Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/ Työsuojelujaos Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 TOB-työyhteisökysely 4 11 Tapaturmat ja läheltä piti tilanteet 6 12 Seuraavan kokousajankohdan ja -paikan sopiminen 8 13 Kannuksen toimipaikan työsuojelutarkastus 9

2 PÖYTÄKIRJA 2/ Työsuojelujaos Aika klo 09:00-10:20 Paikka Kannuksen toimipaikka Läsnä Pohjonen Markku työsuojeluvaltuutettu Varpaluoma Matti työsuojeluvaltuutettu Landin Juha työsuojeluvaltuutettu Blom Antti varatyösuojeluvaltuutettu Heikkilä Mikko työsuojelupäällikkö Laitala Hanna-Mari toimialapäällikkö,luonnonv. Myllykangas Irmeli työterveydenhoitaja Rintala Petri suunnitteluinsinööri Seppä-Jokela Elina henkilöstöpäällikkö Välikangas Anu kouluterveydenhoitaja Ahoniemi Petri työsuojeluasiamies Hautamäki Pentti tarkastaja Poissa Joki Juha työsuojeluvaltuutettu Hylkilä Marja YT-ryhmän puheenjohtaja Lehto Timo varatyösuojelupäällikkö Purontaus Sirkku rehtori Sadeharju Liisa johtaja Eteläaho Anne opisk.huollon koordinaattori Käsitellyt asiat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Varpaluoma ja Juha Landin. Allekirjoitukset puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja saatettu henkilöstölle tiedoksi intranetissä Mikko Heikkilä työsuojelupäällikkö

3 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistoimintaelin Työsuojelujaos TOB-työyhteisökysely YT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän vuotta 2013 koskeva TOB-työyhteisökysely toteutettiin välisenä aikana. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 63,4 %. Palkka-asiamiehen esitys Merkitään tiedoksi. Kyselyn toteutus tilattiin edellisen vuoden tapaan Savon koulutuskuntayhtymältä (SAKKY). Kyselyssä käytetyn mittarin ovat alun perin kehittäneet yhteistyössä Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos ja sen tieteellinen pätevyys on perusteellisesti testattu. Samaan kyselyyn vastataan myös useassa muussa ammatillisen koulutuksen organisaatiossa, joten saamme vertailutuloksia käyttöömme. TOB -työyhteisökyselyn tavoitteena oli saada henkilöstön arvioimana näkemyksiä ja lisätietoa mm. esimiestyöstä, tiedonkulusta ja vuorovaikutuksesta, työkyvystä, työn kuormittavuudesta, ergonomiasta, työn kehittävyydestä sekä ylipäätänsä henkilöstön tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä. Mukana oli myös muutama avoin kysymys liittyen mm. organisaatiouudistukseen, yt-menettelyyn ja kehittämisideoihin tulevaisuutta ajatellen. TOB-työyhteisökyselyn tulokset koko koulutusyhtymän osalta esitellään yt-ryhmän kokouksessa. Päätös TOB-työyhteisökyselyn tulokset olivat osa-aluiden keskiarvojen osalta hieman laskeneet verrattuna edelliseen vuoteen. Verrattuna kuitenkin AMKE:n (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys) mittariportaalissa olevien muiden koulutuksen järjestäjien keskiarvoon, tulokset noudattelivat samaa linjaa. Kyselyn tuloksista nousivat esiin tyytyväisyys työyhteisön ilmapiiriin ja työkavereihin. Yleisesti oltiin tyytyväisiä myös työtiloihin ja -välineisiin. Oman työn toteuttamisen vapaus ja itsenäisyys työssä koettiin positiivisena. Kehittämiskohdissa heijastui kyselyn ajankohta. Yt-menettely ja organisaatiouudistus ovat aiheuttaneet epävarmuutta ja epätietoisuutta, ja tiedonkulkua ja vuorovaikutusta toivottiin lisää. Uusien ideoiden käsittelyyn toivottiin enemmän aikaa. Optimaalinen kuormitus ja palautteen anto olivat myös paikoittain kehittämiskohteena. Esimiestyön kohdalla nousi myös kehittämiskohteita.

4 PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistoimintaelin Työsuojelujaos TOB-työyhteisökysely tehtiin vanhan organisaatiorakenteen mukaisesti. Tulokset tullaan käymään läpi toimipaikoittain henkilöstön kanssa. TYÖSJAOS 10 Henkilöstöpäällikkö Elina Seppä-Jokela esittelee henkilöstökyselyn tulokset. Työsuojeluvaltuutetuille on jo aikaisemmin toimitettu sähköisessä muodossa kaikki kyselyjen tulokset avoimine vastauksineen sekä niistä tehty yhteenveto, jossa on vuoden 2013 tuloksia yleisellä tasolla verrattu vuoden 2012 tuloksiin. Työsuojelupääällikön esitys Merkitään tiedoksi. Hyödynnetään vastauksia työsuojelutarkastuksissa ja työsuojelutyössä. Päätös Hyväksyttiin

5 PÖYTÄKIRJA 2/ Työsuojelujaos Tapaturmat ja läheltä piti tilanteet TYÖSJAOS 11 Työsuojelupäällikön esitys Työsuojelun toimintaohjelman mukaan tulee tapaturmatilanteissa toi mia seu raavasti: Vakavista työtapaturmista ilmoitetaan aina välittö mästi poliisille ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluhallintovirastoon (ent. työsuojelupiiri). Ilmoituskynnys pidetään tar koi tuk sel li ses ti mie lum min lii an ma ta lalla kuin liian korkealla. Kaikista työtapa tur mista ja am matti tau deista il moi te taan työ suoje lupäällikölle, joka pitää tilastoa sat tuneis ta ta patur mista. Mui den kuin va ka vien ta paturmien tutkimisesta vastaa va hin goittu neen lä hin esimies. Ta pa tur mista laadi taan muistio, jossa arvioidaan se, mi ten ta paturma olisi voitu vält tää. Myös lähel tä piti tilanteista on ilmoi tetta va, jotta voidaan miettiä toi men piteet uusien tilan teiden välttä miseksi. Työta patur mat ja läheltä pi ti -tilan teet käydään läpi työsuojelujaoksessa. Käsitellään työsuojelupäällikölle viime kokouksen jälkeen tulleet ilmoitukset työtapaturmista ja läheltäpititilanteista ja todetaan niiden johdosta tehdyt jatkotoimenpiteet: ID 5048, Talonpojankatu 6 kaasukeskuksen pattereiden siirron yhteydessä kaatui ylösnostettava raide hipaisten henkilökuntaan kuuluvan reisilihakseen. Katsemus pidetty samanaikaiseti Reykjavikin kaasukeksuksen katselmuksen kanssa Todettu useita puutteellisuuksia joista annettu korjauskehoitus ID 5186, Ammattiopisto rakennusalan opiseklija loukkasi rannettaan pumppukärryn törmätessä yllättäen esteeseen ID 5143, Kirkkolehdonkatu 17 työntekijällä huolimattomuuttaan jäi käsi auton oven väliin. Lihasruhje ID 5146, Talonpojankatu 10 (Reykjavik) vaaratilanna kaasukeskuksen pullopaketinsiirtovaiheessa kelkka, jonka päällä puollopaketti oli, tippui raiteeltaan. Ohjeistus sähköpostilla kaasukeskuksen vastuuhenkilölle. Katselmus pidetty ID Närvilänkatu 8 leipomon portaissa opiskelija liukastui ID 5157, Närvilänkatu 8 (Lontoo) vaaratilanne, panos oli jätetty työhuoneen oven vieressä olevan lippaan päälle.muutossa löytynyt ja panos toimitettu toimialapäällikölle ID 5189, Närvilänkatu 8 elintarvikesalissa opiskelija sai silmäänsä roiskeita elintarvikeväristä ID 5151, Ammattiopiston rakennusalan opiskelija sai hoidettavia oireita käsiinsä käsitellessään kalkkihiekkalaastia koko päivän ilman suojasäsineitä ID 5183, Opiskelija liikenneonnettomuudessa suojatietä ylittäessään polkupyörällä Ouluntien/Närvilänkadun kohdalla palatessaan Kokkolinnasta opiskelemasta. Ei pyöräilykypärää. Sairauslomaa 4 viikkoa ID 5168, Kaustisen toimipaikassa opiskelija jäi yhteistyöhallilla hevosen alle. Nilkan nyrjähdys ja selkään haava. Kolme sairauslomapäivää ID 5184, Talonpojankatu 8 Eväsrepussa opiskelijalla epilepsiakohtaus ID 5176, Talonpojankatu 10 (Reykjavik) henkilökuntaan kuuluva liukastui aamulla autosta noustessaan. Ei sairauslomaa.

6 PÖYTÄKIRJA 2/ Työsuojelujaos ID 5181, Talonpojankatu 8A liikuntasalissa opiskelijalla nilkan venähdys sulkapallopelissä ID 5180, Ammattiopiston auto- ja kuljetusalan opiskelija työssäoppispaikassaan liukastui mutavellissä. Sääriluuhun murtuma ja kipsattiin ID 5177, Talonpojankatu 8B työsalissa rakennusalan opiskelija pelleili ja sai viillon sormeensa ID 5196, ammattiopiston elintarvikealan opiskelija loukkasi työssäoppimispaikalla nilkkaansa rappukorokkeen ohi astuessaan ID 5190, Närvilänkatu 8 (Pariisi) opiskelija liukastui portaissa ID 5191, Talonpojankatu 10 (Reykjavik) levytyöpajassa opiskelija sai kipinän silmäänsä käyttäessään kulmahiomakonetta. Suojalasit olivat päässä ID 5206, Talonpojankatu 9B (Tukholma) puutyösalissa ohjaajan sormi jäi puristukseen monikaraporakoneen johteiden väliin ID 5202, Terveystie 1:llä lähihoitajaopiskelija pisti vahingossa itseään sormeen. Neula puhdas ID 5222, Kannuksen toimpaikan metalliverstaalla opettajalle haava päähän pyöröterästä jatkoputkella taivutettaessaan ID 5215, KIIRUn henkilökuntaan kuuluva autokolarissa töihin tulo matkalla, 1 sairauslomapäivä, auto lunastukseen ID 5225, Talonpojankatu 10 (Reykjavik) koneistamossa opiskelijalle metallisorvista lastu silmää. Ei käyttänyt suojalaseja ID 5223, Kannuksen toimipaikan navetassa henkilökuntaan kuuluva sai ruhjeita lehmien arvaamattoman käyttäytymisen seurauksena ID 5216, Närvilänkatu 8 ravintolakeittiössä opiskelijalle sormeen viiltohaava ID 5228, Närvilänkatu 37 opiskelija-asuntolan portaikossa juossut opiskelija loukannu jalkana ID 5233, Ammattiopiston rakennusalan opiskelijalta karkasi käsistä betonilattian hiomakone jolloin ranteeseen ja sormiin tuli venähdys ID 5235, Ammattiopiston rakennusalan opiskelija löi vasaralla sormeen ID 5234, Talonpojankatu 8A portilla olevan liikennemerkin kaatuminen kovalla tuulella aiheutti vaaratilanteen.

7 PÖYTÄKIRJA 2/ Työsuojelujaos Seuraavan kokousajankohdan ja -paikan sopiminen TYÖSJAOS 12 Työsuojelutarkastusvuorossa ajankohtaan perustuvan seurantalistan mukaan seuraavana vuorossa on Kälviän toimipaikan vuoro jossa on pidetty viimeksi Keittiön osalta AVI:n tarkastus oli Lisäksi on tarpeen pitää toukokuun lopussa, käsittelyyn tulleiden asioiden takia, erikseen työsuojelujaoston kokous ilman, että siihen yhdistetään työsuojelutarkastusta Työsuojelupäällikön esitys Seuraava työsuojelujaoston kokous pidetään klo noin klo 10:30 johtoryhmän kanssa käytävän keskustelutilaisuuden jälkeen kokoustila Verstas 1:ssä, Närvilänkatu 8.. Kesäkauden jälkeen työsuojelujaoston kokous pidetään Kälviän toimipaikassa syys- lokakuussa Kokouksen jälkeen aluehallintoviraston tarkastaja tekee toimipaikan työsuojelutarkastukseksen, johon työsuojelujaos osallistuu. Päätös Hyväksyttiin

8 PÖYTÄKIRJA 2/ Työsuojelujaos Kannuksen toimipaikan työsuojelutarkastus TYÖSJAOS 13 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Pentti Hautamäki tekee Kannuksen toimipaikan työsuojelutarkastuksen välittömästi työsuojelujaoston kokouksen jälkeen. Työsuojelupäällikkön esitys Työsuojelujaos osallistuu tarkastukseen Päätös Hyväksyttiin Merkittiin, että työsuojelujaoston kokous päättyi klo 10:20 jolloin tarkastaja Pentti Hautamäki aloitti työsuojelutarkastuksen.

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 015 mi 18.3.2 HEKE-tii 015 mä 23.3.2 h y r o t h Jo 4.3.2015 Hallitus 2 15 ä 15.4.20 YT-ryhm 5 15.4.201 Valtuusto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Henkilöstötuloslaskelma 3 3 Henkilöstövoimavarojen kuvaaminen 5

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ammattiopetuksen johtokunta. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Ammattiopetuksen johtokunta. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Ammattiopetuksen johtokunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 3 2 Tilastopäivän 20.1.2015 opiskelijamäärä 6 3 Taitaja 2015 7 4 Seuraava kokous ja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2011

Henkilöstöraportti 2011 KUVAT EEVA HUOTARI / KPEDU VIESTINTÄ 2 12.3.201 i m ii t Heke.2012 mä 15.3 h y r o t h Jo 2 22.3.201 s u it ll a H 4.4.2012 ä m h y r YT2.5.2012 o t s u Valtu SISÄLLYS Johdanto 2 I Henkilöstötuloslaskelma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 160 Oppilastyönä rakennetun omakotitalon myynti / Yläpalonkierros 26 (272-172-25-1) 161 Uudistuvan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2014 53 Tekninen lautakunta Aika 01.10.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 55 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo. Rautiainen Tuula jäsen

Paikka Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo. Rautiainen Tuula jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 13.05.2015 klo 09:15-11:36 Paikka Valtimo, neuvotteluhuone, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo Osallistujat Läsnä Suhonen Keijo puheenjohtaja Hiltunen Reijo jäsen Hölttä Anna jäsen

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6

Sisällysluettelo. 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3. 87 Virkamatka-anomus 4. 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle 2015 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 KH - Yleisjaosto 01.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 86 Palkkahallinnon ohjelmistouudistus 3 87 Virkamatka-anomus 4 88 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 16.02.2015 18:30-20:55 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015 Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 05.05.2015 klo 17:30-19:16 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot