,ONND 1XUPLQHQ 5'6 70& SDOYHOXQ SHUXVWDPLQHQ 6XRPHVVD 7LHODLWRV Keskushallinto/Liikenteen palvelut Helsinki 1999

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",ONND 1XUPLQHQ 5'6 70& SDOYHOXQ SHUXVWDPLQHQ 6XRPHVVD 7LHODLWRV Keskushallinto/Liikenteen palvelut Helsinki 1999"

Transkriptio

1 ,ONND1XUPLQHQ 5'670&SDOYHOXQSHUXVWDPLQHQ6XRPHVVD 7LHODLWRV Keskushallinto/Liikenteen palvelut Helsinki 1999

2 7LHODLWRV Opastinsilta 12 A PL HELSINKI

3 7,,9,67(/0b Suomessa aloitettiin vuonna 1997 TMC-palvelukokeilu (TMC = 7raffic 0essage &hannel), joka on osa laajempaa lähes koko Euroopan kattavaa TMCpalvelua. TMC-palvelussa koodattuja liikennetiedotteita lähetetään suoraan ajoneuvoissa oleviin vastaanottimiin. Tiedonsiirto tapahtuu käyttäen radioaalloilla toimivaa digitaalista tiedonsiirtokanavaa eli RDS-kanavaa (5adio 'ata 6ystem). Tiedot täytyy koodata, koska RDS-kanavalla TMC-palvelun liikennetiedolle varattu tiedonsiirtokapasiteetti on hyvin pieni, vain 37 bittiä sekunnissa. Viestien koodaaminen vaatii tavanomaisia liikennetiedotuspalveluita enemmän työtä palvelun perustamisvaiheessa, mutta palvelun ollessa toiminnassa koodaaminen helpottaa päivittäistä toimintaa ja sen ansiosta voidaan tiedotteiden sisältöä monipuolistaa helposti. Jotta viestit voidaan koodata, täytyy viestien lähettäjällä ja vastaanottajalla olla käytössään samat, etukäteen valmistetut tapahtumaluettelot ja paikannustietokannat, joihin on koottu kaikki liikennetiedottamisessa tarvittavat tapahtumia kuvaavat fraasit sekä ja tiestö ja tiestöllä olevat pisteet. Sääntöjen ja standardien valmistelu oli ensimmäinen tehtävä lähdettäessä perustamaan palvelua koko Eurooppaan. Valmistelutöitä on tehty useissa eurooppalaisissa yhteistyöprojekteissa. Luettelot ja tietokannat täytyy koota yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti, jotta kansalliset palvelut olisivat yhteensopivia ja jotta vastaanotinvalmistajat voisivat valmistaa toimivia vastaanottimia. Standardeissa määritellään minimitavoitteet, jotka palveluiden tulisi täyttää, jotta voidaan puhua yhtenäisestä eurooppalaisesta TMCpalvelusta. Tässä työssä kerrotaan aluksi eri yhteistyöprojektien toiminnasta ja niiden tuloksista. Osa projekteista on keskittynyt periaatteellisiin asioihin, osa teknisiin kysymyksiin. Yhteistä kaikille on niiden saama tuki ja panostus Euroopan unionin taholta. Eurooppalaisen TMC-palvelun käyntiin saaminen on koettu tärkeäksi asiaksi myös korkealla poliittisella tasolla. Palvelun toiminnan kannalta tärkeimmät tekniset päätökset on koottu standardeihin ja käsikirjoihin, joissa kerrotaan kuinka palvelun eri osien tulee toimia. Standardit esitellään tässä työssä yksityiskohtaisesti. Suomen palvelulla on ollut noin kaksikymmentä koekäyttäjää, jotka ovat olleet mukana Suomen palvelun kehitystyössä. Heidän mielipiteitään on kartoitettu kyselyllä, jonka tulokset esitetään tässä työssä. Palvelun käyttäjien kannalta on tärkeää, että markkinoilla olisi ostettavissa erilaisia TMC-vastaanottimia. Tässä työssä esitellään muutamia jo muualla Euroopassa myynnissä olevia vastaanottimia, jotka eroavat toimintavoiltaan ja hinnoiltaan toisistaan. Lopuksi kerrotaan ajantasaisen liikennetiedottamisen tulevaisuudesta. TMCpalvelu ei todennäköisesti ole viimeinen kehitysvaihe liikennetiedottamisen alalla. Monet TMC-palvelun toiminnan kannalta tärkeät työvaiheet ja saavutukset ovat kuitenkin lähes sellaisenaan hyödynnettävissä myös muissa palveluissa.

4

5

6

7 MXONDLVXW\\OL 7 6,6b/7g 1 JOHDANTO TYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 10 2 LIIKENNETIEDOTTAMINEN - RDS-TMC:N TARVE JA MAHDOLLISUUDET Tiedottaminen osana liikenteen hallintaa Liikennetiedottamisen kehittyminen Radion liikennetiedotteet RDS-palvelu TMC-historiaa ja nykypäivää TMC yleisellä tasolla Poliittista ja taloudellista tukea DRIVE-ohjelmat DEFI ja TELTEN FORCE-ECORTIS VIKING-yhteistyötä TMC-Forum Suomen mukaantulo ja palvelun laajuus Euroopassa E18 ja Suomen taustaryhmä 20 3 LIIKENTEEN TIEDOTUSPALVELUKETJU Yleinen liikenteen tiedotuspalveluketjun rakenne Yhteistyö palveluketjun osapuolten välillä PPP - erilaisia tapoja rakentaa palveluketju Esimerkkejä eurooppalaisista palveluketjumalleista Ranska Hollanti Saksa Englanti Skotlanti Tiedon laatu palveluketjussa Suomen RDS-TMC palveluketjun rakenne tällä hetkellä Suomen RDS-TMC palveluketjun rakenne Käytännössä Tietojen kerääminen Tietojen käsittely Kriteerit tiedotettavista tapahtumista Tietojen tallennus TMC-muotoon Lähetysverkko Vastaanotto Palautepalvelu 30 4 RDS-TMC TEKNIIKKA Standardit Standardien merkitys liikennetiedotuksessa Standardien ja muiden ohjeistojen esittely TMC-palvelu RDS-kanavalla Koodaamisen tarpeellisuus ja hyödyllisyys Viestien rakenne 33

8 8 MXONDLVXW\\OL JOHDANTO TYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET Perustiedot Lisätiedot Lisätietojen käsittely ja esittäminen vastaanottimessa EUROAD-konsepti Järjestelmä- ja viritystiedot 40 5 TAPAHTUMALUETTELO Tapahtumaluettelon tarve Fraasien ymmärrettävyys Tapahtumaluettelon esittely Informaatioluttelo Lisäinformaatioluettelo Ennusteviestiluettelo Kolmen sarakkeen versio Määreet 48 6 TIEDOTUKSEN PAIKANNIMISTÖ Paikan ilmoittaminen liikennetiedottamisessa Nimestämisen tarve TMC-palvelun paikannustietokanta Standardi ja käsikirja Paikannustietokannan hierarkkisuus Paikannustietokannan sisältö Erikoistapauksia Paikannustietokannan ylläpito Paikannustietokannan päivittäminen LocationManager - paikannustyökalu 56 7 VIESTIEN HALLINTA Viestien hallinnasta yleisesti Hallintaa kahdessa paikassa Lähettävän järjestelmän toiminta Viestien lisääminen lähetykseen Viestien päivittäminen ja poistaminen lähetyksestä Vastaanottimen toiminta Viestien purkaminen Viestien päivittäminen Viestien poistaminen Viestien esittäminen? Crusader DIGITA Parametrit 61 8 PALVELUN LAATU Palvelun laatu Yleistä palvelun laadun arvioinnista Eurooppalainen yhteistutkimus Tutkimuksen rakenne Suomen kyselytutkimus Tutkimuksen sisältö Aineiston keruun toteutus 64

9 MXONDLVXW\\OL 9 9,5+(7817(0$7219$/,76,0(1$5*80(177, Tulokset Tulosten yhteenveto Vertailu (Utvärdering av Dynaguide) Tutkimusten jatko Palvelun kehittäminen Nikita-esimerkki 72

10 10 MXONDLVXW\\OL JOHDANTO TYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET -2+'$172±7<g17$5.2,786-$7$92,77((7 Tämän työn tarkoituksena on kuvata Suomen TMC-palvelun perustamiseksi tehty työ ja kertoa mitä työn aikana on opittu määrämuotoisesta tiedottamisesta. Opit ovat myöhemmin hyödynnettävissä kun tulee ajankohtaiseksi kehittää uusia liikennetiedotuspalveluita tienkäyttäjille. Koska myös Suomen TMC-palvelu on osa yhtenäistä ja jatkuvaa eurooppalaista TMC-palvelua, on työn painopiste yleiseurooppalaisen palvelun esittelyssä. Tärkeimmistä kohdista on kuvattu myös Suomen kansallisen palvelun perustamisen puitteissa tehty työ. Palveluiden yhtenevyys on varmistettu käyttämällä yhdessä päätettyjä standardeja ja toimintatapoja. Kyseiset standardit esitellään pääpiirteissään tässä työssä. /,,.(11(7,('277$0,1(15'670&17$59(-$ 0$+'2//,688'(7 7LHGRWWDPLQHQRVDQDOLLNHQWHHQKDOOLQWDD Tiedottaminen on oleellinen osa nykyaikaista liikenteen hallintaa. Liikenteen hallinnalla tarkoitetaan erilaisia keinoja, joilla vaikutetaan liikenteen käyttäytymiseen. Liikenteen hallinnalla pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tavoitteisiin pyritään vaikuttamalla liikenteen kysyntään, kulkutapajakaumaan sekä reitin ja ajankohdan valintaan. Tiedottamisen lisäksi liikenteen hallintaan voidaan käyttää liikenteenohjausta ja erilaisia maksujärjestelmiä. 0LUMDQ',W\ Tiedottamalla voidaan vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja myös liikenteen ympäristövaikutuksiin. Ajantasainen tieto ruuhkista voi vaikuttaa kulkutapaan ja reitinvalintaan ja sitä kautta sujuvuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Ajantasainen tieto onnettomuuksista mahdollistaa tulevan tilanteen ennakoimisen ja parhaimmillaan hakeutumisen häiriöttömälle reitille. Tieto omalla reitillä edessä päin olevasta onnettomuudesta voi estää seurannaisonnettomuudet ja siirtyminen vaihtoehtoiselle reitille vähentää seisomista ruuhkissa ja sitä kautta pakokaasupäästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. 0LUMDQ',W\ Viime vuosien aikana on liikennetiedottamiseen tullut useita uusia välineitä perinteisten välineiden, kuten radio, TV ja sanomalehdet, rinnalle. Niistä ainoastaan radio soveltuu reaaliaikaisen muuttuvan tiedon välittämiseen. Uusista tiedotuskeinoista osa soveltuu tiedottamiseen ennen matkaa ja osa tiedottamiseen matkan aikana. Uusia palveluita, joista tietoa voi hankkia ennen matkaa ovat esimerkiksi internet, teksti-tv ja Tielaitoksen palvelupuhelin eli Tienkäyttäjän linja. Matkanaikaiseen tiedottamiseen soveltuvia uusia tiedotuskeinoja ovat muuttuvat liikennemerkit, RDS-tiedotteet (5adio 'ata 6ystem) radiossa, matkapuhelimeen lähetettävät tekstiviestit tai jo edellä mainittu Tienkäyttäjän linja. Uusin vaihtoehto matkanaikaiseen tiedottamiseen on ajoneuvoon sijoitettava RDS-TMC vastaanotin (5adio 'ata 6ystem 7raffic 0essage &hannel).

11 MXONDLVXW\\OL 11 9,5+(7817(0$7219$/,76,0(1$5*80(177, /LLNHQQHWLHGRWWDPLVHQNHKLWW\PLQHQ 5DGLRQOLLNHQQHWLHGRWWHHW Erilaisia liikennetiedotuspalveluita on ollut olemassa jo varsin kauan. Suomessakin kelitiedotteita alettiin välittää radiossa jo 1970-luvun lopulla. 3LOOL 6LKYROD Alkuaikoina liikennetietoa välitettiin pääasiassa erikseen tarkoitusta varten varatuissa ohjelmissa, kuten Radio Suomen liikenneradiossa. Ohjelmassa on perinteisesti kerrottu pahimmista tietöistä ja seurattu liikenteen sujumista pääteillä varsinkin tärkeimpien pyhien aikaan, jolloin liikennemäärät ovat korkeimmillaan. Viime aikoina on liikennetiedon tarjonta levinnyt myös muun ohjelman sekaan, varsinkin paikallisradioissa. Varsinkin niiden aamu- ja iltapäivälähetykset ovat usein hyviä paikallisen liikennetiedon lähteitä. Valtakunnallisessa lähetyksessä tulevat liikennetiedotteet kuullaan luonnollisesti myös niissä vastaanottimissa, jotka eivät ole lähelläkään tapahtuman vaikutusaluetta. Yleisradion alueellistenkin lähetysten lähetysalueet ovat niin laajoja, että niillä välitettävät liikennetiedot eivät koske kuin murto-osaa kuuluvuusalueella liikkuvia autoilijoita. Paikallisradioiden kuuluvuusalueet ovat useimmiten pienempiä kuin Yleisradion aluelähetysten, joten niissä voidaan keskittyä jo melko pienen alueen liikennetietoihin, joilla voi olla merkitystä suurellekin osalle kuuluvuusalueen autoilijoista. Paikallisradioissakin samoja tietoja joudutaan kuitenkin toistamaan melko usein, jotta myös juuri kanavalle tulleet kuuntelijat saisivat tiedon. Autoilijalle merkityksettömät tiedotteet ja myös liian usein kuultavat merkityksellisetkin tiedotteet saattavat ärsyttää autoilijaa ja ne voivat vaikuttaa autoilijan radion seuraamiseen turruttavasti. Liikennetiedottamisen kannalta pahimmassa tapauksessa tilanne voi johtaa vastaanottimen sulkemiseen tai kanavan vaihtamiseen, jolloin hyödyllinenkin tiedote voi jäädä kuulematta. Halutessaan seurata radiosta nimenomaan liikennetietoja, joutuu autoilija yleensä kuuntelemaan jotain tiettyä kanavaa, vaikka sen muu ohjelmatarjonta ei olisikaan kiinnostavaa. Joskus voi muu ohjelmatarjonta olla luonteeltaan jopa sellaista, että autoilija ei jaksa odottaa hyödyllisiä liikennetietoja vaan vaihtaa kanavaa liikennetiedottamisen kannalta köyhemmälle kanavalle. Hyvän liikennetiedotusjärjestelmän ominaisuuksista mahdollisesti tärkein on nopeus. Mitä nopeammin tieto ongelmista välittyy, sitä useampi autoilija ehtii reagoida tietoon ja sitä suuremmat ovat järjestelmän hyödyt. Toinen tärkeä ominaisuus on vastaanottajan mahdollisuus keskittyä ainoastaan häntä kiinnostaviin tietoihin. Tarkimmillaan tämä voisi tarkoittaa keskittymistä yhtä tietä tai reittiä koskeviin tiedotteisiin. Tällöin hyödylliset tiedot eivät hukkuisi muiden viestien joukkoon. Tietoja olisi myös hyvä voida suodattaa tapahtuman aiheen perusteella, esimerkiksi ruuhkatiedot eivät välttämättä ole kiinnostavia paikalliselle autoilijalle, joka tietää ruuhkien sijainnit ja ajankohdat jo entuudestaan. Muita tavoiteltavia hyötyjä ovat radion häiriötön kuuntelu sekä se, että autoilija ei ole sidottu minkään tietyn radioaseman kuunteluun. Lisäksi ulkomailla liikuttaessa tiedotteet olisi hyvä saada ymmärrettävässä muodossa eli parhaassa tapauksessa omalla äidinkielellä.

12 12 MXONDLVXW\\OL LIIKENNETIEDOTTAMINEN - RDS-TMC:N TARVE JA MAHDOLLISUUDET 5'6SDOYHOX Ensimmäinen askel yllä mainittujen ongelmien poistamiseksi oli radiolähetysten RDS-tekniikan kehittäminen ja hyödyntäminen. RDS-tekniikka (RDS = 5adio 'ata 6ystem) tarkoittaa radioaalloilla tapahtuvaa digitaalista tiedonsiirtoa RDS-vastaanottimiin. Se mahdollistaa radiokanavien kehittyneemmän käytön. Oikeaoppisesti RDS-lähetystekniikkaa ja vastaanotinta käytettäessä voi radiovastaanotin huolehtia siirtymisestä oikealle kanavalle ja esittää RDS-liikennetiedotteen, vaikka kuuntelija olisi kuuntelemassa kasettisoitinta. $XWRUDGLRQXXVLPPDWRPLQDLVXXGHW Suomessa RDS-liikennetiedotuspalvelua alkoi ensimmäisenä tarjoamaan Yleisradio Radio Suomen taajuudella. Käytännössä palvelu toimii siten, että ennen kuin tiedote luetaan lähetyksessä, laitetaan studiosta päälle niin sanottu TA-lippu (TA = Traffic Announcement) jolloin RDS-lähetyksessä yhden bitin arvo muuttuu. Tämä kertoo vastaanottimille, että nyt kyseisellä kanavalla tulee liikennetiedote. 5'6VWDQGDUGL Vastaanottimen toiminta kyseisessä tilanteessa riippuu vastaanotinmallista ja on useimmiten myös käyttäjän päätettävissä. Useimmat vastaanotinmallit mahdollistavat siirtymisen väliaikaisesti radiokanavalta toiselle tai siirtymisen kasetin soitosta liikennetiedotteen kuunteluun ja takaisin kasetin soittoon. Jotkin vastaanottimet toimivat myös siten, että ne kytkeytyvät päälle TA-lipun ollessa päällä. Tällöin voi autoilija niin halutessaan pitää radiota kokonaan poissa päältä ja kuitenkin saada tiedon tärkeimmistä tapahtumista. $XWRUDGLRQ XXVLPPDW RPLQDL VXXGHW Usein ennen RDS-tiedotteen lukemista soitetaan studiosta myös RDStunnusmelodia, joka kertoo jo valmiiksi oikealla kanavalla olevalle kuuntelijallekin, että nyt ohjelmassa seuraa liikennetiedote. Melodiat eivät valitettavasti ole samanlaisia kaikissa Euroopan maissa, joten ainakin osa mahdollisista esimerkiksi lomamatkalla kuultavista tiedotteista voi mennä ohi korvien ennen kuin autoilija oppii seuraamaan uutta tunnusmelodiaa. Lisäksi itse tiedotteen ymmärtäminen vaatii tietenkin paikallisen kielen ymmärtämistä. Periaatteessa RDS-tiedotteet on mahdollista kohdistaa tietylle lähettimelle tai lähetinryhmälle, jolloin tiedote kuuluu ainoastaan sen lähettimen tai lähetinryhmän alueella missä tapahtumakin sijaitsee. Suomessa ei tätä toimintoa ole toistaiseksi otettu käyttöön. Näin ollen kuuntelija voi edelleen joutua kuuntelemaan sellaisia RDS-tiedotteita, jotka koskevat toisella puolella Suomea olevaa tapahtumaa. Toinen heikko kohta Yleisradion RDSpalvelussa on, että tiedotteita ei välttämättä lueta lähetyksessä heti kun ne tulevat toimitukseen eli tiedot voivat olla jo vanhentuneita kun ne saapuvat vastaanottimiin. Tällöin osa mahdollisista hyödyistä on jo menetetty. Tiedotteiden viivästyminen johtuu useimmiten siitä, että ohjelmavirtaa ei haluta keskeyttää kesken ohjelman vaan viesti luetaan mieluummin esimerkiksi kahden ohjelman välissä. Radio Suomen kanavalla lähetettiin vuonna 1999 noin 1500 tiedotetta. Määrä on ollut jatkuvassa kasvussa. -RUPD

13 MXONDLVXW\\OL 13 9,5+(7817(0$7219$/,76,0(1$5*80(177, 70&KLVWRULDDMDQ\N\SlLYll 70&\OHLVHOOlWDVROOD Yksi vastaus edellisessä luvussa mainittuihin liikennetiedotuspalveluissa yleisesti esiintyviin ongelmiin on RDS-TMC liikennetiedotuskanava (5adio 'ata 6ystem - 7raffic 0essage &hannel). Siinä liikennetiedotteet välitetään koodattuina RDS-kanavaa käyttäen. RDS-TMC palvelun tuo mukanaan useita etuja verrattuna perinteisiin liikennetiedotuspalveluihin: WLHGRQVLLUWRNDSDVLWHHWLQ VllVW : koodien lähettäminen tekstin sijasta vaatii vähemmän tiedonsiirtokapasiteettia WLHGRQ VXRGDWWDPLQHQ: autoilija voi kehittyneimmillä TMCvastaanottimilla keskittyä ainoastaan häntä kiinnostaviin viesteihin (alueen tai aiheen mukaan) UDGLRQ KlLUL W Q NXXQWHOX: RDS-kanavan käyttö mahdollistaa TMCviestien jatkuvan lähettämisen ilman häiriöitä radion kuuntelulle ULLSSXPDWWRPXXVNLHOHVWl: koodit voidaan purkaa autoilijan omalle kielelle riippumatta siitä millä kielellä ne on alunperin koodattu WLHGRQ SDUHPSL ODDWX: sähköinen tiedonsiirto ja käsittely mahdollistaa automaattisen tiedon tuottamisen erilaisista mittausjärjestelmistä FRGLQJNlVLNLUMD TMC-palvelun seuraaminen vaatii autoilijalta erityisen TMC-vastaanottimen, sillä nykyisin markkinoilla olevat RDS-radiot eivät ole riittävän kehittyneitä TMC-viestien vastaanottamiseen. Tässä luvussa kerrotaan TMC-palvelun historiasta; tärkeimmistä palvelun kehittämiseen vaikuttaneista eurooppalaisista tutkimusohjelmista, niiden alla toimineista kansallisista ja kansainvälisistä yhteistyöprojekteista sekä niiden vaikutuksista palvelun kehittymiseen. 3ROLLWWLVWDMDWDORXGHOOLVWDWXNHD TMC-palvelusta alettiin ensimmäisenä puhua vuonna 1984 EBUn teknisen komitean toimesta. Varsinainen palvelun tekninen kehittäminen aloitettiin kuitenkin vasta vuonna 1989 kun Euroopan unionin tutkimusohjelma DRIVE I alkoi loppuun mennessä kehitystyötä on tehty useissa eri tutkimusohjelmissa. Tutkimusohjelmat ovat olleet pääasiallisesti Euroopan Unionin rahoittamia ja mikä vielä tärkeämpää, niillä on ollut unionin poliittinen tuki takanaan. %RZHUPDQ Euroopan unionin ministerineuvosto on valtuuttanut komission suunnittelemaan TERN-verkon kattavaa liikenteen hallinta-arkkitehtuuria, jonka johtavana periaatteena tulee pitää palvelujen ja järjestelmien yhteensopivuutta ja jatkuvuutta. Sen laajamittaisen toteutuksen tulee edetä koehankkeiden kautta. Näiksi koehankkeiksi valittiin TMC-liikennetiedotusjärjestelmä ja liikennetiedotuskeskusten kehittäminen, joiden molempien arvioitiin olevan riittävän kypsiä siirrettäväksi tutkimuksesta käyttöönottoon. Liikenteen hallinnan perusedellytyksiä ja järjestelmäarkkitehtuuria TERN-verkolla on liikenne-

14 14 MXONDLVXW\\OL LIIKENNETIEDOTTAMINEN - RDS-TMC:N TARVE JA MAHDOLLISUUDET pääosaston toimeksiannosta valmistellut ERTICOn vetämä TELTEN-projekti. Käyttöönottoa valmistelemaan on perustettu TELTEN2 ja DEFI projektit. ERTICO (European Road Transport Telematic Implementation Coordination Organisation) on Brysselissä toimiva yhteistyöelin, johon on kokoontunut yhteen edustajia teollisuudesta, julkisista ja yksityisistä palveluntarjoajista sekä tienpitäjistä. ERTICO perustettiin vuonna 1991 tukemaan komissiota sen pyrkimyksissä yhtenäistää eri projektien toimintaa. Se on mukana useissa liikennetelematiikkaprojekteissa koordinaattorina. KWWSZZZUGVRUJXNHSLVRGHHSLVRGHKWP Sekä Euroopan Unioni, sen komissio että Euroopan liikenneministereiden konferenssi ovat aina tukeneet RDS-TMC palvelua sekä poliittisesti että taloudellisesti. Taloudellista tukea on myönnetty sekä tutkimus- ja kehittämisprojekteille, käyttöönottoprojekteille (TEN-T budjetissa) että euroalueellisille ja kansallisille projekteille. Poliittinen tuki on nähtävissä useissa Euroopan unionin neuvoston ja liikenneministereiden konferenssin päätöslauselmissa. %RZHUPDQLQVlKN SRVWLVWDO \W\YlWWDUNHPPDWWLHGRWODXVHOPLVWDWDUYLWWDHV VD Poliittisesti EU on tukenut palvelun kehittämistä myös allekirjoituttamalla osallistujamailla niin sanotun Memorandum of Understanding -asiakirjan (MoU). Sen allekirjoittaneet maat ovat sitoutuneet toteuttamaan palvelun, joka täyttää TMC-palvelulle annetut toiminnalliset ja laadulliset vähimmäisvaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa TERN-tieverkolla minimistandardien mukaisesti toimivaa palvelua. Vastaavanlaisia asiakirjoja on olemassa muun muassa DATEX-tiedonvaihdosta. Asiakirja ei ole sitova vaan se on pikemminkin osoitus allekirjoittaneiden pyrkimyksestä toteuttaa yhteisten tavoitteiden mukainen palvelu. '5,9(RKMHOPDW Euroopan unionin komissio käynnisti kesäkuussa 1989 kolmivuotisen DRIVE I tutkimus- ja kehittämisohjelman (DRIVE = 'edicated 5oad,nfrastructure for 9ehicle Safety in (urope), jonka tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta, parantaa tiekuljetusten tehokkuutta ja vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia. TMC-palvelu oli vain yksi osa ohjelmaa; yhteensä siinä oli mukana 72 T&K-projektia, joiden budjetista 50 % tuli Euroopan unionin toisesta puiteohjelmasta. URPSSXWKHGULYHFDWDORJXH DRIVE I-ohjelmassa tienkäyttäjät, tutkimuskeskukset, teollisuus ja liikenneviranomaiset toimivat yhdessä tavoitteenaan saada aikaiseksi eurooppalaiset standardit liikennetelematiikan alalle. Standardit ovat ehdoton edellytys toimivalle kansainväliselle liikennetiedottamiselle. Niiden avulla voidaan Eurooppaan saada yhtenäiset telematiikkamarkkinat, jotka mahdollistavat muun muassa isojen valmistuserien kautta tuotteiden mahdollisimman alhaiset hinnat. URPSSXWKHGULYHFDWDORJXH TMC-palvelun perustana olevasta ALERT C protokollasta (RDS $dvice and Problem /ocation for (uropean 5oad 7raffic) saatiin ensimmäinen versio valmiiksi DRIVE I ohjelman aikana vuonna Sen tuottamisesta vastasi RDS-ALERT projekti. Protokolla sisältää kolme standardia. Ensimmäinen osa on itse protokollaa varten ja siinä kuvataan viestien kokoaminen ja si-

15 MXONDLVXW\\OL 15 9,5+(7817(0$7219$/,76,0(1$5*80(177, sältö. Toinen ja kolmas standardi sisältävät tapahtumaluettelon sekä ohjeet paikannustietokannan kokoamista varten. Jo DRIVE I ohjelman aikana päätettiin, että viestien välittämiseen käytetään RDS-kanavaa. URPSSXJXL GHWRNH\SURJUDPPHDFKLHYHPHQWVRQUGVWPF DRIVE I ohjelman jälkeen seurasi komission pääosaston DGXIII:n eli telematiikka-asioista vastaavan pääosaston vetämä tutkimusohjelma Advanced Transport Telematics Program (ATT) eli DRIVE II. Se oli käynnissä vuosina TMC-palvelun osalta ohjelmassa testattiin lähinnä edellisessä vaiheessa kehitettyjä tärkeimpiä osasia eli: $/(57 & SURWRNROOD: TMC-viestien muodostaminen ja lähettäminen RDS-kanavalla /RFDWLRQUHIHUHQFLQJUXOHV: säännöt paikannustietokannan kokoamista varten (852$'FRQFHSW: naapurimaita koskevien TMC-viestien lähettäminen (YHQWOLVW: tapahtumaluettelo Lisäksi alettiin kehittää palvelulle infrastruktuuria, jotta sitä voitaisiin kokeilla käytännössä. Käytännössä tämä tarkoitti tiedon keruun ja hallinnan parantamista sekä viestien luomista varten tarvittavan ohjelmiston kehittämistä. Näiden lisäksi tarvittiin tietenkin vastaanottimia ja koekäyttäjiä kenttäkokeisiin. Osasia testattiin pääasiassa kenttäkokeilla, joita oli useita ja jotka keskittyivät kukin omiin osa-alueisiinsa. Lähes valmiiden osasten testaamisen lisäksi tässä vaiheessa tehtiin vielä kehitystyötä; joitakin palvelun osasia parannettiin edelleen ja täysin uusia kehitettiin. DRIVE II ohjelmassa oli mukana yhteensä yksitoista testiohjelmaa seitsemässä eri maassa. Näiden lisäksi oli käynnissä useita kansallisia projekteja, joissa testattiin koodatun liikennetiedon lähettämistä. Tässä vaiheessa valmistettiin jo ensimmäisiä testivastaanottimia kenttäkokeita varten. Niitä käytettiin seuraavissa projekteissa: ARENA (Ruotsi) Rhine Corridor (Hollanti) CITIES (Ranska, Pariisin alue) BEVEI (Saksa) Ensimmäiset testipalvelut olivat Rhine Corridor ja CITIES, jotka olivat käynnissä vuosina Ensimmäisenä säännöllinen palvelu käynnistettiin Ruotsissa vuonna Kyseinen palvelu ei kuitenkaan täyttänytkään sille asetettuja vaatimuksia, joten paranneltu versio siitä käynnistettiin vuonna %RZHUPDQLQVlKN SRVWL ACCEPT-projekti (ALERT Concerted Co-operation in European Pilots for RDS-TMC) oli yhteinen nimittäjä kolmelle kansalliselle pilottiprojektille. Siinä tutkittiin kansallisten palveluiden yhteensopivuutta ja tiedonvaihtoa maiden välillä. Samalla tehtiin myös ensimmäiset koekäyttäjien palvelun hyväksyntää kartoittaneet kyselyt. Lähes 90% vastaajista oli jo tässä vaiheessa sitä mieltä, että palvelu tuo lisäarvoa liikennetiedottamiseen ja että palvelu tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pian %RZHUPDQ DFFHSWDQFH. Samalla

16 16 MXONDLVXW\\OL LIIKENNETIEDOTTAMINEN - RDS-TMC:N TARVE JA MAHDOLLISUUDET havaittiin, että TMC-palvelu on toimiva ratkaisu myös naapurimaiden liikennetilanteesta tiedottamiseen. URPSSXJXLGHWRNH\SURJUDPPHDFKLHYHPHQWVRQUGVWPF Jo ALERT C -protokollan ensimmäisessä versiossa oli ehdotus tulevaksi EUROAD-konseptiksi, jonka avulla naapurimaita koskevien RDS-TMC viestien lähettäminen olisi hoidettu. Konseptin mukaisesti paikannustietokannasta oli tarkoitus varata ensimmäiset koodia muiden maiden pisteille. ACCEPT-projektin aikana kuitenkin huomattiin, että tämä toimintatapa ei ole toimiva. Vuonna 1992 saatiin aikaiseksi uusi toimintatapamalli, jonka avulla autoilijan on mahdollista saada tietoa määränpäämaansa liikenneoloista. Malli todettiin toimivaksi ACCEPT-kenttäkokeissa ja otettiin käyttöön. GEMINI-projektissa tutkittiin mahdollisuuksia käyttää RDS-TMC tekniikkaa muuttuvien liikennemerkkien ohjaamiseen. Periaatteessa tämä oli mahdollista, mutta käytännössä ei, koska muuttuvien liikennemerkkien tapauksessa tarvitaan ehdottomasti kaksisuuntainen yhteys ja tähän ei RDS-TMC tekniikka tarjoa mahdollisuuksia. Vaikka tavoitteet eri projekteilla periaatteessa olivat samat, eivät lopputulokset aina olleet yhteensopivia. Tämän vuoksi perustettiin CORD-projekti, jossa eri sektoreiden ja projektien edustajat työskentelivät yhdessä ja yrittivät päästä yksimielisyyteen palvelun kehityssuunnasta. Paikannuspisteiden numerointia kehitettiin alunperin SOCRATESprojektissa. Vuonna 1993 havaittiin, että numerointi ei ole riittävän kehittynyttä käytettäväksi TMC-palvelussa. Tämän jälkeen perustettiin työryhmä (Task Force on Geographic Location Referencing) hakemaan ratkaisua, jota voitaisiin käyttää muissakin palveluissa kuin pelkässä RDS-TMC palvelussa. Sellaista ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt, joten kesäkuussa 1994 päätettiin jatkaa ainoastaan TMC-palvelun paikannussääntöjen kehittämistä, jotta palvelun kehittäminen ei viivästyisi. Työryhmän havaintojen perusteella ATT- ALERT ja ACCEPT projektit kehittivät asiakirjan, joka toimitettiin standardoitavaksi myöhemmin (elokuussa 1995). *XLGHWRNH\SURJUDPPHDFKLHYHPHQWVRQ5'670& '(),MD7(/7(1 Tekninen kehittäminen ei yksinään riitä toimivan palvelun aikaansaamiseksi. Lisäksi tarvitaan poliittista yksimielisyyttä palvelun sisällöstä ja toiminnasta. Monia eri osapuolia käsittävän projektin ollessa kyseessä tarvitaan ohjaustyötä, jotta kaikilla osapuolilla olisi samat toimintatavat ja säännöt sekä jonkinlainen aikataulutus. Sekä tätä työtä hallitsemaan että eurooppalaisten palveluiden yhtenäisyyttä ajamaan perustettiin DEFI-projekti ('Hfinition of Iirst step Lmplementation of Pan-European RDS-TMC road information service), siinä vaiheessa kun palvelun tekninen kehittäminen oli edennyt niin pitkälle, että oli aika siirtyä sen käyttöönottoon. DEFI-projektin perustivat Euroopan komission pääosastot DGVII (liikenne) ja DGXIII (telematiikka), konsulttinaan ERTICO.

17 MXONDLVXW\\OL 17 9,5+(7817(0$7219$/,76,0(1$5*80(177, DEFI-projektin tavoitteena oli määritellä yleiseurooppalaisen palvelun tavoitteet ja toiminta sekä kaikin tavoin edistää palvelun nopeaa käyttöönottoa. Sen avulla pyrittiin poistamaan esteet yleiseurooppalaisen TMC-palvelun käyttöönoton tieltä. Projektin tavoitteena oli yhdessä jäsenmaidensa ja muiden osapuolten kanssa varmistaa TMC-järjestelmien toimivuus, palveluiden jatkuvuus sekä vastaanottimien yhteensopivuus eurooppalaisella tasolla. Projektissa asiaa lähestyttiin poliittiselta kannalta ja pyrittiin luomaan suuntaviivoja, joiden mukaan tekninen toteutus tulisi hoitaa. Käytännön teknistä toteutusta ohjaamaan perustettiin FORCE-projekti. DEFI-projektin tehtävät olivat: määritellä kansallinen TMC-politiikka (mm. lainsäädäntö, luvat, maksullisuudet) määritellä mm. yleiseurooppalaisen palvelun sisältö ja laatutaso lähtien jäsenmaiden omista suunnitelmista ja mahdollisuuksista inventoida kansalliset projektit (eli kerätä kaikki alalta saadut kokemukset) käsitellä rahoituskysymyksiä (sekä palveluiden maksullisuus että palvelun perustamis- ja ylläpitokustannukset) laatia arviointisuunnitelma, jolla testataan sekä käyttäjien hyväksyntää että tavoitteeksi asetettujen järjestelmien yhteentoimivuutta, palveluiden jatkuvuutta ja laitteiden yhteensopivuutta määritellä toimenpideohjelma yleiseurooppalaisen palvelun aikaansaamiseksi TMC-palvelun käyttöönoton menettelytavoista ja strategioista päätettiin RDS-TMC johtoryhmässä (Steering Committee), jossa olivat edustettuina kaikki kaksitoista EU-jäsenmaata yhdessä Euroopan komission kanssa. Teknisten asioiden koordinoinnista ja yksimielisyydestä päätettiin DEFIprojektin asiantuntijaryhmässä, jonka muodostivat kansalliset asiantuntijat, eurooppalaiset organisaatiot (esimerkiksi Euroopan yleisradioliitto, EBU) sekä teollisuuden edustajat. Teknisiä ehdotuksia tehtiin Task Forcessa, jonka muodostivat 10 eurooppalaista asiantuntijaa. 'HYHORSPHQWV DQG FKDO OHQJHV )25&((&257,6 FORCE-ECORTIS -projekti tuki kansallisten RDS-TMC palveluiden käyttöönottoa jakamalla tietoa DRIVE I ja II projektien pilottihankkeiden tuomista kokemuksista. Projekti oli jaettu neljään osaan (FORCE 1,2 ja 3 sekä ECORTIS) lähinnä EU:n budjettiteknisten määräysten takia. Osaprojektit olivat kolmivuotisia ( ) joten ne ovat päättyneet jo. Projekteissa oli mukana 11 jäsenmaata. FORCE-projekti (Enhanced field projects for the large scale introduction and validation of RDS-TMC services in Europe) oli tutkimus- ja kehittämisprojekti, joka toteutettiin EU:n tutkimuksen 4. puiteohjelman alla. Kustannukset jakautuivat pääosastojen DGVII (liikenne) ja DGXIII (telematiikka) kesken. FORCE 1 ja 2 kuuluivat DGXIII:n alaisuuteen ja FORCE 3 DGVII:n alaisuuteen. )25&(SURMHNWLQensisijaisena tavoitteena oli tuoda DRIVE I ja II projektien kautta saatu tietotaito ja kokemukset kaikkien jäsenmaiden käyttöön, arvioi-

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Liikenne- ja viestintäministeriö RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Tutkimusraportti 30.9.2004 JP-Epstar Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET JA KÄSITTEET...3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET...6

Lisätiedot

Autoradioiden RDS-TA-tekniikan käytön tehostaminen Tiehallinnon selvityksiä 20/2006

Autoradioiden RDS-TA-tekniikan käytön tehostaminen Tiehallinnon selvityksiä 20/2006 Risto Öörni, Anna Schirokoff, Virpi Anttila Autoradioiden RDS-TA-tekniikan käytön tehostaminen Tiehallinnon selvityksiä 20/2006 Risto Öörni, Anna Schirokoff, Virpi Anttila Autoradioiden RDS-TA-tekniikan

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 02.05.2002 KOM(2002) 214 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kertomus vuorottelu- ja erityisesti oppisopimuskoulutusta koskevien eurooppalaisten

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki 1 SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki Rönkkö, Nora 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava SEPA-muutokset ja tiedottaminen yritysasiakkaille Case: Sampo Pankki

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People

Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Tero Hakkarainen ja Antti Savolainen Yrityksen ulkoinen viestintä Case: Saimasoft & People Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.10.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot

TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen TYVI2 kehittämistyöryhmän ehdotukset

TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen TYVI2 kehittämistyöryhmän ehdotukset Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 17/2001 ISSN: 0788-6322 ISBN: 951-804-229-2 TYVI-tiedonsiirtomallin kehittäminen TYVI2 kehittämistyöryhmän ehdotukset Valtiovarainministeriö Hallinnon kehittämisosasto

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy

VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy OPINNÄYTETYÖ TIMO PELTOPERÄ 2012 VERKKOKAUPAN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO ERIKOISLIIKKEELLE Case Lapin Pultti Oy LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU YHTEISKUNTATIEDEN, LIIKETALOUDEN

Lisätiedot