TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja Ohjelmistotekniikan linja (Salo) Koulutusohjelman tavoitteet Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma (TKO) koostuu kahdesta pääaineesta, tietojenkäsittelytiede (TKT) ja tietojärjestelmätiede (TJT). Tietojenkäsittelytiede on menetelmätiede, joka kehittää menetelmiä tiedon esittämiseen, tallentamiseen ja siirtämiseen sekä sen rakenteen tutkimiseen ja muokkaamiseen. Tietojärjestelmätieteen tutkimuskohteena ovat laajemmat järjestelmäkokonaisuudet, joissa ihmisen toiminnan osuus on mukana. Tietojenkäsittelytieteet muodostavat nopeasti kehittyvinä tieteinä erään merkittävimmistä korkean teknologian tutkimusaloista sekä maassamme että kansainvälisesti. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tietojenkäsittelyn asiantuntijoita teollisuuden, kaupan, hallinnon, tietojenkäsittelyalan yritysten ja tutkimuslaitosten palvelukseen sekä tietotekniikan opettajia eri oppilaitoksiin. Tutkinto rakentuu ns. Bolognan sopimuksen mukaan siten, että alempi korkeakoulututkinto (luonnontieteiden kandidaatti, LuK) suoritetaan kolmessa vuodessa valitun pääaineen mukaisesti ja maisterintutkinto (filosofian maisteri, FM) tämän jälkeen kahdessa vuodessa syventyen valitun linjan erikoisalaan. Koulutusohjelman pääaineet Alan nopean kehityksen takia opiskelijalle annetaan kummassakin pääaineessa monipuoliset teoreettiset perustiedot, jotka eivät vanhene. Lisäksi opiskelija tutustuu tärkeimpiin uusiin menetelmiin ja välineisiin. Näin luodaan ylemmän korekakoulututkinnon perusta eli alempi korkeakoulututkinto, jonka avulla opiskelija voi helposti omaksua työelämässä tarvittavan käytännön ammattitaidon vaatimat yksityiskohdat. Pääaine sisältää kattavat perus- ja aineopinnot. Erityisesti LuK-tutkielmassa, mutta myös pääaineen valinnaisissa opintojaksoissa ja muissa harjoitustöissä huomioidaan tuleva linjavalinta. 276

2 Koulutusohjelman linjat Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmassa luodaan vaihtoehtoisilla tietojenkäsittelytieteiden ja sivuaineiden opintojaksoilla mahdollisuus perehtyä joihinkin tietojenkäsittelyn erikoisaloihin. Näiden pohjalta tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma on jaettu kuuteen linjaan, joissa syventävät opinnot ja Pro gradu tutkielma suoritetaan: Lyhenne Linja Pääaine Vastuuhenkilö TKTY Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja TKT prof. Olli Nevalainen TJTY Tietojärjestelmätieteen yleinen linja TJT prof. Markku Nurminen BINF Bioinformatiikan linja TKT prof. Tapio Salakoski DIDA Didaktisen tietotekniikan linja TKT, TJT prof. Tapio Salakoski DIME Digitaalisen median linja TKT, TJT prof. Jukka Teuhola OT, Salo Ohjelmistotekniikan linja TKT prof. Ville Leppänen Toisen opiskeluvuoden keväällä valitaan pääaine. Samaan aikaan opiskelijan tulee miettiä tutkinnon sivuaineet. Valintoja tehtäessä on huomioitava myös tuleva linjavalinta, joka määrää loppuvaiheen opintojen sisällön. Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja (TKTY) Tietojenkäsittelytieteessä perehdytään perinteisen tietojenkäsittelyopin ytimeen, tietokonejärjestelmien suunnitteluun ja tekniseen toteuttamiseen. Linjalta valmistutaan erikoisasiantuntijaksi syventyen esim. järjestelmien toteutuksessa käytettäviin menetelmiin, tietorakenteisiin ja algoritmeihin, sovellus- ja systeemiohjelmointiin sekä tiedonhallintamenetelmiin ja tekoälyyn. Linjan kurssitarjonta on laaja ja opinnäytetöiden aiheet ovat usein lähtöisin yritysmaailmasta. Tietojärjestelmätieteen yleinen linja (TJTY) Linja antaa valmiudet toimia tietojärjestelmien määrittelyn, suunnittelun, käyttöönoton ja käytön aikaisen kehittämisen asiantuntijana. Linjalta valmistunut toimii välittäjänä tietotekniikan systemaattisen maailman ja ihmisten tilanteista riippuvaisen, jatkuvasti muuttuvan maailman välillä. Linjalla perehdytään mm. eri tietojärjestelmätyyppien erityispiirteisiin, määrittelyn ja suunnittelun menetelmiin, tiedonhallinnan ratkaisuihin ja muutosprosessin hallintaan. Bioinformatiikan linja (BINF) Linja kouluttaa bioinformatiikan osaajia monipuolisiin tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sivuainevalinnoista riippuen esimerkiksi ohjelmisto-, lääke- ja diagnostiikkateollisuuden tai bioteknologian piirissä. Linjalta valmistuvan IT-erikoisosaaminen liittyy suurten tietomäärien analysointiin, tekoälyyn ja koneoppimiseen, tiedonhallintaan ja internettietokantoja hyödyntävien ohjelmistotyökalujen suunnitteluun ja toteutukseen. Didaktisen tietotekniikan linja (DIDA) Linjalla opitaan soveltamaan IT-osaamista esimerkiksi opettajana, aikuiskouluttajana tai koulutussuunnittelijana. Tietojenkäsittelytieteen yleiseen linjaan perustuvat opinnot profiloituvat sivuaineiden kasvatustieteen ja mahdollisten muiden opetettavien aineiden sekä opetusteknologian, oppimisympäristöjen ja alan didaktisia erityispiirteitä käsittelevien 277

3 erikoiskurssien ja opinnäytteiden kautta. Linjalla voi halutessaan hankkia aineenopettajan pätevyyden. Digitaalisen median linja (DIME) Linja antaa tietojenkäsittelytieteen yleiset perusvalmiudet, mutta lisäksi opitaan eri viestintämuotojen periaatteet, menetelmät ja teknologiat. Linjalla tulevat tutuiksi mm. digitaalisten kuvien, äänen ja videon esitys- ja käsittelytavat, multimedia, visualisointi, tietokonegrafiikka, verkkomedia ja tietoturva. Linjalta valmistuva työskentelee esimerkiksi sähköisen tiedottamisen, verkkokaupan, joukkoviestimien, tiedon hakupalvelujen tai digitaalisen julkaisemisen alalla. Ohjelmistotekniikan linja (OT, Salo) Linja kuvataan kokonaisuudessaan kurssikuvauksien jälkeen, koska muista linjoista poiketen ohjelmistotekniikan linja valitaan jo opintoihin haettaessa. Kansainvälisyys ja TUCS-yhteistyö Pääaineen opinnoista perus- ja aineopinnot suoritetaan suomen kielellä ja syventävät opinnot pääsääntöisesti englanniksi. Syventävät opinnot eri linjoille tuottavat TUCSin (Turku Centre for Computer Science) laboratoriot, joita on tällä hetkellä 16. TUCSissa Turun yliopiston, Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin tietojenkäsittelytieteiden perus- ja jatkokoulutus sekä tutkimus yhdistävät voimansa. TUCSissa työskentelee 30 professoria, 60 tohtoria, 80 jatkokoulutettavaa ja 2000 opiskelijaa edustaen noin 20 eri kansallisuutta. Ks. Informaatioteknologian laitoksella on yhdessä matematiikan laitoksen kanssa kansainvälinen maisteriohjelma, Master s Program in Information Technology. Maisteriohjelmaan voivat hakeutua alempaa korkeakoulututkintoa vastaavan koulutuksen omaavat henkilöt. Sijoittuminen työmarkkinoille Tietojenkäsittelyn ammattilaisten työtilanne on edelleen hyvä. Tutkinnon suorittaneesta korkeakoulutetusta työvoimasta on voimakasta kysyntää, joten opintojen loppuun saattaminen on erittäin tärkeää. Tämä koskee erityisesti tietojärjestelmien suunnittelun ja kehittämisen, olio-ohjelmoinnin, tietokantajärjestelmien ja tiedonsiirtojärjestelmien asiantuntijoita. Yhteiskunnallinen kehitys on johtamassa siihen, että tietojenkäsittelytieteet sulautuvat osaksi yhteiskunnan ja elinkeinolämän toimintaa, etenkin korkean teknologian aloilla. Uudet monitieteiset linjavaihtoehdot, bioinformatiikka ja digitaalinen media, ovat syntyneet tarpeesta yhdistää tietojenkäsittelyn huippuosaaminen moderniksi tieteidenväliseksi moniosaamiseksi. Tällaisia henkilöitä ei maassamme vielä juurikaan ole, mutta heistä on suuri ja kasvava kysyntä. Didaktisen tietotekniikan linjan opettajankoulutuksesta voi valmistua peruskoulun tai lukion opettajaksi, jos valitsee toiseksi opetettavaksi aineeksi matematiikan, fysiikan tai kemian. Matemaattis-luonnontieteelisen alan opettajista on maassamme pulaa (ks. myös vastaava 278

4 kohta ko. sivuaineiden kohdalta). DIDA-linjan opettajankoulutuksesta valmistuvat sijoittuvat myös opistojen (esim. kauppaopistot) opettajiksi tai muihin koulutustehtäviin organisaatioissa. Ainejärjestö Asteriski ry on Turun yliopiston Informaatioteknologian laitoksen opiskelijoiden ainejärjestö. Toimisto sijaitsee Informaatioteknologian laitoksen tiloissa (DataCity A-rappu, 2. krs, p ). Sieltä voi ostaa mm. kurssimateriaalia ja vanhoja tenttikysymyksiä. Lisätietoja toiminnasta osoitteesta Päivystysajat löytyvät osoitteesta Opintojen rakenne Laitos on mukauttamassa tutkintorakennettaan ns. Bolognan sopimuksen mukaiseksi. Opiskelijan tulee suorittaa välitutkintona pääaineensa mukainen LuK-tutkinto, jonka laajuus on vähintään 120 opintoviikkoa (ov). Päätutkintona suoritetaan vähintään 160 ov laajuinen FM-tutkinto (sisältää LuK-tutkinnon 120 ov). Lukuvuonna aloittaneiden opiskelijoiden tulee noudattaa tässä tai tulevissa opinto-oppaissa esitettyjä tutkintovaatimuksia. Aiemmin aloittaneet opiskelijat voivat noudattaa mitä tahansa opintojensa aloittamisen jälkeen voimassa olleita vaatimuksia. Epäselvissä tilanteissa on syytä ottaa yhteys neuvonta-assistentteihin, ks. LuK tutkinto LuK -tutkinnon minimilaajuus on 120 ov. LuK -tutkintoon vaaditaan vähintään 55 ov:n pääaineopinnot niin, että mukana ovat vaaditut koulutusohjelman yhteiset opinnot sisältäen LuK-tutkielman (41-42 ov) pääainekohtaiset aineopinnot (vähintään 20 ov) sivuaineiden opintoja (vähintään tai yhdestä 35 ov) muita pää- tai sivuaineen opintoja (n. 30 ov) Jatkettaessa opintoja LuK -tutkinnosta FM -tutkintoon, voi LuK -tutkielman laajentaa pro gradu -tutkielmaksi, jos työn ohjaaja katsoo sen mahdolliseksi. 279

5 FM -tutkinto FM -tutkinnon minimilaajuus on 160 ov (katso kuva alla). Tutkinto koostuu yhteisistä opinnoista (tietojenkäsittelytieteet, kielet ja viestintä), aine- ja syventävistä opinnoista sekä sivuainekokonaisuuksista. Opintosuoritukset kirjataan todistukseen myös tutkintojen (FM ja LuK) minimilaajuuden ylimenevältä osalta. Pro gradu 15 ov Linjakoht. syventävät 25 ov Pääaineen aineopinnot 20 ov Pro gradu 10 ov Linjakoht. syventävät 11 ov Pääaineen aineopinnot 20 ov Sivuaine 15 ov Koulutusohjelman yhteiset opinnot 42 ov Sivuaine 35 ov FM -tutkinnon sivuainevaatimukset TKO:n FM-tutkinto (pl. opettajankoulutus) Opetusaine 35 ov Koulutusohjelman yhteiset opinnot 41 ov Kasvatustiede 35 ov DIDA-linjan opettajankoulutus, kaksi opetettavaa ainetta Oppiaine katsotaan tietojenkäsittelytieteiden tutkintovaatimuksissa sivuaineeksi, jos siitä suoritetaan vähintään 15 ov. Kaikki vähintään 8 ov:n laajuiset sivuaineiden opinnot merkitään tutkintotodistukseen omaksi kokonaisuudekseen. Sivuaineeksi ei voi valita tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman oppiainetta (tietojenkäsittelytiedettä tai tietojärjestelmätiedettä). Pääaineen valinnan yhteydessä tulee valita FM-tutkintoon johtavaan linjaan soveltuvat sivuaineet. Tietojenkäsittelytieteen yleisellä (TKTY) linjalla tutkintoon sisältyy yksi pitkä, vähintään 35 opintoviikon laajuinen sivuaine ja yksi lyhyt, vähintään 15 opintoviikon laajuinen sivuaine. Pakollisena sivuaineena on matematiikka. Toiseksi sivuaineeksi tulee valita jokin seuraavista: elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, fysiikka tai jokin muu matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan oppiaine, tilastotiede, liiketaloustiede, kansantaloustiede, filosofia. Pitkän, vähintään 35 opintoviikon laajuisen sivuaineen sijasta voidaan suorittaa kaksi lyhyttä sivuainetta siten, että ne muodostavat yhteensä vähintään 35 opintoviikon kokonaisuuden. Tietojärjestelmätieteen yleisellä (TJTY) linjalla tutkintoon sisältyy yksi vähintään 35 opintoviikon pitkä sivuaine ja yksi vähintään 15 opintoviikon lyhyt sivuaine. Sivuaineopintoihin sisältyy pakollisten yhteisten matematiikan opintojen (8 ov) lisäksi liiketaloustieteen opintojakso Liiketaloustieteiden peruskurssi (5 ov, ks. myös kohdasta Sivuaineiden opinnot ). TJTY-linjan pitkä sivuaine voi olla jokin seuraavista ilman anomusta: matematiikka, sosiologia, psykologia, kasvatustiede, tilastotiede tai 280

6 liiketaloustiede. Muut sivuaineet pitää anoa perusteluin linjan johtajalta. Lyhyt sivuaine voi olla jokin edellisistä tai anomusmenettelyllä jokin muu. Bioinformatiikan (BINF) linjalla tutkintoon sisältyy yksi pitkä, vähintään 35 opintoviikon laajuinen sivuaine ja yksi lyhyt, vähintään 15 opintoviikon laajuinen sivuaine. Pakollisina sivuaineina ovat matematiikka, vähintään 15 opintoviikon laajuisena ja yhdestä tai useammasta aineesta (esim. biokemia ja biologia) muodostuva biotieteellinen sivuainekokonaisuus. Pitkäksi sivuaineeksi käy joko matematiikka, mahdollisesti tilastotieteen opinnoilla täydennettynä tai biotieteet. Sivuaineiksi sopivat matemaattisluonnontieteellisestä tiedekunnasta biokemian, biologian ja geoinformatiikan sivuainekokonaisuudet, sekä yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta tilastotiede. Muista sivuainekokonaisuuksista voidaan sopia erikseen. Didaktisen tietotekniikan (DIDA) linjalla tutkintoon sisältyy yksi pitkä, vähintään 35 opintoviikon laajuinen sivuaine ja yksi lyhyt, vähintään 15 opintoviikon laajuinen sivuaine. Pakollisina sivuaineina linjalla ovat matematiikka, vähintään 15 opintoviikon laajuisena ja yhdestä tai useammasta aineesta muodostuva kasvatustieteellinen sivuainekokonaisuus. Kasvatustieteen osalta suositeltavin vaihtoehto on opetusteknologian opintokokonaisuus 15 ov. Muista sivuainekokonaisuuksista voidaan sopia erikseen. Didaktisen tietotekniikan linjalta (DIDA) on mahdollista valmistua myös aineenopettajaksi. Tutkintoon kuuluu tällöin yksi tai useampi opetettava aine. Käytännössä opettajan viroissa vaaditaan usein kaksi tai kolme opetettavaa ainetta. Tietojenkäsittelytieteet on ensimmäinen opetettava aine. Lisäksi tutkintoon kuuluu opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot (kasvatustiede, 35 ov) ja sivuaineina mahdollinen toinen opetettava aine ( 35 ov) ja lisäksi voi suorittaa kolmannen sivuaineen ( 15 ov). Matematiikan tulee olla toinen opetettava aine tai kolmas sivuaine. Muita mahdollisia sivuaineita ovat fysiikka, kemia tai jokin muu erikseen sovittava oppiaine. Käytännössä on järkevää valita matematiikka toiseksi opetettavaksi aineeksi ja valita vielä valinnainen sivuaine. Digitaalisen median (DIME) linjalla tutkintoon sisältyy yksi pitkä, vähintään 35 opintoviikon laajuinen sivuaine ja yksi lyhyt, vähintään 15 opintoviikon laajuinen sivuaine. Matematiikka on pakollinen sivuaine ja sen minimi on 15 ov. Mahdollisia sivuaineita ovat muutkin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineet, joista ehkä sopivin on tietoliikennetekniikka. Pitkäksi sivuaineeksi käy yhdestä tai useammasta aineesta muodostuva joko matemaattis-luonnontieteellinen tai ihmistieteellinen sivuainekokonaisuus. Humanistisesta tiedekunnasta linjalle sopivia sivuaineita ovat mediatutkimus ja digitaalinen kulttuuri (Rauma). Kasvatustiede sopii niinikään sivuaineeksi, erityisesti opetusteknologia (15 ov). Näiden tiedekuntien kohdalla voidaan joutua erikseen sopimaan opiskelijakiintiöistä. Muut sivuaineet tulee sopia linjan johtajan kanssa. 281

7 TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN YLEINEN LINJA TIETOJÄRJESTELMÄTIETEEN YLEINEN LINJA BIOINFORMATIIKAN LINJA DIDAKTISEN TIETOTEKNIIKAN LINJA DIGITAALISEN MEDIAN LINJA Koulutusohjelman yhteiset opinnot PERUSOPINNOT (15 ov) TKO_5565 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I...2 ov TKO_5439 Ohjelmointi I...4 ov TKO_5566 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen II...3 ov TKO_5096 Tietojärjestelmän mallintaminen I...2 ov TKO_5097 Tietojärjestelmät ja työ...2 ov TKO_5098 Tietokone työvälineenä...2 ov AINEOPINNOT (21 ov) TKO_5440 Ohjelmointi II...4 ov TKO_5099 Ohjelmointiprojekti I...2 ov TKO_5100 Tietojärjestelmän mallintaminen II...2 ov TKO_5505 Tietokannat...4 ov TKO_5509 Tietorakenteet ja algoritmit...4 ov TKO_8923 LuK-tutkielma...5 ov MUUT YHTEISET OPINNOT (6 ov) Kielet ja viestintä...6 ov (5 ov DIDA/opettaja) Pääainekohtaiset aineopinnot Pääainekohtaiset opinnot suorittamalla opiskelija perehtyy alaansa. Tavoitteena on tulevan linjan aihepiiriin suuntautuva LuK-tutkielma. Pääainekohtaisiin aineopintoihin sisältyy myös valinnaisia opintojaksoja, joihin voi lukea pääaineen lisäksi 5 ov kieli- ja viestintäopintoja tai liiketaloustieteen perusopintoja. TKT ( 20 ov) TKO_5355 Ohjelmointiprojekti II...2 ov TKO_5353 Ohjelmistotuotanto...3 ov TKO_5409 Mikroprosessorit...3 ov Valinnaisia opintoja: ov TKO:n aine- tai syventäviä opintoja ov Työharjoittelu ov Kieli- ja viestintäopinnot tai liiketaloustiede ov TJT ( 20 ov) TKO_5555 Johdatus tietojärjestelmätieteeseen...2 ov TKO_5089 Tietojärjestelmän käyttöönotto...4 ov TKO_8920 Tietojärjestelmän kehittäminen...4 ov TKO_8922 Tietojenkäsittely ja yhteiskunta...2 ov Valinnaisia opintoja:... 8 ov TKO:n aine- tai syventäviä opintoja ov Työharjoittelu ov Kieli- ja viestintäopinnot tai liiketaloustiede ov 282

8 Tutkinnon kannalta sitoutuminen tässä vaiheessa Bolognan sopimukseen tarkoittaa sitä, että allaoleville linjoille on poikkeuksellisesti tarjolla sekä aine- että syventäviä opintojaksoja. Opiskelija voi myöhemmin ilmoitettavalla tavalla sisällyttää osan allaolevista opintojaksoista joko LuK-tutkintonsa pääaineen valinnaisiin aineopintoihin tai FMtutkintonsa linjan syventäviin opintoihin. BINF-LINJA Johdatus bioinformatiikkaan (5 ov) TKO_5091 Johdatus bioinformatiikkaan...3 ov TKO_5106 Introduction to Bioinformatics...2 ov TKO_5701 Johdatus tilastolliseen päättelyyn...2 ov TKO_5700 Bioinformatiikan tilastolliset menetelmät...2 ov TKO_5107 Bioinformatiikan ohjelmointikurssi...3 ov TKO_5110 Web-ohjelmointi...3 ov DIDA-LINJA TKO_5549 Ohjelmointi kouluopetuksessa...3 ov TKO_5703 Työvälineohjelmat kouluopetuksessa...3 ov TKO_5705 Informaatioteknologia opetuksen apuna...3 ov TKO_5704 Digitaalisen opetusteknologian työkurssi...3 ov DIDA-LINJAN OPETTAJANKOULUTUS TKO_5549 Ohjelmointi kouluopetuksessa...3 ov TKO_5703 Työvälineohjelmat kouluopetuksessa...3 ov TKO_5705 Informaatioteknologia opetuksen apuna...3 ov TKO_5704 Digitaalisen opetusteknologian työkurssi...3 ov DIME-LINJA TKO_5355 Ohjelmointiprojekti II...2 ov TKO_5086 Asiakas-palvelin sovellukset ja käyttöliittymät...4 ov TKO_5094 Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet...3 ov TKO_5704 Digitaalisen opetusteknologian työkurssi...3 ov TKO_5109 Digitaalisen videonkäsittelyn perusteet...3 ov TKO_5287 Digitaalisen äänenkäsittelyn perusteet...3 ov ETT_2010 Multimedia systems...5 ov TKO_5364 Tietokoneverkot...3 ov TKO_5306 Tietoverkkojen tietoturva...3 ov TKO_5110 Web-ohjelmointi...3 ov TKO_8922 Tietojenkäsittely ja yhteiskunta...2 ov Valinnaiset aineopintojaksot Pakollisten aineopintojen lisäksi voi suorittaa useita valinnaisia aineopintotasoisia opintojaksoja. Harjoitustyöprojekteja (1,2,3,4) ja ylimääräisiä 1-2 ov harjoitustöitä voi tehdä tutkintoon enintään yhteensä 9 ov. Kurssien kuvaukset löytyvät kohdasta "Opintojaksojen tavoitteet ja sisältö". Valinnaiset aineopinnot ovat mitä tahansa TKO:n aineopintojaksoja, joita ei ole erikseen mainittu pääaineen pakollisina aineopintoina. 283

9 Syventävät opinnot linjoittain Seuraavaksi esitetään linjoittain tutkintoon sisältyvät syventävät opinnot ja Pro gradu - tutkielma. Syventäviin opintoihin voi tutkinnossa sisältyä seminaareja enintään 6 ov, ellei toisin sovita. Syventävät opinnot ovat pääosin englanninkielisiä. Allamainittujen syventävien opintojaksojen lisäksi tutkintoon voi lukea muita TUCS:n järjestämiä alan syventäviä opintojaksoja. Opintojen valintaa helpottamaan on valinnaiset syventävien opintojen kurssit ryhmitelty linjoittain. Myös muiden kuin oman linjan syventäviä kursseja voi sisällyttää tutkintoon. Lisäksi on huomioitava em. mahdollisuus sisällyttää erikseen sovittava osa linjan aineopinnoista FM-tutkinnon syventäviin opintoihin. TKTY-LINJA ( 25ov) TKTY-linjalla on 11 ov pakollisia ja vähintään 14 ov valinnaisia syventäviä opintoja. TKTY-linjan pakolliset syventävät opinnot TKO_5104 Harjoitustyöprojekti ov TKO_5105 Harjoitustyöprojekti ov TKO_ Seminaari...2 ov TKO_5328 Erikoistyö...5 ov TJTY-LINJA ( 25 ov) TJTY-linjalla on 11 ov pakollisia ja vähintään 14 ov valinnaisia syventäviä opintoja. TJTY-linjan pakolliset syventävät opinnot TKO_5104 Harjoitustyöprojekti ov TKO_5105 Harjoitustyöprojekti ov TKO_5342 Graduseminaari...2 ov TKO_5328 Erikoistyö ov BINF-LINJA ( 25 ov) BINF-linjalla on 13 ov pakollisia ja vähintään 12 ov valinnaisia syventäviä opintoja. BINF- linjan pakolliset syventävät opinnot Fundamentals of Bioinformatics (6 ov): TKO_5712 Sequence analysis...2 ov TKO_5713 Protein structural analysis...2 ov TKO_5714 Methods in Functional Genomics...2 ov TKO_ Seminaari...2 ov TKO_5328 Erikoistyö...5 ov DIDA-LINJA ( 25 ov) DIDA-linjalla on 11 ov pakollisia ja vähintään 14 ov valinnaisia syventäviä opintoja. DIDA-linjan pakolliset syventävät opinnot TKO_5104 Harjoitustyöprojekti ov TKO_5105 Harjoitustyöprojekti ov TKO_ Seminaari...2 ov TKO_5328 Erikoistyö...5 ov 284

10 DIDA-LINJAN OPETTAJANKOULUTUS ( 11 ov) DIDA-linjan opettajankoulutuksessa on 2 ov pakollisia syventäviä opintoja ja vähintään 9 ov valinnaisia syventäviä opintoja. DIDA-linjan opettajakoulutuksen pakolliset syventävät opinnot TKO_5104 Harjoitustyöprojekti ov DIME-LINJA ( 25 ov) DIME-linjalla on 11 ov pakollisia ja vähintään 14 ov valinnaisia syventäviä opintoja. DIME-linjan pakolliset syventävät opinnot TKO_5104 Harjoitustyöprojekti ov TKO_5105 Harjoitustyöprojekti ov TKO_ Seminaari...2 ov TKO_5328 Erikoistyö...5 ov 285

11 Valinnaiset syventävät opinnot linjoittain: ov TKTY TJTY BINF DIDA DIME TKO_5335 Advanced Computer Architecture 4-5 X TKO_5510 Advanced Course on Databases 3 X X X TKO_5535 Advanced Course on Data Structures 3 X X TKO_8925 Advanced Course on Operating Systems 3 X TKO_5710 Algorithms for Computer Games 2 X X TKO_5325 Artificial Intelligence 3 X X X TKO_5573 Algorithms in Dimensional Measurement Systems 3 X X TKO_5716 Bioinformatics seminar 2 X TKO_5719 Bio-IT Ethics 1-2 X X TKO_5108 Computer System Design 3 X TKO_8936 Computer-Supported Work 3 X X TKO_5090 Current Issues in IS Research 2-5 X TKO_5437 Data Mining 3 X X X X TKO_5444 Data Warehousing 3 X X X TKO_5500 Design and Analysis of Computer Algorithms 3 X X TKO_5269 Distributed Databases 4-5 X X X TKO_5706 Distributed Systems 3 X X X TKO_5709 Fractals 2 X X X X Fundamentals of Bioinformatics: TKO_5712 Sequence analysis X TKO_5713 Protein structural analysis 2 X TKO_5714 Methods in Functional Genomics 2 X TKO_5342 Graduseminaari 2 X X X X X TKO_5075 Group Work Technologies: X 1) TKO_5438 Computer-Supported Cooperative Work 3 X 2) TKO_5537 Socio-Technical IS Design 2 X TKO_5455 Industrial Algorithms 3 X X TKO_5453 Information Systems Evaluation 5 X X TKO_5434 Information Technology and Ethics 3 X X TKO_5715 Introduction to Natural Language Processing 3 X X X X TKO_5443 IS Usability in Context 3 X TKO_5556 Knowledge Sharing in High Technology Environments 3 X X TKO_5084 Linux and System Programming 3 X TKO_5502 Logic Programming 3 X X TKO_5399 Machine Learning 3 X X X TKO_5529 Mathematics for analysis of algorithms 3 X X TKO_5436 Multimedia Databases 3 X X X X TKO_5546 Neural Networks 4-5 X X X TKO_5707 Ohjelmistoarkkitehtuurit 4 X TKO_5511 Parallel Algorithms 3 X X TKO_5519 Pattern Recognition 3 X X X TKO_5441 Programming III 3-4 X TKO_5702 Programming Language Concepts 3 X TKO_5343 Seminaari algoritmiikan alalta 2 X X TKO_5717 Seminaari didaktisen tietotekniikan alalta 2 X X TKO_5718 Seminaari digitaalisen median alalta 2 X TKO_5708 Seminaari ohjelmistotekniikan alalta 2 TKO_5574 Seminar on Logic Programming 2 X TKO_5553 Source Encoding and Compression 3 X X TKO_5095 Special Course on Networked Virtual Environments 2 X X TKO_5503 String Algorithms 3 X X X TKO_5711 Support Vector Machines 3 X X TKO_5340 Theoretical Foundations of Information Systems 3/5 X X TKO_5088 Tutkimusseminaari tietojärjestelmien alalta 1-3 X TKO_5501 User Interface Design and Evaluation 3/5 X X 286

12 PRO GRADU -tutkielma (15 ov, DIDA-linjan opettajankoulutuksessa 10 ov) Suoritetaan valitulta linjalta. Pro gradu -tutkielmaan liittyy yleensä syventävien opintojen graduseminaari. Myös erikoistyö liittyy usein samaan aihepiiriin, jolloin niistä yhteensä muodostuu laaja erikoisosaamisesta kertova opinnäytekokonaisuus. Sivuaineiden opinnot 1. MATEMATIIKAN OPINNOT Kaikilla linjoilla on pakollisena sivuaineena matematiikka vähintään 15 ov:n laajuisena, paitsi TJTY-linjalla, jossa on pakollisena vain seuraavat kaksi kurssia (yhteensä 8 ov): Matematiikan peruskurssi I...4 ov Matematiikan peruskurssi II...4 ov 15 ov:n kokonaisuuteen kuuluu pakollisena lisäksi Diskreetti matematiikka I...2,5 ov Diskreetti matematiikka II...2,5 ov Vapaasti valittavia...2 ov Matematiikan peruskurssien I ja II sijaan voi ottaa vaativammat Analyysi I (5 ov) ja II (5 ov). Laajaan sivuainekokonaisuuteen (35 ov) pitää sisällyttää joko Analyysi I ja II (5+5) tai Matematiikan peruskurssi I, II (4+4) ja Analyysin täydennyskurssi (2 ov). TJTY- linjalla voi suorittaa pakollisten peruskurssien lisäksi em. opintojaksoja siten, että niistä muodostuu suppea sivuainekokonaisuus 15 ov. Sekä tietojenkäsittelytieteessä että tietojärjestelmätieteessä on erittäin suositeltavaa suorittaa minimivaatimuksia laajempi määrä matematiikan opintoja. DIDA-linjan opettajankoulutuksen sivuainekokonaisuudet löytyvät Matematiikan oppaan kohdasta "Matematiikka muissa koulutusohjelmissa". TKTY, TJTY, BINF, DIDA ja DIME - linjoilla seuraavia opintojaksoja ei voi sisällyttää matematiikan sivuaineeseen: Matemaattiset ohjelmistot, Matematiikan historia ja Johdatus algoritmien teoriaan. Kuitenkin DIDA-linjan opettajankoulutuksessa kaksi ensiksimainittua ovat sallittuja. Matematiikan antamaa tietojenkäsittelytieteiden opetusta ei yleensä voi lukea TKO:n tutkintoon. 2. KASVATUSTIETEET JA OPETTAJANKOULUTUKSEN PEDAGOGISET OPINNOT DIDA- ja DIME-linjoilla sivuaineiksi kyseeseen tulevat myös opetusteknologia, kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede. Suppeat ja laajat sivuaineopinnot on esitelty kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa. Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot (35 ov) ovat pakolliset ja sallitut vain DIDAlinjan opettajankoulutuksessa. Ks. "Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot" opintooppaan loppupuolelta. 3. LIIKETALOUSTIETEEN OPINNOT TJTY-linjalla on pakollisena Liiketaloustieteiden peruskurssi (5 ov), joka on suositeltava myös muille linjoille. Myös TJTY-linjalla peruskurssin voi lukea myös pääaineen valinnaisiin opintoihin, ellei sitä valitse sivuaineeksi. Peruskurssin jälkeen on mahdollista suorittaa Liiketaloustieteiden jatkokurssi (10 ov). Liiketaloustieteen kursseille haetaan syyslukukauden alussa laitoksen toimistoon. LTT:n laajan sivuaineen (35 ov) suorittamiseksi on opiskelijan anottava suoritettavat kurssit (väh. 20 ov) Turun 287

13 kauppakorkeakoulusta. Haku on kaksi kertaa vuodessa: syksyn opintoihin huhtikuussa ja kevään opintoihin marraskuussa. Lisätietoja saa TJTY-linjan neuvonta-assistentilta. 4. ELEKTRONIIKAN JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN ETT:n sivuaineen perustaksi suositellaan seuraavat kolme kurssia: Analogiaelektroniikka I (3 ov), Digitaalisuunnittelun perusteet (3 ov) ja HDL (3 ov). Loput 6 ov ovat valinnaisia ETT:n kursseja. Kurssien esitietovaatimukset tulee ottaa huomioon kursseja valittaessa. DIME-linjalla tietoliikennetekniikan sivuainepakettiin tulee sisällyttää Tietoliikenneteoria (5 ov) ja Digitaalinen signaalinkäsittely (3 ov), joiden pohjalta voi ottaa muita tietoliikenteen kursseja. 5. BIOLOGIA, BIOKEMIA JA MUUT BIOTIETEET Biotieteellinen sivuainekokonaisuus on pakollinen BINF-linjalla. Hyviä vaihtoehtoja ovat biologian, biokemian ja geoinformatiikan 15 ov:n opintokokonaisuudet. 6. FYSIIKAN OPINNOT Fysiikan sivuainekokonaisuudet esitellään fysiikan koulutusohjelman sivuilla. 7. TILASTOTIETEEN OPINNOT Seuraavia kursseja suositellaan kaikille linjoille: Tilastotieteen johdantokurssi (5 ov) ja Tilastollinen ohjelmisto (1 ov). Katso lisätietoja kohdasta "Tilastotiede sivuaineena" opintooppaan loppupuolelta. 8. TALOUSTIETEEN OPINNOT Seuraavassa on suositeltava 15 ov:n sivuainekokonaisuus. Sen sijasta voidaan suorittaa myös taloustieteen esittämä perusopintokokonaisuus (ks. taloustieteen opinto-opas). Lisäksi voidaan suorittaa kaikkia taloustieteen perusopintoihin kuuluvia opintojaksoja. Taloustieteen perusteet...5 ov Mikroteoria...5 ov Makroteoria...5 ov Opintojaksot kuuluvat Turun yliopiston kansantaloustieteen koulutusohjelman opintoihin (ks. yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-opas) niin, että Mikroteoria ja Makroteoria kuuluvat aineopintoihin. 9. SOSIOLOGIAN, PSYKOLOGIAN, FILOSOFIAN JA KOGNITIOTIETEEN OPINNOT Suppeat ja laajat sivuaineopinnot on esitelty yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa. Kognitiotieteen sivuainekokonaisuuden voi suorittaa virtuaaliyliopistossa CONNET-ohjelmassa (ks MUUT SIVUAINEET Katso kokonaisuudet asianomaisen oppiaineen opinto-oppaan kohdalta. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot Äidinkielen opinnot suullinen viestintä...1 ov (ei DIDA-linjan opettajank.) LuK -tutkielman kielentarkistus...0,5 ov tekstin- ja kielenhuollon harjoituskurssi...0,5 ov Toisen kotimaisen kielen opinnot...2 ov Englannin opinnot 288

14 suullinen osuus...1 ov kirjallinen osuus...1 ov Opiskelijoita kannustetaan tutkintovaatimusten lisäksi monipuolisten äidinkielen ja viestinnän taitojen kartuttamiseen niin kirjallisen kuin suullisenkin viestinnän osalta. Tutkintoon voi lukea pakollisten kieliopintojen lisäksi 5 ov kieli- ja viestintäopintoja. Opintojen ohjeellinen ajoitus Seuraavassa taulukossa on esitetty suositus eri linjoilla opiskelevien opintojen ajoittamisesta olettaen, että tutkinto suoritetaan viidessä vuodessa, jolloin lukukaudessa tulisi suorittaa keskimäärin 16 ov. Erityisesti kahden ensimmäisen vuoden pakollisiin opintoihin tulee panostaa, sillä ne ovat esitietoina monille muille kursseille. Aikataulua ei tarvitse noudattaa orjallisesti, mutta se antaa lähtökohdan yksilöllisen opiskelusuunnitelman tekemiselle ja erityisesti suunnittelussa tulee huomioida opintojaksoille asetetut esitiedot (ks. kohta "Opintojaksojen tavoitteet ja sisältö"). Valinnaiset opinnot on hyvä ajoittaa siten, että eri lukukausien opintoviikkomäärät ovat suunnilleen samansuuruiset. Sivuaineopinnot tulee aloittaa jo ensimmäisenä vuotena (matematiikka tai jokin muu sivuaine). Erityisesti laajan sivuaineen suorittamistapa eri oppiaineissa saattaa vaihdella, joten suunnitelmallisuutta tarvitaan. Tarvittaessa ohjausta saa opettajatutorilta ja muulta opetushenkilökunnalta. DIDA-linjan opettajankoulutuksessa opiskelijoiden tulee noudattaa ohjeellista lukujärjestystä soveltavasti. Opettajan kaksi vuotta kestävät pedagogiset opinnot tulisi aloittaa aikaisintaan kolmantena opiskeluvuotena. Ajoituksessa kannattaa ottaa huomioon se, että pedagogiset opinnot ovat painottuneet selvästi jälkimmäisen vuoden osalle. Taulukossa valinnaiset opinnot tarkoittavat vaihtoehtoisia pääaineen aine- ja syventäviä opintoja tai sivuaineopintoja. Liiketaloustieteiden peruskurssin (5 ov) voi suorittaa joko 1. tai 2. lukuvuotena, sillä kurssi kestää koko lukuvuoden. Jos valitsee LTT:n suppeaksi sivuaineeksi, voi loput 10 ov suorittaa seuraavana lukuvuotena (katso kohta "Linjoille valinta"). 289

15 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. & 5. vuosi syksy kevät syksy kevät syksy kevät Johdatus tietojenkäsittelytiet. I, 2 ov Johdatus tietojenkäsittelytiet. II, 3 ov Ohjelmointi- Tietorakenteet Mikroprosessorit projekti II, 2 ov ja algoritmit 3 ov 4 ov LuK -tutkielma Syv. op. sem. 5 ov 2 ov Ohjelmointi I, 4 ov TJ:n mallintaminen I, 2 ov Ohjelmointi II, 4 ov TJ:n mallintaminen II, 2 ov Ohjelmistotuotanto 3 ov Johdatus tietojärj.tiet., 2 ov Tietokannat 4 ov TJ:n käyttöönotto, 4 ov Programming III, 4 ov Tietojärj.kehitt. 4 ov Erikoistyö, 5-10 ov Pro gradu Tiet.käs. & ov yht.kunta, 2 ov Tietojärjestelmät ja työ, 2 ov Ohjelmointiprojekti I, 2 ov Ohjelmointiprojekti II, 2 ov Harj. työproj. 3, 2 ov Harj.työproj. 4, 2 ov Tietokone työvälineenä, 2 ov Matematiikan pk. II, 4 ov (tai muu sivuaine) Linjakoht. syv.opintoja, n. 5 ov Linjakoht. syv.opintoja, n. 20 ov Matematiikan pk. I, 4 ov (tai muu sivuaine) Vier. kiel. kirj. 1 ov, muita kieliop. 1 ov Valinnaisia aineopintoja, 0-4 ov Kieliopintoja, 1-2 ov Valinnaisia aineopintoja, 0-4 ov Kieliopintoja, 1-2 ov Valinnaisia aineopintoja 0-8 ov Kieliopintoja, 1-2 ov Valinnaisia aineopintoja 2-8 ov Kieliopintoja, 1-1,5 ov Valinnaisia aineopintoja 2-8 ov LuKtutkielman Muita kieli- ja kielentarkistus, viestintäop., 0,5 ov 0-5 ov Sivuaineet (5-10) Sivuaineet (5-10) Sivuaineet (5-10) Sivuaineet (5-10) Sivuaineet (5-10) Ohjeellinen lukujärjestys antaa mahdollisuuden esitettyä nopeampaan tai hitaampaan opiskeluun. Opintojen suunnittelussa auttavat mm. opetuksen vastuuhenkilöt ja linjakohtaiset neuvonta-assistentit, joihin kannattaa aina ottaa yhteys epäselvissä tapauksissa. Opiskelijan tulee tehdä oma opiskelusuunnitelmansa ja seurata opintojensa edistymistä. Tavoitteena on saavuttaa tutkinto (LuK ja FM) suunnitellussa aikataulussa. Pääaineen ja linjan valinta Pääaine valitaan tyypillisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Pääainevalinnan edellytyksenä on koulutusohjelman perusopinnot (15 ov). Linjavalinta ajoittuu tyypillisesti kolmanteen opiskeluvuoteen. Linjalle pääsyn edellytyksenä on aiheeltaan soveltuva LuK-tutkielma ja noin 100 opintoviikkoa suunniteltuun tutkintoon soveltuvia opintoja. DIDA-linjan opettajankoulutuksessa suoritettavaan opetusharjoitteluun pääsyyn vaikuttaa ns. soveltuvuuskoe (katso opinto-oppaan alusta kohta "Valinta opettajalinjalle" ja "Opettajien kelpoisuusvaatimuksista"). Pääainevalinnan kautta käynnistetään LuK-tutkielmaprojekti ja linjavalinnan kautta erikoistyö- ja Pro gradu projektit. Syventävät opinnot suoritetaan TUCS-yhteisössä. Hyväksytyt pääaine- ja linjavalinnat kirjataan opintorekisteriin. 290

16 MUILLE KOULUTUSOHJELMILLE TARJOTTAVA OPETUS Tietokoneiden käytön alkeet Tietokoneiden käytön alkeet (3 ov) kurssi on tarkoitettu sivuaineopiskelijoille. Kurssi ei edellytä pohjatietoja eikä käyttökokemusta tietotekniikasta. Kurssi järjestettäneen sekä syys- että kevätlukukaudella. Näistä syksyn kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ja kevään kurssi ensisijaisesti muiden tiedekuntien opiskelijoille. Kurssiin sisältyy harjoituksia. Ohjelmointi I Kurssi järjestetään syksyisin ja se on tarkoitettu sekä pää- että sivuaineopiskelijoille. Kurssiin sisältyy pakolliset demonstraatiot ja harjoitustyö. Sivuainekokonaisuudet Opiskelijan tulee noudattaa joko tässä esitettyjä kokonaisuusvaatimuksia TAI opiskelijan pääaineen opinto-oppaassa esittämiä tietojenkäsittelytieteiden opintoja. Seuraavassa esitetään kaksi eri laajuista opintokokonaisuutta: perusopinnot (vähintään 15 ov) ja laajat sivuaineopinnot (vähintään 35 ov). Tietojenkäsittelytieteistä erityisen kiinnostunut opiskelija voi noudattaa myös pääaineopiskelijan vaatimusten mukaista rakennetta opinnoissaan, jos aikoo opiskella tietojenkäsittelyä vähintään 35 opintoviikkoa. DIDA-linjan aineopintojaksot soveltuvat erityisesti opettajiksi aikoville, joilla on etuoikeus kursseille osallistumiseen. Huom! Kyseisten opintojaksojen esitietoina vaaditaan ohjelmoinnin perusteiden tuntemus sekä Tietokone työvälineenä/tietokoneiden käytön alkeet. Perusopinnot (vähintään 15 ov): TKO_5555 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I...2 ov TKO_5097 Tietojärjestelmät ja työ...2 ov TKO_5096 Tietojärjestelmän mallintaminen I...2 ov TKO_5359 Tietokoneiden käytön alkeet...3 ov TKO_5439 Ohjelmointi I...4 ov Yllä lueteltujen kurssien lisäksi sivuaineopiskelija voi valita tarvittavan määrän TKO:n perus- ja aineopintojaksoja esitietovaatimukset huomioiden. Seuraavia opintojaksoja suositellaan: TKO_5565 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen II...3 ov TKO_5100 Tietojärjestelmän mallintaminen II...2 ov Opiskelijan oman oppiaineen tuottamaa tietojenkäsittelyn opetusta sopimuksen mukaan enintään...2 ov TKO_5509 Tietorakenteet ja algoritmit...4 ov TKO_5505 Tietokannat...4 ov TKO_8922 Tietojenkäsittely ja yhteiskunta...2 ov Lisäksi perusopintoihin voidaan lukea ylimääräinen harjoitustyöprojekti (tai oman oppiaineen vastaava työ). 291

17 Laajat sivuaineopinnot (vähintään 35 ov): Pakollisten perusopintojaksojen (15 ov) lisäksi sivuaineopiskelijan kannattaa valita laajan sivuaineen opintojaksot joko TKT- tai TJT-pääaineesta, kurssien esitiedot huomioiden. Huom! Em. sivuainekokonaisuuksiin voi oppiaineilla olla omia vaatimuksiaan (esim. Matematiikan opettajan linja), jotka opiskelijan täytyy ottaa huomioon sivuainekokonaisuutta suorittaessaan. OPINTOJEN SUORITTAMINEN Sivuaineopiskeluoikeuden saaminen tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta Matematiikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan, fysiikan ja kemian opiskelijat voivat osallistua kaikille tietojenkäsittelytieteiden opintojaksoille, ellei kurssin osallistujamäärää ole rajoitettu. Samoin sellaisille TKO:n opintojaksoille, jotka kuuluvat omaan koulutusohjelmaan eli ovat erikseen opinto-oppaassa oman koulutusohjelman kohdalla nimeltä mainittuja, voi osallistua hakematta sivuaineopiskeluoikeutta. Muiden tietojenkäsittelytieteitä sivuaineena opiskelemaan aikovien on haettava sivuaineopiskelijaksi Informaatioteknologian laitoksen toimistosta (DataCity, Lemminkäisenkatu 14, A-porras, 5. kerros) saatavaa lomaketta käyttäen. Sivuaineopiskelijoille tarkoitetut opintokokonaisuudet on lueteltu tiedekunnan opinto-oppaassa Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmaa koskevan osan kohdassa Muille koulutusohjelmille erikseen tuotettava opetus. Opintojaksojen opetusmuodoista riippuen voidaan osanottajamääriä joutua joillakin opintojaksoilla rajaamaan. Sivuaineopiskelijan onkin syytä seurata oppiaineen ilmoitustaululla DataCityssä ja osoitteessa opetusta koskevia tiedotuksia. Ohjeita opiskelua varten Erittäin hyödyllisiä ohjeita opiskeluun saa erityisesti neuvonta-assistenteilta, opettajatutorilta, opiskelijatutoreilta, ainejärjestö Asteriskilta ja laitoksen www-sivuilta (www.it.utu.fi) muun henkilökunnan lisäksi. Tentit Tentti-ilmoittautuminen suoritetaan tenttijärjestelmän kautta Informaatioteknologian latioksen www-sivulla (www.it.utu.fi). Tenttimistä koskevat rajoitukset (mm. kolme tenttiyritystä/kurssi) ja muut tenttijärjestelyjä koskevat yleiset ohjeet löytyvät myös laitoksen www-sivulta. Ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittaudutaan Informaatioteknologian laitoksen www-sivulla (www.it.utu.fi) olevan kurssi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Joihinkin kurssien harjoituksiin ilmoittaudutaan ilmoitustaululla oleviin listoihin. Neuvonta Opinto-ohjausta tarjotaan runsaasti, mutta silti on tärkeää että opiskelija itse on aktiivinen opintojensa suunnittelussa ja ottaa tarvittaessa yhteyden oppiaineen henkilökuntaan. 292

18 Opettajatutor ohjaa opiskelijoita opintojen alussa, käytännössä linjavalintaan saakka. Linjavalinnan jälkeen opintoneuvontaa antavat linjakohtaiset neuvonta-assistentit mm. tutkintoon kelpaavista opintojaksoista, opintojaksojen korvaavuuksista ja sivuaineopinnoista. Opintojen muihin asioihin liittyvissä kysymyksissä, kuten kokonaisuusmerkinnöissä, voi kääntyä laitoskanslian ja muun hallintohenkilökunnan puoleen. Neuvontaa antavien henkilöiden työnjako ja vastaanottoajat ilmoitetaan laitoksen wwwsivuilla osoitteessa Työharjoittelu Tutkintoon voidaan sisällyttää enintää 2 opintoviikon laajuinen työharjoittelu. Tämä ei koske DIDA-linjan opettajankoulutusta, missä tutkintoon kuuluu opettajan pedagogiset opinnot sisältäen opetusharjoittelun. Neljän viikon työharjoittelu vastaa yhtä opintoviikkoa. Opiskelija huolehtii itse harjoittelupaikan hankkimisesta. OPINTOJAKSOJEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Opintojaksot on jaoteltu perus-, aine- ja syventäviin opintoihin, joiden sisällä opintojaksot esitetään aakkosjärjestyksessä esitietoineen. Esitiedot ovat suosituksia, jotka auttavat uuden asian omaksumisessa. Erityisesti kursseilla joissa on ryhmätöitä on tärkeää että kaikilla on esitiedot hallussa. Muille koulutusohjelmille tuotetut tietojenkäsittelytieteiden opintojaksot on esitelty viimeisenä. Tietojenkäsittelytieteiden sivuaineiden opintojaksot on kuvattu opinto-oppaassa kyseisen sivuaineen kohdalla. Luentojen ja demonstraatioiden tuntimäärät ovat ohjeellisia. Perusopinnot TKO_5565 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssi johdattaa algoritmiikan peruskäsitteisiin: algoritminen ongelmanratkaisu, modulaarisuus, rekursio ja iteraatio, tietoabstraktiot ja niiden perustoteutustavat. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet olioperustaisen ohjelmointiajattelun omaksumiseen. Kurssilla ei opetella tietokoneen käyttöä. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Opintomoniste: Johdatus tietojenkäsittelyyn, Turun yliopisto, Brookshear: Computer Science - An Overview, 5th. ed., Addison Wesley, Goldschlager, Lister: Computer Science - A Modern Introduction, Prentice-Hall, Schneider, Gersting:An Invitation to Computer Science, Java-version, Brooks/Cole, Suoritustavat: Luennot ja demonstraatiot, loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan syyslukukausittain. Kurssista vastaa: Jussi Salmi TKO_5566 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen II (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssi on jatkoa kurssille Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I. Kurssilla tarkastellaan melko yksityiskohtaisesti tietojenkäsittelyn matemaattisia ja fysikaalisia perusteita sekä annetaan yleiskuva tietojenkäsittelytieteen osa-alueista. Tavoitteena on, että opiskelija vakuuttautuu siitä, että tietokone on mahdollista rakentaa, mutta ymmärtää myös sen kykyjen rajat. Kurssin sisältö: tietokoneen rakenne ja toiminta transistoreista konekieleen; kääntäjät, käyttö- ja tiedostojärjestelmä sekä tietokoneverkot; 293

19 laskettavuus, kompleksisuus ja oikeellisuus; epädeterminismi, rinnakkaisuus ja vapaajärjesteisyys. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Opintomoniste: Johdatus tietojenkäsittelyyn, Turun yliopisto, Brookshear: Computer Science - An Overview, 5th. ed., Addison Wesley, Goldschlager, Lister: Computer Science - A Modern Introduction, Prentice-Hall, Schneider, Gersting:An Invitation to Computer Science, Java-version, Brooks/Cole, Suoritustavat: Luennot ja demonstraatiot loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan keväisin siten, että se muodostaa kokonaisuuden yhdessä kurssin I osan ja kurssin Ohjelmointi I kanssa. Kurssista vastaa: Jussi Salmi TKO_5439 Ohjelmointi I (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla tutustutaan olio-ohjelmoinnin perusteisiin. Ideana on algoritmien ja tietorakenteiden konkretisointi olio-ohjelmien (Java) metodeiksi ja luokiksi. Kurssin tavoitteena on tutustua laaja-alaisesti olio-ohjelmointikielen käsitteisiin ja konstruktioihin sekä oppia tekemään yksinkertaisia sovelluksia. Kurssit Ohjelmointi II, Programming III ja Ohjelmointiprojektit I ja II täydentävät peruskurssia ja antavat laajemman kuvan ohjelmistotuotantotyöstä. Esitiedot: Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen I. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Luentomoniste (Ville Leppänen: Ohjelmointi I, 2000). Arto Wikla: Ohjelmoinnin perusteet Java-kielellä, OtaDATA Mika Vesterholm, Jorma Kyppö: Java-ohjelmointi, John Lewis, William Loftus: JAVA Software Solutions, Foundations of Program Design, Addison-Wesley, 3. painos, Suoritustavat: Luennot (44 h), demonstraatiot (16 h), kahdesta osiosta koostuva harjoitustyö, loppukuulustelu. Kurssi järjestetään syyslukukausittain (sama kurssi sekä pää- että sivuaineopiskelijoille). Kurssista vastaa: Ville Leppänen TKO_5096 Tietojärjestelmän mallintaminen I (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on selvittää mitä tietojärjestelmät ovat ja miten niitä kehitetään. Kurssilla paneudutaan tietojärjestelmien mallintamiseen, suunnittelun ja toteutuksen apuvälineenä. Käytännössä tämä tarkoittaa tutustumista rakenteisiin ja tietokeskeisiin kehittämismenetelmiin, erityisesti tietovuokaaviohin ja ER-malliin. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Opintomoniste Suoritustavat: Luennot, demonstraatiot, ja loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan syyslukukausittain. Kurssista vastaa: Erkki Innola TKO_5097 Tietojärjestelmät ja työ (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytään tietojärjestelmiin yrityksen tai muun organisaation toiminnan kokonaisuudessa. Tavoitteena on saada kuva siitä, miten tietotekniikka ja työ nivoutuvat yhteen ja myös miten tietotekniikan muutokset ja työn muutokset kytkeytyvät toisiinsa. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm.: Tietojärjestelmät osana työkäytäntöjä ja -prosesseja. Tietojärjestelmien epäonnistuminen ja sen seuraukset työssä. Tietojärjestelmän tarvekartoitus ja vaatimusten määrittely. Tietojärjestelmän hankinta. Tietojärjestelmän käyttöönotto. Tietojärjestelmän käyttö ja sen tukeminen. Tietotekniikan käyttöön liittyvän muutoksen ymmärtäminen ja hallinta. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Opetusmoniste. 294

20 Suoritustavat: Luennot 28 tuntia ja tentti. Kurssi luennoidaan syksyisin. Kurssista vastaa: Eija Karsten TKO_5098 Tietokone työvälineenä (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla luodaan kattava katsaus tietotekniikan perusteisiin yliopisto-opiskelun näkökulmasta. Tietokoneiden, ohjelmistojen ja tietoverkkojen peruskäsitteet, mahdollisuudet ja rajoitukset käsitellään käytännönläheisesti harjoitellen. Kurssilla perehdytään Windows- ja Unix-ympäristöihin ja annetaan valmiuksia vaativampiin tietokoneavusteisten tehtävien suorittamiseen, jossa tehokkuus ja laatu ovat keskeisiä. Lisäksi kartoitetaan myös opiskelijoiden henkilökohtaista tietotekniikkaosaamista opetuksen tavoitteiden selkeyttämiseksi. Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Luentomoniste. Suoritustavat: Luennot (luennot + demo-paketit n. 12 kertaa = 24 h), käyttökoe ja haastattelut. Kurssi järjestetään syyslukukauden alussa. Kurssista vastaa: Sanna Numerla-Toivonen Aineopinnot TKO_5086 Asiakas-palvelin sovellukset ja käyttöliittymät (4 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tarkoituksena on oppia tekemään hajautettuja asiakaspalvelin sovelluksia, joilla on graafinen käyttöliittymä. Kurssilla perehdytään ohjelmoinnin moderneihin rajapintoihin, jotka on liitetty ohjelmointikieliin kirjastojen avulla. Tarkastelu tehdään Java-kielen avulla ja tarkasteltavia asioita ovat mm. käyttöliittymien tekeminen AWT:llä ja Swingillä, tapahtumaohjattu ohjelmointi, säikeet ja niihin liittyvä samanaikaisuuden problematiikka, asiakas-palvelin sovellusten tekeminen RMI:llä ja sokettien avulla, servletit (WWW-palvelin sovelmat) ja verkkotietokantojen käyttö. Esitiedot: Ohjelmointi I (kokonaan suoritettu) ja Ohjelmointi II Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus: Luentomoniste (Ville Leppänen: Asiakas-palvelin sovellukset ja käyttöliittymät, 2002); H. Deitel & P. Deitel: Advanced Java 2 Platform, How to Program, 2002; B. Eckel: Thinking in Java, 3. painos, Muu kirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä. Suoritustavat: Luennot (42h), laajahko harjoitustyö, loppukuulustelu. Kurssi luennoidaan kevätlukukausittain, noin joka toinen vuosi. Kurssista vastaa: Ville Leppänen TKO_5107 Bioinformatiikan ohjelmointikurssi (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on oppia tuottamaan bioinformatiikassa tarvittavia sovelluksia, jotka käyttävät hyväkseen sekvenssi- ja rakennetietokantoja, sekä muita, jo olemassa olevia sovelluksia ja palveluja. Keskeisellä sijalla on bioinformatiikan soveltamiseen paljon käytetty Perl-ohjelmointikieli ja bioperl-luokkakirjasto. Kurssilla tutustutaan myös Python- ja EMBOSS ohjelmointiin. Kirjallisuus: Luentomoniste; Tisdall, James: Beginning Perl for Bioinformatics, O Reilly Suoritustavat: Luennot, demot, loppukuulustelu ja harjoitustyö. Kurssista vastaa: Pentti Riikonen TKO_5700 Bioinformatiikan tilastolliset menetelmät (2 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla perehdytään biologisten jonojen tilastollisessa analyysissä käytettäviin tilastollisiin malleihin, kuten esimerkiksi Markovin ketjuihin ja Markovin 295

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE TIETOJENKÄSITTELYTIEDE Tietojenkäsittelytieteen laitos Exactum (Kumpulan kampus) PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 02941 911 (vaihde), ohivalinta 02941... http://www.cs.helsinki.fi/

Lisätiedot

TKO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TKO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Tietojenkäsittelytieteen pääaine Tietojärjestelmätieteen pääaine Filosofian maisterin tutkinto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille

Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille 1 / 10 Tutkintovaatimukset suoraan DI-vaiheeseen valituille Tutkintovaatimukset määräytyvät suoraan DI-vaiheeseen valituilla opiskelijoilla pääsääntöisesti samoin kuin muillakin DI-tutkintoa suorittavilla

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä.

Menetelmätieteiden opintokokonaisuudessa on kaikissa tapauksissa oltava vähintään 10 op matematiikkaa ja vähintään 10 op tilastotiedettä. Tutkintovaatimukset LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP) 584111 PERUSOPINNOT (25 OP) 582102 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 4 op 581325 Ohjelmoinnin perusteet, 5 op 582103 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan

Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan Computing Curricula 2001 -raportin vertailu kolmeen suomalaiseen koulutusohjelmaan CC1991:n ja CC2001:n vertailu Tutkintovaatimukset (degree requirements) Kahden ensimmäisen vuoden opinnot Ohjelmistotekniikan

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.

TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE. TIETOTEKNIIKKA 2012-2013 Koodi Vanha opintojakso op ov Vastuuhenkilö LV 2011-2012 vastaavat opinnot tai korvaava suoritustapa TTE.344 Agenttipohjainen tietojenkäsittely 3 Ei voi suorittaa, tilalle jokin

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatioverkostojen 2011-2012. Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatioverkostojen opinto-oppaasta 2011-2012 Opintoneuvoja Pekka Siika-aho 24.11.2011 (päivitys mm. Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori

TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA. Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori TUTKINTORAKENNE ja TUTKINTOVAATIMUKSET AHOT ja KAIKENLAISTA MUUTA MERKILLISTÄ HARJOITTELU JA OPETUSOHJELMA Reija Satokangas FT, yliopistonlehtori 1 TUTKINTOJEN KOOSTAMINEN HUK (KAAVIOT MANUAALISSA) (SUORITUSAIKA

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

6.5.2 Kognitiotieteen koulutus

6.5.2 Kognitiotieteen koulutus 6.5.2 Kognitiotieteen koulutus www.helsinki.fi/kognitiotiede/opiskelu/index.htm Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala joka tutkii organismien ja artefaktien älykkään käyttäytymisen taustamekanismeja,

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op)

Tutkintovaatimukset. 1. Pääaineopinnot. 2. Sivuaineopinnot (50 op) Tutkintovaatimukset Näiden tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat lukuvuonna 2007 2008 opintonsa aloittaneet opiskelijat sekä uuteen tutkintojärjestelmään lukuvuoden 2006 2007 jälkeen siirtyneet opiskelijat.

Lisätiedot

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus

Opintosuunnitelma. Suunta: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset Pääaine: Tietoliikenneohjelmistot Sivuaine: Yritysturvallisuus Opintosuunnitelma Janne Paalijärvi Koulutusohjelma ja vuosikurssi: T II Opiskelijanumero: 57375S Sähköpostiosoite: jpaalija cc hut fi Opinto-opas: 2003-2004 Kirjastonkäyttöharjoitus suoritettu: 27.09.2004

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori

Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Laaja-alainen, opiskelijalähtöinen ja projektiperusteinen opetussuunnitelma, case Monitori Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Seminaariesitelmä Timo Turunen ja Matti Welin Monitori koulutusalarajat ylittävä

Lisätiedot

HOPS (2) INFO. Kevät 2014 Reija Satokangas

HOPS (2) INFO. Kevät 2014 Reija Satokangas HOPS (2) INFO Kevät 2014 Reija Satokangas Ainakin näistä aiheista on juttua: Ensi lukuvuoden opetus Toisen ja kolmannen vuoden opintojen rytmittäminen Kesäopinnot ja KELA Miten saada kansis =taloustiede

Lisätiedot

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE Matematiikan ja tilastotieteen laitos PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Puhelinnumero 1911 (vaihde), ohivalinta 191... Kotisivu: www.mathstat.helsinki.fi

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA Tietojenkäsittelytieteen yleinen linja Tietojärjestelmätieteen yleinen linja Bioinformatiikan linja Didaktisen tietotekniikan linja Digitaalisen median linja

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin.

Kukin kurssi voi sisältyä vain yhteen alemman tai ylemmän perustutkinnon moduuliin. Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma Johanna Bovellán/6.3.2009 LPM-listojen (tfm:n lista kn 24.2., tdk 10.3.) perusteella tehdyt muutokset moduuleihin on merkitty viivaamalla yli vanhat

Lisätiedot

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA 1 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Lokakuu 2015 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 9 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 3 000 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJANKOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA

MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJANKOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA LUMAT 3(6), 2015 MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJANKOULUTUS HELSINGIN YLIOPISTOSSA Terhi Hautala & Juha Oikkonen Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto Tiivistelmä Kirjoituksessa kuvaillaan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Oppiaine-esittely 15.11.2013 Simo Juvaste Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Tietojenkäsittelytiede? Tietotekniikka Informaatioteknologia Informaatiotekniikka Tietojenkäsittely ICT jne Painotukset

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma. Tietojenkäsittelytieteiden laitos Department of Information Processing Science Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma Tietojenkäsittelytieteet Laskennallinen data-analyysi Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008 2009

OPINTO-OPAS 2008 2009 OPINTO-OPAS 2008 2009 Hoitotieteen tieteenalaohjelma Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma Terveyshallintotieteen tieteenalaohjelma Radiografian tieteenalaohjelma Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN LAITOS. Psykologian koulutus

PSYKOLOGIAN LAITOS. Psykologian koulutus PSYKOLOGIAN LAITOS Psykologian koulutus Psykologian koulutuksen opetussivut: http://www.helsinki.fi/psykologia/opiskelu/yleistietoa.htm 1.8.2005 voimaan tulevat tutkintovaatimukset Psykologian kandinaatin

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA

MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA MAANTIETEEN KOULUTUSOHJELMA Maantieteen tutkimusalan linja Maantieteen opettajan linja Maantieteen tutkimuskohteena on luonnon ja yhteiskunnan alueellinen järjestelmä. Tutkiessaan ihmisen toimintaa ja

Lisätiedot

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Tätä kaikkea voit opiskella Nykykielten laitos tarjoaa opetusta kaikkiaan 23 kielessä sekä kieliteknologian

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015

Ohjelmointi II. Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset. Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 Ohjelmointi II Erkki Pesonen Luennot ja harjoitukset Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos 2015 1 Johdantoa kurssilla opiskeluun: oppimistavoitteet. 1. Tiedän mitä asioita kurssilla opiskellaan

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta

Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta 7 Opintojen suunnittelu ja opintoneuvonta Yliopisto julkaisee yleisoppaan, jokaista tiedekuntaa varten oman opinto-oppaan sekä kieliopintoja varten on erillisen

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto

OPINTO-OPAS. Tampereen yliopisto (päärakennus, Kalevantie 4) 33014 Tampereen yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPINTO-OPAS 2003 2004 2004 2005 Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kasvatustieteiden tieteenalaohjelma Lastentarhanopettajan koulutus Luokanopettajan koulutus

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat, TKO_2014 Johdatus kurssiin Ville Leppänen HSMT, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2009 p.1/15 HSMT (Java-kielellä) Aineopintotasoinen kurssi, 5op. Luennot:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 1 OPINTO-OPAS 2005-2006 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Turun yliopisto 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimitus: Tiina Mäkynen Taitto: Helena Juusela Kansi: Mari Mero ISSN 058-4682 Painopaikka:

Lisätiedot

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE

MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE MATEMATIIKKA JA TILASTOTIEDE Matematiikan ja tilastotieteen laitos PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b) 00014 Helsingin yliopisto Kotisivu: www.mathstat.helsinki.fi Johtaja: prof. Mats Gyllenberg, huone

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki 4.11.2010

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot