LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä

2 SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Kaksikielisyys LUKU ORGANISAATIO Luottamushenkilöorganisaatio Henkilöstöorganisaatio LUKU JOHTAMINEN Johtaminen Esimiesten yleiset tehtävät Johtoryhmätyö LUKU TOIMIELINTEN RATKAISUVALTA Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Maaseutulautakunnan ratkaisuvalta Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta Kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta Vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvalta LUKU YLEISTÄ VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALLASTA Viranhaltijoiden yleinen ratkaisuvalta Viranhaltijan oikeus siirtää päätösvalta toimielimelle Toimielimen ja viranhaltijan oikeus siirtää päätösvaltaa edelleen Viranhaltijapäätösten tekeminen LUKU KAUPUNGINJOHTAJAN YLEISET TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA Kaupunginjohtajan yleiset tehtävät Kaupunginjohtajan ratkaisuvalta LUKU MUIDEN VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA Yleisen hallinnon ja konsernihallinnon viranhaltijoiden ratkaisuvalta Perusturvakeskuksen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Sivistystoimen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Teknisen toimen viranhaltijoiden ratkaisuvalta LUKU HANKINTOJA, KORVAUKSIA JA MAKSUJA KOSKEVA RATKAISUVALTA Hankintoja koskeva ratkaisuvalta Vahingonkorvauksia koskeva ratkaisuvalta Julkisoikeudellisia ja yksityisoikeudellisia maksuja koskeva ratkaisuvalta LUKU HENKILÖSTÖASIAT Hallintosäännön soveltaminen työsopimussuhteisiin työntekijöihin Henkilöstö Virkojen perustaminen ja työsopimussuhteiden muodostaminen Kelpoisuusehdot Hakumenettely Täyttöluvat Henkilöstövalinnat Virkasuhteeseen ottamisen edellytykset Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen

3 39 Koeaika Palkan vahvistaminen ja henkilökohtaisen harkinnanvaraisen palkanosan myöntäminen Sijaisen määrääminen Virka- ja työsopimussuhteen osa-aikaistaminen Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24. :n tarkoittamissa tapauksissa Varoituksen antaminen Ero ja palvelusuhteen päättäminen Lomauttaminen ja työsopimuksen tai viran irtisanominen taloudellisin ja tuotannollisin syin Ratkaisuvalta muissa henkilöstöasioissa Henkilöstökokoukset LUKU KOKOUSMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koolle kutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Toimielimen sihteeri Esteellisyyden toteaminen Äänestys ja vaalit Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisesta päätöksestä ilmoittaminen LUKU TALOUS Talousarvio ja taloussuunnitelma Talousarvion muutokset Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelman muutokset Talousarvion seuranta ja arviointi Poistosuunnitelman hyväksyminen Rahoitushallinto Maksujen määrääminen Sisäinen ja ulkoinen valvonta Hankintatoimi Ratkaisuvalta talouteen liittyvissä asioissa LUKU TIETOHALLINTO Henkilötietojen käsittely Rekisteröidyn tarkastusoikeus Tietojen luovutus LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET

4 80 Viestintä Aloitetoiminta Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Erityistoimivallan käyttöön ottaminen Voimaantulo

5 5 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään Loviisan kaupungin organisaatiosta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan kaupunginvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: kaupunginvaltuuston työjärjestys luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussääntö tarkastussääntö liikelaitosten johtosäännöt rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset yleiset hankintaohjeet ja pienhankintaohjeet konserniohjeet investointiohje sisäisen valvonnan yleisohje. 2 Kaksikielisyys Loviisa on kaksikielinen kunta. Molempien kieliryhmien tarpeet otetaan tasapuolisesti huomioon järjestettäessä kaupungin hallintoa, toimintaa ja tiedotusta. Kaupungin palvelut on järjestettävä niin, että asiakas voi saada kaikkien kaupungin tehtäväalueiden palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi. Toimielinten pöytäkirjat laaditaan suomeksi ja ruotsiksi lukuun ottamatta sivistystoimen jaostojen pöytäkirjoja, jotka laaditan ainoastaan asianomaisen kieliryhmän kielellä. Liitteet toimitetaan pääsääntöisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaupungin omat liitteet laaditaan molemmilla kielillä.

6 6 2. LUKU ORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio Vuoden 2016 toukokuun loppuun mennessä kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle esityksen seuraavan valtuustokauden toimielimistä ja niiden jäsenmäärästä. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet sekä heille varajäsenet. Varajäsenet ovat henkilökohtaisia. Kaupunginvaltuusto valitsee saman päätöksen yhteydessä lautakuntiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kaupunginhallitukseen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunnan puheenjohtajisto ja jäsenet valitaan kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina on 59 jäsentä ja sen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Kaupunginvaltuuston tehtävät määräytyvät kuntalain 13. :n mukaan. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän jäsentä ja heille varajäsenet. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaisesti. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakuntaan valitaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan tehtävänä on valtiollisten ja kunnallisten vaalien toimittamiseen liittyvien tehtävien hoitaminen. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitukseen valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Kaupunginhallituksen yleiset tehtävät määräytyvät kuntalain 23. :n mukaan. Sen lisäksi kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin yleisestä kehittämisestä ja hoitaa kaupungin omaisuutta siltä osin kuin tehtävä ei lain tai voimassa olevien määräysten mukaan kuulu muulle viranomaiselle. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Maaseutulautakunta Maaseutulautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Maaseutulautakunnan tehtäviin kuuluvat maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien koordinointi, kaupungin talousmetsien hoito, kaupungin vesialueiden hallinta, peltovuokraus, yksityistieasiat ja löytöeläinasiat. Maaseutulautakunta vahvistaa maaseudun kehittämishankkeille myönnettävän rahoitusosuuden. Maaseutulautakunta osallistuu kylien ja maaseudun kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Maaseutulautakunnan yksityistiejaosto Yksityistielain 6.a :n mukaiseen yksityistiejaostoon valitaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Jaoston jäsenien ja varajäsenien tulee olla maaseutulautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Valinnan suorittaa

7 7 maaseutulautakunta, joka valitsee myös jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksityistiejaoston tehtävänä on hoitaa yksityistielain mukaiset tehtävät ja päättää kunnan yksityisteille annettavista avustuksista talousarvion puitteissa. Perusturvalautakunta Perusturvalautakuntaan valitaan 13 jäsentä sekä heille varajäsenet. Jäsenistä ja varajäsenistä Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee 11 ja Lapinjärven kunta 2. Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee perusturvalautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäjäsenet osallistuvat perusturvalautakunnan toimintaan yhteistyösopimuksen mukaisesti. Perusturvalautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää tarvittavat terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuollon palvelut ja velkaneuvonta Loviisan ja Lapinjärven muodostamalla yhteistyöalueella. Edellä olevasta poiketen Lapinjärven kunta vastaa itse vanhuspalvelusta. Yksilöjaosto Yksilöjaostoon valitaan viisi jäsentä ja heille varajäsenet. Yksilöjaoston jäsenien ja varajäsenien tulee olla perusturvalautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Valinnan suorittaa perusturvalautakunta, joka valitsee myös jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksilöjaosto toimii perusturvalautakunnan apuna ja tekee perusturvalautakunnan tehtäväaluetta koskevia yksilöön kohdistuvia päätöksiä. Vanhus- ja vammaisneuvostot Vanhus- ja vammaisneuvostot ovat pysyviä, neuvoa-antavia elimiä. Perusturvalautakunta valitsee toimikaudekseen neuvostoihin enintään yhdeksän jäsentä, joista neljä paikallisten toimijoiden ehdotuksesta. Perusturvalautakunta valitsee neuvostoihin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Sivistyslautakunta Sivistyslautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Jäsenistä kuusi edustaa suomenkielistä ja viisi ruotsinkielistä kieliryhmää. Sivistyslautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukion, ja kansalaisopiston toimintaan liittyvien palvelujen sekä muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvien tehtävien hoitaminen ja järjestäminen. Kansalaisopistoilla on sivistyslautakunnan alaisena toimiva johtokunta. Sivistyslautakunnan jaostot Kaupunginvaltuusto määrää sivistyslautakunnan jäsenet ao. jaostojen jäseniksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakunnan suomenkieliseen jaostoon viisi jäsentä ja ruotsinkieliseen jaostoon kuusi jäsentä sekä valitsee jaostojen jäsenille varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee kumpaankin jaostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sivistyslautakunnan kumpaankin jaostoon kuuluu lisäksi yksi jäsen henkilökohtaisine varajäsenineen kustakin sopimuskunnasta, siten kuin yhteistyösopimuksessa erikseen on sovittu.

8 8 Mikäli kyseessä on vain oman kieliryhmän oppilaitoksia tai koulutusta koskeva asia, sivistyslautakunnan päätösvaltaa käyttää asianomainen jaosto. Sivistyslautakunnan jaostojen puheenjohtajat oikeutetaan osallistumaan sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Yhteistyökuntien edustajat osallistuvat jaostojen toimintaan ja päätöksentekoon siltä osin kuin koulusopimuksessa on sovittu. Kansalaisopistojen johtokunnat Kansalaisopistojen johtokuntiin valitaan seitsemän jäsentä sekä heille varajäsenet. Kaupunginvaltuusto valitsee johtokunnat ottaen huomioon alueellisen kattavuuden. Opistojen yhteistyösopimuksen mukaan johtokuntaan valitaan yksi jäsen ja varajäsen kustakin sopimuskunnasta. Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee johtokuntien puheenjohtajat ja sopimuskunnat valitsevat varapuheenjohtajat. Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Kulttuurilautakunta vastaa kaupungin kulttuuri-, kirjasto- ja museopalvelujen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Vapaa-aikalautakunta vastaa kaupungin vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Nuorisovaltuusto Kaupungissa toimii kaksikielinen nuorisovaltuusto, jonka 15 jäsentä valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua ja äänioikeutettuja ovat kaikki vuotiaat Loviisan kaupungin nuoret. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa ja kaupungin lautakunnissa lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa ja silloin kun lautakunnissa käsitellään ei-julkisia asioita. Nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, neuvoa-antava elin. Tekninen lautakunta Tekniseen lautakuntaan valitaan 11 jäsentä ja heille varajäsenet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on kaupunkikuvan, maankäytön, rakennusten ja yhdyskuntatekniikan suunnittelu sekä rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi tekniselle lautakunnalle kuuluu kaupungin kiinteistönmuodostamis- ja mittaustoimen hoitaminen sisältäen paikkatiedot ja kaupungin maaomaisuuden hallinta peltoja, talousmetsiä ja kaupungin vesialueita lukuun ottamatta. Tekninen lautakunta huolehtii myös niistä kunnalle kuuluvista väestönsuojeluja pelastustoimen tehtävistä, joita ei sopimuksella ole siirretty Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakuntaan valitaan 11 jäsentä sekä heille varajäsenet. Jäsenistä ja varajäsenistä Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee yhdeksän ja Lapinjärven kunta kaksi. Loviisan kaupunginvaltuusto valitsee rakennus- ja ympäristölautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9 9 Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana ympäristönsuojeluviranomaisena. Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii sen lisäksi maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena sekä ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävänä on rakentamisen valvonta ja ohjaaminen, ympäristön ja kulttuuriperinnön suojaaminen sekä kaupungin rakennetun ja luonnonympäristön kehittämisen ohjaaminen siten, että se tarjoaa kaupunkilaisille viihtyisän, turvallisen, terveellisen ja toimivan elinympäristön, joka samalla turvaa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisen. Liikelaitosten johtokunnat Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunta Kaupunginhallitus valitsee Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan viisi jäsentä sekä heille varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yksi Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä nimitetään kaupungin johtoryhmän jäsenistä. Loviisan Vesiliikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hoitaa vesihuoltolaissa määritellyt vesi- ja viemärilaitoksen tehtävät. Muut hallinto-organisaation toimielimet Kaupunginhallitus voi asettaa toimikaudekseen lakisääteisiä, sopimuksiin perustuvia tai muita toimikuntia ja neuvostoja edistämään kaupungin tehtävien hoitamista. 4 Henkilöstöorganisaatio Kaupungin organisaatiota johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja. Hänen sijaisenaan toimii ensisijaisesti hallintojohtaja ja toissijaisesti talousjohtaja. Jos sijaisuus kestää yhtäjaksoisesti pidempään kuin kaksi kuukautta, kaupunginvaltuusto voi määrätä muun sijaisen. Kaupungin organisaatio on seuraava: Yleinen hallinto ja konsernihallinto, johon kuuluvat talouspalvelut, hallintopalvelut ja kehittämispalvelut Keskukset: perusturvakeskus, sivistyskeskus ja tekninen keskus Keskusten johtajilla tarkoitetaan myös hallintojohtajaa, talousjohtajaa ja kehittämisjohtajaa. Liikelaitokset: Loviisan Vesiliikelaitos Yleinen hallinto ja konsernihallinto jakautuu vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin. Perusturvakeskus jakautuu palveluihin ja prosesseihin. Se mitä tässä hallintosäännössä määrätään vastuualueesta, koskee perusturvakeskuksen

10 10 osalta palveluja, ja se mitä määrätään yksiköistä, koskee perusturvakeskuksen osalta prosesseja. Sivistyskeskus jakautuu vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin. Tekninen keskus jakautuu vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin. 1. Yleinen hallinto ja konsernihallinto Yleinen hallinto ja konsernihallinto toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Se tukee ja ohjaa toimialojen palvelujen tuottamista kaupunginvaltuuston määrittelemän strategian mukaisesti. Hallintopalvelut Vastuualueen tehtäviin kuuluvat yleishallinto, viestintä, henkilöstöhallinto ja tietohallinto. Vastuualue tukee kaupunkiorganisaation hallintotoimintaa siten, että toiminta on tehokasta, taloudellista ja hyvän hallinnon kriteerit täyttävää. Hallintopalvelut ohjaa kaupungin henkilöstöstrategian toteutumista, tuottaa ITpalveluja ja -tukea, huolehtii kaupungin ulkoisesta viestinnästä ja markkinoinnista sekä keskitetystä kielenkäännöksestä. Hallintopalvelut tarjoaa hallinnollisia ja lainopillisia palveluja keskuksille ja luottamuselimille sekä huolehtii kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tehtävien valmistelusta. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat palkkaus- ja palvelussuhdeasiat, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, työsuojelu, yhteistoimintamenettely ja työhyvinvoinnin edistäminen. Vastuualue hankkii, ylläpitää ja kehittää tietotekniikkaa ja puhelinvälitystoimintaa. Tietohallinnon tehtävänä on avustaa eri toimialojen operatiivisten sovellusten hankinnassa, käytössä ja kehittämisessä. Lisäksi tehtäviin kuuluu tietotekniikan ja ohjelmistojen käytön kehittäminen sekä sähköisten palvelujen tekninen kehittäminen ja ylläpito. Vastuualue koordinoi vuorovaikutteista ja avointa sisäistä ja ulkoista viestintää. Vastuualue tukee hyvän kuntamaineen kehittämistä kuntamarkkinoinnin avulla. Vastuualuetta johtaa hallintojohtaja. Talouspalvelut Vastuualueen tehtävänä on tukea toimialojen toimintaa ja siinä tehtävässä hoitaa taloushallinnon peruspalvelut, kuten kirjanpito, laskenta, taloudellinen raportointi, osto- ja myyntilaskujen käsittely ja kassanhoito sekä talous- ja strategiasuunnitteluprosessi, hankintaohjeistus ja konsernivalvonta. Talouspalvelut huolehtii keskitetysti ruokahuollosta ja siivouspalveluista. Vastuualuetta johtaa talousjohtaja. Kehittämispalvelut Vastuualueen tehtävänä on aluekehittämisen, elinkeinokehityksen, elinkeino- ja matkailumarkkinoinnin sekä kaupungin strategisen suunnittelun ja asuntopolitiikan koordinointi ja valmistelu. Kehittämispalvelut vastaa myös kaupungin työllistämistoimenpiteiden koordinoimisesta, kalastuselinkeinoon liittyvistä tehtävistä sekä 3. :ssä mainituista maaseutulautakunnan tehtävistä. Maaseututoimen osalta vastuualue toimii maaseutulautakunnan alaisuudessa siten kuin jäljempänä todetaan Vastuualuetta johtaa kehittämisjohtaja. 2. Perusturvakeskus Perusturvakeskus toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa. Perusturvakeskuksen tehtävänä on 3. :ssä mainitut perusturvalautakunnan

11 11 tehtävät. Perusturvakeskus toimii myös terveydenhuoltolain mukaisena terveyskeskuksena. Perusturvakeskusta johtaa perusturvajohtaja. Perusturvakeskus tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut elinkaarimallin mukaisesti. Perusturvakeskuksen vastuualueet ovat hallinto ja terveyden edistäminen, lasten- ja nuorten palvelut, työikäisten palvelut, senioripalvelut sekä alueelliset palvelut. Perusturvakeskus jakautuu seuraaviin palveluihin (vastuualueisiin) ja prosesseihin: Hallinto ja terveyden edistäminen, jota johtaa perusturvajohtaja. Lasten ja nuorten palvelut, jota johtaa lasten ja nuorten palvelupäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: peruspalvelut erityispalvelut. Työikäisten palvelut, jota johtaa työikäisten palvelupäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: kroonisten sairauksien hoito akuuttien sairauksien hoito aikuissosiaalityö suun terveydenhoito. Senioripalvelut, jota johtaa senioripalvelupäällikkö. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: avopalvelut hoiva-asuminen. Alueelliset palvelut, jota johtaa perusturvajohtaja yhteistyössä johtavan lääkärin kanssa. Palvelualue jakautuu seuraaviin prosesseihin: erikoissairaanhoito ympäristöterveydenhuolto muut alueelliset palvelut. 3. Sivistyskeskus Sivistyskeskus toimii sivistyslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja vapaaaikalautakunnan alaisuudessa siten kuin jäljempänä todetaan. Sivistyskeskuksen tehtävänä on 3. :ssä mainitut sivistyslautakunnan, kulttuurilautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan tehtävät. Sivistyskeskusta johtaa sivistysjohtaja. Sivistyskeskus jakautuu seuraaviin vastuualueisiin, yksiköihin ja tehtäväalueisiin: Sivistyslautakunta Hallinto ja kehittäminen, jota johtaa sivistysjohtaja. Varhaiskasvatus, jota johtaa varhaiskasvatuspäällikkö. Koulutus, jota johtaa koulutuspäällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin:

12 12 esiopetus perusopetus koulujen kerhotoiminta koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus, jota johtaa sivistysjohtaja. Vapaa sivistystyö, jota johtaa sivistysjohtaja. Kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuritoimi, jota johtaa kirjasto- ja kulttuuritoimen päällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: museotoiminta kirjastotoiminta kulttuuritoiminta. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikatoimi, jota johtaa vapaa-aikatoimen päällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: hallinto ja muut palvelut liikuntatoiminta nuorisotoiminta. 4. Tekninen keskus Tekninen keskus toimii teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa. Teknisen keskuksen tehtävänä ovat 3. :ssä mainitut teknisen lautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Teknistä keskusta johtaa tekninen johtaja. Tekninen keskus jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: Tekninen lautakunta Hallinto-, talous- ja asiakaspalvelut, jota johtaa tekninen johtaja. Kaupunkisuunnitteluosasto, jota johtaa kaupunkisuunnitteluosaston päällikkö. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto, josta vastaa kaupunginarkkitehti. Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto, josta vastaa kaupungingeodeetti. Rakentamis- ja ylläpito-osasto, jota johtaa rakentamisen ja ylläpidon päällikkö. Vastuualue jakaantuu seuraaviin yksiköihin: Tilapalvelu, josta vastaa tilapäällikkö. Tilapalvelu jakaantuu seuraaviin tehtäväalueisiin: hallinto, suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitopalvelut. Yhdyskuntatekniikka, josta vastaa yhdyskuntatekniikan päällikkö. Yhdyskuntatekniikka jakaantuu seuraaviin tehtäväalueisiin: hallinto, suunnittelu ja rakennuttaminen

13 13 liikenneväylät ja yleiset alueet puistot ja viheralueet. Teknisen keskuksen varikko, josta vastaa maarakennusmestari. Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristösuojelu, josta vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen päällikkö. Vastuualue toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa ja sen tehtäväalue on 3. :ssä mainitut rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät. Vastuualue jakautuu seuraaviin yksiköihin: Rakennusvalvontayksikkö, josta vastaa johtava rakennustarkastaja. Ympäristönsuojeluyksikkö, josta vastaa ympäristönsuojelusihteeri. 5. Liikelaitokset Liikelaitosten henkilöstöorganisaatio määritellään niiden johtosäännöissä.

14 14 3. LUKU JOHTAMINEN 5 Johtaminen Kaupunkia johdetaan kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiassa kirjattujen arvojen mukaan niin, että saavutetaan siinä asetetut tavoitteet ja painopisteet. Henkilöjohtamisen lähtökohtana on kannustavuus, avoimuus ja vuorovaikutteisuus. Henkilöstöorganisaation tehtävänä on valmistella asioita ja huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Luottamushenkilöorganisaation tehtävänä on päättää asiat viranhaltijoiden esittelystä. Viranhaltijajohto ja luottamushenkilöjohto toimivat omilla tehtäväalueillaan saumattomassa yhteistyössä. 6 Esimiesten yleiset tehtävät Esimiesten tulee johtaa organisaatiota ja sen toimintaa tulosvastuullisesti siten, että kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten asettamat tavoitteet saavutetaan. Esimiehet vastaavat keskusten, vastuualueiden ja muiden yksiköiden välisestä sisäisestä yhteistyöstä, viestinnästä, kehittämisestä ja työyhteisön hyvinvoinnista. 7 Johtoryhmätyö Kaupunginjohtaja asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea kaupunginjohtajaa kaupungin hallinnon ja toimintojen sekä kaupungin kehittämisen kannalta tärkeiden kysymysten käsittelyssä. Johtoryhmä yhteensovittaa kaupungin valmistelua ja toimintapolitiikkaa. Johtoryhmä valmistelee koko kaupunkia koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen viestinnän ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan kutsusta. Tarvittaessa johtoryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Johtoryhmän kokouksissa pidetään muistiota, joka saatetaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Keskuksen johtaja ja vastuualueen päälliköt muodostavat johtoryhmän, johon kuuluu myös henkilöstön edustaja. Johtoryhmän tehtävänä on tukea johtajaa hallinnonalan kannalta keskeisten kysymysten käsittelyssä. Tarvittaessa johtoryhmät voivat kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa.

15 15 4. LUKU TOIMIELINTEN RATKAISUVALTA 8 Toimielinten yleinen ratkaisuvalta Sen lisäksi mitä toimialan lainsäädännössä ja kuntien välisissä yhteistyösopimuksissa on säädetty tai määrätty, toimielinten tehtävänä on toimialallaan kehittää toimintaa, taloutta ja organisaatiota asettaa tavoitteita, ohjata ja valvoa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksia valmistella ylemmän toimielimen käsiteltäviksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta järjestää kaupungin asukkaille tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista, asukkaita kiinnostavista asioista seurata ja valvoa alaistensa viranhaltijoiden tekemiä viranhaltijapäätöksiä päättää toimielimen hallintaan kuuluvien toimipisteiden säännöllisistä aukioloajoista päättää toimielimen hallintaan kuuluvien tilojen, alueiden, laitteiden ja välineiden luovuttamisesta muuhun käyttöön yli vuoden kestäväksi ajaksi päättää toimialansa avustusten jakamisesta talousarvion puitteissa päättää toimikunnan asettamisesta toimialaan kuuluvan määrätyn tehtävän hoitamista varten hyväksyä omalta osaltaan taloussuunnitelman toimintatavoitteet vastuualueiden työohjelmat ja toimintakertomukset sopimukset lautakunnalle myönnettyjen määrärahojen ja annettujen ohjeiden puitteissa ellei sopimus merkittävyydeltään kuulu kaupunginvaltuuston/kaupunginhallituksen toimivaltaan maksut ja taksat kaupunginvaltuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti, ellei laista muuta johdu lautakunnan sitovuustason mukaisen määrärahaosuuden käyttämisen sellaiset valtiolle, sopimuskunnille tai muille viranomaisille tehtävät toimielimen toimialaan kuuluvat esitykset, lausunnot ja selvitykset, joilla ei ole kaupungille yleisempää merkitystä, ja joita ei ole annettu viranhaltijan tehtäväksi ratkaisuvallan edelleen siirtämisen lautakunnan alaiselle viranhaltijalle tai työntekijälle. 9 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen toimivallasta ja yleisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa. Kaupunginhallitus päättää selityksen antamisesta kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen päättää kaupungin omistamien rakennusten vuokralle antamisesta, ellei hallintosäännössä ole muuta määrätty päättää kiinteän omaisuuden tai taseessa olevan muun pysyvän vastaavan myymisestä ja vaihtamisesta, kun kaupunginvaltuusto on vahvistanut myymisessä noudatettavat yleiset perusteet, eikä hinta, vaihtoarvo tai korvaus ylitä euroa, ellei päätösvaltaa ole annettu toiselle toimielimelle tai viranhaltijalle tällä hallintosäännöllä

16 16 päättää kiinteän omaisuuden tai taseessa olevan muun pysyvän vastaavan ostamisesta talousarvion määrärahojen puitteissa päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää lykkäyksen myöntämisestä sopimuksen mukaiseen rakentamisaikaan, jos sopimus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa tai kaupunginhallituksessa päättää maankäyttö- ja rakennuslain 97. :n mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja niistä pidettävästä luetteloinnista päättää vaikutukseltaan merkittävien asemakaavaehdotusten nähtäville asettamisesta päättää muutoksen hakemisesta hallinto-oikeuden päätökseen maankäyttö- ja rakennuslain 191. :ssä tarkoitetuissa asioissa päättää maankäyttö- ja rakennuslain 194. :ssä tarkoitetun valituksen tekemisestä erillisestä tonttijaosta päättää lain rakennusperinnön suojelemisesta 5. :n 2. momentin mukaisesta esityksestä rakennuksen suojelemiseksi tai saman lain 7. :n mukaisesta lausunnon antamisesta suojeluasiassa hyväksyy maankäyttösopimukset (maankäyttö- ja rakennuslain 91.b ) ja päättää kehittämiskorvauksen (maankäyttö- ja rakennuslain 91.c ) määräämisestä päättää lunastusluvan hakemisesta maankäyttö- ja rakennuslain 100. :n mukaisessa tilanteessa päättää kaupungin henkilöstön ja omaisuuden vakuuttamisesta päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungin palveluksessa olevien viranhaltijain tai työntekijäin velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot, ei kuitenkaan silloin kun asianomainen on kuntalain 75. :ssä tarkoitettu tilivelvollinen tai jos vahinko on aiheutettu tahallaan taikka törkeästä tuottamuksesta päättää perinnön hakemisesta ja kaupungille uskotun valtion perinnön vastaanottamisesta sekä antaa kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet, ellei testamentissa tai lahjakirjassa ole toisin määrätty taikka kaupunginvaltuusto muuta päättänyt päättää hankintaa ja tiedottamista koskevien sekä muiden hallintoa yhteisesti koskevien ohjeiden antamisesta, ellei ohjeiden antamista ole määrätty toiselle toimielimelle tällä hallintosäännöllä päättää muiden kuin keskusten toimialaan kuuluville yhteisöille myönnettävistä avustuksista, ellei tehtävää ole tällä säännöllä annettu viranhaltijalle päättää viestintää ja markkinointia koskevien avustusten ja sponsorointitukien myöntämisestä, kun myönnettävä määrä ylittää euroa päättää muiden kuin lautakuntien tehtäväalueelle kuuluvien sopimusten hyväksymisestä, ellei sopimus merkittävyytensä johdosta kuulu kaupunginvaltuuston toimivaltaan päättää henkilöstöä koskevista ohje- ja johtosäännöistä sekä muista säännöistä, kuten myös suositussopimuksiin liittyvistä asioista huolehtii kaupungin työsuojelutoiminnan, yhteistoimintamenettelyn ja työterveyshuollon järjestämisestä yhdessä kaupungin työsuojeluelinten kanssa neuvottelee nimeämiensä edustajien välityksellä virka- ja työehtosopimusten ja kunnan viranhaltijoiden neuvotteluoikeudesta annetun lain edellyttämissä muissa tapauksissa paikallisten virka- ja työehtosopimusten tekemisestä kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen perusteella ja hyväksyy ne työnantajana

17 17 päättää siltä osin kuin päätöksentekoa ei ole laissa säädetty tai ohje-, johto- tai virkasäännöllä määrätty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä virka- ja työehtosopimusten tulkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta suositussopimusten täytäntöönpanoon liittyvistä asioista vahvistaa tehtäväkohtaisten palkkojen muutokset vastuualueiden/ keskusten ja johtajien esitysten pohjalta ja määrittelee vaativuuslisien myöntämisen periaatteet ratkaisee epäselvät tai kiistanalaiset palkkauskysymykset määrittää johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat virat/työntekijät päättää viranhaltijoiden ja työsuhteisten oman auton ja virkapuhelimen käyttöä koskevat ohjeet. 10 Maaseutulautakunnan ratkaisuvalta Maaseutulautakunta päättää kaupungin maa-alueiden tukioikeuksien myynneistä, siirroista ja ostoista yli euron osalta päättää yhteistyöalueen katselmus- ja arviointimaksuista päättää kaupungin omistamien talousmetsien ja metsäautoteiden hoitamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän metsästrategian mukaisesti päättää yksityistieavustusten myöntämisen perusteista päättää kaupungin omistamien peltoalueiden varaamisesta ja vuokralle antamisesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden ja luovutusperusteiden mukaisesti päättää maaseutuyksikön hallinnoimien maa-alueiden varaamisesta ja vuokralle antamisesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien määräysten ja luovutusperusteiden mukaisesti Maaseutulautakunnan yksityistiejaosto Yksityistiejaosto päättää asioista, jotka yksityisistä teistä annetun lain mukaan kuuluvat tielautakunnalle päättää tiekuntien hakemusten perusteella yksityisteiden liikennejärjestelyistä (liikennemerkit, rajoitukset, puomit jne.) jakaa yksityisteiden tieavustukset maaseutulautakunnan ohjeiden ja talousarvion määrärahojen puitteissa. 11 Perusturvalautakunnan ratkaisuvalta 11 1 Perusturvalautakunta päättää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja niihin liittyvistä toimenpiteistä sosiaalihuoltolain ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien erityislakien mukaisesti valitsee keskuudestaan yksilöjaoston jäsenet ja varajäsenet sekä määrää yksilöjaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päättää toimialallaan kaupungin edustajan nimeämisestä sellaiseen yhtiöön ja yhteisöön, jossa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä, ellei kaupunginhallitus ole pidättänyt nimeämistä itselleen määrää terveydenhuoltolaissa tarkoitetun vastaavan lääkärin päättää perusturvalautakunnan toimialaan kuuluvien sopimusten hyväksymisestä, ellei sopimus merkittävyydeltään kuulu kaupunginvaltuuston toimivaltaan

18 18 päättää perusturvalautakunnan hallintaan kuuluvien laitosten säännöllisistä aukioloajoista valmistelee toimialaansa kuuluvat strategiset ohjelmat Perusturvalautakunnan yksilöjaoston ratkaisuvalta Yksilöjaostolla on oikeus perusturvalautakunnan puolesta päättää seuraavista asioista: muutoksenhakuasioista, jotka koskevat viranhaltijapäätöksiä asiakkaan tahdosta riippumattomista toimenpiteistä, mikäli erityslainsäädännössä ei toisin määrätä muista yksilöasioista, joita ei ole laissa tai perusturvalautakunnan päätöksellä siirretty viranhaltijalle tai työntekijälle tartuntatautilain mukaisista pakkotoimista, ellei toisin ole säädetty. 12 Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen ja lukioiden tuntikehyksestä ja sen jaosta hyväksyy varhaiskasvatuksen suunnitelman ja muut yleiset ohjeet hyväksyy päivähoitomaksujen yleiset periaatteet päättää lasten kotihoidontuen ja lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisistä hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman päättää koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan valinta- ja maksuperusteista päättää perusopetuksen oppilaaksi ottamisalueista päättää alaistensa oppilaitosten ja esiopetuksen työ- ja loma-ajoista päättää koulukuljetusten järjestämisperiaatteista valmistelee toimialaansa kuuluvat strategiset ohjelmat hyväksyy kunnallisen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelman. Jaostot käyttävät sivistyslautakunnan päätösvaltaa, mikäli kyseessä on vain oman kieliryhmän oppilaitoksia tai koulutusta koskeva asia hyväksyvät esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat päättävät oppilaan siirtämisestä erityisen tuen piiriin vastoin huoltajien suostumusta päättävät opiskelijan erottamisesta määräajaksi, opiskelijan erottamisesta ja opiskelijan opiskeluoikeuden epäämisestä rikostutkinnan ajaksi määräävät koulunjohtajat valitsevat vakinaiset virkarehtorit Valkon kansalaisopiston johtokunta ja Lovisa svenska medborgarinstitut -nimisen kansalaisopiston johtokunta päättää valtionosuustuntien jakautumisesta Loviisan ja sopimuskuntien kesken hyväksyy toimintasuunnitelman hyväksyy itsearviointisuunnitelman nimeää yhdyshenkilöt ja kyläasiamiehet sekä hyväksyy näiden tehtäväkuvat hyväksyy päätoimisen opetushenkilöstön vastuualueet hyväksyy opiston järjestyssäännöt esittää talousarvioesityksen sivistyslautakunnalle päättää opiskelijoilta perittävistä opintomaksuista päättää opistojen työkauden alkamis- ja päättymispäivistä päättää ikärajoista ja opetusryhmien koosta

19 19 taiteen perusopetuksen osalta hyväksyy opetussuunnitelmat ja delegoi oppilaaksi ottamisen opetushenkilöstölle. Läsnäolo toimielinten kokouksissa Sivistysjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokuntien kokouksissa. 13 Kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta Kulttuurilautakunta päättää museo-, kulttuuri- ja kirjastopalvelujen järjestämisen yleisistä periaatteista päättää kulttuuritoimintaa koskevien avustusten myöntämisestä päättää kulttuuripalkinnon jakamisesta. 14 Vapaa-aikalautakunnan ratkaisuvalta Vapaa-aikalautakunta päättää vapaa-aika-, liikunta- ja nuorisotoiminnan järjestämisen yleisistä periaatteista päättää liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten ja palkintojen myöntämisestä päättää vapaa-aikalautakunnan hallintaan kuuluvien tilojen ja alueiden sekä koulujen liikuntatilojen (ilta- ja viikonloppukäyttö) käyttövuorojen jakamisen periaatteista. 15 Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta Tekninen lautakunta päättää kaupungin ulkopuoliselle vuokraamien tilojen ja asuntojen vuokran suuruudesta päättää teiden nimeämisestä päättää alueellisista liikennejärjestelyistä ja liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta päättää teknisen keskuksen ulkopuolisille tekemien töiden ja tuotteiden suoritus- ja hinnoitteluperusteista määrää katujen, puistojen ja viheralueiden kunnossapitoluokituksen päättää laadittavien asemakaavojen sisältöä koskevien ohjeiden antamisesta päättää vaikutukseltaan vähäisen asemakaavan muutoksen osalta maankäyttö- ja rakennuslain 91. :n mukaisesta asemakaavamääräyksestä kadun tai muun yleisen alueen toteuttamisvastuun antamiseksi omistajalle tai haltijalle päättää maankäyttö- ja rakennuslain 7. :ssä tarkoitetun vähintään kerran vuodessa laadittavan kaavoituskatsauksen antamisesta päättää vaikutukseltaan muiden kuin merkittävien asemakaavojen hyväksymisestä (maankäyttö- ja rakennuslain 52. ) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 60. :n mukaisesta asemakaavan ajanmukaisuudesta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 128. :n mukaisen toimenpiderajoituksen määräämisestä yleiskaavan laatimista varten hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 85. :n mukaiset katusuunnitelmat päättää maankäyttö- ja rakennuslain 86. :n mukaisen kadunpitovelvollisuuden alkamisesta ja lopettamisesta

20 20 päättää maankäyttö- ja rakennuslain 137. :ssä säädetystä suunnittelutarveratkaisusta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171. :n mukaisen poikkeamisen myöntämistä päättää kadunpidon antamisesta ulkopuolisille (maankäyttö- ja rakennuslain 84. ) päättää maankäyttö- ja rakennuslain 90. :n mukaisen muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelmasta päättää kunnan omien rakennusten pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä päättää asemakaavojen laatimisesta perittävistä maksuista päättää teknisen lautakunnan hallintaan kuuluvien laitosten säännöllisistä aukioloajoista valmistelee toimialaansa kuuluvat strategiset ohjelmat päättää taajamametsien hoidosta. 16 Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Rakennus- ja ympäristölautakunta ratkaisee lainsäädännön mukaan kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat asiat toimii maa-aineslain 14. :n tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena ja valmistelee maa-ainesasetuksen 4. :n mukaisen kunnan lausunnon päättää luonnonsuojelulain 26. ja 28. :n mukaisen luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta ja rauhoituksen lakkauttamisesta laatii kaupungin hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden ja kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelma (luonnonsuojelulain 19. ) toimii ympäristönsuojelulain 27.d :n tarkoittamana toimivaltaisena viranomaisena, eli tekee päätökset talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta päättää kiinteistön vapauttamisesta liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen verkostoon (vesihuoltolain 11. ) toimii ulkoilulain 20. :n tarkoittamana leirintäalueviranomaisena käyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain sekä muiden valvottavanaan olevien lakien mukaista yleisen edun puhevaltaa mainittujen lakien mukaisessa päätöksenteossa päättää alaisensa henkilöstön oikeudesta laatia piirustuksia ja muita suunnitelmia Loviisan kaupungissa sekä viranhaltijoiden oikeudesta olla asiantuntijana kaupungin alueella toteutettavia rakennustoimenpiteitä varten asetettavissa palkintolautakunnissa, rakennustoimikunnissa tai muissa vastaavissa elimissä päättää maankäyttö- ja rakennuslain 167. :n 3. momentin mukaisesta korttelialueen järjestelystä antaa kaupungin lausunnon ympäristön- ja luonnonsuojeluasioissa hyväksyy moottorikelkkareittisuunnitelman ja reitinpitäjän maastoliikennelain 15. ja 14. :n mukaisesti hoitaa muut ympäristönsuojeluviranomaisen ja toimialaansa kuuluvat lakisääteiset tehtävät.

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.12.2009 24

LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.12.2009 24 LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 14.12.2009 24 2 Sisältö LOVIISAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 1 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista:

Sen lisäksi mitä muuten on säädetty ja määrätty, kaupunginhallitus päättää seuraavista asioista: Karkkilan kaupungin hallintosääntö Muutosehdotus Lisäykset tummennettuna, poistettavat yliviivattuna. 9 Kaupunginhallituksen ja lautakuntien toimiala sekä erityinen ratkaisuvalta Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu. 2 Ympäristölautakunta KRISTIINANKAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto / 2009 1 Sisältö Ympäristölautakunnalle kuuluu kunnan ympäristöterveydenhuolto mukaan lukien eläinlääkintähuolto sekä ympäristönsuojelu.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. KAUPUNGINHALLITUKSEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.6.2000 tulevaksi voimaan 1.7.2000. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU KAUPUNGINHALLITUKSEN

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1043/00.01.01/12 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LOHJAN TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1043/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 38 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 102, muutoksia :iin 5 ja 8 Voimassa 13.6.2013 alkaen TOIMIALA

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 Muutettu viimeksi KV 17.6.2013 ( 4, 8, 9,10 ) Muutosten voimaantulo 1.8.2013 Muutettu viimeksi

Lisätiedot

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö

Kv 16/15.12.2012 139 Kunnanvaltuuston 15.12.2012 hyväksymä 622/00.01.01/2012. Kunnanhallituksen johtosääntö Kunnanhallituksen johtosääntö voimaan 2013 1 Sisällys LUKU KUNNANHALLITUS... 3 Tehtävät... 3 Toimikausi ja kokoonpano... 3 Esittely... 3 Päätös- ja toimintavalta... 3 LUKU KONSERNIJAOSTO... 5 5. Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön

Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Teknisen lautakunnan muutosesitykset hallintosääntöön Hallintosääntö Esitys Nykyinen 6 3 mom Kaupunginhallitus kohta 22: päättää maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n tarkoittamista maankäyttösopimuksista,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien

Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien 1(5) Listaus hallintosäännön tarkistuksista 1.4.2015 lukien - juokseva pykälänumero suluissa kursivoituna HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1. 10 (10 ) Läsnäolo toimielinten kokouksissa: Korvataan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä.

Kaupunginlakimies päättää enintään euron määräisestä vahingonkorvauksen myöntämisestä. 1 (6) Kh 29.3.2016 98, kaupunginjohtaja 1.4.2016 51, voimaan 1.4.2016 KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN JATKODELEGOINTI JA KAUPUNGINJOHTAJAN TOIMIVALLAN JATKODELEGOINTI (KJ) 1.4.2016 1. Yleiset kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012

Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 KERAVAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS KESKUSHALLINNON TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.1.2005 Muutettu: 11.9.2006, 29.10.2007, 14.4.2008, 26.10.2009, 22.11.2010, 6.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintasäännön

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat

Kunnanhallituksen tehtäväalueita ovat VESILAHDEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 8.11.2010 / 59 Voimaantulo: 15.12.2010 I LUKU YLEISTÄ 1 TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus luo kunnan kehittämisstrategiat sekä yhdessä yhteistyötahojen

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta

Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKI Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen johtokunta KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 19.1.2010 Voimaantulo: 1.1.2010 Muutettu: 21.12.2010 Voimaantulo: 1.1.2011 Muutettu:

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin sivistystoimen lautakuntien ja 3.1 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTIEN JA JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Valtuusto 12.12.2016 Voimaan 1.1.2017 1 Lautakunnat,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.2.200 (muutos KV 24.4.2002 7 muutos KV 25.9.2002 34 muutos KV 5.6.2004 3) Voimaantulopäivä 0.0.2002 Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus Sivistyspalvelujen

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi

Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi Muutostiimin ehdotus Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännöksi 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Lautakuntien seminaari 20.3.2012 Muutostiimi Toimiala 1 Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

577/01/003/02 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto 26.5.2004 ' 59 Voimassa 1.1.2005 alkaen

577/01/003/02 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto 26.5.2004 ' 59 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1 577/01/003/02 LOHJA KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.5.2004 ' 59 Voimassa 1.1.2005 alkaen KAUPUNGINHALLITUS...2 1 ' Toiminta-ajatus...2 2 ' Kokoonpano ja toimikausi...2 3 ' Toimiala

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot