BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)"

Transkriptio

1 BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the Jersey branch of UBS AG) or through its London branch: UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) Structured Note Programme FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE PROGRAMME

2 - 1 - RAHASTOESITTEEN TIIVISTELMÄ Seuraava Tiivistelmä on tiivistelmä Ohjelman Rahastoesitteestä ja perustuu Rahastoesitteeseen. Tässä kappaleessa Tiivistelmä Rahastoesitteestä esitetyt tiedot on luettava ja niitä on tulkittava johdantona Rahastoesitteeseen. Mahdollisten Velkakirjoihin sijoittavien sijoittajien tulisi perustaa mikä tahansa Velkakirjoihin sijoittamista koskeva sijoituspäätöksensä ei ainoastaan seuraaviin tietoihin, vaan kaikkiin muihinkin tässä Rahastoesitteessä annettuihin tietoihin, riippumatta siitä onko tällaiset tiedot esitetty tähän Rahastoesitteeseen tai sisällytetty siihen viitteinä. Mikäli jäljempänä viitataan ilmaisuihin Velkakirja tai Todistus, nämä ilmaisut tarkoittavat sellaisia Velkakirjoja ja Todistuksia, jotka edustavat fyysisiä arvopapereita sekä myös Velkakirjoja ja Todistuksia, jotka on laskettu liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmään sisältyvinä arvopapereina Pörssejä ja Arvopaperikauppaa koskevan lain pykälän 2 kappaleen a. nojalla. Laki pörsseistä ja arvopaperikaupasta (Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel; SESTA ) (nicht-verurkundete Wertrechte; Arvo-osuusjärjestelmään kirjatut Arvopaperit ) tai Välittäjän hallussa olevia Arvopapereita koskevan lain (Bucheffektengesetz; Laki välitetyistä arvopapereista ) astuessa voimaan silloin kun kyseessä ovat välittäjän hallussa olevat arvopaperit (Bucheffekten; Välitetyt arvopaperit ) Välitettäviä arvopapereita koskevan lain nojalla, mikäli toisin ei ole tässä Ohjelmassa määrätty. Borsa Italiana S.p.A.:n SeDeX-listalla noteerattujen velkakirjojen tai todistusten osalta ( italialaiset todistukset ) kaikkia tämän rahastoesitteen viittauksia velkakirjoihin tai todistuksiin pidetään viittauksina italialaisiin velkakirjoihin, ja kaikkia viittauksia velkakirjanhaltijoihin pidetään viittauksina todistustenhaltijoihin. Mitä tulee Borsa Italiana S.p.A.:n MOT-listalla noteerattuihin velkakirjoihin tai todistuksiin ( italialaiset joukkolainat ), kaikkia tämän rahastoesitteen viittauksia velkakirjoihin tai todistuksiin pidetään viittauksina italialaisiin joukkolainoihin. Kaikkia viittauksia velkakirjanhaltijoihin pidetään viittauksina joukkovelkakirjanhaltijoihin. Kaikkiin oikeudenkäynteihin Saksan liittotasavallassa ( Saksa ) sovelletaan Saksan siviiliprosessioikeutta (Zivilprozessrecht) saksalaisten tuomioistuinten määräämänä, mikä muun muassa ja rajoittamatta voi edellyttää vieraskielisten asiakirjojen kääntämistä saksan kielelle, ei välttämättä mahdollista asiakirjojen esittämistä ja voi edellyttää kustannusten jakamista osapuolten kesken muista lainkäyttöaluista poikkeavalla tavalla ja muulla tavoin kuin missä tahansa Ohjelmaan liittyvässä asiakirjassa on määrätty. Näin ollen, arvopapereiden merkintäesitteeseen, kuten esimerkiksi tähän Rahastoesitteeseen sisältyvään tietoon liittyvää vaadetta saksalaisessa tuomioistuimessa käsiteltäessä tai missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa (jokainen ETA-valtio ) käsiteltäessä, kantaja voi, Saksan lainsäädännön sekä myös minkä tahansa muun kyseessä olevan ETA-valtion lainsäädännön nojalla, joutua maksamaan kääntämiseen liittyvät kustannukset siinä määrin kuin tämä on tarpeen tämän Rahastoesitteen saksan kielelle ja/tai mille tahansa muulle kyseessä olevalle kielelle kääntämistä varten tapauksesta riippuen, ennen oikeudenkäyntimenettelyn aloittamista. Kaikkiin oikeudenkäynteihin Sveitsissä sovelletaan vastaavan kantonin siviiliprosessioikeutta (Zivilprozessordnung), jossa tällaisia oikeudenkäyntejä käydään, mikä muun muassa ja rajoittamatta voi edellyttää vieraskielisten asiakirjojen kääntämistä yhdelle tai useammalle Sveitsin virallisista kielistä (saksa, ranska ja italia), ei välttämättä mahdollista asiakirjojen esittämistä ja voi edellyttää kustannusten jakamista osapuolten kesken muista lainkäyttöalueista poikkeavalla tavalla ja muulla tavoin kuin missä tahansa Ohjelmaan liittyvässä asiakirjassa on määrätty. Näin ollen arvopapereiden merkintäesitteeseen, kuten esimerkiksi tähän Rahastoesitteeseen, sisältyvään tietoon liittyvää vaadetta sveitsiläisessä tuomioistuimessa käsiteltäessä, kantaja voi noudatettavan kantonin siviiliprosessioikeuden (Zivilprozessordnung) nojalla, joutua maksamaan kääntämiseen liittyvät kustannukset siinä määrin kuin on tarpeen tämän Rahastoesitteen vastaavalle Sveitsin viralliselle kielelle kääntämistä varten tapauksesta riippuen ennen oikeudenkäyntimenettelyn aloittamista. Liikkeeseenlaskija ja kuka tahansa henkilö, joka on aloittanut tai aiheuttanut tämän tiivistelmän kääntämisen, ottaa vastuu tämän osan Tiivistelmä Rahastoesitteestä sisällöstä, mukaan lukien tähän mahdollisesti liittyvän käännöksen, mutta ainoastaan siinä määrin kuin tämä tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriidassa yhdessä muiden osien tai yhdessä muiden tähän Rahastoesitteeseen sisältyvien tietojen kanssa luettaessa.

3 - 2 - A. Tiivistelmä Riskitekijöistä Velkakirjoihin sijoittamiseen sisältyy tiettyjä Liikkeeseenlaskijaan sekä vastaaviin Velkakirjaeriin liittyviä riskejä. Huolimatta siitä, että kaikki nämä riskitekijät ovat satunnaisia eivätkä välttämättä toteudu, sijoittajien tulisi muistaa, että Velkakirjoihin sijoittamiseen liittyvät riskit voivat (i) vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan kykyyn hoitaa Ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettuihin Velkakirjoihin liittyvät velvoitteensa ja/tai (ii) johtaa heilahteluihin ja/tai vastaavan Velkakirjasarjan markkina-arvon vähenemiseen, jolloin markkina-arvo voi alittaa Velkakirjan haltijan odotukset (taloudelliset tai muut), joita tällaisiin Velkakirjoihin sijoittamiseen liittyy. Mahdollisten Velkakirjoihin sijoittajien tulisi tiedostaa, että Velkakirjojen arvo voi laskea ja heidän tulisi olla valmiita menettämään kaikki Velkakirjoihin kohdistuneet sijoituksensa. Mahdollisten sijoittajien tulisi huomioida kaksi tärkeää riskien ryhmää, I. Velkakirjoihin liittyvät riskitekijät joka käsittävät 1. Velkakirjoihin liittyvät yleiset riskitekijät ; 2. Markkinaolosuhteiden muutoksiin liittyvät yleiset riskitekijät ; ja 3. Tiettyihin tuoteryhmiin liittyvät riskitekijät, ja II. Liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskitekijät, joita koskeva tiivistelmä esitetään alla. I. Velkakirjoihin liittyvät riskitekijät 1. Velkakirjoihin liittyvät yleiset riskitekijät Yleistä Velkakirjoihin sijoittamiseen liittyy tiettyjä riskejä, jotka saattavat vaihdella Velkakirjojen määritelmästä, muodosta sekä rakenteesta riippuen. Velkakirjoihin sijoittaminen sopii ainoastaan mahdollisille sijoittajille, (i) joilla tarvittavat tiedot ja kokemus taloudesta ja liiketoiminnasta Velkakirjoihin sijoittamiseen liittyvien riskien sekä etujen ja myös Rahastoesitteissä esitettyjen tietojen tai niissä viitattujen tietojen sekä niiden mahdollisten liitteiden arvioimiseksi; (ii) joilla on mahdollisuus käyttää ja hankkia tietoja asianmukaisista analysointityökaluista tällaisten etujen ja riskien arvioimiseksi mahdollisen sijoittajan oman taloudellisen tilanteen mukaisesti sekä Velkakirjoihin sijoitussalkkuun kohdistamien vaikutuksien arvioimiseksi; (iii) jotka ymmärtävät perusteellisesti vastaavien Velkakirjojen säännöt ja ovat perehtyneet vastaavien kohde-etuuksien ja finanssimarkkinoiden toimintaan; (iv) jotka kykenevät kestämään Velkakirjoihin sijoittamiseen liittyvät taloudelliset riskit Velkakirjojen lunastukseen saakka; ja (v) jotka ovat tietoisia siitä, että Velkakirjoista eroon hankkiutuminen ei välttämättä ole mahdollista huomattavan pitkällä aikavälillä, mikäli lainkaan, ennen niiden erääntymistä. Korkoriski Korkoriski on eräs korkoa tuottaviin Velkakirjoihin liittyvistä keskeisistä riskeistä. Raha- ja pääomamarkkinoiden korkotaso voi vaihdella päivittäin ja muuttaa Velkakirjojen arvoa päivittäin. Korkoriski juontuu markkinoiden korkotason tuleviin muutoksiin liittyvästä epävarmuudesta. Erityisesti kiinteäkorkoisten Velkakirjojen haltijat altistuvat korkoriskille, joka voi johtaa arvon alenemiseen, mikäli markkinoiden korkotaso nousee. Yleisesti ottaen, tämän riskin vaikutukset kasvavat markkinakorkojen noustessa. Luottoriski Velkakirjojen haltijoihin kohdistuu myös riski siitä, että Liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan korkoa ja/tai lunastusmaksuja osittain tai kokonaan, sillä Liikkeeseenlaskija on velvollinen suorittamaan Velkakirjoista korkoa/lunastusmaksuja. Mitä huonompi Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus on, sitä suurempi on myös mahdollinen tappioriski. Korkoeroriski Korkoeroon vaikuttavat ovat muun muassa Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus ja luokitus, luottotappioiden todennäköisyys, elpymisvauhti, jäljellä oleva juoksuaika sekä mihin tahansa ensisijaiseen maksuun tai vastuuseen liittyvät panttaukset, vakuudet tai sitoumukset. Likviditeetillä, yleisellä korkotasolla, yleisellä talouskehityksellä sekä valuutalla, johon kyseessä oleva vastuu on sidottu, voi myös olla negatiivisia vaikutuksia. Velkakirjojen haltijat altistuvat riskille, että Liikkeeseenlaskijan korkoero kasvaa, mikä puolestaan johtaa Velkakirjojen hintojen laskuun. Velkakirjojen luokitus Velkakirjojen luokitus, mikäli tällainen on, ei välttämättä kuvasta riittävästi kaikkia tällaisiin Velkakirjoihin sijoittamiseen liittyviä riskejä. Luokitukset voidaan myös keskeyttää, niitä voidaan laskea tai ne voidaan poistaa,

4 - 3 - millä voi olla epäsuotuisia vaikutuksia Velkakirjojen markkina-arvoon ja kauppahintaan. Luottoluokitus ei ole arvopapereiden ostosta, myynnistä tai säilyttämisestä annettu suositus, ja luottolaitos voi muuttaa tai poistaa sen milloin tahansa. Uudelleensijoitusriski Velkakirjojen haltijat voivat altistua mistä tahansa Velkakirjasta palautettujen käteisvarojen uudelleensijoitusriskille. Velkakirjan haltijan Velkakirjastaan saama tuotto ei riipu ainoastaan Velkakirjan hinnasta ja nimelliskorosta, vaan myös siitä, voidaanko Velkakirjalle kertynyt korko sijoittaa uudelleen samalla tai paremmalla korolla kuin Velkakirjasta on saatu. Riskiä, joka johtuu yleisen markkinakoron laskemisesta Velkakirjan korkoa matalamammaksi, kutsutaan yleensä uudelleensijoitusriskiksi. Uudelleensijoitusriskin laajuus riippuu vastaavan Velkakirjan yksittäisistä ominaisuuksista. Kassavirtariski Yleisesti ottaen velkakirjat tarjoavat tietyn kassavirran. Velkakirjojen säännöt ja/tai vastaavat Lopulliset ehdot määrittelevät, missä olosuhteissa, minä päivinä ja minkä määräisenä korko ja/tai lunastussummat maksetaan. Mikäli sovittuja olosuhteita ei saavuteta, todelliset kassavirrat voivat poiketa odotetuista. Kassavirtariskin toteutuminen voi johtaa Liikkeeseenlaskijan kyvyttömyyteen suorittaa korkomaksuja tai kyvyttömyyteen lunastaa Velkakirjoja joko kokonaan tai osittain. Inflaatioriski Inflaatioriski tarkoittaa tulevaan rahanarvon alentumiseen liittyvää riskiä. Sijoituksen todellinen tuotto heikkenee inflaation vaikutuksesta. Mitä suurempi inflaatio on, sitä pienempi Velkakirjan todellinen tuotto on. Mikäli inflaatio vastaa nimelliskorkoa tai on sitä korkeampi, todellinen tuotto on nolla tai jopa negatiivinen. Velaksi ostaminen velkarahoitus Mikäli Velkakirjan haltija rahoittaa Velkakirjojen oston lainarahalla ja Velkakirjat menevät perintään tai, mikäli kaupankäyntihinta laskee huomattavasti, Velkakirjan haltijan on kannettava sijoituksensa mahdollinen tappio ja maksettava laina takaisin, samoin siihen liittyvä korko. Laina voi huomattavasti lisätä tappioriskiä. Mahdollisten sijoittajien ei pitäisi olettaa pystyvänsä maksamaan lainan tai siihen liittyvän koron takaisin kaupasta saamillaan voitoilla. Sen sijaan mahdollisten sijoittajien tulisi arvioida taloudellista tilannettaan ennen sijoituksen tekemistä lainasta perittävän koron tai perintään menneen lainan lyhennyksen osalta sekä huomioida se, että heille voi koitua tappiota tuoton sijasta. Palvelumaksut/veloitukset Velkakirjoja ostettaessa tai myytäessä, useita kertaluonteisia kustannuksia (mukana lukien palvelumaksut ja välityspalkkiot) aiheutuu Velkakirjan osto- tai myyntihinnan lisäksi. Tällaiset kustannukset voivat merkittävästi vähentää Velkakirjojen hallussapidosta saatua voittoa tai jopa johtaa sen menettämiseen. Luottolaitokset perivät yleensä joko kiinteitä vähimmäisvälityspalkkioita tai pro rata -välityspalkkioita toimeksiannon arvosta riippuen. Siinä määrin kuin toimeksiantoon osallistuu muita kotimaisia tai ulkomaisia osapuolia, mukaan lukien mutta ei kuitenkaan yksinomaan kotimaiset välittäjät tai meklarit ulkomaisilla markkinoilla, Velkakirjojen haltijoilta voidaan myös veloittaa tällaisten osapuolten meklaripalkkiot, välityspalkkiot tai muut palkkiot (kolmansien osapuolten kustannukset). Lakimuutokset Velkakirjojen sääntöihin sovelletaan Saksan tai Sveitsin tai Saksan ja Ruotsin tai Saksan ja Suomen tai Saksan ja Norjan tai Saksan ja Tanskan lainsäädäntöä, tapauskohtaisesti (kuvailtu tarkemmin velkakirjojen ehdoissa) jokaisen Velkakirjasarjan Rahastoesitteen Lopullisissa ehdoissa määritellyllä tavalla, aina voimassa olevien ehtojen mukaan. Mitään vakuuksia ei voida antaa mahdollisista tuomioistuinten päätösten eikä Saksan (tai Saksassa sovellettavan lain) tai Sveitsin (tai Sveitsissä sovellettavan lain) tai Ruotsin (tai Ruotsissa sovellettavan lain) tai Suomen (tai Suomessa sovellettavan lain) tai Norjan (tai Norjassa sovellettavan lain) tai Tanskan (tai Tanskassa sovellettavan) lainsäädännön hallinnollisten menettelytapojen mahdollisten muutosten vaikutuksista, mikäli muutoksia tehdään tämän Rahastoesitteen päivämäärän jälkeen. Tiedonvälitys Kukaan Liikkeeseenlaskijoista, johtajista tai vastaavista tytäryhtiöistä ei edusta mitään Kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijaa tai Viiteyhteisöä. Kuka tahansa tällainen henkilö on voinut saada tai voi Velkakirjan juoksuaikana saada julkistamatonta Kohde-etuutena käytettävän arvopaperin liikkeeseenlaskijaan tai Viiteyhteisöihin liittyvää tietoa, vastaavia tytäryhtiöitä tai mitä tahansa takaajia koskevaa tietoa, joka on tai voi olla oleellista osakesidonnaisia tai luottoihin sidottuja velkakirjoja ajatellen. Osake- tai luottosidonnaisen velkakirjan liikkeeseenlasku ei aiheuta minkäänlaista tietojen (niiden mahdollisesta luottamuksellisuudesta riippumatta) julkistamisvelvollisuutta kyseisille henkilöille.

5 - 4 - Mahdolliset eturistiriidat Jokainen liikkeeseenlaskija, johtaja(t) tai vastaavat tytäryhtiöt voivat vaihtaa ja harjoittaa yleisesti ottaen mitä tahansa kaupallista tai sijoituspankkitoimintaa tai muuta liiketoimintaa minkä tahansa Kohde-etuutena olevan arvopaperin tai Viiteyhteisön liikkeeseenlaskijan kanssa, vastaavien tytäryhtiöiden kanssa tai kenen tahansa takaajan kanssa tai muun henkilön tai yhteisön kanssa, joilla on keneen tahansa Kohde-etuutena olevien arvopapereiden tai Viiteyhteisön liikkeeseenlaskijaan, näiden vastaaviin tytäryhtiöihin tai keneen tahansa takaajaan liittyviä velvoitteita aivan kuin mitä tahansa tämän Ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettua osake- tai luottosidonnaista velkakirjaa ei olisi olemassakaan, huolimatta siitä, onko tällaisilla toimilla haitallisia vaikutuksia Kohde-etuutena olevan arvopaperin tai Viiteyhteisön liikkeeseenlaskijaan tai mihin tahansa vastaaviin tytäryhtiöihin tai keneen tahansa takaajaan. Suojattu summa Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyteen liittyvästä riskistä sekä tähän liittyvästä koko Velkakirjan haltijan sijoituksen menetysriskistä huolimatta, mikäli ja siinä määrin kuin Suojatun summan noudattamisesta on määrätty vastaavissa Lopullisissa ehdoissa, Velkakirjasarjan velkakirjat lunastetaan niiden erääntyessä maksettaviksi määrällä, joka on vähintään määritelty Suojattu summa. Suojattua summaa voidaan soveltaa sijoitetun pääoman/velkakirjan nimellisarvon alittavalla tai ylittävällä tasolla. Suojattua summaa, mikäli tällainen on, ei tarvitse maksaa, mikäli Velkakirjat lunastetaan ennen niiden erääntymistä tai liikkeeseenlaskija vaatii niiden lunastamista ennenaikaisesti tai verotuksellisista syistä. Mikäli suojattua summaa ei sovelleta, Velkakirjanhaltija voi menettää koko sijoittamansa summan. Huolimatta Suojatun summan soveltamisesta takuutuotto voi alittaa Velkakirjan haltijan sijoittaman summan. Suojatun summan maksamiseen voi vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan tilanne (taloudellinen tai muu). Valuuttakurssit Mahdollisten sijoittajien tulisi tiedostaa, että Velkakirjoihin sijoittamiseen voi liittyä valuuttakurssiriskejä. Esimerkiksi Kohde-etuutena olevien arvopapereiden tai muun viiteyhteisön vuoksi, jolloin esimerkiksi osakkeet tai muut viitevarat tai Vastaavat raaka-aineet ( Viitevarat ) voidaan arvottaa muussa valuutassa kuin Velkakirjojen selvitysvaluutassa; Viitevarat voidaan arvottaa myös muussa valuutassa kuin ostajan kotipaikan lainkäyttöalueen valuutassa; ja/tai Viitevarat voidaan arvottaa muussa valuutassa kuin siinä valuutassa, jossa ostaja haluaa varat saada. Eri valuuttojen väliset vaihtokurssit määräytyvät tarjonnan ja kysynnän perusteella kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla, joihin vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät, spekulointi sekä keskuspankkien ja hallituksen toiminta (mukaan lukien rajoitusten ja valuuttavalvonnan toteuttaminen). Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa Velkakirjojen tai Viitevarojen arvoon. Verotus Mahdollisten sijoittajien tulisi olla tietoisia siitä, että he saattavat olla velvollisia maksamaan veroja tai muita asiakirjaveloituksia tai maksuja sen maan lakien sekä menettelytapojen mukaisesti, jossa Velkakirjoja vaihdetaan tai muilla lainkäyttöalueilla. Joillakin lainkäyttöalueilla veroviranomaisten lausuntoja tai tuomioistuinten päätöksiä ei välttämättä ole saatavissa innovatiivisista rahoitusinstrumenteista, kuten Velkakirjoista. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan olemaan luottamatta tämän asiakirjan lopussa esitettyyn verotustiivistelmään ja/tai Lopullisiin ehtoihin, vaan rohkaistaan kysymään omalta verokonsultiltaan neuvoa henkilökohtaiseen verotukseensa Velkakirjojen hankinnan, myynnin ja lunastuksen osalta. Ainoastaan tällaiset neuvonantajat kykenevät asianmukaisesti huomioimaan mahdollisen sijoittajan henkilökohtaisen tilanteen. Riippumattomat arvioit ja konsultointi Jokaisen mahdollisen sijoittajan on määriteltävä itsenäisen arvionsa ja vallitsevissa olosuhteissa tarpeelliseksi katsomansa asiantuntijan neuvojen perusteella, vastaako Velkakirjojen hankinta kokonaisuudessaan hänen (tai mikäli Velkakirjoja hankintaan luottamukseen perustuvan edustuksen nojalla, vastaavan edunsaajan) taloudellisia tarpeita, tavoitteita ja olosuhteita ja noudattaako se kaikilta osilta häneen (hankitaanko velkakirjoja itselle vai jonkun edustajana) sovellettavia sijoitusperiaatteita, ohjeita ja rajoituksia. Onko kyse on sopivasta, asianmukaisesta ja hänelle sopivasta sijoituksesta (tai edunsaajalle, mikäli Velkakirjoja hankitaan edustajana) huolimatta selvistä ja merkittävistä Velkakirjaan sijoittamiseen tai niiden hallintaan liittyvistä riskeistä? Ennenaikaiseen lunastukseen liittyvät riskit Mikäli minkä tahansa Velkakirjasarjan vastaavissa Lopullisissa ehdoissa ei toisin määritellä, tilanteessa, jossa Liikkeeseenlaskija on velvollinen korottamaan mistä tahansa Velkakirjoista maksettavaksi kuuluvia summia minkä tahansa pidätyksen tai vähennyksen vuoksi, joka liittyy mihin tahansa nykyisiin tai tuleviin veroihin, tulleihin, kaikenlaisiin valtion veroihin tai perimiin veloituksiin millä tahansa tavalla määrättynä, perittynä, kerättynä, pidätettynä tai määriteltynä Sveitsin, Ison-Britannian, Jerseyn, Saksan ja/tai minkä tahansa muun kyseeseen tulevan lainkäyttöalueen toimesta tai puolesta, tapauskohtaisesti tai minkä tahansa näihin liittyvän poliittisen alajaoksen toimesta tai näihin liittyvän minkä tahansa viranomaisen tai verotusoikeuden omaavan

6 - 5 - tahon toimesta tai puolesta, Liikkeeseenlaskija voi lunastaa kaikki erääntyneet Velkakirjat Velkakirjojen sääntöjen mukaisesti. Kohde-etuuden mahdollinen arvonlasku Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan kohde-etuuteen sidottujen Velkakirjojen ollessa kyseessä Mikäli Liikkeeseenlaskija määrää lunastettavaksi ennenaikaisesti sellaisen Velkakirjasarjan, joka on sidottu kohde-etuuteen, mahdollisten sijoittajien on oltava tietoisia siitä, että Velkakirjojen haltijat maksavat ennenaikaisen lunastusilmoituksen ja kohde-etuuden hinnan määrittelyn välisenä aikana tapahtuneen kohdeetuuksien mahdollisen hinnanlaskun, joka otetaan huomioon ennenaikaisen lunastussumman laskennassa. Velkakirjan haltijalla ei ole oikeutta vaatia ennenaikaista lunastusta, mikäli toisin ei ole erikseen sovittu Mikäli vastaavissa Lopullisissa ehdoissa ei toisin määrätä, Velkakirjojen haltijoilla ei ole oikeutta vaatia Velkakirjojen ennenaikaista lunastusta niiden voimassaoloaikana. Mikäli Liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa Velkakirjat ennenaikaisesti, ja edellyttäen, että Liikkeeseenlaskija ei kuitenkaan käytä tätä oikeuttaan eikä lunasta Velkakirjoja ennenaikaisesti Velkakirjojen sääntöjen mukaisesti, Velkakirjojen minkä tahansa taloudellisen arvon realisointi (myös osittainen) on mahdollista ainoastaan ne myymällä. Koska Globaaleja velkakirjoja (kuten kohdassa Velkakirjat joihin sovelletaan Saksan lakeja Tiivistelmän kohdassa B. Tiivistelmä Velkakirjojen säännöt ja muut tiedot (jäljempänä) tai Arvoosuusjärjestelmään kirjattuja arvopapereita tai Välitettyjä arvopapereita tapauksesta riippuen voidaan hallita Euroclear Bank S.A./N.V:n ( Euroclear ), Clearstream Banking AG:n, Frankfurt am Mainin ( Clearstream Frankfurt ), Clearstream Banking société anonyme, Luxembourgin ( Clearstream Luxembourg ) ja/tai SIX SIS AG, Oltenin ( SIS ) tai minkä tahansa muun vastaavan selvitysjärjestelmän tai minkä tahansa Välitettyjä arvopapereita koskevan lain kohdan 4 mukaisen selvitysjärjestelmän toimesta tai puolesta tai ne voivat olla edellä mainittuihin rekisteröityjä (esimerkiksi pankit ja arvopapereiden välittäjät; Verwahrungsstelle; Välittäjä ) tapauksesta riippuen. Tämä voi olla oleellista kyseessä olevan Velkakirjasarjan kannalta, ja Velkakirjojen haltijoiden on luotettava menettelytapoihinsa sekä vaihtamista, maksamista ja Liikkeeseenlaskijan kanssa tapahtuvaa viestintää koskeviin lakeihin. Liikkeeseenlaskijan ei voida katsoa missään olosuhteissa olevan vastuussa minkään Selvitysjärjestelmän (edellä määritelty) toiminnasta tai toimimattomuudesta eikä myöskään mistään Välittäjästä eikä mistään Velkakirjan haltijalle tällaisesta toiminnasta tai toimimatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvasta tappiosta. Ohjelmassa liikkeeseen lasketut velkakirjat voivat edustaa yhtä tai useampaa Globaalia velkakirjaa. Mikäli Velkakirjoihin sovelletaan Sveitsin lakeja, ne voivat edustaa yhtä tai useampaa Globaalia velkakirjaa tai ne on voitu laskea liikkeeseen Arvo-osuusjärjestelmään kirjattuina Velkakirjoina. Välitettyjä arvopapereita koskevan lain tullessa voimaan ne voivat olla Välitettyjä arvopapereita. Globaalit velkakirjat voidaan kirjata Euroclearin tai Clearstream Luxembourgin yleiseen arvoosuusjärjestelmään tai Clearstream Frankfurtin tai SIS:n tai muuhun selvitysjärjestelmään tai muuhun vastaavaan kyseessä olevan Velkakirjasarjan kannalta asianmukaiseen arvo-osuusjärjestelmään. Lukuun ottamatta vastaavissa Globaaleissa velkakirjoissa kuvattua Velkakirjojen haltijoilla ei ole oikeutta saada fyysisiä Velkakirjoja. Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg ja SIS tai mikä tahansa muu vastaava selvitysjärjestelmä, tapauksesta riippuen, ylläpitää tiedostoa Globaaleihin velkakirjoihin liittyvästä taloudellisista eduista. Velkakirjojen edustaessa yhtä tai useampaa Globaalia velkakirjaa Velkakirjan haltijat voivat vaihtaa taloudellisia etujaan ainoastaan Euroclearin, Clearstream Frankfurtin, Clearstream Luxembourgin sekä SIS:n tai muun vastaavan selvitysjärjestelmän kautta tapauksesta riippuen. Mikäli Velkakirjat on laskettu liikkeeseen Arvo-osuusjärjestelmään kirjattuina arvopapereina, ne kirjataan SIS:n selvitysjärjestelmään SIS:n ja Liikkeeseenlaskijan välillä solmitun sopimuksen mukaisesti, jonka nojalla SIS ylläpitää julkista tiedostoa kaikista tietyssä Velkakirjasarjassa liikkeeseen lasketuista Arvo-osuusjärjestelmään kirjatuista arvopapereista. Velkakirjan haltijan oikeus Arvo-osuusjärjestelmään kirjattuihin arvopapereihin perustuu hänen vastaavaan säilytystiliotteeseensa. Velkakirjan haltijoilla ei ole oikeutta vaatia fyysisiä Velkakirjoja. Arvo-osuusjärjestelmään kirjattuja arvopapereita ei luovuteta eikä siirretä muutoin kuin SIS:n selvittämissä kaupoissa vastaavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Yksityiskohtaisempi kuvaus Arvoosuusjärjestelmään kirjatuista arvopapereista löytyy kohdasta Velkakirjamuodot joihin sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä tämän Rahastoesitteen sivulta 14. Mikäli velkakirjat ovat Välitettäviä arvopapereita (Välitettyjä arvopapereita koskevan lain astuessa voimaan), ne rekisteröidään Välittäjälle Välitettäviä arvopapereita koskevan lain pykälien 4 ja 6 nojalla. Velkakirjan haltijoilla ei ole oikeutta vaatia määrättyjen Velkakirjojen toimittamista arvo-osuusjärjestelmään kirjattuina arvopapereina (Wertrechte) Sveitsin velvoiteoikeuslain kohdan 973c (Schweizerisches Obligationenrecht; SCO ) nojalla

7 - 6 - ( Uudet arvo-osuusjärjestelmään kirjatut arvopaperit ) eikä myöskään fyysisinä arvopapereina (käsittää myös globaalit todistukset kohdan 973b SCO nojalla (Globalurkunden; Sveitsiläiset globaalit velkakirjat )) (jolloin kohdat 973b and 973c SCO astuvat voimaan yhdessä Välitettyjä arvopapereita koskevan lain kanssa). Jokainen Velkakirjan haltijan välittäjä ylläpitää tietoja Velkakirjan haltijan oikeudesta Välitettyihin arvopapereihin. Velkakirjojen haltijat voivat vaihtaa Välitettyjä arvopapereita ja vaatia saataviaan Liikkeeseenlaskijalta ainoastaan Välitettyjä arvopapereita koskevan lain sekä vastaavien Välittäjien kanssa solmittujen sopimusten nojalla. Yksityiskohtaisempi kuvaus Välitetyistä arvopapereista löytyy kohdasta Velkakirjamuodot joihin sovelletaan Sveitsin lakeja tämän Rahastoesitteen sivulta 15 Kohde-etuuteen sidonnaisten velkakirjojen arvoon vaikuttavat muut tekijät Velkakirjan arvo määritellään markkinahintojen muutoksien lisäksi myös kohde-etuuden hintamuutosten sekä myös useiden muiden tekijöiden perustella. Useampi kuin yksi riskitekijä voi vaikuttaa Velkakirjojen arvoon milloin tahansa, joten yksittäisen riskitekijän vaikutusta ei voida ennustaa. Lisäksi myös useampi riskitekijä voi sekoittua keskenään, mitä ei myöskään voida ennustaa. Mitään peruuttamatonta lausuntoa ei voida antaa useamman riskitekijän Velkakirjojen arvoon kohdistamista vaikutuksista. Tällaiset riskitekijät sisältävät Velkakirjan voimassaoloajan sekä kohde-etuuden hintavaihteluiden tiheyden ja laajuuden (volatiliteetti) ja myös yleiset korko- ja osinkotasot. Tästä syystä Velkakirjan arvo voi laskea myös silloin, kun kohde-etuuden arvo ei muutu. Toimet riskien kompensoimiseksi tai rajoittamiseksi Mahdollisten sijoittajien ei tulisi luottaa kykyynsä käydä kauppaa Velkakirjojen juoksuaikana kompensoidakseen tai rajoittaakseen asiaankuuluvia riskejä ne riippuvat markkinatilanteesta, ja mikäli Velkakirja on sidottu kohde-etuuteen, myös vastaavan kohde-etuuden tilanteesta. Tällaista kauppaa voidaan käydä ehkä vain epäedullisella markkinahinnalla, joka puolestaan aiheuttaa sijoittajalle vastaavasti tappiota. Osto- ja myyntihinnan eron kasvu Erityisissä markkinatilanteissa, joissa Liikkeeseenlaskija ei kykene suojaamaan sijoitusta tai suojaaminen on erittäin vaikeaa, osto- ja myyntihinnan välinen ero voi väliaikaisesti kasvaa Liikkeeseenlaskijaan kohdistuvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi. Täten Velkakirjojaan pörssissä tai suoraan myyvät Velkakirjojen haltijat joutuvat tekemään kauppoja hinnalla, joka on huomattavasti alempi kuin Velkakirjojen todellinen arvo myyntihetkellä. Liikkeeseenlaskijan suojaavien toimien vaikutus Velkakirjoihin Liikkeeseenlaskija voi käyttää osan Velkakirjojen myynnistä saamastaan tuotosta toimiin, jotka suojaavat Liikkeeseenlaskijaa vastaavaan Velkakirjasarjaan liittyviltä riskeiltä. Tällaisessa tapauksessa Liikkeeseenlaskija tai siihen liittyvä yhtiö voi suorittaa toimia, jotka vastaavat Liikkeeseenlaskijan Velkakirjoihin liittyviä velvoitteita. Yleisenä sääntönä on, että tällaiset toimet on tehtävä ennen Liikkeeseenlaskupäivää, mutta niitä voidaan tehdä myös Velkakirjojen liikkeeseenlaskun jälkeen. Arvostuspäivänä tai sitä ennen, mikäli mahdollista, Liikkeeseenlaskija tai sen tytäryhtiö voi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin suojaustoimien kieltämiseksi. Se ei voi kuitenkaan sulkea pois sitä, että tällaiset toimet vaikuttavat yksittäisissä tapauksissa kohde-etuuden hintaan, mikäli tällaista käytetään. Tällaiseen toimeen ryhtyminen tai tällaisten suojaustoimien kieltäminen voi vaikuttaa ratkaisevien tapahtumien ilmenemiseen tai pois jäämiseen sellaisten Velkakirjojen osalta, joiden arvo perustuu kohde-etuuteen liittyvän tietyn tapahtuman toteutumiseen. 2. Markkinaolojen muutoksiin liittyvät yleiset riskitekijät Markkinoiden heikko likviditeetti Ei ole mitään varmuutta siitä, miten Velkakirjat käyvät kaupaksi jälkimarkkinoilla tai ovatko tällaiset markkinat likviditeetiltään hyviä tai huonoja tai onko markkinoita lainakaan. Mikäli Velkakirjoja ei noteerata missään arvopaperipörssissä, tietoa Velkakirjojen hinnoista on hankala hankkia, jolloin Velkakirjojen hinnat ja likviditeetti voivat vaihdella huomattavasti. Velkakirjojen likviditeettiin voivat vaikuttaa myös joidenkin lainkäyttöalueiden tarjontaa ja arvopapereiden myyntiä koskevat rajoitukset. Mitä rajoitetummat jälkimarkkinat ovat, sitä vaikeampaa Velkakirjojen haltijoiden on realisoida Velkakirjojen arvo ennen lunastus-, päättymis- tai erääntymispäivää. Velkakirjojen markkina-arvo Velkakirjojen markkina-arvoon vaikuttaa Liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus ja useat muut tekijät sekä Viitevarojen tai Indeksin arvo, mukaan lukien, mutta ei kuitenkaan yksinomaan: Viitevarojen tai Indeksin volatiliteetti, Kohde-etuutena käytettävien Arvopapereiden osingot tai Indeksiin sisältyvien arvopapereiden osingot, Kohde-etuutena olevien Arvopapereiden liikkeeseenlaskijan tulos ja näkymät, markkinoiden tuotto, markkinoiden likviditeetti sekä jäljellä oleva juoksuaika.

8 - 7 - Markkinahintariski aiempi tuotto Mitään Velkakirjan aiempaa hintaa ei voida käyttää kyseisen Velkakirjan tulevan tuoton osoittajana. Velkakirjan markkinahinnan nousua tai laskua ei voida arvata ennalta. Mikäli hintariski toteutuu, Liikkeeseenlaskija ei välttämättä kykene lunastamaan Velkakirjoja kokonaan tai osittain. 3. Tiettyihin Tuoteluokkiin liittyvät riskitekijät Kiinteäkorkoiset velkakirjat ja Step up / Step down -korkoehtoiset velkakirjat Kiinteäkorkoisen velkakirjan haltija altistuu kyseisen Velkakirjan markkinakoron muuttumiseen liittyvälle riskille. Kiinteäkorkoisen velkakirjan nimelliskoron ollessa kiinteä kyseisen Velkakirjan juoksuaikana pääomamarkkinoiden vallitseva korko ( markkinakorko ) yleensä vaihtelee päivittäin. Markkinakoron muuttuessa Kiinteäkorkoisen velkakirjan hinta muuttuu myös, mutta päivänvastaiseen suuntaan. Mikäli markkinakorko nousee, Kiinteäkorkoinen velkakirjan hinta yleensä laskee siihen saakka kunnes tällaisen velkakirjan tuotto vastaa keskimäärin markkinakorkoa. Mikäli markkinakorko laskee, Kiinteäkorkoisen velkakirjan hinta yleensä nousee siihen saakka, kunnes Velkakirjan tuotto vastaa keskimäärin markkinakorkoa. Mikäli Kiinteäkorkoisen velkakirjan haltija säilyttää tällaisen Velkakirjan erääntymiseen saakka, markkinakoron muutoksilla ei ole merkitystä tällaiselle Velkakirjan haltijalle, sillä Velkakirja lunastetaan määriteltyyn lunastussummaan, mikä vastaa yleensä kyseisen Velkakirjan pääomaa. Samat riskit koskevat Step up ja Step down -korkoehtoisia velkakirjoja, mikäli markkinakorot ovat korkeampia Velkakirjoihin verrattuna kuin tällaisiin Velkakirjoihin sovellettavat korot. Vaihtuvakorkoiset velkakirjat Vaihtuvakorkoisten velkakirjojen haltija altistuu korkovaihteluiden sekä epävarman korkotuoton aiheuttamille riskeille. Vaihtelevien korkojen vuoksi Vaihtuvakorkoisten velkakirjojen tuottoa ei voida määritellä etukäteen. Käänteiset vaihtuvakorkoiset velkakirjat Käänteisistä vaihtuvakorkoisista velkakirjoista saatava korkotuotto lasketaan käänteisessä suhteessa viitekorkoon: viitekoron noustessa korkotuotto vähenee, viitekoron laskiessa se nousee. Toisin kuin Vaihtuvakorkoisten velkakirjojen hinta, Käänteisten vaihtuvakorkoisten velkakirjojen hinta riippuu suuresti saman juoksuajan omaavien Kiinteäkorkoisten velkakirjojen tuotosta. Käänteisten vaihtuvakorkoisten velkakirjojen hintavaihtelut ovat samansuuntaisia, mutta huomattavasti terävämpiä kuin vastaavan juoksuajan omaavien Kiinteäkorkoisten velkakirjojen vaihtelut. Velkakirjojen haltijat altistuvat pitkien markkinakorkojen nousun aiheuttamalle riskille huolimatta siitä, että lyhyet korot laskevat. Tällaisessa tapauksessa kasvava korkotuotto ei pysty riittävissä määrin kompensoimaan käänteisten vaihtuvakorkoisten velkakirjojen hinnanlaskua, sillä tällainen lasku on suhteetonta. Koroltaan muuttuvat velkakirjat Nämä velkakirjat tuottavat korkoa Liikkeeseenlaskijan valitsemalla korolla, joka voidaan vaihtaa kiinteästä vaihtuvaan tai vaihtuvasta kiinteään korkoon. Liikkeeseenlaskijan mahdollisuus muuttaa korkoa vaikuttaa Velkakirjojen jälkimarkkinoihin ja markkina-arvoon, sillä Liikkeeseenlaskijan odotetaan vaihtavan korkoa silloin kun yleiset lainauskustannukset ovat todennäköisesti matalalla. Mikäli Liikkeeseenlaskija vaihtaa kiinteästä korosta vaihtuvaan korkoon, Kiinteän ja Vaihtuvan koron velkakirjojen välinen ero voi olla epäedullisempi kuin senhetkiset erot vertailukohteena olevilla, samaa viitekorkoa käyttävillä Vaihtuvakorkoisilla velkakirjoilla. Lisäksi uusi vaihtuva korko voi milloin tahansa olla muista Velkakirjoista maksettavia korkoja matalampi. Mikäli Liikkeeseenlaskija vaihtaa vaihtuvasta korosta kiinteään korkoon, kiinteä korko voi olla matalampi kuin senhetkiset kyseisistä Velkakirjoista maksettavat korot. Peruuttamattomat velkakirjat Peruuttamattomat velkakirjat eivät tarjoa ennalta määriteltyä korkoa, ennalta määriteltyä enimmäiskorkoa eivätkä ennalta määriteltyä lopullista lunastussummaa. Korko tai enimmäiskorko lasketaan sen koron mukaan, joka puolestaan lasketaan edeltävän korkokauden korosta, ja lopullinen lunastussumma voi vastata nimellisarvoa tai summaa, joka on Velkakirjan nimellisarvoa korkeampi. Korko tai enimmäiskorko riippuu korkotuotosta, joka lasketaan edeltävältä korkokaudelta. Tästä syystä Velkakirjan haltija altistuu korkojen vaihteluun liittyvälle riskille sekä epävarmalle korkotuotolle. Vaihtelevien korkojen vuoksi, peruuttamattomien velkakirjojen tuottoa on mahdotonta arvioida etukäteen. Koska näiden velkakirojen lopullinen lunastussumma voi johtua useiden eri tekijöiden kumulatiivisesta tuotosta, Velkakirjan haltija ei voi luottaa siihen, että Velkakirjan nimellisarvon ylittävä lopullinen lunastussumma kompensoisi matalien korkojen aiheuttamat tappiot.

9 - 8 - Jatkuvan juoksuajan vaihtosopimusten korkoeroon sidotut velkakirjat Jatkuvan juoksuajan vaihtosopimusten (Constand Maturity Swap) korkoeroon sidottujen velkakirjojen säännöt mahdollistava vaihtelevan koron (lukuun ottamatta mahdollista sovittua kiinteätä korkoa, joka maksetaan kyseisten sääntöjen mahdollistamassa laajuudessa) ja riippuu eri sääntöjä noudattavien vaihtosopimusten korkoeroista. Sijoittajat, jotka ostavat kyseisiä korkoeroon sidottuja velkakirjoja olettavat, että velkakirjan juoksuaikana korkokäyrä ei oikene lainkaan tai oikenee kohtuullisesti. Mikäli markkinakehitys ei vastaa Velkakirjan haltijan odotuksia ja eri juoksuaikoja noudattavien vaihtosopimusten väliset korkoerot pienenevät odotettua enemmän, korkoeroon sidotusta velkakirjasta maksettava korko on ostopäivänä vallinnutta korkoa matalampi. Huonoimmassa mahdollisessa tapauksessa mitään korkoa ei makseta. Tällöin korkoeroon sidottujen velkakirjojen hinta laskee juoksuajan kuluessa. Korkorajoiltaan määritellyt velkakirjat Näiden velkakirjojen sääntöjen mukaisesti maksettava korko (lukuun ottamatta mahdollista sovittua kiinteätä korkoa, joka maksetaan kyseisten velkakirjojen säännöissä määritellyssä laajuudessa) riippuu niiden päivien lukumäärästä, joina velkakirjojen säännöissä määritelty viitekorko jää tiettyjen korkorajojen puitteisiin. Näistä velkakirjoista maksettava korko laskee niiden määrittelypäivien lukumäärästä riippuen, jolloin viitekorko ylittää tai alittaa määritellyt korkorajat. Mitään korkoa ei makseta silloin, kun viitekorko nousee tai laskee merkittävästi eikä pysyttele korkorajojen puitteissa koko korkokauden ajan. Tavoitekorkoon perustuvat, korkorajoiltaan määritellyt velkakirjat Tavoitekorkoon perustuvista korkorajoiltaan määritellyistä velkakirjoista maksettava korko (lukuun ottamatta mahdollisesti maksettavaa kiinteätä korkoa) tavoitekorkoon perustuvien velkakirjojen säännöissä sovitussa laajuudessa, riippuu niiden päivien määrästä, joiden aikana kyseisten velkakirjojen säännöissä määritelty tavoitekorko pysyy tiettyjen korkorajojen puitteissa. Tavoitekorkoon perustuvista velkakirjoista maksettava korko laskee niiden määrittelypäivien lukumäärästä riippuen, jolloin viitekorko jää korkorajojen ulkopuolelle yhden (tai useamman) korkokauden/-kausien ajan. Näiden velkakirjojen juoksuajan päättyessä, Velkakirjan haltijoille voidaan maksaa koko korko tavoitekoron mukaisesti, kuten velkakirjojen säännöissä on määritelty. Tavoitekorkoon tai -lunastushintaan perustuvat velkakirjat Tavoitekorkoon tai lunastushintaan perustuvien velkakirjojen automaattinen lunastusominaisuus voi rajoittaa niiden markkina-arvoa. Tavoitekorkoon tai -lunastushintaan perustuvista velkakirjoista maksettavan enimmäiskoron vuoksi myös suosiollisten markkinoiden/korkojen vallitessa näiden velkakirjojen markkina-arvo ei välttämättä ylitä merkittävästi niiden lunastushintaa. Automaattinen lunastus voidaan tehdä silloin, kun lainauskustannukset ovat yleisesti ottaen matalammat kuin Velkakirjojen Liikkeeseenlaskupäivänä. Tällaisina aikoina Velkakirjan haltijat eivät yleensä voi sijoittaa lunastuksessa saatua tuottoa korolla, joka on yhtä korkea kuin lunastettujen Velkakirjojen tavoitekorko, ja voivat sijoittaa uudelleen ainoastaan huomattavasti matalammalla korolla. Mahdollisten sijoittajien tulisi arvioida uudelleensijoittamisen riski kyseisenä aikana käytettävissä olevat muut sijoitusvaihtoehdot huomioon ottaen. Nollakuponkivelkakirjat Nollakuponkivelkakirjoista ei makseta juoksevaa korkoa, mutta niitä lasketaan yleensä liikkeeseen nimellisarvoa alhaisemmalla hinnalla. Säännöllisten korkomaksujen sijasta lunastushinnan ja liikkeeseenlaskuhinnan välinen ero muodostaa korkotuoton lunastukseen saakka ja kuvastaa markkinakorkoa. Nollakuponkivelkakirjan haltija altistuu tällaisen Velkakirjan markkinakorkojen muutosten aiheuttamaan hinnanlaskuun liittyvälle riskille. Nollakuponkivelkakirjojen hinnat vaihtelevat enemmän kuin Kiinteäkorkoisten velkakirjojen hinnat ja reagoivat todennäköisesti markkinakorkojen muutoksiin voimakkaammin kuin saman juoksuajan omaavat, korkoa tuottavat Velkakirjat. Strukturoituihin velkakirjoihin liittyvät yleiset riskit Yleisesti ottaen sellaisiin Velkakirjoihin sijoittaminen, jotka tuottavat mahdollisesti korkoa ja/tai joiden lunastus määritellään yhden tai useamman indeksin, omanpääomanehtoisen arvopaperin, joukkovelkakirjan, raakaaineen, valuutan, luottotapahtumien, viitekoron tai muun arvopaperin tuoton perusteella, voivat sisältää merkittäviä riskejä, jotka eivät liity samanlaisiin, perinteisiin velkapapereihin kohdistuviin sijoituksiin. Tällaisiin riskeihin sisältyy myös riski siitä, että Velkakirjan haltija ei saa mitään korkoa tai että saatava korko on matalampi kuin korko, joka maksetaan perinteisestä velkapaperista samaan aikaan ja/tai että tällaisen Velkakirjan haltija voi menettää kaiken tai huomattavan osan Velkakirjojensa pääomasta. Lisäksi mahdollisten sijoittajien tulisi olla tietoisia siitä, että tällaisten velkakirjojen markkinahinta voi vaihdella huomattavasti (riippuen vastaavan kohde-etuuden/-etuuksien vaihteluista).

10 - 9 - Indeksisidonnaiset velkakirjat Indeksisidonnaiset velkakirjat ovat velkapapereita, joilla ei ole etukäteen määriteltyä lunastussummaa ja/tai korkomaksuja, vaan pääoma-/korkomaksut riippuvat Indeksin kehityksestä, johon voi puolestaan liittyä huomattavia luotto- ja korkoriskejä sekä muita riskejä. Lunastussumma ja/tai korko, mikäli Liikkeeseenlaskija maksaa niitä, voi olla huomattavasti Liikkeeseenlaskuhintaa matalampi tai, tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittamaa ostohintaa matalampi, jopa nolla, jolloin Velkakirjan haltija menettää koko sijoituksensa. Osakesidonnaiset velkakirjat Osakesidonnaiset velkakirjat ovat velkapapereita, joilla ei ole etukäteen määriteltyä lunastussummaa ja/tai korkomaksuja. Lunastussummat ja/tai korkomaksut riippuvat Kohde-etuutena olevan arvopaperin markkinaarvosta, joka voi olla huomattavasti Liikkeeseenlaskuhintaa matalampi tai, tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittamaa ostosummaa matalampi, jopa nolla, jolloin Velkakirjan haltija voi menettää koko sijoituksensa. Mikäli Kohde-etuutena käytettävät Arvopaperit luovutetaan käteislunastuksen sijasta, tällaisten arvopapereiden arvo voi olla myös huomattavasti Liikkeeseenlaskuhintaa matalampi tai tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittamaa ostohintaa matalampi. Rahastosidonnaiset velkakirjat Rahastosidonnaiset velkakirjat ovat velka-arvopapereita, joilla ei ole etukäteen määriteltyä lunastussummaa ja/tai korkomaksuja. Lunastussummat ja/tai korkomaksut riippuvat kohde-etuutena käytettävän arvopaperin markkina-arvosta, joka voi olla huomattavasti Liikkeeseenlaskuhintaa matalampi tai, tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittamaa ostohintaa matalampi, jopa nolla, jolloin Velkakirjan haltija voi menettää koko sijoituksensa. Joukkolainasidonnaiset velkakirjat Joukkolainoihin sidotut velkakirjat ovat velkapapereita, joilla ei ole etukäteen määriteltyä lunastussummaa ja/tai korkomaksuja. Lunastussummat ja/tai korkomaksut riippuvat Kohde-etuutena käytettävän Arvopaperin markkina-arvosta, joka voi olla huomattavasti Liikkeeseenlaskuhintaa matalampi tai, tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittamaa ostohintaa matalampi, jopa nolla, jolloin Velkakirjan haltija voi menettää koko sijoituksensa. Mikäli Kohde-etuutena käytettävät Arvopaperit luovutetaan käteislunastuksen sijasta, tällaisten arvopapereiden arvo voi olla myös huomattavasti Liikkeeseenlaskuhintaa matalampi tai, tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittamaa ostohintaa matalampi. Raaka-ainesidonnaiset velkakirjat Raaka-ainesidonnaiset velkakirjat ovat velkapapereita, joilla ei ole etukäteen määriteltyä lunastussummaa ja/tai korkomaksuja. Raaka-ainesidonnaiset velkakirjat voivat liittyä myös yhteen tai useampaan Vastaavaan raakaaineeseen ja tuottaa korkoa raaka-aineeseen sidotusta korkomaksuista ja/tai ne voidaan lunastaa Raaka-aineeseen sidotulla lunastussummalla, jotka molemmat lasketaan yhden tai useamman tällaisen Vastaavan raaka-aineen perusteella, tapauksesta riippuen. Vastaavan raaka-aineen arvonmuutokset vaikuttavat Raaka-ainesidonnaisen velkakirjan arvoon. Liikkeeseenlaskijan pääoma- ja/tai korkomaksu, mikäli tällainen on, voi olla huomattavasti pienempi kuin Liikkeeseenlaskuhinta tai, tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittama ostohinta tai voi olla jopa nolla, jolloin Velkakirjan haltija voi menettää koko sijoituksensa. Mikäli luonnonvaroja ja arvometalleja käytetään kohde-etuutena, Sijoittajan on muistettava, että tällaisia kohde-etuuksia voidaan vaihtaa eri puolilla maailmaa keskeytyksettä erilaisilla aikavyöhykkeillä. Tämä puolestaan voi johtaa kohde-etuuden erilaisiin arvonmäärityksiin eri paikoissa. Vastaavissa Velkakirjojen säännöissä ja/tai Lopullisissa ehdoissa määritellään, mitä pörssiä, kaupankäyntialustaa ja ajankohtaa käytetään, kun määritellään vastaavan kohdeetuuden arvo ja kohde-etuuden pysyminen vastaavissa rajoissa. Valuuttasidonnaiset velkakirjat Valuuttasidonnaiset velkakirjat viittaavat tiettyyn valuuttaan tai valuuttapariin, eikä näille velkakirjoille ole etukäteen määritelty lunastus- tai korkosummia. Tällaiset maksut riippuvat kohde-etuutena käytettävän valuutan/valuuttojen kehityksestä ja voivat olla huomattavasti liikkeeseenlasku- tai ostohintaa matalampia. Futuurisidonnaiset velkakirjat Futuurisidonnaiset velkakirjat ovat velkapapereita, joilla ei ole etukäteen määriteltyjä lunastussummaa ja/tai korkomaksuja. Lunastussummat ja/tai korkomaksut riippuvat kohde-etuutena käytettävän futuurin/futuurien markkina-arvosta, joka voi olla huomattavasti Liikkeeseenlaskuhintaa matalampi tai, tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittamaa ostohintaa matalampi, jopa nolla, jolloin Velkakirjan haltija voi menettää koko sijoituksensa. Mikäli kohde-etuutena käytettävä futuuri/futuurit luovutetaan käteislunastuksen sijasta, tällaisten arvopapereiden arvo voi olla huomattavasti Liikkeeseenlaskuhintaa matalampi tai, tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittamaa ostohintaa matalampi.

11 Luottosidonnaiset velkakirjat Luottosidonnaiset velkakirjat poikkeavat perinteisistä velkapapereista siten, että pääoma- ja/tai korkomaksun määrä riippuu siitä, onko yhteen tai useampaan Viiteyhteisöön liittyvä Luottotapahtuma toteutunut. Maksut (joko juoksuajan päätyttyä tai aikaisemmin) määräytyvät maksettaviksi riippuen siitä, onko yhteen tai useampaan Viiteyhteisöön liittyvä Luottotapahtuma toteutunut vai ei. Kyseessä voi olla Velkakirjan haltijan alkuperäistä kokonaissijoitusta pienempi summa, jolloin Velkakirjan haltija ei saa Liikkeeseenlaskuhintaa takaisin tai, tapauksesta riippuen, Velkakirjan haltijan sijoittamaa ostohintaa. Jos Luottotapahtuman toteutuminen vaatii purkamaan ennenaikaisesti suojauksia, joita Liikkeeseenlaskija on ottanut Luottosidonnaisten velkakirjojen yhteydessä esimerkiksi valuutta- tai korkosuojauksien muodossa, Velkakirjan haltijalle voi aiheutua lisää menetyksiä, mikäli sovellettavien Lopullisten ehtojen ja/tai Velkakirjojen sääntöjen mukaan suojausten purkamisesta aiheutuvat kustannukset kantaa Velkakirjan haltija. Näin ollen Velkakirjan haltija saattaa menettää sijoituksensa jopa kokonaan. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että Velkakirjan haltijalla ei ole mitään velvoitetta luovuttaa lisää varoja. Luottosidonnaisiin velkakirjoihin liittyvä riski on verrattavissa Viiteyhteisön velkavastuisiin kohdistuvaan, suoriin sijoituksiin liittyvään riskiin, lukuun ottamatta sitä, että Luottosidonnaisten velkakirjojen haltija altistuu myös Liikkeeseenlaskijan luottoriskille. Täten Velkakirjan haltija altistuu Liikkeeseenlaskijan sekä yhden tai useamman Viiteyhteisön luottoriskille. Vastaavasti Viiteyhteisö tai Viiteyhteisöt eivät takaa Luottosidonnaisia velkakirjoja eikä Luottosidonnaisia velkakirjoja taata myöskään millään kyseessä olevan Viiteyhteisön tai Viiteyhteisöjen vastattavilla. Mikäli Luottotapahtuma toteutuu, Velkakirjan haltijoilla ei ole mitään takautumisoikeutta suhteessa kyseessä olevaan Viiteyhteisöön. Luottotapahtuman toteuduttua Velkakirjan haltijat eivät hyödy mistään kyseessä olevaan Viiteyhteisöön liittyvästä positiivisesta kehityksestä. Tämä pätee erityisesti silloin, kun Luottotapahtuman mitään seurauksia, joita kuvataan Velkakirjojen säännöissä ja/tai Lopullisissa ehdoissa, ei voida kumota. Tästä syystä Velkakirjan haltijat eivät osallistu uudelleenstrukturointiin, sillä Luottotapahtumalla ja Velkakirjan haltijoilla ei ole oikeutta kyseenalaistaa mitään uudelleenstrukturoinnin tekijää. Tästä syystä Luottosidonnaisiin velkakirjoihin liittyvät sijoitukset voivat sisältää suurempia riskejä kuin kyseessä olevan Viiteyhteisön tai Viiteyhteisöjen vastattaviin kohdistuvat suorat sijoitukset. Mikäli Viiteyhteisön luottokelpoisuus heikkenee minkä tahansa tapahtuman vuoksi, mutta ei kuitenkaan johda Luottotapahtuman aiheutumiseen, Luottosidonnaisten velkakirjojen hinta voi laskea. Täten tällaisella hetkellä Luottosidonnaisia velkakirjojaan myyvät haltijat voivat menettää suurenkin osan sijoittamastaan pääomasta. Yhtä tai useampaa Viiteyhteisöä koskevan Luottotapahtuman tai suksessio tapahtuman (succession event) osalta Velkakirjojen säännöissä ja/tai Lopullisissa ehdoissa voidaan määrätä, että Luottosidonnaisiin velkakirjoihin sovelletaan tai Laskenta-asiamies voi ottaa huomioon muun muassa swap- ja johdannaismarkkinoilla toimivien pankkien ja arvopaperinvälittäjien johtavan järjestön ISDA:n (International Swaps and Derivatives Association, Inc, ISDA ) tai ISDA:n verkkosivuillaan julkistamia luottojohdannaisten määritysvaliokuntien ilmoituksia, määrityksiä ja päätöksiä. Tällaiset ilmoitukset, määritykset ja päätökset voivat vaikuttaa Luottosidonnaisten velkakirjojen koron ja pääoman määrään sekä maksujen ajoitukseen. Liikkeeseenlaskija, Laskenta-asiamies tai mikään niiden tytäryhtiöistä ei ole velvollinen ilmoittamaan Velkakirjan haltijalle tällaisesti ilmoituksesta, määrityksestä tai päätöksestä paitsi siltä osin, mitä Velkakirjojen säännöissä ja/tai Lopullisissa ehdoissa on nimenomaisesti määrätty. Sillä, ettei Velkakirjojen haltija ole tietoinen luottojohdannaisten määritysvaliokuntien määrityksiin liittyvistä tiedoista, ei ole vaikutusta Luottosidonnaisiin velkakirjoihin. Velkakirjan haltijalla ei myöskään Luottosidonnaisten velkakirjojen haltijan ominaisuudessa ole mahdollisuutta eikä Laskentaasiamiehellä ole Velkakirjan haltijaan nähden velvollisuutta esittää kysymyksiä luottojohdannaisten määritysvaliokunnille, vaan Velkakirjan haltija on riippuvainen siitä, että muut markkinaosapuolet esittävät luottojohdannaisten määritysvaliokunnille Velkakirjan haltijan kannalta oleellisia kysymyksiä. Liikkeeseenlaskija tai Laskenta-asiamies ei ole vastuussa millekään taholle mistään Luottosidonnaisia velkakirjoja koskevasta määrityksestä, lunastuksesta, laskennasta ja/tai maksujen ja/tai lunastusten viivästyksestä tai keskeytyksestä, joka liittyy ISDA:n ja/tai minkä tahansa luottojohdannaisten määritysvaliokunnan ilmoitukseen, julkaisuun, määritykseen ja/tai päätökseen. Yleisesti ottaen luottojohdannaisten määritysvaliokunta määrittää, onko Luottotapahtuma toteutunut. ISDA on perustanut luottojohdannaisten määritysvaliokunnat (maantieteellisten alueiden perusteella) perustuen ISDA:n vuoden 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions julkaisuun tehdyn julkaistun lisäyksen ISDA Credit Derivatives Determinations Committees, Auction Settlement and Restructuring Supplement mukaisesti ( Heinäkuun 2009 lisäys ). ISDA perusti luottojohdannaisten määritysvaliokunnat antamaan määrityksiä, jotka ovat olennaisia luottojohdannaismarkkinoiden pääosan kannalta sekä edistävät avoimuutta ja johdonmukaisuutta. Luottojohdannaisten määritysvaliokunnissa edustettuina olevien arvopaperinvälittäjäyhteisöjen ja muiden yhteisöjen valintaan sovelletaan erillisiä valintaperusteita. Liikkeeseenlaskija ja/tai mikä tahansa UBS-konsernin yhtiö voi tulla valituksi minkä tahansa luottojohdannaisten määritysvaliokunnan jäseneksi, mistä saattaa aiheutua mahdollinen eturistiriita

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kuka on liikkeeseenlaskija?

TIIVISTELMÄ. Kuka on liikkeeseenlaskija? TIIVISTELMÄ Seuraava yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä johdantona perusrahastoesitteeseen. Tiivistelmää on luettava yhdessä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

FINISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS FINISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 TIIVISTELMÄ Yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Tiivistelmässä olevat tiedot on luettava ja käsitettävä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 26 April 2010

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 26 April 2010 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 26 April 2010 TIIVISTELMÄ Seuraava yhteenveto on poimittu perusrahastoesitteen loppuosasta. Huomaa, että tässä Perusrahastoesitteen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ PERUSWARRANTTEJA/TURBO-WARRANTTEJA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1

TIIVISTELMÄ. Arvopaperien tunnus on indikatiivinen, ja se vahvistetaan ja määritellään Lopullisissa Ehdoissa ( Final Terms ). 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 13 November 2007 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 18 April 2008 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 18 April 2008 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Termeillä on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu asianomaisissa warranttiehdoissa tai muualla tässä ohjelmaesitteessä.

TIIVISTELMÄ. Termeillä on sama merkitys, kuin mikä niille on annettu asianomaisissa warranttiehdoissa tai muualla tässä ohjelmaesitteessä. TIIVISTELMÄ Seuraava tiivistelmä on tarkoitettu johdannoksi tässä ohjelmaesitteessä esitettäviin tietoihin. Tiivistelmää täydentävät muualla tässä ohjelmaesitteessä esitettävät tiedot (mukaan lukien soveltuvissa

Lisätiedot

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007

FINNISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 13 November 2007 FINNISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 13 November 2007 1 Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 30.11.2010 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 4.12.2009 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 7 3 Yleisiä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as of 13 September 2012 OHJELMAN TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona.

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA

DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA DANSKE BANK A/S SAMPO PANKKI OYJ JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2 000 000 000 EUROA OHJELMAESITE 28.6.2012 OHJELMAN JÄRJESTÄJÄ: SAMPO PANKKI OYJ SISÄLTÖ 1 Ohjelmaesitteen tiivistelmä 3 2 Riskitekijät 6 3 Yleisiä

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Joukkovelkakirjaohjelma ja Warrantti- ja Sertifikaattiohjelma. 1.000.000.000 euroa

Ålandsbanken Abp. Joukkovelkakirjaohjelma ja Warrantti- ja Sertifikaattiohjelma. 1.000.000.000 euroa OHJELMAESITE 18.5.2011 Ålandsbanken Abp Joukkovelkakirjaohjelma ja Warrantti- ja Sertifikaattiohjelma 1.000.000.000 euroa Tämä ohjelmaesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (495/1989), valtiovarainministeriön

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

SIJOITTAJAN TIETOPAKETTI PALVELUNTARJOAJASTA TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELU TIETOA FRONT CAPITAL OY:STÄ Front Capital Oy ( Front Capital, Yhtiö ), Y-tunnus 2045856-1, on sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen sijoituspalveluyritys, jonka toimilupa kattaa toimeksiantojen

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot