Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Työsuojelujaoston järjestäytyminen 3 2 Henkilöstökyselyn tulokset 5 3 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja sopimus 8 4 Toimitilojen investointiohjelma Tapaturmat ja läheltä piti tilanteet 10 6 Tiedoksi saatettavat asiat 13 7 Työsuojelujaoston toimintasuunnitelma vuodelle Koulutusyhtymän turvallisuussuunnittelun tilannekatsaus / 16 PRO24 9 Seuraavan kokousajankohdan ja -paikan sopiminen 18

2 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Aika klo 09:00-13:40 Paikka Kokkolan ammattiopisto, Kokoushuone Verstas 1 Läsnä Heikkilä Mikko Työsuojelupäällikkö Varpaluoma Matti Työsuojeluvaltuutettu Pohjonen Markku Työsuojeluvaltuutettu Joki Juha Työsuojeluvaltuutettu Landin Juha Työsuojeluvaltuutettu Heidi Heinonen Projektipäällikkö ( 2) Poissa Sadeharju Liisa Johtaja Eteläaho Anne Oppilahuollon koordinaatt. Lehto Timo Varatyösuojelupäällikkö Dieter Haierman Yhteistoimintaelimen pj. Käsitellyt asiat 1-9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Joki ja Markku Pohjonen. Allekirjoitukset puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja saatettu henkilöstölle tiedoksi intranetissä Mikko Heikkilä työsuojelupäällikkö

3 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Työsuojelujaoston järjestäytyminen TYÖSJAOS 1 Työsuojelujaoksen kokoonpano muodostuu neljästä työsuojeluvaltuutetus ta ja työsuojelupäälliköstä. Kokouksiin osallistuu myös oppilashuollon koordinaattori Anne Eteläaho ja varatyösuojelupäällikkö Timo Lehto. Työsuojeluvaltuutetut on valittu kaudelle Työsuojeluvaltuutetut ja heidän henkilökohtaiset varavaltuutetut ovat: Opetushenkilöstä / kaupungin alue hänen varatyösuojeluvaltuutetut Opetushenkilöstö / maakunta hänen varatyösuojeluvaltuutetut Muu henkilöstö / toimihenkilöt hänen varatyösuojeluvaltuutetut Muu henkilöstö / työntekijät hänen varatyösuojeluvaltuutetut Matti Varpaluoma Kirsti Wack lin Juha Landin Ari Haapamäki ja Jorma Koivuniemi Markku Pohjonen Arja Björkskog ja Hannele Häli Juha Joki Antti Blom ja Marianne Haapala Työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 30 :n mukaan työsuojelutoimikunta valitsee keskuudestaan toimikautensa ajaksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vakiintuneeksi käytännöksi on muodostunut, että kukin työsuojeluvaltuutet tu toimii vuorotteluperiaatteen mukaan yhden vuoden puheenjohtajana ja vara puheenjohtajana. Työsuojelupäällikkö on toiminut sihteerinä. Työsuojelujaos valitsee vuodelle 2013 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuorotteluperiaatteella siten, että kukin työsuojeluvaltuutettu toimii vuo rollaan yhden vuoden valitussa tehtävässään. Sihteeriksi va li taan työsuo jelu pääl likkö, jo ka toi mii sa malla esittelijänä. Edellisvuosien puheenjohtajuudet ovat olleet seuraavat: v oli puheejohajana Raakel Solvin ja vpj Juha Landin v oli puheenjohtajana Juha Landin ja vpj Juha Joki v oli puheenjohtajana Juha Joki ja vpj Matti Varpaluoma Vuodelle 2013 puheenjohtajaksi valittiin Matti Varpaluoma,

4 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos varapuheenjohtajaksi Markku Pohjonen ja sihteeriksi ja esittelijäksi Mikko Heikkilä.

5 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistoimintaelin Työsuojelujaos Henkilöstökyselyn tulokset YT Vuotta 2012 koskeva henkilöstökysely on toteutettu uudella TOB-kyselyllä, jo ka on käytössä usealla muullakin koulutuksen järjestäjällä. Kyselyn tu lok sia voidaan verrata toisten koulutuksen järjestäjien tuloksiin AMKE:n (Am mat ti kou lu tuk sen kehittämisyhdistys ry.) tulosportaalissa olevien tietojen kaut ta. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Savon kou lu tus kun ta yh ty mä. Kysely toteutettiin KPEDUssa ajalla Kysely lä he tet tiin 565:lle ja vastauksia saatiin 375 kpl. Vastausprosentiksi muodostui 66,37%, kun se vuonna 2011 oli 57,3%. Henkilöstökyselyn tavoitteena on saada aineistoa toiminnan kehittämiseksi yh ty mä- ja yksikkötasolla. Tulosten käsittelyyn on viime vuosina muo toutu nut tietty käytäntö, jota on tarkoitus edelleen kehittää osana toiminta- ja laa tu jär jes tel mää. Yhtymätasolla tulosten esittely ja käsittely tapahtuu seuraavasti: - johtoryhmässä Heidi Heinonen esittelee koulutusyhtymän tasolla saa dut tulokset vertaillen edellisten vuosien tuloksiin ja AMKEn tu lo sportaa lis ta saataviin tuloksiin - YT-ryhmässä vs. koulutusjohtaja esittelee koulutusyhtymän tasolla tu lokset vertaillen edellisten vuosien tuloksiin ja AMKEn tulosportaalista saa taviin tuloksiin - työsuojelupäällikkö Mikko Heikkilä, vs.koulutusjohtaja Jukka Penttinen ja kyselystä vastannut Heidi Heinonen tekevät arviointia kokonaisuudesta: kou lu tus yh ty mä ta son tulosten vertailu edellisiin vuosiin ja AMKEn tu loksiin, yksikkökohtaisten erityispiirteiden ja kehittämistarpeiden tun nis ta minen - HEKE-tiimissä 5.3. Heidi Heinonen esittelee tulokset ja kartoitetaan yleiset kehittämistoimenpiteet -Työsuojelujaoksessa käsitellään henkilöstötyytyväisyyden yleistilan ja työsuo je lun kannalta kriittiset pisteet - Yhtymähallituksessa esitellään tulokset ja kehittämiskohteet -YT-ryhmälle ja valtuustolle esitellään tulokset ja kehittämiskohteet hen ki lös tö ra por tin esittelyn yhteydessä. - Kehittämiskohteet huomioidaan valmistelussa olevassa hen ki lös tö suun nitel mas sa Tulosten käsittely yksiköissä: - Yksikkökohtaiset tulokset ja ohjeet tulosten tulkitsemiseksi on toimitettu yk sik kö jen päälliköille. Raportit on muodostettu yksilösuojan takaamiseksi vain sellaisilta tasoilta, joissa on vähintään 10 vastausta mm.

6 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistoimintaelin Työsuojelujaos tulosalueittain, opis toit tain, yksiköittäin, henkilöstöryhmittäin jne. - Opistot/yksiköt voivat käydä tulokset läpi itsenäisesti ja tarvittaessa Heino sen Heidiä voi pyytää esittelemään tuloksia erikseen sovittavana ajankoh ta na. - Yksiköille on myös lähetettetty lomakepohjat yksikkökohtaisen ke hit tämis suun ni tel man laatimiseksi, joka pyydetään palauttamaan mennessä Hei dil le, jotta tulokset saadaan koottua henkilöstöraporttia ja hen ki lös tösuun ni tel maa varten. Yksittäisen vastauksen tunnistamattomuuden varmistamiseksi avoimia kysy myk siä käsitellään vain johto/päällikkötasolla, niitä ei esitellä sel lai senaan koko henkilöstölle. Vs. koulutusjohtaja esittelee koonnin henkilöstökyselyn tuloksista ko koukses sa. Johtajan ehdotus Merkitään tiedoksi vs. koulutusjohtajan esittely henkilöstökyselyn tu lok sista. Merkittiin vs. koulutusjohtajan esittely tiedoksi. Johtajan mukaan nykyisen epä var man taloustilanteen aikana on hyvä jatkaa henkilöstökyselyn te kemis tä vuosittain. Keskusteltiin laajasti kyselyssä esiin nousseesta tiedottamisen tärkeydestä. To det tiin, että tiedottamisen vastuun jakamisella ja uusilla tiedotustavoilla voi tai siin ehkä parantaa nykyisiä käytänteitä. Esimerkkeinä uusista tie dotus ta vois ta esitettiin esim. näytönsäästäjillä ja aulan tv-ruuduilla pyöriviä tie dot tei ta, jolloin sähköpostitiedotusten määrää vähenisi. TYÖSJAOS 2 Kyselyn tulokset avoimine vastauksineen on toimitettu muistitikulla työsuojeluvaltuutetuille. Kyselyistä Jukka Penttisen, Mikko Heikkilän ja Heidi Heinosen laatima lyhyt yhteenveto on myös tomitettu työsuojeluvaltuutetuille. Heidi Heinonen esittelee kyselyn tulokset. Keskustellaan kyselyn vastauksista. Hyödynnetään vastauksia työsuojelutarkastuksissa ja työsuojelutyössä.

7 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistoimintaelin Työsuojelujaos Hyväksyttiin

8 PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistoimintaelin Työsuojelujaos Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja sopimus YT Koulutusyhtymässä päivitetään vuosittain työterveyshuollon sopimus ja suunnitelma työterveyshuolto Työplussan kanssa. Maaseutuopiston muiden kuin Kaustisen toimipaikan osalta sopimus ja suunnitelma laaditaan JYTAn kanssa. Työplussan kanssa tehtävää sopimusta ja suunnitelmaa ovat olleet valmistelemassa Mikko Heikkilä ja Liisa Sadeharju yhdessä Työplussan edustajien kanssa. JYTAn kanssa laadittavaa sopimusta ja suunnitelmaa on valmistellut maaseutuopiston osalta Jarmo Matintalo. Johtoryhmässä suunnitelmaa on käyty läpi Työplussan kanssa tehtävän suunnitelman pohjalta. Sopimimusten ja suunnitelmien sisältöä on yhdenmukaistettu siten, että henkilöstö koulutusyhtymän eri yksiköissä on yhdenvertaisessa asemassa työterveyshuoltopalvelujen osalta. Työterveyshuoltosopimusten ja suunnitelmien sisältö säilyi muilta osin ennallaan, mutta uusien työntekijöiden työhönsijoitustarkastukseen otettiin aiempien testien lisäksi huumetesti. Vastaava käytäntö on Centria ammattikorkeakoulussa ja Kokkolan kaupungilla. Työterveyshuollon sopimus ja suunnitelmaluonnokset ovat oheisaineistona. Johtajan ehdotus Merkitään tiedoksi Työplussan kanssa tehty työterveyshuollon sopimus sekä luonnokset työsterveyshuollon suunnitelmiksi. Merkittiin johtajan esittely tiedoksi. TYÖSJAOS 3 Keskustellaan asiasta ja todetaan valmistelutilanne tiedoksi Hyväksyttiin

9 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Toimitilojen investointiohjelma 2013 TYÖSJAOS 4 Yhtymävaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle 2013 ja yhtymäsuunnitelman vuosille Suunnitelmaan sisältyy investointiohjelma. Yhtymähallitus on hyväksynyt toimitilojen kunnossapito-ohjelman Kokouskutsun oheisaineistona investointiohjelma ja kunnossapito-ohjelma jotka esitellään tarkemmin kokouksessa. Työsuojelujaos toteaa ohjelmat tietoonsa saatetuiksi. Hyväksyttiin

10 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Tapaturmat ja läheltä piti tilanteet TYÖSJAOS 5 Työsuojelun toimintaohjelman mukaan tulee tapaturmatilanteissa toi mia seu raavasti: Vakavista työtapaturmista ilmoitetaan aina välittö mästi poliisille ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluhallintovirastoon (ent. työsuojelupiiri). Ilmoituskynnys pidetään tarkoi tuk sel li ses ti mie lum min lii an ma ta lalla kuin liian korkealla. Kaikista työta patur mista ja am matti tau deista il moi te taan työ suoje lupäällikölle, joka pitää tilas toa sat tuneis ta ta patur mista. Mui den kuin va ka vien ta paturmien tutkimisesta vas taa va hin goittu neen lä hin esimies. Ta pa tur mista laadi taan muistio, jossa arvioi daan se, mi ten ta paturma olisi voitu vält tää. Myös lähel tä piti tilanteista on il moi tetta va, jotta voidaan miettiä toi men piteet uusien tilan teiden välttä miseksi. Työta patur mat ja läheltä pi ti -tilan teet käydään läpi työsuojelujaoksessa. Käsitellään työsuojelupäällikölle viime kokouksen jälkeen tulleet ilmoitukset työtapaturmista ja läheltäpititilanteista: , ID 4482, K-P:n Opiston opiskelija heitti kaupassa toista opiskelijaa isolla pakkausnarurullalla , ID 4475, Aikuisopiston uudella laajennusosalla urakoitsijan sähköasentaja sai sähköiskun vioittuneesta kaapelista. Urakoitsijan toimesta tehty tapaturmatutkimus joka lähetetty Tukesiin. Koulutusyhtymän toimesta tutkinta tehty myös samana päivänä. Työsuojelupäällikkö lähettänyt tapaturmailmoituksen liiteasiakirjoineen AVI:lle , ID 4463, Ammattiopiston opiskelija löi vasaralla peukaloon metallin koneistamossa , ID 4477, Ammattiopiston kemianopiskelijoiden välituntipainissa pulpetti kaatui yhden painijan varpaalle jolloin varvas murtui , ID 4472, Ammattiopiston rakennusalan opiselijat leikkivät rullamitalla jolloin rullamitan pää osui yhtä silmäkulmaan , ID 4489, Ammattiopiston talotekniikan opiskelijalle haava käteen käsi-rautasahalla putkiasennuspajassa sahatessa. 4 tikkiä , ID 4551, Kiinteistöpalvelujen laitoshuoltaja kaatui liukkaalla pihalla viedessään roskia jätekatokseen , ID 4484, kiinteistöpalvelujen laitoshuoltaja kaatui työmatkallaan liukkaalla pyörätiellä polkupyörällä , ID 4495, Ammattiopiston auto-osaston opiskelijalle polttoainetta roiskahtanut imusarjaa irrotettaessa silmii , ID 4500, Kannuksen yksikön opetusnavetalla sähköliesi jäänyt päälle. Tarpeeton liesi poistettu käytöstä. Toimimaton palovaroitin saatettu kuntoon. Kahvinkeitin itsestään sammuva. Oheistusta ja toimintatapoja tiimissä päivitetty , ID 4499, Ammattiopiston sähköosaston opiselija sai

11 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos sähköiskun asennusluokassa tehdyssä harjoitustyössä käteensä ,1,2013, ID 4508, Kannuksen yksikön Kennelopetuksessa hoidossa ollut poliisin virkakoira puri opiskelijaa. Tilanteessa koira kuoli. Opiskelijalle puremasta pistohaavoja. AVI:n tarkastaja on tutkinut asian josta tarkastuspöytäkirja tulossa ID 4536, K-P:n Opiston opiskelijan pää kävi seinään koripallopelissä tapahtuneessa törmäystilanteessa , ID 4510, Ammattiopiston Reykjavikin pihalla kahden auton kolari, poliisi tutkii , ID 4513, Ammattiopiston opettaja liukastui Tukholman etupihalla , ID 4519, Ammattiopiston rakennusalan opiskelijalla jäi sormet pikkubussin oven väliin , ID 4524, Ammattiopiston metallialan opiskelija loukkasi huultaan singonneesta levynpalasta työskenneltyään levy- ja hitsausalan työsalissa , ID 4531, Ammattiopiston opiselijaa pyörällä ajaessaan pyörätietä koulumatkalla auto törmäsi. Ambulanssilla hoitoon. Poliisi tutkii , ID 4535, Kaustisen raviopistolla opiselijan käsi jäi oven ja hevosen väliin , ID 4545, Perhon yksikössä ruokasalin katon akustointilevyn kevyt välilista putosi opiskelija viereen. Kiinteistönhoitajan toimesta välittömästi tarkastettiin kaikki vastaavat listojen kiinnitykset , ID 4543, Ammattiopiston Talonpojankadun punttisalilla vaaratilanne ylätaljan ja hauiskäännön kulmatangon vioituttua. Punttisalien laitteiden kunnon ja valvonnan vastuita ja oheistusta tulee tarkentaa , ID 4571, Ammattiopiston puualan opiskelija omaa kenkäänsä vuollessaan loukkasi puukolla peukaloa jonka korjuakseen tarvittiin ompeleita , ID 4572, Ammattiopiston metallialan opiselija löi kumartuessaan päänsä terävään levyn reunaan työskenneltyään levyleikkurilla , ID 4603, Ammattiopiston elintarvikeopiskelijalla haava sormeen säilyketölkkejä avatessa , ID 4604, Ammattiopiston metallialan opiskelijalla metallia silmään lyödessään poraistukalla pöytään , ID 4605, Ammattiopiston henkilökuntaan kuuluva liukastui Reykjavikin pihalla , ID 4607, Ammattiopiston henkilökuntaan kuuluva liukastui Lontoon pihalla , ID 4612, Kannuksen yksikössä opiskelija kaatui pesuhuoneessa.

12 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos , ID 4617, Ammattiopiston kuljetusalan opiskelija loukkasi olkapäätään kuorman purkamistilanteessa Haukiputaalla. Työsuojelujaos toteaa tapaukset ja tehdyt jatkotoimenpiteet tietoonsa saatetuiksi. Hyväksyttiin

13 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Tiedoksi saatettavat asiat TYÖSJAOS 6 1. Työplussan tekemä työpaikkaselvitys Keski-Pohjanmaan Opistolla Lähetetty sähköpostilla työsuojeluvaltuutetuille. 2. Aluehallintoviraston tarkastajan tarkastuskertomus nro 12/ Kannuksen kennelillä tapahtuneesta projektikoiran purematilaneesta. Tarkastuskertomus on lähetetty sähköpostilla työsuojeluvaltuutetuille, yhtymän johtajalle, rehtorille ja yksikön johtajalle. 3. Terveystarkastajan tarkastuskertomus pidetystä Sosiaali- ja terveysalan opiston terveydellisten olojen tarkastuksesta. 4. Terveystarkastjan tarkastuskertomus pidetystä K-P:n Opiston terveyhdellisten olojen tarkastuksesta. 5. Työsuojeluvaltuutettujen Matti Varpaluoman ja Juha Joen sähköpostiketju koskien ammattiopiston puutyöopetuksessa käytössä olevasta MDF-levystä. 6. Päivitetty sopimus työterveyspalveluista Työplus / koulutusyhtymä. Johtajan päätös /2013. Työsuojelujaosto toteaa asiat tietoonsa saatetuiksi Hyväksyttiin

14 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Työsuojelujaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 TYÖSJAOS 7 Työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 29 :n mukaan toimikunnan tulee laatia vuosittain toimin tasuunnitelma ottaen huomioon työpaikan työsuojelun toimintaohjelma sa moin kuin muu työsuojelua koskeva suunnittelu kehittämisesityksineen. Talousarviossa 2013 on yhtymäpalvelujen/kiinteistöpalvelujen tavoitteeksi asetet tu työsuojelu- ja turvallisuusasioiden kehittäminen. Toimenpiteiksi on ase tettu Laaditaan turvallisuusohjeet ja jatketaan/arvioidaan sähköisen PRO24 turvallisuusjärjes telmän käyttö. Työsuoje lu jaosto koor dinoi tur valli suus suun nit te lua. Jaoston toi min taan osallistu vat opiske li ja huollon koordi naattori ja ta lous suunnit telija. Toimintasuunnitelma vuodelle Kokouksia pidetään vähintään neljä. Ko koukset py ri tään pi tä mään eri opistoissa / yksi köissä si ten, että ko kous ajoit tuu sa maan ai kaan Aluehallintoviraston tar kastajan pitä män tar kastuksen kanssa ja tarkas ta jalla on mah dol lisuus osallis tua ko koukseen. Ko kouksiin kutsutaan myös ky sei sen opiston / yksi kön työterveyshoidon edustaja ja opiston oma ter vey denhoitaja ja opiskelijoiden edustaja 2. Työsuojelujaoston ja työsuojelutarkastajan tarkastuskohteiden painopisteeksi otetaan opistojen ja yksiköiden työilmapiirin kehitys 3. Riskien arvioinnin toteutumisen kartoitus ja seuranta 4. Työssajaksamisasiaan kiinnitetään erityistä huomioita jossa työvälineenä henkilöstökyselyn tulokset 5. Jaoston kokouksissa käsitellään omana pykälänään yhtymän turvallisuussuunnittelun sen hetkistä tilannetta ja turvallisuuden kehittämistarpeita. 6. Toteutetaan työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen 29 työsuoje lutoimikunnalle määrättyjä tehtäviä, joista painopistealueeksi otetaan henkilöstön työturvallisuustietouden lisääminen 7. Työsuojelujaos osaltaan myötävaikuttaa työsuojeluhenkilöstön vaalin suorittamiseen, jossa valitaan työsuojeluorganisaatioon jäsenet kaudelle Kokouksissa tarkennetaan vuoden mittaan tarvittaessa suunni telmaa Keskustellaan ja täydennetään esityslistassa olevaa toimintasuunnitelmaa. Hyväksytään toimin ta suun ni tel ma vuo delle 2013 Hyväksyttiin

15 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Koulutusyhtymän turvallisuussuunnittelun tilannekatsaus / PRO24 TYÖSJAOS 8 Varatyösuojelupäällikkö Timo Lehto / PRO24: Pro24 tilannekatsaus maaliskuu 2013 Pro24 virtuaalinen turvallisuuden hallintajärjestelmä on tällä hetkellä käytössä kaikissa Koulutusyhtymän yksiköissä lukuun ottamatta Kauppaopistoa ja Aikuisopistoa. Myös Opetusravintola Kokkolinnan henkilökuntaa täytyy kouluttaa käyttämään ohjelmaa. Ohjelmaa on pidetty hieman kankeahkona ja kalliinakin, mutta hyvänä työkaluna työturvallisuuden poikkeamien hallinnassa ja myös työsuojelujaoksen käytössä. Marraskuussa 2012 pidetyssä kokouksessa ohjelman käyttöä päätettiin jatkaa. Katsottiin, että turvallisuusohjelmien kilpailuttaminen ja uuden ohjelman käyttöönotto olisi tullut kalliiksi eikä välttämättä olisi tarjonnut parempaa vaihtoehtoa turvallisuuden hallintaan. Helmikuussa 2013 pidettiin palaveri ohjelman toimittajan SK Protectin kanssa. Palaverissa todettiin, että Kauppaopisto olisi järkevintä ottaa Pro24:n piiriin samalla, kun toiminta siirtyy Kampus-alueelle maaliskuussa Aikuisopisto pyritään saamaan Pro24 käyttäjäksi mahdollisimman pian jo kevään 2013 aikana. Palaverissa sovittiin myös, että Koulutusyhtymä saa Pro24:n uudet ominaisuudet käyttöönsä ilman eri veloitusta voimassaolevan sopimuksen kuukausiveloitukseen sisältyen. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu pelastussuunnitelman laatiminen Yhtymä-, yksikkö- ja jopa osastotasolla. SK Protectin Pertti Salo ja Ulf Borg esittelivät tarkemmin Pro24:n pelastussuunnitelmaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä. Pelastussuunnitelman pohjaksi täytyy kartoittaa ja kerätä tietoa A. Valmistelua varten piirustuksia ja paloteknisiä selvityksiä A. Pelastussuunnitelman taustatietoja kiinteistöistä, rakennuksista ja osastoista käyttäjistä ja käyttäjäryhmistä vastuuhenkilöistä (suojelu, kiinteistö, hälytys, muut) A. Kemikaalien liittämisestä ohjelmaan B. Riskien arviointia varten Koulutusyhtymän taholta painotettiin, että ohjelmaan pitää saada yksiköiden yläpuolelle johtoryhmä / organisaatiotaso, jossa voidaan erikseen käsitellä ja

16 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos tarkastella poikkeamia ja asioita koko Koulutusyhtymän tasolla. Kriisitoimintaohjeet pyydettiin liitettäväksi ohjelman etusivulle. Todettiin, että Pro24 sopimus pitää päivittää ajantasaiseksi. Nykyinen sopimus on laadittu projektin käynnistämistä varten. Uuteen sopimukseen on yksilöitävä käytöstä, ylläpidosta ja koulutuksista aiheutuvat kulut sekä molempien osapuolten henkilöistä koostuvan ohjausryhmän tehtävät ja velvollisuudet. Sovittiin, että SK Protect Oy valmistelee uuden sopimusluonnoksen jatkokeskusteluiden pohjaksi. Todetaan tilannekatsaus tietoon saatetuksi Hyväksyttiin. Asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin seuraavassa kokouksessa kun Timo Lehto on paikalla.

17 PÖYTÄKIRJA 1/ Työsuojelujaos Seuraavan kokousajankohdan ja -paikan sopiminen TYÖSJAOS 9 Työsuojelutarkastusvuorossa ajankohtaan perustuvan seurantalistan mukaan on Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto (edellinen pidetty ). Tarkastuksen tulee pitämään AVI:sta tarkastaja Raija Jääskelä klo 12:00. Tämän jälkeen vuorossa on Kaustisen raviopisto (edellinen pidetty) ) ja sen jälkeen Kauppaopisto (edellinen pidetty ). Seuraava kokous pidetään Kauppaopistolla klo 9:00, jolloin myös aluehallintoviraston tarkastaja Raija Jääskelä tekee kauppaopiston työsuojelutarkastuksen. Hyväksyttiin

Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Työsuojelujaos Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Työsuojelujaoston järjestäytyminen 3 2 Vakuutusyhtiö Pohjantähden työturvallisuusasiantuntija 5 Erkka Holopaisen tapaaminen / koulutusyhtymän

Lisätiedot

Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

Työsuojelujaos. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Työsuojelujaos Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 TOB-työyhteisökysely 4 11 Tapaturmat ja läheltä piti tilanteet 6 12 Seuraavan kokousajankohdan ja -paikan sopiminen 8 13 Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hallitus 25.03.2015 AIKA 25.03.2015 Klo 10:00-15:35 Tauko: klo 12:10-13:06 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.05.2015 Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot