TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys."

Transkriptio

1 Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä on ratkaiseva. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä tulee lukea Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) johdantona, ja harkitessaan sijoittamista Arvopapereihin ( Securities ) sijoittajien tulee tutustua koko Ohjelmaesitteeseen ja siihen viittaamalla sisällytettyihin asiakirjoihin. Liikkeeseenlaskijaa ei voida katsoa vastuulliseksi tämän Tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, ellei Tiivistelmä tai sen käännös ole harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriitainen, kun sitä luetaan yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa. Jos jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltion ( ETA-valtio ) tuomioistuimessa nostetaan tähän Ohjelmaesitteeseen sisältyvien tietojen johdosta kanne, kantaja voidaan velvoittaa ennen oikeudenkäynnin vireilletuloa korvaamaan Ohjelmaesitteen kääntämisestä aiheutuvat kulut sen ETAvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Liikkeeseenlaskija: The Royal Bank of Scotland plc ( Liikkeeseenlaskija tai RBS ). Liikkeeseenlaskija on Skotlannissa perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka rekisterinumero on SCO90312 ja joka on perustettu Skotlannin lain mukaisesti Liikkeeseenlaskija (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Liikkeeseenlaskijakonserni ) on The Royal Bank of Scotland Group plc:n ( RBSG ) kokonaan omistama tytäryhtiö (RBSG yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti konsolidoituna Konserni ). RBSG on suuren kansainvälisen pankki- ja rahoituspalvelukonsernin holding-yhtiö. Konsernin pääkonttori sijaitsee Edinburghissa, ja Konserni toimii Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti tärkeimpien tytäryhtiöidensä, Liikkeeseenlaskijan ja National Westminster Bank Plc:n ( NatWest ), kautta. Liikkeeseenlaskija ja NatWest ovat kumpikin merkittäviä Yhdistyneen kuningaskunnan clearingpankkeja. Konsernin yhdysvaltalainen tytäryhtiö Citizens Financial Group, Inc. on suuri liikepankkiorganisaatio.

2 Konsernilla on maailmanlaajuisesti laaja ja monipuolinen asiakaskunta, ja se tarjoaa monenlaisia tuotteita ja palveluita yksityis- ja liikeasiakkaille sekä suurille yritys- ja instituutioasiakkaille. Konsernin taseen loppusumma oli miljardia Englannin puntaa ja oma pääoma 75 miljardia Englannin puntaa. Konsernin vakavaraisuussuhteet olivat seuraavat: vakavaraisuussuhde ( total capital ratio ) 13,8 prosenttia, Core Tier 1 -ydinpääoman vakavaraisuussuhde ( Core Tier 1 capital ratio ) 10,6 prosenttia ja Tier 1 -pääoman vakavaraisuussuhde ( Tier 1 capital ratio ) 13,0 prosenttia. Liikkeeseenlaskijakonsernin taseen loppusumma oli 1.432,8 miljardia Englannin puntaa ja oma pääoma 61,7 miljardia Englannin puntaa. Liikkeeseenlaskijakonsernin vakavaraisuussuhteet olivat seuraavat: vakavaraisuussuhde ( total capital ratio ) 14,6 prosenttia, Core Tier 1 -ydinpääoman vakavaraisuussuhde ( Core Tier 1 capital ratio ) 9,2 prosenttia ja Tier 1 -pääoman vakavaraisuussuhde ( Tier 1 capital ratio ) 11,0 prosenttia. Vuonna 2007 RFS Holdings B.V. ( RFS Holdings ), jonka omistivat yhteisesti Konserni, Alankomaiden valtio (Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.:n seuraaja) ja Banco Santander, S.A. (yhteisesti Konsortiojäsenet ), sai päätökseen ABN AMRO Holding N.V.:n hankinnan. Alankomaiden valtion hankkimat ABN AMRO Holding N.V.:n liiketoiminnot eriytettiin oikeudellisesti vastikään perustettuun yhtiöön ABN AMRO Bank N.V.:hen, joka siirtyi ABN AMRO Group N.V.:lle, jonka omistaa Alankomaiden valtio. Oikeudellisen eriyttämisen seurauksena RBS Holdingsilla (aiemmin ABN AMRO Holding N.V.) on yksi toimiva tytäryhtiö, The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ), joka on täysin toimintakykyinen, Konserniin kuuluva pankki. Alankomaiden keskuspankki antaa RBS N.V.:lle 2

3 riippumattoman luottoluokituksen ja säätelee sen toimintaa. Tietyt RBS N.V.:n varat ovat edelleen Konsortiojäsenten yhteisomistuksessa. Riskitekijät: Liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskejä Tietyt tekijät saattavat vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää Arvopapereista johtuvat velvoitteensa. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat: Tosiasialliset kansainväliset taloudelliset tai rahoitusmarkkinoiden olosuhteet taikka mielikuva niistä sekä muut geopoliittiset riskit saattavat vaikuttaa haitallisesti Konsernin liiketoimintaan ja tulokseen. Konsernin kyky hoitaa velvoitteensa, kuten rahoitussitoumuksensa, riippuu Konsernin kyvystä hankkia likviditeettiä ja rahoitusta. Riippumaton pankkikomitea ( Independent Commission on Banking ) on julkistanut lopullisen raporttinsa kilpailusta ja mahdollisista rakenneuudistuksista Yhdistyneen kuningaskunnan pankkialalla. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ilmaissut, että se kannattaa suosituksia ja aikoo panna ne täytäntöön olennaisilta osin ehdotuksen mukaisina, millä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Konserniin. Konsernin kyky panna täytäntöön sen strategiasuunnitelma riippuu siitä, miten Konserni onnistuu keskittymään uudelleen ydinvahvuuksiinsa ja taseen keventämistä koskevaan ohjelmaansa. Hyväksytyn ehdotuksen mukaisesti huomattava osa RBS N.V.:n liiketoiminnoista siirretään RBS:lle, ja mikäli näiden siirtojen täytäntöönpano viivästyy (tai siirtoja ei panna täytäntöön), tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Konserniin. Valtiontukea koskevan uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanon johdosta Konserni altistuu useille riskeille, ja Konsernia koskee kielto maksaa 3

4 harkinnanvaraisia osinkoja tai korkoja olemassaoleville hybridi-instrumenteille (mukaan luettuna etuosakkeet, preference shares, ja B-osakkeet), mikä saattaa heikentää Konsernin kykyä hankkia uutta Tier 1 -pääomaa ( Tier 1 capital ). RBSG ja sen Yhdistyneen kuningaskunnan pankkitytäryhtiöt saatetaan kansallistaa kokonaisuudessaan tai ne saattavat joutua muiden Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2009 pankkilain ( Banking Act 2009 ) mukaisten purkamismenettelyjen kohteeksi, minkä johdosta mihin tahansa Arvopapereihin saatetaan kohdistaa erilaisia toimenpiteitä. Lainanottajan ja vastapuolen luottokelpoisuuden laskut ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen olennaisesti Konsernin taloudelliseen tulokseen, ja vallitseva taloudellinen tilanne ja markkinaolosuhteet sekä oikeudelliset ja sääntelyn muutokset saattavat aiheuttaa uusia laskuja. Heikon markkinatilanteen aiheuttamat omaisuuserien alentuneet arvostukset ovat vaikuttaneet ja saattavat myös tulevaisuudessa vaikuttaa olennaisesti Konsernin voittoon ja taloudelliseen asemaan. Konsernin hankkiman luottosuojan arvo tai tehokkuus riippuu kohde-etuutena olevien varojen arvosta sekä vakuutusyhtiöiden ja vastapuolten taloudellisesta asemasta. Muutokset koroissa, valuuttakursseissa, luottoriskin aiheuttamissa korkoeroissa, joukkolainojen, osakkeiden ja hyödykkeiden hinnoissa, basis-, volatiliteetti- ja korrelaatioriskeissä ja muissa markkinatekijöissä ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa merkittävästi Konsernin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Konsernin lainanottokustannukset, sen kyky hankkia 4

5 rahoitusta velkapääomamarkkinoilta ja sen likviditeetti riippuvat merkittävästi sen ja Yhdistyneen kuningaskunnan saamista luottoluokituksista. Se, ettei Konsernin pääomaa hallita tehokkaasti, tai vakavaraisuus- tai likviditeettivaatimusten muuttaminen saattavat vaikuttaa haitallisesti Konsernin liiketoiminnan tulokseen. Konserni on alttiina ja saattaa altistua oikeudenkäynneille ja sääntelyyn liittyville tarkastuksille, jotka saattavat vaikuttaa olennaisesti Konsernin liiketoimintaan. Tiettyjen käyvästä arvosta kirjattujen rahoitusvälineiden arvo määritetään käyttämällä taloudellisia malleja, joihin sisältyy olettamuksia, kannanottoja ja arvioita, jotka saattavat ajan mittaan muuttua tai osoittautua viime kädessä epätarkoiksi. Konserni toimii markkinoilla, joilla vallitsee voimakas kilpailu, ja tällä saattaa olla haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Konserni ei välttämättä onnistu houkuttelemaan tai pitämään palveluksessaan ylempää johtoa, johon saattavat kuulua hallituksen jäsenet, tai muita avaintyöntekijöitä, ja Konsernille saattaa aiheutua vahinkoja, mikäli se ei ylläpidä hyviä suhteita henkilöstöön. Kaikki Konsernin liiketoiminnot ovat huomattavan sääntelyn ja valvonnan kohteena. Merkittävät sääntelymuutokset, mukaan luettuna verolainsäädännön muutokset, saattavat vaikuttaa haitallisesti siihen, miten Konserni harjoittaa liiketoimintaansa, sekä sen liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Liikearvon ( goodwill ) heikentyminen saattaa vaikuttaa haitallisesti Konsernin tulokseen. Konserni saattaa joutua suorittamaan lisämaksuja eläkeohjelmiinsa, mikäli eläkerahaston varojen arvo ei riitä 5

6 kattamaan mahdollisia velvoitteita. Konsernin liiketoiminnalle ovat ominaisia operatiiviset riskit. HM Treasury (tai sen puolesta toimiva UKFI) saattaa kyetä käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa suhteessa Konserniin, ja mikä tahansa sen omistusosuuksien ehdotettu tarjoaminen tai myynti saattaa vaikuttaa Arvopaperien hintaan. Konsernin liiketoimintaan liittyy luonnostaan maineriski. Konserni vastaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa maissa maksujen suorittamisesta sellaisten pankkien ja muiden luvanvaraisten rahoitusalan palveluja tarjoavien yritysten korvausjärjestelmiin, jotka eivät kykene suoriutumaan velvoitteistaan asiakkaitaan kohtaan. Tiettyjen Konsernin kirjaamien laskennallisten verosaamisten perittävyys ja sääntelyyn perustuva pääomakohtelu riippuvat siitä, kykeneekö Konserni synnyttämään tulevaisuudessa riittävästi verotettavaa voittoa, sekä siitä, että verolainsäädäntöön, sääntelyvaatimuksiin tai tilinpäätösstandardeihin ei tehdä haitallisia muutoksia. Konsernin osallistuminen varallisuuserien takausohjelmaan on kallista eikä johda välttämättä odotettuihin etuihin, ja siihen liittyvien riskien toteutuminen saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Konsernin liiketoimintaan, pääomatilanteeseen, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Ohjelman ehtojen mukaiset laajamittaiset hallinnointi-, varainhoito- ja tiedonantovaatimukset saattavat vaikuttaa kielteisesti Konserniin ja varallisuuserien takausohjelmasta koituviin odotettuihin etuihin. Muutokset varallisuuserien takausohjelman, B-osakkeiden ja ehdollisten B-osakkeiden lakisääteisessä 6

7 pääomakohtelussa saattavat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Konserniin. RBS on tehnyt RBS N.V.:n kanssa luottojohdannais- ja rahoitusvakuussopimuksen, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti Liikkeeseenlaskijakonsernin tulokseen. Mikäli Konserni ei kykene antamaan ehdollisia B- osakkeita HM Treasurylle, tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Konsernin pääomatilanteeseen, likviditeettiin, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. Arvopapereihin liittyviä riskejä Liikkeeseen laskettuihin Arvopapereihin sijoittamiseen liittyy tiettyjä riskejä, kuten: Arvopaperit ovat joko korollisia tai korottomia todistuksia. Arvopaperit, jotka eivät ole pääomasuojattuja, saattavat johtaa siihen, että Arvopaperien haltija (kukin erikseen Haltija ja yhdessä Haltijat ) menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Arvopaperit, joissa maksetun koron määrä riippuu Kohde-etuuden arvonkehityksestä, saattavat johtaa siihen, että Haltija ei saa sijoitukselleen lainkaan säännöllistä tuottoa tai että tämä tuotto on vähäinen. Arvopaperit eivät välttämättä sovellu sijoituksena kaikille sijoittajille, ja kunkin sijoittamista harkitsevan tulee arvioida soveltuvuutta oman tilanteensa perusteella. Jotkin Arvopapereista ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä, ja sijoittamista harkitsevan ei tulisi sijoittaa tällaisiin Arvopapereihin, ellei hänellä ole asiaankuuluvaa asiantuntemusta. Arvopaperien arvoon vaikuttavat monet tekijät, joista monet ovat Liikkeeseenlaskijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisiin tekijöihin kuuluvat muutokset Kohde-etuuden arvossa, korkoriski suhteessa Kohdeetuuden ja/tai Arvopaperien noteerausvaluuttaan, Kohdeetuuden volatiliteetti, vaihtelut Arvopapereihin ja/tai 7

8 Kohde-etuuteen liittyvissä valuuttakursseissa tai valuuttojen arvossa, Arvopapereihin ja/tai Kohde-etuuteen liittyvien valuuttojen vaihdettavuutta koskevat rajoitukset, Arvopaperien ja/tai Kohde-etuuden arvoon tai selvitykseen vaikuttavat häiriöt ja Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus. Arvopapereilla ei välttämättä ole jälkimarkkinoita. Tämän johdosta Arvopaperien likviditeettiä tulisi pitää riskinä. Mikäli tällaisia jälkimarkkinoita ei kehity, Arvopapereita myyvä sijoittaja ei todennäköisesti pysty myymään Arvopapereitaan tai pysty myymään niitä hintaan, jonka antama tuotto vastaisi sellaisten vastaavien arvopaperien antamaa tuottoa, joille on kehittynyt jälkimarkkinat. Liikkeeseenlaskija saattaa osana liikkeeseenlaskua, markkinatakausta ja/tai kaupankäyntijärjestelyjä laskea liikkeeseen enemmän Arvopapereita kuin ne, jotka on tarkoitettu kolmansien osapuolten merkittäviksi tai ostettaviksi. Liikkeeseenlaskun koko ei näin ollen kerro markkinoiden syvyydestä tai likviditeetistä tai Arvopaperien kyseisten Sarjojen kysynnästä. Arvopaperit eivät välttämättä suojaa Kohde-etuutta täydellisesti, eikä Arvopapereita ole välttämättä mahdollista muuttaa rahaksi tasolla, joka suoraan vastaisi Kohde-etuuden hintaa. Liikkeeseenlaskijalla ja/tai sen tytäryhtiöillä on oikeus toteuttaa suhteessa Kohde-etuuteen järjestelyjä tai harjoittaa muuta toimintaa, joka saattaa vaikuttaa Kohdeetuuden ja/tai Arvopaperien markkinahintaan, likviditeettiin tai arvoon tavalla, josta saattaisi aiheutua haittaa Haltijoiden eduille. Valuuttavalvonta tai muut vastaavat rajoitukset saattavat vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan (mahdolliseen) suojauspositioon asianomaisen Kohde-etuuden kotivaltiossa. Tietyissä olosuhteissa, kuten suojausvastapuolen maksukyvyttömyyden tai asiaan (mahdollisesti) liittyvien suojausjärjestelyjen 8

9 täytäntöönpanokelvottomuuden tapauksessa sijoittaja saattaa menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Arvopaperit eivät anna sijoittajille mitään omistusoikeutta Kohde-etuuteen. Liikkeeseenlaskija voi päättää, ettei se pidä hallussaan Kohde-etuutta tai Kohde-etuuteen liittyviä johdannaissopimuksia. Laskenta-agentti ( Calculation Agent ) on Liikkeeseenlaskijan eikä Haltijoiden agentti. Laskentaagentilla on oikeus suorittaa tarkistuksia tiettyjen Kohdeetuuteen vaikuttavien yhtiöoikeudellisten tai muiden toimenpiteiden johdosta. Tällaisia tarkistuksia tehdessään Laskenta-agentilla on oikeus käyttää huomattavaa harkintavaltaa, ja se saattaa joutua eturistiriitojen kohteeksi. Arvopaperien ostajien ja myyjien maksettavaksi saattaa tulla veroja, ja verosäännökset ja niiden soveltaminen saattavat muuttua ajan mittaan. Mikäli Arvopapereille suoritettavista maksuista tehdään nyt tai tulevaisuudessa lakisääteisiä pidätyksiä tai vähennyksiä, Liikkeeseenlaskija, Pääagentti ( Principal Agent ) tai muut henkilöt eivät suorita Haltijoille mitään lisäsummia tällaisten pidätysten tai vähennysten johdosta. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää Arvopaperit ennenaikaisesti, mikäli Arvopapereille mahdollisesti suoritettavista nykyisistä tai tulevista maksuista kannettaisiin Yhdysvaltojen lähdevero. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää Arvopaperit ennenaikaisesti, mikäli se katsoo, että sen Arvopaperien mukaisten velvoitteiden suorittaminen tai sen (mahdollisten) suojausjärjestelyjen ylläpito on mistä tahansa syystä muuttunut kokonaan tai osittain laittomaksi tai epäkäytännölliseksi. Mikäli Arvopapereita säilytetään selvitysjärjestelmässä tai sen puolesta kokonaistodistuksina ( global form ) tai 9

10 paperittomassa muodossa, Liikkeeseenlaskijan ja sen mahdollisten Agenttien tulee kohdella Arvopaperien haltijaa tai asianomaista selvitysjärjestelmää kyseisten Arvopaperien ainoana haltijana. Haltijoiden tulee nojautua asianomaiseen selvitysjärjestelmään tällaisten Arvopapereille suoritettujen maksujen osalta. Mikäli sijoittaja käyttää hallintarekisteröintipalvelujen tarjoajaa tai pitää omistusoikeuksia Arvopapereihin selvitysjärjestelmän tileillä, tällainen sijoittaja saa Arvopapereihin liittyvät maksut ainoastaan kyseisten kolmansien osapuolten kanssa tekemiensä järjestelyjen perusteella ja altistuu kyseisten kolmansien osapuolten luotto- ja laiminlyöntiriskille. Sijoittajan sijoituksesta mihin tahansa Arvopapereihin saamaan kokonaistuottoon vaikuttaa sijoittajan mahdollisesti käyttämän hallintarekisteröintipalvelujen tarjoajan tai selvitysjärjestelmän veloittamien palkkioiden taso. Mitään vakuutusta ei voida antaa Englannin lakien tai hallintokäytäntöjen mahdollisten muutosten vaikutuksesta. Englannin laki saattaa poiketa olennaisesti sijoittamista harkitsevien kotivaltion vastaavasta laista. Arvopapereille annetut luottoluokitukset eivät välttämättä ilmennä kaikkien Arvopaperien arvoon mahdollisesti vaikuttavien riskien vaikutusta. Sijoituslait ja -määräykset taikka tiettyjen viranomaisten toteuttamat tarkastus- tai sääntelytoimenpiteet saattavat rajoittaa sijoittajien sijoitustoimintaa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ilman Haltijoiden suostumusta tehdä Arvopapereihin Haltijoiden etuihin mahdollisesti vaikuttavia muutoksia virheen tai epäselvyyden korjaamiseksi, Liikkeeseenlaskijan korvaamiseksi velallisena tai muulla sellaisella tavalla, josta ei aiheudu olennaista haittaa Haltijoiden eduille. 10

11 Pääagentti ( Principal Agent ): Laskenta-agentti ( Calculation Agent ): Välittäjä ( Dealer ) Noteeraus ja ottaminen kaupankäynnin kohteeksi: Kuvaus Arvopapereista: The Royal Bank of Scotland plc The Royal Bank of Scotland plc The Royal Bank of Scotland plc NYSE Euronextille tai mille tahansa muulle Arvopaperien Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ) määritellylle pörssille tai markkinapaikalle tehdään hakemus Arvopaperien ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi ja niiden noteeraamiseksi Euronext Amsterdamissa tai missä tahansa muussa Arvopaperien Lopullisissa Ehdoissa määritellyssä pörssissä tai markkinapaikassa siihen saakka, kunnes on kulunut 12 kuukautta tämän Ohjelmaesitteen päivämäärästä. Liikkeeseenlaskija voi laskea liikkeeseen myös noteeraamattomia Arvopapereita. Tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti voidaan laskea liikkeeseen useita erilaisia todistuksia ( Notes ). Näihin todistuksiin sovellettavat ehdot ( Ehdot, Conditions ) esitetään kaikkiin todistuksiin sovellettavissa Yleisissä Ehdoissa ( General Conditions ), kunkintyyppiseen liikkeeseen laskettavaan todistukseen sovellettavissa Tuotekohtaisissa Ehdoissa ( Product Conditions ), (mahdollisissa) sovellettavissa Lisäehdoissa ( Additional Conditions ) ja kuhunkin liikkeeseen laskettavaan Sarjaan ( Series ) sovellettavissa Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). Todistukset ovat joko korollisia tai korottomia sijoitusinstrumentteja, jotka eräpäivänään tai aiemmin päättyessään oikeuttavat joko käteissummaan, joka saattaa olla sama tai eri kuin asianomaisen todistuksen nimellisarvo vähennettynä tietyillä kuluilla ( Käteissumma, Cash Amount ), tai vaihtokelpoisten todistusten ( Exchangeable Notes ) tapauksessa oikeuttavat Haltijan vaihtamaan todistuksensa sen ehdoista riippuen määrättyyn osuuteen (jäljempänä määritellystä) Kohde-etuudesta tai Kohde-etuuden arvon perusteella määräytyvään käteissummaan ( Muuntosumma, Conversion Amount ). Maksettavan koron ja/tai Käteissumman ja/tai Muuntosumman määrä joko 11

12 riippuu tai ei riipu kohde-etuutena olevan viitekoron, osakkeen, indeksin (sisältää indeksin tapauksessa indeksin ja sen osatekijät) tai korin (kukin Kohde-etuus, Underlying, ja yhdessä Kohde-etuudet, Underlyings ) kehityksestä kussakin tapauksessa asianomaisen todistuksen ehtojen mukaisesti. Tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettavien todistusten tyypit on kuvattu jäljempänä. Range Accrual -todistukset ( Range Accrual Notes ): Ladder Notes -todistukset ( Ladder Notes ) Target Coupon -todistukset ( Target Coupon Notes ): Range Accrual -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korollisia arvopapereita. Range Accrual -todistukset lunastetaan prosenttiosuuteen niiden nimellisarvosta. Range Accrual -todistukselle maksettava korko riippuu yhden tai useamman kohde-etuutena olevan viitekoron kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Korko kertyy tyypillisesti kultakin sellaiselta asianomaiselta korkokauden päivältä, jolloin Kohdeetuus kehittyy Lopullisissa Ehdoissa määritellyllä tavalla, mutta ei muilta päiviltä. Range Accrual -todistukselle voidaan maksaa korkoa myös ennalta määrätyn koron mukaan tietyiltä Lopullisissa Ehdoissa määritellyiltä korkokausilta. Ladder-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korollisia arvopapereita, jotka Liikkeeseenlaskija voi päättää tiettyinä päivinä. Ladder-todistukset lunastetaan prosenttiosuuteen niiden nimellisarvosta. Ladder-todistukselle maksettava korko riippuu kohde-etuutena olevan viitekoron kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Korkoa maksetaan tyypillisesti kultakin korkokaudelta joko ennalta määrätyn koron mukaan tai ennalta määrätyn koron ja asianomaiselle korkokaudelle yksilöidyn vaihtuvan koron erotuksen mukaan asianomaiselle korkokaudelle määritelty vähimmäismäärä huomioon ottaen Lopullisissa Ehdoissa määritellyllä tavalla. Target Coupon -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korollisia arvopapereita. Target Coupon -todistukset lunastetaan prosenttiosuuteen niiden nimellisarvosta. Target Coupon -todistukselle maksettava korko riippuu yhden tai useamman kohde-etuutena olevan osakkeen kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Target Coupon -todistuksille määritellään 12

13 tyypillisesti tavoitekorko, jonka saavuttaminen ennen erääntymistä saattaa johtaa arvopaperien ennenaikaiseen päättymiseen. Joissakin tapauksissa arvopapereille saatetaan maksaa myös lisäkorkoa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Rate-todistukset ( Rate Notes ) Zero Coupon -todistukset ( Zero Coupon Notes ) Currency Exchange -todistukset ( Currency Exchange Notes ): Yield Discovery -todistukset ( Yield Discovery Notes ): Certificate-todistukset ( Certificate Rate-todistukset ovat joko korollisia tai korottomia käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka lunastetaan nimellisarvoonsa tai määrättyyn prosenttiosuuteen nimellisarvosta. Ratetodistukselle maksettava korko voi riippua yhden tai useamman kohde-etuutena olevan viitekoron kehityksestä ja/tai se voi määräytyä kiinteän koron tai korkojen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Zero Coupon -todistukset ovat käteisellä tilitettäviä arvopapereita, jotka lasketaan liikkeeseen prosenttiosuutena niiden nimellisarvosta ja jotka eivät ole korkoa tuottavia. Currency Exchange -todistukset ovat joko korollisia tai korottomia käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka lunastetaan (i) nimellisarvoonsa tai määrättyyn prosenttiosuuteen nimellisarvosta tai (ii) arvoon, joka vastaa prosenttiosuutta Kohde-etuudesta Lopullisissa Ehdoissa määritellyn mukaisesti. Currency Exchange -todistukselle maksettava korko riippuu yhden tai useamman kohdeetuusvaluutan kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Yield Discovery -todistukset ovat korollisia, käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma on suojattu. Yield Discovery -todistukset lunastetaan nimellisarvoonsa. Yield Discovery -todistukselle maksettava korko riippuu kohdeetuutena olevan osakekorin kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Näin määräytyvä enimmäiskorko on saatettu rajoittaa Lopullisissa Ehdoissa määrättyyn tasoon. Yield Discovery -todistukselle voidaan maksaa korkoa myös ennalta määrätyn koron mukaan tietyiltä Lopullisissa Ehdoissa määritellyiltä korkokausilta. Näiden korkokausien korko ei voi olla edellisen vuoden korkoa alhaisempi. Certificate-todistukset ovat joko korollisia tai korottomia käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma on tai ei ole 13

14 Notes ): suojattu. Certificate-todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään todistuksen nimellisarvoa (mikäli todistus on pääomasuojattu) lisättynä tuotolla (joka voi olla nolla), joka lasketaan yhden tai useamman kohde-etuutena olevan sertifikaatin kehityksen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Index-todistukset ( Index Notes ): Inflation Index -todistukset ( Inflation Index Notes ): Callable Index -todistukset ( Callable Index Notes ): Autocallable-todistukset ( Autocallable Notes ) Index-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Indextodistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta todistuksen nimellisarvosta, mutta se voi olla kyseistä osuutta suurempi, ja Kohde-etuuden kehityksestä riippuen enimmäistuottoa saatetaan rajoittaa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Inflation Index -todistukset ovat kiinteätuottoisia arvopapereita, jotka jäljittelevät inflaatioindeksiä. Inflation Index -todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma voi vastata määrättyä prosenttiosuutta todistuksen nimellisarvosta, mutta se voi riippua inflaatioindeksin arvonkehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Callable Index -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korottomia arvopapereita. Todistuksesta maksettava Käteissumma riippuu Lopullisissa Ehdoissa määritellyn kohde-etuutena olevan indeksin kehityksestä. Jos Liikkeeseenlaskija todistuksen voimassaoloaikana katsoo, että ennenaikainen lunastustapahtuma ( Early Redemption Event ) on ilmennyt, todistus voidaan lunastaa Lopullisten Ehtojen mukaisesti määritetystä arvosta. Jos ennenaikaista lunastustapahtumaa ei ole eräpäivään mennessä ilmennyt, todistuksista maksettava Käteissumma riippuu Kohde-etuuden kehityksestä eräpäivänä, ja se voi olla todistuksen nimellisarvoa pienempi. Autocallable-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä tai fyysisesti toimitettavia (mikäli Lopullisissa Ehdoissa näin 14

15 määrätään) arvopapereita, jotka ovat tai eivät ole pääomasuojattuja ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Todistuksesta maksettava Käteissumma ja todistuksen eräpäivä riippuvat Lopullisissa Ehdoissa määritellyn Kohdeetuuden kehityksestä. Jos Kohde-etuus tiettyinä päivinä todistuksen voimassaoloaikana kehittyy tietyllä tavalla ( Ennenaikainen Päättymistapahtuma, Early Termination Event ), todistus lunastetaan nimellisarvoonsa, johon on lisätty Lopullisissa Ehdoissa täsmennetty lisäsumma. Jos Ennenaikaista Päättymistapahtumaa ( Early Termination Event ) ei ole eräpäivään mennessä ilmennyt, todistuksesta maksettava Käteissumma riippuu Kohdeetuuden kehityksestä eräpäivänä, ja se voi olla todistuksen nimellisarvoa pienempi. Share-todistukset ( Share Notes ): Exchangeable-todistukset ( Exchangeable Notes ): Multi-Asset Basket Linked -todistukset ( Multi-Asset Basket Linked Notes ): Share-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli Share-todistukselle maksetaan korkoa, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Share-todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta sen nimellisarvosta, sen enimmäistuottoa voidaan rajoittaa ja/tai se voi riippua Kohde-etuuden kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Exchangeable-todistukset ovat joko käteisenä tilitettäviä tai fyysisesti toimitettavia arvopapereita, jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli Exchangeable-todistukselle maksetaan korkoa, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Exchangeable-todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta sen nimellisarvosta, sen enimmäistuottoa voidaan rajoittaa ja/tai se voi riippua Kohde-etuuden kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Fyysisesti toimitettavan Exchangeable-todistuksen tapauksessa toimitettava osakemäärä määräytyy kohdeetuutena olevan osakkeen kehityksen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Multi-Asset Basket Linked -todistukset ovat käteisenä 15

16 tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Todistuksesta eräpäivänä maksettava käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta todistuksen Nimellisarvosta, mutta se voi olla kyseistä osuutta suurempi, ja Kohde-etuuden kehityksestä riippuen enimmäistuottoa saatetaan rajoittaa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Fund Linked -todistukset ( Fund Linked Notes ): Basket Related Capital Protected -todistukset ( Basket Related Capital Protected Notes ) Fund Linked -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Basket Related Capital Protected -todistukset antavat sijoittajille mahdollisuuden osallistua kyseiseen Sarjaan ( Series ) liittyvistä eri komponenteista koostuvan yhden tai useamman korin kehitykseen. (Tällaisena komponenttina voi Lopullisten Ehtojen mukaisesti olla esimerkiksi indeksi, kiinteistöindeksi, hyödyke tai joukkovelkakirjaindeksi.) Sen lisäksi, että pääoma on suojattu, sijoittajalla voi Lopullisten Ehtojen mukaisesti olla oikeus lisämäärään yhden tai useamman eri komponenteista koostuvan korin kehityksestä riippuen. Jos Lopullisissa Ehdoissa näin määrätään (ja edellytysten täyttyessä), Välikäteisselvitysmäärä ( Interim Cash Settlement Amount ) tai Korkomäärä ( Interest Amount ) (kumpikin Lopullisissa Ehdoissa määritellyn mukaisesti) maksetaan tapauksen mukaan joko Välikäteisselvitysmäärän Maksupäivänä ( Interim Cash Settlement Amount Payment Date ) tai kunakin Koronmaksupäivänä ( Interest Payment Date ). Commodity-todistukset Notes ): ( Commodity Commodity-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Commoditytodistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma lasketaan yhden tai useamman kohde-etuutena olevan hyödykkeen kehityksen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. 16

17 Index- ja Inflation Index -todistukset ( Index and Inflation Index Notes ): Indikatiivinen Liikkeeseenlaskuhinta ( Indicative Issue Price ): Voimassaoloaika: Korko: Yleiset ehdot ( General Conditions ): Index- ja Inflation Index -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka lunastetaan nimellisarvoonsa tai tiettyyn prosenttiosuuteen nimellisarvosta ja jotka voivat olla korollisia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään soveltuvissa Lopullisissa Ehdoissa; määrä saattaa riippua sekä indeksin että todistuksiin liittyvän inflaatioindeksin arvonkehityksestä. Arvopaperit lasketaan liikkeeseen niiden nimellisarvoa tai nimellisarvon prosenttiosuutta vastaavaan hintaan. Arvopapereilla on Lopullisissa Ehdoissa yksilöity kiinteä eräpäivä, mutta ne voivat päättyä ennenaikaisesti, jos Kohdeetuuden taso ylittää Lopullisissa Ehdoissa määrätyn tason tai jos Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää Arvopaperit. Arvopaperit voivat tuottaa korkoa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Seuraavassa esitetään tiivistelmä tietyistä kaikkiin tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettaviin Arvopapereihin sovellettavien Yleisten Ehtojen ( General Conditions ) keskeisistä määräyksistä. Arvopaperien asema: Arvopaperit ovat Liikkeeseenlaskijan vakuudettomia ja etuoikeudettomia velvoitteita, jotka ovat samanarvoisia keskenään sekä tuottavat samat oikeudet kaikkien nykyisten ja tulevien vakuudettomien ja etuoikeudettomien Liikkeeseenlaskijan velvoitteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä Liikkeeseenlaskijan velvoitteita, joilla on etuoikeus lain pakottavien säännösten nojalla. Ennenaikainen päättyminen ( Early Termination ): Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää mitkä tahansa Arvopaperit, jos se yksinomaisen harkintansa mukaisesti katsoo, että tuotteiden mukaisten velvoitteiden täyttäminen on tullut osittain tai kokonaan lainvastaiseksi sen johdosta, että Liikkeeseenlaskija on vilpittömässä mielessä noudattanut mitä tahansa soveltuvaa lainsäädäntöä. Tällaisessa tilanteessa Liikkeeseenlaskija maksaa (mainitusta lainvastaisuudesta huolimatta) lain sallimissa rajoissa kullekin Haltijalle kustakin 17

18 tämän hallitsemasta Arvopaperista määrän, joka Liikkeeseenlaskijan laskelmien mukaan vastaa Arvopaperin käypää arvoa välittömästi ennen kyseistä päättymistä ja josta vähennetään kustannukset, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut mahdollisten Arvopaperiin liittyvien suojausjärjestelyjen ( hedging arrangements ) purkamisesta. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää mitkä tahansa Arvopaperit, jos se yksinomaisen harkintansa mukaisesti katsoo, että Arvopapereille suoritetut maksut riippuvat osittain tai kokonaan, suoraan tai välillisesti yhdysvaltalaisen yhteisön maksamasta osingosta taikka määräytyvät sen perusteella ja että näistä maksuista kannetaan nyt tai tulevaisuudessa Yhdysvaltojen lähdevero. Tällaisessa tilanteessa Liikkeeseenlaskija maksaa lain sallimissa rajoissa kullekin Haltijalle kustakin tämän hallitsemasta Arvopaperista määrän, joka Liikkeeseenlaskijan laskelmien mukaan vastaa Arvopaperin käypää arvoa välittömästi ennen kyseistä päättymistä ja josta vähennetään kustannukset, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut mahdollisten Arvopaperiin liittyvien suojausjärjestelyjen ( hedging arrangements ) purkamisesta ja vaaditun Yhdysvaltojen lähdeveron maksamisesta. Suojaushäiriö ( Hedging Disruption ): Suojaushäiriötapahtuman ( Hedging Disruption Event ) (määritelty Yleisten Ehtojen, General Conditions, kohdassa 5) ilmetessä Liikkeeseenlaskija harkintansa mukaan (i) päättää Arvopaperit ja maksaa kullekin Haltijalle tämän kustakin hallitsemasta Arvopaperista määrän, joka Liikkeeseenlaskijan laskelmien mukaan vastaa Arvopaperin käypää arvoa välittömästi ennen kyseistä päättymistä ja josta vähennetään kustannukset, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut mahdollisten suojausjärjestelyjen purkamisesta tai (ii) korjaa asianomaista viitevarallisuutta vilpittömässä mielessä Yleisten Ehtojen kohdan 5(c) mukaisesti tai (iii) tekee Ehtoihin ( Conditions ) minkä tahansa muun tarkoituksenmukaiseksi katsomansa korjauksen säilyttääkseen Arvopaperien teoreettisen arvon asianomaisen Suojaushäiriötapahtuman 18

19 edellyttämän korjauksen jälkeen. Liikkeeseenlaskija voi tehdä korjauksia minkä tahansa sellaisen tapahtuman jälkeen, joka todennäköisesti vaikuttaa olennaisen haitallisesti Liikkeeseenlaskijan suojauspositioon, ottaen huomioon Yleisten Ehtojen kohdassa 5(d) asetetut ehdot. Sijaantulo: Verotus: Maksuhäiriötapahtumat ( Events of Default ): Liikkeeseenlaskija voi milloin tahansa ilman Haltijoiden suostumusta vaihtaa sijaansa Arvopapereiden Liikkeeseenlaskijaksi minkä tahansa yhteisön ottaen huomioon Yleisten Ehtojen ( General Conditions ) kohdassa 8 asetetut ehdot. Tietyissä tapauksissa saatetaan edellyttää sijaantulon toteuttamista Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ) määriteltyjen selvitysjärjestelmien sääntöjen mukaisesti. Haltija (eikä Liikkeeseenlaskija) vastaa kaikista hallitsemiensa Arvopapereiden omistamiseen ja/tai luovutukseen, niihin liittyviin maksuihin tai toimituksiin liittyvistä veroista ja maksuista ja/tai maksaa ne. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta pidättää tai vähentää mistä tahansa Haltijalle maksettavaksi tulevista summista mikä tahansa summa tällaisen veron, maksun, pidätyksen tai vastaavan tilittämiseksi tai maksamiseksi. Arvopaperien ehdot kattavat seuraavat maksuhäiriötapahtumat: (a) minkä tahansa Arvopaperien erääntyneen pääoman tai koron maksun laiminlyönti, joka jatkuu määritellyn ajan; (b) Liikkeeseenlaskijan minkä tahansa muun Arvopaperien mukaisen velvoitteen laiminlyönti tai noudattamatta jättäminen, joka jatkuu määritellyn ajan; ja (c) Liikkeeseenlaskijan purkamiseen liittyvät tapahtumat. Tuotekohtaiset ehdot ( Product Conditions ): Arvopaperien muoto: Seuraavassa esitetään tiivistelmä tietyistä tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettaviin Arvopapereihin sovellettavien Tuotekohtaisten Ehtojen ( Product Conditions ) keskeisistä määräyksistä. Paperittomina liikkeeseen laskettuja Arvopapereita lukuun ottamatta Arvopaperit lasketaan liikkeeseen haltijamuotoisina kokonaistodistuksina ( global bearer form ). Mikäli SIX SIS 19

20 Ltd on määritelty Selvitysagentiksi ( Clearing Agent ), Arvopaperit muunnetaan niiden liikkeeseenlaskun jälkeen välittäjän hallinnassa oleviksi arvopapereiksi ( intermediated securities ) Sveitsin liittovaltion välittäjän hallinnassa olevia arvopapereita koskevan lain ( Swiss Federal Intermediated Securities Act ) 6 :n mukaisesti. Mikäli CREST (määritelty jäljempänä kohdassa Yleisiä tietoja Selvitysjärjestelmät ) ( General Information Clearing and Settlement Systems ) on määritelty soveltuvissa Lopullisissa Ehdoissa Selvitysagentiksi, Arvopaperit rekisteröidään mahdollisista tämän Ohjelmaesitteen sisältämistä vastakkaisista määräyksistä huolimatta paperittomassa ja todistuksettomassa muodossa oleviksi Arvopapereiksi. Arvopaperien selvitys: Markkinahäiriötapahtumat ( Market Disruption Events ): Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtumat ( Emerging Market Disruption Events ): Arvopaperit tilitetään käteisenä tai Exchangeable-todistusten tapauksessa joko käteisenä tai fyysisenä toimituksena Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Markkinahäiriötapahtuman ( Market Disruption Event ) ilmetessä Arvopapereihin liittyvä tilitys tai toimitus Haltijoille saattaa viivästyä, ja markkinahäiriö saattaa vaikuttaa tilitettävään käteishintaan tai toimitettavaan osakemäärään haitallisesti. Markkinahäiriötapahtumat määritellään kunkin Arvopaperin tyypin Tuotekohtaisten Ehtojen ( Product Conditions ) kohdassa 4, ja ne vaihtelevat Arvopaperin tyypin mukaan. Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtumat ( Emerging Market Disruption Events ) ilmentävät niitä huomattavia riskejä, joita kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy muihin maihin sijoittamiseen tavallisesti liittyvien riskien lisäksi. Sijoittamista harkitsevien tulisi ottaa huomioon, että kehittyvien markkinoiden arvopaperimarkkinat ovat yleensä huomattavasti pienempiä ja että ne ovat ajoittain olleet volatiilimpia ja epälikvidimpiä kuin suuret arvopaperimarkkinat kehittyneemmissä maissa. Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtuman ilmetessä tilitys tai toimitus 20

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

Tiivistelmä. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam)

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) TIIVISTELMÄ, päivätty 10.10.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 22.6.2012 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Ohjelmaesitteen (Base Prospectus) tiivistelmä on sen johdanto. Ohjelman alla liikkeeseen

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1

SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 27.9.2012 SAMPO-KONSERNIN AVAINHENKILÖIDEN PITKÄAIKAINEN KANNUSTIN- JÄRJESTELMÄ 2011:1 Ehdot Suomenkielinen käännös englanninkielisestä alkuperäistekstistä 1. Sampo-konsernin pitkäaikainen kannustinjärjestelmä

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0189/101. Tarkistus. Pervenche Berès, Hugues Bayet S&D-ryhmän puolesta 1.6.2016 A8-0189/101 101 Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) (7 a) Immateriaalioikeuksiin, patentteihin ja tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä verojärjestelyjä käytetään laajalti koko unionissa. Monet

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 21 April 2009 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON OP-PRIVATE KORKOKÄYRÄ I/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 Listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot.

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT NORDEA BANK AB:N (PUBL) OSAKETALLETUSTODISTUSTEN YLEISET EHDOT 1. Yleistä Nordea Bank AB (publ) (jäljempänä Yhtiö ) on nimennyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n (jäljempänä Liikkeeseenlaskija ) Yhtiön osaketalletustodistuksen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 400.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia ostowarrantteja, joiden kohde-etuutena on BRENT BLEND CRUDE OIL futuuri Päättymispäivänä automaattisesti

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 1 maaliskuuta 2013 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 28. maaliskuuta 2012 voimaan

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin

Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin www.handelsbanken.fi/sertifikaatit KUPONKISERTIFIKAATTI SUOMI Uusi tapa sijoittaa suomalaisiin osakkeisiin VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 9 HELMIKUUTA 2010 MARKKINATILANNE Globaalin talouden elpyminen jatkuu.

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 12 joulukuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

OmaTuottoTalletus 1 / 2016

OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus 1 / 2016 OmaTuottoTalletus on kolmen vuoden määräaikainen talletus. Siinä yhdistyvät tilin turvallisuus ja osakkeiden tuottomahdollisuus. Olemme lähellä ja läsnä. 1 OmaTuottoTalletus

Lisätiedot

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti. Liikkeeseenlaskusta saatujen tulojen käyttö

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti. Liikkeeseenlaskusta saatujen tulojen käyttö OHJELMAN YHTEENVETO Tämä yhteenveto tulee lukea johdantona ohjelmaan (Programme), joka on kuvailtu varsinaisessa tarjousesitteessä (Base Prospectus). Mahdolliset päätökset sijoittaa ETC-arvopapereihin

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK A/S DDBO 2020: GLOBAALIT OSAKKEET Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012, 13.2.2013 ja 7.5.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as at 13 September 2012 Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot