TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS"

Transkriptio

1 Ammatillinen peruskoulutus TYÖPAIKKAOHJAAJAN OPAS Versio 1.2

2 1 (16) SISÄLTÖ Hyvä Työpaikkaohjaaja! AMMATILLINEN KOULUTUS JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ Ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot: OPISKELIJALÄHTÖINEN OHJAAMINEN Oppiminen Erilainen oppija Opiskelijan ohjaaminen, viestintä ja vuorovaikutus TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMINEN Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja toteutus OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työssäoppimisen (oppimisprosessin) arviointi Ammattiosaamisen arviointi LÄHTEET:... 12

3 3 (16) HYVÄ TYÖPAIKKAOHJAAJA! Tämä opas on laadittu työntekijöille, jotka ohjaavat opiskelijoita työpaikoilla työssäoppimisjaksojen aikana ja jotka ovat mukana toteuttamassa ja arvioimassa ammattiosaamisen näyttöjä. Oppaan laadinnassa on käytetty ajankohtaisia lähteitä ja hyödynnetty NOTTE hankkeessa työstettyä työpaikkaohjaajakoulutuksen materiaalia. Oppilaitokset järjestävät työpaikkaohjaajille koulutusta työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseen. Koulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen uudistettua työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteita (Opetushallitus, moniste 2/2004). Tämän työpaikkaohjaajan oppaan sisältö on rakennettu koulutusohjelman osa-alueiden mukaisesti tiivistäen keskeiset sisällöt. Tavoitteena on, että koulutusohjelman osa-alueet yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka tukee työpaikkaohjaajana toimimista. Koulutusohjelma koostuu neljästä osa-alueesta: Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö Opiskelijalähtöinen ohjaaminen Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen Opiskelijan arviointi työpaikoilla Oppaan lopussa on NOTTE hankkeen Opetushallituksen koulutusohjelman perusteiden pohjalta laatimat kriteerit työpaikkaohjaajana toimimiselle. Arvioinnin kohteiden ja kriteerien avulla voit itsearvioida omaa osaamistasi, kun toimit työpaikkaohjaajana ja arvioit omaa osaamistasi ja koulutustarvettasi. Ammatillisen koulutuksen kehittämisen tavoitteena on koulutuksen laadun, työelämävastaavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Työssäoppiminen on ollut vakiintunut käytäntö ammatillisessa peruskoulutuksessa jo useiden vuosien ajan ja siitä saadut kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä niin opiskelijan oppimisen kuin myös koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittymisen kannalta. Käytännönläheisten oppimisympäristöjen on todettu lisäävän opiskelijoiden kiinnostusta omaa alaa ja koulutusta kohtaan. Kehitettäväksi työssäoppimisessa on nostettu sen sisältöjen ja laadun kehittäminen. Vuoden 2006 alusta alkaen opiskelijan arviointia koskeva laki ja asetus uudistuivat ja nyt opiskelijan koulutuksen aikana erilaisin opetusjärjestelyin ja -menetelmin saavuttamaa keskeistä ammatillista osaamista arvioidaan ammattiosaamisen näytöillä. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan mahdollisimman pitkälle aidoissa työelämän tilanteissa ja työssäoppimisen yhteydessä. Näin suosittelevat myös valtion, kuntien ja työelämän keskusjärjestöjen edustajat. Arviointi toteutetaan työelämän edustajien ja opettajien yhteistyönä ja se korvaa aikaisempaa työssäoppimisjaksojen yhteydessä tapahtunutta opiskelijan arviointia. Näyttöarvioinnin ei näin pitäisi lisätä arviointiin osallistuvien työmäärää työpaikoilla.

4 työkokemus Oppivelvollisuuskoulutus 4 (16) 1 AMMATILLINEN KOULUTUS JA TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ Työpaikkaohjaajana: tunnet ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen hahmotat oman alan ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteet kehität ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen suuntaan suunnittelet työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä omalla työpaikallasi Koulutusjärjestelmässä ammatilliseen koulutukseen kuuluvat ammatillinen peruskoulutus sekä ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. Ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä työelämään siirtyville nuorille että työelämässä oleville aikuisille. Ammatilliseen peruskoulutukseen voivat hakea perusopetuksen oppimäärän tai vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneet. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot edellyttävät työssä hankittua ammattitaitoa. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opiskelua ammatillisessa lisäkoulutuksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa työelämässä tarvittavaa ammattiosaamista, kohottaa ammatillisen osaamisen tasoa, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. Tri lis Ylemmät kk-tutkinnot Alemmat kk-tutkinnot Yliopistot Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on keskeistä koulutuksen ja työelämän lähentäminen. Tiivistyvä yhteistyö oppilaitosten ja työelämän välillä lisää työelämän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaista ammatillista osaamista työelämään siirtyvillä opiskelijoilla on. Työelämäyhteistyötä parhaimmillaan ovat työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt; työtä tekemällä opitaan osa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisista asioista ja ammattiosaamisen näytöillä arvioidaan opintojen keskeinen osaaminen yhdessä työelämän kanssa. Ylioppilastutkinnot Lukiot AMK- jatkotutkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulut Ammatilliset perustutkinnot Ammattioppilaitokset ja oppisopimuskoulutus työkokemus Erikoisammattitutkinnot Ammattitutkinnot työkokemus Perusopetus Esiopetus Ikä KUVA 1. Suomen koulutusjärjestelmä

5 5 (16) 1.1 Ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot: Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Kolmivuotiset ammatilliset perustutkinnot antavat laajat perusvalmiudet alan tehtäviin ja erikoistuneempaa osaamista jollakin osa-alueella sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin Tutkintotodistus on kaksiosainen, päättötodistus ja näyttötodistus. Näyttötutkintoperusteinen koulutus Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, samoin kuin ammatillisen perustutkinnon, voi suorittaa näyttötutkintona. Näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestetään oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Tutkintotodistus annetaan näyttöjen perusteella. Valmistavasta koulutuksesta opiskelija saa osallistumistodistuksen. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat osa ammatillista lisäkoulutusta. Tutkinnot edellyttävät työssä hankittua ammattitaitoa ja ne on kehitetty erityisesti aikuisten tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksella nuoret ja aikuiset voivat suorittaa ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Lisäksi oppisopimuksena voidaan suorittaa eitutkintotavoitteista lisäkoulutusta. Myös yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään. Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan oppisopimusopiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen.

6 6 (16) 2 OPISKELIJALÄHTÖINEN OHJAAMINEN Työpaikkaohjaajana: luot opiskelijoille mahdollisuuksia oppia ja hankkia tietoa erilaisin tavoin kehität yksilöllisiä työssäoppimistilanteita lähtökohdiltaan erilaisille opiskelijoille ja nuorille oppijoille toimit ristiriitatilanteissa rakentavana ratkaisijana. 2.1 Oppiminen Uusien oppimiskäsitysten ja -ympäristöjen myötä opiskelijan odotetaan olevan omassa oppimisessaan aktiivinen ja itseohjautuva. Itsearviointitaito lisää opiskelijan tietoisuutta omasta oppimisesta ja antaa mahdollisuuksia oppimisen tietoiseen kehittämiseen. Opettajaa ja työpaikkaohjaajaa tarvitaan suuntaamaan ja ohjaamaan oppimista ja osoittamaan sille asetetut tavoitteet ja arvioinnin kohteet. Opiskelijoiden valmiudet oppimiseen ovat kuitenkin hyvin yksilölliset, joten ohjauksen ja avun tarve vaihtelee eri opiskelijoilla. Ohjaajana Sinun on tärkeää tunnistaa, missä vaiheessa opiskelijan itseohjautuvuuden aste on, jotta osaat kohdentaa ohjauksen määrän ja laadun opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Riippuvaisen oppijan itseohjautuvuus ei ole vielä kehittynyt. Hänelle pitää kertoa ja näyttää mitä tehdään, miten tehdään ja milloin tehdään. Oppijan on tärkeää saada välitöntä palautetta suorituksestaan. Työpaikkaohjaajana Sinun tehtävänä on houkutella ja rohkaista oppijaa tekemään itse, sillä oppija saattaa jopa vältellä oppimistilanteita. Kiinnostunut opiskelija on usein halukas tekemään työtehtäviä, jotka hän kokee itselleen tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Työpaikkaohjaajana Sinun tehtäväsi on herättää oppijan kiinnostus töihin ja työtehtäviin selittämällä niiden taustoja ja merkitystä. On tärkeää, että opiskelijalla on mahdollisuus saada tukea ja selityksiä toiminnalleen. Sitoutuneella oppijalla on jo olemassa olevaa osaamista. Hän kokee vastuuta omasta oppimisestaan. Kokemusten saaminen ja niiden pohdiskelu muodostuvat olennaiseksi osaksi oppimista. Työpaikkaohjaajana Sinun tehtäväsi on auttaa oppijaa tavoitteiden asettamisessa ja rohkaista niiden seuraamista itsenäisesti. Itseohjautuva oppija asettaa tavoitteet omalle oppimiselleen joko itsenäisesti tai yhteistyössä ohjaajansa kanssa. Hän tuntee vastuuta omien tavoitteidensa saavuttamisesta ja seuraamisesta. Työpaikkaohjaajana olet hänelle edelleen tärkeä, sillä jokaisessa ammatissa on taitoja, jotka opitaan parhaiten asiantuntijan ohjauksessa ja hänen toimintaansa seuraamalla.

7 7 (16) Kullakin opiskelijoilla on myös oma yksilöllinen oppimistyylinsä. Visuaalinen oppija oppii parhaiten lukemalla, näkemällä ja katsomalla, taktiilinen oppija käsillä tekemällä, auditiivinen oppija kuuntelemalla, puhumalla ja keskustelemalla ja kinesteettinen oppija kokemisen, tekemisen ja tuntemisen/ intuition kautta. Tieto opiskelijan oppimistyylistä auttaa Sinua ohjaajana ymmärtämään opiskelijan erilaisia tapoja oppia ja hyödyntämään omassa ohjauksessasi opiskelijan vahvinta aistikanavaa ja oppimistyyliä. 2.2 Erilainen oppija Lähes kolmanneksella ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista on lieviä oppimis- ja lukivaikeuksia, sosiaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Erityisopetuksena opetus järjestetään opiskelijoille, jotka vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunneelämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityisiä opetus ja opiskelijahuoltopalveluja. Opiskelutavoitteet erilaisilla oppijoilla on samat kuin muussakin opetuksessa. Tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon suorittaminen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja siten myös työssäoppimisen tavoitteet ovat samat kuin muillakin opiskelijoilla. Opiskelijalle voidaan tehdä työpaikalla erityisjärjestelyjä tai hänelle voidaan järjestää enemmän tukea, mutta oppimisen tavoitteita ei tarvitse muuttaa. Jos kuitenkin tavoitteita mukautetaan, voidaan tavoitteet mukauttaa myös työssäoppimispaikassa. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa suunnitella työssäoppimisjakso opiskelijan oppimista tukevaksi. Opiskelijan arvioinnissa noudatetaan niitä arviointiohjeita, joita sovelletaan opiskelijan arvioinnissa yleensäkin. Mikäli opiskelija ei saavuta vähintään T1 tason tavoitteita, arvioidaan opiskelijan osaaminen mukautetuin tavoittein. 2.3 Opiskelijan ohjaaminen, viestintä ja vuorovaikutus Jokainen ohjaussuhde on erilainen, koska jokaisella ohjaajalla ja työssäoppijalla on omat yksilölliset tapansa toimia. Työpaikkaohjaus on pitkälti vuorovaikutusta ohjaajan ja opiskelijan välillä. On tärkeää, että vuorovaikutussuhde muodostuu avoimeksi ja luottamukselliseksi ja että molemmat osapuolet kunnioittavat toisiaan. Ohjauksella on aina myös jokin tavoite. Ohjauksen tarkoituksena on viedä opiskelijan oppimisprosessia eteenpäin, pohtia ja arvioida opittuja asioita ja opiskelijan oppimista, syventää asian osaamista tai ratkaista oppimiseen ja työn tekemiseen liittyviä ongelmatilanteita. Tyylisi, miten työpaikkaohjaajana ohjaat opiskelijaa, on aina yhteydessä opiskelijan ohjauksen tavoitteeseen. Opiskelija oppii eniten saamastaan palautteesta, jota annat opiskelijalle puhumalla suoraan ja selkeästi, ja varmistamalla, että opiskelija on ymmärtänyt sanomasi. Hyvä palaute on objektiivista, eli siinä arvioidaan vain tehtyä työtä ja asiaa. Positiivisen palautteen antaminen on yleensä helppoa, mutta kehittävän palautteen antamista pitää opetella. Ns. hampurilaispalaute jättää hyvän mielen molemmille osapuolille: ensin kerrotaan jotain positiivista, sitten kehittämistä vaativat asiat ja lopuksi vielä jotain positiivista. On kuitenkin sekä opiskelijan että työpaikan etu, että myös negatiiviset asiat otetaan esille, vaikka se ei tuntuisi mukavalta. Työpaikkaohjaajana voit kertoa jo heti työssäoppimisjakson alussa, että annat tarvittaessa myös negatiivista palautetta, josta ei kannata loukkaantua vaan ottaa opiksi. Turvallisen ilmapiirin vallitessa opiskelija uskaltaa tehdä kysymyksiä ja myöntää, jos hän huomaa tehneensä virheen.

8 8 (16) 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMINEN Työpaikkaohjaajana: perehdytät opiskelijan työhön ohjaat työssäoppimista ja toteutat ammattiosaamisen näyttöjä tehtyjen sopimusten mukaisesti vakiinnutat työssäoppimisen osaksi työyhteisösi toimintaa yhteistyössä työnantajasi kanssa Työssäoppiminen on työharjoittelua kehittyneempää, työpaikoilla aidossa toimintaympäristössä tapahtuvaa suunniteltua, tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua oppimista. Työssäoppiminen antaa opiskelijalle mahdollisuuden työskennellä aidoissa työyhteisöissä todellisten ammattiin liittyvien asioiden kanssa. Ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa eli noin puoli vuotta työssäoppimista. Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöllä opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä ja mahdollisimman aidoissa työtilanteissa, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa ammattiosaamisen näytöt ovat osa koulutusta ja sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näytöt suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä työelämän kanssa. Ammattiosaamisen näytöillä saadaan tietoa opiskelijoiden oppimistuloksista. Tiedon perusteella voidaan päätellä, tuottaako koulutus riittävää ja työelämän näkökulmasta olennaista, merkityksellistä osaamista. Ammattiosaamisen näytöistä opiskelija saa tutkintotodistuksen liitteenä näyttötodistuksen, joka kertoo arvosanan lisäksi sen, millaisia näyttöjä opiskelija on antanut ja missä näytöt on toteutettu. 3.1 Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu ja toteutus Työpaikkaohjaajana Sinulla on merkittävä rooli, kun työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä toteutetaan työpaikallasi aidoissa työelämän tilanteissa. Työpaikkaohjaajana olet oman ammattialasi ja työsi asiantuntija ja siksi opiskelijalle paras mahdollinen työhön opastaja, työn opettaja sekä opiskelijan työn tekemisen ja ammattiosaamisen arvioija. Tavoitekeskustelun yhteydessä, työssäoppimisjakson alussa työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja neuvottelevat ja allekirjoittavat opiskelijakohtaisen sopimuksen työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttamisesta. Puitesopimuksia eli oppilaitoksen ja työpaikan välistä yleissopimusta laadittaessa on jo arvioitu, mitä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia asioita työpaikallasi on mahdollista oppia ja arvioida. Opiskelijalle nimetään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja. Työssäoppiminen on aina tavoitteellista oppimista. Työssäoppimisjakson opintojen tavoitteena ovat sen opintokokonaisuuden näytön tavoitteet tai niiden opintokokonaisuuksien näytön tavoitteet, joiden keskeisen osaamisen opiskelija tällä työssäoppimisjaksolla näyttää työtä tekemällä.

9 9 (16) Tavoitteita voi olla siis joko yhdestä opintokokonaisuudesta tai useammasta eri opintokokonaisuudesta (vrt. yhdistetyt näytöt). Työssäoppimisjakson tavoitteena voi olla myös osa opintokokonaisuuden näytön tavoitteista (vrt. osanäyttö). Näin silloin, jos jo puitesopimuksia laadittaessa on arvioitu, että kyseisellä työpaikalla ei voida kaikkea osaamista näyttää, vaan sitä täydennetään oppilaitoksella työssäoppimisjakson jälkeen. Näytön tavoitteet sopivat työssäoppimisjakson tavoitteiksi hyvin siksi, että niissä osaaminen on kuvattu konkreettisella työn tekemisen kielellä ja ne ohjaavat opiskelijaa suuntaamaan opiskeluaan kohti opintokokonaisuuden keskeistä osaamista. Lisäksi opiskelijalla voi olla myös muita, aikaisemmin saadun palautteen perusteella laadittuja henkilökohtaisia tavoitteita. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnittelu työssäoppimisjakson alussa selkeyttää sekä opiskelijalle että myös työpaikkaohjaajalle, mitä ko. jaksolla pitää oppia, mitä osaamista arvioidaan ja millaisia kriteerejä arvioinnissa käytetään. Siksi tavoitteet ja ammattiosaamisen näytön kriteerit käydään yhdessä läpi heti työssäoppimisjakson alussa ja suunnitellaan, missä työtehtävissä / miten opiskelija omaa osaamistaan kehittää ja missä vaiheessa työssäoppimista ja mitä töitä tehden opiskelija ammattiosaamistaan näyttää. Työssäoppiminen on aina ohjattua oppimista. Tavoitekeskustelun jälkeen työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työpaikan työyhteisöön, sen toimintaan, työtehtäviin ja työsuojeluohjeisiin. Erityistä huomiota nuorten työssäoppijoiden kohdalla tulee kiinnittää työturvallisuuskysymyksiin. Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijan oppimista ja opastaa työn tekemisessä. Ohjaukseen osallistuu myös työpaikan muu henkilökunta. Opettajan tehtävänä on ohjata ja arvioida opiskelijan oppimisprosessin etenemistä. Opettajan vastuulla on myös selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Opiskelija vastaa itse omasta oppimisestaan koko työssäoppimisjaksonsa ajan. Hän opettelee tavoitteellisesti uusia, tavoitteiden mukaisia asioita ja harjoittelee ja kertaa jo aiemmin oppimiaan asioita.

10 10 (16) 4 OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työpaikkaohjaajana: arvioit työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä laadukkaasti ja työelämän osaamisvaatimuksia painottaen annat opiskelijalle kannustavaa palautetta 4.1 Työssäoppimisen (oppimisprosessin) arviointi Työssäoppiminen on aina arvioitua oppimista. Koko työssäoppimisjakson ajan työpaikkaohjaaja seuraa opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä antaen ohjaavaa, kannustavaa ja kehittävää palautetta. Oppimisen edistymisessä kiinnitetään huomiota mihin suuntaan osaaminen on kehittynyt eli mitä opiskelija on oppinut mihin suuntaan opiskelija voi vielä suunnata opiskeluaan eli mitä vielä pitää oppia milloin opiskelijalla on valmiudet selviytyä ammattiosaamisen näytössä Opiskelijan tehtävänä on itsearvioida oman oppimisen edistymistä ja osaamisen kehittymistä koko työssäoppimisjakson ajan. Hän vertailee osaamistaan asetettuihin tavoitteisiin ja ammattiosaamisen arvioinnissa käytettäviin kriteereihin (tavoitesuhteisuus ja kriteeriperusteisuus). Työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja pitävät sovituin ajoin väliarviointikeskustelutilaisuuksia, joissa arvioidaan opiskelijan oppimisen edistymistä ja osaamisen kehittymistä. Arviointikeskustelut työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja opettajan kesken voidaan toteuttaa osittain myös käyttäen apuna sähköistä keskustelufoorumia; esimerkiksi videoneuvottelua, puhelinneuvottelua, keskustelualustoja tai sähköpostia. Työssäoppimisjakson loppuvaiheessa arvioidaan opiskelijan valmius näyttöön. Periaatteena on, että opiskelija näyttää näytössä osaamistaan, ei osaamattomuuttaan eikä opiskelijaa päästetä näyttöön epäonnistumaan. Opiskelija itsearvioi omia valmiuksiaan ammattiosaamisen näytön osoittamiseen; onko hän jo ehtinyt oppia ja harjoitella riittävästi ja onko hän jo valmis antamaan näytön omasta osaamisestaan. Työssäoppimista ohjaavan opettajan sekä työpaikkaohjaajan roolit ovat myös keskeisiä arvioitaessa opiskelijan valmiuksia näytön antamiseen. Kun työssäoppimisjakso on edennyt tavoitteiden mukaisesti, opiskelija saa työssäoppimisjaksostansa hyväksytty merkinnän. 4.2 Ammattiosaamisen arviointi Näytön ammattiosaamisestaan opiskelija antaa tekemällä käytännön työtehtäviä työpaikalla työssäoppimisjakson loppuvaiheessa. Näyttöön voi liittyä myös erillinen näyttötehtävä tai tehtäviä, jonka/jotka opiskelija toteuttaa sovittuna aikana. Mikäli näyttöön sisältyy erillinen näyttötehtävä, opiskelija laatii siitä toiminta- /työsuunnitelman saamiensa ohjeiden mukaisesti. Näyttö arvioidaan kansallisen näyttöaineiston arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti. Arvioinnin periaatteet, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit käydään yhdessä suullisesti läpi ennen näytön alkamista.

11 11 (16) Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan: työprosessien hallintaa, jolla tarkoitetaan työn suunnittelu-, toteuttamis-, arviointi- ja kehittämisvalmiuksia työtehtävien hallintaa, jolla tarkoitetaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallintaa työn perustana olevan tiedon hallintaa, jolla tarkoitetaan kuvatussa työssä tarvittavaa tietopohjaa työturvallisuuden hallintaa kaikille aloille yhteisiä ydinosaamisen taitoja kaikille aloille yhteisiä painotuksia niiltä osin kuin ne kyseisen työn tekemisessä ovat tärkeitä ja painottuvat Ammattiosaamisen näytön toteutusta eli työn tekemistä työpaikalla arvioivat opiskelija itse, työpaikkaohjaaja, joka on oman ammattialansa asiantuntija ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös opettaja. Yhdessä arviointi on ensisijainen tavoite. Ammattiosaamisen näytön jälkeen käydään arviointikeskustelu, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja sekä opettaja. Arviointikeskustelussa opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin (mitä opiskelija tässä näytössä näyttää) ja hänen osaamistaan verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin (kansallinen aineisto). Arviointikeskustelussa opiskelija ja työpaikkaohjaaja tuovat esille arviointinsa perusteluineen. Opettaja osallistuu arviointiin huolehtimalla, että kaikki näyttöön sisältyvät arvioinnin kohteet tulevat tarkoituksenmukaisesti arvioiduiksi ja kysymällä perusteluja esitetyille arvioinneille. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisen tasosta. Ammattiosaaminen arvioidaan viisiportaisesti arvosanalla T1-K5. Arvosanasta päättävät opettaja ja top-ohjaaja yhdessä. Työpaikkaohjaaja ja opettaja tekevät arviointipäätöksen ja vahvistavat allekirjoituksellaan näytön arviointilomakkeen. Lomakkeelle kirjataan ainakin seuraavat arviointikeskustelussa esille tulevat asiat; ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka (tulee todistukseen), kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä (mitä on näytetty työtä tekemällä) ja arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain. Opiskelijan näyttö hylätään, mikäli opiskelija ei pysty suoriutumaan käytännön työtehtävistä vähintään T(1) tasolla. Tarvittaessa näyttö keskeytetään. Jos näyttö hylätään, varataan aikaa keskustelulle. Opettaja ja työpaikkaohjaaja huolehtivat opiskelijan jatko-ohjauksesta. Kirjallinen perustelu ja opiskelijan tukeminen on välttämätön. Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty näyttö. Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää arviointiinsa suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut tilaisuus saada tieto arvioinnin tuloksista ja arviointiperusteiden soveltaminen häneen. Määräajoin opiskelijoilta, työpaikkaohjaajilta ja opettajilta pyydetään palautetta työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. Palautetta käytetään koulutuksen ja työelämäyhteistyön kehittämiseen.

12 12 (16) LÄHTEET: Antila, P. & Frisk, T. & Hätönen, H. 2004: Työpaikkaohjaajien koulutuksen hyviä käytäntöjä. Finlex: Laki ammatillisesta koulutuksesta ( ). Internet-lähde, saatavissa ( ) Finlex: Asetus ammatillisesta koulutuksesta ( ). Internet-lähde, saatavissa ( ) Finlex: Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ( ). Internetlähde, saatavissa ( ) Finlex: Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Internet-lähde, saatavissa ( ) Finlex: Työturvallisuuslaki (738/2002). Internet-lähde, saatavissa ( ) Finlex: Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006). Internet-lähde, saatavissa ( ) Hätönen, H Eläköön opetussuunnitelma II. Kinnunen, E & Halmevuo, T Opiskelijan arvioinnin opas ammatilliseen koulutukseen. Opetushallitus Ammattiosaamisen näytöt käyttöön. Internet-lähde, saatavissa ( ) Opetushallitus: Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov. Moniste 2/2004. Opetushallitus. Helsinki. Opetushallituksen määräys : Opiskelijan arviointi ja opetussuunnitelma, nro 32/011/2005. Opetushallitus. Helsinki. Opetushallituksen www-sivut työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä: Opetusministeriö Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä. Voimassa olevat opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteet sekä kansalliset ammattiosaamisen näyttöaineistot:

13 13 LIITE: Kriteerit työpaikkaohjaajana toimimiselle TYÖPROSESSIN HALLINTA Tyydyttävä Työpaikkaohjaaja Suunnittelutaidot - osallistuu pyydettäessä työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttamismahdollisuuksien arviointiin omassa työyhteisössään yhteistyössä opettajan kanssa Ohjaustaidot Arviointitaidot - osallistuu pyydettäessä työssäoppimisen ja näyttöjen suunnitteluun omalla työpaikallaan - osallistuu opiskelijan työssäoppimisen ja näytön ohjaamiseen - osallistuu työssäoppimisen ja näyttöjen arviointiin Hyvä Työpaikkaohjaaja - osallistuu työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttamismahdollisuuksien arviointiin omassa työyhteisössään yhteistyössä opettajan kanssa - osallistuu työssäoppimisen ja näyttöjen suunnitteluun omalla työpaikallaan - opiskelijan työssäoppimista ja näyttöä tehtyjen sopimusten ja periaatteiden mukaisesti - arvioi työssäoppimista ja näyttöjä huomioiden työelämän osaamisvaatimukset Palautteenantotaidot - antaa opiskelijalle palautetta - antaa opiskelijalle kannustavaa palautetta Kehittämistaidot TYÖTEHTÄVÄN HALLINTA - osallistuu pyydettäessä kehittämään ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen suuntaan - kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen suuntaan Kiitettävä Työpaikkaohjaaja - arvioi työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttamismahdollisuuksia omassa työyhteisössään yhteistyössä opettajan kanssa - suunnittelee työssäoppimista ja näyttöjä omalla työpaikallaan - ohjaa opiskelijan työssäoppimista ja näyttöä tehtyjen sopimusten ja periaatteiden mukaisesti - ohjaa opiskelijan oppimista tavoitteiden mukaisesti - arvioi työssäoppimista ja näyttöjä laadukkaasti ja työelämän osaamisvaatimuksia painottaen - antaa opiskelijalle kannustavaa palautetta huomioiden opiskelijan iän ja kehittymässä olevat valmiudet - kehittää ammatillista koulutusta työelämälähtöiseen suuntaan - kehittää työpaikkaa oppimisympäristönä Sopimukset ja suunnitelmat - osallistuu pyydettäessä laatimaan toteuttamiskelpoiset suunnitelmat työssäoppimiselle ja ammatillisen osaamisen arvioinnille yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa - osallistuu pyydettäessä ja tarvittaessa laatimaan työpaikkansa ja oppilaitoksen välisen työssäoppimisen sopimuksen yhteistyössä opettajan kanssa noudattaen annettuja säädöksiä, määräyksiä, alan sopimuksia sekä työsuojelu- ja turvallisuusohjeita - osallistuu laatimaan toteuttamiskelpoiset suunnitelmat työssäoppimiselle ja ammatillisen osaamisen arvioinnille yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa - osallistuu tarvittaessa laatimaan työpaikkansa ja oppilaitoksen välisen työssäoppimisen sopimuksen yhteistyössä opettajan kanssa noudattaen annettuja säädöksiä, määräyksiä, alan sopimuksia sekä työsuojelu- ja turvallisuusohjeita - laatii toteuttamiskelpoiset suunnitelmat työssäoppimiselle ja ammatillisen osaamisen arvioinnille yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa - laatii tarvittaessa työpaikkansa ja oppilaitoksen välisen työssäoppimisen sopimuksen yhteistyössä opettajan kanssa noudattaen annettuja säädöksiä, määräyksiä, alan sopimuksia sekä työsuojelu- ja turvallisuusohjeita

14 14 LIITE: Kriteerit työpaikkaohjaajana toimimiselle Tiedottaminen Työpaikan työtehtäviin, työkulttuuriin ja työpaikan sääntöihin perehdyttäminen - tiedottaa pyydettäessä työssäoppimisesta työpaikalla ja toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opettajan ja oppilaitoksen välillä - perehdyttää opiskelijaa työssäoppimisjaksolla työpaikan työtehtäviin, työkulttuuriin ja työpaikan sääntöihin - tiedottaa työssäoppimisesta työpaikalla ja toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opettajan ja oppilaitoksen välillä - perehdyttää työpaikan muuta henkilökuntaa työssäoppimiseen ja näyttöihin - perehdyttää opiskelijan työssäoppimisjaksolla työpaikan työtehtäviin, työkulttuuriin ja työpaikan sääntöihin - tiedottaa työssäoppimisesta työpaikalla ja toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opettajan ja oppilaitoksen välillä - perehdyttää työpaikan muuta henkilökuntaa ja yhteistoimintaelimiä työssäoppimiseen ja näyttöihin yhteistyössä työnantajansa kanssa - perehdyttää opiskelijan työssäoppimisjaksolla työpaikan työtehtäviin, työkulttuuriin ja työpaikan sääntöihin sovitulla tavalla Opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan oppimisprosessin ohjaus - ohjaa opiskelijaa työssäoppimisen ja näyttöjen aikana - valmentaa opiskelijaa näyttöön - ohjaa ja tukee opiskelijaa työssäoppimisen ja näyttöjen aikana - valmentaa opiskelijaa näyttöön opiskelijalähtöisesti ja sovittujen periaatteiden mukaisesti - ohjaa ja tukee opiskelijaa työssäoppimisen ja näyttöjen aikana - huomioi työssäoppimisjaksojen ja tehtävien suunnittelussa opiskelun vaiheen ja valitsee vaiheeseen sopivan ohjauskäytännön Osaamisen arviointi ja arvosanoista päättäminen - arvioi opiskelijan ammattitaitoa yhdessä opettajan kanssa ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaan niin, että ammatillisen koulutuksen opiskelija arvioinnin periaatteet toteutuvat - osallistuu arviointiin liittyvään dokumentointiin - arvioi opiskelijan ammattitaitoa yhdessä opettajan kanssa ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaan niin, että ammatillisen koulutuksen opiskelija- arvioinnin periaatteet toteutuvat - tuo pyydettäessä arviointikeskusteluissaesille työelämän näkökulman - valmentaa opiskelijaa näyttöön opiskelijalähtöisesti ja sovittujen periaatteiden mukaisesti - arvioi opiskelijan ammattitaitoa yhdessä opettajan kanssa ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaan niin, että ammatillisen koulutuksen opiskelija-arvioinnin periaatteet toteutuvat - tuo arviointikeskusteluissa esille työelämän näkökulman - osallistuu arviointiin liittyvään dokumentointiin Palautteen antaminen koulutuksen järjestäjälle - antaa koulutuksen järjestäjälle pyydettäessä palautetta - osallistuu arviointiin liittyvään dokumentointiin - antaa koulutuksen järjestäjälle palautetta työssäoppimisjaksojen päättyessä - antaa koulutuksen järjestäjälle kehittävää palautetta luontevana osana työssäoppimista ja työelämäyhteistyötä

15 15 LIITE: Kriteerit työpaikkaohjaajana toimimiselle TYÖN PERUSTANA OLE- VAN TIEDON HALLINTA Tieto koulutus-järjestelmästä ja erilaisista koulutuksen järjestämismuodoista Tieto opiskelijoiden erilaisista oppimistavoista TYÖTURVALLI-SUUDEN HALLINTA - tuntee osittain ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen ja osittain erilaisia koulutuksen järjestämismuotoja omalla alallaan - tunnistaa opiskelijoiden erilaisia opiskelutapoja - tuntee ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen ja erilaiset koulutuksen järjestämismuodot omalla alallaan - tunnistaa opiskelijoiden erilaisia opiskelutapoja - luo opiskelijalle mahdollisuuksia oppia ja hankkia tietoa erilaisin tavoin - tuntee ammatillisen koulutuksen yleisen rakenteen ja erilaiset koulutuksen järjestämismuodot omalla alallaan - hahmottaa oman alan ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteet - tunnistaa opiskelijoiden erilaisia opiskelutapoja ja hyödyntää tätä tietoa suunnitellessaan opiskelijan ohjausta - luo opiskelijalle mahdollisuuksia oppia ja hankkia tietoa erilaisin tavoin edistäen ja tukien opiskelijan ammatillista kasvua Työsuojelu- ja turvallisuusohjeiden huomioiminen työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä - huomioi alan työsuojelu- ja turvallisuusohjeet opiskelijan ohjauksessa - varmistaa opiskelijan työpaikan turvallisuuden oppimisympäristönä - huomioi alan työsuojelu- ja turvallisuusohjeet opiskelijan ohjauksessa - kannustaa opiskelijaa oman työn vaara- ja haittatekijöiden arviointiin ja poistamiseen sekä ilmoittamiseen työpaikalla - varmistaa opiskelijan työpaikan turvallisuuden oppimisympäristönä - huomioi alan työsuojelu- ja turvallisuusohjeet opiskelijan ohjauksessa - kannustaa opiskelijaa oman työn vaara- ja haittatekijöiden arviointiin ja poistamiseen sekä ilmoittamiseen työpaikalla - varmistaa opiskelijan työpaikan turvallisuuden oppimisympäristönä - kehittää työpaikkaa alan työsuojelu- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti hyödyntäen työpaikan työturvallisuusorganisaatiota

16 16 LIITE: Kriteerit työpaikkaohjaajana toimimiselle YDINOSAAMISEN TAIDOT Oppimistaidot - tunnistaa osittain työpaikalla tapahtuvia muutoksia, jotka vaikuttavat työssäoppimisen ja näyttöjen järjestämiseen - tunnistaa työpaikalla tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat työssäoppimisen ja näyttöjen järjestämiseen - tunnistaa työpaikalla tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat työssäoppimisen ja näyttöjen järjestämiseen Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot Ongelmanratkaisutaidot - osallistuu myönteisen ilmapiirin luomiseentyössäoppimiselle - tekee yhteistyötä sekä opettajan että opiskelijan kanssa - osallistuu pyydettäessä ristiriitatilanteiden ratkaisuun - toimii oikeudenmukaisesti -luo avoimella viestinnällä työssäoppimiselle myönteistä ja motivoivaa ilmapiiriä - toimii yhteistyössä sekä opettajan että opiskelijan kanssa - toimii ratkaisijana ristiriitatilanteissa - toimii oikeudenmukaisesti - kehittää yksilöllisiä työssäoppimistilanteita lähtökohdiltaan erilaisille oppijoille - luo ja kehittää avoimella viestinnällä ja vuorovaikutustaidoillaan työssäoppimiselle myönteistä ja motivoivaa ilmapiiriä - toimii yhteistyössä sekä opettajan että opiskelijan kanssa - toimii rakentavana ratkaisijana ristiriitatilanteissa - toimii oikeudenmukaisesti ja nuoren ajatusmaailmaa ja elämäntilannetta ymmärtäen

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUSOHJELMAN PERUSTEET 2 OV OPETUSHALLITUS Moniste 2/2004 Opetushallitus Kansi: Studio Viiva Oy Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2017-6 (nid.) ISBN 952-13-2018-4

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Erityistä tukea tarvitseva opiskelija työssäoppimassa Materiaalia työpaikkaohjaajakoulutukseen ja työpaikkaohjaajien kanssa tehtävään yhteistyöhön Seija Eskola Julkaisun tarkoitus Tämä materiaali on tarkoitettu

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS 3 OV Määräykset ja ohjeet 2012:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:41 ISBN 978-952-13-5271-3 (nid.) ISBN 978-952-13-5272-0 (pdf) ISSN-L 1798-887X ISSN 1798-887X

Lisätiedot

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu

Opetusneuvos Pirjo Väyrynen Perehdytystilaisuus Helsinki, Oulu OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI: TIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ Millaista tietoa arviointijärjestelmä tuottaa oppimistuloksia logistiikan, sosiaali- ja terveysalan, kone- ja metallialan sekä hotelli-

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa

Työpaikkaohjaus. Ydinosaajat. Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Työpaikkaohjaus Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa Sisältö 1. Pohjois-Suomen koulutusverkosto 2. Perehdyttämisen tavoitteet 3. Suomen koulutusjärjestelmä 4. Työpaikalla tapahtuva

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN

TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKKAOHJAAJAN PEREHDYTTÄ- MINEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAAN OPPIMISEEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖIHIN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA 1 Porvoo International College 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017

Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Ammatillisen koulutuksen reformitiedotus jatkaville opiskelijoille siirtymävaiheessa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä syksy 2017 Mikä on ammatillisen koulutuksen reformi? Nuoria koskeva ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO minna-liisa.myllyla@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena ryhmälle:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot