Kulta Kuponki Autocall

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulta Kuponki Autocall"

Transkriptio

1 Merkintäaika päättyy Kulta Kuponki Autocall Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kultakaivosyhtiöiden kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 11 %:n korkotuotto (alustava) 1 Tuotto-ominaisuus myös laskevassa markkinassa Sijoitusaika 1-5 vuotta, vuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen lunastukseen Liikkeeseenlaskija Royal Bank of Canada (Toronto Branch) Sijoituksen liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot sekä liikkeeseenlaskijan päivätty ohjelmaesite (Royal Bank of Canada Structured Securities Base Prospectus) ovat saatavissa Alexandriasta ja osoitteesta Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii. (1) Korkotuotto 11 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 10 %. 1/1

2 Yleiskuva sertifikaatista Kulta Kuponki Autocall -sertifikaatin tuotto perustuu kultakaivosyhtiöistä kootun osakekorin ( osakekori ) kehitykseen. Sertifikaatti ei ole pääomasuojattu. Tuotto-ominaisuus myös osakekorin laskiessa. Sertifikaatti maksaa vuosittain 11 % korkotuoton (alustava), jos vuosittaisena havaintopäivänä osakekori ei ole laskenut yli 30 % lähtötasostaan. Muutoin sertifikaatti ei kyseisenä vuonna maksa korkotuottoa. 1 Ennenaikainen lunastus ja tuotonvarmistus. Jos osakekori on jonakin vuosittaisena havaintopäivänä vähintään lähtötasollaan, erääntyy sertifikaatti ennenaikaisesti korkotuoton kera. Suoja 30 %:n kurssilaskua vastaan. Sijoituksen riskiä pienentää suoja osakekorin enintään 30 %:n kurssilaskua vastaan. Osakekori saa käydä alempanakin ennen sijoitusajan loppua ilman vaikutusta sertifikaatin erääntymisarvoon. Ei pääomasuojaa. Jos sertifikaatti ei ole erääntynyt ennenaikaisesti ja osakekori on viimeisenä havaintopäivänä laskenut yli 30 % lähtötasostaan, menettää sijoittaja ni mellispääomaa yksi yhteen osakekorin kurssilaskun suh teessa. Sertifikaattiin liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä (katso Liikkeeseenlaskijariski ) eikä merkintäpalkkio kuulu edellä kuvatun hinnanlaskulle ehdollisen suojan piiriin. Osakekori, historiallinen kehitys % 0 10/08 10/09 10/10 10/11 10/12 10/13 Lähde: Bloomberg, 5 vuoden aikasarja Sijoitus sertifikaattiin ei ole sama asia kuin suora sijoitus osakekoriin eikä kuvan suojataso ole sama kuin sertifikaatille määräytyvä suojataso. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoitustuotteen pääpiirteet (jatkuu sivulla 8) Tyyppi Sijoitusaika Liikkeeseenlaskija Kohde-etuus Pääomasuojaamaton osakekorisidonnainen sertifikaatti 1-5 vuotta, vuosittainen ennenaikaisen lunastuksen mahdollisuus Royal Bank of Canada (Toronto Branch), luottoluokitus: Moody s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA Kultakaivostoimialan suurimmista yhtiöistä koottu osakekori (katso sivun 2 tarkempi kuvaus) Korkotuotto 11 % tuottoehdon täyttyessä (alustava) 1 Merkintähinta Merkintäpalkkio Vähimmäissijoitus euroa / sertifikaatti, mikä vastaa % sertifikaatin nimellisarvosta 20 euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 2 % sertifikaatin nimellisarvosta 5 sertifikaattia, tätä suuremmat sijoitukset 1 sertifikaatin erissä Aikataulu Merkintäaika Maksupäivä (1) Korkotuotto 11 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 10 %. (2) Merkintäaika voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli liikkeeseenlaskun ehtojen turvaaminen sitä vaatii. 1/10

3 Kohde-etuus Sijoituksen tuotto perustuu kolmen kultakaivosyhtiön osakkeen kurs sikehityksistä tasapainoin laskettavan osakekorin kehityk seen. Yhtiöiden perustietoja (USD mrd) Barrick Gold Goldcorp Newmont Mining Osakekoriin olemme valinneet NYSE Arca Gold Mi ners -osakeindeksin painoarvoltaan suurimmat yhtiöt, jotka yhdessä muodostavat 30 % indeksin painosta. Osakevalinnan tavoitteena on ollut muodostaa kultakaivostoimialan suurimmista yhtiöistä koko toimialaa hyvin edustava osakekori, joka samalla sopii autocall-sijoittamisen kohteeksi. Osakekori onkin historiallisesti myötäillyt indeksin kehitystä, mikä on todennettavissa kurssigraafista alla oikealla. Osakekorin osakkeet on listattu New Yorkin pörssiin. Sertifikaatin tuotonlaskennassa osakkeiden osinkoja ei huomioida, mutta odotetut osinkotuotot on huomioitu ehdoissa korkotuottoa nostavana tekijänä. Yhtiön paino 1/3 1/3 1/3 Kotipaikka Kanada Kanada Yhdysvallat Henkilöstöä Perustettu Markkina-arvo 20,3 22,0 14,0 Liikevaihto 14,5 5,4 9,9 Nettotulos 3,8 1,6 1,9 Lisätietoa www. barrick.com www. goldcorp.com www. newmont.com Lähde: Bloomberg ja yhtiöiden 2012 tilinpäätökset. Taulukossa yhtiöiden nettotulokset on esitetty oikaistuina kertaluonteisista eristä (oikaisemattomat nettotulokset järjestyksessä -0,7, 1,7 ja 1,8 USD mrd). Maailman suurimmat kultakaivosyhtiöt 20 Markkina-arvo, USD mrd Osakekori ja toimialaindeksi Goldcorp Barrick Gold Lähde: Bloomberg Newmont Mining Newcrest Mining Zijin Mining /08 Osakekori Kultatoimialan osakkeet (NYSE Arca Gold Miners -indeksi) 10/09 10/10 10/11 10/12 10/13 Lähde: Bloomberg, 5 vuoden aikasarja , skaalattu al kamaan arvosta. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Tämän strukturoidun sijoitustuotteen riskiluokitus on osa Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n jäsenilleen suosittelemaa strukturoitujen sijoitustuotteiden kolmiportaista riskiluokitusta. Riskiluokitus kuvaa karkeasti sijoitustuotteeseen liittyvää riskitasoa. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Sijoittaja vastaa aina itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista vaikutuksista. Lisätietoja riskiluokituksesta yhdistyksen Internet-sivuilta Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman pa lautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. vii teyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottotapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen ni mellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisin maksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesit teessä. 2/10

4 Kultayhtiöt sijoituskohteena Kullan omistaminen on ollut jo pitkän aikaa kannattavaa. Kullan hinta nousi 12 kalenterivuotta peräkkäin ajanjaksolla ja yhteensä +515 %. Syyskuussa 2011 kullan hinta saavutti tähänastisen huipputasonsa 1900 USD unssilta, minkä jälkeen kulta on laskenut 29 %. Tämän vuoden alus ta laskua on kertynyt 19 %. Kullan hintaa painoi tänä keväänä erityisesti sijoittajien voimakas voittojen kotiutus kultaomaisuus luokasta sekä halukkuus ostaa tilalle osakkeita ja kasvattaa sijoitusriskiä. Tällöin epävar mojen aikojen turvasatamana ja arvonsäilyttäjänä sijoittajien suosima kulta on menettänyt arvoaan. 1 Kultakaivososakkeisiin sijoitettaessa kulta on sijoituskohteena vain välillisesti, koska yhtiöiden tuloksentekokyky ja osakekurssien kehitys riippuvat kullan markkinahinnan lisäk si myös muista seikoista, kuten kustannusrakenteen kehi tyksestä ja muutoksista sijoittajien riskinottohalukkuudessa yleisesti. Kuvaaja alla oikealla havainnollistaa, kuinka osakekorin arvo on kehittynyt vuositasolla suhteessa kullan hintaan ja maailman osakemarkkinaan. Vaikka kullan hinta ja kultakaivososakkeiden hinta eivät aina kulje käsi kädessä, on kullan maailmanmarkkinahinta on kuitenkin tärkeä selittäjä kultakaivosyhtiöiden tuloksentekokyvylle. Ainakin teoriassa kaivosyhtiön tuloksen tulisi nousta kultaa enemmän kullan hinnan noustessa, ja tuloksen tulisi laskea kultaa enemmän kullan hinnan laskiessa. Tämä siksi, että kustannus kullan kaivamiselle maan uumenista on kullan maailmanmarkkinahintaa selvästi vakaampi. aikoina tämän teorian mukaisesti kun kullan hinta on laskenut syyskuun 2011 huipustaan noin 29 %, osakekori on samalla ajanjaksolla laskenut peräti 56 % (katso kuva alla vasemmalla). Osakekorin voimakas kurssilasku tarjoaakin nyt varteenotettavan sijoitusmahdollisuuden kultakaivosyhtiöihin. Toimialan suuryhtiöt näyttävät erityisen houkuttelevilta, jos kullan hinta nousee. Toisaalta yhtiöt voivat parantaa kannattavuuttaan kustannuksia karsimalla ja sulkemalla kannattamattomia kaivoksia myös siinä tilanteessa, ettei kullan hinta nousisi. Kullan hinnan mahdollisesti edelleen laskiessa yhtiöt joutuvat tietysti nykyistä ahtaammalle. 1 (1) Lähde: Bloomberg, 12 vuoden aikasarja , aikasarja kullan huipputasoilta Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevas ta kehityksestä. Mihin kultaa käytetään? Korut 49 % Teollinen käyttö 11 % Harkot ja kolikot 28 % Indeksirahastot 9 % Keskuspankkien netto-ostot 4 % Lähde: World Gold Council, Gold Demand Trends, Full year Kullan kysyntä, keskiarvo viideltä vuodelta Kultaosakkeiden markkinahinnat ovat käyttäytyneet viime Kurssikehitys kullan huipputasosta Vuosituottovertailu % -29 % -56 % 09/11 03/12 09/12 03/13 09/13 Maailman osakemarkkina Kullan hinta Osakekori Lähde: Bloomberg, aikasarja eli alkaen kullan huipputasosta ja skaalattuna alkaen arvosta. Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Maailman osakemarkkina MSCI World. 50 % 25 % 0 % -25 % -50 % Osakekori (tammi-loka) Kullan hinta Maailman osakemarkkina Lähde: Bloomberg, aikasarja Vuosituotot aina pois lukien 2013, jolloin tuotto Huomaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Maailman osakemarkkina MSCI World. 3/10

5 Tuoton määräytyminen Ennen viimeistä havaintopäivää Vuosittaisina havaintopäivinä (vuodet 1-4) on kolme mahdollista lopputulemaa: Viimeisenä havaintopäivänä Jos sertifikaatti ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, on vii meisenä havaintopäivänä kaksi mahdollista lopputulemaa: 1. Ennenaikainen lunastus korkotuoton kera: Jos osakekori on havaintopäivänä vähintään lähtötasollaan, lunastaa liik keeseenlaskija sertifikaatin ennenaikaisesti takaisin ja maksaa nimellisarvon lisäksi 11 %:n korkotuoton. 1,2 2. Sijoitus jatkuu ja korkotuotto maksetaan: Jos osakekori on havaintopäivänä laskenut enintään 30 % lähtötasostaan, sertifikaatti maksaa 11 %:n korkotuoton ja sijoitus jatkuu. 1,2 3. Sijoitus jatkuu ja korkotuottoa ei makseta: Jos osakekori on havaintopäivänä laskenut yli 30 % lähtötasostaan, sertifikaatti ei kyseisenä vuonna maksa korkotuottoa ja sijoitus jatkuu. 1. Erääntyminen nimellisarvoisena ja korkotuoton kera: Jos osakekori on viimeisenä havaintopäivänä laskenut enintään 30 % lähtötasostaan, erääntyy sertifikaatti nimellisarvoisena ja sijoittajalle maksetaan viimeinen 11 %:n korkotuotto. 1,2 2. Erääntyminen tappiollisena ja ilman viimeistä korkotuottoa: Jos osakekori on viimeisenä havaintopäivänä laskenut yli 30 % lähtötasostaan, menettää sijoittaja nimellispääomaa yksi yhteen osakekorin kurssilaskun suhteessa. Viimeistä korkotuottoa ei makseta. Havainnollistus tuoton määräytymisestä (esimerkissä oletetaan alustava korkotuotto 11 %) Vuodet 1-4 Osakekori vähintään lähtötasollaan Ei Osakekori laskenut enintään 30 % Kyllä Kyllä Ennenaikainen lunastus korkotuoton kera ( % + 11 %) Sijoitus jatkuu ja korkotuotto maksetaan (11 %) Ei Sijoitus jatkuu ja korkotuottoa ei makseta Vuosi 5 Osakekori laskenut enintään 30 % Kyllä Erääntyminen nimellisarvoisena ja korkotuoton kera ( % + 11 %) Ei Erääntyminen tappiollisena ja ilman viimeistä korkotuottoa. Sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakekorin kurssilaskun suhteessa. Yksinkertaisuuden vuoksi laskentaesimerkki ei huomioi 2 % merkintäpalkkiota. Laskentaesimerkki, jossa merkintäpalkkio on huomioitu, on pyynnöstä saatavilla merkintäpaikoista. Korkotuotto vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasolle 10 %. Mikäli korkotuotto vahvistetaan alle alustavasti ilmoitetun, sijoittajan lopullinen tuotto on pienempi kuin esimerkissä. Laskentaesimerkki ei huomioi liikkeeseenlaskijariskiä eikä verovaikutuksia. (1) Nimellispääoman takaisinmaksuun ja tuoton maksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski. (2) Korkotuotto vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasolle 10 %. 4/10

6 Tuotonlaskentaesimerkkejä Esimerkki 1: Ennenaikainen lunastus Esimerkki 2: Erääntyminen täydellä tuotolla % 11 % % % 11 % 11 % 11 % +11 % % +11 % Vuosia sijoitusajan alusta Vuosia sijoitusajan alusta Esimerkki 1: Sertifikaatti lunastetaan ennenaikaisesti takaisin kolmen vuoden kuluttua, koska osakekori on havaintopäivänä (3) ensimmäistä kertaa vähintään lähtötasollaan. Ennen aikaisen lunastuksen yhteydessä palautetaan nimellispääoma ja korkotuotot maksetaan joka vuonna (= 3 x 11 %), koska tuottoehto täyttyy joka vuosi. Huomioi, että osakekorin kehityksellä lunastuksen jälkeen ei ole enää tuoton muodostuksen kannalta merkitystä. Esimerkki 2: Sertifikaattia ei ole lunastettu ennenaikaisesti ja viimeisenä havaintopäivänä osakekori ei ole laskenut yli 30 % läh tötasostaan, joten sijoittajalle palautetaan eräpäivänä nimel lispääoma. Korkotuotot maksetaan joka vuonna (= 5 x 11 %), koska tuottoehto täyttyy joka vuosi. Huomioi, että osakekori saa laskea enemmänkin kuin 30 % ennen viimeistä havain topäivää ilman vaikutusta sertifikaatin erääntymisarvoon. Esimerkki 3: Erääntyminen vajaalla tuotolla Esimerkki 4: Erääntyminen tappiolla % 0 % 0 % 11 % % % 0 % 0 % 0 % 60 % +11 % +0 % Vuosia sijoitusajan alusta Vuosia sijoitusajan alusta Esimerkki 3: Sertifikaattia ei ole lunastettu ennenaikaisesti ja viimeisenä havaintopäivänä osakekori ei ole laskenut yli 30 % lähtötasostaan, joten sijoittajalle palautetaan eräpäivänä nimellispääoma. Korkotuotot maksetaan vuosina 1, 4 ja 5 (= 3 x 11 %), koska tuottoehto täyttyy kyseisinä vuosina. Vuosina 2 ja 3 korkotuottoa ei makseta, koska tuottoehto ei täyty. Esimerkki 4: Sertifikaattia ei ole lunastettu ennenaikaisesti ja viimeisenä havaintopäivänä osakekori on laskenut yli 30 % lähtötasostaan, joten sijoittaja menettää nimellispääomaa yksi yhteen osakekorin kurssilaskun suhteessa. Esimerkissä osakekori on laskenut 40 %, joten tappio nimellispääomalle laskettuna on 40 %. Tuottoehto ei täyty yhtenäkään vuonna, joten korkotuottoja ei makseta. Osakekorin kehitystä esittävät kuvat (skaalattu alkamaan arvosta ) ovat ainoastaan esimerkinomaisia eivätkä kuvasta osakekorin odotettua kehitystä. Yksinkertaisuuden vuoksi laskentaesimerkit eivät huomioi 2 % merkintäpalkkiota. Korkotuotto 11 % on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 10 %. Mikäli korkotuotto jää alle alustavasti ilmoitetun, sijoittajan lopullinen tuotto on pienempi kuin esimerkeissä. Esimerkit eivät huomioi liikkeeseenlaskijariskiä eivätkä verovaikutuksia. Nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy liikkeeseenlaskijariski. 5/10

7 Miten teen merkinnän? 1. Tutustu 2. Merkitse 3. Maksa Perehdy ennen sijoituksen tekemistä tämän markkinointimateriaalin lisäksi liikkeeseenlaskijan laatimiin sitoviin sertifikaattiehtoihin sekä ohjelmaesit teeseen täydennyksineen. Asiakirjat saat merkintäpaikoista tai verkkosivulta fi/kultakuponki. Täytä merkintäsitoumuslomake ja toimita se merkintäpaikkaan. Sijoituksen säilytys on maksutonta SEB:hen tätä tarkoitusta varten avattavalla arvo-osuustilillä. Merkintäaika päättyy Tehdyt merkinnät maksetaan niitä merkittäessä. Maksu suoritetaan merkintäsitoumuksessa annettujen ohjeiden mukaan kuitenkin viimeistään Riskit Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski ja sijoittaja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista ja veroseuraamuksista. Sijoittajan tuleekin ennen sijoituspäätöksen tekemistä varmistua siitä, että hän ymmärtää sijoitustuotteen ominaisuudet ja riskit. Sijoittajan edellytetään tutustuvan huolellisesti tähän markkinointimateriaaliin sekä liikkeeseenlaskijan laatimiin sitoviin liikkeeseenlaskukohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen (dokumentit on yksilöity sivulla 8). Alla kuvataan ainoastaan lyhyesti sijoituk seen liittyvät keskeisimmät riskitekijät. Sijoitukseen ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin liikkeeseenlaskijan tarjousasiakirjoissa. Markkinariski Sertifikaatti ei ole pääomasuojattu, vaan sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden eli tässä osakekorin epäedullisesta hintakehityksestä. Sijoittaja voi jäädä ilman tuottoa ja lisäksi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Kohde-etuuden tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Sijoitus ei vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuteen. Liikkeeseenlaskijariski Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyys voi johtaa sijoitetun pääoman ja/tai tuoton menettämiseen kokonaan tai osittain. Sijoittajan tuleekin sijoituspäätöstä tehdessään kiin nittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen. Sijoitus ei kuulu talletussuojan piiriin eikä sille ole asetettu erillistä vakuutta. Korkoriski Yleisen korkotason ja liikkeeseenlaskijan luottoriskilisän muutoksilla on vaikutus sijoituksen arvoon sijoitusaikana. Yleisen korkotason tai luottoriskilisän noustessa sijoitukseen sisältyvän korko-osan arvo voi laskea. Vastaavasti korkotason tai luottoriskilisän laskiessa sijoitukseen sisältyvän korko-osan arvo voi nousta. Korkoriski voi toteutua vain, jos sijoitus myydään ennen eräpäivää. Jälkimarkkinariski Mikäli sijoittaja haluaa myydä sijoituksensa ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen hetkiseen jälkimarkkinahintaan, joka voi olla suurempi tai pienempi kuin sijoitettu pää oma. Sijoittajalle voi näin ollen koitua tappioita myydes sään sijoituksen jälkimarkkinoilla. Liikkeeseenlaskija antaa vähintään 5 kpl erälle päivittäisen takaisinostohinnan normaaleissa markkinaolosuhteissa, mutta ei voi taata jälkimarkkinoita. Jälkimarkkinat voivat poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa olla epälikvidit tai kaupankäynti voi olla tilapäisesti mahdotonta. Sijoitusta ei edellä mainituista syistä suositella, mikäli sijoitettuja varoja todennäköisesti tarvitaan ennen eräpäivää. Sijoituksen jälkimarkkinahintaan vaikuttavat juoksuaikana jäljellä olevan sijoitusajan lisäksi muun muassa kohde-etuuden ja sen volatiliteetin, yleisen korkotason sekä liikkeeseenlaskijan luottoriskilisän kehittyminen. Riski ennenaikaisesta takaisinmaksusta ja ehtojen korjaamisesta Liikkeeseenlaskija voi sijoituksen ehdoissa mainituissa erityistapauksissa lunastaa sijoituksen takaisin ennen sen eräpäivää (esimerkiksi olennaisen lakimuutoksen johdosta) tai korjata sijoituksen ehtoja (esimerkiksi kohde-etuuden listautumisen päättyessä) ilman sijoittajan erillistä suostumusta. Ei voida taata, etteivät yllä mainitut muutokset ole epäedullisia sijoittajan näkökulmasta. Ennenaikainen takaisinmaksu voi aiheuttaa pääomatappion sijoittajalle. Verotusriski Sijoituksen verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voivat muuttua sijoitusaikana ja tätä kautta vaikuttaa sijoittajan nettotuottoon. Alexandria ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana. 6/10

8 Tärkeää tietoa Merkintäpaikat Alexandria Pankkiiriliike Oyj (Y-tunnus ) ja sen sidonnais asiamiehet (yhdessä Alexandria Pankkiiriliike ), Eteläesplanadi 22 A, Helsinki, puhelin (vaihde). Alexan dria Pankkiiriliikkeen muut 20 toimipaikkaa yhteystietoi neen löytyvät tämän markkinointimateriaalin takakannesta. Alexandria Pankkiiriliikkeen toimintaa valvoo Finanssival vonta ja Alexandria Pankkiiriliike on sijoittajien korvausra haston jäsen. Alexandria Markets Oy (Y-tunnus ) ja sen sidonnaisasiamiehet (yhdessä Alexandria Markets ), Eteläesplanadi 22 A, Helsinki, puhelin (vaihde), on osa Alexandria-konsernia. Alexandria Marketsin toimintaa valvoo Finanssivalvonta ja Alexandria Markets on sijoittajien korvausrahaston jäsen. Lisää tietoa merkintäpaikoista (yhdessä Alexandria ) on saatavissa osoit teesta Tarjouksen toteutus ja rajoitukset Ehtona liikkeeseenlaskun toteutumiselle on vähintään 10 %:n korkotuotto. Liikkeeseenlaskijalla ja Alexandrialla on lisäksi oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku. Mikäli liikkeeseenlasku perutaan, Alexandria tiedottaa sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta ja merkintämaksut palaute taan sijoittajille korotta. Myyntirajoitus Tätä tarjousta ei kohdisteta sellaisille henkilöille tai sellaisiin valtioihin, joissa tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tätä materiaalia ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai tiedottaminen on ristiriidassa kyseisen maan lakien kanssa. Erityisesti, tätä materiaalia ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille. Liikkeeseenlaskija ja Alexandria edel lyttävät, että tämän materiaalin haltuunsa saavat henkilöt tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Kannustimet ja palkkiot Alexandria Markets voi maksaa palkkiota sijoituksen myynnistä välittäjille. Asiakkaan kustannus sijoi tuksen hankkimisesta ei riipu siitä, ostaako asiakas sijoituk sen Alexandrialta tai kolmannelta osapuolelta. Alexandria Markets saa liikkeeseenlaskijalta palkkiota tuotteen myymisestä (tuotekohtainen strukturointikustannus on yksilöity sivulla 8). Markkinointimateriaali Tämän markkinointimateriaalin on laatinut Alexandria Markets. Liikkeeseenlaskija tai sen lähipiiritahot eivät ole missään vastuussa tämän markkinointimateriaalin sisällöstä. Mikäli markkinointimateriaalin ja liikkeeseenlaskijan sitovien ehtojen välillä ilmenee ristiriita, ovat liikkeeseenlaskijan ehdot aina etusijalla. Markkinointimateriaalista ilmenevät tuotteeseen liittyvät tiedot muodostavat vain yhteenvedon, eivätkä tuotteen täydellistä kuvausta. Materiaalin tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Alexandria Marketsille ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Verotus Tässä kuvataan lyhyesti sertifikaatin tämänhetkistä verotusta Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön osalta (katso Verotusriski ). Sertifikaatille maksettavaa tuottoa käsitellään verotuksessa veronalaisena muuna pääoma tulona tuloverolain ( /1535) mukaisesti. Sertifikaatin erääntyessä mahdollisesta tuotosta toimitetaan ennakonpidätys, jonka suuruus on tällä hetkellä 30 %. Sertifikaatin liikkeeseenlaskijan ollessa ulkomainen, korkotulon lähdeverosta annetun lain ( /1341) säännökset eivät sovellu. Mikäli sijoittaja myy sertifikaatin ennen eräpäivää, luovutus käsitellään verotuksessa luovutusvoittoa ja -tap piota koskevien säännösten mukaisesti. Alexandria tai liik keeseenlaskija ei toimi asiakkaan veroasiantuntijana (katso Verotusriski ). Peruutusoikeus ja esitteen täydennykset Merkintä on sitova, eikä sijoittajalla ole oikeutta peruuttaa sitä. Mikäli Alexandria joutuu hylkäämään sitoumuksen sijoittajasta johtuvasta syystä, on sijoittaja velvollinen korvaamaan Alexandrialle aiheutuneet kustannukset ja tappion. Alexandrialla on oikeus hylätä merkintä harkintansa mukaan (esimerkiksi, jos merkintämaksua ei ole vastaanotettu ajoissa). Mikäli kuitenkin liikkeeseenlaskija julkistaa ohjelmaesitteen tai liikkeeseenlaskukohtaisten ehtojen täydennyksen merkintäaikana, on sijoittajalla oikeus perua merkintäsitoumuksensa ilmoittamalla tästä kirjallisesti Alexandrialle kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta Alexandrian verkkosivuilla: fi/kultakuponki. 7/10

9 Sijoitustuotteen pääpiirteet Tärkeitä päivämääriä Merkintäaika Maksupäivä Liikkeeseenlaskupäivä Eräpäivä , ellei ennenaikaista lunastusta Sertifikaatti Tyyppi Liikkeeseenlaskija Liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot ja ohjelmaesite Merkintäpaikat Etuoikeusasema ja vakuus Nimellisarvo Merkintähinta Merkintäpalkkio Vähimmäissijoitus Strukturointikustannus Säilytysjärjestelmä ISIN-koodi Pörssilistaus Jälkimarkkina Yleisön merkittäväksi tarkoitettu pääomasuojaamaton sertifikaatti Royal Bank of Canada (Toronto Branch), luottoluokitus: Moody s Aa3 / S&P AA- / Fitch AA Merkintäpaikoista tai osoitteesta saatavilla olevat päivä tyt liikkeeseenlaskukohtaiset ehdot sekä päivätty ohjelmaesite (Royal Bank of Canada Structured Securities Base Prospectus) täydennyksineen Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Markets Oy sekä niiden sidonnaisasiamiehet Etuoikeusasema sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla velkasitoumuksilla euroa / sertifikaatti euroa / sertifikaatti, mikä vastaa % sertifikaatin nimellisarvosta 20 euroa / sertifikaatti, mikä vastaa 2 % sertifikaatin nimellisarvosta 5 sertifikaattia, tätä suuremmat sijoitukset 1 sertifikaatin erissä Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen enintään 1,0 % p.a. nimel lisarvolle laskettuna. Laskelma perustuu tilanteeseen sekä olettaa, että sijoitus pidetään koko sijoitusajan. Kertaluonteinen kustannus sisältyy merkintähintaan eikä sitä vähennetä erääntymisarvosta. Hallinnointipalkkiota ei ole. Euroclear Finland Oy FI Listausta haetaan Irlannin pörssiin, jos listautumisedellytykset täyttyvät. Liikkeeseenlaskija tarjoaa sijoitukselle normaaleissa markkinaolosuhteissa päivittäisen jälkimarkkinan vähintään 5 kappaleen erälle (katso Jälkimarkkinariski ). 8/10

10 Sijoitustuotteen pääpiirteet Tuotonlaskenta Kohde-etuus ( Osakekori ) i Osake Bloomberg-koodi Paino 1 Barrick Gold Corporation ABX UN Equity 1/3 2 Goldcorp, Inc. GG UN Equity 1/3 3 Newmont Mining Corporation NEM UN Equity 1/3 Tuottoehto Jos Osakekorin arvo vuosittaisena Havaintopäivänä k=1-5 on vähintään yhtä suuri kuin Kuponkitaso, sertifikaatti maksaa kyseisen vuoden Tuotonmaksupäivänä tuoton: Nimellisarvo Korkotuotto. Muutoin sertifikaatti ei kyseisenä vuonna maksa tuottoa. Korkotuotto 11 % (alustava, vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä ja vähintään tasoon 10 %) Erääntymisarvo ennenaikaisen lunastuksen yhteydessä (k=1-4) Erääntymisarvo eräpäivänä(k=5) Jos Osakekorin arvo vuosittaisena Havaintopäivänä k=1-4 on vähintään yhtä suuri kuin Osakekorin alkuarvo, lunastetaan sertifikaatti ennenaikaisesti takaisin arvoon: Nimellisarvo % 1) Jos Osakekorin arvo viimeisenä Havaintopäivänä k=5 on vähintään yhtä suuri kuin Suojataso, erääntyy sertifikaatti arvoon: Nimellisarvo % 2) Muussa tapauksessa sertifikaatti erääntyy arvoon: Nimellisarvo x Osakekorin arvo Havaintopäivänä k=5 Osakekorin arvo (i=1-3, k=1-5) 3 Paino i x i=1 Osakkeen i sulkemisarvo Havaintopäivänä k Osakkeen alkuarvo i Osakekorin alkuarvo % Kuponkitaso 70 % Suojataso 70 % Osakkeen alkuarvo i Havaintopäivät (k=1-5), Tuotonmaksupäivät (k=1-5) ja Ennenaikaiset erääntymispäivät (k=1-4) Osakkeen i sulkemisarvo tai havaintopäivää seuraavana kaupankäyntipäivänä k Havaintopäivä, tai sitä seuraava kaupankäyntipäivä Tuotonmaksupäivä / Ennenaikainen erääntymispäivä, tai sitä seuraava pankkipäivä (Eräpäivä) 9/10

11 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Alexandria on toiminut vuodesta 1996 ja kasvanut 17 vuoden aikana Suomen suurimmaksi sijoittamiseen ja säästämiseen keskittyväksi sijoituspalveluyhtiöksi. Palvelui tamme käyttää jo yli asiakasta, ja heitä palvelee yli 200 henkilöä 21 toimipisteessä ympäri Suomea. Ota yhteyttä Soita asiakaspalveluumme tai ota yhteyttä suoraan lähimpään toimipisteeseemme (pvm/mpm) ma-to klo 9:00-16:30 pe klo 9:00-16:00 Alexandrian toimipisteet Espoo Helsinki Hämeenlinna Joensuu Jyväskylä Hevosenkenkä Espoo Puh. (09) Eteläesplanadi 22 A Helsinki Puh. (09) Sibeliuksenkatu 5 13 Hämeenlinna Puh. (03) Kauppakatu Joensuu Puh. (013) Kauppakatu 41 B Jyväskylä Puh. (014) Kajaani Kokkola Kotka Kouvola Kuopio Kauppakatu 34 A 5 87 Kajaani Puh. (08) Torikatu 31 A 67 Kokkola Puh. (06) Kauppakatu 5 48 Kotka Puh. (05) Keskikatu 9 45 Kouvola Puh. (05) Puijonkatu 22 B 70 Kuopio Puh. (017) Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Pori Rautatienkatu 20 A Lahti Puh. (03) Valtakatu Lappeenranta Puh. (05) Hallituskatu 7 A Mikkeli Puh. (015) Pakkahuoneenkatu 15 A 90 Oulu Puh. (08) Eteläkauppatori 4 B 28 Pori Puh. (02) Rovaniemi Seinäjoki Tampere Turku Vaasa Koskikatu 27 A, 3.krs Rovaniemi Puh. (016) Keskuskatu Seinäjoki Puh. (06) Koskikatu 9 33 Tampere Puh. (03) Kauppiaskatu 9 B 20 Turku Puh. (02) Hovioik. puistikko 15 C 65 Vaasa Puh. (06) Vantaa Teknobulevardi Vantaa Puh. (09) Enemmän vaihtoehtoja sijoittamiseen 10/10

Kulta Autocall 2. Merkintäaika päättyy 1.11.2013. Osakekorisidonnainen sertifikaatti

Kulta Autocall 2. Merkintäaika päättyy 1.11.2013. Osakekorisidonnainen sertifikaatti Merkintäaika päättyy 1.11.2013 Kulta Autocall 2 Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kultakaivosyhtiöiden kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakekorin pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

Yleiskuva sertifikaatista

Yleiskuva sertifikaatista Merkintäaika päättyy 26.6.2015 Fortum Autocall 2 Osakesidonnainen sertifikaatti Fortumin osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tuoton saamiseksi riittää osakkeen pysyminen nykytasollaan

Lisätiedot

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus

Nokia Autocall Plus. Tarjousaika päättyy 31.5.2013. Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tarjousaika päättyy 31.5.2013 Nokia Autocall Plus Nokian osakekurssin kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Sijoitusaika 1-5 vuotta, vuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen lunastukseen ja tuotonmaksuun

Lisätiedot

Eurooppa Tuplatuotto 2

Eurooppa Tuplatuotto 2 Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Eurooppa Tuplatuotto 2 Osakeindeksisidonnainen sertifikaatti Euroalueen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Osakeindeksin kurssinousu tuottokattoon saakka

Lisätiedot

Suomikori Booster. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti. Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT

Suomikori Booster. Merkintäaika päättyy 31.3.2014. Osakekorisidonnainen sertifikaatti. Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT Merkintäaika päättyy 31.3.2014 Suomikori Booster Osakekorisidonnainen sertifikaatti Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Nokian Renkaat ja YIT Osakekorin kurssinousu 180 %:n kertoimella (alustava) 1 Suoja

Lisätiedot

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene

Luottokori Suomi 2. Merkintäaika päättyy 14.2.2014. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Merkintäaika päättyy 14.2.2014 Luottokori Suomi 2 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene Tuotto vuosittain, alustavasti 4,50 % p.a. 1 Sijoitusaika noin

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 2 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3

Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 30.6.2015 Euroopan Pankit Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena Euroopan pankkisektorin osakeindeksi Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Korkea riski -

Lisätiedot

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3

Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3 Merkintäaika päättyy 31.3.2015 Eurooppa Bonus Sijoituswarrantti 3 Warrantin kohde-etuutena valikoitu kori euroalueen suuryhtiöitä, joilla on liiketoimintaa maailmanlaajuisesti Korkea tuottopotentiaali

Lisätiedot

Terveydenhuolto Bonus Sijoituswarrantti

Terveydenhuolto Bonus Sijoituswarrantti Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Terveydenhuolto Bonus Sijoituswarrantti Warrantin kohde-etuutena valikoitu kori terveydenhuoltoalan suuryhtiöitä Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 4 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Tähtirahastot Luottosertifikaatti 2

Tähtirahastot Luottosertifikaatti 2 Merkintäaika päättyy 1.11.2013 Tähtirahastot Luottosertifikaatti 2 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin arvonnoususta alustavasti 130 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot

Nouseva Korko Yhdistelmälaina

Nouseva Korko Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 29.5.2015 Nouseva Korko Yhdistelmälaina Viitekorkona euroalueen 10-vuotinen korko 1 Mahdollisuus hyötyä korkotason noususta laina tarjoaa viitekoron 1 %:n ylittävän osuuden 20-kertaisena

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa Kasvu

Luottokori Eurooppa Kasvu Merkintäaika päättyy 31.1.2014 Luottokori Eurooppa Kasvu Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Hajautettu sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle Erääntymisarvo 128 %, jos ei

Lisätiedot

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina

Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 2.1.2015 Suomikori Bonus Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Fortum, Kone, Nokian Renkaat, Nordea, Sampo, Stora Enso ja Wärtsilä Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta arvonnoususta

Lisätiedot

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8

Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Tähtirahastot Teho Yhdistelmälaina 8 Kohde-etuutena kori menestyneitä kansainvälisiä yhdistelmärahastoja sijoittaja hyötyy rahastokorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 22

Luottokori Eurooppa 22 Merkintäaika päättyy 31.8.2015 Luottokori Eurooppa 22 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Luottokori Eurooppa 16

Luottokori Eurooppa 16 Merkintäaika päättyy 27.2.2015 Luottokori Eurooppa 16 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Sijoitus eurooppalaiselle high yield -yrityslainamarkkinalle. Luottoriski hajautuu tasan 75 viiteyhtiön

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Terveydenhuolto Yhdistelmälaina

Terveydenhuolto Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 30.9.2015 Terveydenhuolto Yhdistelmälaina Kohde-etuutena valikoitu kori terveydenhuoltoalan suuryhtiöitä sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta arvonnoususta alustavasti 120 %:n

Lisätiedot

Suomikori Teho Yhdistelmälaina

Suomikori Teho Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 31.3.2015 Suomikori Teho Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Nokian Renkaat, Outotec ja YIT Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta kurssinoususta alustavasti 150 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA ÖLJY AUTOCALL USD ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 Yhdysvaltain dollaria (USD) Merkintähinta 00 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kuponki (ehdollinen) Sijoitusaika Pörssinoteerattu

Lisätiedot

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA VENÄJÄ KUPONKI 2020 INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Kohde-etuus Pääomaturva Alustava kiinteä neljännesvuosittainen kuponki Sijoitusaika RDX (Russian

Lisätiedot

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO

KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO KÄRKIVALUUTTA 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO Merkintähinta 110 % Pääomaturva 1 100 % Alustava tuottokerroin 2 200 % Kohde-etuudet Sijoitusaika Kolme valuuttaparia: euro/brasilian real (EUR/BRL) euro/etelä-afrikan

Lisätiedot

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS

SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS PERUS PLUS Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 85 % 195 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kahdentoista pörssiosakkeen muodostama

Lisätiedot

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV

HIGH YIELD LUOTTOKORI IV HIGH YIELD LUOTTOKORI IV Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.3.2012 Hajautettu sijoitus High Yield -yrityslainamarkkinalle Tuotto neljännesvuosittain, alustavasti 3kk Euribor

Lisätiedot

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti 0 Liikkeeseenlaskija Sijoituksen tyyppi Valuutta Sijoitusaika Kohde-etuusindeksi Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody s A1 / S&P A+ / Fitch A+) Pääomaturvaamaton indeksisidonnainen sertifikaatti

Lisätiedot

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO

GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO PERUS JA PLUS Perus Plus Merkintähinta 100 % 110 % Pääomaturva 1 100 % 100 % Alustava tuottokerroin 2 70 % 170 % Kohde-etuus Sijoitusaika Kymmenen pörssiosakkeen

Lisätiedot

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA RUOTSI BOOSTER SEK 2020 OSAKE- JA INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 200 000 Ruotsin kruunua Merkintähinta 100 % Alustava tuottokerroin 200 % Kohde-etuudet Pääomaturva Sijoitusaika

Lisätiedot