VAPAALK 62 Kaupunginhallitus Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAPAALK 62 Kaupunginhallitus 23.06.2014 311 Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen"

Transkriptio

1 Vapaa-aikalautakunta Tiedoksi VAPAALK 62 Kaupunginhallitus Rakennemuutosohjelman selvitysten toimeen pa no KH 311 KH Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa on hyväksytty rakennemuutosohjelmaan liittyvänä 21 selvitystehtävää. Tuottajan neu vot te lukun ta lisäsi tehtäviä vielä neljällä, joten selvityskohteita on kaikkiaan 25. Sel vityk sis tä 22 valmistui aikataulun mukaisesti mennessä. Taloustoimikunta käsitteli selvitystehtävien tilannetta maaliskuussa ja valmiita selvityksiä Taloustoimikunta pitää tärkeänä rakennemuutostyön jatkamista ja sen tavoitteiden toteuttamista. Kuluvan vuoden talousarviossa on pysyt tä vä, sillä vuoden 2015 talousarvion saaminen lähellekään tasapainoa on erittäin vaativa tehtävä. Taloudessa on vuosina jo aiemmin arvioitu noin 10 milj. vuositason vaje. Rakennemuutosten lisäksi merkittävää kustannusten säästöä voi saavuttaa yksin ker tais ta mal la prosesseja ja menettelytapoja. Kuluvalle vuodelle on selvitysten arvioitu tuottavan 1 milj. säästöt. Val mis tu neiden selvitysten perusteella voidaan arvioida, että säästöä kertyy noin 0,2 milj.. Vuonna 2015 olisi mahdollisuus saada aikaan runsaan 4 milj. säästö ja vuonna 2016 noin 7 milj. säästö. Säästöt eivät kuitenkaan toteudu itsestään. Niiden toteut ta mi nen edellyttää päätöksiä asianomaisissa toimielimissä sekä huolellista ja pitkäjänteistä toimeenpanoa. Selvitykset ovat luettavissa kaupungin internet -sivuilta osoitteesta Valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää pyytää selvityksistä tuottajan neuvottelukunnan lausunnon mennessä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa kuhunkin selvitykseen erikseen ja niiden toteuttamiseen sekä myös siihen, millä tavoin kuluvan vuoden tavoitteesta puut tu va 0,8 milj. säästö olisi toteutettavissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2 TUOTNK 24 Tuottajan neuvottelukunta ja tuotantolautakunnat sekä liiketoiminnan joh tokun ta käsittelivät iltakoulussa alustavasti rakennemuutosselvityksiä. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti tuottajan neuvottelu kun ta antaa lausuntonsa ottaen kantaa kuhunkin selvitykseen erikseen ja niiden toteuttamiseen. Lausunnot ovat liitteessä jokaisen selvityksen kohdalla. Rakennemuutosohjelman toimenpiteet ovat pääosin sellaisia, joiden toi min nal linen ja taloudellinen hyöty syntyy pitemmän ajan kuluessa ja edellyttää pää tök siä asianomaisissa toimielimissä ja vahvaa toimeenpanoa. Tämä periaate konk re tisoi tuu myös siinä, että näistä ohjelmista on arvioitu syntyvän kus tan nus sääs töä vuonna 2014 vain 0,2 milj., mihin arvioon tuottajan neuvottelukunta yhtyy. Kaupunginhallitus edellyttää päätöksessään tuottajan neuvottelukunnan kannan ot toa, miten kuluvan vuoden säästötavoitteesta puuttuva 0,8 milj. euroa voidaan toteuttaa. Tuottajan neuvottelukunnan näkemyksen mukaan ennen kesälomia tilaajien ja tuottajien pitää yhdessä arvioida puuttuvan 0,8 miljoonan säästön lisäksi kaupun gin vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja mahdolliset lisäsäästöt, jotta toi men pi tei siin päästään ennen syksyä. Mahdolliset toimenpiteet: tilaaja-tuottaja-neuvottelussa selvitetään miten tilausta voidaan pienentää keskuksilta edellytetään esitykset säästötoimenpiteistä tarkennetaan mitä rakennemuutosselvitysten osioita voidaan aikaistaa neuvottelu PKSSK:n kanssa erityisesti yhteispäivystyksen kustannuksista Valmistelija: tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen Tuotantojohtajan päätösehdotus: Tuottajan neuvottelukunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon ra ken nemuu tos sel vi tyk sis tä. Lisäksi tuottajan neuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että ennen kesä lo mia tilaajien ja tuottajien pitää yhdessä arvioida puuttuvan 0,8 miljoonan säästön lisäksi kaupungin vuoden 2014 talousarvion toteutuminen ja mahdolliset lisäsäästöt, jotta toimenpiteisiin päästään ennen syksyä. Mahdollisina toi men pi tei nä: tilaaja-tuottaja-neuvottelussa selvitetään miten tilausta voidaan pienentää keskuksilta edellytetään esitykset säästötoimenpiteistä tarkennetaan mitä rakennemuutosselvitysten osioita voidaan aikaistaa neuvottelu PKSSK:n kanssa erityisesti yhteispäivystyksen kustannuksista Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Selvitysten kohteet ja niiden talousvaikutukset ovat eri mittaisia. Talouden hal-

3 lin nan kannalta kaikki ne toimenpiteet, jotka vähentävät kustannuksia tai niiden kas vua, ovat tarpeellisia. Talousvaikutukset huomioidaan vuoden 2015 ta lous arvios sa ja vuosien taloussuunnitelmassa. Talousvaikutukset ovat net tovai ku tuk sia verrattuna siihen, ettei näitä toimenpiteitä tehdä. Tarvittavat päätökset tehdään asianomaisissa toimivaltaisissa viranomaisissa siten, että tavoitellut talousvaikutukset voidaan toteuttaa ajallisesti ja mää räl li sesti. Esitettävien toimenpiteiden talousvaikutukset ovat vuonna 2015 yhteensä noin 4 milj. ja vuonna 2016 noin 7 milj.. Tuottajan neuvottelukunta esitti kokouksessaan vaihtoehtoisia toimen pi tei tä puuttuvan säästön toteuttamiseksi. Tilaaja-tuottaja -neuvot te lus sa on arvioitu toimenpiteitä ja päädytty yhteisesti esittämään sääs tö pa ket tia. Viiden kuukauden toteutumaan perustuen keskusten johtajat, konsernihallinto sekä lupa- ja viranomaisyksiköt ovat sitoutuneet tavoittelemaan seuraavia, yhteen sä säästöjä kuluvana vuonna: - sosiaali- ja terveyskeskus päivähoito kaupunkirakenneyksikkö vapaa-aikakeskus lupa- ja viranomaisyksiköt tekninen keskus konsernihallinto Sosiaali- ja terveyskeskuksen säästö kohdentuu pääosin terveydenhuoltoon ja hoitoon ja hoivaan. Erikoissairaanhoito ylittynee, samoin sosiaalipalvelut ainakin joiltakin osin. Konsernihallinnon säästö koostuu pääosin ke hit tä mis han ke mää rära hois ta uuden rakennerahastokauden viivästyneen käynnistymisen johdosta. valmistelija: talous- ja strategiajohtaja Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kunkin selvityksen osalta tarvittavat päätökset tehdään asianomaisissa toimivaltaisissa viranomaisissa ja että selvitysten osalta edetään seuraavasti: 1. Matonpesupaikat, viljelypalstat ja koirapuistot yhdistysten tai muun 3.sektorin hoidettaviksi Valmistelua jatketaan esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi siten, että vuoden 2015 tasossa säästövaikutus on euroa. Uutena toimenpiteenä har kitaan talkoorahan käyttöönottoa. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja 2. Venesatamien ja -valkamien siirto Saimaan Satamat Oy:lle

4 Olemassa olevien pienvenesatamien ylläpito ja vuokraus siirretään so pi muk sel la kau pun gin 100 %:sti omistamalle Saimaan Satamat Oy:lle lukien. Säästö vai ku tus on /v. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja 3. Puistojen ja katujen hoidon tuottavuuden parantaminen 20 %:lla Tuottavuustavoitteesta ( ) vuonna 2014 on toteutettu Vuonna 2015 säästö kasvaa :oon, josta ulkoa ostettavien palvelujen säästö on ja teknisen keskuksen rakennemuutoksen avulla saatavaa säästöä on Vuonna 2016 vastaavat luvut ovat ja Valmisteluvastuu: tekninen johtaja 4. Logistiikkakeskuksen perustaminen tekniseen keskukseen Kaupungin järjestämien kuljetusten arvo on 7,5 milj.. Kuljetuksia järjestetään kaikissa keskuksissa ja lisäksi kaupunkirakenneyksikössä. Tekniseen keskukseen perustetaan lukien logistiikkakeskus sel vi tyk seen sisältyvien ehdotusten mukaisesti. Toimenpiteellä saavutetaan välitöntä sääs töä vuonna 2015 ja vuonna Säästöpotentiaaliksi voi daan muutaman vuoden tähtäimellä arvioidaan vähintään 5 %. Valmisteluvastuu: teknisen keskuksen johtaja 5. Lupa- ja viranomaismaksutulojen tarkistus Esitetyt talousvaikutukset toteutetaan taksapäätöksin. Vaikutus vuonna 2015 on ja vuonna Valmisteluvastuu: rakennustarkastaja, ympäristönsuojelupäällikkö 6. Esiopetuksen siirto kokonaan varhaiskasvatukseen ja toimintamallin ke hit tämi nen Esiopetuksen järjestämisessä edetään selvityksessä esitetyllä tavalla. Uusi toimin ta mal li käyttöön Pilottien perustella selvitetään talousvaikutukset. Valmisteluvastuu: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja, päivähoidon johtaja 7. Konservatorion, orkesterin ja kansalaisopiston yhteistoiminnan taloudelliset ja toiminnalliset synergiaedut, rahoitusmallit, orkesterin koko ja toimintamuoto Selvityksessä ei ole löydetty säästömahdollisuuksia ilman tasoleikkauksia. Konservatoriolle etsitään vaihtoehtoiset, kustannustehokkaat toimitilat, jolloin vältetään nykyisten tilojen kalliilta peruskorjaukselta. Musiikkitoimijoiden välistä yhteistyötä tiivistetään. Valtakunnan hallituksen rakennepaketin vaikutukset musiikin ammatilliseen koulutuksen järjestämiseen voivat vaikuttaa kon ser va to-

5 rion tulevaisuuteen. Valmisteluvastuu: varkon tilaajajohtaja, tilakeskuksen johtaja, konservatorion rehtori 8. Peruskoulu- ja lukioverkon kriteerien tarkistaminen Peruskouluja tarkastellaan yhtenäisinä peruskouluina. Tarkemmat perusteet ja kriteerit on esitetty selvityksessä. Tuupovaaran yläkoulu lakkautetaan lukien ellei ala- ja yläkoulun yh tenäis kou lu toi min nal la saada vähintään yhtä suuria säästöjä ja toiminnallisia hyöty jä. Vuonna 2016 säästö on ja vuonna 2017 säästö on Pyhäselän lukion kustannus oppilasta kohden on lähes 70 % kalliimpi kuin kaupun gin muissa lukioissa ja ilman kiinteistökustannuksia noin 45 % kalliimpi. Lu kio saa pienten lukioiden lisävaltionosuutta noin vuosi. Jos pienten lu kioiden lisävaltionosuus poistuu, Pyhäselän lukion toiminnan jatkaminen ar vioi daan uudelleen. Valmisteluvastuu: varhaiskasvatus- ja koulutusjohtaja 9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitoa ja hoivaa koskevan ohjelmaluonnoksen laskennallisten ja muiden säästöjen vaatima toimenpidesuunnittelu Selvityksessä esitetty palvelurakennemuutos toteutetaan. Taloudellinen vai kutus on 6,2 m vuoden 2017 tasossa. Tehostetun palveluasumisen vuokrasubventio puretaan asteittain vuodesta 2015 alkaen. Molemmat toimenpiteet huomioiden vuonna 2015 säästövaikutus on noin 1,1 milj. ja vuonna 2016 noin 2,5 milj. Valmisteluvastuu: sosiaali- ja terveysjohtaja 10. Työllistämisyksikön perustaminen ja organisointi Työllistämisyksikkö perustetaan lukien konsernihallintoon. Yksikön johta ja rekrytoidaan syksyllä Yksiköllä tavoitellaan 5 % säästöjä työ mark ki natu ki ku lui hin vuonna 2015 ja 10 % säästöjä vuonna Valmisteluvastuu: henkilöstöjohtaja 11. Pärnävaara vai Lykynlampi Kaupunkiseudulla on kaksi hiihtokeskusta, jotka soveltuvat kilpaurheiluun. Kontio lah den ampumahiihtokeskus on näistä näkyvämpi ja kansainvälinen ja sen vaiku tus matkailu- ja majoitustoimintaan on merkittävämpi. Lykynlampi on las ten ja perheiden hiihtokeskus.

6 Joensuun kaupunki luopuu Pärnävaaran hiihtokeskuksen rahoittamisesta ja ir tisa noo hiihtokeskusta koskevan Joensuun kaupungin ja Liperin kunnan välisen sopi muk sen mennessä. Säästö vuositasolla Lykynlammen latuverkosto säilytetään ja alueen muuta toimintaa kehitetään. Kiinteistö myydään ehdolla, että edellä mainitut tavoitteet voidaan toteuttaa. Valmisteluvastuu: vapaa-aikakeskuksen johtaja 12. Latuverkosto ja latujen hoitotaso Rakennemuutosta toteutetaan vähentämällä henkilöstöä eläköitymisen kautta 1,5 htv. Säästövaikutus vuodesta 2015 alkaen. Valmisteluvastuu: vapaa-aikakeskuksen johtaja 13. Areenan tilanneselvitys sisältäen mm. myynnin ja yhtiöittämisen Mehtimäen alueen liikunta- ja tapahtumatoiminnot sijoitetaan ja keskitetään perus tet ta vaan Mehtimäen liikunta- ja tapahtumakeskukseen, josta tehdään net toyk sik kö vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Keskuksen toiminnallisen ja taloudellisen suunnitelman tulee olla valmis mennessä. Valmisteluvastuu: vapaa-aikakeskuksen johtaja 14. Nuorisotilojen määrä ja verkosto ottaen huomioon kaupungin toimitilojen teho kas käyttö ja mahdolliset uudet toimintamallit Nuorisotiloja on tarkasteltava osana kunkin alueen palveluverkostoa ja alueen tilo jen kokonaisuutta. Tavoitteena on vähentää kaupungin hallinnassa olevaa tilamää rää. Valmisteluvastuu: vapaa-aikakeskuksen johtaja 15. Pohjois-Karjalan museon sijoittaminen Taidemuseon tiloihin Kaupunkikeskustan kortteleiden kehittämistä jatketaan. Pohjois-Karjalan mu seo pyritään sijoittamaan Taidemuseon yhteyteen keskipitkällä aikavälillä. Valmisteluvastuu: vapaa-aikakeskuksen johtaja 16. Teknisen keskuksen rakennemuutokset Esitetyt muutokset toteutetaan selvityksen mukaisesti ja tuotannon neuvottelukun nan lisäyksillä. Säästövaikutus vuosina yhteensä Valmisteluvastuu: teknisen keskuksen johtaja

7 17. Toimitilojen vähentäminen Tilakeskus laatii vuosille pitkäjänteisen tilojen vähentämisohjelman yhteistyössä keskusten kanssa. Ohjelma liitetään vuosien ta lous ar vioon ja taloussuunnitelmaan. Tiloja vähennetään vuosina vähintään m2, joka vastaa noin 2 milj. menosäästöä. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja 18. Henkilöstömäärän vähentäminen eläköitymistä hyödyntämällä Selvityksessä esitetty vähentämisohjelma toteutetaan vuosittaisilla henkilöstösuun ni tel man tarkistuksilla. Tarkistukset kytketään talousarvion valmisteluun. Henkilöstömäärä on sidoksissa palvelu- ja toimipisteverkkoratkaisuihin. Vuonna 2015 säästö on vuoteen 2014 verrattuna ja vuonna 2016 vastaa vas ti Valmisteluvastuu: henkilöstöjohtaja 19. Energiansäästöohjelma Tilojen hankinnassa ja peruskorjauksessa nostetaan energiatehokkuus yhdeksi keskeiseksi tekijäksi. Kiinteistöjen käyttäjiä ohjeistetaan energiansäästöön. Käynnistetty ESCO-hanke toteutetaan. Valmisteluvastuu: tilakeskuksen johtaja 20. Kirjastoverkkoselvitys Selvityksessä esitetyt toimenpiteet tilamäärän vähentämiseksi toteutetaan. Selvitetään yhteispalvelupisteiden sijoittaminen kirjastojen yhteyteen. Valmisteluvastuu: vapaa-aikakeskuksen johtaja 21. Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen selvittäminen Selvityksen mukaan merkittävä osa toimistopalveluista on kaupungin sisäisiä hankintoja (talouspalvelut, palkanlaskenta jne.) Rakentamisen valvontaan kohdistuvien asiantuntijapalvelujen osalta on käynnistet ty konsernitason selvittely konsernin omien valvojien rekrytoimiseksi. 22. Kaupungin tehostetun palveluasumisen yksiköiden vuokrien ja määräytymispe rus tei den tarkistaminen

8 Käsitelty kohdassa Asiakasmaksutiimiin tehtävien mahdollinen laajentaminen päivähoitoon Selvitys mennessä ja päätös tuottajan neuvottelukunnassa mennessä. Valmisteluvastuu: tuotantojohtaja 24. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten opetusjärjestelyt Selvitys mennessä. Selvityksestä vastaa varhaiskasvatus- ja kou lu tusjoh ta ja. Linjauspäätös tuottajan neuvottelukunnassa mennessä. 25. Selvitys yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksista palvelutuotannossa Selvitys mennessä Valmisteluvastuu: tuotantojohtaja Selvitysten toimeenpanossa huomioidaan tarpeellisilta osin tuot ta jan neu vot telu kun nan kokouksessaan antama lausunto. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tilaaja-tuottaja -neuvottelujen pe rus teel la pyritään vakavasti toteuttamaan seuraavat säästöt kuluvana vuonna: - sosiaali- ja terveyskeskus päivähoito kaupunkirakenneyksikkö vapaa-aikakeskus lupa- ja viranomaisyksiköt tekninen keskus konsernihallinto Päätös: Keskustelun aikana Anni Järvinen esitti asian jättämistä kokonaisuudessaan pöydälle. Marjatta Räty kannatti Järvisen esitystä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin suorittaa asiassa kättennostoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, otka kannattavat pöydällepanoa äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä (Kauppinen, Törmälä, Paukku, Heikura, Wihonen, Keskisalo, Heinonen, H Räty) ja 3 EI -ääntä (Järvinen, M Räty, Tahvanainen). Kaupunginhallitus päätti siten jatkaa asian käsittelyä. Merkittiin pöytäkirjaan Anni Järvisen seuraava kirjallinen eriävä mielipide: "Kaupunginhallituksen jäsenille ei esitelty asiaa, eikä asiaa koskeviin kysymyksiin vastattu ollenkaan. Tämän vuoksi asia olisi pitänyt jättää pöydälle ja asiaan olisi

9 pitänyt palata seuraavassa kokouksessa asiallisen esittelyn kanssa." Merkittiin pöytäkirjaan seuraava Marjatta Rädyn kirjallinen eriävä mielipide: "Esitin, että asia olisi pitänyt jättää elokuun kokoukseen, koska ra ken ne muu tosoh jel man toimenpiteistä ja säästövaikutuksista ei ollut riittävää esittelyä. Asiat jois ta päätimme useimmat perustuivat olettamuksiin ei tosiasioihin eikä las kettui hin säästöihin. Suurta osaa asioista ei mielestäni osattu riittävästi tai edes ollen kaan perustella. Vastuutonta hallitustyöskentelyä." Puheenjohtajan esityksestä päätettiin yksimielisesti käsitellä ra ken ne muu tos ohjel ma kohta kohdalta läpi. Rakennemuutosohjelma käsiteltiin ja päätettiin hyväksyä kaupunginjohtajan päätösehdotus kohdittain seuraavasti jatkossa esitetyin muutoksin ja täsmennyksin: 1. Asian valmistelu jatkuu siten täydennettynä, että selvitetään tehtävien hoito myös perustettavan työllisyysyksikön alla. 2. Asian valmistelu jatkuu. Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen ei esteellisenä Saimaan Satamat Oy:n hallituksen jäsenyyden vuoksi osallistunut asian käsittelyyn. Pöytäkirjaa piti tältä osin kaupunginjohtaja. 3. Asian valmistelu jatkuu. Kaupunginhallitus totesi, että tuottavuutta parannettaessa lähtökohtana on että laatutasoa pidetään yllä. 4. Asian valmistelu jatkuu. 5. Asian valmistelu jatkuu. 6. Asian valmistelu jatkuu. 7. Asian valmistelu jatkuu. Keskustelun aikana Aino Heikura esitti kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poiketen, että Tuupovaarassa säästöjä ja toiminnallisia hyötyjä tavoitellaan yhtenäiskoulutoiminnalla. Anssi Törmälä kannatti Heikuran esitystä. Asiassa suoritettiin puheenjohtajan esityksestä kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Heikuran esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI ääntä. Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Aino Heikuran esityksen. Anssi Törmälä esitti kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poiketen, että Pyhäselän lukion osalta toiminnan jatkamista arvioidaan uudelleen vasta, kun lukiotoiminnan järjestämistä koskevista uusista säädöksistä on päätetty. Pentti Keskisalo ym. kannattivat esitystä.

10 Asiassa suoritettiin puheenjohtajan esityksestä kättennostoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Törmälä esitystä äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 JAA -ääntä ja 11 EI ääntä. Kaupunginhallitus päätti siten hyväksyä Anssi Törmälän esityksen. Asian valmistelua päätetiin siten jatkaa edellä selostetulla tavalla. Juha Mustonen poistui kokouksesta tässä vaiheessa. 9. Asian valmistelu jatkuu. 10. Asian valmistelu jatkuu. 11. Asian valmistelu jatkuu. 12. Asian valmistelu jatkuu. 13. Asian valmistelu jatkuu. 14. Asian valmistelu jatkuu. 15. Asian valmistelu jatkuu. 16. Asian valmistelu jatkuu. 17. Asian valmistelu jatkuu. Lisättiin yksimielisesti valmistelijaksi kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta myös tilatyöryhmän puheenjohtaja Anu Näätänen. Saara Paukku poistui kokouksesta tässä vaiheessa. 18. Asian valmistelu jatkuu. 19. Asian valmistelu jatkuu. 20. Asian valmistelu jatkuu. 21. Asian valmistelu jatkuu. Merkittiin kaupunginjohtajan muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti valmisteluvastuu talous- ja strategiajohtajalle ja määräaika men nes sä. Säästötavoite asetetaan valmistelun yhteydessä. 22. Asian valmistelu jatkuu. 23. Asian valmistelu jatkuu.

11 24. Asian valmistelu jatkuu. 25. Asian valmistelu jatkuu. Säästötavoitteet vuodelle 2014 hyväksyttiin yksimielisesti ja valmistelu tältä pohjalta jatkuu Tuotantolautakuntien näkemykset palveluohjelmien toimeenpano-ohjelmiin Kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 104) Joensuun kaupungin strategian Strategiaa toteutetaan palveluohjelmilla ja talousarviolla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ( 34) palveluohjelmat. Palveluohjelmat tar ken ne taan toimeenpano-ohjelmalla. Kaupunginhallitus päätti ( 283) pyytää palveluohjelmien toi meen pano-oh jel mas ta tuottajan neuvottelukunnan lausunnon. Tuottajan neu vot te lukun ta antaa lausunnon kokouksessaan. Tuottajan neuvottelukunnan lau sun nos sa otetaan huomioon tuotantolautakuntien elokuun kokouksissa esille tuo dut näkemykset. Palveluohjelma liitteenä Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut kielteiset päätökset Vilinää mu seoi hin -hank keel le ja APAJA -hankkeelle Kaupunginjohtaja on päätöksillään päättänyt solmia Josba ry:n kanssa yhteistyösopimuksen kaudel le päättänyt solmia Pohjois-Karjalan Liiga-Riento ry:n kanssa yhteis työ so pi muk sen kaudelle päättänyt solmia Joensuun Kataja ry:n/katajabasketin kanssa yh teis työ so pi muk sen kaudelle päättänyt solmia NiceTeam Joensuu ry:n kanssa yh teis työ so pimuk sen kaudelle päättänyt Katujunan liikennöintituki vuonna päättänyt Vossikkatoiminnan avustaminen v Itä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää val tion avustus ta vuodelle 2014 maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla ja päät tä nyt muuttaa tekemäänsä päätöstä niin, että vuodelle 2014 myön ne tys tä avustusmäärästä vähennetään vuonna 2013 käyttämättä jäänyt 942,32 euron valtionavustus Nuorisopalvelut keräsi verkkokaupan kautta leirin ostaneilta huoltajilta pa lautet ta loma-ajan toiminnasta. Kysyimme myös arviota verkkokaupan toi mi vuu-

12 des ta se kä kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Vastaajista 19/52 piti il moit tautu mis ta erittäin hyvänä ja 28/52 hyvänä. Kyselyn tulokset liitteessä. Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2010 96 Kaupunginvaltuusto 14.06.2010 AIKA 14.06.2010 klo 19:00-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot