Kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta Vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvalta LUKU YLEISTÄ VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALLASTA Viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta Viranhaltijan oikeus siirtää päätösvalta toimielimelle Toimielimen ja viranhaltijan oikeus siirtää päätösvaltaa edelleen Viranhaltijapäätösten tekeminen LUKU KAUPUNGINJOHTAJAN YLEISET TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Kaupunginjohtajan yleiset tehtävät Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta LUKU MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA Yleisen hallinnon ja konsernihallinnon viranhaltijoiden ratkaisuvalta Perusturvakeskuksen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Sivistystoimen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Teknisen toimen viranhaltijoiden ratkaisuvalta LUKU HANKINTOJA, KORVAUKSIA JA MAKSUJA KOSKEVA RATKAISUVALTA Hankintoja koskeva ratkaisuvalta Vahingonkorvauksia koskeva ratkaisuvalta Julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia maksuja koskeva ratkaisuvalta LUKU HENKILÖSTÖASIAT Hallintosäännön soveltaminen työsopimussuhteisiin työntekijöihin Henkilöstö Virkojen perustaminen ja työsopimussuhteiden muodostaminen Kelpoisuusehdot Hakumenettely Täyttöluvat Henkilöstövalinnat Virkasuhteeseen ottamisen edellytykset Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

3 39 Koeaika Palkan vahvistaminen ja henkilökohtaisen harkinnanvaraisen palkanosan myöntäminen Sijaisen määrääminen Virka- ja työsopimussuhteen osa-aikaistaminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24. :n tarkoittamissa tapauksissa Varoituksen antaminen Ero ja palvelusuhteen päättäminen Lomauttaminen ja työsopimuksen tai viran irtisanominen taloudellisin ja tuotannollisin syin Ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa Henkilöstökokoukset LUKU KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koolle kutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Toimielimen sihteeri Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisesta päätöksestä ilmoittaminen LUKU TALOUS Talousarvio ja taloussuunnitelma Talousarvion muutokset Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelman muutokset Talousarvion seuranta ja arviointi Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahoitushallinto Maksujen määrääminen Sisäinen ja ulkoinen valvonta Hankintatoimi Ratkaisuvalta talouteen liittyvissä asioissa LUKU TIETOHALLINTO Henkilötietojen käsittely Rekisteröidyn tarkastusoikeus Tietojen luovutus LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET

4 80 Viestintä Aloitetoiminta Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Erityistoimivallan käyttöön ottaminen Voimaantulo

5 5 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Loviisan kaupungin organisaatiosta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: kaupunginvaltuuston työjärjestys luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussääntö tarkastussääntö liikelaitosten johtosäännöt rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset yleiset hankintaohjeet ja pienhankintaohjeet konserniohjeet investointiohje sisäisen valvonnan yleisohje. 2 Kaksikielisyys Loviisa on kaksikielinen kunta. Molempien kieliryhmien tarpeet otetaan tasapuolisesti huomioon järjestettäessä kaupungin hallintoa, toimintaa ja tiedotusta. Kaupungin palvelut on järjestettävä niin, että asiakas voi saada kaikkien kaupungin tehtäväalueiden palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi. Toimielinten pöytäkirjat laaditaan suomeksi ja ruotsiksi lukuun ottamatta sivistystoimen jaostojen pöytäkirjoja, jotka laaditan ainoastaan asianomaisen kieliryhmän kielellä. Liitteet toimitetaan pääsääntöisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaupungin omat liitteet laaditaan molemmilla kielillä.

6 6 2. LUKU ORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio Vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle esityksen seuraavan valtuustokauden toimielimistä ja niiden jäsenmäärästä. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet sekä heille varajäsenet. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia. Kaupunginvaltuusto valitsee saman päätöksen yhteydessä lautakuntiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallitukseen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunnan puheenjohtajisto ja jäsenet valitaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina on 59 jäsentä ja sen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Kaupunginvaltuuston tehtävät määräytyvät kuntalain 13. :n mukaan. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja heille varajäsenet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaisesti. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan tehtävänä on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukseen valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Kaupunginhallituksen yleiset tehtävät määräytyvät kuntalain 23. :n mukaan. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei lain tai voimassa olevien määräysten mukaan kuulu muulle viranomaiselle. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Maaseutulautakunta Maaseutulautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Maaseutulautakunnan tehtäviin kuuluvat maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien koordinointi, kaupungin talousmetsien hoito, kaupungin vesialueiden hallinta, peltovuokraus, yksityistieasiat ja löytöeläinasiat. Maaseutulautakunta vahvistaa maaseudun kehittämishankkeille myönnettävän rahoitusosuuden. Maaseutulautakunta osallistuu kylien ja maaseudun kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Maaseutulautakunnan yksityistiejaosto Yksityistielain 6.a :n mukaiseen yksityistiejaostoon valitaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Jaoston jäsenien ja varajäsenien tulee olla maaseutulautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Valinnan suorittaa

7 7 maaseutulautakunta, joka valitsee myös jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksityistiejaoston tehtävänä on hoitaa yksityistielain mukaiset tehtävät ja päättää kunnan yksityisteille annettavista avustuksista talousarvion puitteissa. Perusturvalautakunta Perusturvalautakuntaan valitaan 13 jäsentä sekä heille varajäsenet. Jäsenistä ja varajäsenistä Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee 11 ja Lapinjärven kunta 2. Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee perusturvalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäjäsenet osallistuvat perusturvalautakunnan toimintaan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Perusturvalautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää tarvittavat terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuollon palvelut ja velkaneuvonta Loviisan ja Lapinjärven muodostamalla yhteistyöalueella. Edellä olevasta poiketen Lapinjärven kunta vastaa itse vanhuspalvelusta. Yksilöjaosto Yksilöjaostoon valitaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Yksilöjaoston jäsenien ja varajäsenien tulee olla perusturvalautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Valinnan suorittaa perusturvalautakunta, joka valitsee myös jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksilöjaosto toimii perusturvalautakunnan apuna ja tekee perusturvalautakunnan tehtäväaluetta koskevia yksilöön kohdistuvia päätöksiä. Vanhus- ja vammaisneuvostot Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat pysyviä, neuvoa-antavia elimiä. Perusturvalautakunta valitsee toimikaudekseen neuvostoihin enintään yhdeksän jäsentä, joista neljä paikallisten toimijoiden ehdotuksesta. Perusturvalautakunta valitsee neuvostoihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Sivistyslautakunta Sivistyslautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Jäsenistä kuusi edustaa suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä kieliryhmää. Sivistyslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukion, ja kansalaisopiston toimintaan liittyvien palvelujen sekä muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen. Kansalaisopistoilla on sivistyslautakunnan alaisena toimiva johtokunta. Sivistyslautakunnan jaostot Kaupunginvaltuusto määrää sivistyslautakunnan jäsenet ao. jaostojen jäseniksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon viisi jäsentä ja ruotsinkieliseen jaostoon kuusi jäsentä sekä valitsee jaostojen jäsenille varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee kumpaankin jaostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sivistyslautakunnan kumpaankin jaostoon kuuluu lisäksi yksi jäsen henkilökohtaisine varajäsenineen kustakin sopimuskunnasta, siten kuin yhteistyösopimuksessa erikseen on sovittu.

8 8 Mikäli kyseessä on vain oman kieliryhmän oppilaitoksia tai koulutusta koskeva asia, sivistyslautakunnan päätösvaltaa käyttää asianomainen jaosto. Sivistyslautakunnan jaostojen puheenjohtajat oikeutetaan osallistumaan sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Yhteistyökuntien edustajat osallistuvat jaostojen toimintaan ja päätöksentekoon siltä osin kuin koulusopimuksessa on sovittu. Kansalaisopistojen johtokunnat Kansalaisopistojen johtokuntiin valitaan seitsemän jäsentä sekä heille varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnat ottaen huomioon alueellisen kattavuuden. Opistojen yhteistyösopimuksen mukaan johtokuntaan valitaan yksi jäsen ja varajäsen kustakin sopimuskunnasta. Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntien puheenjohtajat ja sopimuskunnat valitsevat varapuheenjohtajat. Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Kulttuurilautakunta vastaa kaupungin kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelujen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Vapaa-aikalautakunta vastaa kaupungin vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Nuorisovaltuusto Kaupungissa toimii kaksikielinen nuorisovaltuusto, jonka 15 jäsentä valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua ja äänioikeutettuja ovat kaikki vuotiaat Loviisan kaupungin nuoret. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa ja kaupungin lautakunnissa lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa ja silloin kun lautakunnissa käsitellään ei-julkisia asioita. Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, neuvoa-antava elin. Tekninen lautakunta Tekniseen lautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on kaupunkikuvan, maankäytön, rakennusten ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu sekä rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi tekniselle lautakunnalle kuuluu kaupungin kiinteistönmuodostamis- ja mittaustoimen hoitaminen sisältäen paikkatiedot ja kaupungin maaomaisuuden hallinta peltoja, talousmetsiä ja kaupungin vesialueita lukuun ottamatta. Tekninen lautakunta huolehtii myös niistä kunnalle kuuluvista väestönsuojeluja pelastustoimen tehtävistä, joita ei sopimuksella ole siirretty Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakuntaan valitaan 11 jäsentä sekä heille varajäsenet. Jäsenistä ja varajäsenistä Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee yhdeksän ja Lapinjärven kunta kaksi. Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9 9 Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii sen lisäksi maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävänä on rakentamisen valvonta ja ohjaaminen, ympäristön ja kulttuuriperinnön suojaaminen sekä kaupungin rakennetun ja luonnonympäristön kehittämisen ohjaaminen siten, että se tarjoaa kaupunkilaisille viihtyisän, turvallisen, terveellisen ja toimivan elinympäristön, joka samalla turvaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen. Liikelaitosten johtokunnat Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta Kaupunginhallitus valitsee Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan viisi jäsentä sekä heille varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksi Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä nimitetään kaupungin johtoryhmän jäsenistä. Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hoitaa vesihuoltolaissa määritellyt vesi- ja viemärilaitoksen tehtävät. Muut hallinto-organisaation toimielimet Kaupunginhallitus voi asettaa toimikaudekseen lakisääteisiä, sopimuksiin perustuvia tai muita toimikuntia ja neuvostoja edistämään kaupungin tehtävien hoitamista. 4 Henkilöstöorganisaatio Kaupungin organisaatiota johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Hänen sijaisenaan toimii ensisijaisesti hallintojohtaja ja toissijaisesti talousjohtaja. Jos sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti pidempään kuin kaksi kuukautta, kaupunginvaltuusto voi määrätä muun sijaisen. Kaupungin organisaatio on seuraava: Yleinen hallinto ja konsernihallinto, johon kuuluvat talouspalvelut, hallintopalvelut ja kehittämispalvelut Keskukset: perusturvakeskus, sivistyskeskus ja tekninen keskus Keskusten johtajilla tarkoitetaan myös hallintojohtajaa, talousjohtajaa ja kehittämisjohtajaa. Liikelaitokset: Loviisan Vesiliikelaitos Yleinen hallinto ja konsernihallinto jakautuu vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin. Perusturvakeskus jakautuu palveluihin ja prosesseihin. Se mitä tässä hallintosäännössä määrätään vastuualueesta, koskee perusturvakeskuksen

10 10 osalta palveluja, ja se mitä määrätään yksiköistä, koskee perusturvakeskuksen osalta prosesseja. Sivistyskeskus jakautuu vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin. Tekninen keskus jakautuu vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin. 1. Yleinen hallinto ja konsernihallinto Yleinen hallinto ja konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Se tukee ja ohjaa toimialojen palvelujen tuottamista kaupunginvaltuuston määrittelemän strategian mukaisesti. Hallintopalvelut Vastuualueen tehtäviin kuuluvat yleishallinto, viestintä, henkilöstöhallinto ja tietohallinto. Vastuualue tukee kaupunkiorganisaation hallintotoimintaa siten, että toiminta on tehokasta, taloudellista ja hyvän hallinnon kriteerit täyttävää. Hallintopalvelut ohjaa kaupungin henkilöstöstrategian toteutumista, tuottaa ITpalveluja ja -tukea, huolehtii kaupungin ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista sekä keskitetystä kielenkäännöksestä. Hallintopalvelut tarjoaa hallinnollisia ja lainopillisia palveluja keskuksille ja luottamuselimille sekä huolehtii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tehtävien valmistelusta. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, työsuojelu, yhteistoimintamenettely ja työhyvinvoinnin edistäminen. Vastuualue hankkii, ylläpitää ja kehittää tietotekniikkaa ja puhelinvälitystoimintaa. Tietohallinnon tehtävänä on avustaa eri toimialojen operatiivisten sovellusten hankinnassa, käytössä ja kehittämisessä. Lisäksi tehtäviin kuuluu tietotekniikan ja ohjelmistojen käytön kehittäminen sekä sähköisten palvelujen tekninen kehittäminen ja ylläpito. Vastuualue koordinoi vuorovaikutteista ja avointa sisäistä ja ulkoista viestintää. Vastuualue tukee hyvän kuntamaineen kehittämistä kuntamarkkinoinnin avulla. Vastuualuetta johtaa hallintojohtaja. Talouspalvelut Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen toimintaa ja siinä tehtävässä hoitaa taloushallinnon peruspalvelut, kuten kirjanpito, laskenta, taloudellinen raportointi, osto- ja myyntilaskujen käsittely ja kassanhoito sekä talous- ja strategiasuunnitteluprosessi, hankintaohjeistus ja konsernivalvonta. Talouspalvelut huolehtii keskitetysti ruokahuollosta ja siivouspalveluista. Vastuualuetta johtaa talousjohtaja. Kehittämispalvelut Vastuualueen tehtävänä on aluekehittämisen, elinkeinokehityksen, elinkeino- ja matkailumarkkinoinnin sekä kaupungin strategisen suunnittelun ja asuntopolitiikan koordinointi ja valmistelu. Kehittämispalvelut vastaa myös kaupungin työllistämistoimenpiteiden koordinoimisesta, kalastuselinkeinoon liittyvistä tehtävistä sekä 3. :ssä mainituista maaseutulautakunnan tehtävistä. Maaseututoimen osalta vastuualue toimii maaseutulautakunnan alaisuudessa siten kuin jäljempänä todetaan Vastuualuetta johtaa kehittämisjohtaja. 2. Perusturvakeskus Perusturvakeskus toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa. Perusturvakeskuksen tehtävänä on 3. :ssä mainitut perusturvalautakunnan

11 11 tehtävät. Perusturvakeskus toimii myös terveydenhuoltolain mukaisena terveyskeskuksena. Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja. Perusturvakeskus tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut elinkaarimallin mukaisesti. Perusturvakeskuksen vastuualueet ovat hallinto ja terveyden edistäminen, lasten- ja nuorten palvelut, työikäisten palvelut, senioripalvelut sekä alueelliset palvelut. Perusturvakeskus jakautuu seuraaviin palveluihin (vastuualueisiin) ja prosesseihin: Hallinto ja terveyden edistäminen, jota johtaa perusturvajohtaja. Lasten ja nuorten palvelut, jota johtaa lasten ja nuorten palvelupäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: peruspalvelut erityispalvelut. Työikäisten palvelut, jota johtaa työikäisten palvelupäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: kroonisten sairauksien hoito akuuttien sairauksien hoito aikuissosiaalityö suun terveydenhoito. Senioripalvelut, jota johtaa senioripalvelupäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: avopalvelut hoiva-asuminen. Alueelliset palvelut, jota johtaa perusturvajohtaja yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: erikoissairaanhoito ympäristöterveydenhuolto muut alueelliset palvelut. 3. Sivistyskeskus Sivistyskeskus toimii sivistyslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja vapaaaikalautakunnan alaisuudessa siten kuin jäljempänä todetaan. Sivistyskeskuksen tehtävänä on 3. :ssä mainitut sivistyslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan tehtävät. Sivistyskeskusta johtaa sivistysjohtaja. Sivistyskeskus jakautuu seuraaviin vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin: Sivistyslautakunta Hallinto ja kehittäminen, jota johtaa sivistysjohtaja. Varhaiskasvatus, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö. Koulutus, jota johtaa koulutuspäällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin:

12 12 esiopetus perusopetus koulujen kerhotoiminta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus, jota johtaa sivistysjohtaja. Vapaa sivistystyö, jota johtaa sivistysjohtaja. Kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuritoimi, jota johtaa kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: museotoiminta kirjastotoiminta kulttuuritoiminta. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikatoimi, jota johtaa vapaa-aikatoimen päällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: hallinto ja muut palvelut liikuntatoiminta nuorisotoiminta. 4. Tekninen keskus Tekninen keskus toimii teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa. Teknisen keskuksen tehtävänä ovat 3. :ssä mainitut teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Teknistä keskusta johtaa tekninen johtaja. Tekninen keskus jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: Tekninen lautakunta Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelut, jota johtaa tekninen johtaja. Kaupunkisuunnitteluosasto, jota johtaa kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto, josta vastaa kaupunginarkkitehti. Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto, josta vastaa kaupungingeodeetti. Rakentamis- ja ylläpito-osasto, jota johtaa rakentamisen ja ylläpidon päällikkö. Vastuualue jakaantuu seuraaviin yksiköihin: Tilapalvelu, josta vastaa tilapäällikkö. Tilapalvelu jakaantuu seuraaviin tehtäväalueisiin: hallinto, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitopalvelut. Yhdyskuntatekniikka, josta vastaa yhdyskuntatekniikan päällikkö. Yhdyskuntatekniikka jakaantuu seuraaviin tehtäväalueisiin: hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen

13 13 liikenneväylät ja yleiset alueet puistot ja viheralueet. Teknisen keskuksen varikko, josta vastaa maarakennusmestari. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu, josta vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen päällikkö. Vastuualue toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa ja sen tehtäväalue on 3. :ssä mainitut rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: Rakennusvalvontayksikkö, josta vastaa johtava rakennustarkastaja. Ympäristönsuojeluyksikkö, josta vastaa ympäristönsuojelusihteeri. 5. Liikelaitokset Liikelaitosten henkilöstöorganisaatio määritellään niiden johtosäännöissä.

14 14 3. LUKU JOHTAMINEN 5 Johtaminen Kaupunkia johdetaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa kirjattujen arvojen mukaan niin, että saavutetaan siinä asetetut tavoitteet ja painopisteet. Henkilöjohtamisen lähtökohtana on kannustavuus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus. Henkilöstöorganisaation tehtävänä on valmistella asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöorganisaation tehtävänä on päättää asiat viranhaltijoiden esittelystä. Viranhaltijajohto ja luottamushenkilöjohto toimivat omilla tehtäväalueillaan saumattomassa yhteistyössä. 6 Esimiesten yleiset tehtävät Esimiesten tulee johtaa organisaatiota ja sen toimintaa tulosvastuullisesti siten, että kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten asettamat tavoitteet saavutetaan. Esimiehet vastaavat keskusten, vastuualueiden ja muiden yksiköiden välisestä sisäisestä yhteistyöstä, viestinnästä, kehittämisestä ja työyhteisön hyvinvoinnista. 7 Johtoryhmätyö Kaupunginjohtaja asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea kaupunginjohtajaa kaupungin hallinnon ja toimintojen sekä kaupungin kehittämisen kannalta tärkeiden kysymysten käsittelyssä. Johtoryhmä yhteensovittaa kaupungin valmistelua ja toimintapolitiikkaa. Johtoryhmä valmistelee koko kaupunkia koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen viestinnän ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan kutsusta. Tarvittaessa johtoryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Johtoryhmän kokouksissa pidetään muistiota, joka saatetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Keskuksen johtaja ja vastuualueen päälliköt muodostavat johtoryhmän, johon kuuluu myös henkilöstön edustaja. Johtoryhmän tehtävänä on tukea johtajaa hallinnonalan kannalta keskeisten kysymysten käsittelyssä. Tarvittaessa johtoryhmät voivat kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa.

15 15 4. LUKU TOIMIELINTEN RATKAISUVALTA 8 Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä toimialan lainsäädännössä ja kuntien välisissä yhteistyösopimuksissa on säädetty tai määrätty, toimielinten tehtävänä on toimialallaan kehittää toimintaa, taloutta ja organisaatiota asettaa tavoitteita, ohjata ja valvoa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksia valmistella ylemmän toimielimen käsiteltäviksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta järjestää kaupungin asukkaille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista, asukkaita kiinnostavista asioista seurata ja valvoa alaistensa viranhaltijoiden tekemiä viranhaltijapäätöksiä päättää toimielimen hallintaan kuuluvien toimipisteiden säännöllisistä aukioloajoista päättää toimielimen hallintaan kuuluvien tilojen, alueiden, laitteiden ja välineiden luovuttamisesta muuhun käyttöön yli vuoden kestäväksi ajaksi päättää toimialansa avustusten jakamisesta talousarvion puitteissa päättää toimikunnan asettamisesta toimialaan kuuluvan määrätyn tehtävän hoitamista varten hyväksyä omalta osaltaan taloussuunnitelman toimintatavoitteet vastuualueiden työohjelmat ja toimintakertomukset sopimukset lautakunnalle myönnettyjen määrärahojen ja annettujen ohjeiden puitteissa ellei sopimus merkittävyydeltään kuulu kaupunginvaltuuston/kaupunginhallituksen toimivaltaan maksut ja taksat kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti, ellei laista muuta johdu lautakunnan sitovuustason mukaisen määrärahaosuuden käyttämisen sellaiset valtiolle, sopimuskunnille tai muille viranomaisille tehtävät toimielimen toimialaan kuuluvat esitykset, lausunnot ja selvitykset, joilla ei ole kaupungille yleisempää merkitystä, ja joita ei ole annettu viranhaltijan tehtäväksi ratkaisuvallan edelleen siirtämisen lautakunnan alaiselle viranhaltijalle tai työntekijälle. 9 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallitus päättää selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen päättää kaupungin omistamien rakennusten vuokralle antamisesta, ellei hallintosäännössä ole muuta määrätty päättää kiinteän omaisuuden tai taseessa olevan muun pysyvän vastaavan myymisestä ja vaihtamisesta, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut myymisessä noudatettavat yleiset perusteet, eikä hinta, vaihtoarvo tai korvaus ylitä euroa, ellei päätösvaltaa ole annettu toiselle toimielimelle tai viranhaltijalle tällä hallintosäännöllä

16 16 päättää kiinteän omaisuuden tai taseessa olevan muun pysyvän vastaavan ostamisesta talousarvion määrärahojen puitteissa päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää lykkäyksen myöntämisestä sopimuksen mukaiseen rakentamisaikaan, jos sopimus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa tai kaupunginhallituksessa päättää maankäyttö- ja rakennuslain 97. :n mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja niistä pidettävästä luetteloinnista päättää vaikutukseltaan merkittävien asemakaavaehdotusten nähtäville asettamisesta päättää muutoksen hakemisesta hallinto-oikeuden päätökseen maankäyttö- ja rakennuslain 191. :ssä tarkoitetuissa asioissa päättää maankäyttö- ja rakennuslain 194. :ssä tarkoitetun valituksen tekemisestä erillisestä tonttijaosta päättää lain rakennusperinnön suojelemisesta 5. :n 2. momentin mukaisesta esityksestä rakennuksen suojelemiseksi tai saman lain 7. :n mukaisesta lausunnon antamisesta suojeluasiassa hyväksyy maankäyttösopimukset (maankäyttö- ja rakennuslain 91.b ) ja päättää kehittämiskorvauksen (maankäyttö- ja rakennuslain 91.c ) määräämisestä päättää lunastusluvan hakemisesta maankäyttö- ja rakennuslain 100. :n mukaisessa tilanteessa päättää kaupungin henkilöstön ja omaisuuden vakuuttamisesta päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungin palveluksessa olevien viranhaltijain tai työntekijäin velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot, ei kuitenkaan silloin kun asianomainen on kuntalain 75. :ssä tarkoitettu tilivelvollinen tai jos vahinko on aiheutettu tahallaan taikka törkeästä tuottamuksesta päättää perinnön hakemisesta ja kaupungille uskotun valtion perinnön vastaanottamisesta sekä antaa kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, ellei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka kaupunginvaltuusto muuta päättänyt päättää hankintaa ja tiedottamista koskevien sekä muiden hallintoa yhteisesti koskevien ohjeiden antamisesta, ellei ohjeiden antamista ole määrätty toiselle toimielimelle tällä hallintosäännöllä päättää muiden kuin keskusten toimialaan kuuluville yhteisöille myönnettävistä avustuksista, ellei tehtävää ole tällä säännöllä annettu viranhaltijalle päättää viestintää ja markkinointia koskevien avustusten ja sponsorointitukien myöntämisestä, kun myönnettävä määrä ylittää euroa päättää muiden kuin lautakuntien tehtäväalueelle kuuluvien sopimusten hyväksymisestä, ellei sopimus merkittävyytensä johdosta kuulu kaupunginvaltuuston toimivaltaan päättää henkilöstöä koskevista ohje- ja johtosäännöistä sekä muista säännöistä, kuten myös suositussopimuksiin liittyvistä asioista huolehtii kaupungin työsuojelutoiminnan, yhteistoimintamenettelyn ja työterveyshuollon järjestämisestä yhdessä kaupungin työsuojeluelinten kanssa neuvottelee nimeämiensä edustajien välityksellä virka- ja työehtosopimusten ja kunnan viranhaltijoiden neuvotteluoikeudesta annetun lain edellyttämissä muissa tapauksissa paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemisestä kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen perusteella ja hyväksyy ne työnantajana

Kokemäen kaupungin hallintosääntö

Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.1.2013 alkaen 1/38 Voimaantulo 1.1.2013 Kokemäen kaupungin hallintosääntö Kaupunginhallitus 29.10.2012 247 Kaupunginvaltuusto 5.11.2012 48 1. LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64

Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Rantasalmen kunta HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.12.2014 / 64 Voimaantulo 1.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan toimintaa ohjaavat säännökset 2 Toimivallan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KANGASALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kangasalan valtuusto 13.10.2008 93 13.12.2010 17 12.12.2011 111 10.12.2012 111 4.3.2013 47 9.12.2013 140 17.11.2014 88 2 SISÄLLYS 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ - 1 - HAMINAN KAUPUNKI HALLINTO- JA TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU... - 1 - YLEISET MÄÄRÄYKSET... - 1-1 Kaupungin toiminta-ajatus... - 1-2 Hallinto- ja toimintasäännön

Lisätiedot

Pälkäneen kunta Hallintosääntö

Pälkäneen kunta Hallintosääntö Pälkäneen kunta Hallintosääntö Yhteistyötoimikunta 7.12.2011 Kunnanhallitus 7.12.2011 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 Hallintosääntö 2 Sisällysluettelo I Yleistä... 4 1 Säännön soveltamisala... 4 II Organisaatio...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 4.2.2008 8 Muutettu kvalt. 28.4.2008 21 Muutettu kvalt. 15.12.2008 71 Muutettu kvalt. 15.2.2010 7 Muutettu 13.12.2010 60 Muutettu 7.11.2011

Lisätiedot

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015

Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Hallintosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 02.06.2015 Sisällysluettelo 1. LUKU HALLINNON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johto- ja toimintasäännöt... 1 2 Johtamisen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO I LUKU 1 YLEISTÄ 1 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 II LUKU 1 HALLINTO-ORGANISAATIO JA RATKAISUVALTA 1 2 YLEISTÄ 1 3 KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ JUANKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 18.6.2009 43 hyväksymä viimeisin muutos kv 23.4.2013 123 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen 2 Kaupungin toiminta-ajatus II

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15.

HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kauhavan kaupunginvaltuustossa 23.3.2015 15. Voimaantulopäivä 26.3.2015 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt...4

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x

Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos. Voimaantulo xx.xx.xxxx. Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Kittilän kunnan hallintosääntö/luonnos Voimaantulo xx.xx.xxxx Hyväksytty Kvalt xx.xx.xxxx x Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 II LUKU TOIMIELIMET... 1 2 Toimielimet ja

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2015 Sisällysluettelo I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Sopimusohjaus ja organisaation johtamisjärjestelmä... 4 3 Päätösvallan siirtäminen...

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Tarkistettu 23.6.2009 Sovelletaan 1.7.2009 lukien Tarkistettu 2.2.2010 Sovelletaan 1.3.2010 lukien Tarkistettu 21.6.2010 Sovelletaan 30.7.2010 lukien Tarkistettu 8.2.2011 Sovelletaan 28.2.2011 lukien Tarkistettu

Lisätiedot

Paraisten kaupungin hallintosääntö

Paraisten kaupungin hallintosääntö Paraisten kaupungin hallintosääntö 1 Sisällysluettelo I YLEISTÄ Sivu 1. luku Yleiset määräykset 2 II KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖT 2. luku Kaupungin organisaatio 2 3. luku Kaupungin monijäsenisten toimielinten

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN

KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN KIIKOISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 02.11. 2009 VOIMASSA 16.11.2009 ALKAEN Kiikoisten kunnan hallintosääntö SISÄLLYSLUETTELO Sivu LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot