3 5 / 1 1/ 5 TEOLLISUUSJÄTEVESISOP IM US

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3 5 / 1 1/ 5 TEOLLISUUSJÄTEVESISOP IM US"

Transkriptio

1 3 5 / 1 1/ 5 TEOLLISUUSJÄTEVESISOP IM US Ta ust a Tällä sopimuksella Berner Oy, Heinäveden tehdas H3 (jäljempänä toiminnanharjoittaja) ja Heinäveden kunta (jäljempänä vesihuoltolaitos) sopivat toiminnanharjoittajan teollisuusjätevesien johtamisesta vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Toiminnanharj oitta j a Nimi: Berner Oy, Heinäveden tehdas H3 Osoite: Kunta ja osa-alue: Heinäveden kunta, Teemasaaren kylä Tila, kortteli määräala: Peräaho RN:o 10:11, Karpalotie 6 Toimiala: Elintarvike Kiinteistön omistaja / liittyjä Heinäveden kunta Yleiset ehdot Tämän sopimuksen lisäksi toiminnanharjoittaja noudattaa kulloinkin voimassa olevia yleisiä toimitusehtoja (Heinäveden kunnan yleiset määräykset viemärilaitokseen liittymisestä / vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot) niiltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole muutoin sovittu. Maksujen osalta sovelletaan perusmaksuna kulloinkin voimassa olevaa vesihuoltolaitoksen jätevesimaksutaksaa korotettuna (tai alennettuna) kohdan poikkeava jätevesitaksa laskentakaavan mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on toimitettava vesihuoltolaitokselle uusi hakemus teollisuusjätevesien johtamiseksi, mikäli yrityksen toiminta tai jätevesien laatu tai määrä muuttuu tai yritys siirtyy toiseen toimipisteeseen vesihuoltolaitoksen toimintaalueella. Hakemus on toimitettava vesihuoltolaitokselle vähintään kahta kuukautta ennen aiottua toiminnan muutosta. Vesihuoltolaitoksella on oikeus muuttaa teollisuusjätevesisopimuksen ehtoja, mikäli se osoitt autuu tarpeellis eksi ves ihuoltol aitoksen toiminn an t ai vesi ens uojelun turvaamiseksi tai mikäli olosuhteet tai viranomaisten asettamat velvoitteet olennaisesti muuttuvat. Erityisehdot Toiminnanharjoittajan prosessijätevesille asetettavat raja -arvot perusteluineen on esitetty seuraavassa taulukossa: T:\2013\Teklan kokoukset\9.4\ei lähetettävät\berner-sopimus etikkatehdas H3, luonnos.docx

2 2 / 5 Suure Raja-arvo Peruste -ph 6-10 Putkistojen korroosio COD Cr Tuntikeskianvo max 7000 mg/l Puhdistamon mahdollinen ylikuormitus ja prosessihäiriö /lupaehtojen rikkominen Toiminnanharjoittajan prosessijätevedet voidaan käsitellä neutralointisäiliössä pitoisuusraja-arvojen saavuttamiseksi. Tarkkailu Toiminnanharjoittaja on velvollinen järjestämään ja kunnossapitämään tilan ja näytteenottovälineet prosessijätevesien määrän ja laadun tarkkailemiseksi. Toiminnanharjoittaja tarkkailee prosessijätevesiä omalla kustannuksellaan. Toiminnanharjoittajan on esitettävä mennessä suunnitelma prosessijätevesien tarkkailusta. Tarkkailu on suoritettava (Heinäveden kunnan ympäristöviranomaisen) ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Esikäsittely Toiminnanharjoittajan prosessijätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla ennen niiden johtamista viemäriverkkoon - viemäriverkon ja puhdistamon työntekijöiden terveyden suojelemiseksi; - viemäriverkon, puhdistamon ja niihin liittyvien laitteiden vaurioitumisen estämiseksi; - jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi; - puhdistamon päästöistä ympäristöön kohdistuvien haittojen estämiseksi sekä; - lietteen turvallisen, ympäristön kannalta hyväksyttävän sijoituksen varmistamiseksi. Toiminnanharjoittaja suunnittelee ja toteuttaa prosessi-, esikäsittely ym toimenpiteensä niin, että tässä sopimuksessa mainitut pitoisuusrajat voidaan saavuttaa. Vesihuoltolaitoksen ja toiminnanharjoittajan vastuu Vesihuoltolaitos vastaa kaikista vesioikeudenlupaansa/ympäristölupaansa perustuvista jätevesien, puhdistamon ja jätevesien purkutilaa koskevista tutkimuksista ja selvityksistä. Osapuolet vastaavat kuitenkin aiheuttamisperiaatteen mukaisesti rannan tai vesialueen omistajalle, haltijalle tai muulle vahingon tai haitan kärsijöille jätevesien päästämisestä mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta. Toiminnanharjoittaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan kaikki ne vahingot, jotka sen teollisuusjätevesien sopimuksen vastaisesta johtamisesta on aiheutunut vesihuoltolaitokselle T:\2013\Teklan kokoukset\9.4\ei lähetettävät\berner-sopimus etikkatehdas 113, luonnos.docx

3 3/ 5 Ilmoitusvelvollisuus Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa vesihuoltolaitokselle viipymättä mahdollisista poikkeus- tai vaaratilanteista ja suunnitteilla olevista toimenpiteistä, jotka saattavat aiheuttaa haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle. Mikäli varotoirenpiteistä huolimatta haitallisia aineita pääsee viemäriin tästä tulee ilmoittaa välittömästi vesihuoltolaitoksen päivystysnumeroon Vesihuoltolaitoksen tulee ilmoittaa toiminnanharjoittajalle vesihuoltolaitoksen kulloinkin voimassa oleva päivystysnumero. Toiminnanharjoittajan ilmoituksen perusteella vesihuoltolaitos voi arvioida päästön haitalliset vaikutukset puhdistusprosessiin ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotta vahingot jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnanharjoittajan tulee nimetä vastuuhenkilö jonka yhteystiedot ilmoitetaan vesihuoltolaitokselle. Vesihuoltolaitos voi k es keytt ää viemäriveden vastaanoton ylivoimaisen esteen vuoksi tai tilapäisesti huoltotyön takia tai ennalta arvaamattomasta syystä ilman velvollisuutta korvata keskeytyksestä mahdollisesti aiheutunut vahinko tai muu edunmenetys. Vesih uolto laito ksen tulee tiedottaa kes keyt yks es tä olosuhteet huomioon ottaen vi ip ymätt ä toiminnanharjoittajalle. Hätä - ja poikkeustilanteisiin valmistautuminen ja toiminta hätätilanteissa Hätätilanteessa, joka on esim. poikkeuksellinen kemikaalivuoto toimitiloissa tai pihaalueilla on välittömästi tehtävä ilmoitus yleiseen hätänumeroon, sekä ilmoitettava hätätilanteesta vesihuoltolaitoksen päivystysnumeroon. Toiminnanharjoittajalla on vahinkotilanteiden varalle kiinteistöllä sammutusjätevesisäiliöt, yhteistilavuus 120 m3. Näihin säiliöihin voidaan johtaa myös mahdolliset kemikaalivuodot. Kemikaalien varastosäiliöt on sijoitettu valumaaltaisiin. Säiliöauton tyhjennys/purku paikka on myös varustettu altaalla. Säiliöalueen valuma-altailta ja säiliöautojen tyhjennyspaikalta on viemäröinti sammutusjätevesisäiliöihin. Sammutusjätevesisäiliöistä neste voidaan poistaa pumppaamalla tai johtaa analysoinnin jälkeen neutralointisäiliöön. Toiminnanharjoittajan hallinnassa olevaan neutralointisäiliöön johdetaan tuotannon pesuvedet. Neutralointisäiliö voidaan sulkea vuodon tai letkurikon tms. tilanteen varalta, jossa suuri määrä kemikaalia voisi päästä viemäriin. Poikkeava jätevesitaksa Toiminnanharjoittajan jätevesimaksusta otetaan huomioon seuraavat tekijät: 1. Prosessijätevedet : tuotantotoiminnassa syntyvät jätevedet (korotettu maksu) 2. Asumajätevesiin rinnastettavat jätevedet (normaali jätevesimaksu) Tuotteisiin sitoutunut vesimäärä (vähennetään jätevesimaksusta) T:\2013\Teklan kokoukset\9.4\ei lähetettävät\berner-sopimus etikkatehdas H3, luonnos.docx

4 4/ 5 4. Jäähdytysvesi ja käänteisosmoosin huuhdevesi (vähennetään jätevesimaksusta), mikäli niitä ei johdeta viemäriin Toiminnanharjoittajan vesihuoltolaitoksen viemäriin johtamista prosessijätevesistä peritään jäteveden poikkeuksellisen laadun perusteella korotettua jätevesimaksua (k), joka lasketaan seuraavan kaavan perusteella: k = a * K * I C l * cod C O D kaava 1 missä: a = 0,50 (jätevedenpuhdistuksen osuus vesihuoltolaitoksen kustannuksista, loput pääasiassa viemäröintiä) CI = 0, 4 5 COD: n osuus jätevedenpuhdistuskustannuksista cod = teollisuusjäteveden CODc,-arvo, mg/1 COD = vertailuarvo, CODc arvo, mg/l 600 mg/1 (vastaa tavanomaista jätevettä) K Jätevesimaksun laskennassa käytetään pitkäaikaista (12 kk) prosessijätevesien CODCr arvoa. Poikkeava jätevesimaksu lasketaan prosessivesille mittausten perusteella. Toiminnanharjoittajan toiminnasta aiheutuvista vesihuoltolaitoksen puhdistamon toimintahäiriöistä veloitetaan kertaluontoinen maksu puhdistamolle aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Toimintahäiriöitä voivat olla esimerkiksi tensideistä johtuva vaahtoaminen tai korkeasta hapenkulutuksesta johtuva prosessin häiriintyminen. Erimielisyydet Tämän sopimuksen erimielisyydet ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Etelä-Savon käräjäoikeus. Sopimuksen tarkastaminen Sopimusehtojen tarkistaminen voidaan saattaa vireille jommankumman osapuolen kirjallisesta vaatimuksesta. Sopimuksen voimassaolo T:\2013\Teklan kokoukset\9.4\ei lähetettävät\berner-sopimus etikkatehdas H3, luonnos.docx

5 5/ 5 Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samansisältöistä kappaletta yksi kummallekin sopijaosapuolelle. Sopimus astuu voimaan, kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus sitoo vesihuoltolaitosta (Heinäveden kuntaa) sen jälkeen, kun asiaa koskeva kunnan tämän sopimuksen hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Sopimuksen siirtäminen Heinäveden kunnalla on oikeus siirtää tämä sopimus Heinäveden kunnan kokonaan omistamalle osakeyhtiölle, mikäli kunta muuttaa vesihuoltolaitoksen organisointia siirtämällä vesihuoltolaitoksen toimintoja em. osakeyhtiön vastattavaksi. Organisoinnin muutoksista ja sopimuksen siirtämisestä on ilmoitettava toiminnanharjoittajalle hyvissä ajoin ennen em. muutosten tekemistä tai sopimuksen siirtämistä. Sopimuksen irtisanominen Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi vuosi. Sopimus voidaan irtisanoa yleisissä määräyksissä /yleisissä toimitusehdoissa mainittujen ehtojen mukaisesti. Liitteet Karttaliite teollisuustontista Yleiset määräykset / yleiset toimitusehdot Heinävedellä päivänä kuuta 2013 HEINÄVEDEN KUNTA BERNER OY, HEINÄVEDEN TEHDAS H3 nimenselvennys asema yrityksessä nimenselvennys asema yrityksessä T:\2013\Teklan kokoukset\9.4\ei lähetettävät \BERNER -sopimus etikkatehdas H3, Iuonnos.docx

TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS)

TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS) 1 / 6 TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS (LUONNOS) METALLISET OY:N TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMINEN HEINÄVEDEN KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTOON Heinäveden kunta (vesihuoltolaitos) ja Metalliset Oy (liittyjä) ovat tehneet

Lisätiedot

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT NOKIAN VESI OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Voimaantulo... 3 1.3 Soveltamisjärjestys... 3 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1.2012 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN sivu 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT Yleiset toimitusehdot 1.1 Soveltamisala Vesihuoltolaitoksella

Lisätiedot

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2

Lisätiedot

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT

Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT Pietarsaaren Vesi YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...3 YLEISET TOIMITUSEHDOT 1.1 Soveltamisala...3 1.2 Voimaantulo...3 1.3 Soveltamisjärjestys...3

Lisätiedot

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT

VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT VESIHUOLLON YLEISET TOIMITUSEHDOT Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 29.6.2001 2 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 4 YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2 Voimaantulo... 4 1.3 Soveltamisjärjestys...

Lisätiedot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Raision kaupungin vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot Voimassa 1.9.2004 alkaen 2 VESILAITOSYHDISTYS VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT... 1 1.1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Marttilan kunnanvaltuuston hyväksymä 28.10.2002 30 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT YLEISET TOIMITUSEHDOT... 4 1.1 Soveltamisala... 4 1.2

Lisätiedot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot

Veden ja viemäröinnin toimitusehdot Veden ja viemäröinnin toimitusehdot 1/9 Sisällys: 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät 2. Liittäminen 3. Sopimus 4. Maksut 5. Mittaus 6. Laskutus 7. Yhtiön toiminta ja keskeytykset 8. Kiinteistön vesihuoltolaitteistot

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite Vesi 16 KANGASALAN KUNTA KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KANGASALAN KUNTA 1 KUHMALAHDEN VESILAITOS VESILAITOKSEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET TOIMITUSEHDOT JA MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot

HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot HSY:n vesihuollon yleiset toimitusehdot alkaen 1.5.2015 Sisältö 1. Yleiset toimitusehdot ja määritelmät Yleiset toimitusehdot 5 1.1 Soveltamisala 5 1.2 Voimaantulo 5 1.3 Soveltamisjärjestys 5 Määritelmät

Lisätiedot

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1 Kunnanvaltuuston 23.10.2013 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2014 1 YLEISTÄ 1.1 laitostoiminnan kustannusten kattamiseksi kunta perii laitokseen liittymisestä ja laitoksen käytöstä huoltolain (119/2001)

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP OY HERRFORS AB KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen... 1 2. Lämmön siirtäminen asiakkaalle ja lämmön laatu... 2 3. Tilausvesivirta/tilausteho... 2 4. Lämmönmyyjän johdot ja

Lisätiedot

1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2. 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2. 3.2 Omakotitalo...

1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2. 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2. 3.2 Omakotitalo... Erityisehdot 1 Sisällysluettelo 1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2 3.2 Omakotitalo... 3 4 RAHOITUSMALLIN ERITYISEHDOT...

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS

SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS Liite 1 SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa kerrotaan mihin sääntöihin Synkka Laatu (myöhemmin laadunvarmistuspalvelu) perustuu, mitkä ovat asiakkuuden edellytykset ja kuinka

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki 1(6) V U O K R A S O P I M U S 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Onnenlähde Y-tunnus 2155834-5 Televisiokatu 1 00240 Helsinki Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 050 576 7511 2. Vuokralainen Parikkalan kunta

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat

Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymät ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 129/12/1 Dnro PSAVI/75/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Romuajoneuvojen vastaanottoa ja varastointia koskevan ympäristöluvan muuttaminen, Kiiminki Päätös

Lisätiedot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot

Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy MAAKAASU Liittymisehdot Verkkopalveluehdot Toimitusehdot Myyntiehdot Lempäälän Lämpö Oy 15.6.2005 MAAKAASUN LIITTYMISEHDOT 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä maakaasun liittymisehtoja

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot