Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0"

Transkriptio

1 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V

2 1

3 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut keskeiset arkkitehtuurin tavoitetilaa ja kehittämistä koskevat linjausehdotukset ovat (kappale tässä dokumentissa) Tiedonjaon infrastruktuuri Tietojen operatiivinen yhteiskäyttö keskitetyistä ja hajautetuista (esim. operatiiviset järjestelmät) lähteistä mahdollistetaan kansallisten palveluiden avulla o Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja palveluväylä vaiheistettuna käyttöön (kappale 6.2.4) o KanTa/KanSa-palvelut tukemaan myös tietojen käyttöä hajautetuista lähteistä (kappale 6.2.5) Alueellisia tiedonjaon ratkaisuja tulee hyödyntää ainoastaan sellaisiin käyttökohteisiin, joissa toteutukset valtakunnallisten palveluiden avulla ei ole mahdollista toiminnallisten, teknisten tai taloudellisten syiden johdosta. Niiden toteuttamisessa tulee huolehtia yhdenmukaisuudesta ja yhteentoimivuudesta kansallisten palvelujen kanssa (kappale 6.2.5) Liitynnät valtakunnallisiin palveluihin ja muut alueelliset ratkaisut toteutetaan nykyistä laajemmassa yhteistyössä - Sairaanhoitopiiritasosta kohti laajempaa sote-aluekohtaista (nykyinen ERVA) yhteistyötä infrastruktuuripalveluissa (kappale 6.2.6) Kansalaisen sähköiset palvelut Kansalaisen itse tuottamien ja ylläpitämien terveys- ja hyvinvointitietojen hallinnan tavoitetilana on kansallinen avoin terveystaltio Kanta-palveluiden yhteydessä (kappale 6.3.1) Kansalaisen sähköiset palvelut tulee voida toteutaa riippumattomina asiakas- ja potilastietojärjestelmistä (asiakas- ja potilastietojärjestelmiin integroituina ulkoisina palveluina) (kappale ) Nykyistä laajempi valtakunnallinen yhteistyö (kappale ) 1. Avuntarpeen itsearviointi ja terveysvalmennus (riskitestit, oireperusteinen avuntarpeen itsearviointi, sähköinen terveystarkastus ja valmennus) 2. Palveluihin hakeutuminen (palveluhakemistot, sähköinen ajanvaraus, esitiedot) 3. Turvallisen viestinvälityksen perusratkaisu ( turvallinen sähköpostilaatikko kansalaiselle) 4. Omahoidon ja kansalaisen päätöksenteon tuen yhteiset palvelut (kansalaisille suunnattu päätöksenteon tuen tieto- ja tietämyskannat, omien tietojen tuottaminen ja ylläpito, terveys- ja hoitosuunnitelman kytkeminen omahoitoon). Muissa omahoitosovelluksissa yhtenäinen tiedonhallinta, mutta hallitusti hajautettu hyödyntäminen (eri organisaatioilla voi olla käytössä poikkeavia ratkaisuja, kansalaisen valinnanvapaus). 2

4 Asiakas- ja potilastietojärjestelmät ja tiedolla johtaminen Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisstrategiaksi hallittu monitoimittajamalli. Malli mahdollistaa toiminnan tarpeiden palvelemisen, päällekkäisyyksien välttämisen sekä yhteentoimivan järjestelmäkokonaisuuden kehittämistyön, jonka ohjaus on tilaajien hallinnassa (kappale 6.4.1). Kehittämistrategian mukaisia arkkitehtuurivaihtoehtoja on kuvattu kappaleissa Asiakas- ja potilastietojärjestelmien ja tiedolla johtamisen ratkaisujen kehitttämistyön ohjausta ja hankintayhteistyötä nykyistä laajemmassa yhteistyössä samalla sote-alueella olevien toimijoiden välillä. Osa ratkaisuista voi olla myös valtakunnallisessa yhteistyössä hankittuja ja toteutettuja. (kappale 6.4.5) 3

5 Sisältö Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Johdanto Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen Työhön osallistuneet organisaatiot Suunnittelutyön painopistealueet ja rajaukset Keskeiset käsitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tukevan ICT-ympäristön nykytila ja kehittämiskohteet ICT-ympäristön nykytilan kuvaus Keskeiset kehittämiskohteet Periaatetason arkkitehtuurilinjaukset Lainsäädäntö ja strategiset tavoitteet Kehittämistä ohjaavat arkkitehtuuriperiaatteet Toimintaa ja tietoa koskevat periaatteet Tietojärjestelmäratkaisuja ja teknologiaa koskevat periaatteet Sidosarkkitehtuurit ja lainsäädäntö Tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet Toiminta-arkkitehtuuri Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelut Toimijat ja roolit Sidosryhmät Tavoitetilan toimintamallit ja prosessit Prosessikartta Toiminta-arkkitehtuurin tavoitetila Tietoarkkitehtuuri Päätietoryhmät Loogiset tietovarannot Julkishallinnon yhteiset tiedot Valtakunnalliset yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot Alueelliset tietovarannot Tieto- ja käsitemallit Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Yleiskuva Tiedonjaon infrastruktuuri ja yhteiset palvelut Tiedonjaon tavoitteet ja vaatimukset Tiedonjaon infrastruktuurin osa-alueet Tietoliikenneinfrastruktuuri Kansallinen palveluväylä ja alueelliset integraatioratkaisut

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonjaon palveluiden arkkitehtuuri Yhteenveto alueellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonjaon palveluista Sähköinen asiointi ja omahoito Terveystaltiot (PHR) Asioinnin ja omahoidon tietojärjestelmäpalvelut Asioinnissa ja omahoidossa tapahtuva tiedonsiirto Asiakas- ja potilastietojärjestelmien arkkitehtuuri Kehittämisstrategia Kehittämispolku kohti hallittua monitoimittajamallia Arkkitehtuuriskenaariot Erilliset osajärjestelmät Käyttötapaukset ja käyttötavat Asiakas- ja potilastietojärjestelmien toteuttamisyhteistyö Tiedolla johtamisen arkkitehtuuri Tietovirrat, integraatiomalli ja rajapinnat Liitteet Työhön osallistuneet asiantuntijat

7 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri 1. Johdanto 1.1. Dokumentin tarkoitus ja kohderyhmä Tämä dokumentti kuvaa alueellista tiedonhallinnan ja tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistä ohjaavan viitearkkitehtuurin tavoitetilan Viitearkkitehtuuri on suunniteltu ja kuvattu valtakunnalliseen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojektissa, VAKAVA-projektissa aikavälillä 03/ /2014. Projekti on osa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista kehittämisohjelmaa (KASTE2) ja siinä on tässä dokumentissa esitettyjen tavoitetilan kuvausten ja suositusten laatimisen lisäksi tuettu aluekohtaista, viidellä alueella samanaikaisesti tapahtuvaa suunnittelutyötä tarjoamalla keskitetysti asiantuntijatukea, ohjeistusta, työvälineitä sekä näihin liittyvää koulutusta, sekä mahdollistamalla tiedon- ja kokemusten vaihto eri alueiden välillä. Projektin kansallisten ja aluekohtaisten tavoitteiden kuvaus on esitetty alla olevassa kuvassa Tavoitetilan kuvaukset ja kehittämistä koskevat linjaukset ja suositukset on esitelty tässä dokumentissa ja sen liitteissä. Tuotoksia laadittaessa huomioidaan kansalliset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ja linjaukset ja otetaan nämä suunnittelun ja kuvaamisen pohjaksi. Yhtenä projektin tavoitteena on lisäksi ollut valtakunnallisen tason tietojärjestelmäratkaisujen ja yhteentoimivuuden kehittämistarpeiden tunnistaminen, näihin liittyvien toimenpide-ehdotusten laatiminen sekä alueellisten ja valtakunnallisten arkkitehtuurisuunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi projektiin on osallistunut myös asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä, terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksesta, kansaneläkelaitoksen KanTapalveluista ja valtionvarainministeriöstä. 6

8 Kuva: VAKAVA-projektin ja alueellisen kehittämisprojektin suhde Kuvaamistyössä on noudatettu sovituilta osin JHS179 - suosituksen mukaista kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmää. Dokumentin kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja kansallisten toimijoiden johto ja tietohallintojohto. Dokumentin esittämien tavoitetilan kuvausten, linjausten ja suositusten tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisestä koskevaa strategisen tason päätöksentekoa koskien mm. nykyisten tietojärjestelmäratkaisujen uudistamista ja yhtenäistämistä koskien Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen Kokonaisarkkitehtuurilla (KA) tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa eri osa-alueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen kaikessa toiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Käytännössä kokonaisarkkitehtuuri koostuu jäsennyksestä, kuvauspohjista ja näiden avulla toteutetuista arkkitehtuurilinjauksista. 7

9 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Tässä dokumentissa esitetyt linjaukset ja tavoitetilan kuvaukset kuuluvat julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa (JHKA) terveys- ja hyvinvointi - kohdealueen sisään kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuollon - kokonaisarkkitehtuuri osa-alueeseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin sijoittuminen arkkitehtuurihierarkiassa on kuvattu kuvassa 3: Dokumentissa esitetään alueellista kehittämistä koskevia tavoitteita (Kuvassa punaisella ympyröity) sekä kansallisia palveluita ja linjauksia koskevia kehittämisehdotuksia (Kuvassa vihreällä ympyröity). Arkkitehtuurikuvauksilla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista ja paikallista (organisaatiokohtaista) kehittämistyötä. Erityisesti paikallisella tasolla tulee huomioida organisaation myös muiden toimialojen kehittämistyöhön vaikuttavat arkkitehtuurit ja toimialarajat ylittävät viite- ja kohdearkkitehtuurit Työhön osallistuneet organisaatiot Tämän kuvauksen laatimiseen ja kommentointiin ovat osallistuneet seuraavat organisaatiot Kansalliset organisaatiot: Kuntaliitto, STM, VM, THL, Kela, Kuntien Tiera Oy Etelä-Suomi: HUS, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Apotti-hanketoimisto Itä- ja Keskisuomi: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki, Istekki Oy, Itä-savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sairaala- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy, Etelä- Savon sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Varkauden kaupunki, Ylä-Savon sote-kuntayhtymä Varsinais-Suomi: Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Medbit Oy 8

10 Pohjois-Suomi: Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Kainuun sote-yhtmä, Rovaniemen kaupunki, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Pirkanmaa: Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Työtä on tukenut Gofore Oy:n johtama asiantuntijakonsortio. Tarkka luettelo työhön ja kommentointiin osallistuneista asiantuntijoista on tämän dokumentin kohdassa Suunnittelutyön painopistealueet ja rajaukset Projektissa tehtävän kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun painopistealueet ovat seuraavat tiedonjaon infrastruktuuri ja yhteiset tietojärjestelmäpalvelut: asiakas- ja potilastietojärjestelmät kansalaisille suunnatut sähköiset palvelut tiedolla johtamisen tietojärjestelmäratkaisut Projektista on rajattu ulkopuolelle seuraavat osakokonaisuudet: Tarkasteluun eivät kuulu seuraavat osa-alueet o Varhaiskasvatus o Sosiaalihuollon sovittelutoiminta ja sosiaaliasiamiestoiminta o Sosiaalihuollon erityishuoltopiirien toiminta 9

11 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri o Seuraavat tukipalvelut huomioidaan vain liittymä- ja rajapintatasolla. Esim: Taloushallinto: kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, laskutus Henkilöstöhallinto: palkanlaskenta, rekrytointi, kehittämiskeskustelut tms. Materiaalihallinto Lääkintä- ja diagnostiikkalaitteiden sulautetut ohjelmistot 1.5. Keskeiset käsitteet Alue Tässä kuvauksessa alueella tarkoitetaan samalla maantieteellisellä aluella toimivien julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden muodostamaa kokonaisuutta. Arkkitehtuuri Arkkitehtuurilla tarkoitetaan kokonaisuuden ja sen osien rakennetta ja osien välisiä suhteita, sekä periaatteita ja suuntaviivoja niiden suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. (Valtionvarainministeriö 2011a) Arkkitehtuuriperiaate Periaate tai linjaus, jolla ohjataan kehittämistä tavoitteellisesti linjausten mukaisiin arkkitehtuuriratkaisui-hin. Arkkitehtuuriperiaatteet ovat linkki organisaation strategisten tavoitteiden, toiminnallisten tarpeiden ja visioiden sekä kehittämistä ohjaavien arkkitehtuurien välissä. (Valtionvarainministeriö 2011a) Asiakas Sosiaalihuoltoa hakeva tai käyttävä henkilö. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 2000) Erityisvastuualue, ERVA Suomi on jaettu viiteen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen. Tässä dokumentissa erityisvastuualueella (tai ERVAlla) tarkoitetaan näitä maantieteellisiä alueita ja niillä toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioita. ICT/IT Informaatio- ja viestintäteknologia (Information and Communications Technology) tai informaatioteknologia (Information Technology). Sote ICT:llä tarkoitetaan, niitä tietotekniset ratkaisut, joiden avulla tai tukemana tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kansallinen palveluväylä Kansallinen palveluväylä on Suomeen valtiovarainministeriön johdolla toteutettava tiedonvälityskonsepti, jossa eri toimintaympäristöjen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille tietoa tarvitseville palveluille KanTa-palvelut Kelan tuottamiin Kanta-palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja tiedonhallintopalvelu sekä Omakanta (Kela, 2014) 10

12 Kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuotta-mien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi. Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, organisaatioyksiköt, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. (Valtionvarainministeriö 2011a) Organisaatio on tässä mikä tahansa rakenne, synonyymi yleistermille yksikkö. Termit eivät ota kantaa, puhutaanko y-tunnuksellisesta yrityksestä tai yh-teisöstä vai jostain sen osasta. Palvelu Palvelulla tarkoitetaan toiselle osapuolelle tarjottua toiminnallista tai teknistä palvelua. Palvelu voidaan tarjota joko organisaation sisälle tai sen ulkopuolelle. Arkkitehtuurimenetelmä sisältää kolmenlaisia palveluita: Palvelut: Organisaation substanssitoiminnan keskeisimmät ylätason palvelut. Tietojärjestelmäpalvelut: Varsinaista substanssitoimintaa tukevat järjestelmillä toteutettavat palvelut, esimerkiksi käyttäjähallintapalvelut, taloushallinnon järjestelmäpalvelut ja integraatiopalvelut. (Valtionvarainministeriö 2011a) Perusrekisterit Viranomaisen ylläpitämä koko maan kattava hallinnollinen rekisteri. Perusrekistereihin kuuluvat: Väestötietojärjestelmä (henkilötiedot, rakennus- ja huoneistotiedot), Kiinteistötietojärjestelmä (kiinteistörekisteri, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri), Yritys- ja yhteisötiedot (kaupparekisteri, yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tiedot, yhdistysrekisteri sekä yritys- ja toimipaikkarekisteri). Perustietovarannot Perustietovarannot ovat julkisen hallinnon keskeisiä tietovarastoja, joita hyödynnetään laajalti yli viranomaisrajojen. Perusrekisterit ovat yksi keskeinen tietovaranto. Lisäksi perustietovarantoihin kuuluvat myös perusrekisterien kaltaiset rekisterit, tiettyjä käyttötarkoituksia palvelevat rekisterit sekä muut merkittävät paikkatietoaineistot. Potilas Terveyden- tai sairaanhoitopalveluja käyttävä tai muuten niiden kohteena olevaa henkilö (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, 1992) Päätietoryhmä Organisaation tai organisaatioryhmän, tässä tapauksessa koko julkisen hallinnon, toiminnasta ja tietotarpeista johdettu ylätason looginen tietokokonaisuus. Päätietoryhmien ja niitä tarkentavien tietoryhmien tarkoitus on mallintaa ja jäsentää tietokokonaisuus hallittavissa oleviin osiin. Jäsennystä käytetään tietojen ja niitä tuottavien ja käyttävien palvelujen ja prosessien välisten suhteiden kuvaamiseen. Jäsennystä käytetään myös kuvaamaan tietojen sijoittumista tietovarantoihin ja tietojärjestelmiin. (Valtionvarainministeriö 2011a) Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhteentoimivuus tarkoittaa, että tietojärjestelmä pystyy yhdistelemään eri lähteistä vastaanottamaansa tietoa ja käsittelemään sitä tavalla, jossa tietojen merkitys säilyy. (Valtionvarainministeriö 2011a) Sidosarkkitehtuuri Sidosarkkitehtuurit ovat muualla määritettäviä arkkitehtuurilinjauksia, joilla on tai voi olla vaikutusta kyseisen organisaation tai toimialueen arkkitehtuurityöhön ja linjauksiin. (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 2011) 11

13 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Sote-alue Jatkossa viisi sote-aluetta järjestää kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnille tulee lakisääteinen velvollisuus kuulua sote-alueeseen. Alueet kootaan voimassa olevien erityisvastuualueiden rajojen pohjalta. Sote-alueen hallinto järjestetään kuntayhtymänä Tietoarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaation käyttämät tiedot, niiden rakenteet sekä suhteet. Tietoarkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on luoda organisaatiotasoinen yhteinen näkemys keskeisestä tietopääomasta sekä helpottaa informaation löytämistä, välittämistä ja hallintaa. Suunnittelulla tähdätään tietorakenteiden vakiointiin ja sen mahdollistamaan tietojen uudelleenhyödynnettävyyteen. (Valtionvarainministeriö 2011a) Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaation keskeiset järjestelmät, niiden suhteet sekä ominaisuustiedot. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelu on ko. arkkitehtuurin rakenteellista suunnittelua, elinkaarisuunnittelua sekä kustannus- ja käyttöoptimointia. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri muodostaa organisaation järjestelmäpääoman. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnittelussa tavoitteena on suunnitella tietojärjestelmäkokonaisuutta siten, että muodostuva järjestelmäkokonaisuus tukee parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita. (Valtionvarainministeriö 2011a) Tuotantoalue Sosiaali- ja terveyspalveluiden saumaton yhteistyö edellyttää, että palveluiden integraatio toteutuu hallinnollisen järjestämisintegraation lisäksi myös palveluiden tuotannon tasolla. Tuotantoalueella tässä dokumentissa tarkoitetaan yhden tai useamman julkisen sektorin palvelutuottajan muodostamaa maakunnallista kokonaisuutta, joka vastaa laajaa väestöpohjaa edellyttäviä ja keskitettäviä erityispalveluita lukuunottamatta suurimmasta osasta väestön tarvitsemista sosiaali- ja terveyspalveluista. 12

14 Tietovaranto Toiminnan tarpeista johdettu ja hallinnollisista syistä määritelty tietojen kokonaisuus, jotta tiedot ovat paremmin hallittavissa. Tietovaranto kattaa yhteisesti hallinnoidun joukon tietoja, joista muodostuu looginen kokonaisuus. Tietovarannon tietojen hallinta on organisoitu ja vastuutettu yhdelle toimijalle. Tietovarannon omistajuus sekä kehittämis- ja ylläpitovastuut on määritelty ja dokumentoitu. Tietovaranto voi olla fyysisesti keskitetty tai hajautettu. (Valtionvarainministeriö 2011a) Toiminta-arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaation toiminnalliset rakenteet. Näitä ovat mm. sidosryhmät, palvelut ja tuotteet sekä prosessit ja organisaatiot. Myös toiminnan kehittämisen perusrakenteet, kuten visiot ja strategiat, ovat osa toimintaarkkitehtuuria. Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on optimoida ja suunnitella asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin liittyvää palvelutarjontaa sekä palveluiden tuottamiseen tarvittavia toiminnan rakenteita. Tunnetaan myös termillä liiketoimintaarkkitehtuuri (business architecture). (Valtionvarainministeriö 2011a) 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tukevan ICTympäristön nykytila ja kehittämiskohteet 2.1. ICT-ympäristön nykytilan kuvaus Suomi on kansainvälisessä vertailussa edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen sähköistämisessä ja sähköisten työkalujen käytössä. Käytännössä kaikki potilaskertomukset ovat jo sähköisiä, ja potilastietoa kerätään kattavasti. Kansallisten palveluiden osalta ereseptin käyttöönotto on alkanut hyvin. Vuonna 2014 käyttöön tuleva Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) tuo valtakunnallisesti saataville perustason potilashistorian ja lähes kaikki julkisessa terveydenhuollossa kertyvä potilastieto on pyrkimys saada siirrettyä sähköiseen arkistoon tämän vuosikymmenen aikana. Sosiaalihuollon tietojen osalta on myös tulossa vastaava kansallisesti keskitetty arkisto. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-kustannukset olivat vuonna 2013 arviolta 400Milj euroa, josta sairaanhoitopiirien osuus 220Milj ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien osuus 20 miljoonaa (Kuntaliiton selvitys 2014, Kettunen ym.). Nykyiset käytössä olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat pääosin käyttöönotettu 90- luvun lopussa ja 2000-luvun alussa ja ovat edellyttävät eri arvioiden mukaan uudistamista niin toiminnallisuuksissa kuin myös teknologiassa. Lisäksi uudet ja 13

15 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri muuttuvat palvelurakenteet edellyttävät aivan uusia palvelumuotoja, jotka tarvitsevat tuekseen moderneja tiedonhallintaratkaisuja. Kokonaisarkkitehtuuri ja nykyistä laajempi yhteistyö muutenkin tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä on tarpeellista. Kuntien ja kuntayhtymien tietohallintotoiminnot ja ICT-palveluiden tuottaminen on tällä hetkellä organisoitu erilaisin järjestelyin. Erityyppisillä ja kokoisilla organisaatioilla tietohallinnon organisoitumisaste sekä sähköisen tiedonhallinnan ratkaisujen ja niihin liittyvien arkkitehtuurien ja toimintamallien kehittämiseen käytettävissä olevat resurssit vaihtelevat huomattavasti. Alueellinen kehittämis- ja tietohallintoyhteistyö on tällä hetkellä eri alueilla erilaista ja eri tavoin organisoitua. Useimmiten substanssin ja tietohallintojen välinen yhteistyö konkretisoituu menossa olevien kehittämishankkeiden kautta, mutta organisoidumpaa alueellista yhteistyötä ja pidemmän tähtäimen yhteistyösuunnitelmia on kaavailtu synergia- ja kustannusetujen saavuttamiseksi muun muassa tietojärjestelmäarkkitehtuuria yhtenäistämisellä ja ICT-ratkaisuja konsolidoimalla. Myös tulevaisuuden ratkaisujen pohjaksi tarvitaan toimintamallien ja sähköisen tiedonhallinnan ratkaisujen alueellista yhtenäistämistä ja hallittua uudistamista. Julkisessa terveydenhuollossa potilastiedon sähköisen käsittely ja ylipäätään tiedonhallinnan kehittäminen on painottunut niin sanottuihin ydinpotilastietojärjestelmiin. Suo- 14

16 men hajanaista ydinpotilastietojärjestelmätilannetta on kuvattu yllä olevissa kuvissa. Tähän asti potilastietojärjestelmien kehitys- ja arkkitehtuuriyhteistyön pääpaino on ollut tuotepohjaisuudessa tai eri ryhmittymien keskinäisessä yhteistyössä. Kansallisesti tai alueellisesti eri organisaatioiden potilastietojärjestelmien kehitystyötä ei ole juurikaan koordinoitu. Käytössä olevia asiakas- ja potilastietojärjestelmiä toimittaa neljä eri kaupallista toimittajaa, joista kahden suurimman yhteenlasketun markkinaosuuden arvioidaan olevan yli 80 % (Windblad, Reponen, 2010) Kansallisten palvelujen (sähköinen lääkemääräys ja potilastiedon arkisto) käyttöönotto on kuitenkin edellyttänyt ja edellyttää edelleen potilastietojen arkkitehtuurin suunnittelua, koska on määriteltävä tietojen tuottamisen toimintamallit ja operatiivisten järjestelmien roolit. Samassa yhteydessä myös alueellisesti yhtenäiset potilastietojärjestelmät ovat lisääntyneet. Varsinkin organisaatioiden sisäisiä järjestelmäintegraatioita on toteutettu paljon ydinpotilastietojärjestelmiin pohjautuen, sen lisäksi alueellista tiedonsiirtoa on potilastietojen osalta sähköisillä lähetteillä ja hoitopalautteilla tai joillakin alueilla aluetietojärjestelmiin pohjautuen. Väestötietojen osalta pohjaudutaan kansallisiin rekistereihin, mutta muuten operatiivisesti ei juurikaan sähköisen lääkemääräyksen lisäksi käytetä sosiaali- ja terveydenhuoltospesifisiä kansallisia tietojärjestelmiä tai tietojärjestelmäpalveluita. Ainoastaan Terveysportin tietopalvelu sekä THL:n raportit ja koodistopalvelu ovat laajemmin valtakunnallisesti käytössä. Ydinpotilastietojärjestelmien lisäksi organisaatioissa käytetään kymmeniä erikoisala- ja toimintokohtaisia erillisjärjestelmiä. Uusien sairauksien hoito, uudet hoitomuodot ja toimintaa ohjaavat työvälineet edellyttävät edelleen myös täysin uusia ratkaisuja. Muut alueellisesti ja paikallisesti käytössä olevat terveydenhuollon tietojärjestelmät voidaan jakaa tiettyä palvelua tai hoidon erityisvaihetta tukeviin järjestelmiin (kuten suun terveydenhuolto, työterveydenhuolto, leikkaussali, anestesia, tehohoito, synnytys), kliinisiin tukipalveluihin (kuten radiologia ja laboratorio), sekä muihin terveydenhuollon tukipalveluihin (kuten sairaala-apteekki, laitosinfektiot). Terveydenhuoltospesifisten tietojärjestelmien lisäksi organisaatioissa käytetään erilaisia hallinnon tietojärjestelmiä ja yleisiä tietoteknisiä tukipalveluita (esim. materiaalihallinto, henkilöstöhallinto, laskutus, taloushallinto, infrastruktuuripalvelut), jotka ovat yhteisiä terveyskeskuksissa usein kunnan muiden toimialojen kanssa. Sosiaalipalvelujensa toteuttamisessa lähes kaikilla kunnilla ja kuntayhtymillä on käytössään jokin asiakastietojärjestelmä. Efficaa käytetään erityisesti kotipalveluissa, kasvatus- ja perheneuvonnassa sekä vanhusten laitos- ja asumispalveluissa. Pro Consona puolestaan on käytössä erityisesti lasten päivähoidossa, toimeentulotuessa, sosiaalityössä, lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. Näiden lisäksi kuntien ja kuntayhtymien sosiaalitoimet ilmoittavat käyttävänsä 21 muuta asiakas- tai potilastietojärjestelmää. Muutamat kunnat ylläpitävät itse omaa asiakastietojärjestelmäänsä. Sähköiset asiointipalvelut ovat kuntien, kaupunkien tai sairaanhoitopiirien omia tai rajatun alueen ratkaisuja, joissa toimintatavat ja sähköisten ratkaisujen hyödyntämi- 15

17 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri nen on toteutettu eri tavoin eri paikoissa. Kansallista mallia tai yhteistyötä sähköiset asiointipalvelujen parhaiden käytäntöjen levittämiselle ja käyttöönotolle ei ole ollut. Tietoliikenteen ja tiedonsiirtoratkaisujen osalta nykytilassa on kymmeniä eri tasoilla toteutettuja päällekkäisiä ja yhteentoimimattomia tiedonsiirtoväyliä, tiedonjaon ja arkistoinnin ratkaisuja. Nykytilasta tulisi päästä hallitumpaan lopputulokseen, jossa päällekkäisten ratkaisujen tarve on minimoitu. Näissä asioissa myös kansallisten palveluiden rooli ja merkitys kasvaa vaiheittain Keskeiset kehittämiskohteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnan ja alueellisen palvelurakenteen uudistamistyön suunnittelu on käynnissä eri alueilla. Uudistuvien palvelurakenteiden ja prosessilähtöisen palvelukokonaisuuksien kehittämisen vaikutuksesta tiedonhallinnan ratkaisut ovat enenevässä määrin organisaatiosta riippumattomia, eivät enää esim. perusterveydenhuolto-/erikoissairaanhoito- /sosiaalihuoltokohtaisia. Yhteiset kehittämisvaatimukset samansuuntaisia (esim. tietojen alueellinen yhteiskäyttö, sähköinen asiointi, palveluseteli, sähköinen hyvinvointikertomus, SoTe- 16

18 tietojohtaminen). Kuntien taloustilanne ei mahdollista merkittäviä lisäsatsauksia, jolloin tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistyön toimintalähtöisyyden varmistaminen, päällekkäisen työn vähentäminen, laajapohjaisella yhteistyöllä saavutettavat synergiaedut, sekä kansallisten ja alueellisten kehittämissuunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen ovat avainasemassa. Tällä hetkellä sairaanhoitopiireillä on lakisääteinen vastuu vastata alueensa julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta sekä yhteisen potilasrekisterin edellyttämistä koordinaatiotehtävistä. Terveydenhuoltolain edellyttämässä järjestämissuunnitelmassa on puolestaan kunnan sovittava muiden samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien kanssa siitä, miten tietojärjestelmien ja potilastietorekisterien toimivuus varmistetaan ja yhteiskäyttö toteutetaan. Vastaavasti erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen mukaisesti tulee erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien sopia sähköisen tiedonhallinnan kehittämisen vastuujaosta. Velvoitteiden toteuttaminen edellyttää käytännössä yhteistä sopimista alueellisesta kokonaisarkkitehtuurista ja sen hallinnasta. Tämä siis edellyttää alueellista tietohallintoyhteistyötä, ja koska tulevaisuuden tavoitteet ja tarpeet ovat samankaltaisia niin myös kansallista tukea ja linjauksia alueellisen kehittämisen pohjaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi valmistellaan sosiaalija terveydenhuollon järjestämislakia. Laissa määritellään muun muassa Sote-alueiden järjestämisvastuu ja niihin sisältyvät tehtävät. Tulossa olevat rakenneuudistukset luovat merkittäviä uusia kehittämis- ja yhtenäistämistarpeita, sekä muuttavat nykyisiä toimijaverkostoja. Toiminnan ja palvelurakenteen kehittämisen välttämätön edellytys on, että palveluissa syntyvä ja asiakkaan itsensä tuottama asiakastieto on saatavilla hallinnollisista rajoista riippumatta ja että tietojärjestelmäratkaisut tukevat organisaatio- ja ammattiryhmärajat ylittävää yhteistyötä. Palvelujärjestelmän kehittäminen edellyttää lisäksi myös asiakkaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä sähköistä viestintää tukevia työvälineitä sekä hyvinvoinnin edistämiseen ja sosiaali- ja terveysongelmien ehkäisemiseen kannustavia ratkaisuja. Tarpeisiin vastaamiseksi edellytetään määrätietoista toimintamallien ja sähköisen tiedonhallinnan ratkaisujen alueellista yhtenäistämistä ja hallittua uudistamista, sekä tiiviimpää alueellista yhteistyötä eri kuntatoimijoiden välillä. Toimintaympäristöön vaikuttavia muutoksia ja kehittämisvaatimuksia on esitetty kuvassa. 17

19 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri 3. Periaatetason arkkitehtuurilinjaukset 3.1. Lainsäädäntö ja strategiset tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja sen kehittämistä koskeva lainsäädäntö ja strategiat ohjaavat kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämisen tulee toteuttaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja valtakunnallisia ja aluekohtaisia strategioita ja strategisia tavoitteita. Oheisessa kuvassa on kuvattu strategioiden suhdetta toisiinsa ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. 18

20 Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja tietojärjestelmäratkaisuja koskeva keskeinen lainsäädäntö on lueteltu allaolevassa taulukossa. Tarkempi listaus lainsäädännöstä löytyy liitteestä 1. Laki Henkilötietolaki (523/1999) Terveydenhuoltolaki ( ) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähkoisestä käsittelystä (159/2007) Laki sahkoisesta lääkemääräyksestä (61/2007) Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki toimeentulosta (1412/1997) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) Lastensuojelulaki (417/2007) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) (980/2012) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, kehittämisestä ja valvonnasta (valmisteilla) Uusi sosiaalihuoltolaki (valmisteilla) Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (tietohallintolaki) (634/2011) 19

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo

G4-arkkitehtuuriryhmä. Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet. Juha Rannanheimo G4-arkkitehtuuriryhmä Kokonaisarkkitehtuurityöhön perustuvat kehittämiskohteet ja toimenpiteet Juha Rannanheimo Neljän yliopistosairaanhoitopiirin yhteisen kehitystyön tavoitteet VSSHP, PSHP, PSSHP ja

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri. V0.9 Kommentointikierrokselle

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri. V0.9 Kommentointikierrokselle Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V0.9 Kommentointikierrokselle 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri 14.10.2014 OSAPUOLET

Lisätiedot

Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella

Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella Kansallisiin linjauksiin perustuva KA- ja hankeyhteistyö PSSHP:n alueella Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa 2 11.12.2014 Itä-Suomen yliopisto Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja

Lisätiedot

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset sote-palvelut Uudistetaan organisaatioita ja vastuunjakoa (järjestämislaki) Uudistetaan monikanavaista rahoitusjärjestelmää X Uudistetaan palvelurakenteita, palveluiden

Lisätiedot

-projektin tuloksilla yhtenäisyyttä alueellisen tason ratkaisujen uudistamiseen

-projektin tuloksilla yhtenäisyyttä alueellisen tason ratkaisujen uudistamiseen -projektin tuloksilla yhtenäisyyttä alueellisen tason ratkaisujen uudistamiseen Karri Vainio, Kuntaliitto Juha Rannanheimo, Istekki Oy Sote-kokonaisarkkitehtuuriseminaari 11.6.2014 Lähtötilanne Infrastruktuuri

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri SOTE-uudistuksessa KAOS-tilaisuus: SOTE-toiminnan kehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri ti 21.10 Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET ONION ONION-HANKKEEN TAVOITTEET Avoin, modulaarinen arkkitehtuuri tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemille Nykytilan kartoitus ja kehitystarpeiden selvitys Strategiset vaatimukset täyttävän

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto

Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kommenttipuheenvuoro Karri Vainio, Kuntaliitto Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Kokemukset ja soveltamisesimerkit Suomessa, SFS seminaari 22.10.2014 26.9.2014 Jyväskylä Tietohallinto Saumattoman

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet

Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet 1 Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet Versio 0.39 Nimi Kuvaus Kansalliset alueen Sote-toimintaa koskevat KAperiaatteet Sote-arkkitehtuuri noudattaa ja hyödyntää julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteita

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Hannu Hämäläinen, STM 24.3.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki Kuvataan ja analysoidaan sosiaalija terveydenhuollon alueellisen

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 2 Arkkitehtuurikehyksen kuvaus Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuurikehyksen

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena anne.kallio@stm.fi Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot, TAPAS Projekti. Karri Vainio, Kuntaliitto 24.5.

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot, TAPAS Projekti. Karri Vainio, Kuntaliitto 24.5. Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot, TAPAS Projekti Karri Vainio, Kuntaliitto 24.5.2011 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus

Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus Kansalaisten sähköisten palvelujen nykytila ja tulevaisuus Karri Vainio 26.11.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Työhistoria lyhyesti ICT-kehittämiseen

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP Mikä ihmeen G4? Yliopistosairaanhoitopiirit paitsi HUS: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois- Pohjanmaa,

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot

PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 1 (6) PerustA - Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Liite 2: Loogiset tietovarannot 2 (6) Sisältö 1 TIETOVARANTOJEN JÄSENNYS 3 2 PERUSTIETOVARANTOJEN VIITEARKKITEHTUURIN SUHDE LOOGISIIN TIETOVARANTOIHIN

Lisätiedot

Hankeidean esittely Kaste aluejohtoryhmälle Juhani Heikka, Oulun kaupunki // Kehittämisen palvelualue // Tietohallinto

Hankeidean esittely Kaste aluejohtoryhmälle Juhani Heikka, Oulun kaupunki // Kehittämisen palvelualue // Tietohallinto Pohjoisen sote-alueen ICTkehittäminen ja kokonaisarkkitehtuuri Hankeidean esittely Kaste aluejohtoryhmälle 8.4.2014 ICT- ja toiminnan kehittämishankkeet AVAUS Hyvinvointipalveluiden uudistaminen Palvelutarjotin,

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Satu Pajuniemi. Conversatum Oy n kehittäminen 10.10.2017 Satu Pajuniemi Miksi kokonaisarkkitehtuuri? JHS 179 n suunnittelu ja kehittäminen (uusin versio 6/2017) Ei korvaa muita toiminnan suunnittelumenetelmiä Tavoitteena julkishallinnon

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Lakiluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä - erityisvastuualue - sote-kehittäminen Pohjois-Suomen Kaste - aluejohtoryhmän puoliväliriihi 28.2.2014 Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki

Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Alueellisen sote-kokonaisarkkitehtuurityön valtakunnallinen tuki Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari, 10.12.2014 Karri Vainio Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Projektipäällikkö Eira Isoniemi eira.isoniemi@ylasavonsote.fi Mitä asianhallinta on? Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Strategiatyön vaiheet 1. Kartoitus 2. Visiointi 3. Priorisointi 4. Toimenpiteistä ja vastuista sopiminen 5.

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen

Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena. 7.6.2013 Leena Kononen Kohti kokonaisvaltaista tietojohtamista Kokonaisarkkitehtuuri johtamisen tukena 7.6.2013 Leena Kononen 1 Johtaminen tiedon ekosysteemissä Tiedon ekosysteemi johtuu tiedon jatkuvasta kierrosta ja uusiutumisesta

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Uudet kansalaispalvelut Toimeenpano 2 18.5.2015 Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa

Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Iäkkäiden palvelujen johtaminen tulevaisuudessa Satu Karppanen TAVOITTEET Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA KOHTI KANTAA KESKI-SUOMESSA SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 23 kuntaa 270 701 asukasta Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

TMP Prioriteetti valmiusas 2 STM. 2 Espoo, 3 käyttöönotettav issa. 3 tuotannossa 1 STM,

TMP Prioriteetti valmiusas 2 STM. 2 Espoo, 3 käyttöönotettav issa. 3 tuotannossa 1 STM, Kansalaisen palvelut toimenpiteet 1=suunnittelu, 2= toteutus, 3=valmis, 0= ei aloitettu TMP Prioriteetti valmiusas te Omien hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta - Omakantan laajennus - PHR 1

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana

Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomus uuden terveydenhuoltolain toteuttajana Hyvinvointikertomukset ja strategiat elämään! Työkokous, Rovaniemi 22.3.2011 Terveempi Pohjois-Suomi Suvi Helanen, hankesuunnittelija Mitä laeissa

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan

UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sote-tietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain UNA 1. vaihe Apotti Oy Maakuntien hallinto- ja

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen johtamisen näkökulmasta Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 9.2.2012 Helsinki Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

<Viitearkkitehtuuri X> Viitearkkitehtuurikuvaus XX.X.201X Versio: 0.X XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin tarkoitus... 4 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot