SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA TOIMIELIMITTÄIN ARVIO KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA MUUT TALOUDEN JA TOIMINNAN ARVIOT TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KAUPUNKITASOLLA TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TUNNUSLUKUVERTAILUA SUHTEESSA LÄHIKUNTIIN MUUT TOIMINNAN ARVIOT YHTEENVETO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 17 LIITTEET 19 1

3 1. Puheenjohtajan katsaus Vuoden 2009 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Vuoden toisessa kokouksessaan valtuusto hyväksyi muutetun investointisuunnitelman, sekä käyttötalouden muutokset, jotka sisälsivät 3% säästötavoitteen kaikille hallintokunnille. Päätöksiä edelsivät poliittisten ryhmien neuvottelut, joiden myötä päätettiin henkilöstön vapaaehtoisista lomautuksista vuonna 2009 ja valtuutettiin lautakuntataso ehdottamaan säästökohteita. Päätösten yhteydessä kaupunkistrategian toiminnallisia tavoitteita ei muutettu. Keskusteluja käytiin toiminnan riittävyydestä suhteessa taloudellisiin paineisiin. Investoinneista vuodelta 2009 leikattiin valtuuston päätöksellä 2 milj. euroa, käyttötalouden menojen leikkaus merkitsi noin 4.1 milj. euron pudotusta. Päätöksissä korostettiin toimitilojen käytön tehokkuuden lisäämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa eri työyksiköissä kaupunginvaltuusto oli myöntänyt Asuntilan koulun laajennukseen euroa, kaupunginhallitus esitti valtuustolle summan poistamista kokouksessa. Valtuustossa hallituksen kanta voitti yhdellä äänellä. Valtuustossa jätettiin ponsi siitä, että kaikki Asuntila-Veittijärven tilanahtauteen liittyvät kustannukset dokumentoidaan. Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin toinen muutostalousarvio, jossa tarkistettiin investointeja eurolla ja käyttötalouteen osoitettiin lisämäärärahoja noin 4 milj. euroa. Säästöjen toteutumisen arvioinnin haasteena on se, että syksyn toisessa muutostalousarviossa palautettiin määrärahoja. Säästöt yhdistettynä kaupungin tulospalkkausjärjestelmään ovat myös herättäneet kysymyksiä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on ollut yleisten tavoitteiden lisäksi arvioida, miten säästöt toteutuivat, sekä minkälaisia vaikutuksia valtuuston päätöksillä on ollut kuntalaisten palveluihin. Kuru liittyi Ylöjärveen vuonna 2009, mikä osaltaan kuvaa kaupungin toimintojen haasteellisuutta henkilöstölle. Tarkastuslautakunta on kehittänyt toimintaansa siten, että lautakunta painottaa toiminnallisten tavoitteiden arviointia. Koko kauden arviointiohjelma annettiin valtuustolle tiedoksi Lautakunta haluaa arviointikertomuksessa kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko olennaisimmista talousarviopoikkeamista, jotka tilintarkastaja on raportoinut kaupunginhallitukselle. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, joten määrärahoja muutettaessa on arvioitava myös toiminnallisiin tavoitteisiin tarvittavia muutoksia. Tarkastuslautakunta oli valinnut arviointiohjelmaansa vuoden 2009 erityiskohteeksi perusturvan palvelut, ja sen vuoksi Ylöjärven vuoden 2009 arviointikertomus painottuu perusturvaan. Perusturvalautakunnan toiminnalle kokonaisuutena asetetuista tavoitteista noin puolet toteutui vähintään osittain ja puolet jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunnalla on neljä huolenaihetta: (1) ikärakenteen kehityksen vaikutus palveluiden kehittämiselle, (2) hammashoidon toteuttaminen ja jo- 2

4 nojen kasvu vuoden 2009 aikana, (3) psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien palveluiden resursointi, sekä (4) sosiaalityössä ennaltaehkäisevän työn määrärahojen vähäisyys. Tarkastuslautakunnan työnkuvan kehittämiseen liittyy myös pyrkimys lisätä dialogia, ja siten pyydämme keskeneräisiin kohtiin täydennystä lokakuun 2010 valtuuston kokoukseen mennessä. Vuonna 2009 työttömien määrä kasvoi Ylöjärvellä 559 henkeä edellisestä vuodesta, mikä viranhaltijoiden haastatteluiden perusteella vaikutti perusturvan palveluihin kysyntää lisäävästi siten, ettei kaikkia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita voitu saavuttaa henkilökunnan työskentelytapoja kehittämällä. Vuonna 2009 Ylöjärven kaupungin laajentumiseen ja seudulliseen yhteistyöhön liittyvä kehittämistoiminta ovat monipuolistaneet kaupungin toimintoja ja asettavat arvioinnille haasteensa. Lautakunta on useana peräkkäisenä vuonna esittänyt, että myös seudullisten hankkeiden arviointia niin sisällöllisesti kuin taloudellisesti tulisi sisällyttää talousarvioon ja tilinpäätökseen. Valtuustolla ja kuntalaisilla tulisi olla tietoa seutuyhteistyön laajuudesta ja kehityksestä. Tarkastuslautakunta tutustui perusteellisesti kaupungin tulospalkkausjärjestelmään, sillä toimintamuotona se on uusi kuntakentällä. Säästötavoitteet toivat 2009 haasteensa järjestelmän oikeudenmukaiseen toteuttamiseen. 2. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 71 ja 75 :ssä sekä kaupungin tarkastussäännössä. Lautakunnan keskeisimmät tehtävät ovat valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä toimikauttaan vastaavien vuosien talouden ja hallinnon tarkastuksen järjestäminen ja tarkastuksen toteutumisen seuraaminen. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta esitetään vuosittain arviointikertomuksessa. Valtuustokaudeksi valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2009 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Sorsa Minna, puheenjohtaja Pasi Kallio, varapuheenjohtaja Heli Teiskonlahti Jari Kuusniemi Helena Koskinen Leena Hautakangas Sami Savio Pertti Johansson Varajäsenet Riihikoski Mari Jaana Lamminen Heikki Ojares Teuvo Hakanen Kalle Leponiemi/Kalle Koivumäki* Pasi Takala Heleena Pekkala Paula Nurmi * Kaupunginvaltuuston päätöksellä myönnettiin Kalle Leponiemelle ero Ylöjärven kaupungin luottamustehtävistä. Samalla päätöksellä valittiin Kalle Koivumäki tarkastuslautakunnan varajäseneksi. Lautakunnan jäsenistä Heli Teiskonlahti on myös teknisen lautakunnan jäsen ja Pasi Kallio on keskusvaalilautakunnan jäsen, joten he eivät ole osallistuneet kyseisten lautakuntien alaisen toiminnan arviointiin. 3

5 Kaupungin tilintarkastajaksi valtuustokaudelle valittiin lautakunnan ehdotuksen mukaisesti JHTTyhteisö Oy Audiator Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Anu Servo asti ja JHTT, HTM Lasse Kärki alkaen. Tarkastusvuonna 2009 (kevään 2009 ja kevään 2010 välisenä aikana) tarkastuslautakunta on pitänyt 12 kokousta. Lautakunnassa päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan sihteerinä ovat tarkastusvuonna toimineet kaupungin organisaatiosta suunnittelusihteeri Paula Vehkala ja palvelusihteeri Kaija Aaltonen sekä Oy Audiator Ab:stä Hanna Kuhanen. Lautakunta valmisteli valtuustokaudeksi arviointisuunnitelman, joka hyväksyttiin pidetyssä kokouksessa ja saatettiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle Arviointisuunnitelma kattaa valtuustokauden aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin ja suunnitelmassa on määritelty vuosittain tarkemman arvioinnin kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa vuosittain. Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2009 olivat perusturvalautakunnan alaisesta toiminnasta sosiaali-, lähi- ja laitospalvelut sekä teknisen lautakunnan toiminnoista vesihuoltolaitos. Arvioinnin painopistealueilta kokouksissa on kuultu viranhaltijoista sosiaalijohtajaa, ylilääkäriä, terveyskeskuksen sairaalan osastonhoitajaa, perhekeskuksen apulaisylilääkäriä, vanhustyön johtajaa, kotihoidon päällikköä sekä työpäällikköä. Lautakunta tutustui arviointikäynnillä ryhmäkoti Pehtoorin sekä Tiuravuoren vanhainkodin tiloihin ja toimintaan. Kaupungin keskushallinnon viranhaltijoista talousjohtaja on kokouksissa kertonut kaupungin talouden tilasta sekä esitellyt tilinpäätöstä ja henkilöstöpäällikkö kertonut tulospalkkiojärjestelmästä. Lautakunta on kokouksissaan käsitellyt myös muita yksittäisiä asioita kuten sosiaaliasiamiehen vuosittaista selvitystä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä. 3. Arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 3.1. Arvio kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätöskirjan alussa on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteita on asetettu neljästä eri näkökulmasta, joiden toteutumisesta on alla esitetty arviot näkökulmittain. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky Palvelujen saatavuuden ja laadun tavoitteista väestökasvun (1-2 prosenttia) sekä julkisen liikenteen toimivuuden tavoitteet saavutettiin. Yhtenä joukkoliikenteen toimivuuden tavoitteena oli palvelulinjojen tarpeen arviointi ja se toteutui. Kurun alueella palvelutaso ei kuitenkaan vielä ole riittävä. Tavoite palvelujen alueellisen rakenteen suunnitelman laadinnasta ei toteutunut, palvelujen alueellisen rakenteen arviointi on siirretty kaupunkistrategian laadinnan yhteyteen. Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn sekä monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisen tavoitteista saavutettiin tilinpäätöksen perusteella puolet. Erityisesti kaavoituksen etenemisen ja maanhankinnan tavoitteita jäi toteutumatta. Toisaalta tavoitteista toteutui mm. tavoitteet luovutettavien omakotitonttien määrästä ja kehätien yritysalueen laajentamismahdollisuuksien selvittämisestä. 4

6 Prosessit ja rakenteet Asetetut tavoitteet päätöksenteon ja strategisen johtamisen kehittämisestä on suurelta osin saavutettu. Strategia-asiakirjan uudistaminen käynnistettiin ja myös uutta kaupunginvaltuustoa koulutettiin strategiseen ajatteluun. Tärkeätä tavoitetta siitä, että kaikkien merkittävien asioiden esittelyn yhteydessä kuvataan niiden liittyminen strategiaan, ei saavutettu. Lautakunta pitää tärkeänä kuvata merkittävien päätösten yhteydessä niiden yhteys kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Tilaaja-tuottaja-mallin valmistelu eteni mm. perustamalla tukipalveluiden vastuualue kaupungin sisäisiin siivous- ja ruokapalveluihin. Tilinpäätöksen mukaan kuntayhteistyön mahdollisuuksille asetetut tavoitteet on saavutettu. Tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä on suuntauduttu pääasiassa Tampereen seutukuntaan, palveluyhteistyötä on toteutettu peruskuntamallin pohjalta, väestönkasvu ohjataan jakaantumaan tasaisesti kuntien välillä ja yleiskaavan sisällöstä päätetään kuntakohtaisesti. Tavoitteesta palveluyhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa on tilinpäätöksessä todettu, että sivistyspalveluissa on tekeillä selvityksiä, mutta konkreettiset muutokset ovat olleet vähäisiä, joten tarkastuslautakunnan mielestä tavoitetta voidaan pitää enintään osittain toteutuneena. Resurssit Talouden hallinnan tavoitteista ei saavutettu asukaskohtaisen vuosikatteen (350 euroa/asukas) ja asukaskohtaisen lainamäärän (enintään euroa/asukas) tavoitteita. Muilta osin talouden hallinnalle asetetut tavoitteet toteutuivat talouden haasteellisesta vuodesta huolimatta. Uusille tulospalkkauksen ja kannustavalle palkkaukselle asetettuja tavoitteita saavutettiin osittain. Uusia palkkausjärjestelmiä ei saatu otettua käyttöön tavoitteiden mukaisesti kaikilla osastoilla, tulospalkkausta on käytössä perusturva- ja teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Henkilöstön saatavuudelle ja hyvinvoinnille asetetut tavoitteet on saavutettu seudullisesti yhtenäiselle palkkapolitiikalle, me-hengen vahvistamiselle ja eläköitymisen hallinnalle asetettujen tavoitteiden osalta. Ainoastaan sisäisen tiedonkulun kehittämisen tavoite sisäisen tiedotuksen suunnitelman tarkistamisesta jäi saavuttamatta ja toteutus siirtyi seuraavalle vuodelle. Osaaminen ja uudistuminen Kunnallisen palvelurakenteen uudistamiselle asettuja tavoitteita saavutettiin vain osittain. Tukipalveluiden tuotteistaminen ei toteutunut. Kuntien välisten yhteistyötavoitteiden ja uusien palvelumallien osalta ei juuri saavutettu konkreettisia muutoksia perhetukikeskuksen valmistumista lukuun ottamatta, mutta useilla toiminnan alueilla tehtiin selvityksiä toimintatapojen muuttamisesta. Uusista palvelumalleista toteutui vesihuollon liikelaitostaminen ja haja-asutusalueiden palveluista toteutui Kurun uuden kirjaston käyttöönotto. Tavoitetasoa yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien osuudesta (alle 5,3 prosenttia) ei saavutettu. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden säilyttämiseen erilaisten palvelurakenne- ja organisaatiomuutosten yhteydessä. Osaamisen kehittämiselle asetetut tavoitteet on tilinpäätöksen perusteella suurelta osin saavutettu, erityisesti esimiestyön kehittämisen ja henkilöstömuutosten hallinnan osalta. Työnjaon uudistamisen arvioinnin tavoitteesta on toteutunut ainoastaan verenohennusten seurannan siirtäminen lääkäreiltä hoitajille, mitä ei lautakunnan mielestä voida pitää riittävänä tasona työnjaon uudistamiselle. 5

7 3.2. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimielimittäin Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko lautakunnan arviosta siitä, miten toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena toteutuivat (Liite 1). Osa toiminnallisista tavoitteista on asetettu niin yleisellä tasolla, että niiden arviointi ei tilinpäätösasiakirjan perustella käytännössä ole mahdollista. Tavoitteena on esimerkiksi jonkin asian edistäminen tai lisääminen ilman tarkempaa kuvausta tavoiteltavista toimenpiteistä, jotka vuoden aikana tulisi toteuttaa. Osittain arviointia vaikeutti lisäksi se, että toteutumisvertailussa ei ole aina vastattu asetettuun tavoitteeseen. Nämä edellä mainitut tilanteet on liitteen taulukossa kirjattu sarakkeeseen vaikeasti arvioitavissa oleva tavoite. Lautakunta haluaakin kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön sekä siihen, että toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeästi asetettuun tavoitteeseen ja otettaisiin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Arviointikertomuksen liitteenä on myös yhteenvetotaulukko olennaisimmista talousarviopoikkeamista, jotka myös tilintarkastaja on kaupunginhallitukselle raportoinut (Liite 2). Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan taloudellisista tavoitteista tulot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, tuloista toteutui noin 97 prosenttia. Menoista säästyi talousarvioon verrattuna noin 24 prosenttia eli noin euroa. Maaseudun kehittämislautakunta Maaseudun kehittämislautakunnan toiminta tehdään kuntien välisenä yhteistyönä, Lempäälän kunnalta ostetaan maaseutuviranomaispalvelut ja Sastamalan kaupungilta lomituspalvelut. Lautakunnan talous toteutui lähes tavoitteiden mukaisesti, määräraha ylitettiin noin eurolla. Kaupunginhallituksen alainen toiminta Talous- ja hallintopalvelujen toiminnalliset tavoitteet ovat pitkälti toteutuneet tai kehitys on ollut ainakin tavoitteiden suuntaista. Tavoitteista tilaaja-tuottaja-mallin valmistelu ja suunnitelma palvelujen alueellisesta rakenteesta ovat siirtyneet strategian laadinnan yhteydessä toteutettaviksi. Talous- ja hallintopalvelujen talous toteutui ennakoitua parempana, tulot ylittyivät eurolla ja menot alittuivat eurolla. Tilinpäätöksessä ei ole esitetty tavoitteita paremman toteuman taustalla olleita tekijöitä. Saadun selvityksen mukaan tuloja kertyi ennakoitua paremmin omaisuuden (erityisesti maa-alueiden) myynneistä. Lisäksi yksikölle on kirjattu Elovainion elinkeinotoiminnan kehittämiseen myönnetty euron suuruinen kehittämistuki liittyen Viljakkala-kuntaliitokseen. Ruokahuollon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen siirtyi osin seuraavalle vuodelle ja osittain tavoitteet saavutettiin. Ruokapalvelujen yhtenä tavoitteena oli esimieskoulutus painotettuna henkilöstön jaksamiseen. Tavoitteen toteutumiseen ei ole tilinpäätöksessä otettu kantaa, mutta sairauspoissaolojen määrän on kuitenkin kerrottu olleen yhtenä menojen ylittymistä aiheuttaneena 6

8 tekijänä. Ruokahuollon palveluyksikkö ei saavuttanut asetettuja taloudellisia tavoitteita. Asetetusta toimintakatteen tavoitteesta yksikkö jäi peräti euroa, sekä tulot että menot toteutuivat tavoitteita heikommin. Tulojen alittumista selittää se, että päivähoidossa ruokailevien lasten määrä oli merkittävästi pienempi kuin talousarviossa arvioitiin. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan menojen ylittymistä selittää pääasiassa muutama vakava ja pitkä sairausloma sekä perhevapaat ja näiden edellyttämä sijaisjärjestelyt, lisäksi ruokakuljetukset ja talousarviossa ennakoimattomat terveysviranomaisten edellyttämät kalustohankinnat vaikuttivat osaltaan menojen ylittymiseen. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan toiminnalle kokonaisuutena asetetuista tavoitteista noin puolet toteutui vähintään osittain ja puolet jäi toteutumatta. Olennaisin toteutumatta jääneistä tavoitteista oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75-vuotiaista olevien osuus. Tavoitteena oli enintään 5,3 prosenttia mainitusta ikäryhmästä ja toteutunut arvo oli 5,7 prosenttia. Kurun korkeampi laitoshoidon osuus vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Toimialan tulosalueilla päivähoitoa lukuun ottamatta oli huomattavia poikkeamia talousarviosta. Perusturvan hallinnon ja erikoissairaanhoidon toiminnallisista tavoitteista tilinpäätöksen mukaan toteutui vanhustyön koulutuskokonaisuus, mutta kriisiviestinnän suunnitelman päivitys ei toteutunut. Tulosalue ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Ylitykseen vaikutti erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset. Sosiaalipalvelut eivät saavuttaneet toiminnallisia tavoitteitaan. Nuorten pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden osuuden tavoitteen saavuttamiseen vaikutti kuitenkin huomattavasti myös ulkopuoliset tekijät nuorisotyöttömyyden kasvaessa. Ylöjärvellä oli vuonna 2009 kokonaisuudessaan 559 työtöntä enemmän kuin vuonna 2008 (2009 yhteensä henkilöä) ja alle 25- vuotiaiden työttömyys nousi peräti 75 henkilöllä (2009 yhteensä 186 henkilöä). Sosiaalipalvelut eivät saavuttaneet myöskään taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Menojen kasvua selittää osaltaan kasvaneet asiakasmäärät oikeastaan kaikissa asiakasryhmissä: työttömien, lastensuojelun asiakasmäärien, vammaispalveluita käyttävien sekä päihdehuollon asiakkaiden määrät ovat kaikki olleet kasvussa. Lähipalvelujen toiminnallisista tavoitteista hyvinvointineuvolan mallin kehittäminen eteni pilottivaiheeseen, mutta sähköistä ajanvarausta ei saatu otettua käyttöön. Lähipalvelut eivät saavuttaneet taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Lähipalveluiden nettomäärärahaa pienennettiin vuoden aikana alkuperäisestä noin euroa, vaikka alkuperäinenkään määräraha ei olisi riittänyt toteutuneisiin menoihin. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota suun terveydenhuollon huolestuttavaan jonotilanteeseen ja toivookin tilanteeseen ratkaisuja henkilökuntavajauksen helpottamiseen johtavilla keinoilla tai muilla keinoin kuten perusturvalautakunnan hyväksymällä palvelusetelin käyttöönotolla. Henkilöstön hyvinvointiin liittyen tulisi lautakunnan mielestä löytää ratkaisuja myös siihen, että palkkaus osaltaan kannustaisi ennaltaehkäisevään työhön, ammattitaidon ylläpitoon koulutuksella ja toiminnan kehittämiseen. Laitospalvelut eivät saavuttaneet tavoitetta siitä, että erikoissairaanhoidosta ei tule sakkopäiviä. Myöskään RAI-mittausten tavoite ei toteutunut kaikissa yksiköissä. Laitospalvelut joutuivat säästösyistä supistamaan toimintoja ja toisaalta hoitoketjun sujuvuuden parantamista ei säästötoimi- 7

9 en vuoksi päästy toteuttamaan. Laitospalvelut eivät saavuttaneet taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Laitospalveluiden määrärahaa pienennettiin vuoden aikana alkuperäisestä noin eurolla, vaikka alkuperäinenkään määräraha ei olisi riittänyt menojen kattamiseen. Ylitystä onkin selitetty suurelta osin talousarviosta puuttuneilla eläkemaksuilla. Väestön ikärakenteen muutos ja vanhusväestön kasvu asettaa suuria haasteita tulevien vuosien palvelurakenteelle. Lautakunta haluaakin kiinnittää huomiota siihen, että tulevaisuuden haasteisiin ja palvelutarpeisiin valmistaudutaan varaamalla riittävästi resursseja niin kotihoitoon, omaishoidon tukeen kuin tehostettuun palveluasumiseen ja panostamalla näiden toimintamuotojen kehittämiseen. Lasten päivähoitopalvelut saavuttivat asetetun tavoitteensa siirtymisestä kannustavaan palkkaukseen. Päivähoito saavutti myös taloudelliset tavoitteensa, nettomääräraha alittui noin eurolla. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan (yhteispalvelut, peruskoulutus ja lukio) toiminnallisista tavoitteista toteutuivat opetushenkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja uuden sähköisen palvelumuodon käyttöönotto. Muita neljää toiminnallista tavoitetta Länsi-Teiskon lähikoulun määrittelystä, perusopetuksen maksusopimusten päivittämisestä, tilaaja-tuottaja-mallin valmisteluista ja koulunkäyntiavustajien resurssivertailuista ei saavutettu. Koulutuslautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa olennaisesti sisäisten erien toteuman kirjaaminen talousarviokäsittelystä poikkeavasti. Tilinpäätöksen tietojen mukaan yhteispalvelujen tulojen ylittymistä noin eurolla selittää osaltaan sisäisten erien tuloutus, joita ei ollut talousarviossa huomioitu. Samoin todetaan tämän kirjaustavan selittävän osaltaan myös tulosalueiden menojen ylityksiä esimerkiksi perusopetuksen, työväenopiston ja musiikkikoulutuksen osalta. Koulutuslautakunnan yhteispalvelut ylittivät talousarvion menonsa noin eurolla. Peruskoulutuksen toimintatulot ylittyivät noin eurolla ja menomäärärahassa ylitys oli noin euroa. Perusopetuksessa menojen ylittymistä selittää myös matkakulujen ennakoitua suurempi kasvu sekä sisäisten vuokrien ylitys. Lukion tulot jäivät alle arvioidun noin eurolla ja menot ylittivät talousarvion noin eurolla. Huomattavaa on, että sekä peruskoulutuksen että lukion menot ylittävät hiukan myös alkuperäisen talousarvion menomäärärahat ennen säästötoimenpiteisiin liittyviä menojen vähennyksiä. Musiikkikoulutuksen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vain osittain. Tavoitteista toteutuneina voidaan pitää musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman valmistumista. Oppilasmäärän kasvutavoitetta ja musiikkiteknologian opetustarjonnan suunnittelun tavoitteita ei saavutettu. Yhtenä tavoitteena oli teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman valmistuminen, tämän on todettu jääneen toteutumatta säästösyistä. Tässä lautakunta haluaa kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen yhteyteen. Talousarvion muutosten yhteydessä ei ole muutettu toiminnallisia tavoitteita, vaikka erityisesti ensimmäisessä talousarviomuutoksessa määrärahoja pienennettiin huomattavastikin alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, joten määrärahoja muutettaessa on arvioitava myös toiminnallisiin tavoitteisiin tarvittavia muutoksia. Musiikkikoulutus ylitti nettomäärärahansa noin eurolla. Työväenopiston toiminnalliset tavoitteet on saavutettu osittain. Toiminta on ollut tavoitteiden suuntaista, mutta asetettuja tavoitteita ei ole täysin saavutettu tai tilinpäätöksessä ei ole suoraan 8

10 vastattu asetettuun tavoitteeseen. Työväenopisto ylitti nettomäärärahansa eurolla. Osittain ylitystä selitti edellä mainittu sisäisten veloitusten talousarviosta poikkeava käsittely, mutta osittain myös se, että toiminnan volyymia ei sopeutettu myönnettyihin resursseihin. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta saavutti osittain toiminnalliset tavoitteensa, esimerkiksi Kurussa lähikirjasto aloitti toimintansa tavoiteaikataulun mukaisesti ja yhteistyötä jatkettiin kolmannen sektorin kanssa. Vapaa-aikalautakunnan tavoitteista kuitenkin liikuntapalvelujen auditointi ja messut jäivät toteutumatta säästösyistä. Lautakunta viittaa tässä edellä musiikkikoulutuksen yhteydessä mainittuun tavoitteiden ja määrärahojen yhteensovittamiseen myös talousarviomuutoksia tehtäessä. Vapaa-aikalautakunta ylitti talousarvion toimintamenonsa noin eurolla. Vapaaaikapalvelut keräsi toimintatuloja noin euroa talousarviota enemmän ja alitti toimintamenonsa noin eurolla. Vapaa-aikalautakunnan menojen ylittämistä selittää eläkemaksujen virheellinen kirjaaminen lautakunnalle vapaa-aikapalvelujen sijaan. Nuorisolautakunta Nuorisolautakunnan tavoitteista Päivän Selvä hankkeen toiminnan vakiinnuttamista ei saavutettu kaikilta osin, mutta muita tavoitteita voitaneen tilinpäätöksen tietojen perusteella pitää ainakin suurelta osin saavutettuina. Nuorisolautakunta ei saavuttanut taloudellisia tavoitteita menojen osalta. Tulot toteutuivat hiukan talousarviota paremmin, mutta menot ylittyivät noin eurolla. Talousarvioylitysten perusteluina olivat iltapäivätoiminnan arvioitua suurempi kasvu ja uusien ryhmien perustaminen, menoista ylittyivät sekä henkilöstömenot että seurakunnalle maksettava avustus. Nuorisotyön menot ylittyivät kaupunginhallituksen päättämän 4H-yhdistyksen avustuksen määrän. Ympäristölautakunta Tilinpäätöskirjassa esitetyn selvityksen perusteella asetetut toiminnalliset tavoitteet on pitkälti saavutettu, joskin osittain selityksen perusteella toteutumisen arviointi ei ole täysin mahdollista. Asetetuissa tunnuslukutavoitteissa näkyy kuitenkin se, että kaavoitus ei vuoden aikana edennyt tavoitteiden mukaisesti ja tavoiteltuja käsittelyaikoja ei ole kaikilta osin saavutettu. Tavoitteiden saavuttamista onkin selvityksen mukaan vaikeuttanut pienentyneet henkilöresurssit. Ympäristölautakunta ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan. Talousarvion tuloista jäi toteutumatta lähes euroa eli 38 prosenttia ja menot ylittyivät noin eurolla. Menojen ylittymistä on selitetty sisäisten menojen talousarviosta poikkeavalla käsittelyllä. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota talousarvion seurantaan ja tarvittavien talousarviomuutosten tekemiseen myös tuloerien kohdalla vuoden aikana. Ympäristölautakunta arvioi jo elokuun osavuosikatsauksessa tulojen jäävän selvästi ennakoidusta. Tekninen lautakunta Kunnallisteknisten palvelujen toiminnallisista tavoitteista kolme jäi ainakin osittain toteutumatta, koska tavoitteille ei ollut talousarviossa määrärahaa tai se poistettiin menojen karsinnassa. Lautakunta viittaa jälleen edellä mainittuun kuntalain vaatimukseen määrärahojen ja toiminnallisten 9

11 tavoitteiden yhteensovittamisesta. Metsätilojen ja jätehuollon tavoitteet saavutettiin, mutta ulkoilu- ja urheilualueiden, liikenneväylien sekä viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien tavoitteista osa jäi selkeästi toteutumatta ja osittain tavoitteiden toteuma oli vaikeasti arvioitavissa. Kunnallisteknisten palvelujen taloudelliset tavoitteet toteutuivat tulojen osalta ja tuloarvio ylittyi noin eurolla. Menojen osalta taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, menomääräraha ylitettiin eurolla. Sisäisten teknisten palvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin, joskaan työkoneiden käyttöasteen nostaminen ei toteutunut ja tavoitteeseen varaston hankintojen ennakoinnista ei ole tilinpäätöksessä vastattu. Sisäiset tekniset palvelut saavuttivat melko hyvin asetetut taloudelliset tavoitteet, nettomääräraha ylittyi noin euroa. Tilakeskus on saavuttanut asetetut toiminnalliset tavoitteet melko hyvin lukuun ottamatta urheilutalon saneerauksen suunnittelua, joka ei hankkeena ole mukana talousarviossa. Tilakeskuksen talouden toteumassa oli sekä tuloissa että menoissa suuret poikkeamat talousarvioon. Tulot ylittivät arvion eurolla, mutta myös menot ylittyivät peräti eurolla. Vesihuoltolaitoksen toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta vedenottamon siirtoon liittyvät koepumppaukset sekä tarkemittaukset Takamaalla. Muilta osin tavoitteet pitkälti toteutuivat tai niiden arviointi ei ole mahdollista tavoitteen asettamismuodon ja toteutumisen selvityksen perusteella. Vesihuoltolaitos ei saavuttanut taloudellista tavoitettaan, asetetusta nettotuloarviosta jäätiin noin euroa. Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Työterveyshuollon liikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden on tilinpäätöksessä todettu kaikkien toteutuneen. Lautakunnan ei ole kuitenkaan mahdollista tilinpäätöksen tietojen perusteella esittää arviota siltä osin kun tavoitteeksi on asetettu palvelujen laatu, joskin asiakaspalautteen on todettu olevan positiivista. Liikelaitos saavutti taloudelliset tavoitteensa Arvio kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Ylöjärven kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhteisöinä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Talousarviossa 2009 on asetettu tavoitteita ainoastaan yrityspalveluyhtiölle. Yhtiö ei saavuttanut asetettuja tavoitteita yritystonttien myyntimäärästä eikä uusien yritysten perustamismäärästä. Tavoitteiden saavuttamatta jäämistä selittänee osaltaan talouden taantuma. Ylöjärvellä perustettiinkin toiseksi eniten uusia yrityksiä koko Pirkanmaalla. Tavoitteista toteutui kauppapalveluiden kehittäminen sekä kaupallisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen osittain lykkääntyi seuraavalle vuodelle tai toimintakertomuksessa esitetyn selvityksen perusteella ei ole täysin mahdollista arvioida tavoitteen toteutumista. Yrityspalveluiden tunnuslukujen muodossa asetetuista tavoitteista ei tilinpäätöksessä ole esitetty talousarviossa tavoitteeksi asetettuja arvoja, mikä olisi edellytys näiden toteutumisen arvioinnille tilinpäätöksen perusteella. Lautakunta toivoo, että jatkossa myös muille tytäryhteisöille asetetaan toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita. Kaupungin osakkuusyhteisöistä Ylöjärven Jäähalli Oy:n toimintaa kaupunki on vuonna 2009 tukenut ostamalla jäävuoroja eurolla, euron avustuksella sekä myöntämällä vapautuksen kiinteistöverosta. Lisäksi kaupunki on tukenut nuorten jääurheilua myöntämällä seuroille avustuksia eurolla. Ylöjärven Jäähalli Oy teki tilikaudelta 2009 noin eurolla voitollisen tuloksen. 10

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunta 29.5.2013 www.ylojarvi.fi 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYKSET LIITE 1. T=tulot, M=menot, N=netto, V=valmistus omaan käyttöön Tulosalue A. KÄYTTÖTALOUSOSA 10 Hallintopalvelut : 11 Yleishallinto T 1 294 994 1 294 994 1 446 354 151 360 Kunnan maksuosuus valtiolle verotuskustannuksiin ylittyi 35 000 euroa ja oli yht. 515 000 euroa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus

1. Puheenjohtajan katsaus ARVI OI NT I KERT OMUS VUODEL T A2011 T ar kas t us l aut akunt a30. 5. 2012 1. Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunta noudatti tässä arviointikertomuksessa vuonna 2009 tehtyä arvioinnin työsuunnitelmaa

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 1 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 0,0 milj. (TP2013) NETTOMENOT VERTAILUKELPOINEN +3,3 % (TP2013/ TP2012) VERORAHOITUS VERTAILUKELPOINEN

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2013. Tarkastuslautakunta 27.5.2014. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2013. Tarkastuslautakunta 27.5.2014. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 www.ylojarvi.fi 1. Puheenjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli nykyisen tarkastuslautakunnan ensimmäinen kausi. Uuden tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot