AUTOCALL SUOMI II. Pääomaturva. Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina. 12 kuukautta 25 % 18 kuukautta 56 %

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUTOCALL SUOMI II. Pääomaturva. Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina. 12 kuukautta 25 % 18 kuukautta 56 %"

Transkriptio

1 AUTOCALL SUOMI II. Sijoitusaika Osakkeet Pääomaturva 1-3 vuotta Fortum, Nokia, UPM Ei Alustava tuotto sijoitetulle pääomalle eri erääntymisajankohtina 12 kuukautta 25 % 18 kuukautta 56 % 24 kuukautta 88 % 30 kuukautta 119 % 36 kuukautta 150 % Liikkeeseenlaskija Commerzbank AG (A3/A) Merkintäaika

2 autocall suomi II. Räätälöity näkemykseen, jossa tuotteen osakekorin kolmen suomalaisen suuryhtiön osakkeiden hintojen odotetaan nousevan tai pysyvän paikallaan seuraavan kolmen vuoden aikana. Tuote erääntyy voitollisena ennenaikaisesti, mikäli ensimmäisenä havaintopäivänä (12 kuukauden päässä alkuarvon määrityspäivästä), toisena havaintopäivänä (18 kuukauden päässä alkuarvon määrityspäivästä), kolmantena havaintopäivänä (24 kuukauden päässä alkuarvon määrityspäivästä) tai neljäntenä havaintopäivänä (30 kuukauden päässä alkuarvon määrityspäivästä) kaikki osakkeet ovat yli alkuarvonsa tai vähintään alkuarvoissaan. Korkein mahdollinen kumuloituva tuotto sijoitetulle pääomalle toteutuu, mikäli osakekorin kaikkien osakkeiden hinnat sijoittuvat vähintään alkuarvoihinsa viimeisenä havaintopäivänä, 36 kuukauden päässä alkuarvon määrityspäivästä. Sijoittaja saa maksamansa merkintähinnan takaisin tuotteen eräpäivänä, mikäli viimeisenä havaintopäivänä osakekorin huonoiten menestynyt osake on alle alkuarvonsa, mutta vähintään 80 % alkuarvostaan. Tällöin sijoittaja menettää ainoastaan maksamansa merkintäpalkkion. Tuote ei ole pääomaturvattu, ja jos huonoiten menestynyt osake on viimeisenä havaintopäivänä alle 80 % alkuarvostaan, menettää sijoittaja koko sijoittamansa pääoman ja maksamansa merkintäpalkkion. Sijoitustuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä kokonaan sekä riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. OSAKEKORI KOOSTUU KOLMEN SUOMALAISEN SUURYHTIÖN OSAKKEISTA. FORTUM OYJ Fortumin liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa Fortum on selvä edelläkävijä ja lämmöntuottajana maailman neljänneksi suurin. Fortumin liiketoiminta on vakaata ja ennustettavaa; vuoden 2013 sähkönmyynnistä 70 % on suojattu. Toiminta on keskittynyt erityisesti Suomeen ja Ruotsiin, joiden lisäksi merkittävää toimintaa on myös Venäjällä, Puolassa, Norjassa, Iso-Britanniassa ja Baltian maissa. Kasvumahdollisuudet Suomessa ja Ruotsissa ovat rajalliset. Tulevaisuudessa Fortumin odotetaan hakevan kasvumahdollisuuksia ainakin muualta Euroopasta ja Aasian kasvavilta energiamarkkinoilta. Mahdollisista uusista toimintaalueista eniten julkisuutta ovat saaneet Ranska ja Intia. Fortumin vahva kassavirta ja tase sekä käynnissä olevat tehostusohjelmat tukevat osakkeen osingonmaksukykyä, joka puolestaan tukee osakkeen hintaa. Fortum on 12,1 miljardin euron markkinaarvollaan Suomen kolmanneksi suurin yhtiö*. Henkilöstön määrä vuonna 2012 oli keskimäärin Mahdollisuudet Venäjän uuden kapasiteetin onnistunut ylösajo kasvattaisi mahdollisesti liikevoittoa lähivuosina. Hiilidioksidipäästöjen sanktioiden mahdolliset kiristykset kasvattaisivat Fortumin tulosta selvästi, koska vesi- ja ydinvoiman osuus on suuri Fortumin sähköntuotannossa. Sähkönsiirtoverkon mahdollisesta myynnistä Fortum saisi todennäköisesti yli 5 miljardin euron tulot, mikä mahdollistaisi taseen vahvistamisen ja siten tasaisen osinkovirran. fortumin osakkeen historiallinen kehitys. Osakkeen hinta euroissa UHAT Lähde: Bloomberg , aikasarja Valtiot saattavat mahdollisesti korottaa Fortumin toimialan veroja ja veronluonteisia maksuja paikatakseen budjettiaukkojaan. Fortumin Venäjän sijoituksissa poliittinen riski on suuri. Pohjoismaissa sähkönkysyntä on osittain hyvin riippuvainen teollisuustuotannosta. Mikäli teollisuustuotantoa siirretään lähitulevaisuudessa odotettua enemmän pois Pohjoismaista, vähentäisi se sähkönkysyntää ja siten mahdollisesti laskisi Fortumin kassavirtaa. * Lähde: Bloomberg

3 UPM-KYMMENE OYJ UPM-Kymmene konserni koostuu kuudesta itsenäisestä liiketoiminta-alueesta: Energia, Sellu, Metsä ja sahat, Paperi, Tarrat sekä Vaneri. Yhtiö on globaali toimija, sillä valmistusta on 17 maassa ja tuotteiden myyntiä on tukemassa maailmanlaajuinen myyntiverkosto. UPM:llä on suuret energiaomistukset sekä lisäksi merkittävät metsäomistukset. UPM:n vahva kassavirta ja tase alhaisella velkaantuneisuusasteella sekä alhaiset investointitarpeet mahdollistavat yhtiön tasaisen osingonmaksukyvyn, joka tukee osakkeen kysyntää. Tällä hetkellä UPM:llä on liikaa paperikonekapasiteettia Euroopassa, eikä yhtiö ole mukana suuremman kysynnän kartonkituotteissa. UPM-Kymmenen markkina-arvo on noin 4,0 miljardia euroa*. Henkilöstön määrä vuonna 2012 oli ja liikevaihtoa kertyi yli 10 miljardia euroa. Mahdollisuudet Rakennejärjestelyt kuten ylikapasiteetin purkamisen jatkaminen paperialalla ja energian tuotannon laajentaminen luovat UPM:lle potentiaalia parantaa kannattavuuttaan ja kasvaa. Innovatiivisten tuotteiden kuten esimerkiksi älypaperien ja kehittyneiden tarramateriaalien menestys toisivat yhtiölle tilaisuuden hyötyä uusien tuotteiden markkinoiden kasvusta. UPM:llä on potentiaalia saada parempi jalansija kehittyvillä markkinoilla niiden yhä kehittyessä, jolloin kysyntä entistä jalostetummille tuotteille näillä markkinoilla kasvaa. upm-kymmenen osakkeen historiallinen kehitys. Osakkeen hinta euroissa UHAT Lähde: Bloomberg , aikasarja Paperien kysynnän laskun jyrkentyminen entisestään odotettua nopeammin muodostaa UPM:n selvimmän uhan. Mikäli euro jatkaisi vahvistumistaan muihin valuuttoihin nähden, heikentäisi se UPM:n kilpailukykyä. nokia OYJ Nokian toiminta jakautuu Smart Devices, Mobile Phones ja Location & Commerce yksiköihin sekä 50 % omistusosuuteen Nokia Siemens Networksista. Smart Devices yksikkö kehittää älypuhelimia, joissa Nokian markkinaosuus on enää noin 2-3 %. Mobile Phones yksikkö tekee kohtuuhintaisia matkapuhelimia ja Location & Commerce yksikkö sijaintiin perustuvia tuotteita ja palveluita, jotka ovat maailman kärkeä. Nokia Siemens Networks kehittää tietoliikenteen infrastruktuurilaitteistoja, -ohjelmistoja ja asiantuntijapalveluita. Kassavirran vakiinnuttua Nokia on kyennyt sopeuttamaan kulunsa pienempään liikevaihtoon. Nokian liiketoiminta-yksiköiden osien summan on arvioitu olevan huomattavasti tämän hetkistä 9,1 miljardin euron markkina-arvoa korkeampi*. Pelkästään Nokian patenttisalkun arvo on varovaisimpien arvioiden mukaan noin 5 miljardia euroa ja Nokian omistama puolikas Nokia Siemens Networksista on arvioitu noin 3-4 miljardin euron arvoiseksi. Nokian palveluksessa oli rajujen henkilöstövähennysten jälkeen vuoden 2012 lopulla vajaat työntekijää, joista yli Nokia Siemens Networks yhteisyrityksessä. Nokia on pudonnut kotimaisten yritysten arvokkaimpien listan ykkössijalta neljänneksi*. Mahdollisuudet Nokia Siemens Networksin onnistunut myynti tai listaaminen pörssiin toisi tukea osakkeelle. Älypuhelinstrategian onnistuminen Windows-puhelinten osalta kasvattaisi markkinaosuutta ja kannattavuutta. Tarvittaessa patenttien tehokas lisensointi lisäisi kassavirtoja yhtiölle. Location & Commerce -yksikön (Navteq) liiketoiminnan kasvun odotetaan jatkuvan ja kannattavuuden paranevan yksikön palveluiden kysynnän kasvaessa mm. autoteollisuudessa. Nokian osakkeen historiallinen kehitys. Osakkeen hinta euroissa UHAT Lähde: Bloomberg , aikasarja Nokia Siemens Networksin kannattavuuden ja kilpailukyvyn mahdollinen heikkeneminen on perustavanlaatuinen uhka Nokialle. Älypuhelinstrategian epäonnistuminen muodostaa myös uhan, vaikka markkinaosuus on jo nyt todella alhainen, noin 2-3 %, joten älypuhelinstrategiankaan epäonnistumisen ei pitäisi romahduttaa osaketta enää. * Lähde: Bloomberg

4 autocall suomi II:N ERÄÄNTYMISARVOSSA ON SEITSEMÄN mahdollista lopputulemaa. Tuote erääntyy ennenaikaisesti ensimmäisenä, toisena, kolmantena tai neljäntenä ennenaikaisena erääntymispäivänä, mikäli jokaisen kohde-etuutena olevan osakkeen arvo ensimmäisenä, toisena, kolmantena tai neljäntenä havaintopäivänä on vähintään alkuarvonsa suuruinen. Mikäli ennenaikaista erääntymistä ei ole tapahtunut, tuote erääntyy eräpäivänä, jolloin erääntymisarvo riippuu kohde-etuutena olevien osakkeiden arvoista suhteessa niiden alkuarvoihin. Tuotteen erääntymisessä on seitsemän mahdollista lopputulemaa, jotka on kuvattu alla. Alla esitetyt lopputulemat ovat esimerkinomaisia eivätkä kuvasta kohde-etuuskorin historiallista tai odotettua kehitystä. Esimerkkilaskelmissa on kuvattu tuoton määräytyminen Autocall Suomi II sertifikaatin merkintähinnaltaan euron arvoiselle minimimerkinnälle, joka vastaa tuotonlaskennassa euron nimellisarvoista sijoitusta. Tuoton määräytymisesimerkeissä ei ole otettu huomioon merkintäpalkkiota eikä verovaikutuksia. Merkintähinta: x 3 = Nimellisarvo: x 3 = Kumuloituva tuotto: Kuponki x Tuottokerroin Kuponki: 10,00 % 1 Tuottokerroin: Alkuarvo 1. Ennenaikainen erääntymispäivä = 2, 100 % 2. Ennenaikainen erääntymispäivä = 2,5, 3. Ennenaikainen erääntymispäivä = 3, 4. Ennenaikainen erääntymispäivä = 3,5 ja Eräpäivä = Erääntymistaso 100 % Suojataso 80 % 0 kk Alkuarvon määrityspäivä kk kk 24 kk 30 kk 36 kk lopputulema 1: Kaikki kohde-etuutena olevat osakkeet ovat vähintään alkuarvoissaan 1. havaintopäivänä ja tuote erääntyy 1. ennenaikaisena erääntymispäivänä noin 12 kk alkuarvon määrityspäivästä. = x 10 % x 2 = Tuotto sijoitetulle pääomalle: / % = 25 % lopputulema 2: Kaikki kohde-etuutena olevat osakkeet ovat vähintään alkuarvoissaan 2. havaintopäivänä ja tuote erääntyy 2. ennenaikaisena erääntymispäivänä noin 18 kk alkuarvon määrityspäivästä. = x 10 % x 2,5 = Tuotto sijoitetulle pääomalle: / % = 56 % lopputulema 3: Kaikki kohde-etuutena olevat osakkeet ovat vähintään alkuarvoissaan 3. havaintopäivänä ja tuote erääntyy 3. ennenaikaisena erääntymispäivänä noin 24 kk alkuarvon määrityspäivästä. = x 10 % x 3 = Tuotto sijoitetulle pääomalle: / % = 88 % lopputulema 4: Kaikki kohde-etuutena olevat osakkeet ovat vähintään alkuarvoissaan 4. havaintopäivänä ja tuote erääntyy 4. ennenaikaisena erääntymispäivänä noin 30 kk alkuarvon määrityspäivästä. = x 10 % x 3,5 = Tuotto sijoitetulle pääomalle: / % = 119 % lopputulema 5: Kaikki kohde-etuutena olevat osakkeet ovat vähintään alkuarvoissaan 5. havaintopäivänä ja tuote erääntyy eräpäivänä noin 36 kk alkuarvon määrityspäivästä. = x 10 % x 4 = Tuotto sijoitetulle pääomalle: / % = 150 % lopputulema 6: Yksi tai useampi kohde-etuutena olevista osakkeista on 5. havaintopäivänä alle alkuarvonsa, mutta kaikki osakkeet ovat vähintään 80 % alkuarvostaan. Tuote erääntyy eräpäivänä noin 36 kk alkuarvon määrityspäivästä ja tällöin sijoittaja saa takaisin sijoituksensa merkintähinnan. Erääntymisarvo: Nimellisarvo x 16 % = x 16 % = Tuotto sijoitetulle pääomalle: / % = 0 % lopputulema 7: Yksi tai useampi kohde-etuutena olevista osakkeista on 5. havaintopäivänä alle 80 % alkuarvostaan. Tuote erääntyy arvottomana eräpäivänä noin 36 kk alkuarvon määrityspäivästä. Erääntymisarvo: Nimellisarvo x 0 % = x 0 % = 0 Tuotto sijoitetulle pääomalle: 0 / % = -100 % 1 Alustavasti 10 %, mutta vähintään 9 %. Lopullinen vahvistettu kuponki ilmoitetaan Internet-sivuillamme

5 AUTOCALL SUOMI II:N EHDOISTA LYHYESTI. Liikkeeseenlaskija Liikkeeseenlaskun luonne Liikkeeseenlaskuohjelma Merkintäpaikat ISIN-koodi Commerzbank Aktiengesellschaft (A3/A) Yleisön merkittäväksi tarkoitettu pääomasuojaamaton osakesidonnainen sertifikaatti päivätty Base Prospectus, Structured Certificates Finlandia Group Oyj ja sen sidonnaisasiamiehet DE000CZ36NG2 Merkintäaika Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä (jos sertifikaatti ei ole erääntynyt ennenaikaisesti) 1. Ennenaikainen erääntymispäivä Ennenaikainen erääntymispäivä Ennenaikainen erääntymispäivä Ennenaikainen erääntymispäivä Merkintähinta Minimimerkintä Nimellisarvo Merkintäpalkkio Strukturointikustannus Selvitys- ja säilytysjärjestelmä Pörssilistaus Sovellettava laki Verotus Liikkeeseenlaskun peruutus Jälkimarkkina euroa / sertifikaatti 3 sertifikaattia (vastaa euron sijoitettavaa määrää) euroa / sertifikaatti (erääntymisarvon laskennassa käytettävä tekijä) 1 % nimellisarvosta Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen; noin 1,2 % p.a. nimellisarvosta. Sertifikaatista ei peritä erillistä hallinnointipalkkiota. Euroclear Finland Oy (APK) Ei listata Tähän markkinointimateriaaliin sovelletaan Suomen lakia. Sertifikaattiin sovelletaan Saksan lakia. Katso kohta Verotusriski ja verotuksesta yleensä Finlandia Group Oyj yhdessä liikkeeseenlaskijan kanssa pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseenlaskun, jos sertifikaattia ei merkitä vähintään 200 sertifikaattia (vastaa euron nimellisarvoista sijoitusta) tai jos Finlandia Group Oyj:n tai liikkeeseenlaskijan mielestä liikkeeseenlaskuun oleellisesti vaikuttavissa olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeuttaa sertifikaatin liikkeeseenlaskun toteuttamista. Liikkeeseenlaskija yhdessä Finlandia Group Oyj:n kanssa peruuttavat liikkeeseenlaskun, mikäli kuponkia ei voida vahvistaa vähintään 9,00 %:iin. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan, palautettavalle merkintäsummalle ei makseta korkoa. Liikkeeseenlaskun peruuntuessa ilmoitus sijoittajille julkaistaan Finlandia Group Oyj:n Internetsivuilla Liikkeeseenlaskija tarjoaa sertifikaatille normaaleissa markkinaolosuhteissa jälkimarkkinan vähintään kolmen (3) sertifikaatin sijoitukselle (vastaa euron nimellisarvoista sijoitusta). Jälkimarkkinahinta voi olla yli tai alle merkintähinnan. Mahdolliset lopputulemat Erääntymisarvo 1 Merkintähinta 2 Tuotto 3 Tuotto p.a. 1. Lopputulema - Ennenaikainen erääntyminen 12 kk % 23 % 2. Lopputulema - Ennenaikainen erääntyminen 18 kk % 33 % 3. Lopputulema - Ennenaikainen erääntyminen 24 kk % 36 % 4. Lopputulema - Ennenaikainen erääntyminen 30 kk % 36 % 5. Lopputulema - Erääntyminen 36 kk % 35 % 6. Lopputulema - Erääntyminen 36 kk % 0 % 7. Lopputulema - Erääntyminen 36 kk % n.a. 1 Esimerkin erääntymisarvon laskennassa on käytetty alustavaa kuponkia 10 %, jonka avulla on laskettu Autocall Suomi II:n erääntymisarvo. Lopullinen vahvistettu kuponki on vähintään 9 %, joka vastaisi edellisestä poiketen seuraavia tuottoja sijoitetulle pääomalle: 1. Lopputulema: 13 %, 2. Lopputulema: 41 %, 3. Lopputulema: 69 %, 4. Lopputulema: 97 %, 5. Lopputulema: 125 %, 6. Lopputulema: 0 % ja 7. Lopputulema: %. Lopullinen vahvistettu kuponki ilmoitetaan Internet-sivuillamme 2 Esimerkin 3 sertifikaattia, joka on Autocall Suomi II:n minimimerkintä, vastaa euron sijoitettavaa määrää lukuun ottamatta 1 % merkintäpalkkiota. 3 Esimerkkilaskelmassa Autocall Suomi II:n tuotto = Erääntymisarvo / Merkintähinta 100 %. Laskelmassa ei ole otettu huomioon merkintäpalkkiota eikä verovaikutuksia.

6 TUOTONLASKENTA. Osakekori Kumuloituva tuotto Osake Bloomberg-koodi ISIN-koodi Fortum Oyj FUM1V FH FI UPM-Kymmene Oyj UPM1V FH FI Nokia Oyj NOK1V FH FI Kuponki x Tuottokerroin Kuponki 10,00 % (Alustavasti 10 %, mutta vähintään 9,00 %. Lopullinen vahvistettu kuponki ilmoitetaan Internet-sivuillamme 1. Ennenaikaisena erääntymispäivänä = 2, 2. Ennenaikaisena erääntymispäivänä = 2,5, Tuottokerroin 3. Ennenaikaisena erääntymispäivänä = 3, 4. Ennenaikaisena erääntymispäivänä = 3,5 ja Eräpäivänä = 4 Alkuarvon määrityspäivä Havaintopäivä Havaintopäivä Havaintopäivä Havaintopäivä Havaintopäivä Jos 1. Havaintopäivänä kaikkien osakekorin osakkeiden päivän sulkemisarvot ovat vähintään alkuarvojen suuruiset, Autocall Suomi II -sertifikaatti erääntyy ennenaikaisesti 1. Ennenaikaisena erääntymispäivänä ja yhden Autocall Suomi II sertifikaatin erääntymisarvo on: Nimellisarvo x Kumulutoituva tuotto Erääntymisarvot ennenaikaisina erääntymispäivinä Erääntymisarvo eräpäivänä Jos 2. Havaintopäivänä kaikkien osakekorin osakkeiden päivän sulkemisarvot ovat vähintään alkuarvojen suuruiset, Autocall Suomi II sertifikaatti erääntyy ennenaikaisesti 2. Ennenaikaisena erääntymispäivänä ja yhden Autocall Suomi II sertifikaatin erääntymisarvo on: Nimellisarvo x Kumuloituva tuotto Jos 3. Havaintopäivänä kaikkien osakekorin osakkeiden päivän sulkemisarvot ovat vähintään alkuarvojen suuruiset, Autocall Suomi II -sertifikaatti erääntyy ennenaikaisesti 3. Ennenaikaisena erääntymispäivänä ja yhden Autocall Suomi II sertifikaatin erääntymisarvo on: Nimellisarvo x Kumuloituva tuotto Jos 4. Havaintopäivänä kaikkien osakekorin osakkeiden päivän sulkemisarvot ovat vähintään alkuarvojen suuruiset, Autocall Suomi II sertifikaatti erääntyy ennenaikaisesti 4. Ennenaikaisena erääntymispäivänä ja yhden Autocall Suomi II sertifikaatin erääntymisarvo on: Nimellisarvo x Kumuloituva tuotto Jos Autocall Suomi II sertifikaatti ei ole erääntynyt ennenaikaisena erääntymispäivänä, tuotteen erääntymisarvo eräpäivänä määräytyy seuraavasti: Jos 5. Havaintopäivänä kaikkien osakekorin osakkeiden päivän sulkemisarvot ovat vähintään alkuarvojen suuruiset, yhden Autocall Suomi II sertifikaatin erääntymisarvo on: Nimellisarvo x Kumuloituva tuotto Jos 5. Havaintopäivänä yhden tai useamman osakekorin osakkeen päivän sulkemisarvo on alle alkuarvonsa, mutta kaikkien osakkeiden sulkemisarvot ovat vähintään 80 % alkuarvoistaan, yhden Autocall Suomi II sertifikaatin erääntymisarvo on: Nimellisarvo x 16 % Jos 5. Havaintopäivänä vähintään yhden osakekorin osakkeen sulkemisarvo on alle 80 % alkuarvostaan, tuote erääntyy arvottomana. Miten teen merkinnän? Ota yhteys asiakasvastaavaasi tai Finlandia Group Oyj:n asiakaspalveluun. Merkintä tehdään merkintäsitoumuslomakkeella ja merkintä on maksettava viimeistään lomakkeessa mainittuna maksupäivänä. Tämän markkinointimateriaalin tiedot eivät muodosta Autocall Suomi II -sertifikaatin täydellistä kuvausta. Saadakseen täydelliset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja Autocall Suomi II -sertifikaatista sijoittajan on tutustuttava Finanssivalvonnalle ilmoitettuun Commerzbank AG:n päivättyyn liikkeeseenlaskuohjelmaan ( Base Prospectus, Structured Certificates ) täydennyksineen ja alustaviin tuotekohtaisiin ehtoihin, jotka vahvistetaan Internet-sivuillamme fi. Kyseinen ohjelmaesite suomenkielisine tiivistelmineen sekä alustavat tuotekohtaiset ehdot ovat saatavilla merkintäpaikoista sekä osoitteessa Tarjouksen tekijä on suomalainen sijoituspalveluyritys Finlandia Group Oyj, jolle Finanssivalvonta on myöntänyt sijoituspalvelulain mukaisen toimiluvan. Sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, sen sidonnaisasiamiehistä sekä tarjottavista sijoituspalveluista ja sijoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista ovat saatavilla osoitteessa

7 Tietoja liikkeeseenlaskijasta - Commerzbank Aktiengesellschaft. Commerzbank AG perustettiin Hampurissa, Saksassa vuonna 1870 ja se on nykyään Saksan toiseksi suurin pankki. Commerzbank AG:lla on noin työntekijää. Saksassa Commerzbank AG:lla on yli konttoria. Yksityis- ja yritysasiakkaita Commerzbank AG:lla on yli 12 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Commerzbank AG on globaali toimija, joka on läsnä jokaisella mantereella yhteensä 52 maassa. Saksan valtio oli noin 25% omistuksella Commerzbank AG:n suurin omistaja. Liikkeeseenlaskijan luottoluokitus on Moody silta A3 negatiivisella näkymällä ja Standard & Poor silta A negatiivisella näkymällä. Liikkeeseenlaskijan taloudellista asemaa ja luottoluokitusta koskevat tiedot voivat muuttua sijoituskohteen myynti- ja sijoitusaikana. Keskeiset riskit. Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulee tästä syystä ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti tämän markkinointimateriaalin lisäksi sijoituskohteena olevan tuotteen (jäljempänä Rahoitusväline ) liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteeseen ja tuotekohtaisiin ehtoihin kokonaisuudessaan. Rahoitusvälineeseen liittyvät keskeisimmät riskitekijät on kuvattu lyhyesti alla. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä, eikä kyseessä ole kattava riskien kuvaus. Tuottoriski Tässä asiakirjassa esitellyn Rahoitusvälineen tuotto riippuu valittujen kohde-etuuksien kehityksestä ja tuottorakenteesta. Tuottorakenne voi joskus olla monimutkainen, minkä vuoksi sijoitusta voi olla vaikea verrata muihin sijoituskohteisiin. Kohde-etuuksien arvo voi vaihdella sijoitusaikana. Jos kohde-etuus ei kehity toivotusti, tuotto voi jäädä pieneksi tai olla negatiivinen. Kohde-etuuksien arvot tiettynä päivänä eivät myöskään välttämättä kuvasta sijoituskohteen tuoton toteutunutta tai tulevaa kehitystä. Sijoitus strukturoituun tuotteeseen ei ole sama asia kuin suora sijoitus joihinkin tai kaikkiin kohde-etuuksiin. Tietyissä erityistapauksissa, kuten kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan yritysjärjestelytilanteissa, sijoitustuotteen kohde-etuus voi myös muuttua tai vaihtua, tuotekohtaisten ehtojen mukaisesti. Riski pääoman menettämisestä Riski pääoman menettämisestä koskee pääomaturvaamattomia sijoitustuotteita ja tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman osittain tai kokonaan, jos alla olevan kohde-etuuden tuotekohtaisten ehtojen mukainen kehitys on nolla tai negatiivinen sijoituksen juoksuaikana. Sijoittaja voi menettää pääoman ja mahdollisen tuoton lisäksi myös mahdollisen merkintäpalkkion ja ylikurssin. Pääomaturvatussa tuotteessa sijoitusinstrumentin liikkeeseenlaskija sitoutuu maksamaan nimellispääoman eräpäivänä takaisin riippumatta sijoitustuotteen kohde-etuuden kehityksestä. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä. Jos sijoitus myydään ennen eräpäivää, takaisinostohinta voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon. Pääomaturva kohdistuu ainoastaan sijoituksen nimellispääomaan, joten mahdollista myyntipalkkiota tai ylikurssia ei palauteta. Liikkeeseenlaskijariski Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan sijoittajalle eli maksamaan sijoittajalle mahdollista erääntynyttä pääomaa ja/tai tuottoa eräpäivänä. Liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan riippumatta sijoituskohteen arvonkehityksestä. Sijoittajan tulee kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen sijoituspäätöstä tehdessään. Ohjelmaesitteessä annetaan tiedot liikkeeseenlaskijan taloudellisesta asemasta ja liiketoimintaan kohdistuvista riskitekijöistä. Luottoluokituslaitoksen myöntämä luottoluokitus ilmaisee liikkeeseenlaskijaan kohdistuvaa luottoriskiä perustuen liikkeeseenlaskijan vakavaraisuuteen ja liikkeeseenlaskijan arvioituun kykyyn vastata pitkäaikaisista maksusitoumuksistaan. Sijoittajan tulee ottaa huomioon se, että liikkeeseenlaskijan taloudellista asemaa ja luottoluokitusta koskevat tiedot voivat muuttua sijoituskohteen myynti- ja sijoitusaikana. Jälkimarkkinariski Tässä asiakirjassa esitelty Rahoitusväline tulee nähdä ensisijaisesti sijoitusajan loppuun asti pidettävänä sijoituksena, eikä se siten välttämättä sovellu lyhytaikaiseksi sijoitukseksi. Jälkimarkkinariski voi toteutua, jos sijoittaja haluaa realisoida sijoitustuotteen kesken sen juoksuajan. Riskinä tällöin on, että sijoitustuotteelle ei löydy ostajaa tai että siitä tarjottava hinta on sen merkintähintaa tai todellista arvoa alhaisempi esimerkiksi poikkeuksellisesta markkinatilanteesta johtuen. Jälkimarkkinahintaan vaikuttaa mm. jäljellä oleva sijoitusaika, yleinen korkotaso, kohde-etuuden tai kohde-etuuksien arvonkehitys sekä tämän tai näiden arvojen keskinäinen riippuvuus. Jälkimarkkinat voivat poikkeustapauksissa olla epälikvidit tai kaupankäynti voi jopa tilapäisesti olla mahdotonta epänormaalin markkinatilanteen tai liikkeeseenlaskijan, välittäjän, selvitystahon, listauspörssin tai muun kaupankäyntikanavan mahdollisen teknisen ongelman vuoksi. Ennenaikaisen lunastuksen riski Liikkeeseenlaskija voi Rahoitusvälineen tuotekohtaisissa ehdoissa määritellyissä erityistilanteissa kuten esimerkiksi lainsäädännön muutoksen tai Rahoitusvälineen kohde-etuutta koskevan poikkeustilanteen johdosta lunastaa Rahoitusvälineen takaisin ennen eräpäivää. Tällaisen ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoitettua pääomaa tai minkäänlaista tuottoa. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija/ laskenta-asiamies voi myös oman harkintansa mukaisesti korjata ehtoja ilman Rahoitusvälineen omistajan suostumusta tuote-ehtojen mukaisesti. Verotusriski ja verotuksesta yleensä Verotusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoitustuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa sijoitusaikana tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Finlandia Group Oyj ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana ja sijoittaja vastaa kaikista sijoitustuotteeseen liittyvistä veroseuraamuksista itsenäisesti. Tarvittaessa sijoittajan tulee kääntyä veroasiantuntijansa puoleen selvittääkseen kunkin sijoitustuotteen merkinnän, ostamisen, omistamisen ja luovuttamisen veroseuraamukset. Tässä markkinointiesitteessä kuvataan ainoastaan lyhyesti sijoitustuotteen tämänhetkistä verotusta Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön kohdalla. Sijoitustuotteen takaisinmaksusta eräpäivänä syntyvää voittoa, samoin kuin sijoitustuotteen luovutuksesta ennen eräpäivää syntyvää luovutusvoittoa, käsiteltäneen pääomatulona. Sijoitustuotteen luovutuksesta ennen eräpäivää sekä takaisinmaksusta eräpäivänä syntyvää tappiota käsiteltäneen luovutustappiona. Luovutusvoiton ja tappion määrä lasketaan siten, että omaisuuden luovutushinnasta vähennetään omaisuuden hankintameno. Hankintameno on merkintähinta tai sijoitustuotteen ostohinta lisättynä hankintaan liittyvillä kuluilla. Lisää sijoitustuotteiden verotuksesta Verohallinnon sivuilta fi. Myyntirajoitukset / Selling restriction Tätä tuotetta ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai muissa valtioissa, joissa laki tai muu sääntely voivat rajoittaa arvopapereiden myyntiä tai kieltää sen. Myöskään tämän markkinointimateriaalin levittäminen tällaisiin valtioihin ei ole sallittua. / This product shall not be offered or sold in the United States or any other juristiction where the offering securities for sale may be restricted or prohibited by law or regulation. Neither the distribution of this marketing material in these countries shall be permitted.

8 Finlandia Group Oyj Aleksanterinkatu 44, FI Helsinki Puh Faksi

Neljä yhdysvaltalaista asuntorakentajayhtiön. Kohde-etuus. Neljännesvuosittain 3 % (12 % p.a.) Pääomaturva. Merkintäaika 16.8. - 6.9.

Neljä yhdysvaltalaista asuntorakentajayhtiön. Kohde-etuus. Neljännesvuosittain 3 % (12 % p.a.) Pääomaturva. Merkintäaika 16.8. - 6.9. yhdysvaltain ASUNTORAENTAJAT - MALTILLINEN AUTOCALL. Sijoitusaika ohde-etuus Merkintähinta Alustava kuponki Pääomaturva Liikkeeseenlaskija 3-36 kuukautta Neljä yhdysvaltalaista asuntorakentajayhtiön osaketta

Lisätiedot

EUROOPPALAISET PANKIT AUTOCALL

EUROOPPALAISET PANKIT AUTOCALL EUROOPPALAISET PANKIT AUTOCALL Eurooppalaiset pankit Autocall -sertifikaatti on räätälöity näkemykseen, jossa kohde-etuutena olevan osakekorin neljän eurooppalaisen pankin osakekurssien odotetaan nousevan

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. POHJOISMAAT OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä

SIJOITUSWARRANTTI. POHJOISMAAT OSAKEKORI. Miksi sijoittaa. Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä POHJOISMAAT OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä pohjoismaalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä Aggressiivinen tuottopotentiaali korkeaa riskiä sietävälle pienellä

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa

SIJOITUSWARRANTTI. KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT. Miksi sijoittaa KIINA & KEHITTYVÄT MARKKINAT SIJOITUSWARRANTTI. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä Suur-Kiina -osakerahaston sekä kehittyvien markkinoiden High Yield -korkorahaston muodostaman rahastokorin

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI SIJOITUSWARRANTTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta euroon nähden Hajautettu

Lisätiedot

I ndeksiwarrantti S uomi

I ndeksiwarrantti S uomi I ndeksiwarrantti S uomi Hajautettu sijoitus Suomen osakemarkkinoille Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 3 vuotta Liikkeeseenlaskija The Royal Bank of Scotland

Lisätiedot

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa

EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa EUROOPPA OSAKEKORI LUOTTOSERTIFIKAATTI II. Miksi sijoittaa Tarjoaa mahdollisuuden hyötyä eurooppalaisten laatuyhtiöiden kurssikehityksestä alustavasti 200 %* tuottokertoimella ja Yhdysvaltain dollarin

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. YRITYSKORILAINA EUROOPPA VI. Sijoitusaika noin 5,2 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 20 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Pääomaturva Liikkeeseenlaskija / Takaaja

Lisätiedot

YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX.

YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX. YRITYSKORILAINA EUROOPPA IX. Sijoitusaika noin 5 vuotta Kohde-etuus itraxx Europe Crossover -indeksin Sarja 21 Merkintähinta 100 % nimellisarvosta Alustava kuponki Neljännesvuosittain maksettava 7,30 %

Lisätiedot

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika

Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika Aasia Hajautettu sijoitus Aasian kehittyville osakemarkkinoille dollareissa Aggressiivinen tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitusaika noin 4 vuotta Liikkeeseenlaskija Natixis Structured

Lisätiedot

Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014

Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014 Vipusertifikaatti Maailman Titaanit 2014 Hajautettu sijoitus analyytikoiden suosimiin yhdysvaltalaisiin, eurooppalaisiin ja aasialaisiin pörssiyhtiöihin Aggressiivinen potentiaali pienellä sijoitetulla

Lisätiedot

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 85 % 195 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kahdentoista pörssiosakkeen muodostama

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

SUOMI AUTOCALL 2020 OSAKESERTIFIKAATTI

SUOMI AUTOCALL 2020 OSAKESERTIFIKAATTI SUOMI AUTOCALL 2020 OSAKESERTIFIKAATTI Sijoitusaika 6 kuukautta - 5 vuotta: mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen Puolivuosittain maksettava kuponki 5,5 % (alustava) muistikupongilla Kohdeyhtiöt Metso

Lisätiedot

Yleiskuva sertifikaatista

Yleiskuva sertifikaatista Merkintäaika päättyy 26.6.2015 Fortum Autocall 2 Osakesidonnainen sertifikaatti Fortumin osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakkeen pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI

EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI EUROALUE VS USA -TUOTTOERO 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus euroalueen ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3

Lisätiedot

ÖLJY-YHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI

ÖLJY-YHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI ÖLJY-YHTIÖT 2018 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus Öljy-yhtiöihin Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3 vuotta Sijoitustuotteen tarjoaja on Wallstreet Omaisuudenhoitopalvelut

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI

ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI ETELÄ-EUROOPPA 2019 LUOTTOSERTIFIKAATTI Sijoitus Etelä-Euroopan (Espanja, Italia & Portugali) osakemarkkinoille Tuottokerroin osakemarkkinoiden nousuun 150 % (alustava) Sijoitus ei ole pääomaturvattu.

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 Yhdysvaltain dollaria (USD) Merkintähinta 00 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kuponki (ehdollinen) Sijoitusaika Pörssinoteerattu

Lisätiedot

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tarjousaika päättyy 31.5.2013 Nokia Autocall Plus Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Sijoitusaika 1-5 vuotta, vuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen lunastukseen ja tuotonmaksuun

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 75 % 135 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kehittyvät 10 -indeksi ja Korkoindeksi

Lisätiedot

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kiinteä neljännesvuosittainen kuponki Sijoitusaika RDX (Russian

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA YRITYSLAINAKORI SUOMI 2018 LUOTTORISKISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava kuponki Euribor 3 kk + 5,0 % p.a.1 Viiteyhtiöt Metsä Board Oyj, Nokia Oyj,

Lisätiedot

EUROOPAN ENERGIAYHTIÖT 2020 OSAKESERTIFIKAATTI

EUROOPAN ENERGIAYHTIÖT 2020 OSAKESERTIFIKAATTI EUROOPAN ENERGIAYHTIÖT 2020 OSAKESERTIFIKAATTI Sijoitus eurooppalaisiin energiayhtiöihin 200 % (alustava) tuottokerroin indeksin 50 % nousuun asti Ei pääomaturvaa: Eräpäivänä suoja indeksin enintään 30

Lisätiedot

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS Perus Plus Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 70 % 170 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kymmenen pörssiosakkeen

Lisätiedot

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI

KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI KIINA VS USA TUOTTOERO 2017 SIJOITUSWARRANTTI Sijoitus Kiinan ja USA:n osakemarkkinoiden tuottoeroon Korkea tuottomahdollisuus ja korkea riski Sijoitus ei ole pääomaturvattu Sijoitusaika noin 3 vuotta

Lisätiedot

KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS KEHITTYVÄT 10 II SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin2 75 % 135 % Kohde-etuus Kehittyvät 10 -indeksi Sijoitusaika Noin 5

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot