Tilastolliset mittarit arvioinnin työvälineinä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastolliset mittarit arvioinnin työvälineinä"

Transkriptio

1 Tilastolliset mittarit arvioinnin työvälineinä Yhteistilastopäivä Helsinki Markku Laitinen Kansalliskirjasto

2 Taustaksi Jatkuva muutos Rakenteellinen kehittäminen Talouskehitys Kilpailu rajallisista resursseista, Valtion tuottavuusohjelma Organisaatio Asiakkaat Henkilöstö Aineistot

3 Taustaksi Kirjasto on peruspalvelu Vaikuttavuus Laajoja ja yleisiä yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia, jotka kuvaavat missä määrin organisaation vaikutukset ovat edistäneet sen erityisten ja yleisten tavoitteiden saavuttamista Vaikutus Epäsuorat tuotteet, tapahtumat tai muutokset seurausta suorista lopputuloksista ja aiemmista vaikutuksista Mutta: Jos emme tuota arvoa asiakkaillemme, emme voi olla peruspalvelukaan. (Ja arvo on myös kyettävä osoittamaan.)

4 Tilastoinnin säädökset EU:n säädökset Kansallinen lainsäädäntö Kansainväliset ISO-standardit COUNTER Kansalliset ohjeet

5 Tilastoinnin säädökset EU-tason lainsäädäntö Neuvoston asetus (EY) N:o 322/97 yhteisön tilastoista ajantasaista, luotettavaa, relevanttia tietoa vertailukelpoisuus jäsenvaltioiden kesken Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2367/2002/EY yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi

6 Tilastoinnin säädökset Kansallinen lainsäädäntö Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) 20 : Viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituksessa tarvittaessa laadittava oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja... Tilastolaki (2004/280) 11 : Tilastojen laatu ja saatavuus Tilastojen on oltava mahdollisimman luotettavia ja niiden on annettava oikea kuva Tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi ja hyväksikäytön tehostamiseksi tilastoja laadittaessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhdenmukaisia käsitteitä, määritelmiä ja luokituksia...

7 Voimassa olevat Tilastoinnin säädökset standardit ja ohjeet ISO 2789:2006(E): Information and documentation international library statistics ISO 11620:2008(E): Information and documentation - Library performance indicators ISO TR 28118:2008(E): Performance indicators for national libraries COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Resources) Valmisteilla ISO TR 11219: Qualitative conditions and basic statistics for library buildings (space, function and design) aloitettu 2008

8 Mitä arviointi on Prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon (toiminta, tulokset, vaikuttavuus) pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin/toiminnan arvosta määritetään evaluoitavan kohteen Ansiot Arvo Merkitys Arviointiin on syytä liittää myös tarpeitten ja tavoitteiden etukäteisarviointi Arviointia tehdään tulevaisuutta varten

9 Arvioinnin tarkoitus (Kirjastolaki 6 ) Parantaa kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta Tukea niiden kehittämistä Seurataan yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen toteutumista Seurataan palvelujen laatua ja taloudellisuutta Arvioinnin on tarkoitus auttaa kirjastoja palvelujensa kehittämisessä Tuotetaan tietoa tulevaisuuden toimenpiteiden, menettelytapojen ja ohjelmien suunnittelun ja kehittämisen pohjaksi

10 Arvioinnin laatukriteerit Arvioinnissa tulee noudattaa tiettyjä laatukriteerejä, joita ovat Käyttötarpeisiin vastaaminen Tarkoituksenmukaiset painotukset Tarkoituksenmukaiset aineistot Johtopäätösten luotettavuus Raportointi Rahoittajan, sidosryhmien vaateet, odotukset ja käyttötarpeet, kirjaston omat tarpeet

11 Ota tulevaisuus haltuun! Tietoa päätöksenteon pohjaksi Kirjaston johto Päättäjät Toiminnan suunnittelu, organisaation suorituskykyä tukevien tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen Seuranta Kriittisten osaamisalueiden priorisoiminen ja vahvistaminen Julkisen rahankäytön legitimointi Hyvä raportointitapa Tilasto on kirjaston peili Kaikki yllä oleva on toteutettava siten, että punaisena lankana on kirjaston vaikuttavuuden osoittaminen lisäarvoa asiakkaille

12 Mitä mittareilta vaaditaan? - 1 Mitkä indikaattorit kuvaavat parhaiten toiminnalle asetettuja tavoitteita? Otettava huomioon strategialinjaus: indikaattorien tulee myös mitata strategian toteutumista Voidaanko vaikuttavuudelle asettaa tavoite ja voidaanko vaikuttavuustavoite (saavuttaminen) ilmaista mitattavana tunnuslukuna? Pysyvät / vaihtuvat mittarit: Aikasarjat, laatumittarit jne. Yhteistyö kirjastojen ja rahoittavan tahon välillä indikaattoreiden valitsemisessa varmistaa oikeiden ja relevanttien asioiden mittaamisen Erilaisilla tiedon hyödyntäjillä erilaiset tiedon tarpeet Rahoittajat, sidosryhmät, henkilöstö, kirjasto

13 Mitä mittareilta vaaditaan? - 1 Mitkä indikaattorit kuvaavat parhaiten toiminnalle asetettuja tavoitteita? Otettava huomioon strategialinjaus: indikaattorien tulee myös mitata strategian toteutumista Voidaanko vaikuttavuudelle asettaa tavoite ja voidaanko vaikuttavuustavoite (saavuttaminen) ilmaista mitattavana tunnuslukuna? Pysyvät / vaihtuvat mittarit: Aikasarjat, laatumittarit jne. Yhteistyö kirjastojen ja rahoittavan tahon välillä indikaattoreiden valitsemisessa varmistaa oikeiden ja relevanttien asioiden mittaamisen Erilaisilla tiedon hyödyntäjillä erilaiset tiedon tarpeet Rahoittajat, sidosryhmät, henkilöstö, kirjasto

14 Mitä mittareilta vaaditaan? - 2 Lisää pohdittavaa: kuvaavatko mittarit toiminnan vaikuttavuutta? kirjaston vaikutus kehysorganisaation tulokseen, esim. yliopistoissa tutkinnot, tutkimus ==> korreloiko näissä erinomaisuus kirjastojen erinomaisuuteen (aineiston määrä ja laatu, ja sen käyttö)? kunnissa PISA-tutkimuksen tulokset ===> korreloivatko hyvät tulokset hyviin kirjastopalveluihin? kuvaavatko mittarit prosessin tehokkuutta kirjastojen kannalta? kuvaavatko mittarit toiminnan tuloksellisuutta (outcome)? onko meillä nyt turhia mittareita? huomioidaan kyselyt eli määrällinen + laadullinen arviointi

15 KITT ja ISO Yo Amk Erik Kaikki Yo Amk Erik Kaikki Lainat / kohdeväestö Kirjastokäynnit / kohdeväestö 2, ,5 1 0,5 Yo Amk Erik Kaikki Yo Amk Erik Kaikki Lainat/ painetut kokoelmat yhteensä Kirjasto toimintaympäristönä (** *) Kaavaa ei voitu suorittaa, koska jotakin tietoa ei ollut saatavilla **) Kirjaston luku- ja työskentelypaikat sekä työasemat / kohdeväestö (omat opiskelijat ja henkilökunta) (x 1000) Lähde:Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto - https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

16 Mittarin tulee olla universaali (Hlökulut+Aineisto)/(Käynnit+Lainaus) 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Yo Amk Erik Kaikki tiet. Kunnall 2,0 0, Lähteet: Suomen yleisten kirjastojen tilastot - Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto - https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

17 (Henkilöstökulut + Kirjastoaineistokulut) / (Fyysiset käynnit + Kokonaislainaus) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, suurinta 20 pienintä 40 kunnan ka Valtak. Ka Lähde: Suomen yleisten kirjastojen tilastot -

18 (Hlökulut+Aineisto)/(Käynnit+Lainaus) 5,0 4,0 3,0 2,0 Suuri kk Pieni kk 1,0 0, Lähde:Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto - https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

19 Painettu vs. e-aineisto rahoituslähteittäin a) painettu aineisto b) elektroninen aineisto *** Painettu E-aineisto Aineistokulut / Kirjaston budjetti - Yo Aineistokulut / Kaikki rahoituslähteet - Yo (* a) painettu aineisto Painettu b) elektroninen aineisto *** E-aineisto Aineistokulut / Kirjaston budjetti - Amk Aineistokulut / Kaikki rahoituslähteet - Amk (* *) Yhteisprojektien rahoitus ei mukana Lähde:Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto - https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

20 Painettu vs. e-aineisto rahoituslähteittäin a) painettu aineisto b) elektroninen aineisto *** Painettu E-aineisto Aineistokulut / Kirjaston budjetti - Erik Aineistokulut / Kaikki rahoituslähteet - Erik (* *) Yhteisprojektien rahoitus ei mukana Lähde:Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto - https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/

21 Mitä tilastoilta vaaditaan, jotta ne kelpaavat arviointiin? Tilastot on oltava laadittu oikein. Yhdenmukaiset menettelytavat: vertailu Kirjaston johdon sitoutuminen!

22 Mikä Sinun kirjastosi on? Tietokeskus Ristoräppääjälainasto Kirjastosi on sitä, miltä se näyttää

23 Hyvä raportointitapa Välineen käyttäjän vastuu Rehellisyys KISS-periaate: Keep it Smart and Simple "everything should be made as simple as possible, but no simpler (Albert Einstein) Älä selitä, vaan kehitä! (Ja kerro miten...)

24 Hyvä raportointitapa Hyvä tilastoraportti: Rehellinen Selkeä ja johdonmukainen rakenne Selkeä esitystapa Kohderyhmän kannalta tarkoituksenmukainen kieli, rakenne ja tyyli (Puhutaan kieltä, jota vastaanottaja ymmärtää) Yhteenvedot ja tiivistelmät Luettavuus (selkeä taitto, kuviot, painoasu, värit) Raportoi myös kritiikin kohteet ja epäonnistumiset Hienovaraisuus ja tilanneherkkyys Tilasto ei valehtele, mutta sen esittäjä voi niin tehdä tosin joskus myös tahattomasti ja tiedostamatta (=taitamattomuuttaan)

25 Pohdintaa 1 Miten tieteelliset kirjastot edistävät opiskelijoiden ja tutkijoiden saavutuksia ja urakehitystä? Miten tieteelliset kirjastot edistävät esim. informaatiolukutaidon kehittymistä? Elinikäinen oppiminen => Miten todistetaan?

26 Pohdintaa 2 Mikä on kirjaston tuote? Avaintuote? Ei yksin laina Tilojen käyttö? Informaatiolukutaidon kehittämispalvelu! Mennään peliin mukaan ja osoitetaan, että kirjastolla on osuutensa tutkimuksen tuloksessa kirjaston resurssipula: kirjaston asiakkaat eivät tee niin hyvää tutkimusta kuin paremmin resursoitaessa voisivat

27 Pohdintaa 3 Mikä on kirjaston tuote? (jatkoa...) Tuoteryhmät Selkeät tuloskriteerit Benchmarkkauksen vaatimukset Panokset Panos/tuotos Asiakaskyselyt Nykyisissä tunnusluvuissa kehittämisen varaa

28 Pohdintaa 4 Kuntapuolella Toimialojen yhteistyön kautta kiinni vaikuttavuuteen Kohderyhmiä: koulutoimi, päiväkodit, sosiaalitoimi, terveystoimi, vanhusten palvelut Kuntalaiset Palvelualueita: Elinikäinen oppiminen, terveyden edistäminen, pedagogia ja kasvatus, syrjäytymisen ehkäisy, sosiaali- ja terveysalan tukeminen, kunnan vetovoimaisuuden lisääminen Toimialalähtöinen kirjastopalvelujen markkinointi Tiedottamisen tärkeys lisääntyy Asiantuntijatehtäviä Mallia voinee kehittää meilläkin?

29 Pohdintaa 5 Useita tiedonlähteitä Kehityksen trendit Tunnusluvut Grafiikka Tiedon jalostus

30 Objektiiv. data - Tilastot - Tunnusluvut - Lokit Resurssit (Input) - Rahoitus - Henkilökunta (htv) Toimintapolitiikka - Tavoitteet, päämäärät Subjektiiv. data - Kyselyt - Kirjaston käyttö ja asiakkaiden tietokäyttäytyminen Palvelut Tulokset - Vaikuttavuus Vaikuttavuus Benchmarking Prosessit - Laadunarviointi

31 Tulevaisuus Oikea tieto Koulutus Keskeiset indikaattorit Johtaminen Raportointi Vaikuttavuuden arviointiryhmä * Kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Kuopion yliopisto, pj. * Kirjastonjohtaja Marja Anttonen, Turun ammattikorkeakoulu * Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki, Oulun yliopisto * Suunnittelija Vappu Lappalainen, Tilastokeskus * Kirjastotoimenjohtaja Marja Malminen, Lahden kaupunginkirjasto * Suunnittelija Markku Laitinen, Kansalliskirjasto * Suunnittelija Aki Kangas, Kansalliskirjasto Kirjastojen vaikuttavuus Olemassaolon oikeutus

32 IFLA: Statistics and Evaluation Section Tehtävä Edistää kirjastojen tilastojen keruuta ja niiden toimintaa kuvaavien indikaattorien kehittämistä ja käyttöä Tavoitteet Edistää kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointia Edistää kirjaston johtamista ja toimintaa Osoittaa kirjaston arvo käyttäjille, kehysorganisaatioille ja rahoittajille

33 Kirjallisuutta Ambroži, M. (2003). A few countries measure impact and outcomes most would like to measure at least something. Performance Measurement and Metrics 4(2): COUNTER: Heikkilä, E.-L. & Saraste, M. (2008): Kirjastojen arviointiyhteistyö Pohjois-Pohjanmaalla. Raportti yhteistyöstä ja käytetyistä arviointimenetelmistä. Oulun kaupunginkirjaston-maakuntakirjaston julkaisuja s. ISO 2789:2006(E) - Information and documentation - International library statistics. 4th ed International standard. ISO. 61 s. ISO 11620:2008(E) - Information and documentation - Performance indicators for electronic library services. International standard. 2nd ed ISO. 86 s. Kovanen, P. (2008): Kirjastopalvelujen vaikutus näkyy paremmin tuotteistettuna. Kirjastolehti 5/2008: Kuitunen, Soile & Hyytinen, Kirsi (2004): Julkisten tutkimuslaitosten vaikutusten arviointi. Käytäntöjä, kokemuksia ja haasteita. VTT Teknologian tutkimus. VTT Tiedotteita VTT Espoo. 55 s. Laitinen, M. (2008). Towards open, multidimensional measurement of library services - case: Finland. World Library and Information Congress: 74th Ifla General Conference and Council August 2008, Québec, Canada. Laitinen, M. (toim): KITT-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Tilastointiopas Kansalliskirjasto. Helsinki. 111 s. Laitinen, M. & Vakkari, M. (2006): Asiakastyytyväisyyden ja tilastojen yhdistelmällä syvemmälle kirjastojen arvioinnissa - Signum 5 / 2006:

34 Kirjallisuutta Laitinen, M. & Vakkari, M. (2008): Combining library statistics and customer perceptions in measuring the impact of input in library services. Under construction. Lääninhallitusten peruspalvelujen arviointityöryhmä (2008): Lääninhallitusten keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta Lääninhallitusten suorittama toimialansa peruspalveluiden arviointi. Valtiovarainministeriön julkaisuja 23/2008. Valtiovarainministeriö. Helsinki. 205 s. MLA (Museums, Libraries and Archives Council): Public Library Impact Measures. Mäkinen, O. (2008): Kirjastopalvelujen vaikutus näkyy paremmin tuotteistettuna. Kirjastolehti 5/2008: Opetusministeriö, Viestintäkulttuuriyksikkö. Suomen yleisten kirjastojen tilastot. Parantainen, J. (2007): Sissimarkkinointi. Karisto. Hämeenlinna. 318 s. Parantainen, J. (2007): Tuotteistaminen: rakenna palvelusta tuote 10 päivässä. 2.p. Talentum. Helsinki. 290 s. Public Library Quality Improvement Matrix (PLQIM) Reyes Pacios, A. (2008): An approach to evaluating Latin American university libraries. Performance Measurement and Metrics 9(2): Toim. Rouvari, A., Laitinen, M., Luokkanen, S., Saarti, J. & Tyrväinen, J. (2007): Laatu ratkaisee: laatutyön opas korkeakoulukirjastoille. 93 s. Suomen Tieteellinen Kirjastoseura, Helsinki. Rouvari, A., Pennanen, J. & Laitinen, M. (2005): Työtä ja tuloksia kirjastopalveluiden vaikuttavuuden arviointi. Signum 1 / 2005: Sipilä, Jorma (1999): Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. 2 p. WSOY. Helsinki. 151 s.

35 Kiitos!

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1 Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 11.9.2008 klo 10.00-12.05 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista & Aik Asiakasdata dt nyt mitä saadaan tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista Standardit ISO 2789: Information and documentation

Lisätiedot

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Kirjastopalvelujen tuotteistaminen seminaari

Lisätiedot

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas 2012 KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas Toimittanut: Markku A. Laitinen Kansalliskirjasto, Helsinki 2012 KITT-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 17.6.2010 klo 9.00-11.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Vaikuttavaa tutkimusta

Vaikuttavaa tutkimusta ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2332 Pirjo Kutinlahti, Kaisa Lähteenmäki Smith & Jari Konttinen Vaikuttavaa tutkimusta Arviointikäytäntöjä julkisissa tutkimusorganisaatioissa: Helia ja SAMK VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kirjastotilaston kehittäminen johtamisen työkaluksi. Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009

Kirjastotilaston kehittäminen johtamisen työkaluksi. Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Kirjastotilaston kehittäminen johtamisen työkaluksi Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Kirjastojen vaikuttavuuden mittaaminen panos-tuotos - tuotteistaminen laadulliset

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys

TIIVISTELMÄ. Hakusanat: kirjastot, arviointi, laatu, asiakastyytyväisyys KIRSI NIKKANEN Oikein hyvä kirjasto Turun ammattikorkeakoulun kirjaston asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2006 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 33 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Riittääkö yhteistilasto vaikuttavuuden arviointiin? STKS:n laatuseminaari 17.1.2006 Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Oulun yliopisto

Riittääkö yhteistilasto vaikuttavuuden arviointiin? STKS:n laatuseminaari 17.1.2006 Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Oulun yliopisto Riittääkö yhteistilasto vaikuttavuuden arviointiin? STKS:n laatuseminaari 17.1.2006 Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Oulun yliopisto Tarkastelunäkökulmana yliopisto vai kirjasto? Määritelmiä Yliopistojen

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN

INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN INDIKAATTORIN VAIKUTUS TULOKSELLISUUSRAHOITUKSEEN TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen haasteita ammattikorkeakouluissa Liiketaloustiede, tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Laatija: Leila

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN 2 Tiedustelut: Helena Korhonen Puh. (09) 160 3223 Sähköposti: helena.korhonen@vm.vn.fi Taitto: Helena Korhonen

Lisätiedot

NUORISOTYÖN ARVIOINTI

NUORISOTYÖN ARVIOINTI NUORISOTYÖN ARVIOINTI - kehittämisajatuksia Nykyään tiedon ja kunnollisen arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa osoittamasta sen vaikuttavuutta Working with young people: The value of youth work in EU,

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi) Teollisuustalouden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto 1 JULKISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAVUUS: JOHTAMISTA TUKEVIEN MITTAUSJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU Yhteenveto projektin (TSR 108104) tuloksista, 23.11.2009 Tutkija Aki Jääskeläinen (aki.jaaskelainen@tut.fi)

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut.

Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa. Pilottihankkeen raportti. Raportin biologian laitokselle laatinut. Tutkimuksen laadunvarmistus Oulun yliopiston biologian laitoksella: suuntaviivoja laadunvarmistusjärjestelmän luomiseksi ja tutkimuksen tason seurantaan Tutkimuksen laadunvarmistustyö Oulun yliopistossa

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Marko Heikkinen ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN ARVIOINTI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN NÄKÖKULMASTA Opinnäytetyö Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot