TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS)"

Transkriptio

1 1 / 6 TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS) METALLISET OY:N TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMINEN HEINÄVEDEN KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTOON Heinäveden kunta (vesihuoltolaitos) ja Metalliset Oy (liittyjä) ovat tehneet sopimuksen jätevesien johtamisesta Heinäveden kunnan viemäriverkostoon. Sopimuksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja yleisiä toimitusehtoja. 1. VESIHUOLTOLAITOS 2. LIITTYJÄ Nimi Heinäveden kunta Osoite Kermarannantie Heinävesi Nimi Metalliset Oy Osoite Ahjotie Heinävesi 3. LIITTYJÄN TOIMINTA Laitos valmistaa alihankintana metallisia ohutlevytuotteita. Metallin pinnoituksena käytetään jauhe- ja märkämaalausta sekä sähkösinkitystä. Liittyjältä vaaditaan ympäristölupa. Viimeisin liittyjän ympäristölupapäätös on tehty (Dnro 0500Y ). Ympäristöluvassa on mainittu jätevesien päästöistä vesiin seuraavaa: 1) Jätevedet johdetaan kemialliselle jätevedenpuhdistamolle. Tuotannossa ja puhdistamolla on prosessin säädössä, kemikaalien valinnassa ja muutoinkin pyrittävä sellaisiin ratkaisuihin, että jätevesien kautta kunnan viemäriin joutuvat päästöt ovat mahdollisimman pienet. Vesien sinkkipäästö (Zn) saa olla enintään 80 g/vrk, tinapäästö (Sn) saa olla enintään 80 g/vrk, kokonaiskromin (Cr) päästö saa olla enintään 5 g/vrk, kuusiarvoisen kromin (Cr 6+) päästö saa olla enintään 0,5 g/vrk. Nämä päästöarvot lasketaan 3 kuukauden keskiarvona kalenterivuorokautta kohti. (YSL 43 ) 2) Jos laitoksesta on joutunut tai uhkaa joutua laadultaan tai määrältään tavanomaisesta poikkeavia päästöjä, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava niistä viipymättä Keski-Savon ympäristötoimelle, Heinäveden kunnan vesihuoltolaitokselle ja Etelä-Savon ympäristökeskukselle sekä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman estämiseksi tulevaisuudessa. (YSL 43, 62 ) 3) Puhdistamon hoitajaksi on asetettava riittävän koulutuksen saanut henkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Keski-Savon ympäristötoimelle ja Etelä-Savon ympäristökeskukselle. (YSL 43, 46 ) 4) Toiminnanharjoittajan on jatkuvasti oltava selvillä tehdasalueella syntyvistä jätevesistä, jätevesien käsittelylaitteiden tehosta, viemäriin johdettavien jätevesien määrästä ja laadusta mm. sinkki- ja kromipitoisuudesta. Tätä tarkoittava tarkkailu on tehtävä ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailun tuloksista on pidettävä

2 4. YLEISET EHDOT 5. ERITYISEHDOT Jäteveden laatu kirjaa. Kuormitus- ja käyttötarkkailun yhteenvedot on toimitettava vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Keski-Savon ympäristötoimelle, Heinäveden kunnan vesihuoltolaitokselle ja Etelä-Savon ympäristökeskukselle. YSL 46 ) 5) Sadevedet on johdettava niin, että niistä ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa. Öljyisten jätevesien pääsy viemäriin ja pinta- tai pohjaveteen on estettävä öljynerotuksella. (YSL 43 ) Toiminnanharjoittajan on tehnyt ympäristölupahakemuksen lupamääräysten tarkistamiseksi Toiminnanharjoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevassa ympäristöluvassa annettuja lupaehtoja. Liittyjä noudattaa kulloinkin voimassa olevia vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja niiltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole muutoin sovittu. 2 / 6 Liittyjän on toimitettava vesihuoltolaitokselle uusi hakemus teollisuusjätevesien johtamiseksi, mikäli toiminta, jätevesien laatu tai määrä olennaisesti muuttuu tai toiminta siirtyy toiseen toimipisteeseen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Hakemus on toimitettava vesihuoltolaitokselle vähintään kahta kuukautta ennen aiottua toiminnan muutosta. Vesihuoltolaitoksella on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi vesihuoltolaitoksen toiminnan tai vesiensuojelun kannalta taikka mikäli olosuhteet tai viranomaisten asettamat velvoitteet olennaisesti muuttuvat. Tällöin uusia sopimusehtoja on noudatettava kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun vesihuoltolaitos on antanut ne liittyjän tiedoksi. Heinäveden kunnan viemäriin johdettavan veden yleiset laatuvaatimukset sisältyvät Heinäveden kunnan yleisiin toimitusehtoihin. Lisäksi viemäriin johdettavien jätevesien laatua säädellään valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006). Jätevesi ei saa sisältää asetuksessa mainittuja aineita. Jäteveden soveltuvuutta viemäriin arvioitaessa on otettava huomioon, ettei jätevesi saa aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaraa, vaahtoamista, vaarantaa työturvallisuutta, kuormittaa liikaa puhdistamoa, vaarantaa lietteen käytettävyyttä, vaarantaa puhdistamon biologista toimintaa, aiheuttaa viemäriverkoston tukkeutumista tai aiheuttaa vaaraa ympäristölle sekä -ph on oltava välillä Laadultaan tai määrältään poikkeuksellisille jätevesille voidaan antaa lisävaatimuksia sopimuksella. Jätevesi on johdettava viemäriin tasaisesti läpi vuoden. Jätevedet eivät saa viemäriin johdettaessa sisältää alla olevaa enempää seuraavia aineita: Sinkki Zn <2mg/l Tina Sn <2mg/l Kromi Cr <0.05mg/I Jäteveden käsittely hoidetaan laitoksen omalla jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamo on ns. läpivirtaustyyppiä ja toimii jatkuvasti pinnoitusprosessin ollessa käytössä.

3 Erittäin helposti syttyviä ja veteen liukenemattomia liuottimia (esim. dietyylieetteri, petroolieetteri, sykloheksaani) ei saa johtaa viemäriin Kloorattuja liuottimia (esim. trikloorietyleeni, tetrakloorietyleeni, metyleenikloridi, kloroformi, hiilitetrakloridi) ei saa johtaa viemäriin. 3 / 6 Tarkkailu Esikäsittely Toiminnanharjoittaja on velvollinen järjestämään ja kunnossapitämään tilan ja näytteenottovälineet prosessijätevesien määrän ja laadun tarkkailemiseksi. Toiminnanharjoittaja tarkkailee prosessijätevesiä omalla kustannuksellaan. Toiminnanharjoittajan on esitettävä elokuun loppuun 2015 mennessä suunnitelma prosessijätevesien tarkkailusta. Tarkkailu on suoritettava Keski-Savon ympäristötoimen hyväksymällä ja ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Määritykset on teetettävä julkisen valvonnan alaisessa laboratoriossa. Toiminnanharjoittajan on toimitettava tarkkailun tulokset jätevesimäärineen Heinäveden kunnan vesihuoltolaitokselle. Raskasmetallipitoisten jätevesien laimentaminen muilla vesillä pitoisuusraja-arvojen saavuttamiseksi on kielletty. Raja-arvoja voidaan muuttaa, jos pitoisuuksista tulee uusia yleisiä ohjeita tai viemärilaitoksen toiminnan kannalta muutos on tarpeellinen. Toiminnanharjoittajan prosessijätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla ennen niiden johtamista viemäriverkkoon viemäriverkon ja puhdistamon työntekijöiden terveyden suojelemiseksi; viemäriverkon, puhdistamon ja niihin liittyvien laitteiden vaurioitumisen estämiseksi; jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi; puhdistamon päästöistä ympäristöön kohdistuvien haittojen estämiseksi sekä; lietteen turvallisen, ympäristön kannalta hyväksyttävän sijoituksen varmistamiseksi. Rakenteet ja laitteet 6. JÄTEVESIMAKSU Toiminnanharjoittaja suunnittelee ja toteuttaa prosessi-, esikäsittely ym. toimenpiteensä niin, että tässä sopimuksessa mainitut pitoisuusrajat voidaan saavuttaa. Lattiakaivot on tulpattava tai varustettava sulkulaittein niin, että tuotantohallin lattialle kertyvä neste ei pääse viemäriin. Tuotantotiloissa on oltava saatavilla torjuntakalustoa vuotoja varten. Pintakäsittelyaltaat on merkittävä niiden sisältöä koskevin merkinnöin. Prosessialtaiden tulvakynnykset on tarkastettava (tarkastuksista on pidettävä kirjaa) säännöllisin väliajoin. Jätevesimaksu on sama kuin vesihuoltolaitoksen vahvistettu jätevesitaksa (huom. jätevesimaksu ei alene mikäli asetetut raja-arvot ovat alle sallitun).

4 4 / 6 7. VASTUIDEN MÄÄRITTELY JA VAHINKOJEN KORVAAMINEN Osapuolet vastaavat kuitenkin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti rannan tai vesialueen omistajalle, haltijalle tai muulle vahingon tai haitan kärsijöille jätevesien päästämisestä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Toiminnanharjoittaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan kaikki ne vahingot, jotka sen teollisuusjätevesien sopimuksen vastaisesta johtamisesta on aiheutunut vesihuoltolaitokselle. 8. ILMOITUSVELVOLLISUUS 9. SANKTIOT Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa vesihuoltolaitokselle viipymättä mahdollisista poikkeus- tai vaaratilanteista ja suunnitteilla olevista toimenpiteistä, jotka saattavat aiheuttaa haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. Mikäli, varotoimenpiteistä huolimatta haitallisia aineita pääsee viemäriin, tästä tulee ilmoittaa välittömästi vesihuoltolaitoksen päivystysnumeroon Vesihuoltolaitoksen tulee ilmoittaa toiminnanharjoittajalle vesihuoltolaitoksen kulloinkin voimassa oleva päivystysnumero. Toiminnanharjoittajan ilmoituksen perusteella vesihuoltolaitos voi arvioida päästön haitalliset vaikutukset puhdistusprosessiin ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotta vahingot jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnanharjoittajan tulee nimetä vastuuhenkilö jonka yhteystiedot ilmoitetaan vesihuoltolaitokselle. Vesihuoltolaitos voi keskeyttää viemäriveden vastaanoton ylivoimaisen esteen vuoksi tai tilapäisesti huoltotyön takia tai ennalta arvaamattomasta syystä ilman velvollisuutta korvata keskeytyksestä mahdollisesti aiheutunut vahinko tai muu edunmenetys. Vesihuoltolaitoksen tulee tiedottaa keskeytyksestä olosuhteet huomioon ottaen viipymättä toiminnanharjoittajalle. Mikäli viemäriin johdettavan jäteveden laatu poikkeaa sopimuksessa ja kohdassa 5 mainituissa erityisehdoissa asetetuista raja-arvoista ja aiheuttaa oleellista haittaa viemärilaitoksen toiminnalle, voidaan liittyjä velvoittaa maksamaan sopimussakkoa vesihuoltolaitokselle. Sopimussakon suuruus on 1000 m 3 kertaa kulloinkin voimassa oleva jätevesimaksu (=1000 X voimassa oleva jätevesimaksu). Jatkuvat tai toistuvat raja-arvojen ylitykset tai muiden sopimusehtojen noudattamatta jättäminen vesihuoltolaitoksen kirjallisesta muistutuksesta huolimatta oikeuttavat vesihuoltolaitoksen lopettamaan jätevesien vastaanottamisen. Ennen kuin jätevesien vastaanotto keskeytetään, neuvottelevat osapuolet ongelmien ratkaisemisesta muilla keinoin. 10. VASTUUHENKILÖ Toiminnanharjoittajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii sopimusehtojen noudattamisesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee ilmoittaa Heinäveden kunnan vesihuoltolaitokselle. 11. TOIMINTA POIKKEUSTILANTEESSA Puhdistamon käyttäjän havaitessa poikkeama toiminnassa pysäytetään korvausvesijuoksutuksen ja/tai poistoviemärin juoksutus, jolloin viemäriin menevä vesivirtaus katkeaa. Tämän jälkeen suoritetaan välittömästi tarkastusmittaus, jonka tuloksen perusteella, joko ryhdytään korjaaviin

5 5 / 6 toimenpiteisiin tai jos laitoksen toimimassa ei ollut virhettä käynnistetään vesisyöttö uudelleen. Jos laitoksen toiminnassa on virhe, suoritetaan korjaavat toimenpiteet, jonka jälkeen vedenjuoksutus käynnistetään ja siirrytään tihennettyyn mittaussykliin. Tällöin virheen seuraamisen kannalta kriittisiä suureita seurataan jatkuvasti, kunnes virhetila korjaantuu ja puhdistamon toiminta stabiloituu. Tarvittaessa puhdistamon läpivirtaava vesi otetaan talteen ulkoiseen astiaan. Virhetilanteen poistumisen jälkeen otetaan myös ylimääräinen näyte tunnin kuluttua sekä seuraavan vuoron/päivän aikana. Näin varmistaudutaan, että häiriö on varmasti poistunut Puhdistamon käyttäjän on ilmoitettava hätätilanteesta vesihuoltolaitoksen päivystysnumeroon. 12. KOROTETUT JÄTEVESIMAKSUT Korotettua jätevesimaksua peritään jos jäteveden BHK-arvo, kiintoaine-, fosfori-, tai typpipitoisuus on tavanomaisen asumisjäteveden vastaavia pitoisuuksia suurempi (pitoisuuksien raja-arvot esitetty liitteessä 2). Korotettu maksu lasketaan liitteenä olevan laskukaavan mukaan (perustuu VVY:n julkaisemaan teollisuusjätevesioppaaseen Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin 2013). 13. JÄTEVEDEN VIEMÄRIKELPOISUUDEN SELVITTÄMINEN Selvitettäessä jäteveden viemärikelpoisuutta, tulee jäteveden tuottajan hakea kirjallisesti lupaa vesihuoltolaitokselta. Hakemukseen tulee liittää tiedot jäteveden määrästä, koostumuksesta, sekä prosessissa käytetyn kemikaalin käyttöturvallisuustiedote. Lupaa on haettava vähintään 4 viikkoa ennen aineen laskemista viemäriin. Tarvittaessa jäteveden tuottajan on selvitettävä viemärikelpoisuus ulkopuolisessa laboratoriossa, esim. VTT:llä 14. ERIMIELISYYDET Tämän sopimuksen erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Etelä-Savon käräjäoikeus. 15. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, SIIRTÄMINEN JA IRTISANOMINEN Voimassaolo Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Sopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus sitoo vesihuoltolaitosta (Heinäveden kuntaa) sen jälkeen, kun asiaa koskeva kunnan tämän sopimuksen hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen siirtäminen Heinäveden kunnalla on oikeus siirtää tämä sopimus Heinäveden kunnan kokonaan osakeyhtiölle, mikäli kunta muuttaa vesihuoltolaitoksen organisointia siirtämällä vesihuoltolaitoksen toimintoja em. osakeyhtiön vastattavaksi. Organisoinnin

6 muutoksista ja sopimuksen siirtämisestä on ilmoitettava toiminnanharjoittajalle hyvissä ajoin ennen em. muutosten tekemistä tai sopimuksen siirtämistä Sopimuksen irtisanominen Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi vuosi. Sopimus voidaan irtisanoa yleisissä määräyksissä /yleisissä toimitusehdoissa mainittujen ehtojen mukaisesti. 6 / 6 Heinävedellä XX. päivänä XXkuuta 2015 HEINÄVEDEN KUNTA Riitta A. Tilus Kunnanjohtaja Osmo Jauhiainen Tekninen johtaja METALLISET OY XXX LIITTEET Liite 1; Karttaliite teollisuustontista Liite 2; Korotetun jätevesimaksun laskentakaava Liite 3; Yleiset määräykset / yleiset toimitusehdot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys... 3 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala...3 1.2 Voimaantulo...3 1.3 Soveltamisjärjestys...3

Lisätiedot

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 29.6.2001 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Voimaantulo... 4 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Voimassa 1.9.2004 alkaen 2 VESILAITOSYHDISTYS VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 1 1.1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Marttilan kunnanvaltuuston hyväksymä 28.10.2002 30 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2

Lisätiedot

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2

Lisätiedot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot Veden ja viemäröinnin toimitusehdot 1/9 Sisällys: 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 2. Liittäminen 3. Sopimus 4. Maksut 5. Mittaus 6. Laskutus 7. Yhtiön toiminta ja keskeytykset 8. Kiinteistön vesihuoltolaitteistot

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot