TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys."

Transkriptio

1 Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä on ratkaiseva. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä tulee lukea Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) johdantona, ja harkitessaan sijoittamista Arvopapereihin ( Securities ) sijoittajien tulee tutustua koko Ohjelmaesitteeseen ja siihen viittaamalla sisällytettyihin asiakirjoihin. Liikkeeseenlaskijaa ei voida katsoa vastuulliseksi tämän Tiivistelmän tai sen käännöksen perusteella, ellei Tiivistelmä tai sen käännös ole harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriitainen, kun sitä luetaan yhdessä Ohjelmaesitteen muiden osien kanssa. Jos jossakin Euroopan talousalueen jäsenvaltion ( ETA-valtio ) tuomioistuimessa nostetaan tähän Ohjelmaesitteeseen sisältyvien tietojen johdosta kanne, kantaja voidaan velvoittaa ennen oikeudenkäynnin vireilletuloa korvaamaan Ohjelmaesitteen kääntämisestä aiheutuvat kulut sen ETAvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Liikkeeseenlaskija: The Royal Bank of Scotland plc ( Liikkeeseenlaskija tai RBS ). Liikkeeseenlaskija on Skotlannissa perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka rekisterinumero on SCO90312 ja joka on perustettu Skotlannin lain mukaisesti Liikkeeseenlaskija (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Liikkeeseenlaskijakonserni ) on The Royal Bank of Scotland Group plc:n ( RBSG ) kokonaan omistama tytäryhtiö (RBSG yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti konsolidoituna Konserni ). RBSG on suuren kansainvälisen pankki- ja rahoituspalvelukonsernin holding-yhtiö. Konsernin pääkonttori sijaitsee Edinburghissa, ja Konserni toimii Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti tärkeimpien tytäryhtiöidensä, Liikkeeseenlaskijan ja National Westminster Bank Plc:n ( NatWest ), kautta. Liikkeeseenlaskija ja NatWest ovat kumpikin merkittäviä Yhdistyneen kuningaskunnan clearingpankkeja. Konsernin yhdysvaltalainen tytäryhtiö Citizens Financial Group, Inc. on suuri liikepankkiorganisaatio.

2 Konsernilla on maailmanlaajuisesti laaja ja monipuolinen asiakaskunta, ja se tarjoaa monenlaisia tuotteita ja palveluita yksityis- ja liikeasiakkaille sekä suurille yritys- ja instituutioasiakkaille. Konsernin taseen loppusumma oli miljardia Englannin puntaa ja oma pääoma 75 miljardia Englannin puntaa. Konsernin vakavaraisuussuhteet olivat seuraavat: vakavaraisuussuhde ( total capital ratio ) 13,8 prosenttia, Core Tier 1 -ydinpääoman vakavaraisuussuhde ( Core Tier 1 capital ratio ) 10,6 prosenttia ja Tier 1 -pääoman vakavaraisuussuhde ( Tier 1 capital ratio ) 13,0 prosenttia. Liikkeeseenlaskijakonsernin taseen loppusumma oli 1.432,8 miljardia Englannin puntaa ja oma pääoma 61,7 miljardia Englannin puntaa. Liikkeeseenlaskijakonsernin vakavaraisuussuhteet olivat seuraavat: vakavaraisuussuhde ( total capital ratio ) 14,6 prosenttia, Core Tier 1 -ydinpääoman vakavaraisuussuhde ( Core Tier 1 capital ratio ) 9,2 prosenttia ja Tier 1 -pääoman vakavaraisuussuhde ( Tier 1 capital ratio ) 11,0 prosenttia. Vuonna 2007 RFS Holdings B.V. ( RFS Holdings ), jonka omistivat yhteisesti Konserni, Alankomaiden valtio (Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.:n seuraaja) ja Banco Santander, S.A. (yhteisesti Konsortiojäsenet ), sai päätökseen ABN AMRO Holding N.V.:n hankinnan. Alankomaiden valtion hankkimat ABN AMRO Holding N.V.:n liiketoiminnot eriytettiin oikeudellisesti vastikään perustettuun yhtiöön ABN AMRO Bank N.V.:hen, joka siirtyi ABN AMRO Group N.V.:lle, jonka omistaa Alankomaiden valtio. Oikeudellisen eriyttämisen seurauksena RBS Holdingsilla (aiemmin ABN AMRO Holding N.V.) on yksi toimiva tytäryhtiö, The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ), joka on täysin toimintakykyinen, Konserniin kuuluva pankki. Alankomaiden keskuspankki antaa RBS N.V.:lle 2

3 riippumattoman luottoluokituksen ja säätelee sen toimintaa. Tietyt RBS N.V.:n varat ovat edelleen Konsortiojäsenten yhteisomistuksessa. Riskitekijät: Liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskejä Tietyt tekijät saattavat vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää Arvopapereista johtuvat velvoitteensa. Tällaisia ovat muun muassa seuraavat: Tosiasialliset kansainväliset taloudelliset tai rahoitusmarkkinoiden olosuhteet taikka mielikuva niistä sekä muut geopoliittiset riskit saattavat vaikuttaa haitallisesti Konsernin liiketoimintaan ja tulokseen. Konsernin kyky hoitaa velvoitteensa, kuten rahoitussitoumuksensa, riippuu Konsernin kyvystä hankkia likviditeettiä ja rahoitusta. Riippumaton pankkikomitea ( Independent Commission on Banking ) on julkistanut lopullisen raporttinsa kilpailusta ja mahdollisista rakenneuudistuksista Yhdistyneen kuningaskunnan pankkialalla. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ilmaissut, että se kannattaa suosituksia ja aikoo panna ne täytäntöön olennaisilta osin ehdotuksen mukaisina, millä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Konserniin. Konsernin kyky panna täytäntöön sen strategiasuunnitelma riippuu siitä, miten Konserni onnistuu keskittymään uudelleen ydinvahvuuksiinsa ja taseen keventämistä koskevaan ohjelmaansa. Hyväksytyn ehdotuksen mukaisesti huomattava osa RBS N.V.:n liiketoiminnoista siirretään RBS:lle, ja mikäli näiden siirtojen täytäntöönpano viivästyy (tai siirtoja ei panna täytäntöön), tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Konserniin. Valtiontukea koskevan uudelleenjärjestelysuunnitelman täytäntöönpanon johdosta Konserni altistuu useille riskeille, ja Konsernia koskee kielto maksaa 3

4 harkinnanvaraisia osinkoja tai korkoja olemassaoleville hybridi-instrumenteille (mukaan luettuna etuosakkeet, preference shares, ja B-osakkeet), mikä saattaa heikentää Konsernin kykyä hankkia uutta Tier 1 -pääomaa ( Tier 1 capital ). RBSG ja sen Yhdistyneen kuningaskunnan pankkitytäryhtiöt saatetaan kansallistaa kokonaisuudessaan tai ne saattavat joutua muiden Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2009 pankkilain ( Banking Act 2009 ) mukaisten purkamismenettelyjen kohteeksi, minkä johdosta mihin tahansa Arvopapereihin saatetaan kohdistaa erilaisia toimenpiteitä. Lainanottajan ja vastapuolen luottokelpoisuuden laskut ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen olennaisesti Konsernin taloudelliseen tulokseen, ja vallitseva taloudellinen tilanne ja markkinaolosuhteet sekä oikeudelliset ja sääntelyn muutokset saattavat aiheuttaa uusia laskuja. Heikon markkinatilanteen aiheuttamat omaisuuserien alentuneet arvostukset ovat vaikuttaneet ja saattavat myös tulevaisuudessa vaikuttaa olennaisesti Konsernin voittoon ja taloudelliseen asemaan. Konsernin hankkiman luottosuojan arvo tai tehokkuus riippuu kohde-etuutena olevien varojen arvosta sekä vakuutusyhtiöiden ja vastapuolten taloudellisesta asemasta. Muutokset koroissa, valuuttakursseissa, luottoriskin aiheuttamissa korkoeroissa, joukkolainojen, osakkeiden ja hyödykkeiden hinnoissa, basis-, volatiliteetti- ja korrelaatioriskeissä ja muissa markkinatekijöissä ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat myös tulevaisuudessa merkittävästi Konsernin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Konsernin lainanottokustannukset, sen kyky hankkia 4

5 rahoitusta velkapääomamarkkinoilta ja sen likviditeetti riippuvat merkittävästi sen ja Yhdistyneen kuningaskunnan saamista luottoluokituksista. Se, ettei Konsernin pääomaa hallita tehokkaasti, tai vakavaraisuus- tai likviditeettivaatimusten muuttaminen saattavat vaikuttaa haitallisesti Konsernin liiketoiminnan tulokseen. Konserni on alttiina ja saattaa altistua oikeudenkäynneille ja sääntelyyn liittyville tarkastuksille, jotka saattavat vaikuttaa olennaisesti Konsernin liiketoimintaan. Tiettyjen käyvästä arvosta kirjattujen rahoitusvälineiden arvo määritetään käyttämällä taloudellisia malleja, joihin sisältyy olettamuksia, kannanottoja ja arvioita, jotka saattavat ajan mittaan muuttua tai osoittautua viime kädessä epätarkoiksi. Konserni toimii markkinoilla, joilla vallitsee voimakas kilpailu, ja tällä saattaa olla haitallinen vaikutus sen liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Konserni ei välttämättä onnistu houkuttelemaan tai pitämään palveluksessaan ylempää johtoa, johon saattavat kuulua hallituksen jäsenet, tai muita avaintyöntekijöitä, ja Konsernille saattaa aiheutua vahinkoja, mikäli se ei ylläpidä hyviä suhteita henkilöstöön. Kaikki Konsernin liiketoiminnot ovat huomattavan sääntelyn ja valvonnan kohteena. Merkittävät sääntelymuutokset, mukaan luettuna verolainsäädännön muutokset, saattavat vaikuttaa haitallisesti siihen, miten Konserni harjoittaa liiketoimintaansa, sekä sen liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Liikearvon ( goodwill ) heikentyminen saattaa vaikuttaa haitallisesti Konsernin tulokseen. Konserni saattaa joutua suorittamaan lisämaksuja eläkeohjelmiinsa, mikäli eläkerahaston varojen arvo ei riitä 5

6 kattamaan mahdollisia velvoitteita. Konsernin liiketoiminnalle ovat ominaisia operatiiviset riskit. HM Treasury (tai sen puolesta toimiva UKFI) saattaa kyetä käyttämään huomattavaa vaikutusvaltaa suhteessa Konserniin, ja mikä tahansa sen omistusosuuksien ehdotettu tarjoaminen tai myynti saattaa vaikuttaa Arvopaperien hintaan. Konsernin liiketoimintaan liittyy luonnostaan maineriski. Konserni vastaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa maissa maksujen suorittamisesta sellaisten pankkien ja muiden luvanvaraisten rahoitusalan palveluja tarjoavien yritysten korvausjärjestelmiin, jotka eivät kykene suoriutumaan velvoitteistaan asiakkaitaan kohtaan. Tiettyjen Konsernin kirjaamien laskennallisten verosaamisten perittävyys ja sääntelyyn perustuva pääomakohtelu riippuvat siitä, kykeneekö Konserni synnyttämään tulevaisuudessa riittävästi verotettavaa voittoa, sekä siitä, että verolainsäädäntöön, sääntelyvaatimuksiin tai tilinpäätösstandardeihin ei tehdä haitallisia muutoksia. Konsernin osallistuminen varallisuuserien takausohjelmaan on kallista eikä johda välttämättä odotettuihin etuihin, ja siihen liittyvien riskien toteutuminen saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Konsernin liiketoimintaan, pääomatilanteeseen, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Ohjelman ehtojen mukaiset laajamittaiset hallinnointi-, varainhoito- ja tiedonantovaatimukset saattavat vaikuttaa kielteisesti Konserniin ja varallisuuserien takausohjelmasta koituviin odotettuihin etuihin. Muutokset varallisuuserien takausohjelman, B-osakkeiden ja ehdollisten B-osakkeiden lakisääteisessä 6

7 pääomakohtelussa saattavat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Konserniin. RBS on tehnyt RBS N.V.:n kanssa luottojohdannais- ja rahoitusvakuussopimuksen, joka saattaa vaikuttaa haitallisesti Liikkeeseenlaskijakonsernin tulokseen. Mikäli Konserni ei kykene antamaan ehdollisia B- osakkeita HM Treasurylle, tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Konsernin pääomatilanteeseen, likviditeettiin, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. Arvopapereihin liittyviä riskejä Liikkeeseen laskettuihin Arvopapereihin sijoittamiseen liittyy tiettyjä riskejä, kuten: Arvopaperit ovat joko korollisia tai korottomia todistuksia. Arvopaperit, jotka eivät ole pääomasuojattuja, saattavat johtaa siihen, että Arvopaperien haltija (kukin erikseen Haltija ja yhdessä Haltijat ) menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Arvopaperit, joissa maksetun koron määrä riippuu Kohde-etuuden arvonkehityksestä, saattavat johtaa siihen, että Haltija ei saa sijoitukselleen lainkaan säännöllistä tuottoa tai että tämä tuotto on vähäinen. Arvopaperit eivät välttämättä sovellu sijoituksena kaikille sijoittajille, ja kunkin sijoittamista harkitsevan tulee arvioida soveltuvuutta oman tilanteensa perusteella. Jotkin Arvopapereista ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä, ja sijoittamista harkitsevan ei tulisi sijoittaa tällaisiin Arvopapereihin, ellei hänellä ole asiaankuuluvaa asiantuntemusta. Arvopaperien arvoon vaikuttavat monet tekijät, joista monet ovat Liikkeeseenlaskijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisiin tekijöihin kuuluvat muutokset Kohde-etuuden arvossa, korkoriski suhteessa Kohdeetuuden ja/tai Arvopaperien noteerausvaluuttaan, Kohdeetuuden volatiliteetti, vaihtelut Arvopapereihin ja/tai 7

8 Kohde-etuuteen liittyvissä valuuttakursseissa tai valuuttojen arvossa, Arvopapereihin ja/tai Kohde-etuuteen liittyvien valuuttojen vaihdettavuutta koskevat rajoitukset, Arvopaperien ja/tai Kohde-etuuden arvoon tai selvitykseen vaikuttavat häiriöt ja Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus. Arvopapereilla ei välttämättä ole jälkimarkkinoita. Tämän johdosta Arvopaperien likviditeettiä tulisi pitää riskinä. Mikäli tällaisia jälkimarkkinoita ei kehity, Arvopapereita myyvä sijoittaja ei todennäköisesti pysty myymään Arvopapereitaan tai pysty myymään niitä hintaan, jonka antama tuotto vastaisi sellaisten vastaavien arvopaperien antamaa tuottoa, joille on kehittynyt jälkimarkkinat. Liikkeeseenlaskija saattaa osana liikkeeseenlaskua, markkinatakausta ja/tai kaupankäyntijärjestelyjä laskea liikkeeseen enemmän Arvopapereita kuin ne, jotka on tarkoitettu kolmansien osapuolten merkittäviksi tai ostettaviksi. Liikkeeseenlaskun koko ei näin ollen kerro markkinoiden syvyydestä tai likviditeetistä tai Arvopaperien kyseisten Sarjojen kysynnästä. Arvopaperit eivät välttämättä suojaa Kohde-etuutta täydellisesti, eikä Arvopapereita ole välttämättä mahdollista muuttaa rahaksi tasolla, joka suoraan vastaisi Kohde-etuuden hintaa. Liikkeeseenlaskijalla ja/tai sen tytäryhtiöillä on oikeus toteuttaa suhteessa Kohde-etuuteen järjestelyjä tai harjoittaa muuta toimintaa, joka saattaa vaikuttaa Kohdeetuuden ja/tai Arvopaperien markkinahintaan, likviditeettiin tai arvoon tavalla, josta saattaisi aiheutua haittaa Haltijoiden eduille. Valuuttavalvonta tai muut vastaavat rajoitukset saattavat vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan (mahdolliseen) suojauspositioon asianomaisen Kohde-etuuden kotivaltiossa. Tietyissä olosuhteissa, kuten suojausvastapuolen maksukyvyttömyyden tai asiaan (mahdollisesti) liittyvien suojausjärjestelyjen 8

9 täytäntöönpanokelvottomuuden tapauksessa sijoittaja saattaa menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Arvopaperit eivät anna sijoittajille mitään omistusoikeutta Kohde-etuuteen. Liikkeeseenlaskija voi päättää, ettei se pidä hallussaan Kohde-etuutta tai Kohde-etuuteen liittyviä johdannaissopimuksia. Laskenta-agentti ( Calculation Agent ) on Liikkeeseenlaskijan eikä Haltijoiden agentti. Laskentaagentilla on oikeus suorittaa tarkistuksia tiettyjen Kohdeetuuteen vaikuttavien yhtiöoikeudellisten tai muiden toimenpiteiden johdosta. Tällaisia tarkistuksia tehdessään Laskenta-agentilla on oikeus käyttää huomattavaa harkintavaltaa, ja se saattaa joutua eturistiriitojen kohteeksi. Arvopaperien ostajien ja myyjien maksettavaksi saattaa tulla veroja, ja verosäännökset ja niiden soveltaminen saattavat muuttua ajan mittaan. Mikäli Arvopapereille suoritettavista maksuista tehdään nyt tai tulevaisuudessa lakisääteisiä pidätyksiä tai vähennyksiä, Liikkeeseenlaskija, Pääagentti ( Principal Agent ) tai muut henkilöt eivät suorita Haltijoille mitään lisäsummia tällaisten pidätysten tai vähennysten johdosta. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää Arvopaperit ennenaikaisesti, mikäli Arvopapereille mahdollisesti suoritettavista nykyisistä tai tulevista maksuista kannettaisiin Yhdysvaltojen lähdevero. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää Arvopaperit ennenaikaisesti, mikäli se katsoo, että sen Arvopaperien mukaisten velvoitteiden suorittaminen tai sen (mahdollisten) suojausjärjestelyjen ylläpito on mistä tahansa syystä muuttunut kokonaan tai osittain laittomaksi tai epäkäytännölliseksi. Mikäli Arvopapereita säilytetään selvitysjärjestelmässä tai sen puolesta kokonaistodistuksina ( global form ) tai 9

10 paperittomassa muodossa, Liikkeeseenlaskijan ja sen mahdollisten Agenttien tulee kohdella Arvopaperien haltijaa tai asianomaista selvitysjärjestelmää kyseisten Arvopaperien ainoana haltijana. Haltijoiden tulee nojautua asianomaiseen selvitysjärjestelmään tällaisten Arvopapereille suoritettujen maksujen osalta. Mikäli sijoittaja käyttää hallintarekisteröintipalvelujen tarjoajaa tai pitää omistusoikeuksia Arvopapereihin selvitysjärjestelmän tileillä, tällainen sijoittaja saa Arvopapereihin liittyvät maksut ainoastaan kyseisten kolmansien osapuolten kanssa tekemiensä järjestelyjen perusteella ja altistuu kyseisten kolmansien osapuolten luotto- ja laiminlyöntiriskille. Sijoittajan sijoituksesta mihin tahansa Arvopapereihin saamaan kokonaistuottoon vaikuttaa sijoittajan mahdollisesti käyttämän hallintarekisteröintipalvelujen tarjoajan tai selvitysjärjestelmän veloittamien palkkioiden taso. Mitään vakuutusta ei voida antaa Englannin lakien tai hallintokäytäntöjen mahdollisten muutosten vaikutuksesta. Englannin laki saattaa poiketa olennaisesti sijoittamista harkitsevien kotivaltion vastaavasta laista. Arvopapereille annetut luottoluokitukset eivät välttämättä ilmennä kaikkien Arvopaperien arvoon mahdollisesti vaikuttavien riskien vaikutusta. Sijoituslait ja -määräykset taikka tiettyjen viranomaisten toteuttamat tarkastus- tai sääntelytoimenpiteet saattavat rajoittaa sijoittajien sijoitustoimintaa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus ilman Haltijoiden suostumusta tehdä Arvopapereihin Haltijoiden etuihin mahdollisesti vaikuttavia muutoksia virheen tai epäselvyyden korjaamiseksi, Liikkeeseenlaskijan korvaamiseksi velallisena tai muulla sellaisella tavalla, josta ei aiheudu olennaista haittaa Haltijoiden eduille. 10

11 Pääagentti ( Principal Agent ): Laskenta-agentti ( Calculation Agent ): Välittäjä ( Dealer ) Noteeraus ja ottaminen kaupankäynnin kohteeksi: Kuvaus Arvopapereista: The Royal Bank of Scotland plc The Royal Bank of Scotland plc The Royal Bank of Scotland plc NYSE Euronextille tai mille tahansa muulle Arvopaperien Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ) määritellylle pörssille tai markkinapaikalle tehdään hakemus Arvopaperien ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi ja niiden noteeraamiseksi Euronext Amsterdamissa tai missä tahansa muussa Arvopaperien Lopullisissa Ehdoissa määritellyssä pörssissä tai markkinapaikassa siihen saakka, kunnes on kulunut 12 kuukautta tämän Ohjelmaesitteen päivämäärästä. Liikkeeseenlaskija voi laskea liikkeeseen myös noteeraamattomia Arvopapereita. Tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti voidaan laskea liikkeeseen useita erilaisia todistuksia ( Notes ). Näihin todistuksiin sovellettavat ehdot ( Ehdot, Conditions ) esitetään kaikkiin todistuksiin sovellettavissa Yleisissä Ehdoissa ( General Conditions ), kunkintyyppiseen liikkeeseen laskettavaan todistukseen sovellettavissa Tuotekohtaisissa Ehdoissa ( Product Conditions ), (mahdollisissa) sovellettavissa Lisäehdoissa ( Additional Conditions ) ja kuhunkin liikkeeseen laskettavaan Sarjaan ( Series ) sovellettavissa Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). Todistukset ovat joko korollisia tai korottomia sijoitusinstrumentteja, jotka eräpäivänään tai aiemmin päättyessään oikeuttavat joko käteissummaan, joka saattaa olla sama tai eri kuin asianomaisen todistuksen nimellisarvo vähennettynä tietyillä kuluilla ( Käteissumma, Cash Amount ), tai vaihtokelpoisten todistusten ( Exchangeable Notes ) tapauksessa oikeuttavat Haltijan vaihtamaan todistuksensa sen ehdoista riippuen määrättyyn osuuteen (jäljempänä määritellystä) Kohde-etuudesta tai Kohde-etuuden arvon perusteella määräytyvään käteissummaan ( Muuntosumma, Conversion Amount ). Maksettavan koron ja/tai Käteissumman ja/tai Muuntosumman määrä joko 11

12 riippuu tai ei riipu kohde-etuutena olevan viitekoron, osakkeen, indeksin (sisältää indeksin tapauksessa indeksin ja sen osatekijät) tai korin (kukin Kohde-etuus, Underlying, ja yhdessä Kohde-etuudet, Underlyings ) kehityksestä kussakin tapauksessa asianomaisen todistuksen ehtojen mukaisesti. Tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettavien todistusten tyypit on kuvattu jäljempänä. Range Accrual -todistukset ( Range Accrual Notes ): Ladder Notes -todistukset ( Ladder Notes ) Target Coupon -todistukset ( Target Coupon Notes ): Range Accrual -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korollisia arvopapereita. Range Accrual -todistukset lunastetaan prosenttiosuuteen niiden nimellisarvosta. Range Accrual -todistukselle maksettava korko riippuu yhden tai useamman kohde-etuutena olevan viitekoron kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Korko kertyy tyypillisesti kultakin sellaiselta asianomaiselta korkokauden päivältä, jolloin Kohdeetuus kehittyy Lopullisissa Ehdoissa määritellyllä tavalla, mutta ei muilta päiviltä. Range Accrual -todistukselle voidaan maksaa korkoa myös ennalta määrätyn koron mukaan tietyiltä Lopullisissa Ehdoissa määritellyiltä korkokausilta. Ladder-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korollisia arvopapereita, jotka Liikkeeseenlaskija voi päättää tiettyinä päivinä. Ladder-todistukset lunastetaan prosenttiosuuteen niiden nimellisarvosta. Ladder-todistukselle maksettava korko riippuu kohde-etuutena olevan viitekoron kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Korkoa maksetaan tyypillisesti kultakin korkokaudelta joko ennalta määrätyn koron mukaan tai ennalta määrätyn koron ja asianomaiselle korkokaudelle yksilöidyn vaihtuvan koron erotuksen mukaan asianomaiselle korkokaudelle määritelty vähimmäismäärä huomioon ottaen Lopullisissa Ehdoissa määritellyllä tavalla. Target Coupon -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korollisia arvopapereita. Target Coupon -todistukset lunastetaan prosenttiosuuteen niiden nimellisarvosta. Target Coupon -todistukselle maksettava korko riippuu yhden tai useamman kohde-etuutena olevan osakkeen kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Target Coupon -todistuksille määritellään 12

13 tyypillisesti tavoitekorko, jonka saavuttaminen ennen erääntymistä saattaa johtaa arvopaperien ennenaikaiseen päättymiseen. Joissakin tapauksissa arvopapereille saatetaan maksaa myös lisäkorkoa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Rate-todistukset ( Rate Notes ) Zero Coupon -todistukset ( Zero Coupon Notes ) Currency Exchange -todistukset ( Currency Exchange Notes ): Yield Discovery -todistukset ( Yield Discovery Notes ): Certificate-todistukset ( Certificate Rate-todistukset ovat joko korollisia tai korottomia käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka lunastetaan nimellisarvoonsa tai määrättyyn prosenttiosuuteen nimellisarvosta. Ratetodistukselle maksettava korko voi riippua yhden tai useamman kohde-etuutena olevan viitekoron kehityksestä ja/tai se voi määräytyä kiinteän koron tai korkojen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Zero Coupon -todistukset ovat käteisellä tilitettäviä arvopapereita, jotka lasketaan liikkeeseen prosenttiosuutena niiden nimellisarvosta ja jotka eivät ole korkoa tuottavia. Currency Exchange -todistukset ovat joko korollisia tai korottomia käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka lunastetaan (i) nimellisarvoonsa tai määrättyyn prosenttiosuuteen nimellisarvosta tai (ii) arvoon, joka vastaa prosenttiosuutta Kohde-etuudesta Lopullisissa Ehdoissa määritellyn mukaisesti. Currency Exchange -todistukselle maksettava korko riippuu yhden tai useamman kohdeetuusvaluutan kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Yield Discovery -todistukset ovat korollisia, käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma on suojattu. Yield Discovery -todistukset lunastetaan nimellisarvoonsa. Yield Discovery -todistukselle maksettava korko riippuu kohdeetuutena olevan osakekorin kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Näin määräytyvä enimmäiskorko on saatettu rajoittaa Lopullisissa Ehdoissa määrättyyn tasoon. Yield Discovery -todistukselle voidaan maksaa korkoa myös ennalta määrätyn koron mukaan tietyiltä Lopullisissa Ehdoissa määritellyiltä korkokausilta. Näiden korkokausien korko ei voi olla edellisen vuoden korkoa alhaisempi. Certificate-todistukset ovat joko korollisia tai korottomia käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma on tai ei ole 13

14 Notes ): suojattu. Certificate-todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään todistuksen nimellisarvoa (mikäli todistus on pääomasuojattu) lisättynä tuotolla (joka voi olla nolla), joka lasketaan yhden tai useamman kohde-etuutena olevan sertifikaatin kehityksen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Index-todistukset ( Index Notes ): Inflation Index -todistukset ( Inflation Index Notes ): Callable Index -todistukset ( Callable Index Notes ): Autocallable-todistukset ( Autocallable Notes ) Index-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Indextodistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta todistuksen nimellisarvosta, mutta se voi olla kyseistä osuutta suurempi, ja Kohde-etuuden kehityksestä riippuen enimmäistuottoa saatetaan rajoittaa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Inflation Index -todistukset ovat kiinteätuottoisia arvopapereita, jotka jäljittelevät inflaatioindeksiä. Inflation Index -todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma voi vastata määrättyä prosenttiosuutta todistuksen nimellisarvosta, mutta se voi riippua inflaatioindeksin arvonkehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Callable Index -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä korottomia arvopapereita. Todistuksesta maksettava Käteissumma riippuu Lopullisissa Ehdoissa määritellyn kohde-etuutena olevan indeksin kehityksestä. Jos Liikkeeseenlaskija todistuksen voimassaoloaikana katsoo, että ennenaikainen lunastustapahtuma ( Early Redemption Event ) on ilmennyt, todistus voidaan lunastaa Lopullisten Ehtojen mukaisesti määritetystä arvosta. Jos ennenaikaista lunastustapahtumaa ei ole eräpäivään mennessä ilmennyt, todistuksista maksettava Käteissumma riippuu Kohde-etuuden kehityksestä eräpäivänä, ja se voi olla todistuksen nimellisarvoa pienempi. Autocallable-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä tai fyysisesti toimitettavia (mikäli Lopullisissa Ehdoissa näin 14

15 määrätään) arvopapereita, jotka ovat tai eivät ole pääomasuojattuja ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Todistuksesta maksettava Käteissumma ja todistuksen eräpäivä riippuvat Lopullisissa Ehdoissa määritellyn Kohdeetuuden kehityksestä. Jos Kohde-etuus tiettyinä päivinä todistuksen voimassaoloaikana kehittyy tietyllä tavalla ( Ennenaikainen Päättymistapahtuma, Early Termination Event ), todistus lunastetaan nimellisarvoonsa, johon on lisätty Lopullisissa Ehdoissa täsmennetty lisäsumma. Jos Ennenaikaista Päättymistapahtumaa ( Early Termination Event ) ei ole eräpäivään mennessä ilmennyt, todistuksesta maksettava Käteissumma riippuu Kohdeetuuden kehityksestä eräpäivänä, ja se voi olla todistuksen nimellisarvoa pienempi. Share-todistukset ( Share Notes ): Exchangeable-todistukset ( Exchangeable Notes ): Multi-Asset Basket Linked -todistukset ( Multi-Asset Basket Linked Notes ): Share-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli Share-todistukselle maksetaan korkoa, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Share-todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta sen nimellisarvosta, sen enimmäistuottoa voidaan rajoittaa ja/tai se voi riippua Kohde-etuuden kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Exchangeable-todistukset ovat joko käteisenä tilitettäviä tai fyysisesti toimitettavia arvopapereita, jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli Exchangeable-todistukselle maksetaan korkoa, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Exchangeable-todistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta sen nimellisarvosta, sen enimmäistuottoa voidaan rajoittaa ja/tai se voi riippua Kohde-etuuden kehityksestä Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Fyysisesti toimitettavan Exchangeable-todistuksen tapauksessa toimitettava osakemäärä määräytyy kohdeetuutena olevan osakkeen kehityksen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Multi-Asset Basket Linked -todistukset ovat käteisenä 15

16 tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Todistuksesta eräpäivänä maksettava käteissumma vastaa vähintään määrättyä prosenttiosuutta todistuksen Nimellisarvosta, mutta se voi olla kyseistä osuutta suurempi, ja Kohde-etuuden kehityksestä riippuen enimmäistuottoa saatetaan rajoittaa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Fund Linked -todistukset ( Fund Linked Notes ): Basket Related Capital Protected -todistukset ( Basket Related Capital Protected Notes ) Fund Linked -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään Lopullisissa Ehdoissa. Basket Related Capital Protected -todistukset antavat sijoittajille mahdollisuuden osallistua kyseiseen Sarjaan ( Series ) liittyvistä eri komponenteista koostuvan yhden tai useamman korin kehitykseen. (Tällaisena komponenttina voi Lopullisten Ehtojen mukaisesti olla esimerkiksi indeksi, kiinteistöindeksi, hyödyke tai joukkovelkakirjaindeksi.) Sen lisäksi, että pääoma on suojattu, sijoittajalla voi Lopullisten Ehtojen mukaisesti olla oikeus lisämäärään yhden tai useamman eri komponenteista koostuvan korin kehityksestä riippuen. Jos Lopullisissa Ehdoissa näin määrätään (ja edellytysten täyttyessä), Välikäteisselvitysmäärä ( Interim Cash Settlement Amount ) tai Korkomäärä ( Interest Amount ) (kumpikin Lopullisissa Ehdoissa määritellyn mukaisesti) maksetaan tapauksen mukaan joko Välikäteisselvitysmäärän Maksupäivänä ( Interim Cash Settlement Amount Payment Date ) tai kunakin Koronmaksupäivänä ( Interest Payment Date ). Commodity-todistukset Notes ): ( Commodity Commodity-todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, joiden pääoma voi olla kokonaan tai osittain suojattu ja jotka voivat olla korkoa tuottavia. Commoditytodistuksesta eräpäivänä maksettava Käteissumma lasketaan yhden tai useamman kohde-etuutena olevan hyödykkeen kehityksen perusteella Lopullisten Ehtojen mukaisesti. 16

17 Index- ja Inflation Index -todistukset ( Index and Inflation Index Notes ): Indikatiivinen Liikkeeseenlaskuhinta ( Indicative Issue Price ): Voimassaoloaika: Korko: Yleiset ehdot ( General Conditions ): Index- ja Inflation Index -todistukset ovat käteisenä tilitettäviä arvopapereita, jotka lunastetaan nimellisarvoonsa tai tiettyyn prosenttiosuuteen nimellisarvosta ja jotka voivat olla korollisia. Mikäli korkoa maksetaan, sen määrä täsmennetään soveltuvissa Lopullisissa Ehdoissa; määrä saattaa riippua sekä indeksin että todistuksiin liittyvän inflaatioindeksin arvonkehityksestä. Arvopaperit lasketaan liikkeeseen niiden nimellisarvoa tai nimellisarvon prosenttiosuutta vastaavaan hintaan. Arvopapereilla on Lopullisissa Ehdoissa yksilöity kiinteä eräpäivä, mutta ne voivat päättyä ennenaikaisesti, jos Kohdeetuuden taso ylittää Lopullisissa Ehdoissa määrätyn tason tai jos Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää Arvopaperit. Arvopaperit voivat tuottaa korkoa Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Seuraavassa esitetään tiivistelmä tietyistä kaikkiin tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettaviin Arvopapereihin sovellettavien Yleisten Ehtojen ( General Conditions ) keskeisistä määräyksistä. Arvopaperien asema: Arvopaperit ovat Liikkeeseenlaskijan vakuudettomia ja etuoikeudettomia velvoitteita, jotka ovat samanarvoisia keskenään sekä tuottavat samat oikeudet kaikkien nykyisten ja tulevien vakuudettomien ja etuoikeudettomien Liikkeeseenlaskijan velvoitteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä Liikkeeseenlaskijan velvoitteita, joilla on etuoikeus lain pakottavien säännösten nojalla. Ennenaikainen päättyminen ( Early Termination ): Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää mitkä tahansa Arvopaperit, jos se yksinomaisen harkintansa mukaisesti katsoo, että tuotteiden mukaisten velvoitteiden täyttäminen on tullut osittain tai kokonaan lainvastaiseksi sen johdosta, että Liikkeeseenlaskija on vilpittömässä mielessä noudattanut mitä tahansa soveltuvaa lainsäädäntöä. Tällaisessa tilanteessa Liikkeeseenlaskija maksaa (mainitusta lainvastaisuudesta huolimatta) lain sallimissa rajoissa kullekin Haltijalle kustakin 17

18 tämän hallitsemasta Arvopaperista määrän, joka Liikkeeseenlaskijan laskelmien mukaan vastaa Arvopaperin käypää arvoa välittömästi ennen kyseistä päättymistä ja josta vähennetään kustannukset, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut mahdollisten Arvopaperiin liittyvien suojausjärjestelyjen ( hedging arrangements ) purkamisesta. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus päättää mitkä tahansa Arvopaperit, jos se yksinomaisen harkintansa mukaisesti katsoo, että Arvopapereille suoritetut maksut riippuvat osittain tai kokonaan, suoraan tai välillisesti yhdysvaltalaisen yhteisön maksamasta osingosta taikka määräytyvät sen perusteella ja että näistä maksuista kannetaan nyt tai tulevaisuudessa Yhdysvaltojen lähdevero. Tällaisessa tilanteessa Liikkeeseenlaskija maksaa lain sallimissa rajoissa kullekin Haltijalle kustakin tämän hallitsemasta Arvopaperista määrän, joka Liikkeeseenlaskijan laskelmien mukaan vastaa Arvopaperin käypää arvoa välittömästi ennen kyseistä päättymistä ja josta vähennetään kustannukset, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut mahdollisten Arvopaperiin liittyvien suojausjärjestelyjen ( hedging arrangements ) purkamisesta ja vaaditun Yhdysvaltojen lähdeveron maksamisesta. Suojaushäiriö ( Hedging Disruption ): Suojaushäiriötapahtuman ( Hedging Disruption Event ) (määritelty Yleisten Ehtojen, General Conditions, kohdassa 5) ilmetessä Liikkeeseenlaskija harkintansa mukaan (i) päättää Arvopaperit ja maksaa kullekin Haltijalle tämän kustakin hallitsemasta Arvopaperista määrän, joka Liikkeeseenlaskijan laskelmien mukaan vastaa Arvopaperin käypää arvoa välittömästi ennen kyseistä päättymistä ja josta vähennetään kustannukset, joita Liikkeeseenlaskijalle on aiheutunut mahdollisten suojausjärjestelyjen purkamisesta tai (ii) korjaa asianomaista viitevarallisuutta vilpittömässä mielessä Yleisten Ehtojen kohdan 5(c) mukaisesti tai (iii) tekee Ehtoihin ( Conditions ) minkä tahansa muun tarkoituksenmukaiseksi katsomansa korjauksen säilyttääkseen Arvopaperien teoreettisen arvon asianomaisen Suojaushäiriötapahtuman 18

19 edellyttämän korjauksen jälkeen. Liikkeeseenlaskija voi tehdä korjauksia minkä tahansa sellaisen tapahtuman jälkeen, joka todennäköisesti vaikuttaa olennaisen haitallisesti Liikkeeseenlaskijan suojauspositioon, ottaen huomioon Yleisten Ehtojen kohdassa 5(d) asetetut ehdot. Sijaantulo: Verotus: Maksuhäiriötapahtumat ( Events of Default ): Liikkeeseenlaskija voi milloin tahansa ilman Haltijoiden suostumusta vaihtaa sijaansa Arvopapereiden Liikkeeseenlaskijaksi minkä tahansa yhteisön ottaen huomioon Yleisten Ehtojen ( General Conditions ) kohdassa 8 asetetut ehdot. Tietyissä tapauksissa saatetaan edellyttää sijaantulon toteuttamista Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ) määriteltyjen selvitysjärjestelmien sääntöjen mukaisesti. Haltija (eikä Liikkeeseenlaskija) vastaa kaikista hallitsemiensa Arvopapereiden omistamiseen ja/tai luovutukseen, niihin liittyviin maksuihin tai toimituksiin liittyvistä veroista ja maksuista ja/tai maksaa ne. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta pidättää tai vähentää mistä tahansa Haltijalle maksettavaksi tulevista summista mikä tahansa summa tällaisen veron, maksun, pidätyksen tai vastaavan tilittämiseksi tai maksamiseksi. Arvopaperien ehdot kattavat seuraavat maksuhäiriötapahtumat: (a) minkä tahansa Arvopaperien erääntyneen pääoman tai koron maksun laiminlyönti, joka jatkuu määritellyn ajan; (b) Liikkeeseenlaskijan minkä tahansa muun Arvopaperien mukaisen velvoitteen laiminlyönti tai noudattamatta jättäminen, joka jatkuu määritellyn ajan; ja (c) Liikkeeseenlaskijan purkamiseen liittyvät tapahtumat. Tuotekohtaiset ehdot ( Product Conditions ): Arvopaperien muoto: Seuraavassa esitetään tiivistelmä tietyistä tämän Ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseen laskettaviin Arvopapereihin sovellettavien Tuotekohtaisten Ehtojen ( Product Conditions ) keskeisistä määräyksistä. Paperittomina liikkeeseen laskettuja Arvopapereita lukuun ottamatta Arvopaperit lasketaan liikkeeseen haltijamuotoisina kokonaistodistuksina ( global bearer form ). Mikäli SIX SIS 19

20 Ltd on määritelty Selvitysagentiksi ( Clearing Agent ), Arvopaperit muunnetaan niiden liikkeeseenlaskun jälkeen välittäjän hallinnassa oleviksi arvopapereiksi ( intermediated securities ) Sveitsin liittovaltion välittäjän hallinnassa olevia arvopapereita koskevan lain ( Swiss Federal Intermediated Securities Act ) 6 :n mukaisesti. Mikäli CREST (määritelty jäljempänä kohdassa Yleisiä tietoja Selvitysjärjestelmät ) ( General Information Clearing and Settlement Systems ) on määritelty soveltuvissa Lopullisissa Ehdoissa Selvitysagentiksi, Arvopaperit rekisteröidään mahdollisista tämän Ohjelmaesitteen sisältämistä vastakkaisista määräyksistä huolimatta paperittomassa ja todistuksettomassa muodossa oleviksi Arvopapereiksi. Arvopaperien selvitys: Markkinahäiriötapahtumat ( Market Disruption Events ): Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtumat ( Emerging Market Disruption Events ): Arvopaperit tilitetään käteisenä tai Exchangeable-todistusten tapauksessa joko käteisenä tai fyysisenä toimituksena Lopullisten Ehtojen mukaisesti. Markkinahäiriötapahtuman ( Market Disruption Event ) ilmetessä Arvopapereihin liittyvä tilitys tai toimitus Haltijoille saattaa viivästyä, ja markkinahäiriö saattaa vaikuttaa tilitettävään käteishintaan tai toimitettavaan osakemäärään haitallisesti. Markkinahäiriötapahtumat määritellään kunkin Arvopaperin tyypin Tuotekohtaisten Ehtojen ( Product Conditions ) kohdassa 4, ja ne vaihtelevat Arvopaperin tyypin mukaan. Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtumat ( Emerging Market Disruption Events ) ilmentävät niitä huomattavia riskejä, joita kehittyville markkinoille sijoittamiseen liittyy muihin maihin sijoittamiseen tavallisesti liittyvien riskien lisäksi. Sijoittamista harkitsevien tulisi ottaa huomioon, että kehittyvien markkinoiden arvopaperimarkkinat ovat yleensä huomattavasti pienempiä ja että ne ovat ajoittain olleet volatiilimpia ja epälikvidimpiä kuin suuret arvopaperimarkkinat kehittyneemmissä maissa. Kehittyvien markkinoiden häiriötapahtuman ilmetessä tilitys tai toimitus 20

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

Tiivistelmä. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam)

LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) TIIVISTELMÄ, päivätty 10.10.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS

DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS DANSKE BANK A/S EUR 5,000,000,000 STRUCTURED NOTE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 22.6.2012 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Ohjelmaesitteen (Base Prospectus) tiivistelmä on sen johdanto. Ohjelman alla liikkeeseen

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan,

Lisätiedot

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19.

Suomi Sprinter. rbs.fi/markets. Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB. Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. Suomi Sprinter Jälleenmyyjä SIP Nordic Fondkommission AB Business area Viimeinen merkintäpäivä 19. joulukuuta 2011 rbs.fi/markets Tuote lyhyesti Suomi Sprinter on kolmevuotinen sijoitus, jossa osallistumisaste

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1051: OSAKEOBLIGAATIO POHJOISMAAT VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY Jaana Immonen 7.2.2012 Hieman historiaa maailman ensimmäinen osakeindeksiobligaatio laskettiin liikkeeseen

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite.

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 16.7.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. Danske

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 20.11.2008 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 April 2009 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 21 April 2009 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 25 November 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 25 November 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 25 November 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on?

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on? Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2017 pidettävälle varsinaiselle

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1041: OSAKEOBLIGAATIO ITÄ-EUROOPPA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot