Teollisuusjätevesiseminaari Tampere Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen: osapuolet ja asiakirjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuusjätevesiseminaari 16.3.2012 Tampere Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen: osapuolet ja asiakirjat"

Transkriptio

1 Teollisuusjätevesiseminaari Tampere Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen: osapuolet ja asiakirjat Valvontainsinööri Heli Lindberg Kunnan tehtävät Hyväksyä toimialue vesihuoltolaitokselle Varmistaa vesihuoltolaitoksen toiminnan edellytykset Varmistaa kiinteistöjen liittämisen tarpeellisuus vesihuoltolaitoksen viemäriin Ratkaista pienten laitosten ympäristöluvat (ympäristönsuojeluasetuksen muutos 1792/ ) Ratkaista vesilakiin liittyviä päätösasioita 1

2 Vesihuoltolaitoksen tehtävät Talousveden toimittaminen Jäteveden, huleveden, perustusten kuivatusveden viemäröinti ja käsittely Kiinteistön liittäminen vesijohtoon tai viemäriin Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämisvelvollisuuksista (talousveden määrä, jäteveden määrä tai laatu) Liittäminen voidaan toteuttaa yksityisoikeudellisella sopimuksella Aluehallintovirastot AVIt Kuusi AVIa: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Lappi, Lounais- Suomi, Länsi- ja Sisä- Suomi Neljä ympäristölupavastuualuetta Etelä, Itä, Pohjoinen, Länsi- ja Sisä- Suomi Vastuualueet: Peruspalvelut, oikeusturva, työsuojelu, ympäristöluvat, pelastustoimi- ja varautuminen ja poliisitoimi AVIt myöntävät suurten laitosten ympäristöluvat (ympäristönsuojeluasetusten muutos 1792/ ) AVIn työsuojelutoimi ohjaa ja valvoo kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen toimintaa kemikaalilain säännösten noudattamisessa (kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen ja paloja räjähdysvaaran ehkäiseminen) 2

3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt Ely-keskuksia 15 kpl Kaikissa Elyissä ei ole ympäristövastuualuetta Vastuualueet: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, liikenne, infrastruktuuri, ympäristö, luonnonvarat, ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito, vesivarojen käyttö ja hoito Elyt valvovat ympäristölupien lupamääräysten noudattamista Ely-keskukset valvovat kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen torjumista kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa Elyt antavat lausuntoja ympäristölupahakemuksista Kunnan ympäristölupaviranomainen Ympäristösuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla Ympäristönsuojelun suunnittelu, kehittäminen, tiedottaminen Ympäristölupien käsittely Asiantuntijatehtävät kaavalausunnoissa Ympäristölupiin liittyvät lausunnot Vesilain mukaiset tehtävät Vesihuollon ja haja-asutuksen jätevesiasioiden valvonta Jätehuoltoon ja jätehuollon valvonnan tehtävät Maa-ainesten oton lupa-asiat 3

4 Muut valvontaviranomaiset Ympäristöviranomaiset tekevät yhteistyötä terveys-, työsuojelu-, maaseutu-, pelastus- ja turvatekniikan viranomaisten kanssa Kemikaaliturvallisuuslain noudattamista valvoo paikallistasolla pelastusviranomainen (vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittely laki 390/2005) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (TUKES) on keskitetty kemikaalien valvontaan liittyvät valtakunnalliset asiat Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen valvoo kemikaalilainsäädännön noudattamista kun on kyse kemikaalien markkinoille saattamisesta ja vähittäismyynnistä Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto valvoo kemikaalin työssä käyttämisestä aiheutuvia terveyshaittoja ja palo- ja räjähdysvaaran torjumista Teollisuusjätevesisopimus ja muut asiakirjat Normaali liittymis- ja käyttösopimus Yleiset toimitusehdot Teollisuusjätevesisopimus Tilapäinen sopimus Ympäristölupa Vesihuoltolaitosten välinen jätevesisopimus 4

5 Normaali liittymis- ja käyttösopimus Liittymissopimus koskee kiinteistön liittämistä laitoksen verkostoon Käyttösopimus koskee vesihuoltopalvelujen toimittamista ja käyttämistä Vesihuoltolaki (21 ) edellyttää, että jokaisen viemäriin liittyvän kiinteistön kanssa tehdään liittymisestä ja liittymisehdoista sopimus kirjallisesti tai sähköisesti. Liittymissopimus tehdään kiinteistön omistajan kanssa Käyttösopimus voidaan tehdä muun kuin kiinteistön omistajan kanssa esim. vuokralaisen kanssa Liittymissopimusta ei tehdä toiminnanharjoittajan kanssa kun toiminnanharjoittaja on eri kuin kiinteistön omistajan kanssa Toimitusehdot Kun vesihuoltolaitos tekee liittymissopimuksen asiakkaan kanssa, asiakas sitoutuu noudattamaan vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja Toimitusehtoja voidaan soveltaa myös teollisuuslaitosten sopimuksissa Jos teollisuusjätevesisopimuksessa ja yleisissä toimitusehdoissa on ristiriitaisia ehtoja, sopimus ratkaisee Toiminnanharjoittajan kanssa voidaan sopia erikseen toimitusehtojen soveltamisesta Toiminnanharjoittajalle voidaan laatia poikkeavat toimitusehdot 5

6 Teollisuusjätevesisopimus tehdään kun Asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin Teollisuusjäteveden määrällä tai laadulla voi olla vaikutuksia: työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkon kuntoon, jätevedenpuhdistusprosessiin, lietteen laatuun tai vesistön tilaan Teollisuusjätevesille on tarpeen asettaa käsittelyvaatimuksia, rajaarvoja tai jäteveden tarkkailuohjelmia Peritään korotettua jätevesimaksua normaalista asumajätevedestä poikkeavan kuormituksen takia Teollisuusjätevesisopimus Tulisi tehdä rinnakkain liittymissopimuksen kanssa Voidaan tehdä myös jälkikäteen Voidaan tehdä kiinteistön omistajan tai kiinteistön haltijan, esimerkiksi teollisuusjätevettä tuottavan toiminnanharjoittajan kanssa. Sopimusosapuoli harkitaan tapauskohtaisesti. Tehdään yleensä silloin, kun toiminnanharjoittaja on ympäristölupavelvollinen Voidaan tehdä vaikka toiminnanharjoittajalla ei ole ympäristölupaa Vesihuoltolaitoksen on hyvä olla yhteydessä kunnan ympäristövirastoon, aluehallintovirastoon (AVI) tai ELY-keskukseen ennen teollisuusjätevesisopimuksen laatimista. Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden ratkaisee vesihuoltolaitos tapauskohtaisesti. Teollisuusjätevesisopimus uusitaan jos: toiminta, jäteveden määrätai laatu muuttuu 6

7 Tilapäinen sopimus Satunnaiset jätevesierät Tilapäinen sopimus Satunnaiset jätevesierät 7

8 Tilapäinen sopimus Satunnaiset jätevesierät Vesihuoltolaitoksen on hyvä kysyä seuraavat tiedot: Missä ja miten jätevesi on syntynyt Jäteveden sisältämät vaaralliset aineet ja niiden pitoisuudet Jäteveden määrä Jäteveden analyysitulokset Jäteveden sisältämän aineen käyttöturvallisuustiedote Yhteystiedot Viemäröintiosoite Tiedot viemäröinnin ajankohdasta Ympäristölupapäätös Lisäksi voidaan pyytää näyte, jotta aineen koostumusta voidaan paremmin arvioida Satunnaiset erät Tehtaan putkistopesu sitruunahapolla Sitruunahappoveden analyysitulokset Aine/suure pitoisuus mg/l Raja-arvo ph-luku 3,5 3, Kiintoaine mg/l BHK 7 COD Typpi Fosfori > mg/l mg/l 26 80mg/l 1 6 mg/l Kupari 0,5 4,5 mg/l 2 Sinkki mg/l 3 Kadmium 0,018 0,033 0,01 Kromi 0,67 1,9 1,0 Lyijy 3,3 4,4 0,5 Nikkeli 0,29 0,56 0,5 8

9 Tilapäiset sopimukset Haitallisia jätteitä ei saa hävittää viemärin kautta esim. vanhentuneet pesuaineet, vanhentuneet betonin valmistuksen lisäaineet tai muut erikseen kerätyt hävitettäväksi tarkoitetut jätteet Puhdistamolle voidaan ottaa vastaan helposti hajoavia orgaanisia jätteitä esim. alkoholijäte, kiisselit, mehut, pilaantuneet maitotuotteet (Eviran luvalla). Puhdistamolla selvitetään oikea vastaanottopaikka (esim. mädättämö) ja varmistetaan puhdistamon kapasiteetti käsitellä orgaanista jätettä Pilaantuneiden maiden kunnostuksesta tulevat vedet johdetaan usein viemäriin tilapäisillä luvilla (hakemukseen tarvittavia tietoja ovat mm. maaperässä olevat haitta-aineet, PIMA-veden laatu, vesien puhdistusmenetelmä, kaivantotyön kesto, PIMA-alueen koko, vesien määrän mittausmenetelmä, yhteystiedot) PIMA-vesien laadun valvonta: tuloksien ja vesimäärätietojen toimittaminen vesihuoltolaitokselle Tilapäisen sopimuksen mukaisista jätevesistä ja orgaanisista jätteistä peritään maksu Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa sekä vesilaissa määritellään milloin ympäristölupa tarvitaan Ympäristönsuojeluasetuksessa 889/2006 määritellään luvan varaiset laitostoiminnot Asetuksen 889/2006 liitteessä 1 ainelista, joiden päästöt vesiin tai viemäriin ovat luvan varaisia (esim. elohopea, kadmium, arseeni) Ympäristöluvassa annetaan määräykset jätevesien johtamisesta viemäriin Teollisuusjätevesisopimus tulee usein ympäristöluvan liitteeksi Ympäristölupaviranomaisen on kuultava vesihuoltolaitosta lupakäsittelyn aikana (889/2006, 36 ) Vesihuoltolaitoksen ja viranomaisten välinen yhteistyö tärkeää (yhteistarkastukset teollisuuslaitoksiin) Ympäristölupa ja teollisuusjätevesisopimus voivat poiketa toisistaan (tiukemmat raja-arvot voittavat ) 9

10 Vesihuoltolaitosten välinen jätevesisopimus Toinen vesihuoltolaitos sitoutuu ottamaan vastaan jätevettä toisen vesihuoltolaitoksen toimialueelta Etukäteen tulee varmistaa, että vastaanottava puhdistamo kykenee käsittelemään teollisuusjätevedet lupaehtojensa mukaisesti Sopimukseen kirjataan vaatimukset jäteveden määrästä ja laadusta Ympäristölupakäsittelyssä lupaviranomainen kuulee sitä vesihuoltolaitosta, jonka verkostoon toiminnanharjoittaja liittyy Toiminnanharjoittaja tekee teollisuusjätevesisopimuksen sen vesihuoltolaitoksen kanssa, jonka verkostoon se liittyy Vesihuoltolaitosten välinen jätevesisopimus Sopimusluonnos lähetetään lausunnolle jätevesiä vastaanottavalle vesihuoltolaitokselle Vastaanottava vesilaitos voi sopimuksen mukaan huolehtia teollisuusjätevesien valvonnasta ja teollisuuslaitoksien tarkastuksista Vastaanottavalla vesihuoltolaitoksella on oikeus esittää jäteveden esikäsittelyvaatimuksia ja jäteveden tarkkailua Jäteveden määrän mittaus ja tarkkailu liitoskohdassa 10

11 Raja-aseman valvonta Teollisuusjätevesiseminaari Helsinki Teollisuusjätevesisopimuksen sisältö Valvontainsinööri Heli Lindberg 11

12 Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen Yhteistyö AVI:n, ELY:n ja kunnan ympäristöviranomaisten kanssa Tarkistetaan lupatilanne ja valvovan viranomaisten toiveet Teollisuusjätevesisopimus voidaan tehdä kiinteistön omistajan tai toiminnanharjoittajan kanssa Toiminnanharjoittajan kanssa tehdystä sopimuksesta tieto kiinteistön omistajalle Kiinteistön omistajan ja toiminnanharjoittajan vastuut ongelmatilanteissa selvitetään ennen sopimuksen tekemistä Toiminnanharjoittajalta voidaan edellyttää kiinteistön omistajan suostumusta Toimintaan tutustuminen ja neuvottelu sopimuksesta Teollisuusjätevesihakemus Teollisuusjätevettä tuottavat tominnot Vuorokautinen toiminta-aika Prosesseissa käytettävät raaka-aineet Asetusten mukaiset aineet Jäteveden määrä ja laatu Jäteveden esikäsittelyn kaaviokuvat Esikäsittelyjärjestelmän mitoitustiedot Virtaaman mittaustapa ja kohta Karttapiirros esim. asemapiirros Näytteenottopaikka Varastoitavien kemikaalien määrät 12

13 Teollisuusjätevesisopimuksen sisältö Sopijapuolien tietojen kirjaus Vesihuoltolaitos: nimi, Y-tunnus, vastaanottava puhdistamo, puhdistamon käyntiosite Toiminnanharjoittaja: nimi, Y-tunnus, toimiala, käyntiosoite, Kiinteistön tiedot: kaupungin osa, kortteli, tontin numero Kiinteistön omistajan tiedot: nimi, postiosoite, liittymissopimuksen numero tai kulutuspaikan numero Teollisuusjätevesisopimuksen yleiset ehdot Sopimuksessa viitataan yleisiin toimitusehtoihin Sopimukseen kirjatut asiat ovat etusijalla sopimuksen liitteenä oleviin asiakirjoihin nähden Sopimuksessa voidaan eritellä ne kohdat, joita yleisissä toimitusehdoissa sovelletaan tai ei sovelleta Erityisehdot tulee aina kirjata, koska niitä sovelletaan ensisijaisesti 13

14 Sopimuksen muuttamisen ehdot HSY:n sopimuspohja Hakemuksen uusiminen Toiminnanharjoittajan on toimitettava vesihuoltolaitokselle uusi hakemus teollisuusjätevesien johtamisesta, mikäli toiminnanharjoittajan toiminta, jätevesien määrä- tai laatu muuttuu tai toiminnanharjoittaja siirtyy toiseen toimipisteeseen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Sopimusehtojen muuttaminen Tämän sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi viemärilaitoksen toiminnan tai vesiensuojelun turvaamiseksi tai mikäli olosuhteet, säädökset tai viranomaisten asettamat velvoitteet merkittävästi muuttuvat. Jäteveden määrä- ja laatu 14

15 Teollisuusjäteveden määrän ja laadun mittaaminen Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa mittaamaan teollisuusjäteveden määrä : Merkittävä osa ostetusta vedestä sitoutuu valmistettaviin tuotteisiin Toiminnanharjoittajan jätevesistä vain osa on teollisuusjätevesiä ja merkittävä osa saniteettivesiä ja teollisuusjätevedet on viemäröity erikseen Toiminnanharjoittaja poistaa valmistusprosessissaan raaka-aineen mukana tullutta vettä, jolloin jätevesimäärä on suurempi kuin myyty vesimäärä Toiminnanharjoittaja käyttää osaksi tai kokonaan omaa vesilähdettä Jäteveden määrä- ja laatu Mikäli jätevesilaskutus perustuu ostettuun vesimäärään, voidaan tuotteeseen menevä osuus hyvittää jätevesilaskutuksessa. Esim. Tuotteeseen menevä osuus on hyvitetty silloin kun tuotteeseen sitoutuu % vedestä. Jätevesimäärä on tällöin mitattu. Esim. Tuotteeseen menevä osuus on mitattu vesimittarilla. Toiminnanharjoittajan arvioitu vuorokautinen tai vuotuinen jätevesimäärä kirjataan sopimukseen. Jäteveden laadulle ja määrälle asetetaan raja-arvoja tapauskohtaisesti Raja-arvoja voidaan asettaa aineen pitoisuudelle ja/tai kuormitukselle 15

16 Esimerkkejä esikäsittelyvaatimuksista Kiintoaineen erotus Rasvan erotus Neutralointi Hajunpoisto Ympäristönsuojeluasetuksen 889/ yleinen vaatimus jätevesien käsittelystä (työturvallisuus, verkko, puhdistamo, liete, viemärilaitoksen laitteet, vesistö) Ympäristönsuojeluasetuksen 169/2000 vaatimus parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käytöstä ennen viemäriverkkoon johtamista. Sopimukseen voidaan kirjata yleisesti: Teollisuusjätevesi esikäsitellään ennen viemäriverkkoon johtamista Tarkkailun mainitseminen sopimuksessa Jäteveden tarkkailuohjelma laaditaan usein erilliseksi liitteeksi Sopimukseen voidaan kirjata: Toiminnanharjoittaja tarkkailee viemäriverkkoon johtamaansa jäteveden määrää ja laatua vesihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla Toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa määrätty tarkkailu ja teollisuusjätevesisopimuksen tarkkailu on hyvä yhdistää Sopimukseen voidaan kirjata myös lisätarkkailun tarpeellisuudesta Jätevesitarkkailun kustannusvastuut Analyysituloksien jakelu Toiminnanharjoittajan ja puhdistamon jätevesitarkkailun yhdistäminen, kun teollisuuslaitoksen kuormitus suuri 16

17 Jätevesimaksu Vesihuoltolain mukaan jätevedestä voidaan periä korotettua jätevesimaksua jäteveden laadun ja määrän perusteella Sopimukseen kirjataan korotetusta maksusta: Vesilaitos perii jäteveden käyttömaksua jäteveden määrän perusteella. Jäteveden laadun perusteella käyttömaksu voidaan periä korotettuna. Korotetun jäteveden käyttömaksun suuruuteen vaikuttavat toiminnanharjoittajan jäteveden BHK 7 (orgaaninen aine), kiintoaine-, typpi- ja fosforipitoisuudet Ilmoitusvelvollisuus päästöistä 17

18 Ilmoitusvelvollisuus llmoitusvelvollisuus Sopimukseen kirjataan toimintaohjeet poikkeustilanteissa Poikkeus- ja vaaratilanteista ilmoittaminen Jätevesien määrään- ja laatuun vaikuttavat häiriöt eli päästöt Toiminnan muutoksista ilmoitukset ajoissa Vesihuoltolaitos on myös velvollinen ilmoittamaan häiriöistä Yhteystietojen ilmoittaminen 18

19 Sopimuksen irtisanominen ja sanktiot Vesihuoltolaitos voi irtisanoa sopimuksen mikäli toiminnanharjoittaja ei noudata sopimuksen ehtoja Ennen sopimuksen irtisanomista toiminnanharjoittajalle annetaan kirjallinen huomautus ja mahdollisuus korjata toimintansa ehtojen mukaiseksi Mikäli toiminnanharjoittaja ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjaa toimintojaan, voidaan sopimus irtisanoa kirjallisella ilmoituksella Mikäli viemäriin johdettavan jäteveden laatu poikkeaa sopimuksessa asetetuista raja-arvoista ja aiheuttaa haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle, voidaan liittyjä velvoittaa maksamaan sopimussakkoa vesihuoltolaitokselle. Liittyjä on velvollinen korvaamaan ne vahingot, jotka sen toiminnasta ovat aiheutuneet Sanktiot eivät saa olla vaihtoehto tarvittavien esikäsittelyjen järjestämiselle Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika Sopimukseen voidaan kirjata päivämäärä, josta alkaen sopimus on voimassa Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet Sopimukset voivat olla voimassa toistaiseksi Käytännössä on opittu, että sopimuksia on hyvä tarkistaa 3 5 vuoden välein Sopimuksessa nimetään se tuomioistuin, jossa erimielisyydet ratkaistaan On hyvä varmistaa, että oikeuspaikka on Suomessa, kun kyseessä on ulkomainen toiminnanharjoittaja 19

20 Sopimuksien erityisehtoja ja rajaarvoja Esim. väritehdas Tämän sopimuksen erityisehdot koskevat viemäriin johdettavaa esikäsiteltyä teollisuusjätevettä. Jätevesi ei saa viemäriverkkoon johdettaessa sisältää alla lueteltuja aineita enempää kuin seuraavat määrät: Aine, suurin sallittu pitoisuus määrä mg/l g/d sinkki 3,0 150 kupari 2,0 100 kokonaiskromi 1,0 20 kiintoaine 800 kloorivapaat VOC-yhdisteet 3,0 Teollisuusjätevesisopimuksen rajaarvoja Lihajalostus/Leipomot pitoisuus mg/l Kiintoaine 500 Rasva 150 Pintakäsittely pitoisuus mg/l kuorma g/d Nikkeli 0,5 30 Kokonaiskromi 1,0 50 Kupari 2,0 100 Sinkki 3,0 6-arvoinen kromi 0,1 Kokonaissyanidi 0,5 20

21 Esimerkkejä erityisehdoista Erityisehtoja laadittaessa on otettu huomioon teollisuusjäteveden määrä 6000 m 3 vuodessa. Viemäriin johdettavaa teollisuusjäteveden määrää mitataan tehtaan omalla jätevesimittarilla vesihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla. Teollisuusjäteveden esikäsittely on järjestettävä mennessä Metallipitoisten jätevesien laimentaminen pitoisuusrajojen saavuttaminen on kielletty Vesihuoltolaitoksella on oikeus muuttaa tarvittaessa teollisuusjäteveden tarkkailuohjelmaa Teollisuusjätevesi neutraloidaan ja virtaama tasataan Jätevesipumppaamon rasvatukos 21

22 Esimerkkejä erityisehdoista Teollisuuslaitoksella on viemärikuvausvelvoite esim. korkeiden sulfaattipitoisuuksien takia (pintakäsittely) Teollisuuslaitoksen tulee järjestää jätevesimäärän mittaus (värien valmistus) Kalojen käsittelytehtaan erityisehtoja: Rasvanerotinta tulee huoltaa siten, että siitä ei aiheudu rasvaongelmaa jätevesiviemärissä tai hajuhaittoja ympäristössä. Lastauslaiturin ympäristössä tulee huolehtia siitä, että kalatuotteita ei pääse sadevesikaivoihin aiheuttamaan hajuhaittoja sadevesilinjoissa. Styrox-laatikoiden käsittely tulee järjestää niin, että styrox-jätettä ei pääse viemäriin. Yhteenveto Teollisuuslaitoksen, vesihuoltolaitoksen ja ympäristöviranomaisten välistä yhteistyötä ylläpidetään Yhteistyö vesihuoltolaitoksen sisällä tärkeää (verkko, jätevedenpuhdistus) Teollisuuslaitos uskaltaa ilmoittaa jos jokin tehtaalla muuttuu tai viemäripäästö tapahtuu Vesihuoltolaitos ilmoittaa tehtaalle mikäli viemäriverkossa ilmenee sellaisia häiriöitä, joilla on vaikusta tehtaan toimintaan Vesihuoltolaitos tutustuu tehtaan toimintaan Teollisuuslaitos tutustuu jätevedenpuhdistamon toimintaan Yhteystietojen ylläpitäminen Tiedon jakaminen eri osapuolille 22

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

3 5 / 1 1/ 5 TEOLLISUUSJÄTEVESISOP IM US

3 5 / 1 1/ 5 TEOLLISUUSJÄTEVESISOP IM US 3 5 / 1 1/ 5 TEOLLISUUSJÄTEVESISOP IM US Ta ust a Tällä sopimuksella Berner Oy, Heinäveden tehdas H3 (jäljempänä toiminnanharjoittaja) ja Heinäveden kunta (jäljempänä vesihuoltolaitos) sopivat toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS)

TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS) 1 / 6 TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS) METALLISET OY:N TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMINEN HEINÄVEDEN KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTOON Heinäveden kunta (vesihuoltolaitos) ja Metalliset Oy (liittyjä) ovat tehneet

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Liite 1 / Vhljk. Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta) 18.11.2009 (4) SOPIMUS Liite 1 / Vhljk 1 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen kohde 3. Jätevesien johtaminen Loimaan kaupungin vesihuoltoliikelaitos (jäljempänä liikelaitos) ja Ypäjän kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon TEOLLISUUSJÄTEVESISEMINAARI 16.3.2012 KÄYTÖSSÄ OLEVIA PITOISUUSRAJA-ARVOJA JA RAJOITUSTEN ASETTAMINEN ERI PARAMETREILLE KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Jukka Lammentausta jukka.lammentausta@kvvy.fi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIMAKSUTAKSA JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA Teknisen lautakunnan 16.10.2012 hyväksymä taksa on voimassa 01.01.2013 lähtien, käyttömaksun osalta 01.07.2013 lähtien. Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Tehdas sijaitsee kiinteistöllä 858-401-3-183.

Tehdas sijaitsee kiinteistöllä 858-401-3-183. Etelä-Suomi Päätös Nro 217/2012/1 Dnro ESAVI/163/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus, joka koskee Steris Europe Inc. Suomen sivuliikkeen koneiden

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO LUMIJOEN VESI OY MAKSUPERUSTEET, MAKSUT JA PALVELUHINNASTO Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenhankinnasta ja erikseen jätevesiviemäröinnistä.

Lisätiedot

SOPIMUSMALLIN SELITYKSET. Sopimusmallin käyttö

SOPIMUSMALLIN SELITYKSET. Sopimusmallin käyttö VVY/AT Liite 2 MUISTIO 25.7.2006 SOPIMUSMALLIN SELITYKSET Sopimusmallin käyttö Vesihuoltolaitos voi käyttää apuna 25.7.2006 päivättyä sopimusmallia sopiessaan liittyjien kanssa kiinteistöjen yhteisen (tontti)

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Liite 1 1 (5) HSY:N VESIHUOLTOTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Käyttömaksut Vedenhankinnasta ja viemäröinnistä peritään vesimäärään perustuvaa käyttömaksua. Vesimäärä mitataan HSY:n asentamalla ja omistamalla vesimittarilla.

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1 1 YLEISTÄ Liikelaitoksen johtokunnan 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015, kohdan 2.4 korotetun liittymismaksun osalta voimaantulopäivä 1.11.2014 1.1 Vesilaitostoiminnan kustannusten kattamiseksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT haja-asutusalueille Vesilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 11.12.2002 86. Viemärilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 2.4.2009 57 VESILAITOKSEN

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LAIHIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS MAKSUPERUSTEET Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut MAKSUT Liittymismaksut Perusmaksut Käyttömaksut Rakennusaikainen vesi Kesävesipostien käyttömaksu Viivästyskorko

Lisätiedot

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto

Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet. Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto Jätevesilietteistä multaa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuudet Mikko Wäänänen, HSY Vesihuolto 25.11.2014 Teollisuusjätevesien tarkkailu ja neuvonta Jätevedenpuhdistusosasto Jätevedenpuhdistus Lietteiden

Lisätiedot

Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia

Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia Ohjeistus koskien kuntien ja laitosten välisiä hulevesisopimuksia Vesiyhdistyksen syysseminaari Helsinki 5.11.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinnan kokonaisuus Hulevesien hallinta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Lainsäädännön velvoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Vesihuoltolain velvoitteet

Lisätiedot

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja.

Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä lueteltuja maksuja. KAUHAVAN VESI OY 1 Vesihuollon maksut Kauhavan Vesi Oy:n hallitus 26.11.2012 7 Voimaantulo 01.01.2013 Kauhavan Vesi Oy perii 1.1. 2013 alkaen vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot huomioon ottaen jäljempänä

Lisätiedot

TÄMÄ ON SOPIMUSMALLI YHTEISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ.

TÄMÄ ON SOPIMUSMALLI YHTEISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ. TÄMÄ ON SOPIMUSMALLI YHTEISEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISESTA JA KÄYTÖSTÄ. JOHDANTO 1.1.2004 tuli voimaan Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %).

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %). HINNASTO 1 HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Vesi- ja viemärilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Vihdin Vesi perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1 Kunnanvaltuuston 23.10.2013 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2014 1 YLEISTÄ 1.1 laitostoiminnan kustannusten kattamiseksi kunta perii laitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä huoltolain (119/2001)

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 27.1.2014 (Voimaantulo 1.3.2014) Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 14.11.2011 (Voimaantulo 1.3.2012) Kunnanhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp

Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE 218/2013 vp Vesihuoltolain uudistus, SVOSK, Kouvola 1.12.2014 OTT Antti Belinskij, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto (vv. lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö) Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö HE

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus)

Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus) Kunnan ja vesihuoltolaitoksen välinen sopimus hulevesien viemäröinnistä (vesihuoltolain 17 a :n mukainen sopimus) 1 Sopijapuolet Lempäälän kunta (kunta) Postiosoite: PL 36, 37501 Lempäälä Käyntiosoite:

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 25 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Lehile Oy:n hakemusta hiekanpesu- ja vedenerotuslaitoksen lupamääräysten tarkistamista

Lisätiedot

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö

YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö YM:n valvontaohje Valvontaviranomaisten toimivalta ja yhteistyö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 19.-20.3.2013 Rovaniemi 21.3.2013 1 YM:n valvontaohje Annettu 7.11.2012, korvaa aiemmin 2005

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS

JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Vastaanottaja Juuan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 28.4.2014 JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS LIITTYMISSOPIMUSTEN SIIRTO JUUAN RENGAS- VESIOSUUSKUNNALLE Päivämäärä 28.4.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.12.2014 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

SOPIMUS JÄTEVESIEN JOHTAMISESTA JA KÄSITTELYSTÄ 1. SOPIJAPUOLET. Ylivieskan kaupungin vesihuoltolaitos (liittyjä) Vesikolmio Oy (vastaanottaja)

SOPIMUS JÄTEVESIEN JOHTAMISESTA JA KÄSITTELYSTÄ 1. SOPIJAPUOLET. Ylivieskan kaupungin vesihuoltolaitos (liittyjä) Vesikolmio Oy (vastaanottaja) 1 SOPIMUS JÄTEVESIEN JOHTAMISESTA JA KÄSITTELYSTÄ 1. SOPIJAPUOLET Ylivieskan kaupungin vesihuoltolaitos (liittyjä) Vesikolmio Oy (vastaanottaja) Vastaanottajan tehtävänä on ottaa vastaan puhdistamolleen

Lisätiedot

- tarkista, että sisällysluettelon sivunnumerot täsmäävät sisällön kanssa 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...4

- tarkista, että sisällysluettelon sivunnumerot täsmäävät sisällön kanssa 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...4 VVY, VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 29.6.2001, 17.6. ja 10.12.2015 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT (MALLI) - tarkista, että sisällysluettelon sivunnumerot täsmäävät sisällön kanssa

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein:

Liittyjä on velvollinen maksamaan liittymismaksu seuraavin perustein: Kvalt 19.5.2008 35 Kvalt 4.5.2009 muutos 8 Kvalt 18.2.2014 muutos 8 1 EVIJÄRVEN KUNNALLINEN VIEMÄRILAITOS SÄÄNNÖT 1 NIMITYKSET 2 TOIMIALA Yhtymän nimi on Evijärven kunnan viemärilaitos ja kotipaikka Evijärven

Lisätiedot

ENSIO MIETTISEN KATU 2 TEOLLISUUSJÄTEVESIEN TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 3494-C3851

ENSIO MIETTISEN KATU 2 TEOLLISUUSJÄTEVESIEN TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 3494-C3851 ENSIO MIETTISEN KATU 2 TEOLLISUUSJÄTEVESIEN TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 3494-C3851 3.8.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY TARKKAILUOHJELMAEHDOTUS 2 3.8.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 2 LAITOS JA TOIMINTA 2 3 JÄTEVESIEN

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti

SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET. Vedenjakelu. Viemäröinti SALON KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu Viemäröinti Salo 16.03.2015 VESIHUOLTOLAITOKSIA KOSKEVA YHTEINEN OSA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot