SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA ARVIO TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA TOIMIELIMITTÄIN ARVIO KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA MUUT TALOUDEN JA TOIMINNAN ARVIOT TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KAUPUNKITASOLLA TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN TUNNUSLUKUVERTAILUA SUHTEESSA LÄHIKUNTIIN MUUT TOIMINNAN ARVIOT YHTEENVETO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS VALTUUSTOLLE 17 LIITTEET 19 1

3 1. Puheenjohtajan katsaus Vuoden 2009 talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Vuoden toisessa kokouksessaan valtuusto hyväksyi muutetun investointisuunnitelman, sekä käyttötalouden muutokset, jotka sisälsivät 3% säästötavoitteen kaikille hallintokunnille. Päätöksiä edelsivät poliittisten ryhmien neuvottelut, joiden myötä päätettiin henkilöstön vapaaehtoisista lomautuksista vuonna 2009 ja valtuutettiin lautakuntataso ehdottamaan säästökohteita. Päätösten yhteydessä kaupunkistrategian toiminnallisia tavoitteita ei muutettu. Keskusteluja käytiin toiminnan riittävyydestä suhteessa taloudellisiin paineisiin. Investoinneista vuodelta 2009 leikattiin valtuuston päätöksellä 2 milj. euroa, käyttötalouden menojen leikkaus merkitsi noin 4.1 milj. euron pudotusta. Päätöksissä korostettiin toimitilojen käytön tehokkuuden lisäämistä ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa eri työyksiköissä kaupunginvaltuusto oli myöntänyt Asuntilan koulun laajennukseen euroa, kaupunginhallitus esitti valtuustolle summan poistamista kokouksessa. Valtuustossa hallituksen kanta voitti yhdellä äänellä. Valtuustossa jätettiin ponsi siitä, että kaikki Asuntila-Veittijärven tilanahtauteen liittyvät kustannukset dokumentoidaan. Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin toinen muutostalousarvio, jossa tarkistettiin investointeja eurolla ja käyttötalouteen osoitettiin lisämäärärahoja noin 4 milj. euroa. Säästöjen toteutumisen arvioinnin haasteena on se, että syksyn toisessa muutostalousarviossa palautettiin määrärahoja. Säästöt yhdistettynä kaupungin tulospalkkausjärjestelmään ovat myös herättäneet kysymyksiä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on ollut yleisten tavoitteiden lisäksi arvioida, miten säästöt toteutuivat, sekä minkälaisia vaikutuksia valtuuston päätöksillä on ollut kuntalaisten palveluihin. Kuru liittyi Ylöjärveen vuonna 2009, mikä osaltaan kuvaa kaupungin toimintojen haasteellisuutta henkilöstölle. Tarkastuslautakunta on kehittänyt toimintaansa siten, että lautakunta painottaa toiminnallisten tavoitteiden arviointia. Koko kauden arviointiohjelma annettiin valtuustolle tiedoksi Lautakunta haluaa arviointikertomuksessa kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko olennaisimmista talousarviopoikkeamista, jotka tilintarkastaja on raportoinut kaupunginhallitukselle. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, joten määrärahoja muutettaessa on arvioitava myös toiminnallisiin tavoitteisiin tarvittavia muutoksia. Tarkastuslautakunta oli valinnut arviointiohjelmaansa vuoden 2009 erityiskohteeksi perusturvan palvelut, ja sen vuoksi Ylöjärven vuoden 2009 arviointikertomus painottuu perusturvaan. Perusturvalautakunnan toiminnalle kokonaisuutena asetetuista tavoitteista noin puolet toteutui vähintään osittain ja puolet jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunnalla on neljä huolenaihetta: (1) ikärakenteen kehityksen vaikutus palveluiden kehittämiselle, (2) hammashoidon toteuttaminen ja jo- 2

4 nojen kasvu vuoden 2009 aikana, (3) psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien palveluiden resursointi, sekä (4) sosiaalityössä ennaltaehkäisevän työn määrärahojen vähäisyys. Tarkastuslautakunnan työnkuvan kehittämiseen liittyy myös pyrkimys lisätä dialogia, ja siten pyydämme keskeneräisiin kohtiin täydennystä lokakuun 2010 valtuuston kokoukseen mennessä. Vuonna 2009 työttömien määrä kasvoi Ylöjärvellä 559 henkeä edellisestä vuodesta, mikä viranhaltijoiden haastatteluiden perusteella vaikutti perusturvan palveluihin kysyntää lisäävästi siten, ettei kaikkia valtuuston asettamia toiminnallisia tavoitteita voitu saavuttaa henkilökunnan työskentelytapoja kehittämällä. Vuonna 2009 Ylöjärven kaupungin laajentumiseen ja seudulliseen yhteistyöhön liittyvä kehittämistoiminta ovat monipuolistaneet kaupungin toimintoja ja asettavat arvioinnille haasteensa. Lautakunta on useana peräkkäisenä vuonna esittänyt, että myös seudullisten hankkeiden arviointia niin sisällöllisesti kuin taloudellisesti tulisi sisällyttää talousarvioon ja tilinpäätökseen. Valtuustolla ja kuntalaisilla tulisi olla tietoa seutuyhteistyön laajuudesta ja kehityksestä. Tarkastuslautakunta tutustui perusteellisesti kaupungin tulospalkkausjärjestelmään, sillä toimintamuotona se on uusi kuntakentällä. Säästötavoitteet toivat 2009 haasteensa järjestelmän oikeudenmukaiseen toteuttamiseen. 2. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 71 ja 75 :ssä sekä kaupungin tarkastussäännössä. Lautakunnan keskeisimmät tehtävät ovat valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä toimikauttaan vastaavien vuosien talouden ja hallinnon tarkastuksen järjestäminen ja tarkastuksen toteutumisen seuraaminen. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta esitetään vuosittain arviointikertomuksessa. Valtuustokaudeksi valittuun tarkastuslautakuntaan kuuluivat tarkastusvuonna 2009 seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Varsinaiset jäsenet Sorsa Minna, puheenjohtaja Pasi Kallio, varapuheenjohtaja Heli Teiskonlahti Jari Kuusniemi Helena Koskinen Leena Hautakangas Sami Savio Pertti Johansson Varajäsenet Riihikoski Mari Jaana Lamminen Heikki Ojares Teuvo Hakanen Kalle Leponiemi/Kalle Koivumäki* Pasi Takala Heleena Pekkala Paula Nurmi * Kaupunginvaltuuston päätöksellä myönnettiin Kalle Leponiemelle ero Ylöjärven kaupungin luottamustehtävistä. Samalla päätöksellä valittiin Kalle Koivumäki tarkastuslautakunnan varajäseneksi. Lautakunnan jäsenistä Heli Teiskonlahti on myös teknisen lautakunnan jäsen ja Pasi Kallio on keskusvaalilautakunnan jäsen, joten he eivät ole osallistuneet kyseisten lautakuntien alaisen toiminnan arviointiin. 3

5 Kaupungin tilintarkastajaksi valtuustokaudelle valittiin lautakunnan ehdotuksen mukaisesti JHTTyhteisö Oy Audiator Ab, jonka nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT, KHT Anu Servo asti ja JHTT, HTM Lasse Kärki alkaen. Tarkastusvuonna 2009 (kevään 2009 ja kevään 2010 välisenä aikana) tarkastuslautakunta on pitänyt 12 kokousta. Lautakunnassa päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja lautakunnan sihteerinä ovat tarkastusvuonna toimineet kaupungin organisaatiosta suunnittelusihteeri Paula Vehkala ja palvelusihteeri Kaija Aaltonen sekä Oy Audiator Ab:stä Hanna Kuhanen. Lautakunta valmisteli valtuustokaudeksi arviointisuunnitelman, joka hyväksyttiin pidetyssä kokouksessa ja saatettiin tiedoksi kaupunginvaltuustolle Arviointisuunnitelma kattaa valtuustokauden aikana koko kaupungin toiminnan arvioinnin ja suunnitelmassa on määritelty vuosittain tarkemman arvioinnin kohteeksi valitut vastuualueet. Arviointisuunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa vuosittain. Arvioinnin painopistealueina tarkastusvuonna 2009 olivat perusturvalautakunnan alaisesta toiminnasta sosiaali-, lähi- ja laitospalvelut sekä teknisen lautakunnan toiminnoista vesihuoltolaitos. Arvioinnin painopistealueilta kokouksissa on kuultu viranhaltijoista sosiaalijohtajaa, ylilääkäriä, terveyskeskuksen sairaalan osastonhoitajaa, perhekeskuksen apulaisylilääkäriä, vanhustyön johtajaa, kotihoidon päällikköä sekä työpäällikköä. Lautakunta tutustui arviointikäynnillä ryhmäkoti Pehtoorin sekä Tiuravuoren vanhainkodin tiloihin ja toimintaan. Kaupungin keskushallinnon viranhaltijoista talousjohtaja on kokouksissa kertonut kaupungin talouden tilasta sekä esitellyt tilinpäätöstä ja henkilöstöpäällikkö kertonut tulospalkkiojärjestelmästä. Lautakunta on kokouksissaan käsitellyt myös muita yksittäisiä asioita kuten sosiaaliasiamiehen vuosittaista selvitystä sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä. 3. Arvio asetettujen tavoitteiden toteutumisesta 3.1. Arvio kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tilinpäätöskirjan alussa on raportoitu Ylöjärven kaupunkistrategiasta johdettujen strategisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteita on asetettu neljästä eri näkökulmasta, joiden toteutumisesta on alla esitetty arviot näkökulmittain. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky Palvelujen saatavuuden ja laadun tavoitteista väestökasvun (1-2 prosenttia) sekä julkisen liikenteen toimivuuden tavoitteet saavutettiin. Yhtenä joukkoliikenteen toimivuuden tavoitteena oli palvelulinjojen tarpeen arviointi ja se toteutui. Kurun alueella palvelutaso ei kuitenkaan vielä ole riittävä. Tavoite palvelujen alueellisen rakenteen suunnitelman laadinnasta ei toteutunut, palvelujen alueellisen rakenteen arviointi on siirretty kaupunkistrategian laadinnan yhteyteen. Elinkeinoelämän edellytysten ja kilpailukyvyn sekä monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisen tavoitteista saavutettiin tilinpäätöksen perusteella puolet. Erityisesti kaavoituksen etenemisen ja maanhankinnan tavoitteita jäi toteutumatta. Toisaalta tavoitteista toteutui mm. tavoitteet luovutettavien omakotitonttien määrästä ja kehätien yritysalueen laajentamismahdollisuuksien selvittämisestä. 4

6 Prosessit ja rakenteet Asetetut tavoitteet päätöksenteon ja strategisen johtamisen kehittämisestä on suurelta osin saavutettu. Strategia-asiakirjan uudistaminen käynnistettiin ja myös uutta kaupunginvaltuustoa koulutettiin strategiseen ajatteluun. Tärkeätä tavoitetta siitä, että kaikkien merkittävien asioiden esittelyn yhteydessä kuvataan niiden liittyminen strategiaan, ei saavutettu. Lautakunta pitää tärkeänä kuvata merkittävien päätösten yhteydessä niiden yhteys kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Tilaaja-tuottaja-mallin valmistelu eteni mm. perustamalla tukipalveluiden vastuualue kaupungin sisäisiin siivous- ja ruokapalveluihin. Tilinpäätöksen mukaan kuntayhteistyön mahdollisuuksille asetetut tavoitteet on saavutettu. Tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä on suuntauduttu pääasiassa Tampereen seutukuntaan, palveluyhteistyötä on toteutettu peruskuntamallin pohjalta, väestönkasvu ohjataan jakaantumaan tasaisesti kuntien välillä ja yleiskaavan sisällöstä päätetään kuntakohtaisesti. Tavoitteesta palveluyhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa on tilinpäätöksessä todettu, että sivistyspalveluissa on tekeillä selvityksiä, mutta konkreettiset muutokset ovat olleet vähäisiä, joten tarkastuslautakunnan mielestä tavoitetta voidaan pitää enintään osittain toteutuneena. Resurssit Talouden hallinnan tavoitteista ei saavutettu asukaskohtaisen vuosikatteen (350 euroa/asukas) ja asukaskohtaisen lainamäärän (enintään euroa/asukas) tavoitteita. Muilta osin talouden hallinnalle asetetut tavoitteet toteutuivat talouden haasteellisesta vuodesta huolimatta. Uusille tulospalkkauksen ja kannustavalle palkkaukselle asetettuja tavoitteita saavutettiin osittain. Uusia palkkausjärjestelmiä ei saatu otettua käyttöön tavoitteiden mukaisesti kaikilla osastoilla, tulospalkkausta on käytössä perusturva- ja teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa. Henkilöstön saatavuudelle ja hyvinvoinnille asetetut tavoitteet on saavutettu seudullisesti yhtenäiselle palkkapolitiikalle, me-hengen vahvistamiselle ja eläköitymisen hallinnalle asetettujen tavoitteiden osalta. Ainoastaan sisäisen tiedonkulun kehittämisen tavoite sisäisen tiedotuksen suunnitelman tarkistamisesta jäi saavuttamatta ja toteutus siirtyi seuraavalle vuodelle. Osaaminen ja uudistuminen Kunnallisen palvelurakenteen uudistamiselle asettuja tavoitteita saavutettiin vain osittain. Tukipalveluiden tuotteistaminen ei toteutunut. Kuntien välisten yhteistyötavoitteiden ja uusien palvelumallien osalta ei juuri saavutettu konkreettisia muutoksia perhetukikeskuksen valmistumista lukuun ottamatta, mutta useilla toiminnan alueilla tehtiin selvityksiä toimintatapojen muuttamisesta. Uusista palvelumalleista toteutui vesihuollon liikelaitostaminen ja haja-asutusalueiden palveluista toteutui Kurun uuden kirjaston käyttöönotto. Tavoitetasoa yli 75-vuotiaiden laitoshoidossa olevien osuudesta (alle 5,3 prosenttia) ei saavutettu. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden säilyttämiseen erilaisten palvelurakenne- ja organisaatiomuutosten yhteydessä. Osaamisen kehittämiselle asetetut tavoitteet on tilinpäätöksen perusteella suurelta osin saavutettu, erityisesti esimiestyön kehittämisen ja henkilöstömuutosten hallinnan osalta. Työnjaon uudistamisen arvioinnin tavoitteesta on toteutunut ainoastaan verenohennusten seurannan siirtäminen lääkäreiltä hoitajille, mitä ei lautakunnan mielestä voida pitää riittävänä tasona työnjaon uudistamiselle. 5

7 3.2. Arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta toimielimittäin Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja vastuualueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointikertomuksen liitteenä on yhteenvetotaulukko lautakunnan arviosta siitä, miten toiminnalliset tavoitteet kokonaisuutena toteutuivat (Liite 1). Osa toiminnallisista tavoitteista on asetettu niin yleisellä tasolla, että niiden arviointi ei tilinpäätösasiakirjan perustella käytännössä ole mahdollista. Tavoitteena on esimerkiksi jonkin asian edistäminen tai lisääminen ilman tarkempaa kuvausta tavoiteltavista toimenpiteistä, jotka vuoden aikana tulisi toteuttaa. Osittain arviointia vaikeutti lisäksi se, että toteutumisvertailussa ei ole aina vastattu asetettuun tavoitteeseen. Nämä edellä mainitut tilanteet on liitteen taulukossa kirjattu sarakkeeseen vaikeasti arvioitavissa oleva tavoite. Lautakunta haluaakin kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamistapaan ja tavoitetasoa kuvaavien mittareiden käyttöön sekä siihen, että toteutumisvertailussa vastattaisiin selkeästi asetettuun tavoitteeseen ja otettaisiin kantaa tavoitteen toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen (toteutui/ei toteutunut). Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Arviointikertomuksen liitteenä on myös yhteenvetotaulukko olennaisimmista talousarviopoikkeamista, jotka myös tilintarkastaja on kaupunginhallitukselle raportoinut (Liite 2). Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan taloudellisista tavoitteista tulot toteutuivat lähes talousarvion mukaisina, tuloista toteutui noin 97 prosenttia. Menoista säästyi talousarvioon verrattuna noin 24 prosenttia eli noin euroa. Maaseudun kehittämislautakunta Maaseudun kehittämislautakunnan toiminta tehdään kuntien välisenä yhteistyönä, Lempäälän kunnalta ostetaan maaseutuviranomaispalvelut ja Sastamalan kaupungilta lomituspalvelut. Lautakunnan talous toteutui lähes tavoitteiden mukaisesti, määräraha ylitettiin noin eurolla. Kaupunginhallituksen alainen toiminta Talous- ja hallintopalvelujen toiminnalliset tavoitteet ovat pitkälti toteutuneet tai kehitys on ollut ainakin tavoitteiden suuntaista. Tavoitteista tilaaja-tuottaja-mallin valmistelu ja suunnitelma palvelujen alueellisesta rakenteesta ovat siirtyneet strategian laadinnan yhteydessä toteutettaviksi. Talous- ja hallintopalvelujen talous toteutui ennakoitua parempana, tulot ylittyivät eurolla ja menot alittuivat eurolla. Tilinpäätöksessä ei ole esitetty tavoitteita paremman toteuman taustalla olleita tekijöitä. Saadun selvityksen mukaan tuloja kertyi ennakoitua paremmin omaisuuden (erityisesti maa-alueiden) myynneistä. Lisäksi yksikölle on kirjattu Elovainion elinkeinotoiminnan kehittämiseen myönnetty euron suuruinen kehittämistuki liittyen Viljakkala-kuntaliitokseen. Ruokahuollon toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen siirtyi osin seuraavalle vuodelle ja osittain tavoitteet saavutettiin. Ruokapalvelujen yhtenä tavoitteena oli esimieskoulutus painotettuna henkilöstön jaksamiseen. Tavoitteen toteutumiseen ei ole tilinpäätöksessä otettu kantaa, mutta sairauspoissaolojen määrän on kuitenkin kerrottu olleen yhtenä menojen ylittymistä aiheuttaneena 6

8 tekijänä. Ruokahuollon palveluyksikkö ei saavuttanut asetettuja taloudellisia tavoitteita. Asetetusta toimintakatteen tavoitteesta yksikkö jäi peräti euroa, sekä tulot että menot toteutuivat tavoitteita heikommin. Tulojen alittumista selittää se, että päivähoidossa ruokailevien lasten määrä oli merkittävästi pienempi kuin talousarviossa arvioitiin. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan menojen ylittymistä selittää pääasiassa muutama vakava ja pitkä sairausloma sekä perhevapaat ja näiden edellyttämä sijaisjärjestelyt, lisäksi ruokakuljetukset ja talousarviossa ennakoimattomat terveysviranomaisten edellyttämät kalustohankinnat vaikuttivat osaltaan menojen ylittymiseen. Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan toiminnalle kokonaisuutena asetetuista tavoitteista noin puolet toteutui vähintään osittain ja puolet jäi toteutumatta. Olennaisin toteutumatta jääneistä tavoitteista oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa yli 75-vuotiaista olevien osuus. Tavoitteena oli enintään 5,3 prosenttia mainitusta ikäryhmästä ja toteutunut arvo oli 5,7 prosenttia. Kurun korkeampi laitoshoidon osuus vaikeutti tavoitteen saavuttamista. Toimialan tulosalueilla päivähoitoa lukuun ottamatta oli huomattavia poikkeamia talousarviosta. Perusturvan hallinnon ja erikoissairaanhoidon toiminnallisista tavoitteista tilinpäätöksen mukaan toteutui vanhustyön koulutuskokonaisuus, mutta kriisiviestinnän suunnitelman päivitys ei toteutunut. Tulosalue ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Ylitykseen vaikutti erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset. Sosiaalipalvelut eivät saavuttaneet toiminnallisia tavoitteitaan. Nuorten pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden osuuden tavoitteen saavuttamiseen vaikutti kuitenkin huomattavasti myös ulkopuoliset tekijät nuorisotyöttömyyden kasvaessa. Ylöjärvellä oli vuonna 2009 kokonaisuudessaan 559 työtöntä enemmän kuin vuonna 2008 (2009 yhteensä henkilöä) ja alle 25- vuotiaiden työttömyys nousi peräti 75 henkilöllä (2009 yhteensä 186 henkilöä). Sosiaalipalvelut eivät saavuttaneet myöskään taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Menojen kasvua selittää osaltaan kasvaneet asiakasmäärät oikeastaan kaikissa asiakasryhmissä: työttömien, lastensuojelun asiakasmäärien, vammaispalveluita käyttävien sekä päihdehuollon asiakkaiden määrät ovat kaikki olleet kasvussa. Lähipalvelujen toiminnallisista tavoitteista hyvinvointineuvolan mallin kehittäminen eteni pilottivaiheeseen, mutta sähköistä ajanvarausta ei saatu otettua käyttöön. Lähipalvelut eivät saavuttaneet taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Lähipalveluiden nettomäärärahaa pienennettiin vuoden aikana alkuperäisestä noin euroa, vaikka alkuperäinenkään määräraha ei olisi riittänyt toteutuneisiin menoihin. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota suun terveydenhuollon huolestuttavaan jonotilanteeseen ja toivookin tilanteeseen ratkaisuja henkilökuntavajauksen helpottamiseen johtavilla keinoilla tai muilla keinoin kuten perusturvalautakunnan hyväksymällä palvelusetelin käyttöönotolla. Henkilöstön hyvinvointiin liittyen tulisi lautakunnan mielestä löytää ratkaisuja myös siihen, että palkkaus osaltaan kannustaisi ennaltaehkäisevään työhön, ammattitaidon ylläpitoon koulutuksella ja toiminnan kehittämiseen. Laitospalvelut eivät saavuttaneet tavoitetta siitä, että erikoissairaanhoidosta ei tule sakkopäiviä. Myöskään RAI-mittausten tavoite ei toteutunut kaikissa yksiköissä. Laitospalvelut joutuivat säästösyistä supistamaan toimintoja ja toisaalta hoitoketjun sujuvuuden parantamista ei säästötoimi- 7

9 en vuoksi päästy toteuttamaan. Laitospalvelut eivät saavuttaneet taloudellisia tavoitteitaan, nettomääräraha ylittyi eurolla. Laitospalveluiden määrärahaa pienennettiin vuoden aikana alkuperäisestä noin eurolla, vaikka alkuperäinenkään määräraha ei olisi riittänyt menojen kattamiseen. Ylitystä onkin selitetty suurelta osin talousarviosta puuttuneilla eläkemaksuilla. Väestön ikärakenteen muutos ja vanhusväestön kasvu asettaa suuria haasteita tulevien vuosien palvelurakenteelle. Lautakunta haluaakin kiinnittää huomiota siihen, että tulevaisuuden haasteisiin ja palvelutarpeisiin valmistaudutaan varaamalla riittävästi resursseja niin kotihoitoon, omaishoidon tukeen kuin tehostettuun palveluasumiseen ja panostamalla näiden toimintamuotojen kehittämiseen. Lasten päivähoitopalvelut saavuttivat asetetun tavoitteensa siirtymisestä kannustavaan palkkaukseen. Päivähoito saavutti myös taloudelliset tavoitteensa, nettomääräraha alittui noin eurolla. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan (yhteispalvelut, peruskoulutus ja lukio) toiminnallisista tavoitteista toteutuivat opetushenkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja uuden sähköisen palvelumuodon käyttöönotto. Muita neljää toiminnallista tavoitetta Länsi-Teiskon lähikoulun määrittelystä, perusopetuksen maksusopimusten päivittämisestä, tilaaja-tuottaja-mallin valmisteluista ja koulunkäyntiavustajien resurssivertailuista ei saavutettu. Koulutuslautakunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa olennaisesti sisäisten erien toteuman kirjaaminen talousarviokäsittelystä poikkeavasti. Tilinpäätöksen tietojen mukaan yhteispalvelujen tulojen ylittymistä noin eurolla selittää osaltaan sisäisten erien tuloutus, joita ei ollut talousarviossa huomioitu. Samoin todetaan tämän kirjaustavan selittävän osaltaan myös tulosalueiden menojen ylityksiä esimerkiksi perusopetuksen, työväenopiston ja musiikkikoulutuksen osalta. Koulutuslautakunnan yhteispalvelut ylittivät talousarvion menonsa noin eurolla. Peruskoulutuksen toimintatulot ylittyivät noin eurolla ja menomäärärahassa ylitys oli noin euroa. Perusopetuksessa menojen ylittymistä selittää myös matkakulujen ennakoitua suurempi kasvu sekä sisäisten vuokrien ylitys. Lukion tulot jäivät alle arvioidun noin eurolla ja menot ylittivät talousarvion noin eurolla. Huomattavaa on, että sekä peruskoulutuksen että lukion menot ylittävät hiukan myös alkuperäisen talousarvion menomäärärahat ennen säästötoimenpiteisiin liittyviä menojen vähennyksiä. Musiikkikoulutuksen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vain osittain. Tavoitteista toteutuneina voidaan pitää musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman valmistumista. Oppilasmäärän kasvutavoitetta ja musiikkiteknologian opetustarjonnan suunnittelun tavoitteita ei saavutettu. Yhtenä tavoitteena oli teatteritaiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelman valmistuminen, tämän on todettu jääneen toteutumatta säästösyistä. Tässä lautakunta haluaa kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen yhteyteen. Talousarvion muutosten yhteydessä ei ole muutettu toiminnallisia tavoitteita, vaikka erityisesti ensimmäisessä talousarviomuutoksessa määrärahoja pienennettiin huomattavastikin alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee olla toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat, joten määrärahoja muutettaessa on arvioitava myös toiminnallisiin tavoitteisiin tarvittavia muutoksia. Musiikkikoulutus ylitti nettomäärärahansa noin eurolla. Työväenopiston toiminnalliset tavoitteet on saavutettu osittain. Toiminta on ollut tavoitteiden suuntaista, mutta asetettuja tavoitteita ei ole täysin saavutettu tai tilinpäätöksessä ei ole suoraan 8

10 vastattu asetettuun tavoitteeseen. Työväenopisto ylitti nettomäärärahansa eurolla. Osittain ylitystä selitti edellä mainittu sisäisten veloitusten talousarviosta poikkeava käsittely, mutta osittain myös se, että toiminnan volyymia ei sopeutettu myönnettyihin resursseihin. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta saavutti osittain toiminnalliset tavoitteensa, esimerkiksi Kurussa lähikirjasto aloitti toimintansa tavoiteaikataulun mukaisesti ja yhteistyötä jatkettiin kolmannen sektorin kanssa. Vapaa-aikalautakunnan tavoitteista kuitenkin liikuntapalvelujen auditointi ja messut jäivät toteutumatta säästösyistä. Lautakunta viittaa tässä edellä musiikkikoulutuksen yhteydessä mainittuun tavoitteiden ja määrärahojen yhteensovittamiseen myös talousarviomuutoksia tehtäessä. Vapaa-aikalautakunta ylitti talousarvion toimintamenonsa noin eurolla. Vapaaaikapalvelut keräsi toimintatuloja noin euroa talousarviota enemmän ja alitti toimintamenonsa noin eurolla. Vapaa-aikalautakunnan menojen ylittämistä selittää eläkemaksujen virheellinen kirjaaminen lautakunnalle vapaa-aikapalvelujen sijaan. Nuorisolautakunta Nuorisolautakunnan tavoitteista Päivän Selvä hankkeen toiminnan vakiinnuttamista ei saavutettu kaikilta osin, mutta muita tavoitteita voitaneen tilinpäätöksen tietojen perusteella pitää ainakin suurelta osin saavutettuina. Nuorisolautakunta ei saavuttanut taloudellisia tavoitteita menojen osalta. Tulot toteutuivat hiukan talousarviota paremmin, mutta menot ylittyivät noin eurolla. Talousarvioylitysten perusteluina olivat iltapäivätoiminnan arvioitua suurempi kasvu ja uusien ryhmien perustaminen, menoista ylittyivät sekä henkilöstömenot että seurakunnalle maksettava avustus. Nuorisotyön menot ylittyivät kaupunginhallituksen päättämän 4H-yhdistyksen avustuksen määrän. Ympäristölautakunta Tilinpäätöskirjassa esitetyn selvityksen perusteella asetetut toiminnalliset tavoitteet on pitkälti saavutettu, joskin osittain selityksen perusteella toteutumisen arviointi ei ole täysin mahdollista. Asetetuissa tunnuslukutavoitteissa näkyy kuitenkin se, että kaavoitus ei vuoden aikana edennyt tavoitteiden mukaisesti ja tavoiteltuja käsittelyaikoja ei ole kaikilta osin saavutettu. Tavoitteiden saavuttamista onkin selvityksen mukaan vaikeuttanut pienentyneet henkilöresurssit. Ympäristölautakunta ei saavuttanut taloudellisia tavoitteitaan. Talousarvion tuloista jäi toteutumatta lähes euroa eli 38 prosenttia ja menot ylittyivät noin eurolla. Menojen ylittymistä on selitetty sisäisten menojen talousarviosta poikkeavalla käsittelyllä. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota talousarvion seurantaan ja tarvittavien talousarviomuutosten tekemiseen myös tuloerien kohdalla vuoden aikana. Ympäristölautakunta arvioi jo elokuun osavuosikatsauksessa tulojen jäävän selvästi ennakoidusta. Tekninen lautakunta Kunnallisteknisten palvelujen toiminnallisista tavoitteista kolme jäi ainakin osittain toteutumatta, koska tavoitteille ei ollut talousarviossa määrärahaa tai se poistettiin menojen karsinnassa. Lautakunta viittaa jälleen edellä mainittuun kuntalain vaatimukseen määrärahojen ja toiminnallisten 9

11 tavoitteiden yhteensovittamisesta. Metsätilojen ja jätehuollon tavoitteet saavutettiin, mutta ulkoilu- ja urheilualueiden, liikenneväylien sekä viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien tavoitteista osa jäi selkeästi toteutumatta ja osittain tavoitteiden toteuma oli vaikeasti arvioitavissa. Kunnallisteknisten palvelujen taloudelliset tavoitteet toteutuivat tulojen osalta ja tuloarvio ylittyi noin eurolla. Menojen osalta taloudellisia tavoitteita ei saavutettu, menomääräraha ylitettiin eurolla. Sisäisten teknisten palvelujen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin, joskaan työkoneiden käyttöasteen nostaminen ei toteutunut ja tavoitteeseen varaston hankintojen ennakoinnista ei ole tilinpäätöksessä vastattu. Sisäiset tekniset palvelut saavuttivat melko hyvin asetetut taloudelliset tavoitteet, nettomääräraha ylittyi noin euroa. Tilakeskus on saavuttanut asetetut toiminnalliset tavoitteet melko hyvin lukuun ottamatta urheilutalon saneerauksen suunnittelua, joka ei hankkeena ole mukana talousarviossa. Tilakeskuksen talouden toteumassa oli sekä tuloissa että menoissa suuret poikkeamat talousarvioon. Tulot ylittivät arvion eurolla, mutta myös menot ylittyivät peräti eurolla. Vesihuoltolaitoksen toiminnallisista tavoitteista jäi toteutumatta vedenottamon siirtoon liittyvät koepumppaukset sekä tarkemittaukset Takamaalla. Muilta osin tavoitteet pitkälti toteutuivat tai niiden arviointi ei ole mahdollista tavoitteen asettamismuodon ja toteutumisen selvityksen perusteella. Vesihuoltolaitos ei saavuttanut taloudellista tavoitettaan, asetetusta nettotuloarviosta jäätiin noin euroa. Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Työterveyshuollon liikelaitoksen toiminnallisten tavoitteiden on tilinpäätöksessä todettu kaikkien toteutuneen. Lautakunnan ei ole kuitenkaan mahdollista tilinpäätöksen tietojen perusteella esittää arviota siltä osin kun tavoitteeksi on asetettu palvelujen laatu, joskin asiakaspalautteen on todettu olevan positiivista. Liikelaitos saavutti taloudelliset tavoitteensa Arvio kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Ylöjärven kaupunkikonserniin kuuluu tytäryhteisöinä Ylöjärven Yrityspalvelu Oy sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöitä. Talousarviossa 2009 on asetettu tavoitteita ainoastaan yrityspalveluyhtiölle. Yhtiö ei saavuttanut asetettuja tavoitteita yritystonttien myyntimäärästä eikä uusien yritysten perustamismäärästä. Tavoitteiden saavuttamatta jäämistä selittänee osaltaan talouden taantuma. Ylöjärvellä perustettiinkin toiseksi eniten uusia yrityksiä koko Pirkanmaalla. Tavoitteista toteutui kauppapalveluiden kehittäminen sekä kaupallisen työvoiman saatavuuden turvaaminen. Muilta osin tavoitteiden toteutuminen osittain lykkääntyi seuraavalle vuodelle tai toimintakertomuksessa esitetyn selvityksen perusteella ei ole täysin mahdollista arvioida tavoitteen toteutumista. Yrityspalveluiden tunnuslukujen muodossa asetetuista tavoitteista ei tilinpäätöksessä ole esitetty talousarviossa tavoitteeksi asetettuja arvoja, mikä olisi edellytys näiden toteutumisen arvioinnille tilinpäätöksen perusteella. Lautakunta toivoo, että jatkossa myös muille tytäryhteisöille asetetaan toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita. Kaupungin osakkuusyhteisöistä Ylöjärven Jäähalli Oy:n toimintaa kaupunki on vuonna 2009 tukenut ostamalla jäävuoroja eurolla, euron avustuksella sekä myöntämällä vapautuksen kiinteistöverosta. Lisäksi kaupunki on tukenut nuorten jääurheilua myöntämällä seuroille avustuksia eurolla. Ylöjärven Jäähalli Oy teki tilikaudelta 2009 noin eurolla voitollisen tuloksen. 10

12 4. Muut talouden ja toiminnan arviot 4.1. Talousarvion toteutuminen kaupunkitasolla Tuloslaskelmaosan toteutuminen Kokonaisuutena kaupungin toimintatulot (52,5 miljoonaa euroa) ylittivät talousarviossa ennakoidut noin 2,4 miljoonalla eurolla ja toimintamenot (167,6 miljoonaa euroa) ylittivät talousarvion noin 4,7 miljoonalla eurolla. Nettona toimintakate (-114,5 miljoonaa euroa) muodostui 2,2 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Verotulot ja valtionosuudet (yhteensä 96,1 miljoonaa euroa) toteutuivat yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Vaikeasta talouden tilanteesta huolimatta verotulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna, kunnallisveron ja kiinteistöveron tuotto kasvoi edellisvuodesta ja lisäksi yhteisöveron alenemista hillitsi kuntien saaman jako-osuuden nostaminen. Kun myös rahoitustulojen ja -menojen nettovaikutus (-0,5 miljoonaa euroa) oli noin 0,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi, muodostui vuosikate (9,2 miljoonaa euroa) 0,3 miljoonaa euroa talousarviota paremmaksi. Suunnitelman mukaiset poistot (9,9 miljoonaa euroa) ylittivät talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla ja poistoeron vähennys (0,4 miljoonaa euroa) 0,4 miljoonalla eurolla, joten tilikauden alijäämäksi muodostui 0,3 miljoonaa euroa ennakoidun 0,3 miljoonan euron ylijäämän sijaan. Investointiosan toteutuminen Kaupungin investointitulot olivat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa ja investointimenot 17,4 miljoonaa euroa. Kaupunkitasolla investointiosan tulot toteutuivat euroa talousarviota suurempina ja investointimenot 3,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Olennaisimmat euromääräiset negatiiviset poikkeamat talousarviosta olivat terveysaseman tulojen toteutuminen euroa talousarviota pienempinä ja osakkeiden ostojen määrärahan ylittäminen noin eurolla. Ylitys johtui yhtiöitettyjen rivitalojen osakkeiden merkinnästä sekä Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiön osakkeiden merkinnästä, joihin ei ollut vuoden 2009 talousarviossa varauduttu. Näitä negatiivisia poikkeamia talousarviosta ei ole investointiosan toteumavertailuissa perusteltu. Lautakunta toivoo myös investointiosaan olennaisten talousarviopoikkeamien perusteluja kaikkien investointien osalta. Talonrakennusinvestoinneissa toteumaa ja poikkeamien syitä onkin selvitetty. Kasvavan kaupunkina Ylöjärvellä on jatkuvia investointitarpeita ja samalla kaupungin pitäisi pystyä rajoittamaan investointitasoa velkaantumisen hillitsemiseksi. Lautakunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota jo olemassa olevan omaisuuden tarvitsemaan jatkuvaan ylläpitoon ja korjaukseen, jotta korjausvelka ei kasva kohtuuttomaksi ja olemassa olevan omaisuuden arvo säilyy. Rahoitusosan toteutuminen Rahoitusosan toteumasta toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu lähinnä edellä käsittelyistä tuloslaskelmaosan ja investointiosan toteumasta. Toiminnan ja investointien rahavirran nettovaikutus oli yhteensä -5,5 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoidun -9,2 miljoonan euron sijasta. Toiminnan ja investointien rahavirran ennakoitua paremman nettovaikutuksen selittää pitkälti investointimenojen talousarviota pienempi toteuma. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin 10,0 miljoonaa euroa, mikä oli 5,8 miljoonaa talousarviossa ennakoitua vähemmän ja lyhennettiin7,4 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa talousarviota enemmän. Muiden maksuvalmiuden muutosten, joita ei ole talousarviossa huomioitu, vaikutus rahoituksen 11

13 rahavirtaan oli yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Näin rahoituksen rahavirta muodostui +4,9 miljoonaksi euroksi talousarviossa ennakoidun +10,0 miljoonan euron sijaan. Yhteensä toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtojen vaikutuksesta rahavarat pienenivät 0,6 miljoonaa euroa kun talousarviossa oli ennakoitu 0,9 miljoonan euron lisäystä Tilinpäätöslaskelmien tunnuslukuvertailua suhteessa lähikuntiin Tuloslaskelman tunnusluvuista lähikuntien väliseen vertailuun on valittu vuosikatteen ja poistojen suhde. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Kunnan tulorahoituksen oletetaan yleisesti olevan riittävä, mikäli tunnusluvun arvo on 100 prosenttia, eli vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Oletusta voidaan pitää pätevänä kuitenkin vain, jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Kasvukunnilla, kuten Tampereen kehyskunnilla, poistot harvoin vastaavat investointeja kovasta investointitarpeesta johtuen. Vuonna 2009 Ylöjärvi ei aivan saavuttanut 100 prosentin tasoa, lähikunnista myös Tampere ja Lempäälä jäivät alle 100 prosentin arvon. Orivesi saavutti lähikunnista selkeästi korkeimman arvon tunnusluvulle, peräti 276,5 prosenttia. Vuonna 2008 Suomen kaikkien kuntien keskiarvo tunnusluvulle oli 122,6 prosenttia , ,8 115,9 59,6 109,1 169,5 83,7 118,1 92,9 0 Vuosikate/Poistot, % Kaavio 1: Ylöjärven ja lähikuntien vuosikate suhteessa poistoihin Rahoituslaskelman tunnusluvuista kuntien väliseen vertailuun valittiin investointien tulorahoitusprosentti. Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa osuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli omaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavaroilla. Vertailukunnista ainoastaan Orivesi on päässyt yli sadan prosentin, eli kunta on pystynyt rahoittamaan vuoden kaikki investointinsa tulorahoituksella. Vuonna 2008 Suomen kaikkien kuntien keskiarvo tunnusluvulle oli 58 prosenttia. 12

14 ,8 40,9 31,1 67,5 146,8 77,8 53,3 35,6 60,2 Investointien tulorahoitus, % Kaavio 2: Ylöjärven ja lähikuntien investointien tulorahoituksen osuus Taseen tunnusluvuista vertailuun valittiin asukasta kohden laskettu lainamäärä. Kunnan ja konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Ylöjärven lainamäärä ylitti euroa ja on vertailukuntien korkeimpia. Ylöjärvellä konsernin lainamäärä ei ole kuitenkaan kovin paljoa suurempi kuin kaupungin, useimmissa vertailukunnissa lainamäärä nousee enemmän siirryttäessä konsernitarkasteluun. Vuonna 2008 Suomen kaikkien kuntien keskiarvo tunnusluvulle oli euroa ja konsernien keskiarvo oli euroa. Kaikkien vertailukuntien konserneilla lainaa oli selkeästi maan keskiarvoa vähemmän Hämeenkyrö Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Lainat /as Lainat, /asukas (konserni) Kaavio 3: Ylöjärven ja vertailukuntien sekä kuntien konsernien asukasta kohden laskettu lainamäärä Muut toiminnan arviot Tulospalkkaus Yksi kaupungin strategiasta johdettu tavoite on ollut lisätä tulospalkkausta yhtenä uutena talouden ohjauskeinona. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2009 tulospalkkausyksiköt maaliskuussa. Valtaosa tulospalkkauksen yksiköistä on perusturvalautakunnan yksiköitä, esimerkiksi koko 13

15 päivähoito on tulospalkkauksen piirissä. Perusturvan lisäksi tulospalkkausyksiköitä on teknisessä toimessa. Tulospalkkaus on säännelty osana kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta. Sen mukaan henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota, joka perustuu kaupungin palvelutuotannon tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden ylittämiseen. Tulospalkkiona voidaan maksaa osa tuloksellisuuden parantumisen hyödystä. Työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan tulospalkkio voi olla enintään viisi prosenttia palkkasummasta. Ylöjärven tulospalkkiosopimuksissa on asetettu sekä toiminnallisia että taloudellisia tavoitteita. Taloudellisen tavoitteen ylittävä osuus on perustana tulopalkkion maksamiselle, mikäli sopimuksessa määritelty osuus toiminnallisista tavoitteista on ylittynyt. Taloudellisen tavoitteen ylittävä osuudesta jaettava tulospalkkio jaetaan kolmelle osapuolelle: henkilöstölle, toimintayksikölle ja kaupungille. Taloudellisen tavoitteen ylittävästä osuudesta pääsääntöisesti 30 prosenttia jää yksikön käytettäväksi, prosenttia jaetaan henkilöstölle (kuitenkin enintään viisi prosenttia palkkasummasta) ja loput hyödystä jää kaupungille tarkemmin määräämättömään käyttöön. Lähtökohtaisesti koko vuoden työskennelleen henkilön painokerroin on yksi. Yksikön esimiehellä painokerroin on usein suurempi (esim. 1,5), hyvästä panoksesta tavoitteiden saavuttamiseen voidaan työntekijän kertoimeksi nostaa 1,25 ja osassa sopimuksista kerrointa voidaan myös laskea, mikäli työntekijä ei ole sitoutunut tavoitteiden saavuttamiseen. Osa-aikaisuus ja keskeytykset huomioidaan tulospalkkion määrittelyssä. Lautakunta pitää positiivisena talouden ja toiminnan uusien ohjauskeinojen käyttöönottoa ja hyvistä työsuorituksista palkitsemista. Lautakunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota eräisiin näkökulmiin tulospalkkauksessa. Tulospalkkauksessa asetettavien toiminnallisten tavoitteiden tulee olla toiminnan kannalta olennaisia, realistisia ja sellaisia, joiden toteutumiseen henkilöstö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Lisäksi tavoitteiden asettamisessa tulee huolehtia siitä, että asetettu tavoite ohjaa toimintaa haluttuun suuntaan. Tulospalkkiojärjestelmässä on vaarana sen käytön lisääntyessä, että sopimusten tekeminen, tavoitteiden asettaminen ja niiden toteuman arviointi lisää hallintoa saavutettavaa hyötyä enemmän, kun toisaalta samalla on huolehdittava työntekijöiden tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun varmistumisesta. Kaupunkilaisten kehitystä, psyykkistä hyvinvointia sekä mielenterveyttä edistävät ja kuntouttavat palvelut Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien palveluiden riittävään resursointiin. Kuntaliitokset lisänneet asiakasmäärää huomattavasti, lisäksi lasten ja nuorten suuri osuus väestöstä lisää erityisesti lapsiperheiden palveluiden tarvetta (perheneuvola, puheterapia, koulupsykologi, nuorisotiimi). Tehtäväaluetason tavoitteena on ollut perhekeskuksen osalta esimerkiksi tarpeelliseksi todetun perheneuvolan terapian alkaminen kahdessa kuukaudessa. Vuonna 2009 toteutetun seurantajakson perusteella tavoite ei toteutunut. Kriisitilanteissa perheneuvolassa kyetään aloittamaan tilanteen arviointi ja työskentely noin kahden viikon sisällä ajanvarauksesta, mutta ei-kiireellisissä tilanteissa jonotusaika voi olla jopa yli puolivuotta. Kuntaliitosten myötä resurssit eivät ole suhteessa kasvaneet ja esimerkiksi koulupsykologin toimi on ollut täyttökiellossa. Kaupungissa on yksi koulupsykologi, jolla on 17 koulua ja yli oppilasta sekä lisäksi esikoululaiset. Psykologiliiton suositus on oppilasta psykologia kohden. Käytännössä vain aivan välttämättömimmät koululaisten tutkimukset pystytään tekemään, keskusteluhoito ja tär- 14

16 keä ennaltaehkäisevä työ mm. koulukiusaamisen estämiseksi ei toteudu. Samaan aikaan psykiatrisissa hoitopäivissä on vuonna 2009 ollut havaittavissa selkeää nousua. Tilanne näkyy myös tehtäväalueen henkilöstökyselyssä, jossa yksi huonoimmista arvioista tuli tyytyväisyydestä työmäärään (1,75 asteikolla 1-5). Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehet muun muassa neuvovat asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustavat asiakasta muistutuksen tekemisessä, tiedottavat asiakkaan oikeuksista, ja seuraavat asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antavat siitä selvityksen vuosittain kunnanhallituksille. Ylöjärven kaupungin sosiaaliasiamies on hallinnollisesti Tampereen kaupungin viranhaltija. Sosiaaliasiamies antaa toiminta-alueensa kunnanhallituksille vuosittain yhteisen selvityksen. Selvityksessä esitetyt tiedot perustuvat asiakasyhteydenottoihin, sosiaaliasiamiehen tekemän kuntakyselyn vastauksiin ja sosiaaliasiamiestoiminnassa muuten esille tulleisiin asioihin. Selvityksen mukaan asiatapahtumia oli eniten toimeentulotukea ja lastensuojelua koskevissa asioissa. Vuonna 2009 korostui tyytymättömyys käsittelyaikoihin. Yhteydenottoja lainvastaisista pitkistä toimeentulotuen käsittelyajoista tuli myös Ylöjärveltä. Lautakunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota sosiaaliasiamiehen selvityksessä mainittuun asiaan: toimeentulotukilaissa säädetty käsittelyaika ei ole suositus vaan velvoittava lain vaatimus, jonka noudattamisesta toiminnasta vastaavien toimielinten on yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa huolehdittava. Lautakunnan saaman selvityksen mukaan alkuvuonna 2010 hakemukset on saatu käsiteltyä edellytetyssä ajassa, tämän on mahdollistanut henkilöstöresurssien vahvistaminen. Selvityksen mukaan lastensuojelussa avohuollon tukitoimia ei ole riittävästi, vaikka 2008 vuoden alussa voimaan tullut lastensuojelulaki painottaa ehkäisevää lastensuojelua. Myös lapsiperheiden kotipalvelu on useammassa kunnassa melkein kokonaan tavallisten lapsiperheiden ulottumattomissa. Ylöjärven kaupungilla kotihoitoapua saavien lapsiperheiden määrä on pudonnut 161 perheeseen vuonna 2009, kun se vuonna 2008 oli 185 perhettä. Perusturvalautakunnan tarkastuslautakunnalle antaman selvityksen mukaan Ylöjärvellä kyetään kuitenkin tarjoamaan perheille lastensuojelun avohuollon tukitoimia suhteellisen hyvin. Pulaa on ollut tukiperheistä ja henkilöistä, syksyllä 2010 toteutettavan rekrytoinnin toivotaan helpottavan lastensuojelun tilannetta tältä osin. Selvityksessä mainitaan myös ehkäisevän toimentulotuen vähäisyydestä suosituksiin nähden. Sosiaali- ja terveysministeriö on suosittanut, että kunnat varaisivat 3,3 prosenttia toimeentulotukeen käytettävistä määrärahoista ehkäisevään toimeentulotukeen. Toiminta-alueen kunnista yksikään ei myöntänyt ehkäisevää toimeentulotukea suositusten mukaisesti, Ylöjärvellä ehkäisevään toimeentulotukeen käytettiin vuonna 2009 vain 1,58 prosenttia. Alkuperäisessä talousarviossa ehkäisevään toimeentulotukeen oli varattu 2,15 prosenttia toimeentulotuen kokonaismäärästä, mutta koska toimeentulotukimenot kokonaisuudessa nousivat, laski ehkäisevän tuen suhteellinen osuus aiottuakin pienemmäksi. Ylöjärvellä on kuitenkin varsinaisen ehkäisevän tuen lisäksi myös lastensuojelun taloudellisen tuen määrärahaa käytetty ehkäisevän tuen tilanteissa lastensuojeluperheillä. 15

17 5. Yhteenveto Vuosi 2009 oli ensimmäinen vuosi Kurun kunnan liityttyä Ylöjärven kaupunkiin. Lisäksi vuotta leimasi yleisen taloudellisen kehityksen kuntataloudelle luomat paineet. Talousarvioon tehtiin keväällä 2009 merkittäviä supistuksia verotulojen pienentyessä, tilinpäätöksessä oli kuitenkin poikkeuksellisen paljon talousarviomäärärahojen ylityksiä ja valtuuston päätökset tavoitelluista säästöistä eivät kaikilta osin toteutuneet. Talousarviomuutosten yhteydessä ei toiminnalle asetettuja tavoitteita muutettu, mutta tilinpäätöksessä kuitenkin raportoitiin tavoitteiden osin jääneen saavuttamatta säästösyistä. Lautakunta toivookin, että jatkossa talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden muutosten yhteydessä esitetään myös tarvittavat muutokset toiminnallisiin tavoitteisiin. Ylöjärven talouden uhkana on edelleen myös väestönkasvun aiheuttama tarve lisätä palvelutuotantoa, mikä näkyy sekä suurina investointitarpeina että kasvuna palvelujen tuottamisen menoissa. Asukasta kohden laskettu lainamäärä nousi vuonna 2009 jo yli euroon. Kurun kunnan liittyminen Ylöjärven kaupunkiin näkyi monin tavoin myös toiminnalle asetetuissa tavoitteissa ja päivittäisessä toiminnassa, muun muassa kaupungin henkilöstömäärä kasvoi 176 henkilöllä. Toiminnallisissa tavoitteissa näkyikin monin paikoin tarve saada palvelut koko kaupungin alueella samalle tasolle ja toimintaperiaatteille sekä toisaalta henkilöstön integrointi yhteisiin toimintatapoihin. Lautakunta toivoo, että tulevaisuudessa kiinnitetään huomiota palveluiden tasapuoliseen saatavuuteen myös entisten Viljakkalan ja Kurun kuntien alueilla. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota myös henkilöstön hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden säilyttämiseen erilaisten palvelurakenne- ja organisaatiomuutosten yhteydessä. Lisäksi lautakunta toivoo, että henkilöstökertomuksen valmisteluaikataulua aikaistettaisiin siten, että henkilöstökertomus olisi käytettävissä jo arviointikertomuksen laadinnassa. Lautakunta on aiempina vuosina toivonut, että seudullisista hankkeista esitettäisiin niin sisällöllisiä kuin taloudellisia tavoitteita talousarviossa ja tilinpäätöksessä raportoitaisiin näiden toteutumisesta tilinpäätöksessä. Vuonna 2009 seudulliselle yhteistyölle on asetettu jonkin verran toiminnallisia tavoitteita ja näiden toteumasta raportoitu osana tavoitteiden toteutumista. Lautakunta toivoo kuitenkin kattavampaa tietoa seutuyhteistyön laajuudesta ja kehityksestä, kattavampien tavoitteiden asettamista seudulliselle yhteistyölle sekä yhteistyön taloudellisen merkityksen esittämistä osana taloudellista raportointia. Talousarvio on keskeinen kuntien taloudenohjauksen väline, jonka toteutumisesta tilinpäätöksessä raportoidaan. Lautakunta toivoo, että tavoitteiden asettamiseen kiinnitetään edelleen huomiota. Vuositavoitteiden tulee olla mitattavissa olevia, konkreettisia ja toiminnan kannalta olennaisia. Lautakunta toivoo lisäksi, että tilinpäätöksessä vastataan asetettuun tavoitteeseen, tavoitteiden toteutumiseen otetaan selkeästi kantaa ja lisäksi perustellaan kannanotto sanallisesti tai asetetun mittarin avulla. Tilinpäätöksessä erityisesti taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeutti paikoitellen muun muassa sisäisten erien tai eläkemaksun talousarviokäsittelyyn liittyvät epäselvyydet. Lautakunta toivookin, että tarvittaessa myös esimerkiksi edellä mainittuihin eriin liittyvät virheet talousarviossa korjataan vuoden aikana talousarviomuutoksin. Huomiota tulee kiinnittää myös päätösten sisältämien taloudellisten vaikutusten esittämiseen ja tehtävien päätösten edellyttämien talousarviomuutosten valmisteluun. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä on raportoitu poikkeuksellisen paljon talousarvioylityksiä. Lautakunta haluaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että huolimatta talousarvioylityksistä on myös moni toiminnallinen tavoite jäänyt saavuttamatta. 16

18 6. Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2009 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää seuraavista arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kaupunginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä pidettävässä valtuuston kokouksessa: Arvioinnin painopistealueena vuonna 2009 olivat perusturvan palvelut. Näistä palveluista lautakunta toivoo vielä vastausta seuraaviin asioihin: o Mitä konkreettisia toimia on suunniteltu tehtäväksi taloussuunnitelmakaudella , jotta saavutetaan vanhustenhuollon palvelurakenteen tavoitteet kotona asuvien osuudesta, tehostetun palveluasumisen lisäämisestä ja pitkäaikaisen laitoshoidon osuuden vähentämisestä? o Mitä toimenpiteitä on tehty ja tehdään hammashoidon jonojen kasvun pysäyttämiseksi ja jonojen purkamiseksi? o Mitä toimenpiteitä tehdään psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävien avopalvelujen ja ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuuden parantamiseksi? o Miten Ylöjärvi saavuttaa sosiaali- ja terveysministeriön suosittaman ehkäisevän toimeentulotuen osuuden (3,3 prosenttia) toimeentulotukimenoista? Tulospalkkausjärjestelmän käyttö on laajentunut. Miten tavoitteiden asettamisessa, taloudellisten ja toiminnallisten tulosten arvioinnissa sekä maksettavien palkkioiden määrittelyssä on varmistettu henkilöstön tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu? Vuonna 2009 oli havaittavissa olennaisia poikkeamia sekä taloudellisista että toiminnallista tavoitteista ja toisaalta toiminnallisia tavoitteita ei muutettu huomattavienkaan määrärahamuutosten yhteydessä. Miten talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja poikkeamiin reagointia aiotaan kehittää? Mitä olivat arviointikertomuksen liitteessä mainittujen talousarvioylitysten merkittävimmät syyt? Mitkä olivat toimialoittain merkittävimmät toiminnot, joista karsittiin säästöjen seurauksena? 17

19

20 Liitteet Liite 1: Tiivistelmä lautakunnan arviosta toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan arvio Toimielin/yksikkö Toteutui Toteutui osittain Ei toteutunut Vaikeasti arvioitavissa oleva tavoite Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Koulutuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Nuorisolautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Työterveyshuollon liikelaitos Viisari Yhteensä Liite 2: Olennaisimmat negatiiviset talousarviopoikkeamat, jotka tilintarkastaja raportoi tilintarkastuspöytäkirjassa kaupunginhallitukselle (nettositovilla merkitsevää on nettoylitys ja bruttositovilla menojen ylitys). Vastuualue Menojen toteuma, % Menojen ylitys euroa Nettoylitys Sitovuustaso Ruokahuolto 105, N Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito 102, N Sosiaalipalvelut 108, N Lähipalvelut 106, N Laitospalvelut 104, N Peruskoulutus 101, B Musiikkikoulutus 111, N Työväenopisto 113, N Vapaa-aikalautakunta 131, B Nuorisolautakunta 109, B Ympäristölautakunta 106, B Hallinto ja suunnittelu (tekninen lautakunta) 109, B Kunnallistekniset palvelut 105, B Tilaskeskus 107, B 19

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2012. Tarkastuslautakunta 29.5.2013. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2012 Tarkastuslautakunta 29.5.2013 www.ylojarvi.fi 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus

Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 21 12.2.2013 Asianro 183/02.02.00/2013 105 Teknisen lautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ylitysoikeus Päätöshistoria Tekninen lautakunta 12.2.2013

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot