Teollisuusjätevesiseminaari Tampere Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen: osapuolet ja asiakirjat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuusjätevesiseminaari 16.3.2012 Tampere Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen: osapuolet ja asiakirjat"

Transkriptio

1 Teollisuusjätevesiseminaari Tampere Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen: osapuolet ja asiakirjat Valvontainsinööri Heli Lindberg Kunnan tehtävät Hyväksyä toimialue vesihuoltolaitokselle Varmistaa vesihuoltolaitoksen toiminnan edellytykset Varmistaa kiinteistöjen liittämisen tarpeellisuus vesihuoltolaitoksen viemäriin Ratkaista pienten laitosten ympäristöluvat (ympäristönsuojeluasetuksen muutos 1792/ ) Ratkaista vesilakiin liittyviä päätösasioita 1

2 Vesihuoltolaitoksen tehtävät Talousveden toimittaminen Jäteveden, huleveden, perustusten kuivatusveden viemäröinti ja käsittely Kiinteistön liittäminen vesijohtoon tai viemäriin Vesihuoltolaitos saa kieltäytyä liittämisvelvollisuuksista (talousveden määrä, jäteveden määrä tai laatu) Liittäminen voidaan toteuttaa yksityisoikeudellisella sopimuksella Aluehallintovirastot AVIt Kuusi AVIa: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi, Lappi, Lounais- Suomi, Länsi- ja Sisä- Suomi Neljä ympäristölupavastuualuetta Etelä, Itä, Pohjoinen, Länsi- ja Sisä- Suomi Vastuualueet: Peruspalvelut, oikeusturva, työsuojelu, ympäristöluvat, pelastustoimi- ja varautuminen ja poliisitoimi AVIt myöntävät suurten laitosten ympäristöluvat (ympäristönsuojeluasetusten muutos 1792/ ) AVIn työsuojelutoimi ohjaa ja valvoo kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen toimintaa kemikaalilain säännösten noudattamisessa (kemikaalien aiheuttamien terveyshaittojen ja paloja räjähdysvaaran ehkäiseminen) 2

3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ELYt Ely-keskuksia 15 kpl Kaikissa Elyissä ei ole ympäristövastuualuetta Vastuualueet: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, liikenne, infrastruktuuri, ympäristö, luonnonvarat, ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoito, vesivarojen käyttö ja hoito Elyt valvovat ympäristölupien lupamääräysten noudattamista Ely-keskukset valvovat kemikaaleista aiheutuvien ympäristöhaittojen torjumista kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa Elyt antavat lausuntoja ympäristölupahakemuksista Kunnan ympäristölupaviranomainen Ympäristösuojelun yleisen edun valvoja paikallisella tasolla Ympäristönsuojelun suunnittelu, kehittäminen, tiedottaminen Ympäristölupien käsittely Asiantuntijatehtävät kaavalausunnoissa Ympäristölupiin liittyvät lausunnot Vesilain mukaiset tehtävät Vesihuollon ja haja-asutuksen jätevesiasioiden valvonta Jätehuoltoon ja jätehuollon valvonnan tehtävät Maa-ainesten oton lupa-asiat 3

4 Muut valvontaviranomaiset Ympäristöviranomaiset tekevät yhteistyötä terveys-, työsuojelu-, maaseutu-, pelastus- ja turvatekniikan viranomaisten kanssa Kemikaaliturvallisuuslain noudattamista valvoo paikallistasolla pelastusviranomainen (vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittely laki 390/2005) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (TUKES) on keskitetty kemikaalien valvontaan liittyvät valtakunnalliset asiat Kunnan kemikaalivalvontaviranomainen valvoo kemikaalilainsäädännön noudattamista kun on kyse kemikaalien markkinoille saattamisesta ja vähittäismyynnistä Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto valvoo kemikaalin työssä käyttämisestä aiheutuvia terveyshaittoja ja palo- ja räjähdysvaaran torjumista Teollisuusjätevesisopimus ja muut asiakirjat Normaali liittymis- ja käyttösopimus Yleiset toimitusehdot Teollisuusjätevesisopimus Tilapäinen sopimus Ympäristölupa Vesihuoltolaitosten välinen jätevesisopimus 4

5 Normaali liittymis- ja käyttösopimus Liittymissopimus koskee kiinteistön liittämistä laitoksen verkostoon Käyttösopimus koskee vesihuoltopalvelujen toimittamista ja käyttämistä Vesihuoltolaki (21 ) edellyttää, että jokaisen viemäriin liittyvän kiinteistön kanssa tehdään liittymisestä ja liittymisehdoista sopimus kirjallisesti tai sähköisesti. Liittymissopimus tehdään kiinteistön omistajan kanssa Käyttösopimus voidaan tehdä muun kuin kiinteistön omistajan kanssa esim. vuokralaisen kanssa Liittymissopimusta ei tehdä toiminnanharjoittajan kanssa kun toiminnanharjoittaja on eri kuin kiinteistön omistajan kanssa Toimitusehdot Kun vesihuoltolaitos tekee liittymissopimuksen asiakkaan kanssa, asiakas sitoutuu noudattamaan vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja Toimitusehtoja voidaan soveltaa myös teollisuuslaitosten sopimuksissa Jos teollisuusjätevesisopimuksessa ja yleisissä toimitusehdoissa on ristiriitaisia ehtoja, sopimus ratkaisee Toiminnanharjoittajan kanssa voidaan sopia erikseen toimitusehtojen soveltamisesta Toiminnanharjoittajalle voidaan laatia poikkeavat toimitusehdot 5

6 Teollisuusjätevesisopimus tehdään kun Asumajätevedestä poikkeavaa jätevettä johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin Teollisuusjäteveden määrällä tai laadulla voi olla vaikutuksia: työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkon kuntoon, jätevedenpuhdistusprosessiin, lietteen laatuun tai vesistön tilaan Teollisuusjätevesille on tarpeen asettaa käsittelyvaatimuksia, rajaarvoja tai jäteveden tarkkailuohjelmia Peritään korotettua jätevesimaksua normaalista asumajätevedestä poikkeavan kuormituksen takia Teollisuusjätevesisopimus Tulisi tehdä rinnakkain liittymissopimuksen kanssa Voidaan tehdä myös jälkikäteen Voidaan tehdä kiinteistön omistajan tai kiinteistön haltijan, esimerkiksi teollisuusjätevettä tuottavan toiminnanharjoittajan kanssa. Sopimusosapuoli harkitaan tapauskohtaisesti. Tehdään yleensä silloin, kun toiminnanharjoittaja on ympäristölupavelvollinen Voidaan tehdä vaikka toiminnanharjoittajalla ei ole ympäristölupaa Vesihuoltolaitoksen on hyvä olla yhteydessä kunnan ympäristövirastoon, aluehallintovirastoon (AVI) tai ELY-keskukseen ennen teollisuusjätevesisopimuksen laatimista. Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden ratkaisee vesihuoltolaitos tapauskohtaisesti. Teollisuusjätevesisopimus uusitaan jos: toiminta, jäteveden määrätai laatu muuttuu 6

7 Tilapäinen sopimus Satunnaiset jätevesierät Tilapäinen sopimus Satunnaiset jätevesierät 7

8 Tilapäinen sopimus Satunnaiset jätevesierät Vesihuoltolaitoksen on hyvä kysyä seuraavat tiedot: Missä ja miten jätevesi on syntynyt Jäteveden sisältämät vaaralliset aineet ja niiden pitoisuudet Jäteveden määrä Jäteveden analyysitulokset Jäteveden sisältämän aineen käyttöturvallisuustiedote Yhteystiedot Viemäröintiosoite Tiedot viemäröinnin ajankohdasta Ympäristölupapäätös Lisäksi voidaan pyytää näyte, jotta aineen koostumusta voidaan paremmin arvioida Satunnaiset erät Tehtaan putkistopesu sitruunahapolla Sitruunahappoveden analyysitulokset Aine/suure pitoisuus mg/l Raja-arvo ph-luku 3,5 3, Kiintoaine mg/l BHK 7 COD Typpi Fosfori > mg/l mg/l 26 80mg/l 1 6 mg/l Kupari 0,5 4,5 mg/l 2 Sinkki mg/l 3 Kadmium 0,018 0,033 0,01 Kromi 0,67 1,9 1,0 Lyijy 3,3 4,4 0,5 Nikkeli 0,29 0,56 0,5 8

9 Tilapäiset sopimukset Haitallisia jätteitä ei saa hävittää viemärin kautta esim. vanhentuneet pesuaineet, vanhentuneet betonin valmistuksen lisäaineet tai muut erikseen kerätyt hävitettäväksi tarkoitetut jätteet Puhdistamolle voidaan ottaa vastaan helposti hajoavia orgaanisia jätteitä esim. alkoholijäte, kiisselit, mehut, pilaantuneet maitotuotteet (Eviran luvalla). Puhdistamolla selvitetään oikea vastaanottopaikka (esim. mädättämö) ja varmistetaan puhdistamon kapasiteetti käsitellä orgaanista jätettä Pilaantuneiden maiden kunnostuksesta tulevat vedet johdetaan usein viemäriin tilapäisillä luvilla (hakemukseen tarvittavia tietoja ovat mm. maaperässä olevat haitta-aineet, PIMA-veden laatu, vesien puhdistusmenetelmä, kaivantotyön kesto, PIMA-alueen koko, vesien määrän mittausmenetelmä, yhteystiedot) PIMA-vesien laadun valvonta: tuloksien ja vesimäärätietojen toimittaminen vesihuoltolaitokselle Tilapäisen sopimuksen mukaisista jätevesistä ja orgaanisista jätteistä peritään maksu Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa sekä vesilaissa määritellään milloin ympäristölupa tarvitaan Ympäristönsuojeluasetuksessa 889/2006 määritellään luvan varaiset laitostoiminnot Asetuksen 889/2006 liitteessä 1 ainelista, joiden päästöt vesiin tai viemäriin ovat luvan varaisia (esim. elohopea, kadmium, arseeni) Ympäristöluvassa annetaan määräykset jätevesien johtamisesta viemäriin Teollisuusjätevesisopimus tulee usein ympäristöluvan liitteeksi Ympäristölupaviranomaisen on kuultava vesihuoltolaitosta lupakäsittelyn aikana (889/2006, 36 ) Vesihuoltolaitoksen ja viranomaisten välinen yhteistyö tärkeää (yhteistarkastukset teollisuuslaitoksiin) Ympäristölupa ja teollisuusjätevesisopimus voivat poiketa toisistaan (tiukemmat raja-arvot voittavat ) 9

10 Vesihuoltolaitosten välinen jätevesisopimus Toinen vesihuoltolaitos sitoutuu ottamaan vastaan jätevettä toisen vesihuoltolaitoksen toimialueelta Etukäteen tulee varmistaa, että vastaanottava puhdistamo kykenee käsittelemään teollisuusjätevedet lupaehtojensa mukaisesti Sopimukseen kirjataan vaatimukset jäteveden määrästä ja laadusta Ympäristölupakäsittelyssä lupaviranomainen kuulee sitä vesihuoltolaitosta, jonka verkostoon toiminnanharjoittaja liittyy Toiminnanharjoittaja tekee teollisuusjätevesisopimuksen sen vesihuoltolaitoksen kanssa, jonka verkostoon se liittyy Vesihuoltolaitosten välinen jätevesisopimus Sopimusluonnos lähetetään lausunnolle jätevesiä vastaanottavalle vesihuoltolaitokselle Vastaanottava vesilaitos voi sopimuksen mukaan huolehtia teollisuusjätevesien valvonnasta ja teollisuuslaitoksien tarkastuksista Vastaanottavalla vesihuoltolaitoksella on oikeus esittää jäteveden esikäsittelyvaatimuksia ja jäteveden tarkkailua Jäteveden määrän mittaus ja tarkkailu liitoskohdassa 10

11 Raja-aseman valvonta Teollisuusjätevesiseminaari Helsinki Teollisuusjätevesisopimuksen sisältö Valvontainsinööri Heli Lindberg 11

12 Teollisuusjätevesisopimuksen laatiminen Yhteistyö AVI:n, ELY:n ja kunnan ympäristöviranomaisten kanssa Tarkistetaan lupatilanne ja valvovan viranomaisten toiveet Teollisuusjätevesisopimus voidaan tehdä kiinteistön omistajan tai toiminnanharjoittajan kanssa Toiminnanharjoittajan kanssa tehdystä sopimuksesta tieto kiinteistön omistajalle Kiinteistön omistajan ja toiminnanharjoittajan vastuut ongelmatilanteissa selvitetään ennen sopimuksen tekemistä Toiminnanharjoittajalta voidaan edellyttää kiinteistön omistajan suostumusta Toimintaan tutustuminen ja neuvottelu sopimuksesta Teollisuusjätevesihakemus Teollisuusjätevettä tuottavat tominnot Vuorokautinen toiminta-aika Prosesseissa käytettävät raaka-aineet Asetusten mukaiset aineet Jäteveden määrä ja laatu Jäteveden esikäsittelyn kaaviokuvat Esikäsittelyjärjestelmän mitoitustiedot Virtaaman mittaustapa ja kohta Karttapiirros esim. asemapiirros Näytteenottopaikka Varastoitavien kemikaalien määrät 12

13 Teollisuusjätevesisopimuksen sisältö Sopijapuolien tietojen kirjaus Vesihuoltolaitos: nimi, Y-tunnus, vastaanottava puhdistamo, puhdistamon käyntiosite Toiminnanharjoittaja: nimi, Y-tunnus, toimiala, käyntiosoite, Kiinteistön tiedot: kaupungin osa, kortteli, tontin numero Kiinteistön omistajan tiedot: nimi, postiosoite, liittymissopimuksen numero tai kulutuspaikan numero Teollisuusjätevesisopimuksen yleiset ehdot Sopimuksessa viitataan yleisiin toimitusehtoihin Sopimukseen kirjatut asiat ovat etusijalla sopimuksen liitteenä oleviin asiakirjoihin nähden Sopimuksessa voidaan eritellä ne kohdat, joita yleisissä toimitusehdoissa sovelletaan tai ei sovelleta Erityisehdot tulee aina kirjata, koska niitä sovelletaan ensisijaisesti 13

14 Sopimuksen muuttamisen ehdot HSY:n sopimuspohja Hakemuksen uusiminen Toiminnanharjoittajan on toimitettava vesihuoltolaitokselle uusi hakemus teollisuusjätevesien johtamisesta, mikäli toiminnanharjoittajan toiminta, jätevesien määrä- tai laatu muuttuu tai toiminnanharjoittaja siirtyy toiseen toimipisteeseen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Sopimusehtojen muuttaminen Tämän sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa, mikäli se osoittautuu tarpeelliseksi viemärilaitoksen toiminnan tai vesiensuojelun turvaamiseksi tai mikäli olosuhteet, säädökset tai viranomaisten asettamat velvoitteet merkittävästi muuttuvat. Jäteveden määrä- ja laatu 14

15 Teollisuusjäteveden määrän ja laadun mittaaminen Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa mittaamaan teollisuusjäteveden määrä : Merkittävä osa ostetusta vedestä sitoutuu valmistettaviin tuotteisiin Toiminnanharjoittajan jätevesistä vain osa on teollisuusjätevesiä ja merkittävä osa saniteettivesiä ja teollisuusjätevedet on viemäröity erikseen Toiminnanharjoittaja poistaa valmistusprosessissaan raaka-aineen mukana tullutta vettä, jolloin jätevesimäärä on suurempi kuin myyty vesimäärä Toiminnanharjoittaja käyttää osaksi tai kokonaan omaa vesilähdettä Jäteveden määrä- ja laatu Mikäli jätevesilaskutus perustuu ostettuun vesimäärään, voidaan tuotteeseen menevä osuus hyvittää jätevesilaskutuksessa. Esim. Tuotteeseen menevä osuus on hyvitetty silloin kun tuotteeseen sitoutuu % vedestä. Jätevesimäärä on tällöin mitattu. Esim. Tuotteeseen menevä osuus on mitattu vesimittarilla. Toiminnanharjoittajan arvioitu vuorokautinen tai vuotuinen jätevesimäärä kirjataan sopimukseen. Jäteveden laadulle ja määrälle asetetaan raja-arvoja tapauskohtaisesti Raja-arvoja voidaan asettaa aineen pitoisuudelle ja/tai kuormitukselle 15

16 Esimerkkejä esikäsittelyvaatimuksista Kiintoaineen erotus Rasvan erotus Neutralointi Hajunpoisto Ympäristönsuojeluasetuksen 889/ yleinen vaatimus jätevesien käsittelystä (työturvallisuus, verkko, puhdistamo, liete, viemärilaitoksen laitteet, vesistö) Ympäristönsuojeluasetuksen 169/2000 vaatimus parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käytöstä ennen viemäriverkkoon johtamista. Sopimukseen voidaan kirjata yleisesti: Teollisuusjätevesi esikäsitellään ennen viemäriverkkoon johtamista Tarkkailun mainitseminen sopimuksessa Jäteveden tarkkailuohjelma laaditaan usein erilliseksi liitteeksi Sopimukseen voidaan kirjata: Toiminnanharjoittaja tarkkailee viemäriverkkoon johtamaansa jäteveden määrää ja laatua vesihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla Toiminnanharjoittajan ympäristöluvassa määrätty tarkkailu ja teollisuusjätevesisopimuksen tarkkailu on hyvä yhdistää Sopimukseen voidaan kirjata myös lisätarkkailun tarpeellisuudesta Jätevesitarkkailun kustannusvastuut Analyysituloksien jakelu Toiminnanharjoittajan ja puhdistamon jätevesitarkkailun yhdistäminen, kun teollisuuslaitoksen kuormitus suuri 16

17 Jätevesimaksu Vesihuoltolain mukaan jätevedestä voidaan periä korotettua jätevesimaksua jäteveden laadun ja määrän perusteella Sopimukseen kirjataan korotetusta maksusta: Vesilaitos perii jäteveden käyttömaksua jäteveden määrän perusteella. Jäteveden laadun perusteella käyttömaksu voidaan periä korotettuna. Korotetun jäteveden käyttömaksun suuruuteen vaikuttavat toiminnanharjoittajan jäteveden BHK 7 (orgaaninen aine), kiintoaine-, typpi- ja fosforipitoisuudet Ilmoitusvelvollisuus päästöistä 17

18 Ilmoitusvelvollisuus llmoitusvelvollisuus Sopimukseen kirjataan toimintaohjeet poikkeustilanteissa Poikkeus- ja vaaratilanteista ilmoittaminen Jätevesien määrään- ja laatuun vaikuttavat häiriöt eli päästöt Toiminnan muutoksista ilmoitukset ajoissa Vesihuoltolaitos on myös velvollinen ilmoittamaan häiriöistä Yhteystietojen ilmoittaminen 18

19 Sopimuksen irtisanominen ja sanktiot Vesihuoltolaitos voi irtisanoa sopimuksen mikäli toiminnanharjoittaja ei noudata sopimuksen ehtoja Ennen sopimuksen irtisanomista toiminnanharjoittajalle annetaan kirjallinen huomautus ja mahdollisuus korjata toimintansa ehtojen mukaiseksi Mikäli toiminnanharjoittaja ei kirjallisesta huomautuksesta huolimatta korjaa toimintojaan, voidaan sopimus irtisanoa kirjallisella ilmoituksella Mikäli viemäriin johdettavan jäteveden laatu poikkeaa sopimuksessa asetetuista raja-arvoista ja aiheuttaa haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle, voidaan liittyjä velvoittaa maksamaan sopimussakkoa vesihuoltolaitokselle. Liittyjä on velvollinen korvaamaan ne vahingot, jotka sen toiminnasta ovat aiheutuneet Sanktiot eivät saa olla vaihtoehto tarvittavien esikäsittelyjen järjestämiselle Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika Sopimukseen voidaan kirjata päivämäärä, josta alkaen sopimus on voimassa Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet Sopimukset voivat olla voimassa toistaiseksi Käytännössä on opittu, että sopimuksia on hyvä tarkistaa 3 5 vuoden välein Sopimuksessa nimetään se tuomioistuin, jossa erimielisyydet ratkaistaan On hyvä varmistaa, että oikeuspaikka on Suomessa, kun kyseessä on ulkomainen toiminnanharjoittaja 19

20 Sopimuksien erityisehtoja ja rajaarvoja Esim. väritehdas Tämän sopimuksen erityisehdot koskevat viemäriin johdettavaa esikäsiteltyä teollisuusjätevettä. Jätevesi ei saa viemäriverkkoon johdettaessa sisältää alla lueteltuja aineita enempää kuin seuraavat määrät: Aine, suurin sallittu pitoisuus määrä mg/l g/d sinkki 3,0 150 kupari 2,0 100 kokonaiskromi 1,0 20 kiintoaine 800 kloorivapaat VOC-yhdisteet 3,0 Teollisuusjätevesisopimuksen rajaarvoja Lihajalostus/Leipomot pitoisuus mg/l Kiintoaine 500 Rasva 150 Pintakäsittely pitoisuus mg/l kuorma g/d Nikkeli 0,5 30 Kokonaiskromi 1,0 50 Kupari 2,0 100 Sinkki 3,0 6-arvoinen kromi 0,1 Kokonaissyanidi 0,5 20

21 Esimerkkejä erityisehdoista Erityisehtoja laadittaessa on otettu huomioon teollisuusjäteveden määrä 6000 m 3 vuodessa. Viemäriin johdettavaa teollisuusjäteveden määrää mitataan tehtaan omalla jätevesimittarilla vesihuoltolaitoksen hyväksymällä tavalla. Teollisuusjäteveden esikäsittely on järjestettävä mennessä Metallipitoisten jätevesien laimentaminen pitoisuusrajojen saavuttaminen on kielletty Vesihuoltolaitoksella on oikeus muuttaa tarvittaessa teollisuusjäteveden tarkkailuohjelmaa Teollisuusjätevesi neutraloidaan ja virtaama tasataan Jätevesipumppaamon rasvatukos 21

22 Esimerkkejä erityisehdoista Teollisuuslaitoksella on viemärikuvausvelvoite esim. korkeiden sulfaattipitoisuuksien takia (pintakäsittely) Teollisuuslaitoksen tulee järjestää jätevesimäärän mittaus (värien valmistus) Kalojen käsittelytehtaan erityisehtoja: Rasvanerotinta tulee huoltaa siten, että siitä ei aiheudu rasvaongelmaa jätevesiviemärissä tai hajuhaittoja ympäristössä. Lastauslaiturin ympäristössä tulee huolehtia siitä, että kalatuotteita ei pääse sadevesikaivoihin aiheuttamaan hajuhaittoja sadevesilinjoissa. Styrox-laatikoiden käsittely tulee järjestää niin, että styrox-jätettä ei pääse viemäriin. Yhteenveto Teollisuuslaitoksen, vesihuoltolaitoksen ja ympäristöviranomaisten välistä yhteistyötä ylläpidetään Yhteistyö vesihuoltolaitoksen sisällä tärkeää (verkko, jätevedenpuhdistus) Teollisuuslaitos uskaltaa ilmoittaa jos jokin tehtaalla muuttuu tai viemäripäästö tapahtuu Vesihuoltolaitos ilmoittaa tehtaalle mikäli viemäriverkossa ilmenee sellaisia häiriöitä, joilla on vaikusta tehtaan toimintaan Vesihuoltolaitos tutustuu tehtaan toimintaan Teollisuuslaitos tutustuu jätevedenpuhdistamon toimintaan Yhteystietojen ylläpitäminen Tiedon jakaminen eri osapuolille 22

TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS)

TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS) 1 / 6 TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS) METALLISET OY:N TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMINEN HEINÄVEDEN KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTOON Heinäveden kunta (vesihuoltolaitos) ja Metalliset Oy (liittyjä) ovat tehneet

Lisätiedot

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala...3 1.2 Voimaantulo...3 1.3 Soveltamisjärjestys...3

Lisätiedot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Voimassa 1.9.2004 alkaen 2 VESILAITOSYHDISTYS VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 1 1.1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Marttilan kunnanvaltuuston hyväksymä 28.10.2002 30 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2

Lisätiedot

3 5 / 1 1/ 5 TEOLLISUUSJÄTEVESISOP IM US

3 5 / 1 1/ 5 TEOLLISUUSJÄTEVESISOP IM US 3 5 / 1 1/ 5 TEOLLISUUSJÄTEVESISOP IM US Ta ust a Tällä sopimuksella Berner Oy, Heinäveden tehdas H3 (jäljempänä toiminnanharjoittaja) ja Heinäveden kunta (jäljempänä vesihuoltolaitos) sopivat toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1/14 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys... 3 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Vesihuoltolaitos. Yleiset toimitusehdot. KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9.

Vesihuoltolaitos. Yleiset toimitusehdot. KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9. 0 Vesihuoltolaitos Yleiset toimitusehdot KV 5.6.2003 66 täydennetty KV 22.4.2004 34 täydennetty KV 21.9.2006 48 täydennetty KV 23.9.2010 49 1 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT...

Lisätiedot

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 29.6.2001 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Voimaantulo... 4 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3

Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 1(29) Pohjois-Hartolan vesiosuuskunta, yleiset toimitusehdot...3 Yleiset toimitusehdot... 3 1.1. Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys...3 Määritelmät... 4 1.4. Vesihuoltolaitos...

Lisätiedot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN VESI. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1 (9) 2 (9) 3.

UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN VESI. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1 (9) 2 (9) 3. 1 (9) 2 (9) 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala 1.6 Asiakas Asiakkaalla tarkoitetaan kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot 1 2 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 6 Yleiset toimitusehdot 6 1.1 Soveltamisala 6 1.2 Voimaantulo 6 1.3 Soveltamisjärjestys 6 Määritelmät 6 1.4 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 1 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Näillä vesihuoltolaitoksen yleisillä toimitusehdoilla tarkoitetaan

Lisätiedot

1 YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...1 2 VERKOSTON RAKENTAMINEN JA LIITTYMINEN/LIITTÄMINEN...4 3 SOPIMUS...6 4 MAKSUT...11 5 MITTAUS...

1 YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...1 2 VERKOSTON RAKENTAMINEN JA LIITTYMINEN/LIITTÄMINEN...4 3 SOPIMUS...6 4 MAKSUT...11 5 MITTAUS... HYVÄKSYTTY LEVIN VESIHUOLTO OY:N HALLITUKSESSA 17.5. 2004 SISÄLLYSLUETTELO Luku Sivu 1 YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...1 2 VERKOSTON RAKENTAMINEN JA LIITTYMINEN/LIITTÄMINEN...4 3 SOPIMUS...6 4 MAKSUT...11

Lisätiedot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot Veden ja viemäröinnin toimitusehdot 1/9 Sisällys: 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 2. Liittäminen 3. Sopimus 4. Maksut 5. Mittaus 6. Laskutus 7. Yhtiön toiminta ja keskeytykset 8. Kiinteistön vesihuoltolaitteistot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Pälkäneen kunnan vesihuoltolaitos Käsittely: Tekninen lautakunta 21. 10.2014 104 Kunnanhallitus 13. 11.2014 277 Kunnanvaltuusto 18. 12.2014 65 Sovellettu Vesi-ja

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT ------------------------------------------------------------------------------- 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 1 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella (jäljempänä laitos) on yleiset toimitusehdot,

Lisätiedot

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon

Teollisuuslaitoksen liittäminen viemäriverkkoon TEOLLISUUSJÄTEVESISEMINAARI 16.3.2012 KÄYTÖSSÄ OLEVIA PITOISUUSRAJA-ARVOJA JA RAJOITUSTEN ASETTAMINEN ERI PARAMETREILLE KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY Jukka Lammentausta jukka.lammentausta@kvvy.fi

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

EERO MAKKONEN TEOLLISUUSJÄTEVESIEN SEURANTA JA HALLINTA TAPAUSKOHTEENA JYVÄSKYLÄN SEUTU

EERO MAKKONEN TEOLLISUUSJÄTEVESIEN SEURANTA JA HALLINTA TAPAUSKOHTEENA JYVÄSKYLÄN SEUTU EERO MAKKONEN TEOLLISUUSJÄTEVESIEN SEURANTA JA HALLINTA TAPAUSKOHTEENA JYVÄSKYLÄN SEUTU Diplomityö Tarkastaja: professori Jukka Rintala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

V Vesihuoltolakiopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 1/2002 1

V Vesihuoltolakiopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 1/2002 1 Vesihuoltolakiopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 1/2002 1 2 Julkaisun nimi: Vesihuoltolakiopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Jukka Pekka Tolvanen, Kai Kaatra, Markku

Lisätiedot