Valtion tuet ja markkinataloussijoittajaperiaate. Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio Helsingin yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion tuet ja markkinataloussijoittajaperiaate. Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio Helsingin yliopisto"

Transkriptio

1 Valtion tuet ja markkinataloussijoittajaperiaate Eurooppa-oikeuden professori Juha Raitio Helsingin yliopisto

2 Valtion tuet SEUT 107(1) artiklan (EY 87(1) artikla) kieltämät valtiontuet? Ks. SEUT artiklat, (EY artiklat), SGEIpalvelut SEUT 106(2) artikla, (EY 86(2) artikla) Ensinnäkin kyseessä on oltava valtion toimenpide tai valtion varoilla toteutettu toimenpide. Kyseisen toimenpiteen on toiseksi oltava omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kolmanneksi toimenpiteellä on annettava etua sille, joka on toimenpiteen kohteena. Neljänneksi toimenpiteen on vääristettävä tai uhattava vääristää kilpailua. Ks. esim. C-451/03 Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti (2006) ECR I- 2941, kohta 56 -Rajanveto-ongelmia julkisten tehtävien hoitamisen ja sijoitustoiminnan välillä. Juha Raitio 2

3 Valtion tuet ja SGEI-palvelut -C-280/00 Altmark (2003) ECR I-7747: Millä edellytyksin jäsenvaltion yrityksille suorittamat korvaukset SGEI-palveluista eivät ole SEUT 107(1) artiklassa tarkoitettua valtiontukea? -T-289/03 BUPA (2008) ECR II-81: Missä määrin SGEI-palvelut ovat kansallisesti määriteltävissä? -huomioon esim. Kansallisen terveydenhuolto- tai sosiaaliturvajärjestelmän erityispiirteet (Irlannin sairausvakuutusmarkkinoiden riskintasausjärjestelmä) 3

4 Mikä termi? Market economy investor principle, markkinataloussijoittajaperiaate, markkinataloustoimijaperiaate Uudemmassa oikeuskäytännössä ei välttämättä käytetä termiä markkinataloussijoittajaperiaate, vaan toisinaan viitataan markkinatalouden ehdoilla toimivaan yksityiseen sijoittajaan tai myyjään. Ks. esim. T-268/08 ja T-281/08 Land Burgenland v. komissio, ratkaisu on annettu , ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, kohdat 55 ja 89. Juha Raitio 4

5 Markkinataloussijoittajaperiaate Keskeinen sisältö: Kyseessä ei ole SEUT 107(1) artiklan tarkoittama valtiontuki, mikäli valtion sijoituspäätös on tehty sellaisin perustein, jotka olisivat hyväksyttäviä myös vastaavassa tilanteessa tavanomaisin markkinatalouden ehdoin toimivan yksityisen sijoittajan kannalta. Soveltuminen: Markkinataloussijoittajaperiaatetta sovelletaan kaikenlaiseen kaupalliseen toimintaan, kuten esimerkiksi valtion luotonantoon, sijoituksiin, takauksiin, valtion maan ja rakennusten myyntiin, palveluiden tarjoamiseen ja yksityistämiseen. Periaate ei sovellu esimerkiksi verotukseen tai sosiaaliturvaan liittyviin toimenpiteisiin (julkisen vallan käyttöä) Juha Raitio 5

6 Markkinataloussijoittajaperiaate Arviointia: markkinatilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, mitkä seikat voivat johtaa yksityisten sijoittajien vetäytymiseen yrityksestä (esim. korkeat tuotantokustannukset, yrityksen jatkuvat tappiot, huono likviditeetti, raskas velkaantuneisuus ja tuotannonalan ylikapasiteetti, mistä. ks. ns. Tubemeuse-tapaus C-142/87 Belgia v. komissio (1990) ECR I-959, kohta 29). Tällaisessa tilanteessa annettu julkinen tuki voi olla SEUT 107(1) artiklan kieltämää (esim. Verlipack-tapaus C-457/00 Belgia v. komissio (2003) ECR I-6931). Juha Raitio 6

7 Markkinataloussijoittajaperiaate Toisaalta markkinataloussijoittajaperiaatteella on tulkinnalliset rajoituksensa, esimerkiksi tulkintaongelma tuettavan yrityksen vaikeuksien tilapäisyydestä. EY-tuomioistuimen oikeuskäytännössä on tietyin edellytyksin katsottu olevan mahdollista, että markkinataloussijoittajan motiivina on auttaa yritys tilapäisten vaikeuksien yli. Esimerkiksi sijoittamalla rajoitetun ajan uutta pääomaa tilapäisissä talousvaikeuksissa olevaan tytäryritykseen markkinataloussijoittaja voi pyrkiä säilyttämään konsernin maineen tai suuntaamaan uudelleen konsernin toimintaa. (Ks. 234/84 Belgia v. komissio (1986) ECR 2263, kohta 15 ja ns. ENI-Lanerossi -tapaus C-303/88 Italia v. komissio (1991) ECR I-1433, kohta 21.) Juha Raitio 7

8 Markkinataloussijoittajaperiaate Valtiolla on erityisasema sijoittajana, eli huomioon valtion tehtävät (yrityksen omistaja/ julkisvallan käyttäjä). Valtion tehtäviin julkisvallan käyttäjänä kuuluu mm. julkisten palveluiden tarjoaminen, joka voi tapahtua ns. julkisen yrityksen (SEUT 106(1) artikla) muodossa tai julkisena hankintana. Markkinataloussijoittajaperiaatteen avulla pyritään varmistamaan, että julkisia ja yksityisiä yrityksiä sekä niiden sijoitustoimintaa kohdellaan tasapuolisesti. Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus ei merkitse sitä, että julkinen ja yksityinen sijoitustoiminta olisi täysin samanlaista. Niiden välillä voi olla eroja esimerkiksi sen suhteen, kuinka pian sijoituksesta saadaan tuottoa. Julkisvallalla rakennepolitiikkaa edistävä funktio Aina vertailukohtaa eli yksityistä markkinatoimijaa ei ole. Juha Raitio 8

9 Markkinataloussijoittajaperiaate ja Net Present Valuemalli (NPV) ja Capital Asset Pricing-malli (CAPM) Komissio käyttää usein kahta mallia (NPV tai CAPM) markkinataloussijoittajaperiaatteen soveltumisen määrittämiseen. NPV-mallissa lasketaan investoinnin nettonykyarvo, eli diskontataan investoinnista odotettavissa oleva tuotto. Esimerkki: valtio investoi e, tuottoa e, e, e ja e, joten tuottoa 4 vuodessa e. Tämä tuotto diskontattuna 10 prosentin diskonttokorolla olisi e. Tällä laskelmalla investoinnin nettonykyarvo on e, eli investointi tuottaa e neljältä vuodelta, mikä vastaa n. 8 prosentin vuosituottoa. Hyväksyisikö markkinoilla toimiva yksityinen sijoittaja ko. tuoton? Juha Raitio 5/2/

10 Markkinataloussijoittajaperiaate ja Capital Asset Pricing-malli (CAPM) CAPM:lla voidaan arvioida, kuinka suuren tuottovaatimuksen yksityinen sijoittaja vaatisi tekemästään sijoituksesta. Ks. esim. Komission päätös 2013/126/EU, EUVL N:o L 85, , s. 10 (Ciudad de la Luz): Markkinataloussijoittajaperiaatteen mukaan tehty investointi katsotaan valtiontueksi, jos valtion siitä saama odotettu korvaus on pienempi kuin mitä yksityinen sijoittaja olisi edellyttänyt ko. hankkeesta (kohta 68). Ciudad de la Luzin vuonna 2004 ehdottaman liiketoimintasuunnitelman perusteella hankkeen sisäinen tuottoaste on 5,74 prosenttia. Yksityinen sijoittaja, joka harkitsi investoimista Ciudad de la Luziin, jonka pääoman vaihtoehtoiskustannukset ovat vähintään 14 prosenttia, ei olisi tehnyt tällaista investointia, koska sen sisäinen tuottoaste on alempi kuin pääoman vaihtoehtoiskustannukset, kohta 78. Juha Raitio 10

11 Markkinataloussijoittajaperiaate ja Capital Asset Pricing-malli (CAPM) Markkinoiden odottama tuottovaatimus eli oman pääoman kustannukset Ke arvioidaan seuraavan kaavan avulla (kohta 71): Ke = Rf + β (Rm Rf) Rf=riskitön korko, (Rm Rf) on markkinariskipreemio ja β on ns. beetaarvo, joka kuvaa liiketoiminta- ja rahoitusriskiä. Kaavalla Ke = Rf + β (Rm Rf) voidaan siis laskea, kuinka suurta tuottoa omalle pääomalleen markkinoilla toimivalla sijoittajalla on syytä odottaa sijoituskohteen riskiin suhteutettuna. Niinpä kaavalla voidaan arvioida se, kuinka suuri osa valtion yritykseen kohdistamasta tuesta kuuluu SEUT 107(1) artiklan piiriin. Ongelma: beeta-arvon määrittäminen on hankalaa, mikäli markkinoilla ei ole vertailukohtaa Juha Raitio 11

12 Oikeuskäytäntöä markkinataloussijoittajaperiaatteesta C-457/00 Belgia v. Komissio (2003) Kok. I-6931, k. 50 Erään Belgian hallintoalueen myöntämiä lainoja konkurssin uhan alla olevalle yritykselle ei voitu pitää sellaisina, että markkinoilla toimiva sijoittaja tai velkoja olisi ne voinut hyväksyä (lainaa ilman vakuuksia). C-278/00 Kreikka v. Komissio (2004) Kok. I-3997, k. 46 Lainaa myönnetty 50 % markkinakorkoa alhaisempaan korkotasoon. T-20/03 Kahla/Thüringen Porzellan v. Komissio (2008) Kok. II-2305, k. 20 Thüringenin osavaltion määräysvallassa oleva yritys hankki 49 %:n määräysvallan taloudellisissa vaikeuksissa olevasta yrityksestä yksityisiä sijoittajia heikoimmin osakkuusehdoin työllisyyden säilyttämiseksi. Juha Raitio 12

13 Oikeuskäytäntöä taloudellisen ja julkisen vallankäytön rajanvedosta Esim. T-196/04 Ryanair (2008) Kok. II-3643: Halpalentoyhtiö Ryanair teki vuonna 2001 sopimuksen Charleroin lentoaseman omistajana olevan Vallonian alueen ja Vallonian alueen määräysvallassa olevan Brussels South Charleroi Airport -nimisen yrityksen (BSCA) kanssa siitä, millä eri tavoin Ryanair saa sopimuskumppaneiltaan taloudellista tukea, kun se sitoutui pitämään Charleroin lentoasemaa asemapaikkana kahdesta neljään lentokoneelle ja liikennöidä päivittäin vähintään kolme vuoroa kullakin lentokoneella 15 vuoden ajan. Vallonian alueen tuki koski esimerkiksi alennusta lakisääteisistä laskeutumismaksuista ja BSCA:n tuki puolestaan esimerkiksi tukea Ryanairin henkilökunnan hotelli- ja oleskelukustannuksiin. Vallonian aluetta ja BSCA:ta on pidettävä yhtenä yksikkönä SEUT 107(1) artiklan näkökulmasta. Oliko Vallonian alueen toimintaa pidettävä taloudellisena toimintana? Kyllä, sillä mm. laskeutumismaksujen vahvistaminen oli taloudellista toimintaa ja siten markkinataloussijoittajaperiaate soveltui. Juha Raitio 13

14 Markkinamyyjäperiaate ja yksityistäminen Markkinamyyjäperiaate (market economy vendor principle) Yksityinen myyjä myy yrityksen korkeimpaan mahdolliseen hintaan asettamatta ehtoja, jotka vaikuttaisivat alentavasti kauppahintaan. Jäsenvaltioiden on siten myydessään omaisuuttaan käyttäydyttävä kuin markkinoilla toimiva yksityinen myyjä. Esim. ks. esim. Automobile Craiova, komission päätös 2008/717/EU, EUVL N:o L 230, , s. 69. Romania oli yksityistäessään sen määräysvallassa olevaa autonvalmistajaa asettanut ostajalle ehdoksi mm. yrityksen tehtaisiin tehtävät investoinnit ja tiettyyn tuotantotavoitteeseen pääsemisen. Ehdoilla alennettiin myyntihintaa ja karkoitettiin potentiaalisia ostajia. Kaupasta koitui valtion tukea ostajayritykselle siltä osin kuin hinta poikkesi markkinahinnasta. Juha Raitio 14

15 Markkinamyyjäperiaate ja yksityistäminen Markkinaehtoinen myynti pörssissä, julkisessa tarjousmenettelyssä tai listautumisannissa./ Tosin laman aikana saatu hinta saattaa olla kohtuuttoman alhainen??? Jottei kyse ole valtiontuesta, on myynti järjestettävä avoimen ja läpinäkyvän tarjousmenettelyn avulla ja yritys on myytävä korkeimman tarjouksen tehneelle. Pohdittavaa: Valtion erityisluonne sijoittajana onko sitä vai eikö ole? Esim. Valtiolla on verovarojen myötä yksityistä suuremmat resurssit, valtion on huolehdittava yhteiskunnan kokonaisedusta, valtion tehtävä ei ole tuottaa voittoa yksityisen yrityksen tapaan Juha Raitio 15

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet

Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Uudistuneet EU:n julkista tukea koskevat säännöt - uudistuksen tausta, tavoitteet sekä uudet haasteet Kuntaliiton valtiontukiseminaari 3.3.2015 Eeva Vahtera, hallitusneuvos Esityksen sisältö 1) Milloin

Lisätiedot

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen

Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 13.1.2010 K(2009)10518 lopullinen Asia: Valtiontukiasia N 397/2009 Suomi investointi Vaasan lentoaseman lentorahti-infrastruktuurin rakentamiseen Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 19.2.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Ehdotuksen mukaan Kilpailu-

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

EY:n valtiontukisäännöt

EY:n valtiontukisäännöt EY:n valtiontukisäännöt 1 Valtiontuen määritelmä Yrityksille1 myönnettäviä valtiontukia koskevat periaatteet määritellään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artikloissa. Vaikka valtiontuet ovat lähtökohtaisesti

Lisätiedot

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen

VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ. 8.6.2009 Sami Hartikainen VALTIONTUEN YLEINEN SÄÄNTELY EY:SSÄ 8.6.2009 Sami Hartikainen SÄÄNTELYN TARKOITUS minimoida tukien haitalliset kilpailuvaikutukset, erityisesti kannattamattoman toiminnan jatkaminen estää jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten

Suuntaviivat kustannus-hyötyanalyysien tekemistä varten EUROOPAN KOMISSIO ALUEPOLITIIKAN PÄÄOSASTO Temaattinen kehitys, vaikutukset, arviointi ja innovatiiviset toimet Arviointi ja täydentävyys Uusi ohjelmakausi 2007 2013 Menettelytapoja koskevat valmisteluasiakirjat

Lisätiedot

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin

Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 28-10-2002 C(2002) 4136 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 552/2002 - Finnveran lainaohjelma maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin Herra Ministeri, Komissio ilmoittaa

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EU:n valtiontukisäännöt

EU:n valtiontukisäännöt EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 Mitä valtiontuki on?... 3 2 Valtiontukien valvonta ja hyväksyttävyys... 5 Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisia tukia valvotaan jälkikäteen... 6 Vähämerkityksiset eli de minimis

Lisätiedot

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke

Valtiontuki SA.38428 (2014/N) FI Suomen merituulipuistojen kokeiluhanke EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2014 C(2014) 8385 final Tämän päätöksen julkaistusta versiosta on poistettu joitakin tietoja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista

Lisätiedot

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä.

7. Suomen viranomaiset toimittivat lisätietoja kahdella 12. helmikuuta 2007 päivätyllä sähköpostiviestillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 04-IV-2007 K(2007) 1406 lopull. Asia: Valtiontuki E 7/2005 Suomi Ehdotus EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdan mukaisiksi aiheellisiksi toimenpiteiksi, jotka koskevat

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 12.05.2010 K(2010)2974 lopullinen

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel, 12.05.2010 K(2010)2974 lopullinen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2010 K(2010)2974 lopullinen Asia: Valtiontuki N 131/2009 Suomi Kiinteistösijoitustoimintaa harjoittaviin osakeyhtiöihin sovellettava verojärjestelmä (REIT, Real Estate

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS 12.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia,

Lisätiedot

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen

Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 10-06-2003 C(2003) 1872 Asia: Valtiontuki/Suomi - Tuki nro N 679/2002 - Maaseudun kehittämistä koskevien tukijärjestelmien muuttaminen Arvoisa vastaanottaja, Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa

Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Kunnan toiminta markkinoilla ja kuntien takaukset, lainat ja avustukset elinkeinopoliittisena välineenä tulevaisuudessa Johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Kuntalaki uudistuu seminaari

Lisätiedot

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi

Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa. Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto. kkv.fi. kkv.fi Kilpailuneutraliteettisäännökset kilpailulaissa Apulaisjohtaja, OTT Kalle Määttä Kilpailu- ja kuluttajavirasto Kilpailuneutraliteettisääntelyn ydinsisältö 1) Jos kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa

Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Hannu Huotilainen Joukkovelkakirjalainojen verotus ja verosuunnittelu yksityishenkilöiden sijoitustoiminnassa Pro gradu tutkielma Syyskuu 2103 Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta; Finanssioikeus

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina

Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina Hankintalain näkökulmia Kuntatalo 22.11.2011 Katariina Huikko Lakimies Toimintaympäristö Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE)

Lisätiedot

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa

De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa De minimis tuki lain (1652/2009) mukaisissa rakennerahastohankkeissa Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä Ylitarkastaja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot