Tutkimuksen toteutuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimuksen toteutuksesta"

Transkriptio

1

2 Synkin vaihe on ohitettu. Panokset uusiin liiketoimintoihin ovat nousussa. Suuryritykset luottavat enemmän itseensä kuin poliittiseen johtajuuteen Suuryritysten toiveikkuus on lisääntynyt vuoden takaisesta. Suomi nähdään myös tulevaisuuden toimintaympäristönä tämä koskee jopa valmistavaa teollisuutta. Kasvupanostukset ohjautuvat kuitenkin yhä enemmän Suomen ulkopuolelle, jonne sekä myyntiponnistukset että ostot ja alihankinnat yhä enenevässä määrin suuntautuvat. Näin voi tiivistää syksyllä 2013 toista kertaa yhteistyössä Pohjolan kanssa toteutetun Suuryritystutkimuksen tulokset. Suuryritysten horisontti on kirkastunut melkein kaikilla tutkituilla osa-alueilla. Myönteiset odotukset heijastuvat myös tulevaisuuden kehityskohteisiin. Suuryritykset panostavat alkavana vuonna aiempaa enemmän kokonaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, henkilöstöön sekä johtamisen laatuun. Vaikka paineet tuottavuuden lisäämiseen pitävät johtajat valveilla vastaisuudessakin, on kulmahuoneissa tunnistettu, ettei säästäminen ole strategia vaan hallittua kuihtumista. Nyt ensi kertaa kartoitettu osaalue, kotimainen pääomamarkkina, tunnistettiin tärkeäksi ja heikosta suhdanteesta huolimatta verraten toimivaksi. Tämä onkin keskeinen edellytys erityisesti ennakoitujen kiinteiden investointien realisoitumiselle. Toinen ensi kertaa tutkittu osaalue, yritysten kokema toimintaympäristöriski, tuotti jopa yllättäviä tuloksia. Suuryritysten johto tunnistaa Suomessa selkeän poliittisen riskin. Tämä liitetään ennen muuta päätöksenteon ennakoimattomuuteen. Erityisen huolestuttavaksi koetaan yritysverotukseen liittyvä haparointi. Vaikka julkisen hallinnon laatuun ja etiikkaan sinällään luotetaankin, nähdään myös julkisen hankintaosaamisen heikkous epävarmuutta lisäävänä tekijänä. Tässä raportissa esitellään kiteytetysti toista kertaa toteutetun Suuryritystutkimuksen tulokset. Ensi kertaa tutkimus toteutettiin vastaavana ajankohtana syksyllä 2012, ja sen tulokset raportoitiin keväällä Tutkimuksen toteutuksesta vastasi tänäkin vuonna Aaltoyliopiston professoreiden ja tutkijoiden perustama ajatushautomo Nordic Institute of Business and Society osk, ja sitä johtivat professorit Henrikki Tikkanen ja Pekka Mattila. Yhteistyö Pohjolan kanssa teki tutkimuksen mahdolliseksi. Pekka Mattila, Professori (Professor of Practice) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Henrikki Tikkanen Professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tukholman yliopisto

3

4

5 Vuonna 2012 kaikkien Suomeen rekisteröityjen yritysten liikevaihto oli 390,2 miljardia euroa. 250 suurimman yrityksen osuus tästä oli siis 83,3%. Vuonna 2012 suomalaiset yritykset työllistivät yhteensä 1,47 miljoonaa henkilöä. Näistä suuryrityksissä työskenteli kaikkiaan 0,92 miljoonaa henkilöä. Tämä on 62,3% kaikista suomalaisen yksityisen sektorin työllistämistä. 250 suurimpaan nousi 16 uutta yritystä. Kansainvälisten konsernien tytäryhtiöt lisäsivät 5 paikkaa (2012: 67, 2013: 72). Suuret yritykset työllistävät suoraan edelleen lähes miljoona suomalaista. Julkisessa keskustelussa tämä usein jää yt-uutisten varjoon. On tärkeää varmistaa, että työllistämismäärä jatkossa kasvaa eikä kutistu. Hannu Jaatinen Pohjolan Pankkitoiminnan johtaja (vt.) Browser.lnk

6 Suomen 250 suurimmasta suuryrityksestä suurin osa toimii teollisuudessa niin yritysten lukumäärällä, liikevaihdolla kuin henkilömäärällä mitattuna. Suomalaisten suuryritysten toimialarakenteessa ei ole tapahtunut vuoden aikana näkyviä muutoksia minkään edellä listatun mittarin mukaan. Myös teollisuuden henkilöstöosuus säilyi korkeana. Keskimääräinen suuryritys työllisti noin henkilöä teollisuuden alalla, henkilöä kaupan alalla, henkilöä palvelualalla ja henkilöä muilla aloilla.

7

8 Alkavana vuonna 2014 merkittävimpänä riskinä korostuu jopa yllättävällä tavalla julkisen sektorin päätöksenteon heikko ennustettavuus. Julkisella päätöksenteolla vastaajat viittaavat ennen muuta maan poliittiseen päätöksentekoon. Erityisesti yritysverotuksen linjaukset ja niiden heikon ennustettavuuden kokee riskiksi yli 40% suuryrityksistä. Myös julkisen sektorin toimijoiden mahdollinen osaamattomuus investointihankkeissa ja hankinnoissa koetaan ongelmaksi. Peräti 30% suuryrityksistä kokee julkisen investointi- ja hankintaosaamisen puutteet riskiksi. Yritysten näkemys julkisen päätöksenteon huonosta ennustettavuudesta on huolestuttava. Toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus ovat täysin keskeisiä investointien ja työllistämisen kannalta. Hannu Jaatinen Pohjolan Pankkitoiminnan johtaja (vt.)

9

10 Yli 80% suomalaisista suuryrityksistä pitää kotimaisten pääomamarkkinoiden toimivuutta tärkeänä. Rahoitusmarkkinoiden koetaan toimivan varsin hyvin, sillä yli puolet suuryrityksistä ei pidä rahoituksen saatavuutta tällä hetkellä haasteellisena, ja vain noin 20% on selkeästi sitä mieltä, että rahoituksen saatavuus on aito ongelma. Suomalainen omistajataho koetaan tärkeäksi yli 80%:ssa juuriltaan suomalaisista suuryrityksistä. Myös kotimaisen pörssin olemassaolo koetaan tärkeäksi. Tätä mieltä on jopa 90% vastanneista suuryrityksistä, vaikka osalla näistä omistajuus on täysin ulkomailla. 90 % suomalaisista suuryrityksistä pitää hyvin toimivaa kotimaista pörssiä erittäin tärkeänä. Listautumisia ei silti tehdä Suomeen, vaikka esimerkiksi muualla Euroopassa niitä tehtiin 2013 paljon. Suomalaisen omistamisen kannalta on tärkeää huolehtia kotimaisten pääomamarkkinoiden houkuttelevuudesta ja kilpailukyvystä. Petteri Änkilä, Markets liiketoiminta-alueen johtaja

11

12 Jopa 90% suuryritysten johtajista kokee, että heidän yrityksessään johtoryhmä tukee toisiaan tavoitteissa sekä tekee sujuvasti yhteistyötä kunkin johtoryhmän jäsenen aiempaa kokemusta hyödyntäen. Suuria eroja ei ole suomalaisten suuryritysten ja ulkomaisten yritysten Suomessa toimivien tytäryhtiöiden johtoryhmien työskentelyn välillä. Eroa syntyy lähinnä siinä, että ulkomaisten tytäryhtiöiden johtoryhmät tapaavat harvemmin rakentaa suhdeverkkoa yrityksen ulkopuolella. Tämä voi johtua siitä, että ulkomaisten tytäryhtiöiden johto on osin ulkomaista ja saattaa kokea suomalaisiin verkostoihin sisäänpääsyn haasteellisemmaksi.

13

14 Suuryritykset kohtaavat yhä ankarampaa kilpailua, erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Niiden suuryritysten määrä, jotka kokivat kilpailun niiden kansainvälisillä markkinoilla ankaraksi, oli kasvanut entisestään 80%:sta 95%:iin vain yhden vuoden ( ) aikana. Monet suuryritykset myös tuntevat kansainväliset kilpailijansa yhä vahvemmaksi. Kun vuonna 2012 noin 18% yrityksistä piti kilpailijoitaan suhteellisen heikkoina, on tämä luku pudonnut vuodessa 12%:iin.

15 Ankaramman kilpailun kohtaaminen ei enää kosketa ainoastaan ulkomaan markkinoita, vaan myös kotimaan markkinoita. Ulkomaalaisperäisten, Suomessa toimivien suuryritysten kokema kilpailu Suomen markkinoilla on koventunut merkittävästi. Vielä vuonna 2012 vastanneista suuryrityksistä 74% koki kilpailun kotimaisilla markkinoilla kovaksi, mutta vuotta myöhemmin vastaava lukema oli peräti 92%. Lisäksi ulkomaiset, Suomen markkinoilla toimivat suuryritykset kokivat aiempaa useammin, että nimenomaan juuriltaan suomalaiset yritykset olivat yhä vahvempia kotimarkkinallaan.

16

17 Vuonna 2013 suuryritykset kohdistivat kautta linjan merkittävän osan investointipanostuksistaan Suomeen ulkomaiden sijaan. Investoinneistaan peräti % Suomeen kohdistavia oli investointityypistä riippuen peräti 43-74% suuryrityksistä. Suuryritysten kiinteisiin kohteisiin painottuvat investoinnit ovat vähentyneet kautta linjan vuodesta 2012 vuoteen Kokonaisuutena myös suuryritysten myynti- ja markkinointi-investoinnit olivat pienentyneet merkittävästi. Suhteessa vähiten Suomeen kohdistuivat kaupallisista investoinneista vuonna 2013 panostukset myyntitoimintaan ja markkinointiviestintään. Vaikka suuryrityksemme tekevät merkittävän osan investointipanostuksistaan Suomeen, niiden kasvu kohdistuu näkymien mukaan ulkomaille. Meillä on luotava edellytykset siihen, että suuryritykset investoivat tulevaisuudessakin myös Suomeen. Petri Ekman, johtaja, suuret yritys- ja instituutioasiakkuudet

18 Suuryritykset, jotka kokivat kansainvälisen kilpailun kovaksi, investoivat vuonna 2013 kaksi kertaa enemmän tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja kehittämiseen (11 miljoonaa euroa) kuin yritykset, jotka kokivat kansainvälisen kilpailun vähäiseksi (5,5 miljoonaa euroa). Samalla kansainvälisen kilpailun ankaraksi kokeneet yritykset säilyttivät panoksensa tuote- ja palveluparannuksiin vuonna 2013 verraten ennallaan (vuonna 2013 keskimäärin euroa ja 2012 keskimäärin euroa), kun taas maltillisempaa kansainvälistä kilpailua kokeneet yritykset miltei tuplasivat panoksensa (vuonna 2013 noin 1,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2012 noin eur). Tilanne on vinoutunut tuote- ja palveluparannusinvestoinneissa vähäisen ja kovan kilpailun aloilla: pinteessä olevat panostivat yhä maltillisesti, kun taas jo ennestään markkinoillaan melko vaivatta selviytyvät tuplasivat panoksensa.

19

20 Ajatellen vuotta 2014 tuotantokapasiteetti-investointien osalta suuryrityksissä on nähtävillä kaksijakoisuutta: suomalaiset yritykset kaavailevat lisäämistä, mutta ulkomaisten yritysten tytäryhtiöt vähennystä. Myös tuote- ja palvelukehitykseen aiotaan panostaa vuonna 2014 suhteellisen voimakkaasti: 4-8% enemmän panostusta tuote- ja palveluparannus-projekteihin, täysin uusien tuotteiden ja palveluiden kehitykseen, sekä tuotteiden ja palveluiden digitalisointiin. Lisäksi suuryritykset aikovat entisestään kasvattaa investointejaan henkilöstönsä kehittämiseen vuonna Viime vuoteen verrattuna suomalaisten yritysten kehityspanostukset ovat kasvussa ainakin uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen osalta. On hienoa, että aikaisempi huolestuttava alipaino investoinneissa uuden kehittämiseen näyttää jäävän taakse. Petri Ekman, johtaja, suuret yritys- ja instituutioasiakkuudet

21

22 Kaikkein tärkeimmiksi kehityskohteiksi vuodelle 2014 nähdään: organisaation yleisen tehokkuuden parantaminen, kilpailijoita tehokkaampi toimiminen sekä johtamisen laadun parantaminen. Johtamisen laatu nähdään edullisena keinona tuottavuuden ja tuloksellisuuden lisäämiseen. Suuryritysten voimakkaasti korostamat osa-alueet, yleinen toiminnan tehostaminen ja johtamisen jäntevöittäminen, ovat ymmärrettäviä painotuksia voimakkaiden kansainvälisten kustannuspaineiden ja hintakilpailun maailmassa. Samalla markkinasuunnan, erityisesti asiakkuuksien, kehityskohteet saavat valitettavasti vähemmän huomiota. Pitkään jatkunut matala kasvu on ajanut yritykset toiminnan tehostamisen tielle. Jatkossa kansallisen ilmapiirin parantaminen ja uuden rakentaminen on elintärkeää, jotta pelkän säästämisen ja kulujen karsinnan negatiivinen kierre saadaan katkaistua. Petteri Änkilä, Markets liiketoiminta-alueen johtaja

23

24 Paine viedä tuotannollista toimintaa pois Suomesta on hellittämässä: 21% suuryrityksistä näkee jopa, että tuotannon sijoittuminen Suomeen lisääntyy (edellisvuonna 17%). Tämä myönteinen tulos ei vastaa uutisvirran synkkää kuvaa. 20% suuryrityksistä kertoo Venäjän roolin nousevan tuotannon sijoittamispäätöksissä, vaikkakin Venäjää näin painottavien osuus onkin hieman laskenut edellisvuoden 26%:sta. Suomen houkuttelevuuden kasvu on erittäin hyvä uutinen. Nyt on kaikkien toimijoiden varmistettava tämän kehityksen jatkuminen. Hannu Jaatinen Pohjolan Pankkitoiminnan johtaja (vt.)

25

26 Suuryitykset näkevät alihankintojensa ja ostojensa kasvavan maltillisesti vuonna Alihankintojen ja ostojen lisäyksen ennakoidaan tosin ohjautuvan entistä enemmän Suomen ulkopuolelle. Suuryritysten näkemykset kansainvälisten markkinoiden kysynnän kehityksestä vuonna 2014 ovat verraten myönteisiä. Kysynnän ulkomailla odotetaan kasvavan keskimäärin 3% (edellisvuonna noin +2%). Sen sijaan kotimarkkinoiden kysynnälle odotetaan nollakasvua (edellisvuonna -1%). Kokonaisnäkymä on siis varovaisen positiivinen. Suuryritykset, jotka kokevat kilpailun vähäiseksi odottavat vuodelle 2014 keskimäärin jopa 7%:n kasvua kansainvälisillä markkinoilla, kun taas kilpailun ankaraksi kokevat yritykset odottavat ainoastaan noin 2%:n kasvua. Kilpailupaine rajoittaa siis monien suuryritysten kasvumahdollisuuksia.

27 Nordic Institute of Business & Society NIBS / Henrikki Tikkanen, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Nordic Institute of Business & Society NIBS / Pekka Mattila, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Nordic Institute of Business & Society NIBS / Iiro Vaniala, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Nordic Institute of Business & Society NIBS / Antti Sihvonen, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kopla Helsinki / Kati Nurminen, Oona Viskari

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle?

Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2015 Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? Valtioneuvoston kanslian raporttisarja

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

1. Pidän yritykseni yleisiä odotuksia tällä hetkellä myönteisempänä kuin puoli vuotta sitten.

1. Pidän yritykseni yleisiä odotuksia tällä hetkellä myönteisempänä kuin puoli vuotta sitten. 1. Pidän yritykseni yleisiä odotuksia tällä hetkellä myönteisempänä kuin puoli vuotta sitten. 18% 55% 24% 2% 1% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Ylisääntelyn seuraukset Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa Helppo Hallinto Sujuva Suomi -hanke 2013 2014 Sisällysluettelo JOHDANTO... 8 Viisi vaarallista hanketta... 8 Hallinnollisen taakan vähentämisen

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi kaksipuoleista tulostusta varten Julkaisuvapaa 13.12.2012 klo 12:00 Uutta arvoa palveluista Mika Pajarinen, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila Kirjoittajat

Lisätiedot