SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA TOIMIELIMITTÄIN ARVIO KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA MUUT TALOUDEN JA TOIMINNAN ARVIOT TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KAUPUNKITASOLLA TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TUNNUSLUKUVERTAILUA SUHTEESSA LÄHIKUNTIIN MUUT TOIMINNAN ARVIOT YHTEENVETO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 17 LIITTEET 19 1

3 1. Puheenjohtajan katsaus Vuoden 2009 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Vuoden toisessa kokouksessaan valtuusto hyväksyi muutetun investointisuunnitelman, sekä käyttötalouden muutokset, jotka sisälsivät 3% säästötavoitteen kaikille hallintokunnille. Päätöksiä edelsivät poliittisten ryhmien neuvottelut, joiden myötä päätettiin henkilöstön vapaaehtoisista lomautuksista vuonna 2009 ja valtuutettiin lautakuntataso ehdottamaan säästökohteita. Päätösten yhteydessä kaupunkistrategian toiminnallisia tavoitteita ei muutettu. Keskusteluja käytiin toiminnan riittävyydestä suhteessa taloudellisiin paineisiin. Investoinneista vuodelta 2009 leikattiin valtuuston päätöksellä 2 milj. euroa, käyttötalouden menojen leikkaus merkitsi noin 4.1 milj. euron pudotusta. Päätöksissä korostettiin toimitilojen käytön tehokkuuden lisäämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa eri työyksiköissä kaupunginvaltuusto oli myöntänyt Asuntilan koulun laajennukseen euroa, kaupunginhallitus esitti valtuustolle summan poistamista kokouksessa. Valtuustossa hallituksen kanta voitti yhdellä äänellä. Valtuustossa jätettiin ponsi siitä, että kaikki Asuntila-Veittijärven tilanahtauteen liittyvät kustannukset dokumentoidaan. Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin toinen muutostalousarvio, jossa tarkistettiin investointeja eurolla ja käyttötalouteen osoitettiin lisämäärärahoja noin 4 milj. euroa. Säästöjen toteutumisen arvioinnin haasteena on se, että syksyn toisessa muutostalousarviossa palautettiin määrärahoja. Säästöt yhdistettynä kaupungin tulospalkkausjärjestelmään ovat myös herättäneet kysymyksiä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on ollut yleisten tavoitteiden lisäksi arvioida, miten säästöt toteutuivat, sekä minkälaisia vaikutuksia valtuuston päätöksillä on ollut kuntalaisten palveluihin. Kuru liittyi Ylöjärveen vuonna 2009, mikä osaltaan kuvaa kaupungin toimintojen haasteellisuutta henkilöstölle. Tarkastuslautakunta on kehittänyt toimintaansa siten, että lautakunta painottaa toiminnallisten tavoitteiden arviointia. Koko kauden arviointiohjelma annettiin valtuustolle tiedoksi Lautakunta haluaa arviointikertomuksessa kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko olennaisimmista talousarviopoikkeamista, jotka tilintarkastaja on raportoinut kaupunginhallitukselle. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, joten määrärahoja muutettaessa on arvioitava myös toiminnallisiin tavoitteisiin tarvittavia muutoksia. Tarkastuslautakunta oli valinnut arviointiohjelmaansa vuoden 2009 erityiskohteeksi perusturvan palvelut, ja sen vuoksi Ylöjärven vuoden 2009 arviointikertomus painottuu perusturvaan. Perusturvalautakunnan toiminnalle kokonaisuutena asetetuista tavoitteista noin puolet toteutui vähintään osittain ja puolet jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunnalla on neljä huolenaihetta: (1) ikärakenteen kehityksen vaikutus palveluiden kehittämiselle, (2) hammashoidon toteuttaminen ja jo- 2

4 nojen kasvu vuoden 2009 aikana, (3) psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien palveluiden resursointi, sekä (4) sosiaalityössä ennaltaehkäisevän työn määrärahojen vähäisyys. Tarkastuslautakunnan työnkuvan kehittämiseen liittyy myös pyrkimys lisätä dialogia, ja siten pyydämme keskeneräisiin kohtiin täydennystä lokakuun 2010 valtuuston kokoukseen mennessä. Vuonna 2009 työttömien määrä kasvoi Ylöjärvellä 559 henkeä edellisestä vuodesta, mikä viranhaltijoiden haastatteluiden perusteella vaikutti perusturvan palveluihin kysyntää lisäävästi siten, ettei kaikkia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita voitu saavuttaa henkilökunnan työskentelytapoja kehittämällä. Vuonna 2009 Ylöjärven kaupungin laajentumiseen ja seudulliseen yhteistyöhön liittyvä kehittämistoiminta ovat monipuolistaneet kaupungin toimintoja ja asettavat arvioinnille haasteensa. Lautakunta on useana peräkkäisenä vuonna esittänyt, että myös seudullisten hankkeiden arviointia niin sisällöllisesti kuin taloudellisesti tulisi sisällyttää talousarvioon ja tilinpäätökseen. Valtuustolla ja kuntalaisilla tulisi olla tietoa seutuyhteistyön laajuudesta ja kehityksestä. Tarkastuslautakunta tutustui perusteellisesti kaupungin tulospalkkausjärjestelmään, sillä toimintamuotona se on uusi kuntakentällä. Säästötavoitteet toivat 2009 haasteensa järjestelmän oikeudenmukaiseen toteuttamiseen. 2. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 71 ja 75 :ssä sekä kaupungin tarkastussäännössä. Lautakunnan keskeisimmät tehtävät ovat valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä toimikauttaan vastaavien vuosien talouden ja hallinnon tarkastuksen järjestäminen ja tarkastuksen toteutumisen seuraaminen. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta esitetään vuosittain arviointikertomuksessa. Valtuustokaudeksi valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2009 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Sorsa Minna, puheenjohtaja Pasi Kallio, varapuheenjohtaja Heli Teiskonlahti Jari Kuusniemi Helena Koskinen Leena Hautakangas Sami Savio Pertti Johansson Varajäsenet Riihikoski Mari Jaana Lamminen Heikki Ojares Teuvo Hakanen Kalle Leponiemi/Kalle Koivumäki* Pasi Takala Heleena Pekkala Paula Nurmi * Kaupunginvaltuuston päätöksellä myönnettiin Kalle Leponiemelle ero Ylöjärven kaupungin luottamustehtävistä. Samalla päätöksellä valittiin Kalle Koivumäki tarkastuslautakunnan varajäseneksi. Lautakunnan jäsenistä Heli Teiskonlahti on myös teknisen lautakunnan jäsen ja Pasi Kallio on keskusvaalilautakunnan jäsen, joten he eivät ole osallistuneet kyseisten lautakuntien alaisen toiminnan arviointiin. 3

5 Kaupungin tilintarkastajaksi valtuustokaudelle valittiin lautakunnan ehdotuksen mukaisesti JHTTyhteisö Oy Audiator Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Anu Servo asti ja JHTT, HTM Lasse Kärki alkaen. Tarkastusvuonna 2009 (kevään 2009 ja kevään 2010 välisenä aikana) tarkastuslautakunta on pitänyt 12 kokousta. Lautakunnassa päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan sihteerinä ovat tarkastusvuonna toimineet kaupungin organisaatiosta suunnittelusihteeri Paula Vehkala ja palvelusihteeri Kaija Aaltonen sekä Oy Audiator Ab:stä Hanna Kuhanen. Lautakunta valmisteli valtuustokaudeksi arviointisuunnitelman, joka hyväksyttiin pidetyssä kokouksessa ja saatettiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle Arviointisuunnitelma kattaa valtuustokauden aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin ja suunnitelmassa on määritelty vuosittain tarkemman arvioinnin kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa vuosittain. Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2009 olivat perusturvalautakunnan alaisesta toiminnasta sosiaali-, lähi- ja laitospalvelut sekä teknisen lautakunnan toiminnoista vesihuoltolaitos. Arvioinnin painopistealueilta kokouksissa on kuultu viranhaltijoista sosiaalijohtajaa, ylilääkäriä, terveyskeskuksen sairaalan osastonhoitajaa, perhekeskuksen apulaisylilääkäriä, vanhustyön johtajaa, kotihoidon päällikköä sekä työpäällikköä. Lautakunta tutustui arviointikäynnillä ryhmäkoti Pehtoorin sekä Tiuravuoren vanhainkodin tiloihin ja toimintaan. Kaupungin keskushallinnon viranhaltijoista talousjohtaja on kokouksissa kertonut kaupungin talouden tilasta sekä esitellyt tilinpäätöstä ja henkilöstöpäällikkö kertonut tulospalkkiojärjestelmästä. Lautakunta on kokouksissaan käsitellyt myös muita yksittäisiä asioita kuten sosiaaliasiamiehen vuosittaista selvitystä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä. 3. Arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 3.1. Arvio kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätöskirjan alussa on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteita on asetettu neljästä eri näkökulmasta, joiden toteutumisesta on alla esitetty arviot näkökulmittain. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky Palvelujen saatavuuden ja laadun tavoitteista väestökasvun (1-2 prosenttia) sekä julkisen liikenteen toimivuuden tavoitteet saavutettiin. Yhtenä joukkoliikenteen toimivuuden tavoitteena oli palvelulinjojen tarpeen arviointi ja se toteutui. Kurun alueella palvelutaso ei kuitenkaan vielä ole riittävä. Tavoite palvelujen alueellisen rakenteen suunnitelman laadinnasta ei toteutunut, palvelujen alueellisen rakenteen arviointi on siirretty kaupunkistrategian laadinnan yhteyteen. Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn sekä monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisen tavoitteista saavutettiin tilinpäätöksen perusteella puolet. Erityisesti kaavoituksen etenemisen ja maanhankinnan tavoitteita jäi toteutumatta. Toisaalta tavoitteista toteutui mm. tavoitteet luovutettavien omakotitonttien määrästä ja kehätien yritysalueen laajentamismahdollisuuksien selvittämisestä. 4

6 Prosessit ja rakenteet Asetetut tavoitteet päätöksenteon ja strategisen johtamisen kehittämisestä on suurelta osin saavutettu. Strategia-asiakirjan uudistaminen käynnistettiin ja myös uutta kaupunginvaltuustoa koulutettiin strategiseen ajatteluun. Tärkeätä tavoitetta siitä, että kaikkien merkittävien asioiden esittelyn yhteydessä kuvataan niiden liittyminen strategiaan, ei saavutettu. Lautakunta pitää tärkeänä kuvata merkittävien päätösten yhteydessä niiden yhteys kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Tilaaja-tuottaja-mallin valmistelu eteni mm. perustamalla tukipalveluiden vastuualue kaupungin sisäisiin siivous- ja ruokapalveluihin. Tilinpäätöksen mukaan kuntayhteistyön mahdollisuuksille asetetut tavoitteet on saavutettu. Tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä on suuntauduttu pääasiassa Tampereen seutukuntaan, palveluyhteistyötä on toteutettu peruskuntamallin pohjalta, väestönkasvu ohjataan jakaantumaan tasaisesti kuntien välillä ja yleiskaavan sisällöstä päätetään kuntakohtaisesti. Tavoitteesta palveluyhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa on tilinpäätöksessä todettu, että sivistyspalveluissa on tekeillä selvityksiä, mutta konkreettiset muutokset ovat olleet vähäisiä, joten tarkastuslautakunnan mielestä tavoitetta voidaan pitää enintään osittain toteutuneena. Resurssit Talouden hallinnan tavoitteista ei saavutettu asukaskohtaisen vuosikatteen (350 euroa/asukas) ja asukaskohtaisen lainamäärän (enintään euroa/asukas) tavoitteita. Muilta osin talouden hallinnalle asetetut tavoitteet toteutuivat talouden haasteellisesta vuodesta huolimatta. Uusille tulospalkkauksen ja kannustavalle palkkaukselle asetettuja tavoitteita saavutettiin osittain. Uusia palkkausjärjestelmiä ei saatu otettua käyttöön tavoitteiden mukaisesti kaikilla osastoilla, tulospalkkausta on käytössä perusturva- ja teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Henkilöstön saatavuudelle ja hyvinvoinnille asetetut tavoitteet on saavutettu seudullisesti yhtenäiselle palkkapolitiikalle, me-hengen vahvistamiselle ja eläköitymisen hallinnalle asetettujen tavoitteiden osalta. Ainoastaan sisäisen tiedonkulun kehittämisen tavoite sisäisen tiedotuksen suunnitelman tarkistamisesta jäi saavuttamatta ja toteutus siirtyi seuraavalle vuodelle. Osaaminen ja uudistuminen Kunnallisen palvelurakenteen uudistamiselle asettuja tavoitteita saavutettiin vain osittain. Tukipalveluiden tuotteistaminen ei toteutunut. Kuntien välisten yhteistyötavoitteiden ja uusien palvelumallien osalta ei juuri saavutettu konkreettisia muutoksia perhetukikeskuksen valmistumista lukuun ottamatta, mutta useilla toiminnan alueilla tehtiin selvityksiä toimintatapojen muuttamisesta. Uusista palvelumalleista toteutui vesihuollon liikelaitostaminen ja haja-asutusalueiden palveluista toteutui Kurun uuden kirjaston käyttöönotto. Tavoitetasoa yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien osuudesta (alle 5,3 prosenttia) ei saavutettu. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden säilyttämiseen erilaisten palvelurakenne- ja organisaatiomuutosten yhteydessä. Osaamisen kehittämiselle asetetut tavoitteet on tilinpäätöksen perusteella suurelta osin saavutettu, erityisesti esimiestyön kehittämisen ja henkilöstömuutosten hallinnan osalta. Työnjaon uudistamisen arvioinnin tavoitteesta on toteutunut ainoastaan verenohennusten seurannan siirtäminen lääkäreiltä hoitajille, mitä ei lautakunnan mielestä voida pitää riittävänä tasona työnjaon uudistamiselle. 5

7 3.2. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimielimittäin Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko lautakunnan arviosta siitä, miten toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena toteutuivat (Liite 1). Osa toiminnallisista tavoitteista on asetettu niin yleisellä tasolla, että niiden arviointi ei tilinpäätösasiakirjan perustella käytännössä ole mahdollista. Tavoitteena on esimerkiksi jonkin asian edistäminen tai lisääminen ilman tarkempaa kuvausta tavoiteltavista toimenpiteistä, jotka vuoden aikana tulisi toteuttaa. Osittain arviointia vaikeutti lisäksi se, että toteutumisvertailussa ei ole aina vastattu asetettuun tavoitteeseen. Nämä edellä mainitut tilanteet on liitteen taulukossa kirjattu sarakkeeseen vaikeasti arvioitavissa oleva tavoite. Lautakunta haluaakin kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön sekä siihen, että toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeästi asetettuun tavoitteeseen ja otettaisiin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Arviointikertomuksen liitteenä on myös yhteenvetotaulukko olennaisimmista talousarviopoikkeamista, jotka myös tilintarkastaja on kaupunginhallitukselle raportoinut (Liite 2). Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan taloudellisista tavoitteista tulot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, tuloista toteutui noin 97 prosenttia. Menoista säästyi talousarvioon verrattuna noin 24 prosenttia eli noin euroa. Maaseudun kehittämislautakunta Maaseudun kehittämislautakunnan toiminta tehdään kuntien välisenä yhteistyönä, Lempäälän kunnalta ostetaan maaseutuviranomaispalvelut ja Sastamalan kaupungilta lomituspalvelut. Lautakunnan talous toteutui lähes tavoitteiden mukaisesti, määräraha ylitettiin noin eurolla. Kaupunginhallituksen alainen toiminta Talous- ja hallintopalvelujen toiminnalliset tavoitteet ovat pitkälti toteutuneet tai kehitys on ollut ainakin tavoitteiden suuntaista. Tavoitteista tilaaja-tuottaja-mallin valmistelu ja suunnitelma palvelujen alueellisesta rakenteesta ovat siirtyneet strategian laadinnan yhteydessä toteutettaviksi. Talous- ja hallintopalvelujen talous toteutui ennakoitua parempana, tulot ylittyivät eurolla ja menot alittuivat eurolla. Tilinpäätöksessä ei ole esitetty tavoitteita paremman toteuman taustalla olleita tekijöitä. Saadun selvityksen mukaan tuloja kertyi ennakoitua paremmin omaisuuden (erityisesti maa-alueiden) myynneistä. Lisäksi yksikölle on kirjattu Elovainion elinkeinotoiminnan kehittämiseen myönnetty euron suuruinen kehittämistuki liittyen Viljakkala-kuntaliitokseen. Ruokahuollon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen siirtyi osin seuraavalle vuodelle ja osittain tavoitteet saavutettiin. Ruokapalvelujen yhtenä tavoitteena oli esimieskoulutus painotettuna henkilöstön jaksamiseen. Tavoitteen toteutumiseen ei ole tilinpäätöksessä otettu kantaa, mutta sairauspoissaolojen määrän on kuitenkin kerrottu olleen yhtenä menojen ylittymistä aiheuttaneena 6

8 tekijänä. Ruokahuollon palveluyksikkö ei saavuttanut asetettuja taloudellisia tavoitteita. Asetetusta toimintakatteen tavoitteesta yksikkö jäi peräti euroa, sekä tulot että menot toteutuivat tavoitteita heikommin. Tulojen alittumista selittää se, että päivähoidossa ruokailevien lasten määrä oli merkittävästi pienempi kuin talousarviossa arvioitiin. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan menojen ylittymistä selittää pääasiassa muutama vakava ja pitkä sairausloma sekä perhevapaat ja näiden edellyttämä sijaisjärjestelyt, lisäksi ruokakuljetukset ja talousarviossa ennakoimattomat terveysviranomaisten edellyttämät kalustohankinnat vaikuttivat osaltaan menojen ylittymiseen. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan toiminnalle kokonaisuutena asetetuista tavoitteista noin puolet toteutui vähintään osittain ja puolet jäi toteutumatta. Olennaisin toteutumatta jääneistä tavoitteista oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75-vuotiaista olevien osuus. Tavoitteena oli enintään 5,3 prosenttia mainitusta ikäryhmästä ja toteutunut arvo oli 5,7 prosenttia. Kurun korkeampi laitoshoidon osuus vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Toimialan tulosalueilla päivähoitoa lukuun ottamatta oli huomattavia poikkeamia talousarviosta. Perusturvan hallinnon ja erikoissairaanhoidon toiminnallisista tavoitteista tilinpäätöksen mukaan toteutui vanhustyön koulutuskokonaisuus, mutta kriisiviestinnän suunnitelman päivitys ei toteutunut. Tulosalue ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Ylitykseen vaikutti erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset. Sosiaalipalvelut eivät saavuttaneet toiminnallisia tavoitteitaan. Nuorten pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden osuuden tavoitteen saavuttamiseen vaikutti kuitenkin huomattavasti myös ulkopuoliset tekijät nuorisotyöttömyyden kasvaessa. Ylöjärvellä oli vuonna 2009 kokonaisuudessaan 559 työtöntä enemmän kuin vuonna 2008 (2009 yhteensä henkilöä) ja alle 25- vuotiaiden työttömyys nousi peräti 75 henkilöllä (2009 yhteensä 186 henkilöä). Sosiaalipalvelut eivät saavuttaneet myöskään taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Menojen kasvua selittää osaltaan kasvaneet asiakasmäärät oikeastaan kaikissa asiakasryhmissä: työttömien, lastensuojelun asiakasmäärien, vammaispalveluita käyttävien sekä päihdehuollon asiakkaiden määrät ovat kaikki olleet kasvussa. Lähipalvelujen toiminnallisista tavoitteista hyvinvointineuvolan mallin kehittäminen eteni pilottivaiheeseen, mutta sähköistä ajanvarausta ei saatu otettua käyttöön. Lähipalvelut eivät saavuttaneet taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Lähipalveluiden nettomäärärahaa pienennettiin vuoden aikana alkuperäisestä noin euroa, vaikka alkuperäinenkään määräraha ei olisi riittänyt toteutuneisiin menoihin. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota suun terveydenhuollon huolestuttavaan jonotilanteeseen ja toivookin tilanteeseen ratkaisuja henkilökuntavajauksen helpottamiseen johtavilla keinoilla tai muilla keinoin kuten perusturvalautakunnan hyväksymällä palvelusetelin käyttöönotolla. Henkilöstön hyvinvointiin liittyen tulisi lautakunnan mielestä löytää ratkaisuja myös siihen, että palkkaus osaltaan kannustaisi ennaltaehkäisevään työhön, ammattitaidon ylläpitoon koulutuksella ja toiminnan kehittämiseen. Laitospalvelut eivät saavuttaneet tavoitetta siitä, että erikoissairaanhoidosta ei tule sakkopäiviä. Myöskään RAI-mittausten tavoite ei toteutunut kaikissa yksiköissä. Laitospalvelut joutuivat säästösyistä supistamaan toimintoja ja toisaalta hoitoketjun sujuvuuden parantamista ei säästötoimi- 7

9 en vuoksi päästy toteuttamaan. Laitospalvelut eivät saavuttaneet taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Laitospalveluiden määrärahaa pienennettiin vuoden aikana alkuperäisestä noin eurolla, vaikka alkuperäinenkään määräraha ei olisi riittänyt menojen kattamiseen. Ylitystä onkin selitetty suurelta osin talousarviosta puuttuneilla eläkemaksuilla. Väestön ikärakenteen muutos ja vanhusväestön kasvu asettaa suuria haasteita tulevien vuosien palvelurakenteelle. Lautakunta haluaakin kiinnittää huomiota siihen, että tulevaisuuden haasteisiin ja palvelutarpeisiin valmistaudutaan varaamalla riittävästi resursseja niin kotihoitoon, omaishoidon tukeen kuin tehostettuun palveluasumiseen ja panostamalla näiden toimintamuotojen kehittämiseen. Lasten päivähoitopalvelut saavuttivat asetetun tavoitteensa siirtymisestä kannustavaan palkkaukseen. Päivähoito saavutti myös taloudelliset tavoitteensa, nettomääräraha alittui noin eurolla. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan (yhteispalvelut, peruskoulutus ja lukio) toiminnallisista tavoitteista toteutuivat opetushenkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja uuden sähköisen palvelumuodon käyttöönotto. Muita neljää toiminnallista tavoitetta Länsi-Teiskon lähikoulun määrittelystä, perusopetuksen maksusopimusten päivittämisestä, tilaaja-tuottaja-mallin valmisteluista ja koulunkäyntiavustajien resurssivertailuista ei saavutettu. Koulutuslautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa olennaisesti sisäisten erien toteuman kirjaaminen talousarviokäsittelystä poikkeavasti. Tilinpäätöksen tietojen mukaan yhteispalvelujen tulojen ylittymistä noin eurolla selittää osaltaan sisäisten erien tuloutus, joita ei ollut talousarviossa huomioitu. Samoin todetaan tämän kirjaustavan selittävän osaltaan myös tulosalueiden menojen ylityksiä esimerkiksi perusopetuksen, työväenopiston ja musiikkikoulutuksen osalta. Koulutuslautakunnan yhteispalvelut ylittivät talousarvion menonsa noin eurolla. Peruskoulutuksen toimintatulot ylittyivät noin eurolla ja menomäärärahassa ylitys oli noin euroa. Perusopetuksessa menojen ylittymistä selittää myös matkakulujen ennakoitua suurempi kasvu sekä sisäisten vuokrien ylitys. Lukion tulot jäivät alle arvioidun noin eurolla ja menot ylittivät talousarvion noin eurolla. Huomattavaa on, että sekä peruskoulutuksen että lukion menot ylittävät hiukan myös alkuperäisen talousarvion menomäärärahat ennen säästötoimenpiteisiin liittyviä menojen vähennyksiä. Musiikkikoulutuksen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vain osittain. Tavoitteista toteutuneina voidaan pitää musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman valmistumista. Oppilasmäärän kasvutavoitetta ja musiikkiteknologian opetustarjonnan suunnittelun tavoitteita ei saavutettu. Yhtenä tavoitteena oli teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman valmistuminen, tämän on todettu jääneen toteutumatta säästösyistä. Tässä lautakunta haluaa kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen yhteyteen. Talousarvion muutosten yhteydessä ei ole muutettu toiminnallisia tavoitteita, vaikka erityisesti ensimmäisessä talousarviomuutoksessa määrärahoja pienennettiin huomattavastikin alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, joten määrärahoja muutettaessa on arvioitava myös toiminnallisiin tavoitteisiin tarvittavia muutoksia. Musiikkikoulutus ylitti nettomäärärahansa noin eurolla. Työväenopiston toiminnalliset tavoitteet on saavutettu osittain. Toiminta on ollut tavoitteiden suuntaista, mutta asetettuja tavoitteita ei ole täysin saavutettu tai tilinpäätöksessä ei ole suoraan 8

10 vastattu asetettuun tavoitteeseen. Työväenopisto ylitti nettomäärärahansa eurolla. Osittain ylitystä selitti edellä mainittu sisäisten veloitusten talousarviosta poikkeava käsittely, mutta osittain myös se, että toiminnan volyymia ei sopeutettu myönnettyihin resursseihin. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta saavutti osittain toiminnalliset tavoitteensa, esimerkiksi Kurussa lähikirjasto aloitti toimintansa tavoiteaikataulun mukaisesti ja yhteistyötä jatkettiin kolmannen sektorin kanssa. Vapaa-aikalautakunnan tavoitteista kuitenkin liikuntapalvelujen auditointi ja messut jäivät toteutumatta säästösyistä. Lautakunta viittaa tässä edellä musiikkikoulutuksen yhteydessä mainittuun tavoitteiden ja määrärahojen yhteensovittamiseen myös talousarviomuutoksia tehtäessä. Vapaa-aikalautakunta ylitti talousarvion toimintamenonsa noin eurolla. Vapaaaikapalvelut keräsi toimintatuloja noin euroa talousarviota enemmän ja alitti toimintamenonsa noin eurolla. Vapaa-aikalautakunnan menojen ylittämistä selittää eläkemaksujen virheellinen kirjaaminen lautakunnalle vapaa-aikapalvelujen sijaan. Nuorisolautakunta Nuorisolautakunnan tavoitteista Päivän Selvä hankkeen toiminnan vakiinnuttamista ei saavutettu kaikilta osin, mutta muita tavoitteita voitaneen tilinpäätöksen tietojen perusteella pitää ainakin suurelta osin saavutettuina. Nuorisolautakunta ei saavuttanut taloudellisia tavoitteita menojen osalta. Tulot toteutuivat hiukan talousarviota paremmin, mutta menot ylittyivät noin eurolla. Talousarvioylitysten perusteluina olivat iltapäivätoiminnan arvioitua suurempi kasvu ja uusien ryhmien perustaminen, menoista ylittyivät sekä henkilöstömenot että seurakunnalle maksettava avustus. Nuorisotyön menot ylittyivät kaupunginhallituksen päättämän 4H-yhdistyksen avustuksen määrän. Ympäristölautakunta Tilinpäätöskirjassa esitetyn selvityksen perusteella asetetut toiminnalliset tavoitteet on pitkälti saavutettu, joskin osittain selityksen perusteella toteutumisen arviointi ei ole täysin mahdollista. Asetetuissa tunnuslukutavoitteissa näkyy kuitenkin se, että kaavoitus ei vuoden aikana edennyt tavoitteiden mukaisesti ja tavoiteltuja käsittelyaikoja ei ole kaikilta osin saavutettu. Tavoitteiden saavuttamista onkin selvityksen mukaan vaikeuttanut pienentyneet henkilöresurssit. Ympäristölautakunta ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan. Talousarvion tuloista jäi toteutumatta lähes euroa eli 38 prosenttia ja menot ylittyivät noin eurolla. Menojen ylittymistä on selitetty sisäisten menojen talousarviosta poikkeavalla käsittelyllä. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota talousarvion seurantaan ja tarvittavien talousarviomuutosten tekemiseen myös tuloerien kohdalla vuoden aikana. Ympäristölautakunta arvioi jo elokuun osavuosikatsauksessa tulojen jäävän selvästi ennakoidusta. Tekninen lautakunta Kunnallisteknisten palvelujen toiminnallisista tavoitteista kolme jäi ainakin osittain toteutumatta, koska tavoitteille ei ollut talousarviossa määrärahaa tai se poistettiin menojen karsinnassa. Lautakunta viittaa jälleen edellä mainittuun kuntalain vaatimukseen määrärahojen ja toiminnallisten 9

11 tavoitteiden yhteensovittamisesta. Metsätilojen ja jätehuollon tavoitteet saavutettiin, mutta ulkoilu- ja urheilualueiden, liikenneväylien sekä viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien tavoitteista osa jäi selkeästi toteutumatta ja osittain tavoitteiden toteuma oli vaikeasti arvioitavissa. Kunnallisteknisten palvelujen taloudelliset tavoitteet toteutuivat tulojen osalta ja tuloarvio ylittyi noin eurolla. Menojen osalta taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, menomääräraha ylitettiin eurolla. Sisäisten teknisten palvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin, joskaan työkoneiden käyttöasteen nostaminen ei toteutunut ja tavoitteeseen varaston hankintojen ennakoinnista ei ole tilinpäätöksessä vastattu. Sisäiset tekniset palvelut saavuttivat melko hyvin asetetut taloudelliset tavoitteet, nettomääräraha ylittyi noin euroa. Tilakeskus on saavuttanut asetetut toiminnalliset tavoitteet melko hyvin lukuun ottamatta urheilutalon saneerauksen suunnittelua, joka ei hankkeena ole mukana talousarviossa. Tilakeskuksen talouden toteumassa oli sekä tuloissa että menoissa suuret poikkeamat talousarvioon. Tulot ylittivät arvion eurolla, mutta myös menot ylittyivät peräti eurolla. Vesihuoltolaitoksen toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta vedenottamon siirtoon liittyvät koepumppaukset sekä tarkemittaukset Takamaalla. Muilta osin tavoitteet pitkälti toteutuivat tai niiden arviointi ei ole mahdollista tavoitteen asettamismuodon ja toteutumisen selvityksen perusteella. Vesihuoltolaitos ei saavuttanut taloudellista tavoitettaan, asetetusta nettotuloarviosta jäätiin noin euroa. Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Työterveyshuollon liikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden on tilinpäätöksessä todettu kaikkien toteutuneen. Lautakunnan ei ole kuitenkaan mahdollista tilinpäätöksen tietojen perusteella esittää arviota siltä osin kun tavoitteeksi on asetettu palvelujen laatu, joskin asiakaspalautteen on todettu olevan positiivista. Liikelaitos saavutti taloudelliset tavoitteensa Arvio kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Ylöjärven kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhteisöinä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Talousarviossa 2009 on asetettu tavoitteita ainoastaan yrityspalveluyhtiölle. Yhtiö ei saavuttanut asetettuja tavoitteita yritystonttien myyntimäärästä eikä uusien yritysten perustamismäärästä. Tavoitteiden saavuttamatta jäämistä selittänee osaltaan talouden taantuma. Ylöjärvellä perustettiinkin toiseksi eniten uusia yrityksiä koko Pirkanmaalla. Tavoitteista toteutui kauppapalveluiden kehittäminen sekä kaupallisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen osittain lykkääntyi seuraavalle vuodelle tai toimintakertomuksessa esitetyn selvityksen perusteella ei ole täysin mahdollista arvioida tavoitteen toteutumista. Yrityspalveluiden tunnuslukujen muodossa asetetuista tavoitteista ei tilinpäätöksessä ole esitetty talousarviossa tavoitteeksi asetettuja arvoja, mikä olisi edellytys näiden toteutumisen arvioinnille tilinpäätöksen perusteella. Lautakunta toivoo, että jatkossa myös muille tytäryhteisöille asetetaan toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita. Kaupungin osakkuusyhteisöistä Ylöjärven Jäähalli Oy:n toimintaa kaupunki on vuonna 2009 tukenut ostamalla jäävuoroja eurolla, euron avustuksella sekä myöntämällä vapautuksen kiinteistöverosta. Lisäksi kaupunki on tukenut nuorten jääurheilua myöntämällä seuroille avustuksia eurolla. Ylöjärven Jäähalli Oy teki tilikaudelta 2009 noin eurolla voitollisen tuloksen. 10

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 NOKIAN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA 20.5.2011 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2010 on nykyisen valtuustokauden toinen. Vuosi oli poikkeuksellinen

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki

ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS Riihimäen kaupunki Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2013 2016 Päiväys 21.5.2014 Sisällysluettelo ` 1. Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi

Tilinpäätös 2014. Kaupunginhallitus 23.3.2015. www.ylojarvi.fi Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivu Kaupunginjohtajan katsaus 1 Strategiasta johdetut tavoitteet vuosille 2014 ja niiden toteutuminen 3 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013 Kaupunginhallitus 30.9.2013 www.ylojarvi.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2013 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

Porin kaupunki Arviointikertomus

Porin kaupunki Arviointikertomus 012 kaupunki Arviointikertomus Sisällys TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 TARKASTUSTOIMINTA 6 Vuoden 2011 arviointikertomuksen käsittely 6 Vuoden 2012 tarkastustoiminta 6 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta

LOVIISAN KAUPUNKI. Arviointikertomus 2014. Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta LOVIISAN KAUPUNKI Arviointikertomus 2014 Loviisan kaupungin tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 Sisällysluettelo 1 LAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 a) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 3 b) Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013

Porin kaupungin. arviointikertomus 2013 Porin kaupungin arviointikertomus 2013 2 PORIN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 TARKASTUSTOIMINTA...7 2.1 Vuoden 2012 arviointikertomuksen käsittely...7 2.2

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot