Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 21 Trukkiliikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 21 Trukkiliikenne"

Transkriptio

1 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 21 Trukkiliikenne TYÖSUOJELUHALLINTO

2 ISSN X ISBN Kirjapaino Öhrling, Tampere 2009

3 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 21 Trukkiliikenne TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2009

4 Yleistä Tämän oppaan tarkoituksena on lisätä teollisuusalueiden liikenteen turvallisuutta kiinnittämällä erityisesti huomiota trukkiliikenteen järjestelyjen parantamiseen. Liikenteen turvallistaminen lisää työntekijöiden ja muiden teollisuusalueella liikkuvien turvallisuutta sekä tehostaa yrityksen materiaalitoimintoja. Trukkiliikenteen tapaturmista Vuosittain sattuu noin 1300 trukkitapaturmaa, joista runsaat 10 prosenttia on vaikeita ja johtavat yli 30 päivän poissaoloon työstä. Vakavista tapaturmista yleisin on päälle ajo, jonka uhriksi voi joutua jalankulkija tai trukkia avustava tai muu trukin lähellä työskentelevä. Kuljettaja on suurimmassa vaarassa trukin kaatuessa. Muita vakavia henkilövahinkoja aiheuttavat muun muassa trukin ja esteen väliin jääminen, taakan putoaminen trukin haarukoilta sekä hyppääminen tai putoaminen trukista. Trukissa onkin tarvittaessa oltava turvavyö tai muu vastaava rakenne, joka pitää kuljettajan istuimella trukin kaatuessa (Vna 403/2008). Trukkiliikenteen työturvallisuuden parantaminen Päälle ajoja ja kolareita voidaan vähentää trukkiliikennejärjestelyillä. Parhaisiin tuloksiin päästään ottamalla trukkiliikenteen tarpeet huomioon jo työpaikkaa suunniteltaessa, käyttämällä vain kunnossa olevia trukkeja ja huolehtimalla kuljettajan ammattitaidosta. Trukkireittien suunnittelu Sekavat ja suunnittelemattomat ajoreitit aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia ja vaaratilanteita. Liikenteen ja liikennereittien suunnittelulla voidaan välttää vaarallisia risteyksiä sekä vähentää muitakin vaaroja. Esimerkkejä vakavista työtapaturmista: Metallimies peruutti kolmipyöräisellä sähkötrukilla ulos konepajahallista. Ajorata oli jonkin verran nouseva ja hieman kalteva. Trukki kaatui, ja trukin kuljettaja loukkaantui vakavasti. Työntekijä jäi työnjohtajan kanssa katsomaan, miksi trukki oli jätetty varaston oven eteen kulkutielle. Tällöin hänen jalkansa jäi pysäköidyn trukin ja lähestyvän trukin taakan väliin, koska pihan epätasaisuudesta johtuen taakka ei pysynyt paikallaan. Työntekijä tuli yllättäen laatikkopinon takaa trukin eteen, jolloin hänen jalkateränsä jäi trukin pyörien alle ja murskaantui niin, että jalka jouduttiin amputoimaan nilkan yläpuolelta. Kaksi työntekijää joutui sahan piha-alueella trukin ajolinjalle. Estääkseen päälle ajon trukinkuljettaja jarrutti voimakkaasti. Tällöin puutavarapaalit luistivat trukin haarukoista työntekijöiden päälle. Toinen heistä kuoli ja toinen loukkaantui pahoin. 4

5 Suunnittelun perusasioita: Ajoväylien suunnittelussa on vältettävä suurten liikennevirtojen kohtaamista ja erityisesti vaarallisten risteysten muodostumista. Tilaa on oltava riittävästi turvalliseen ja joustavaan trukilla työskentelyyn. Ajoväylät mitoitetaan käytössä olevan trukkikaluston ja siirrettävän materiaalin määrän ja koon mukaan. Ajoväylät merkitään opastein ja liikennemerkein. Risteykset, portit, oviaukot ym. ongelmakohdat suunnitellaan ja varustetaan siten, että niiden käyttö on turvallista. Kuormalavahyllyihin on kiinnitettävä selkeät kilvet sallituista lavakuormista. Kuormalavahyllyt on varustettava törmäyssuojalla. Valaistus Trukki- ja jalankulkuliikenteen erottaminen toisistaan Jalankulkuliikenne on erotettava toisistaan varsinkin siellä, missä henkilöliikenne on vilkasta. Hyvä ratkaisu on sijoittaa jalankulkuväylä täysin erilleen. trukin kulkureitistä. Erityisen vaarallista on henkilö- ja trukkiliikenteen kohtaaminen oviaukoissa. Jokaisen trukkioven välittömään läheisyyteen on yleensä sijoitettu henkilöovi. Jalankulku ja trukkiliikenne voidaan erottaa toisistaan esimerkiksi kaitein. 5

6 Trukkireitin merkitseminen Liikennevirrat saadaan suunnatuiksi ja järjestelmällisiksi merkitsemällä reitit. Huonosti havaittavat ja vaarallisia katvealueita jättävät kohdat, kuten ovialueet, rakennusten kulmat ja varaston nurkat, voi merkinnöillä saada selvästi tunnistettaviksi. Kenellekään ei saa jäädä epäselväksi, mikä on trukkien käyttämä väylä ja mikä on tarkoitettu jalankulkijoille. Merkintätavan valinnassa on otettava huo mioon merkinnän tarttuvuus ja kiinnitystapa sekä kestävyys. Merkitsemiseen käytetään yleisesti maalausta, liimattavia nauhoja ja merkkausnastoja. Merkinnät kuluvat nopeasti ja siksi ne on uusittava ajoissa. Ajoratamerkinnät eivät näy talvella ulkona. Tällöin on käytettävä muita opasteita, kuten kaiteita tai yläpuolisia opasteita. Trukkireittien leveys ja korkeus Trukkireittien tulisi olla riittävän leveät ja pinnaltaan tasaiset. Yksisuuntaisilla trukkireiteillä vähimmäisleveytenä pidetään yleensä trukin leveyttä + 1,2 metriä ja kaksisuuntaisilla reiteillä kaksi kertaa kuormatun trukin leveyttä + 1,8 metriä, kuitenkin vähintään 4,2 metriä. Selvästi merkityt trukkireitit lisäävät työpaikan turvallisuutta. 6

7 Trukkireittien vapaa korkeus riippuu tru kin koosta ja siirrettävästä materiaalista. Trukin yläpuolelle tulisi aina jäädä vähintään 0,5 metriä vapaata tilaa. Ovet ovat yleensä kulkuteiden pullonkauloja. Niiden vähimmäiskorkeutena voi pitää 2,4 metriä. Trukkireittien kunnossapito Trukkireittien kunnossapitoon kuuluu puhtaanapito, liukkauden esto, laitteiden kunnon valvonta (valaisimet, opasteet, merkit), pölynsidonta ym. Useimmiten työpaikalla on jo toimiva kunnossapitoorganisaatio, jonka tehtäviin tulisi kuulua myös työpaikan liikenneturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen. Ajoradan kaltevuus Varsinkin talvioloissa suuret ajoradan kaltevuudet vaikeuttavat tavaran käsittelyä. Pituussuuntainen kaltevuus ei saisi olla enempää kuin 1:8 ja poikkisuuntainen kaltevuus 1:10. Näitä arvoja suuremmat kaltevuudet on syytä merkitä varoituskilvillä. Ulkona voidaan joutua käyttämään esimerkiksi ajoluiskan lämmitystä. Trukkireittien suurimmat sallitut kaltevuudet määritetään kuormatun trukin kyvyllä peruuttaa. Trukkityyppien taulukkotieto on laadittu ihanneolojen mukaan. Siksi ajoväylän pinnan laatu ja VARO! LUISKAA Ajoliuskan jyrkkä kaltevuus on syytä osoittaa varoitustaululla. 7

8 kunto tulee ottaa huomioon trukkityyppiä valittaessa. Näkyvyys Trukin ohjaamosta on yleensä huono näkyvyys. Se voi johtua maston rakenteesta, taakasta, ohjaamon seinistä ja likaisista tai naarmuuntuneista laseista. Avomastolla tai kääntyvällä ohjaamolla varustetusta trukista on parempi näkyvyys. Työympäristön suunnittelulla voidaan parantaa näkyvyyttäs. Turhat näköesteet tulee poistaa ja tarvittaessa käyttää liikennepeilejä. Risteyksissä voi käyttää puolipallonmuotoista kupupeiliä, joka mahdollistaa näkyvyyden neljästä eri suunnasta. Kulmauksissa tai muissa näköesteitä synnyttävissä kohdissa voidaan käyttää kuperia liikenne- tai tarkkailupeilejä. ym. vaaralliset kohdat voidaan maalaamalla saada selvästi erottumaan taustastaan käyttäen sävy- ja värieroja. Kun värejä käytetään, on muistettava, että värierot pienenevät valaistusvoimakkuuden laskiessa. Tästä syystä on pidettävä huolta siitä, että pinnoille tulee tarpeeksi valoa. VARO! TRUKKIA Tehokas valaistus on tärkeä siellä, missä kontrastierot ovat suuria. Ovet, ajoluiskat Varoituspuomi vähentää oviaukon yläreunaan törmäämisen vaaraa. Tyypillinen päälleajoturma trukilla on varpaan tai jalkaterän yliajo. Siksi trukin lähellä säännöllisesti työskentelevien pitäisi käyttää suojajalkineita. Sopivaan paikkaan sijoitettu liikennepeili vähentää törmäysten vaaraa. 8

9 Aina ei näkyvyyttä voida parantaa pelkästään teknisin keinoin. Tällöin voi tulla kyseeseen sellaisen suojavaatetuksen käyttö, joka näkyy kaikissa oloissa. Trukin lähellä työskentely on erityisen vaarallista, siksi näkyvyys on varmistettava esimerkiksi merkinantojärjestelyillä. Tarvittaessa on käytettävä riittävää turvaetäisyyttä etenkin, jos taakan putoaminen tai kaatuminen on mahdollista. Liikennemerkkien ja opasteiden käyttö Trukkiliikennettä järjestettäessä on syytä mahdollisimman tarkoin noudattaa yleisen tieliikenteen liikennesääntöjä. Liikennesuunta tulee pyrkiä järjestämään vastapäivään kiertäväksi. Liikennemerkeillä voidaan selventää, ohjata tai rajoittaa ajoratojen ja liikennealueiden liikennettä. Ohjauksessa tulee käyttää liikennemerkkejä ja opasteita, Esimerkkejä merkkien ja opasteiden käytöstä: ajoradan korkeutta ja leveyttä osoittavat opasteet; tarvittaessa voi käyttää merkkipuomia, joka asennetaan sallitulle korkeudelle ennen kapeaa tai matalaa ajoradan osaa teiden eriarvoisuutta osoittavat etuajo-oikeusmerkit risteyksiä osoittavat merkit poikkeuksellista tien kaltevuutta tai liukkautta osoittavat merkit liikenteen yksisuuntaisuutta osoittavat merkit. jotka ovat mahdollisimman samankaltaisia kuin yleisessä liikenteessä. Merkkejä ja opasteita tulee olla niin paljon, että väärinkäsityksiä ei synny. Toisaalta niitä ei saa olla liikaa. Vaihtoehtoisia liikennemerkkiratkaisuja risteyksien turvallisuuden parantamiseksi. 9

10 Kuljettajan työnopastus On ensiarvoisen tärkeää, että trukinkuljettajat taitavat hyvin ammattinsa. Työnpastuksen tulee sisältää ainakin liikennöintiin, trukin käyttöön kuormauksessa sekä huoltoon liittyviä asioita niin laajasti, että kuljettaja pystyy havaitsemaan ajoneuvon teknisessä kunnossa ilmenevät puutteet. Trukin kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa (Vna 403/2008). Trukkien valmistajien ja maahantuojien järjestämän koulutuksen lisäksi työntekijä on työpaikalla perehdytettävä trukin käyttöön asiantuntevan työnopastajan johdolla. Työnopastaja on syytä nimetä aina uudelle kuljettajalle, vaikka hänellä olisi aikaisempaa työnkokemusta tehtävissä. Konekanta saattaa olla uudelle tulokkaalle outo, samoin työympäristö ja työtehtävät. Kuljettajan ammattitaitoa voidaan kehittää myös järjestämällä säännöllisesti pieniä tarkkuustehtäviä. Myös varakuljettajat on koulutettava, jotta he pystyvät selviytymään tehtävistään vakinaisen kuljettajan poissa ollessa. VAROITUS: Trukkia ei saa koskaan käyttää henkilö, joka ei ole saanut koulutusta sen ajamiseen. Kuormalavoista voi koota yksinkertaisen koulutusradan. 10

11

12 Suomalaisilla työpaikoilla sattuu joka vuosi yli tuhat trukkitapaturmaa. Vakavista tapaturmista yleisin on päälle ajo. Tämän esitteen tarkoituksena on lisätä teollisuusalueiden liikenteen turvallisuutta kiinnittämällä erityisesti huomiota trukkiliikenteen järjestelyjen parantamiseen. Julkaisutilaukset: Hämeen työsuojelupiiri Työsuojelupiirien palvelukeskus Julkaisut PL 272, Tampere puhelimitse arkipäivisin klo 9 15 numeroista (03) ja (03) sähköpostilla: faksilla numeroon (03) ISSN X ISBN

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44. Työsuojeluhallinto. Näkyvä varoitusvaatetus

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44. Työsuojeluhallinto. Näkyvä varoitusvaatetus Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44 Työsuojeluhallinto Näkyvä varoitusvaatetus Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 44 Näkyvä varoitusvaatetus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-071-0 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Turvallisesti työliikenteessä

Turvallisesti työliikenteessä Turvallisesti työliikenteessä Toimintamalleja ja vinkkejä työyhteisöille LIIKENNETURVA Sisältö Työliikenne peruskäsitteet...3 Työmatka...4 Työasiamatka...5 Työliikenteen riskit ja niiden hallinta...6 Liikkujan

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy Trukin valintaopas niin www.rocla.fi Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN 978-952-93-2147-6

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen

Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen TYÖTURVALLISUUSTIEDOTE Henkilönostojen turvallisuuden varmistaminen Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Sosiaali- ja terveysministeriö / työsuojeluosasto Julkaisijat: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali-

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Julkaisija: Liikenneturva Teksti: Erkki Lähdeniemi, Lasse Saharinen Kuvitus: Juhani Hämäläinen Ulkoasu: Teppo Jokinen Painopaikka: IS-Print Oy, 2002

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

RT RakMK-21184 KH RakMK-10357 LVI RakMK-00253

RT RakMK-21184 KH RakMK-10357 LVI RakMK-00253 RT RakMK-21184 KH RakMK-10357 LVI RakMK-00253 Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto Suomen rakentamismääräyskokoelma RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUS Määräykset ja ohjeet 2001 säännöstiedosto elokuu

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2005 7. painos ISBN 952-479-018-1

Lisätiedot

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa

Esteetön ympäristö kaikille. Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Esteetön ympäristö kaikille Miten huomioimme ikääntyneet sekä liikkumisja toimimisesteiset tienpidossa Teksti: Tytti Viinikainen, Tiehallinto ja Erika Helin, Insinööritoimisto A-Tie Oy Kuvitus ja taitto:

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta

Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta Liikunta on välttämätöntä mutta ei riskitöntä Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.1.2006 edistetään talviliikkumisen turvallisuutta 13.1.2006 vietettävän Tapaturmapäivän mottona on Kansalainen, liiku turvallisesti.

Lisätiedot

Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy

Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy 11 Turvallisuus Määräyksistä ja pakkokeinoista asennemuutokseen Hannu Tomperi, Skanska Oy Skanska-konsernissa on määritelty globaalisti painopistealueet, joihin toimintamme perustuu kaikkialla maailmassa.

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Henkilöriskien hallinta

Henkilöriskien hallinta Avain turvallisempaan huomiseen Henkilöriskien hallinta Sisällysluettelo Henkilöriskien hallinta on tärkeää...3 Henkilöstö voimavarana...4 Avainhenkilöiden tunnistaminen ja sitouttaminen...5 Työsuhteen

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta

Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Tapaturmapäivänä, perjantaina 13.5.2005 edistetään rakentamisen ja remontoinnin turvallisuutta Valtakunnallista Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, jonakin vuoden perjantaina 13. päivä. Tapaturmapäivä

Lisätiedot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot

Liikenne tietyömaalla. 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Liikenne tietyömaalla 5F Tienpitoajoneuvot Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-854-8 TIEH 2200007-01 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua

Lisätiedot

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 1 ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 Osa oriveden kaupungin turvallisuussuunnitelmaa Oriveden kaupungin vanhusja vammaisneuvosto Fysioterapeutti Katri Kilpijoki Fysioterapeutti Jaakko Tyni 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot