Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt"

Transkriptio

1 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on vaikuttaa eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardointiin painottaen asioita, jotka vaikuttavat Suomen kilpailukykyyn lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kansallinen standardointiseurantaryhmä on Suomen ylin päättävä elin toimialueensa standardoinnissa. Kansallisen standardointiseurantaryhmän kokoonpanoa tarkastellaan tarvittaessa. Tavoitteena on, että kaikki olennaiset sidosryhmät ovat edustettuina kansallisessa standardointiseurantaryhmässä. Standardointiseurantaryhmän kokouksiin voidaan tarvittaessa pyytää kuultavaksi erityisasiantuntijoita. Öljy- ja biopolttoaineala hoitaa toimialueensa standardointia SFS:n ja Öljy- ja biopolttoainealan väliseen toimialayhteisösopimukseen perustuen. Öljy- ja biopolttoaineala saa toimialayhteisösopimuksen nojalla toimialayhteisöavustusta työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM). Öljy- ja biopolttoaineala voi jakaa standardointivastuun määrätyissä kohteissa muiden SFS:n toimialayhteisöiden kanssa. Yhteistyöstä ja toimialayhteisöiden yhteisten standardointiseurantaryhmien perustamisesta päättää Öljy- ja biopolttoainealan toimitusjohtaja Öljy- ja biopolttoainealan hallitusta informoiden. 2 Kansallisen standardointiseurantaryhmän tehtävät [1.4.2(2)] Öljy- ja biopolttoainealan kansalliset standardointiseurantaryhmät toimivat seuraavien SFS-oppaiden antamien ohjeiden mukaisesti: - SFS-opas 4 Kansallisen SFS-standardin laadinta ja rakenne - SFS-opas 5 Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sekä muiden julkaisujen kansallinen käsittely Kansallisen standardointiseurantaryhmän ydintehtävät: seuranta ja edunvalvonta standardoinnissa kannanotot standardiehdotuksiin

2 Suomea edustavien kokousedustajien (CEN ja ISO) nimeäminen Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien käännöstarpeen arviointi ja tarvittaessa käännösten kommentointi päätös työryhmien kokoamisesta kansallisten standardien laatimiseen päätös kansallisten standardien kumoamisesta käsikirjojen ja muiden julkaisujen tarpeen selvittäminen verkostoituminen kotimaisten asiantuntijoiden kanssa tiedottaminen ja standardien käytön edistäminen. 3 Kansallisen standardointiseurantaryhmän jäsenyys [2.1.2(1); 2.1.2(2); (1); 2.2.2(3); 2.3.2(2); 2.4.2(2); 1.3.2(2)]. Seurantaryhmän jäsenyys on avoin kaikille kansallisten sidosryhmien edustajille. Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä asianomaisen seurantaryhmän vastuuhenkilöön. Jäsenyys on maksutonta lukuun ottamatta erikseen ilmoitettuja standardointiseurantaryhmiä (tällä hetkellä seurantaryhmä 12). Maksullisuudesta ilmoitetaan tapauskohtaisesti ryhmän jäsenille. Jäsenyys jatkuu toistaiseksi, kunnes jäsen ilmoittaa sen päättymisestä erikseen. Öljy- ja biopolttoaineala ylläpitää kansallisten standardointiseurantaryhmien jäsenistä rekisteriä. Muiden maiden jäsenjärjestöillä on oikeus nimetä tarkkailijoita kansallisiin standardointiseurantaryhmiin. 4 Kansallisen standardointiseurantaryhmän organisointi 4.1 Puheenjohtaja Kansallinen standardointiseurantaryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajuus kestää toistaiseksi. Puheenjohtaja johtaa kokousta, on tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Puheenjohtaja valmistelee tarvittaessa kokouksen asialistan yhdessä sihteerin kanssa. 4.2 Sihteeri Kansallisen standardointiseurantaryhmän sihteerinä toimii Öljy- ja biopolttoainealan asiantuntija. Sihteeri koordinoi kansallista standardointiseurantaryhmää ja hallinnoi eurooppalaisten, kansainvälisten ja kansallisten standardiehdotusten valmistelua SFS-oppaiden 4 ja 5 mukaisesti. Sihteeri vastaa asianmukaisista kirjauksista SFS:n FINSTA-järjestelmään. Sihteeri toimittaa tarvittaessa tietoja teknisten komiteoiden työohjelmista.

3 Sihteeri on puolueeton ja tasapuolinen. 5 Standardointiaineiston jakelu [1.3.2(1); 1.6.2(4); 1.1.2(3); 1.3.2(1); 1.5.2(1, 3, 4); 1.6.2(3); 2.3.2(2) 5.1 Öljy- ja biopolttoainealan seurantaryhmäportaali Jokaisella kansallisella standardointiseurantaryhmällä on oma seurantaryhmäportaali, josta löytyy sen toimialueeseen liittyvä standardointiaineisto, muun muassa: kansallisen standardointiseurantaryhmien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat eurooppalaisesta ja kansainvälisestä standardoinnista tullut aineisto (N-dokumentit) standardiehdotukset, ehdotukset teknisiksi spesifikaatioiksi, ehdotukset teknisiksi raporteiksi matkakertomukset. Seurantaryhmäportaalissa oleva eurooppalainen ja kansainvälinen standardointiaineisto on tekijänoikeuslain (404/1961) suojaamaa, eikä sitä saa edelleen jakaa kansallisen standardointiseurantaryhmän ulkopuolelle. Seurantaryhmäportaaliin on pääsy vain kansallisen standardointiseurantaryhmän jäsenillä. Kansallisen standardointiseurantaryhmän kansallinen aineisto arkistoidaan kymmenen vuotta. Eurooppalaisen ja kansainvälisen aineiston arkistointiaika perustuu CENin ja ISOn järjestelmissä olevaan arkistointiaikaan. 5.2 Verkkosivut Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilla on tiedot kansallisten standardointiseurantaryhmien toimialueista sekä niiden seurantavastuulla olevista eurooppalaisista ja kansainvälisistä teknisistä komiteoista. Öljy- ja biopolttoainealan verkkosivuilta löytyy ajantasaiset tiedot lausunto- ja äänestysvaiheissa olevista standardiehdotuksista, sekä ohjeet kommenttien antamisesta ehdotuksiin. Sivustolta löytyy tieto kuinka pääsee osallistumaan kansallisten standardointiseurantaryhmien työskentelyyn sekä Öljy- ja biopolttoainealan standardoinnista vastaavien henkilöiden (vastuuhenkilöt) yhteystiedot. 6 Kokoukset ja päätöksenteko [2.2.2(4); 2.4.2(3); 3.2.1(2)] Seurantaryhmä päättää itse kuinka usein se kokoontuu ja mitä muita standardointiin liittyviä asioita se haluaa käsitellä CEN-, ISO- ja SFS-standardoinnin lisäksi. Sihteeri pitää seurantaryhmän kokouksista pöytäkirjaa, josta ilmenee kokouksen ajankohta, läsnäolijat, käsitellyt asiat ja päätökset. Jos jäsen ilmoittaa seurantaryhmän sihteerille poissaolostaan,

4 hän voi samalla ilmoittaa kirjallisesti kantansa etukäteen kysyttyihin asioihin. Vaihtoehtoisesti jäsen voi etukäteen kirjallisesti nimeämällä valtuuttaa toisen seurantaryhmän jäsenen käyttämään äänivaltaansa. Päätöksissä ja kannanotoissa pyritään konsensuspäätöksiin. Mikäli konsensukseen ei päästä, tehdään päätökset enemmistöpäätöksinä, jolloin kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kokouksissa lasketaan läsnä olevien äänet sekä poissaolevien jäsenten ilmoittamat äänet, etukäteen kysyttyihin ja kirjallisesti vastattuihin asioihin. 6.1 Lausuntopyyntöjen käsittely Kannanotot standardiehdotuksiin annetaan englanniksi virallisella CEN/ISO-kommenttilomakkeella, joka on saatavilla pyydettäessä seurantaryhmän vastuuhenkilöltä. Kannanoton tulee sisältää muutosehdotuksen. Lausuntopyyntöihin liittyvät lausunnot on lähetettävä sähköpostilla kyseisestä lausuntopyynnöstä vastaavalle asiantuntijalle ja sen on oltava perillä lausuntopyynnön yhteydessä mainittuun päivämäärään mennessä. Lausuntojen perusteella seurantaryhmän sihteeri laatii Suomen kannanotot. Tarvittaessa kannanotot vahvistaa seurantaryhmä. Kannanotot niihin standardiehdotuksiin ja kyselyihin, joiden määräpäivä on ennen seuraavaa sovittua seurantaryhmän kokousta, päätetään sähköpostitse. Ristiriitatilanteet ratkaistaan sähköpostineuvottelulla tai kutsumalla seurantaryhmä koolle. 6.2 Kannan muodostaminen tapauksissa, joissa kansallista standardointiseurantaryhmää ei ole Jos kansallista standardointiseurantaryhmää ei ole, niin kyselyihin vastatessa ei yleensä oteta kantaa. Eurooppalaisiin kyselyihin vastataan pääsääntöisesti "abstain". Jos perusteluja vaaditaan, niin kirjoitetaan esimerkiksi "No national interest". 7 Osallistuminen eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardointikokouksiin Kansallinen standardointiseurantaryhmä päättää eurooppalaisten ja kansainvälisten teknisten komiteoiden ja alakomiteoiden kokouksiin osallistuvista Suomen edustajista. Osallistumistarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Öljy- ja biopolttoaineala tukee vuosittain eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardointikokouksiin osallistuvia kansallisten standardointiseurantaryhmän jäseniä. Standardointimatkakorvausten tarkoituksena on tukea standardointiin osallistuvien mahdollisuutta vaikuttaa standardien kehittämiseen. Tämän lisäksi matkakorvausten kohdentamisessa on tarkoitus huomioida

5 mahdollisimman laaja suomalainen vaikuttaminen eri standardointialueisiin. Matkarahojen käyttö suunnitellaan käyttöä edeltävän vuoden lopussa. Matkakorvauksen saannin ehtoina on, että kokousosallistuja noudattaa Öljy- ja biopolttoainealan matkarahoituspäätöksen mukana tulevia matkustussääntöjä (Liite 1). Mikäli Suomen edustaja ei ole osallistunut standardointikokouksiin, toimittaa hän lyhyen katsauksen ryhmän tilanteesta Öljy- ja biopolttoainealalle vuosittain mennessä. Teknisten komiteoiden (TC) ja työryhmien (WG) kokoukseen osallistuvan on laadittava kokouksesta matkaraportti, joka toimitetaan kansallisen standardointiseurantaryhmän sihteerille. Matkaraportti on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi komitean tai työryhmän nimi, kokouksen aika ja paikka sekä aihe. Sihteeri tallentaa matkakertomukset seurantaryhmän portaaliin. 8 Toiminnan arviointi [2.4.2(1, 2); 2.3.2(3); 3.2.1(4)] Öljy- ja biopolttoainealan asiantuntijat laativat vuosittain toimialayhteisöavustusta (ns. TEM avustus) varten seuraavaa toimintavuotta koskevan seurantaryhmäkohtaisen toimintasuunnitelman sekä menneestä toimintakaudesta raportin. Suunnitelma ja raportti käydään läpi yhdessä kansallisen standardointiseurantaryhmän puheenjohtajan kanssa. Seurantaryhmäkohtaisessa toiminnan suunnittelussa ja raportoinnissa noudatetaan TEMin antamia ohjeita. Valitusten käsittelyssä noudatetaan SFS:n voimassa olevia ohjeita.

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus

PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus PSOASin asukastoimikuntien ohjeistus 1. Mikä asukastoimikunta? Asukastoimikunnat ovat PSOASin asukkaiden muodostamia päätösvaltaisia ryhmiä, joiden kautta asukkaat pääsevät vaikuttamaan omien alueidensa

Lisätiedot

3.1. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liikennelentäjiä kokoavana aatteelisena kattojärjestönä

3.1. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liikennelentäjiä kokoavana aatteelisena kattojärjestönä Suomen Lentäjäliitto - Finnish Pilotsʼ Association Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Lentäjäliitto Finnish Pilots Association. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA

SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA SUOMEN RATSASTAJAINLIITTO ORGANISAATIONA Päivitetty versio, syksy 2013 Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen, Marian Seppälä, Thomas Stenius, Fred Sundwall, Nina Kaipio ja Karoliina

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Tarpeeksi (ry) 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tarpeeksi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää

Lisätiedot

1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010.

1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010. HOLIDAY CLUB GOLF RY:N SÄÄNNÖT TOIMINTASÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010. 2. TARKOITUS JA SEN

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - Finnish Greenkeepers Association r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus ja tehtävät Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto ry

Suomen Uimaliitto ry päivitys 7.10.2014 Suomen Uimaliitto ry Ohjesääntö 2015-2016 Sisällys 1. Yleistä 3 2. Suomen Uimaliiton yleinen ohjesääntö 4 3. Organisaatio 4 3.1. Liittohallitus 5 3.2.Työvaliokunta 6 3.3.Seuratoiminnan

Lisätiedot

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASDEMOKRATIA... 1 ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO... 4 2. ASUKASTOIMINTA KOHTEISSA... 5-9 3. ASUKASTOIMIKUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA...

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta.

Säännöt. Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9. 1. Yleistä 2. 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. Säännöt Kokkolan Rotaryklubin ry Gamlakarleby Rotaryklubbs rf säännöt 1/9 1. Yleistä 2 1.1 (Yhdistyksen) Klubin nimi ja sijaintipaikkakunta. 2 1.2 Tarkoitus ja toiminnan laatu.. 2 1.3 Jäsenyys Rotary Internationalissa.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla:

SÄÄNNÖT 1.6.2011 1. Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla: SÄÄNNÖT 1.6.2011 1 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 26 pnä 2011 I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus 2 Soveltamisala 3 Ohjeet ja periaatteet II LUKU Asukkaiden

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt

Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt (Hyväksytty Patentti-ja rekisterihallituksessa 23.9.2010) Ristiinan Rotaryklubi ry:n säännöt 1. YLEISTÄ...2 1.1 KLUBIN NIMI JA SIJAINTIPAIKKAKUNTA...2 1.2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU...2 1.3 JÄSENYYS

Lisätiedot