SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA TOIMIELIMITTÄIN ARVIO KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA MUUT TALOUDEN JA TOIMINNAN ARVIOT TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KAUPUNKITASOLLA TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TUNNUSLUKUVERTAILUA SUHTEESSA LÄHIKUNTIIN MUUT TOIMINNAN ARVIOT YHTEENVETO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 17 LIITTEET 19 1

3 1. Puheenjohtajan katsaus Vuoden 2009 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Vuoden toisessa kokouksessaan valtuusto hyväksyi muutetun investointisuunnitelman, sekä käyttötalouden muutokset, jotka sisälsivät 3% säästötavoitteen kaikille hallintokunnille. Päätöksiä edelsivät poliittisten ryhmien neuvottelut, joiden myötä päätettiin henkilöstön vapaaehtoisista lomautuksista vuonna 2009 ja valtuutettiin lautakuntataso ehdottamaan säästökohteita. Päätösten yhteydessä kaupunkistrategian toiminnallisia tavoitteita ei muutettu. Keskusteluja käytiin toiminnan riittävyydestä suhteessa taloudellisiin paineisiin. Investoinneista vuodelta 2009 leikattiin valtuuston päätöksellä 2 milj. euroa, käyttötalouden menojen leikkaus merkitsi noin 4.1 milj. euron pudotusta. Päätöksissä korostettiin toimitilojen käytön tehokkuuden lisäämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa eri työyksiköissä kaupunginvaltuusto oli myöntänyt Asuntilan koulun laajennukseen euroa, kaupunginhallitus esitti valtuustolle summan poistamista kokouksessa. Valtuustossa hallituksen kanta voitti yhdellä äänellä. Valtuustossa jätettiin ponsi siitä, että kaikki Asuntila-Veittijärven tilanahtauteen liittyvät kustannukset dokumentoidaan. Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin toinen muutostalousarvio, jossa tarkistettiin investointeja eurolla ja käyttötalouteen osoitettiin lisämäärärahoja noin 4 milj. euroa. Säästöjen toteutumisen arvioinnin haasteena on se, että syksyn toisessa muutostalousarviossa palautettiin määrärahoja. Säästöt yhdistettynä kaupungin tulospalkkausjärjestelmään ovat myös herättäneet kysymyksiä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on ollut yleisten tavoitteiden lisäksi arvioida, miten säästöt toteutuivat, sekä minkälaisia vaikutuksia valtuuston päätöksillä on ollut kuntalaisten palveluihin. Kuru liittyi Ylöjärveen vuonna 2009, mikä osaltaan kuvaa kaupungin toimintojen haasteellisuutta henkilöstölle. Tarkastuslautakunta on kehittänyt toimintaansa siten, että lautakunta painottaa toiminnallisten tavoitteiden arviointia. Koko kauden arviointiohjelma annettiin valtuustolle tiedoksi Lautakunta haluaa arviointikertomuksessa kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko olennaisimmista talousarviopoikkeamista, jotka tilintarkastaja on raportoinut kaupunginhallitukselle. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, joten määrärahoja muutettaessa on arvioitava myös toiminnallisiin tavoitteisiin tarvittavia muutoksia. Tarkastuslautakunta oli valinnut arviointiohjelmaansa vuoden 2009 erityiskohteeksi perusturvan palvelut, ja sen vuoksi Ylöjärven vuoden 2009 arviointikertomus painottuu perusturvaan. Perusturvalautakunnan toiminnalle kokonaisuutena asetetuista tavoitteista noin puolet toteutui vähintään osittain ja puolet jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunnalla on neljä huolenaihetta: (1) ikärakenteen kehityksen vaikutus palveluiden kehittämiselle, (2) hammashoidon toteuttaminen ja jo- 2

4 nojen kasvu vuoden 2009 aikana, (3) psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien palveluiden resursointi, sekä (4) sosiaalityössä ennaltaehkäisevän työn määrärahojen vähäisyys. Tarkastuslautakunnan työnkuvan kehittämiseen liittyy myös pyrkimys lisätä dialogia, ja siten pyydämme keskeneräisiin kohtiin täydennystä lokakuun 2010 valtuuston kokoukseen mennessä. Vuonna 2009 työttömien määrä kasvoi Ylöjärvellä 559 henkeä edellisestä vuodesta, mikä viranhaltijoiden haastatteluiden perusteella vaikutti perusturvan palveluihin kysyntää lisäävästi siten, ettei kaikkia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita voitu saavuttaa henkilökunnan työskentelytapoja kehittämällä. Vuonna 2009 Ylöjärven kaupungin laajentumiseen ja seudulliseen yhteistyöhön liittyvä kehittämistoiminta ovat monipuolistaneet kaupungin toimintoja ja asettavat arvioinnille haasteensa. Lautakunta on useana peräkkäisenä vuonna esittänyt, että myös seudullisten hankkeiden arviointia niin sisällöllisesti kuin taloudellisesti tulisi sisällyttää talousarvioon ja tilinpäätökseen. Valtuustolla ja kuntalaisilla tulisi olla tietoa seutuyhteistyön laajuudesta ja kehityksestä. Tarkastuslautakunta tutustui perusteellisesti kaupungin tulospalkkausjärjestelmään, sillä toimintamuotona se on uusi kuntakentällä. Säästötavoitteet toivat 2009 haasteensa järjestelmän oikeudenmukaiseen toteuttamiseen. 2. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 71 ja 75 :ssä sekä kaupungin tarkastussäännössä. Lautakunnan keskeisimmät tehtävät ovat valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä toimikauttaan vastaavien vuosien talouden ja hallinnon tarkastuksen järjestäminen ja tarkastuksen toteutumisen seuraaminen. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta esitetään vuosittain arviointikertomuksessa. Valtuustokaudeksi valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2009 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Sorsa Minna, puheenjohtaja Pasi Kallio, varapuheenjohtaja Heli Teiskonlahti Jari Kuusniemi Helena Koskinen Leena Hautakangas Sami Savio Pertti Johansson Varajäsenet Riihikoski Mari Jaana Lamminen Heikki Ojares Teuvo Hakanen Kalle Leponiemi/Kalle Koivumäki* Pasi Takala Heleena Pekkala Paula Nurmi * Kaupunginvaltuuston päätöksellä myönnettiin Kalle Leponiemelle ero Ylöjärven kaupungin luottamustehtävistä. Samalla päätöksellä valittiin Kalle Koivumäki tarkastuslautakunnan varajäseneksi. Lautakunnan jäsenistä Heli Teiskonlahti on myös teknisen lautakunnan jäsen ja Pasi Kallio on keskusvaalilautakunnan jäsen, joten he eivät ole osallistuneet kyseisten lautakuntien alaisen toiminnan arviointiin. 3

5 Kaupungin tilintarkastajaksi valtuustokaudelle valittiin lautakunnan ehdotuksen mukaisesti JHTTyhteisö Oy Audiator Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Anu Servo asti ja JHTT, HTM Lasse Kärki alkaen. Tarkastusvuonna 2009 (kevään 2009 ja kevään 2010 välisenä aikana) tarkastuslautakunta on pitänyt 12 kokousta. Lautakunnassa päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan sihteerinä ovat tarkastusvuonna toimineet kaupungin organisaatiosta suunnittelusihteeri Paula Vehkala ja palvelusihteeri Kaija Aaltonen sekä Oy Audiator Ab:stä Hanna Kuhanen. Lautakunta valmisteli valtuustokaudeksi arviointisuunnitelman, joka hyväksyttiin pidetyssä kokouksessa ja saatettiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle Arviointisuunnitelma kattaa valtuustokauden aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin ja suunnitelmassa on määritelty vuosittain tarkemman arvioinnin kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa vuosittain. Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2009 olivat perusturvalautakunnan alaisesta toiminnasta sosiaali-, lähi- ja laitospalvelut sekä teknisen lautakunnan toiminnoista vesihuoltolaitos. Arvioinnin painopistealueilta kokouksissa on kuultu viranhaltijoista sosiaalijohtajaa, ylilääkäriä, terveyskeskuksen sairaalan osastonhoitajaa, perhekeskuksen apulaisylilääkäriä, vanhustyön johtajaa, kotihoidon päällikköä sekä työpäällikköä. Lautakunta tutustui arviointikäynnillä ryhmäkoti Pehtoorin sekä Tiuravuoren vanhainkodin tiloihin ja toimintaan. Kaupungin keskushallinnon viranhaltijoista talousjohtaja on kokouksissa kertonut kaupungin talouden tilasta sekä esitellyt tilinpäätöstä ja henkilöstöpäällikkö kertonut tulospalkkiojärjestelmästä. Lautakunta on kokouksissaan käsitellyt myös muita yksittäisiä asioita kuten sosiaaliasiamiehen vuosittaista selvitystä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä. 3. Arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 3.1. Arvio kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätöskirjan alussa on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteita on asetettu neljästä eri näkökulmasta, joiden toteutumisesta on alla esitetty arviot näkökulmittain. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky Palvelujen saatavuuden ja laadun tavoitteista väestökasvun (1-2 prosenttia) sekä julkisen liikenteen toimivuuden tavoitteet saavutettiin. Yhtenä joukkoliikenteen toimivuuden tavoitteena oli palvelulinjojen tarpeen arviointi ja se toteutui. Kurun alueella palvelutaso ei kuitenkaan vielä ole riittävä. Tavoite palvelujen alueellisen rakenteen suunnitelman laadinnasta ei toteutunut, palvelujen alueellisen rakenteen arviointi on siirretty kaupunkistrategian laadinnan yhteyteen. Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn sekä monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisen tavoitteista saavutettiin tilinpäätöksen perusteella puolet. Erityisesti kaavoituksen etenemisen ja maanhankinnan tavoitteita jäi toteutumatta. Toisaalta tavoitteista toteutui mm. tavoitteet luovutettavien omakotitonttien määrästä ja kehätien yritysalueen laajentamismahdollisuuksien selvittämisestä. 4

6 Prosessit ja rakenteet Asetetut tavoitteet päätöksenteon ja strategisen johtamisen kehittämisestä on suurelta osin saavutettu. Strategia-asiakirjan uudistaminen käynnistettiin ja myös uutta kaupunginvaltuustoa koulutettiin strategiseen ajatteluun. Tärkeätä tavoitetta siitä, että kaikkien merkittävien asioiden esittelyn yhteydessä kuvataan niiden liittyminen strategiaan, ei saavutettu. Lautakunta pitää tärkeänä kuvata merkittävien päätösten yhteydessä niiden yhteys kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Tilaaja-tuottaja-mallin valmistelu eteni mm. perustamalla tukipalveluiden vastuualue kaupungin sisäisiin siivous- ja ruokapalveluihin. Tilinpäätöksen mukaan kuntayhteistyön mahdollisuuksille asetetut tavoitteet on saavutettu. Tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä on suuntauduttu pääasiassa Tampereen seutukuntaan, palveluyhteistyötä on toteutettu peruskuntamallin pohjalta, väestönkasvu ohjataan jakaantumaan tasaisesti kuntien välillä ja yleiskaavan sisällöstä päätetään kuntakohtaisesti. Tavoitteesta palveluyhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa on tilinpäätöksessä todettu, että sivistyspalveluissa on tekeillä selvityksiä, mutta konkreettiset muutokset ovat olleet vähäisiä, joten tarkastuslautakunnan mielestä tavoitetta voidaan pitää enintään osittain toteutuneena. Resurssit Talouden hallinnan tavoitteista ei saavutettu asukaskohtaisen vuosikatteen (350 euroa/asukas) ja asukaskohtaisen lainamäärän (enintään euroa/asukas) tavoitteita. Muilta osin talouden hallinnalle asetetut tavoitteet toteutuivat talouden haasteellisesta vuodesta huolimatta. Uusille tulospalkkauksen ja kannustavalle palkkaukselle asetettuja tavoitteita saavutettiin osittain. Uusia palkkausjärjestelmiä ei saatu otettua käyttöön tavoitteiden mukaisesti kaikilla osastoilla, tulospalkkausta on käytössä perusturva- ja teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Henkilöstön saatavuudelle ja hyvinvoinnille asetetut tavoitteet on saavutettu seudullisesti yhtenäiselle palkkapolitiikalle, me-hengen vahvistamiselle ja eläköitymisen hallinnalle asetettujen tavoitteiden osalta. Ainoastaan sisäisen tiedonkulun kehittämisen tavoite sisäisen tiedotuksen suunnitelman tarkistamisesta jäi saavuttamatta ja toteutus siirtyi seuraavalle vuodelle. Osaaminen ja uudistuminen Kunnallisen palvelurakenteen uudistamiselle asettuja tavoitteita saavutettiin vain osittain. Tukipalveluiden tuotteistaminen ei toteutunut. Kuntien välisten yhteistyötavoitteiden ja uusien palvelumallien osalta ei juuri saavutettu konkreettisia muutoksia perhetukikeskuksen valmistumista lukuun ottamatta, mutta useilla toiminnan alueilla tehtiin selvityksiä toimintatapojen muuttamisesta. Uusista palvelumalleista toteutui vesihuollon liikelaitostaminen ja haja-asutusalueiden palveluista toteutui Kurun uuden kirjaston käyttöönotto. Tavoitetasoa yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien osuudesta (alle 5,3 prosenttia) ei saavutettu. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden säilyttämiseen erilaisten palvelurakenne- ja organisaatiomuutosten yhteydessä. Osaamisen kehittämiselle asetetut tavoitteet on tilinpäätöksen perusteella suurelta osin saavutettu, erityisesti esimiestyön kehittämisen ja henkilöstömuutosten hallinnan osalta. Työnjaon uudistamisen arvioinnin tavoitteesta on toteutunut ainoastaan verenohennusten seurannan siirtäminen lääkäreiltä hoitajille, mitä ei lautakunnan mielestä voida pitää riittävänä tasona työnjaon uudistamiselle. 5

7 3.2. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimielimittäin Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko lautakunnan arviosta siitä, miten toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena toteutuivat (Liite 1). Osa toiminnallisista tavoitteista on asetettu niin yleisellä tasolla, että niiden arviointi ei tilinpäätösasiakirjan perustella käytännössä ole mahdollista. Tavoitteena on esimerkiksi jonkin asian edistäminen tai lisääminen ilman tarkempaa kuvausta tavoiteltavista toimenpiteistä, jotka vuoden aikana tulisi toteuttaa. Osittain arviointia vaikeutti lisäksi se, että toteutumisvertailussa ei ole aina vastattu asetettuun tavoitteeseen. Nämä edellä mainitut tilanteet on liitteen taulukossa kirjattu sarakkeeseen vaikeasti arvioitavissa oleva tavoite. Lautakunta haluaakin kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön sekä siihen, että toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeästi asetettuun tavoitteeseen ja otettaisiin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Arviointikertomuksen liitteenä on myös yhteenvetotaulukko olennaisimmista talousarviopoikkeamista, jotka myös tilintarkastaja on kaupunginhallitukselle raportoinut (Liite 2). Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan taloudellisista tavoitteista tulot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, tuloista toteutui noin 97 prosenttia. Menoista säästyi talousarvioon verrattuna noin 24 prosenttia eli noin euroa. Maaseudun kehittämislautakunta Maaseudun kehittämislautakunnan toiminta tehdään kuntien välisenä yhteistyönä, Lempäälän kunnalta ostetaan maaseutuviranomaispalvelut ja Sastamalan kaupungilta lomituspalvelut. Lautakunnan talous toteutui lähes tavoitteiden mukaisesti, määräraha ylitettiin noin eurolla. Kaupunginhallituksen alainen toiminta Talous- ja hallintopalvelujen toiminnalliset tavoitteet ovat pitkälti toteutuneet tai kehitys on ollut ainakin tavoitteiden suuntaista. Tavoitteista tilaaja-tuottaja-mallin valmistelu ja suunnitelma palvelujen alueellisesta rakenteesta ovat siirtyneet strategian laadinnan yhteydessä toteutettaviksi. Talous- ja hallintopalvelujen talous toteutui ennakoitua parempana, tulot ylittyivät eurolla ja menot alittuivat eurolla. Tilinpäätöksessä ei ole esitetty tavoitteita paremman toteuman taustalla olleita tekijöitä. Saadun selvityksen mukaan tuloja kertyi ennakoitua paremmin omaisuuden (erityisesti maa-alueiden) myynneistä. Lisäksi yksikölle on kirjattu Elovainion elinkeinotoiminnan kehittämiseen myönnetty euron suuruinen kehittämistuki liittyen Viljakkala-kuntaliitokseen. Ruokahuollon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen siirtyi osin seuraavalle vuodelle ja osittain tavoitteet saavutettiin. Ruokapalvelujen yhtenä tavoitteena oli esimieskoulutus painotettuna henkilöstön jaksamiseen. Tavoitteen toteutumiseen ei ole tilinpäätöksessä otettu kantaa, mutta sairauspoissaolojen määrän on kuitenkin kerrottu olleen yhtenä menojen ylittymistä aiheuttaneena 6

8 tekijänä. Ruokahuollon palveluyksikkö ei saavuttanut asetettuja taloudellisia tavoitteita. Asetetusta toimintakatteen tavoitteesta yksikkö jäi peräti euroa, sekä tulot että menot toteutuivat tavoitteita heikommin. Tulojen alittumista selittää se, että päivähoidossa ruokailevien lasten määrä oli merkittävästi pienempi kuin talousarviossa arvioitiin. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan menojen ylittymistä selittää pääasiassa muutama vakava ja pitkä sairausloma sekä perhevapaat ja näiden edellyttämä sijaisjärjestelyt, lisäksi ruokakuljetukset ja talousarviossa ennakoimattomat terveysviranomaisten edellyttämät kalustohankinnat vaikuttivat osaltaan menojen ylittymiseen. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan toiminnalle kokonaisuutena asetetuista tavoitteista noin puolet toteutui vähintään osittain ja puolet jäi toteutumatta. Olennaisin toteutumatta jääneistä tavoitteista oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75-vuotiaista olevien osuus. Tavoitteena oli enintään 5,3 prosenttia mainitusta ikäryhmästä ja toteutunut arvo oli 5,7 prosenttia. Kurun korkeampi laitoshoidon osuus vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Toimialan tulosalueilla päivähoitoa lukuun ottamatta oli huomattavia poikkeamia talousarviosta. Perusturvan hallinnon ja erikoissairaanhoidon toiminnallisista tavoitteista tilinpäätöksen mukaan toteutui vanhustyön koulutuskokonaisuus, mutta kriisiviestinnän suunnitelman päivitys ei toteutunut. Tulosalue ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Ylitykseen vaikutti erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset. Sosiaalipalvelut eivät saavuttaneet toiminnallisia tavoitteitaan. Nuorten pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden osuuden tavoitteen saavuttamiseen vaikutti kuitenkin huomattavasti myös ulkopuoliset tekijät nuorisotyöttömyyden kasvaessa. Ylöjärvellä oli vuonna 2009 kokonaisuudessaan 559 työtöntä enemmän kuin vuonna 2008 (2009 yhteensä henkilöä) ja alle 25- vuotiaiden työttömyys nousi peräti 75 henkilöllä (2009 yhteensä 186 henkilöä). Sosiaalipalvelut eivät saavuttaneet myöskään taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Menojen kasvua selittää osaltaan kasvaneet asiakasmäärät oikeastaan kaikissa asiakasryhmissä: työttömien, lastensuojelun asiakasmäärien, vammaispalveluita käyttävien sekä päihdehuollon asiakkaiden määrät ovat kaikki olleet kasvussa. Lähipalvelujen toiminnallisista tavoitteista hyvinvointineuvolan mallin kehittäminen eteni pilottivaiheeseen, mutta sähköistä ajanvarausta ei saatu otettua käyttöön. Lähipalvelut eivät saavuttaneet taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Lähipalveluiden nettomäärärahaa pienennettiin vuoden aikana alkuperäisestä noin euroa, vaikka alkuperäinenkään määräraha ei olisi riittänyt toteutuneisiin menoihin. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota suun terveydenhuollon huolestuttavaan jonotilanteeseen ja toivookin tilanteeseen ratkaisuja henkilökuntavajauksen helpottamiseen johtavilla keinoilla tai muilla keinoin kuten perusturvalautakunnan hyväksymällä palvelusetelin käyttöönotolla. Henkilöstön hyvinvointiin liittyen tulisi lautakunnan mielestä löytää ratkaisuja myös siihen, että palkkaus osaltaan kannustaisi ennaltaehkäisevään työhön, ammattitaidon ylläpitoon koulutuksella ja toiminnan kehittämiseen. Laitospalvelut eivät saavuttaneet tavoitetta siitä, että erikoissairaanhoidosta ei tule sakkopäiviä. Myöskään RAI-mittausten tavoite ei toteutunut kaikissa yksiköissä. Laitospalvelut joutuivat säästösyistä supistamaan toimintoja ja toisaalta hoitoketjun sujuvuuden parantamista ei säästötoimi- 7

9 en vuoksi päästy toteuttamaan. Laitospalvelut eivät saavuttaneet taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Laitospalveluiden määrärahaa pienennettiin vuoden aikana alkuperäisestä noin eurolla, vaikka alkuperäinenkään määräraha ei olisi riittänyt menojen kattamiseen. Ylitystä onkin selitetty suurelta osin talousarviosta puuttuneilla eläkemaksuilla. Väestön ikärakenteen muutos ja vanhusväestön kasvu asettaa suuria haasteita tulevien vuosien palvelurakenteelle. Lautakunta haluaakin kiinnittää huomiota siihen, että tulevaisuuden haasteisiin ja palvelutarpeisiin valmistaudutaan varaamalla riittävästi resursseja niin kotihoitoon, omaishoidon tukeen kuin tehostettuun palveluasumiseen ja panostamalla näiden toimintamuotojen kehittämiseen. Lasten päivähoitopalvelut saavuttivat asetetun tavoitteensa siirtymisestä kannustavaan palkkaukseen. Päivähoito saavutti myös taloudelliset tavoitteensa, nettomääräraha alittui noin eurolla. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan (yhteispalvelut, peruskoulutus ja lukio) toiminnallisista tavoitteista toteutuivat opetushenkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja uuden sähköisen palvelumuodon käyttöönotto. Muita neljää toiminnallista tavoitetta Länsi-Teiskon lähikoulun määrittelystä, perusopetuksen maksusopimusten päivittämisestä, tilaaja-tuottaja-mallin valmisteluista ja koulunkäyntiavustajien resurssivertailuista ei saavutettu. Koulutuslautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa olennaisesti sisäisten erien toteuman kirjaaminen talousarviokäsittelystä poikkeavasti. Tilinpäätöksen tietojen mukaan yhteispalvelujen tulojen ylittymistä noin eurolla selittää osaltaan sisäisten erien tuloutus, joita ei ollut talousarviossa huomioitu. Samoin todetaan tämän kirjaustavan selittävän osaltaan myös tulosalueiden menojen ylityksiä esimerkiksi perusopetuksen, työväenopiston ja musiikkikoulutuksen osalta. Koulutuslautakunnan yhteispalvelut ylittivät talousarvion menonsa noin eurolla. Peruskoulutuksen toimintatulot ylittyivät noin eurolla ja menomäärärahassa ylitys oli noin euroa. Perusopetuksessa menojen ylittymistä selittää myös matkakulujen ennakoitua suurempi kasvu sekä sisäisten vuokrien ylitys. Lukion tulot jäivät alle arvioidun noin eurolla ja menot ylittivät talousarvion noin eurolla. Huomattavaa on, että sekä peruskoulutuksen että lukion menot ylittävät hiukan myös alkuperäisen talousarvion menomäärärahat ennen säästötoimenpiteisiin liittyviä menojen vähennyksiä. Musiikkikoulutuksen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vain osittain. Tavoitteista toteutuneina voidaan pitää musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman valmistumista. Oppilasmäärän kasvutavoitetta ja musiikkiteknologian opetustarjonnan suunnittelun tavoitteita ei saavutettu. Yhtenä tavoitteena oli teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman valmistuminen, tämän on todettu jääneen toteutumatta säästösyistä. Tässä lautakunta haluaa kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen yhteyteen. Talousarvion muutosten yhteydessä ei ole muutettu toiminnallisia tavoitteita, vaikka erityisesti ensimmäisessä talousarviomuutoksessa määrärahoja pienennettiin huomattavastikin alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, joten määrärahoja muutettaessa on arvioitava myös toiminnallisiin tavoitteisiin tarvittavia muutoksia. Musiikkikoulutus ylitti nettomäärärahansa noin eurolla. Työväenopiston toiminnalliset tavoitteet on saavutettu osittain. Toiminta on ollut tavoitteiden suuntaista, mutta asetettuja tavoitteita ei ole täysin saavutettu tai tilinpäätöksessä ei ole suoraan 8

10 vastattu asetettuun tavoitteeseen. Työväenopisto ylitti nettomäärärahansa eurolla. Osittain ylitystä selitti edellä mainittu sisäisten veloitusten talousarviosta poikkeava käsittely, mutta osittain myös se, että toiminnan volyymia ei sopeutettu myönnettyihin resursseihin. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta saavutti osittain toiminnalliset tavoitteensa, esimerkiksi Kurussa lähikirjasto aloitti toimintansa tavoiteaikataulun mukaisesti ja yhteistyötä jatkettiin kolmannen sektorin kanssa. Vapaa-aikalautakunnan tavoitteista kuitenkin liikuntapalvelujen auditointi ja messut jäivät toteutumatta säästösyistä. Lautakunta viittaa tässä edellä musiikkikoulutuksen yhteydessä mainittuun tavoitteiden ja määrärahojen yhteensovittamiseen myös talousarviomuutoksia tehtäessä. Vapaa-aikalautakunta ylitti talousarvion toimintamenonsa noin eurolla. Vapaaaikapalvelut keräsi toimintatuloja noin euroa talousarviota enemmän ja alitti toimintamenonsa noin eurolla. Vapaa-aikalautakunnan menojen ylittämistä selittää eläkemaksujen virheellinen kirjaaminen lautakunnalle vapaa-aikapalvelujen sijaan. Nuorisolautakunta Nuorisolautakunnan tavoitteista Päivän Selvä hankkeen toiminnan vakiinnuttamista ei saavutettu kaikilta osin, mutta muita tavoitteita voitaneen tilinpäätöksen tietojen perusteella pitää ainakin suurelta osin saavutettuina. Nuorisolautakunta ei saavuttanut taloudellisia tavoitteita menojen osalta. Tulot toteutuivat hiukan talousarviota paremmin, mutta menot ylittyivät noin eurolla. Talousarvioylitysten perusteluina olivat iltapäivätoiminnan arvioitua suurempi kasvu ja uusien ryhmien perustaminen, menoista ylittyivät sekä henkilöstömenot että seurakunnalle maksettava avustus. Nuorisotyön menot ylittyivät kaupunginhallituksen päättämän 4H-yhdistyksen avustuksen määrän. Ympäristölautakunta Tilinpäätöskirjassa esitetyn selvityksen perusteella asetetut toiminnalliset tavoitteet on pitkälti saavutettu, joskin osittain selityksen perusteella toteutumisen arviointi ei ole täysin mahdollista. Asetetuissa tunnuslukutavoitteissa näkyy kuitenkin se, että kaavoitus ei vuoden aikana edennyt tavoitteiden mukaisesti ja tavoiteltuja käsittelyaikoja ei ole kaikilta osin saavutettu. Tavoitteiden saavuttamista onkin selvityksen mukaan vaikeuttanut pienentyneet henkilöresurssit. Ympäristölautakunta ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan. Talousarvion tuloista jäi toteutumatta lähes euroa eli 38 prosenttia ja menot ylittyivät noin eurolla. Menojen ylittymistä on selitetty sisäisten menojen talousarviosta poikkeavalla käsittelyllä. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota talousarvion seurantaan ja tarvittavien talousarviomuutosten tekemiseen myös tuloerien kohdalla vuoden aikana. Ympäristölautakunta arvioi jo elokuun osavuosikatsauksessa tulojen jäävän selvästi ennakoidusta. Tekninen lautakunta Kunnallisteknisten palvelujen toiminnallisista tavoitteista kolme jäi ainakin osittain toteutumatta, koska tavoitteille ei ollut talousarviossa määrärahaa tai se poistettiin menojen karsinnassa. Lautakunta viittaa jälleen edellä mainittuun kuntalain vaatimukseen määrärahojen ja toiminnallisten 9

11 tavoitteiden yhteensovittamisesta. Metsätilojen ja jätehuollon tavoitteet saavutettiin, mutta ulkoilu- ja urheilualueiden, liikenneväylien sekä viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien tavoitteista osa jäi selkeästi toteutumatta ja osittain tavoitteiden toteuma oli vaikeasti arvioitavissa. Kunnallisteknisten palvelujen taloudelliset tavoitteet toteutuivat tulojen osalta ja tuloarvio ylittyi noin eurolla. Menojen osalta taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, menomääräraha ylitettiin eurolla. Sisäisten teknisten palvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin, joskaan työkoneiden käyttöasteen nostaminen ei toteutunut ja tavoitteeseen varaston hankintojen ennakoinnista ei ole tilinpäätöksessä vastattu. Sisäiset tekniset palvelut saavuttivat melko hyvin asetetut taloudelliset tavoitteet, nettomääräraha ylittyi noin euroa. Tilakeskus on saavuttanut asetetut toiminnalliset tavoitteet melko hyvin lukuun ottamatta urheilutalon saneerauksen suunnittelua, joka ei hankkeena ole mukana talousarviossa. Tilakeskuksen talouden toteumassa oli sekä tuloissa että menoissa suuret poikkeamat talousarvioon. Tulot ylittivät arvion eurolla, mutta myös menot ylittyivät peräti eurolla. Vesihuoltolaitoksen toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta vedenottamon siirtoon liittyvät koepumppaukset sekä tarkemittaukset Takamaalla. Muilta osin tavoitteet pitkälti toteutuivat tai niiden arviointi ei ole mahdollista tavoitteen asettamismuodon ja toteutumisen selvityksen perusteella. Vesihuoltolaitos ei saavuttanut taloudellista tavoitettaan, asetetusta nettotuloarviosta jäätiin noin euroa. Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Työterveyshuollon liikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden on tilinpäätöksessä todettu kaikkien toteutuneen. Lautakunnan ei ole kuitenkaan mahdollista tilinpäätöksen tietojen perusteella esittää arviota siltä osin kun tavoitteeksi on asetettu palvelujen laatu, joskin asiakaspalautteen on todettu olevan positiivista. Liikelaitos saavutti taloudelliset tavoitteensa Arvio kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Ylöjärven kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhteisöinä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Talousarviossa 2009 on asetettu tavoitteita ainoastaan yrityspalveluyhtiölle. Yhtiö ei saavuttanut asetettuja tavoitteita yritystonttien myyntimäärästä eikä uusien yritysten perustamismäärästä. Tavoitteiden saavuttamatta jäämistä selittänee osaltaan talouden taantuma. Ylöjärvellä perustettiinkin toiseksi eniten uusia yrityksiä koko Pirkanmaalla. Tavoitteista toteutui kauppapalveluiden kehittäminen sekä kaupallisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen osittain lykkääntyi seuraavalle vuodelle tai toimintakertomuksessa esitetyn selvityksen perusteella ei ole täysin mahdollista arvioida tavoitteen toteutumista. Yrityspalveluiden tunnuslukujen muodossa asetetuista tavoitteista ei tilinpäätöksessä ole esitetty talousarviossa tavoitteeksi asetettuja arvoja, mikä olisi edellytys näiden toteutumisen arvioinnille tilinpäätöksen perusteella. Lautakunta toivoo, että jatkossa myös muille tytäryhteisöille asetetaan toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita. Kaupungin osakkuusyhteisöistä Ylöjärven Jäähalli Oy:n toimintaa kaupunki on vuonna 2009 tukenut ostamalla jäävuoroja eurolla, euron avustuksella sekä myöntämällä vapautuksen kiinteistöverosta. Lisäksi kaupunki on tukenut nuorten jääurheilua myöntämällä seuroille avustuksia eurolla. Ylöjärven Jäähalli Oy teki tilikaudelta 2009 noin eurolla voitollisen tuloksen. 10

12 4. Muut talouden ja toiminnan arviot 4.1. Talousarvion toteutuminen kaupunkitasolla Tuloslaskelmaosan toteutuminen Kokonaisuutena kaupungin toimintatulot (52,5 miljoonaa euroa) ylittivät talousarviossa ennakoidut noin 2,4 miljoonalla eurolla ja toimintamenot (167,6 miljoonaa euroa) ylittivät talousarvion noin 4,7 miljoonalla eurolla. Nettona toimintakate (-114,5 miljoonaa euroa) muodostui 2,2 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Verotulot ja valtionosuudet (yhteensä 96,1 miljoonaa euroa) toteutuivat yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Vaikeasta talouden tilanteesta huolimatta verotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, kunnallisveron ja kiinteistöveron tuotto kasvoi edellisvuodesta ja lisäksi yhteisöveron alenemista hillitsi kuntien saaman jako-osuuden nostaminen. Kun myös rahoitustulojen ja -menojen nettovaikutus (-0,5 miljoonaa euroa) oli noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi, muodostui vuosikate (9,2 miljoonaa euroa) 0,3 miljoonaa euroa talousarviota paremmaksi. Suunnitelman mukaiset poistot (9,9 miljoonaa euroa) ylittivät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla ja poistoeron vähennys (0,4 miljoonaa euroa) 0,4 miljoonalla eurolla, joten tilikauden alijäämäksi muodostui 0,3 miljoonaa euroa ennakoidun 0,3 miljoonan euron ylijäämän sijaan. Investointiosan toteutuminen Kaupungin investointitulot olivat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa ja investointimenot 17,4 miljoonaa euroa. Kaupunkitasolla investointiosan tulot toteutuivat euroa talousarviota suurempina ja investointimenot 3,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Olennaisimmat euromääräiset negatiiviset poikkeamat talousarviosta olivat terveysaseman tulojen toteutuminen euroa talousarviota pienempinä ja osakkeiden ostojen määrärahan ylittäminen noin eurolla. Ylitys johtui yhtiöitettyjen rivitalojen osakkeiden merkinnästä sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiön osakkeiden merkinnästä, joihin ei ollut vuoden 2009 talousarviossa varauduttu. Näitä negatiivisia poikkeamia talousarviosta ei ole investointiosan toteumavertailuissa perusteltu. Lautakunta toivoo myös investointiosaan olennaisten talousarviopoikkeamien perusteluja kaikkien investointien osalta. Talonrakennusinvestoinneissa toteumaa ja poikkeamien syitä onkin selvitetty. Kasvavan kaupunkina Ylöjärvellä on jatkuvia investointitarpeita ja samalla kaupungin pitäisi pystyä rajoittamaan investointitasoa velkaantumisen hillitsemiseksi. Lautakunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota jo olemassa olevan omaisuuden tarvitsemaan jatkuvaan ylläpitoon ja korjaukseen, jotta korjausvelka ei kasva kohtuuttomaksi ja olemassa olevan omaisuuden arvo säilyy. Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteumasta toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu lähinnä edellä käsittelyistä tuloslaskelmaosan ja investointiosan toteumasta. Toiminnan ja investointien rahavirran nettovaikutus oli yhteensä -5,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoidun -9,2 miljoonan euron sijasta. Toiminnan ja investointien rahavirran ennakoitua paremman nettovaikutuksen selittää pitkälti investointimenojen talousarviota pienempi toteuma. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin 10,0 miljoonaa euroa, mikä oli 5,8 miljoonaa talousarviossa ennakoitua vähemmän ja lyhennettiin7,4 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa talousarviota enemmän. Muiden maksuvalmiuden muutosten, joita ei ole talousarviossa huomioitu, vaikutus rahoituksen 11

13 rahavirtaan oli yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Näin rahoituksen rahavirta muodostui +4,9 miljoonaksi euroksi talousarviossa ennakoidun +10,0 miljoonan euron sijaan. Yhteensä toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtojen vaikutuksesta rahavarat pienenivät 0,6 miljoonaa euroa kun talousarviossa oli ennakoitu 0,9 miljoonan euron lisäystä Tilinpäätöslaskelmien tunnuslukuvertailua suhteessa lähikuntiin Tuloslaskelman tunnusluvuista lähikuntien väliseen vertailuun on valittu vuosikatteen ja poistojen suhde. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Kunnan tulorahoituksen oletetaan yleisesti olevan riittävä, mikäli tunnusluvun arvo on 100 prosenttia, eli vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Oletusta voidaan pitää pätevänä kuitenkin vain, jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Kasvukunnilla, kuten Tampereen kehyskunnilla, poistot harvoin vastaavat investointeja kovasta investointitarpeesta johtuen. Vuonna 2009 Ylöjärvi ei aivan saavuttanut 100 prosentin tasoa, lähikunnista myös Tampere ja Lempäälä jäivät alle 100 prosentin arvon. Orivesi saavutti lähikunnista selkeästi korkeimman arvon tunnusluvulle, peräti 276,5 prosenttia. Vuonna 2008 Suomen kaikkien kuntien keskiarvo tunnusluvulle oli 122,6 prosenttia , ,8 115,9 59,6 109,1 169,5 83,7 118,1 92,9 0 Vuosikate/Poistot, % Kaavio 1: Ylöjärven ja lähikuntien vuosikate suhteessa poistoihin Rahoituslaskelman tunnusluvuista kuntien väliseen vertailuun valittiin investointien tulorahoitusprosentti. Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa osuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli omaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavaroilla. Vertailukunnista ainoastaan Orivesi on päässyt yli sadan prosentin, eli kunta on pystynyt rahoittamaan vuoden kaikki investointinsa tulorahoituksella. Vuonna 2008 Suomen kaikkien kuntien keskiarvo tunnusluvulle oli 58 prosenttia. 12

14 ,8 40,9 31,1 67,5 146,8 77,8 53,3 35,6 60,2 Investointien tulorahoitus, % Kaavio 2: Ylöjärven ja lähikuntien investointien tulorahoituksen osuus Taseen tunnusluvuista vertailuun valittiin asukasta kohden laskettu lainamäärä. Kunnan ja konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Ylöjärven lainamäärä ylitti euroa ja on vertailukuntien korkeimpia. Ylöjärvellä konsernin lainamäärä ei ole kuitenkaan kovin paljoa suurempi kuin kaupungin, useimmissa vertailukunnissa lainamäärä nousee enemmän siirryttäessä konsernitarkasteluun. Vuonna 2008 Suomen kaikkien kuntien keskiarvo tunnusluvulle oli euroa ja konsernien keskiarvo oli euroa. Kaikkien vertailukuntien konserneilla lainaa oli selkeästi maan keskiarvoa vähemmän Hämeenkyrö Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Lainat /as Lainat, /asukas (konserni) Kaavio 3: Ylöjärven ja vertailukuntien sekä kuntien konsernien asukasta kohden laskettu lainamäärä Muut toiminnan arviot Tulospalkkaus Yksi kaupungin strategiasta johdettu tavoite on ollut lisätä tulospalkkausta yhtenä uutena talouden ohjauskeinona. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2009 tulospalkkausyksiköt maaliskuussa. Valtaosa tulospalkkauksen yksiköistä on perusturvalautakunnan yksiköitä, esimerkiksi koko 13

15 päivähoito on tulospalkkauksen piirissä. Perusturvan lisäksi tulospalkkausyksiköitä on teknisessä toimessa. Tulospalkkaus on säännelty osana kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta. Sen mukaan henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota, joka perustuu kaupungin palvelutuotannon tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden ylittämiseen. Tulospalkkiona voidaan maksaa osa tuloksellisuuden parantumisen hyödystä. Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan tulospalkkio voi olla enintään viisi prosenttia palkkasummasta. Ylöjärven tulospalkkiosopimuksissa on asetettu sekä toiminnallisia että taloudellisia tavoitteita. Taloudellisen tavoitteen ylittävä osuus on perustana tulopalkkion maksamiselle, mikäli sopimuksessa määritelty osuus toiminnallisista tavoitteista on ylittynyt. Taloudellisen tavoitteen ylittävä osuudesta jaettava tulospalkkio jaetaan kolmelle osapuolelle: henkilöstölle, toimintayksikölle ja kaupungille. Taloudellisen tavoitteen ylittävästä osuudesta pääsääntöisesti 30 prosenttia jää yksikön käytettäväksi, prosenttia jaetaan henkilöstölle (kuitenkin enintään viisi prosenttia palkkasummasta) ja loput hyödystä jää kaupungille tarkemmin määräämättömään käyttöön. Lähtökohtaisesti koko vuoden työskennelleen henkilön painokerroin on yksi. Yksikön esimiehellä painokerroin on usein suurempi (esim. 1,5), hyvästä panoksesta tavoitteiden saavuttamiseen voidaan työntekijän kertoimeksi nostaa 1,25 ja osassa sopimuksista kerrointa voidaan myös laskea, mikäli työntekijä ei ole sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen. Osa-aikaisuus ja keskeytykset huomioidaan tulospalkkion määrittelyssä. Lautakunta pitää positiivisena talouden ja toiminnan uusien ohjauskeinojen käyttöönottoa ja hyvistä työsuorituksista palkitsemista. Lautakunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota eräisiin näkökulmiin tulospalkkauksessa. Tulospalkkauksessa asetettavien toiminnallisten tavoitteiden tulee olla toiminnan kannalta olennaisia, realistisia ja sellaisia, joiden toteutumiseen henkilöstö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Lisäksi tavoitteiden asettamisessa tulee huolehtia siitä, että asetettu tavoite ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan. Tulospalkkiojärjestelmässä on vaarana sen käytön lisääntyessä, että sopimusten tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja niiden toteuman arviointi lisää hallintoa saavutettavaa hyötyä enemmän, kun toisaalta samalla on huolehdittava työntekijöiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistumisesta. Kaupunkilaisten kehitystä, psyykkistä hyvinvointia sekä mielenterveyttä edistävät ja kuntouttavat palvelut Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien palveluiden riittävään resursointiin. Kuntaliitokset lisänneet asiakasmäärää huomattavasti, lisäksi lasten ja nuorten suuri osuus väestöstä lisää erityisesti lapsiperheiden palveluiden tarvetta (perheneuvola, puheterapia, koulupsykologi, nuorisotiimi). Tehtäväaluetason tavoitteena on ollut perhekeskuksen osalta esimerkiksi tarpeelliseksi todetun perheneuvolan terapian alkaminen kahdessa kuukaudessa. Vuonna 2009 toteutetun seurantajakson perusteella tavoite ei toteutunut. Kriisitilanteissa perheneuvolassa kyetään aloittamaan tilanteen arviointi ja työskentely noin kahden viikon sisällä ajanvarauksesta, mutta ei-kiireellisissä tilanteissa jonotusaika voi olla jopa yli puolivuotta. Kuntaliitosten myötä resurssit eivät ole suhteessa kasvaneet ja esimerkiksi koulupsykologin toimi on ollut täyttökiellossa. Kaupungissa on yksi koulupsykologi, jolla on 17 koulua ja yli oppilasta sekä lisäksi esikoululaiset. Psykologiliiton suositus on oppilasta psykologia kohden. Käytännössä vain aivan välttämättömimmät koululaisten tutkimukset pystytään tekemään, keskusteluhoito ja tär- 14

16 keä ennaltaehkäisevä työ mm. koulukiusaamisen estämiseksi ei toteudu. Samaan aikaan psykiatrisissa hoitopäivissä on vuonna 2009 ollut havaittavissa selkeää nousua. Tilanne näkyy myös tehtäväalueen henkilöstökyselyssä, jossa yksi huonoimmista arvioista tuli tyytyväisyydestä työmäärään (1,75 asteikolla 1-5). Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehet muun muassa neuvovat asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustavat asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottavat asiakkaan oikeuksista, ja seuraavat asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antavat siitä selvityksen vuosittain kunnanhallituksille. Ylöjärven kaupungin sosiaaliasiamies on hallinnollisesti Tampereen kaupungin viranhaltija. Sosiaaliasiamies antaa toiminta-alueensa kunnanhallituksille vuosittain yhteisen selvityksen. Selvityksessä esitetyt tiedot perustuvat asiakasyhteydenottoihin, sosiaaliasiamiehen tekemän kuntakyselyn vastauksiin ja sosiaaliasiamiestoiminnassa muuten esille tulleisiin asioihin. Selvityksen mukaan asiatapahtumia oli eniten toimeentulotukea ja lastensuojelua koskevissa asioissa. Vuonna 2009 korostui tyytymättömyys käsittelyaikoihin. Yhteydenottoja lainvastaisista pitkistä toimeentulotuen käsittelyajoista tuli myös Ylöjärveltä. Lautakunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota sosiaaliasiamiehen selvityksessä mainittuun asiaan: toimeentulotukilaissa säädetty käsittelyaika ei ole suositus vaan velvoittava lain vaatimus, jonka noudattamisesta toiminnasta vastaavien toimielinten on yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa huolehdittava. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan alkuvuonna 2010 hakemukset on saatu käsiteltyä edellytetyssä ajassa, tämän on mahdollistanut henkilöstöresurssien vahvistaminen. Selvityksen mukaan lastensuojelussa avohuollon tukitoimia ei ole riittävästi, vaikka 2008 vuoden alussa voimaan tullut lastensuojelulaki painottaa ehkäisevää lastensuojelua. Myös lapsiperheiden kotipalvelu on useammassa kunnassa melkein kokonaan tavallisten lapsiperheiden ulottumattomissa. Ylöjärven kaupungilla kotihoitoapua saavien lapsiperheiden määrä on pudonnut 161 perheeseen vuonna 2009, kun se vuonna 2008 oli 185 perhettä. Perusturvalautakunnan tarkastuslautakunnalle antaman selvityksen mukaan Ylöjärvellä kyetään kuitenkin tarjoamaan perheille lastensuojelun avohuollon tukitoimia suhteellisen hyvin. Pulaa on ollut tukiperheistä ja henkilöistä, syksyllä 2010 toteutettavan rekrytoinnin toivotaan helpottavan lastensuojelun tilannetta tältä osin. Selvityksessä mainitaan myös ehkäisevän toimentulotuen vähäisyydestä suosituksiin nähden. Sosiaali- ja terveysministeriö on suosittanut, että kunnat varaisivat 3,3 prosenttia toimeentulotukeen käytettävistä määrärahoista ehkäisevään toimeentulotukeen. Toiminta-alueen kunnista yksikään ei myöntänyt ehkäisevää toimeentulotukea suositusten mukaisesti, Ylöjärvellä ehkäisevään toimeentulotukeen käytettiin vuonna 2009 vain 1,58 prosenttia. Alkuperäisessä talousarviossa ehkäisevään toimeentulotukeen oli varattu 2,15 prosenttia toimeentulotuen kokonaismäärästä, mutta koska toimeentulotukimenot kokonaisuudessa nousivat, laski ehkäisevän tuen suhteellinen osuus aiottuakin pienemmäksi. Ylöjärvellä on kuitenkin varsinaisen ehkäisevän tuen lisäksi myös lastensuojelun taloudellisen tuen määrärahaa käytetty ehkäisevän tuen tilanteissa lastensuojeluperheillä. 15

17 5. Yhteenveto Vuosi 2009 oli ensimmäinen vuosi Kurun kunnan liityttyä Ylöjärven kaupunkiin. Lisäksi vuotta leimasi yleisen taloudellisen kehityksen kuntataloudelle luomat paineet. Talousarvioon tehtiin keväällä 2009 merkittäviä supistuksia verotulojen pienentyessä, tilinpäätöksessä oli kuitenkin poikkeuksellisen paljon talousarviomäärärahojen ylityksiä ja valtuuston päätökset tavoitelluista säästöistä eivät kaikilta osin toteutuneet. Talousarviomuutosten yhteydessä ei toiminnalle asetettuja tavoitteita muutettu, mutta tilinpäätöksessä kuitenkin raportoitiin tavoitteiden osin jääneen saavuttamatta säästösyistä. Lautakunta toivookin, että jatkossa talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden muutosten yhteydessä esitetään myös tarvittavat muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin. Ylöjärven talouden uhkana on edelleen myös väestönkasvun aiheuttama tarve lisätä palvelutuotantoa, mikä näkyy sekä suurina investointitarpeina että kasvuna palvelujen tuottamisen menoissa. Asukasta kohden laskettu lainamäärä nousi vuonna 2009 jo yli euroon. Kurun kunnan liittyminen Ylöjärven kaupunkiin näkyi monin tavoin myös toiminnalle asetetuissa tavoitteissa ja päivittäisessä toiminnassa, muun muassa kaupungin henkilöstömäärä kasvoi 176 henkilöllä. Toiminnallisissa tavoitteissa näkyikin monin paikoin tarve saada palvelut koko kaupungin alueella samalle tasolle ja toimintaperiaatteille sekä toisaalta henkilöstön integrointi yhteisiin toimintatapoihin. Lautakunta toivoo, että tulevaisuudessa kiinnitetään huomiota palveluiden tasapuoliseen saatavuuteen myös entisten Viljakkalan ja Kurun kuntien alueilla. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota myös henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden säilyttämiseen erilaisten palvelurakenne- ja organisaatiomuutosten yhteydessä. Lisäksi lautakunta toivoo, että henkilöstökertomuksen valmisteluaikataulua aikaistettaisiin siten, että henkilöstökertomus olisi käytettävissä jo arviointikertomuksen laadinnassa. Lautakunta on aiempina vuosina toivonut, että seudullisista hankkeista esitettäisiin niin sisällöllisiä kuin taloudellisia tavoitteita talousarviossa ja tilinpäätöksessä raportoitaisiin näiden toteutumisesta tilinpäätöksessä. Vuonna 2009 seudulliselle yhteistyölle on asetettu jonkin verran toiminnallisia tavoitteita ja näiden toteumasta raportoitu osana tavoitteiden toteutumista. Lautakunta toivoo kuitenkin kattavampaa tietoa seutuyhteistyön laajuudesta ja kehityksestä, kattavampien tavoitteiden asettamista seudulliselle yhteistyölle sekä yhteistyön taloudellisen merkityksen esittämistä osana taloudellista raportointia. Talousarvio on keskeinen kuntien taloudenohjauksen väline, jonka toteutumisesta tilinpäätöksessä raportoidaan. Lautakunta toivoo, että tavoitteiden asettamiseen kiinnitetään edelleen huomiota. Vuositavoitteiden tulee olla mitattavissa olevia, konkreettisia ja toiminnan kannalta olennaisia. Lautakunta toivoo lisäksi, että tilinpäätöksessä vastataan asetettuun tavoitteeseen, tavoitteiden toteutumiseen otetaan selkeästi kantaa ja lisäksi perustellaan kannanotto sanallisesti tai asetetun mittarin avulla. Tilinpäätöksessä erityisesti taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeutti paikoitellen muun muassa sisäisten erien tai eläkemaksun talousarviokäsittelyyn liittyvät epäselvyydet. Lautakunta toivookin, että tarvittaessa myös esimerkiksi edellä mainittuihin eriin liittyvät virheet talousarviossa korjataan vuoden aikana talousarviomuutoksin. Huomiota tulee kiinnittää myös päätösten sisältämien taloudellisten vaikutusten esittämiseen ja tehtävien päätösten edellyttämien talousarviomuutosten valmisteluun. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. 16

18 6. Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2009 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää seuraavista arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kaupunginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä pidettävässä valtuuston kokouksessa: Arvioinnin painopistealueena vuonna 2009 olivat perusturvan palvelut. Näistä palveluista lautakunta toivoo vielä vastausta seuraaviin asioihin: o Mitä konkreettisia toimia on suunniteltu tehtäväksi taloussuunnitelmakaudella , jotta saavutetaan vanhustenhuollon palvelurakenteen tavoitteet kotona asuvien osuudesta, tehostetun palveluasumisen lisäämisestä ja pitkäaikaisen laitoshoidon osuuden vähentämisestä? o Mitä toimenpiteitä on tehty ja tehdään hammashoidon jonojen kasvun pysäyttämiseksi ja jonojen purkamiseksi? o Mitä toimenpiteitä tehdään psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien avopalvelujen ja ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuden parantamiseksi? o Miten Ylöjärvi saavuttaa sosiaali- ja terveysministeriön suosittaman ehkäisevän toimeentulotuen osuuden (3,3 prosenttia) toimeentulotukimenoista? Tulospalkkausjärjestelmän käyttö on laajentunut. Miten tavoitteiden asettamisessa, taloudellisten ja toiminnallisten tulosten arvioinnissa sekä maksettavien palkkioiden määrittelyssä on varmistettu henkilöstön tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu? Vuonna 2009 oli havaittavissa olennaisia poikkeamia sekä taloudellisista että toiminnallista tavoitteista ja toisaalta toiminnallisia tavoitteita ei muutettu huomattavienkaan määrärahamuutosten yhteydessä. Miten talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja poikkeamiin reagointia aiotaan kehittää? Mitä olivat arviointikertomuksen liitteessä mainittujen talousarvioylitysten merkittävimmät syyt? Mitkä olivat toimialoittain merkittävimmät toiminnot, joista karsittiin säästöjen seurauksena? 17

19

20 Liitteet Liite 1: Tiivistelmä lautakunnan arviosta toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan arvio Toimielin/yksikkö Toteutui Toteutui osittain Ei toteutunut Vaikeasti arvioitavissa oleva tavoite Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Nuorisolautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Yhteensä Liite 2: Olennaisimmat negatiiviset talousarviopoikkeamat, jotka tilintarkastaja raportoi tilintarkastuspöytäkirjassa kaupunginhallitukselle (nettositovilla merkitsevää on nettoylitys ja bruttositovilla menojen ylitys). Vastuualue Menojen toteuma, % Menojen ylitys euroa Nettoylitys Sitovuustaso Ruokahuolto 105, N Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito 102, N Sosiaalipalvelut 108, N Lähipalvelut 106, N Laitospalvelut 104, N Peruskoulutus 101, B Musiikkikoulutus 111, N Työväenopisto 113, N Vapaa-aikalautakunta 131, B Nuorisolautakunta 109, B Ympäristölautakunta 106, B Hallinto ja suunnittelu (tekninen lautakunta) 109, B Kunnallistekniset palvelut 105, B Tilaskeskus 107, B 19

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, Sivu 1 / 15 Korjauslista vuoden 2017 talousarvioon, 2.11.2016 s. 3) Esipuhe, viimeinen kappale, päivitetty nettoinvestointien summa: Kun nettoinvestoinnit ovat 197 204,9 miljoonaa euroa, kasvaa lainamäärä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä.

Palvelualueiden tarkemmat talousarviomuutokset ovat eriteltyinä oheisissa liitteissä. Kunnanhallitus 144 23.06.2014 Vuoden 2014 talousarvion muutokset KHALL 144 Hallintojohtaja Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 23.12.2013 130 talousarvion vuodelle 2014. Talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnassa

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot