Sivistyslautakunta Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/ /2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/ /2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen resurssin mää räy ty mis ja kohdentamisperusteita valmistelevan työryhmän (viranhaltijapäätös / 1 ). Työryhmän ta voit teek si määritettiin toimivien resurssinjakomallien luominen eri tyis ope tukseen. Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan työryhmän eh do tuk sen perusopetuksen erityisopetusresurssin määräytymis- ja koh den ta mis pe rus teis ta alkaen. Päätöksen mukaan eri tyisope tuk sen jakamisen pohjana on oppilaskohtainen eri tyis ope tus resurs si pois lukien harjaantumisopetus. Resurssin jaossa tulee ottaa huo mi oon jo olemassa olevat erityisen tuen päätökset sekä op pi missuun ni tel mat. Muun käytettävissä olevan tuen (samanaikaisopetus, avus ta ja re surs si, erityisopetukseen kohdistuvat aineenopettajien tunnit) jaossa otetaan huomioon koulujen erityispiirteet (luokkakoot, yhdys luo kat, alueelliset erityispiirteet). Muu käytettävissä oleva tuki koh den ne taan lukuvuosittain tarpeen mukaisesti havaittuihin ki pu pistei siin. Päätöksen mukaisessa resurssinjakomallissa kohdennetaan pe rusope tuk sen käytössä olevaa laaja-alaisen erityisopetuksen re surs sia (238 vvt) kouluille mahdollisimman tasaisesti op pi las ta kohden. Tasai ses ta jakamisesta huolimatta koulujen välille syn tyy eroa vai suuksia oppilaskohtaisissa resursseissa. Tämä joh tuu mm. siitä, että Vitik ka lan, Mäntykallion, Kankarisveden ja Pau nun kouluissa annetaan laa ja-alai sen erityisopetuksen li säk si myös luokkamuotoista eri tyisope tus ta. Koulujen re surs si ero ja voidaan tasata mm. opetusryhmien pie nen tä mi seen koh den ne tul la valtion erityisavustuksella. Lukuvuoden aikana Jämsän perusopetuksen eri yk si köissä tuli esille tyytymättömyyttä sivistyslautakunnan te kemään päätökseen ja asian ottamista uudelleenkäsiteltäväksi toi vottiin. Kaupungissa toimiva tukipalveluryhmä on erityisopetusresurssia koor di noi va ja valmisteleva työryhmä. Tukipalveluryhmä käsitteli erityis ope tuk sen määräytymis- ja kohdentamisperusteita ko kouk sessaan Kokouksessa ehdotettiin, että syntyneeseen ti lantee seen etsittäisiin ratkaisua muodostamalla työryhmät val mis te lemaan vaihtoehtoisia esityksiä erityisopetuksen resurssin mää räy ty-

2 mis- ja kohdentamisperusteista. Näin pyrittiin löytämään mo ni muo toisem pia ratkaisumalleja sekä huomioimaan laajemmin ope tus hen kilös tön näkemykset. Opetusjohtaja pyysi koulunjohtajia ja rehtoreita kar toit tamaan yksiköistään henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita osal lis tumaan ryhmien toimintaan. Ilmoittautumisen takarajaksi oli asetettu Ryhmiin ilmoittautui yhteensä 11 henkilöä. Opetusjohtajan viranhaltijapäätöksen / 2 mukaan pe rustet tiin työryhmät valmistelemaan erityisopetuksen resurssien määräy ty mis- ja kohdentamisperusteet siten, että ne ovat tu ki pal ve lu ryhmän ja koulunjohtajien kokousten käsittelyssä maaliskuun 2013 men nes sä. Opetusjohtaja nimesi työryhmiin seuraavat jäsenet: Ryhmä 1. Markku Juhola, rehtori, ryhmän puheenjohtaja Hanna Lehtimäki, erityisopettaja Juha Saarela, erityisopettaja Ulla Arjola, erityisopettaja Hanna Härmälä, oppilaanohjaaja Tuuli Nurmesviita-Lyytinen, erityisopettaja Ryhmä 2. Mari Lyyra, erityisopettaja, ryhmän puheenjohtaja Kristiina Hurtta, luokanopettaja Inkeri Kuntala, erityisluokanopettaja Tuulia Piirainen, erityisluokanopettaja Päivi Pitkänen, luokanopettaja Ryhmä 3. Peltonen Mariia, erityisopetuksen koordinaattori Piirto Kaisu, erityisopetuksen koordinaattori Työryhmät esittelivät ehdotuksensa Jämsänkoski -salissa pi de tys sä kokouksessa. Paikalla olivat ryhmien jäsenet, tu ki pal ve luryh män jäsenet, koulunjohtajat, rehtorit, opetusjohtaja ja si vis tys toimen joh ta ja. Kokouksessa päätettiin, että erityisopetuksen määräytymis- ja kohden ta mis pe rus tei den valmistelutyötä jatketaan syksyllä 2013 siten, et tä uudessa käyttöön otettavassa mallissa tulee olemaan vai kut tei ta kaikkien kolmen ryhmän ehdotuksista. Ryhmä yksi (1) toi esille ehdo tuk sen resurssin jakamiseen tarkoitetusta matemaattisesta kaavas ta, ryhmä kaksi (2) jaettavan resurssin kokonaismäärästä se kä ryhmä kolme (3) yläkoulujen oppilaaksiottoalueisiin perustuvasta

3 alue ja ko mal lis ta. Kokouksessa päätettiin myös, että uuden mallin jatkovalmistelua varten tulee perustaa uusi työryhmä. Opetusjohtaja perusti työryhmän valmistelemaan eri tyisope tuk sen resurssien määräytymis- ja kohdentamisperusteet. Opetusjohtaja nimesi työryhmään seuraavat jäsenet: Hanna Härmälä, oppilaanohjaaja Markku Juhola, rehtori, ryhmän puheenjohtaja Soile Kukkonen, erityisopetuksen koordinaattori Inkeri Kuntala, erityisluokanopettaja Mariia Peltonen, erityisluokanopettaja Tuulia Piirainen, erityisluokanopettaja Kaisu Piirto, erityisopetuksen koordinaattori Opetusjohtaja antoi työryhmän tehtäväksi valmistella eri tyis ope tuksen resurssien määräytymis- ja kohdentamisperusteet otettavaksi käyt töön alkaen. Perusteiden määrittämisessä sekä eh dotuk sen laatimisessa oli huomioitava erityisopetuksen lainsäädäntö, Jäm sän kaupungin perusopetuksen erityispiirteet sekä tulevien vuosien aikana tapahtuva oppilasmäärän väheneminen. Uuden käyttöön otet ta van mallin tuli pohjautua opetusjohtajan pe rusta mien ryhmien ehdotuksiin. Työryhmien tuli valmistella resurssien jakoa varten tarvittavat lo makkeet kouluille sekä laatia prosessikuvaus siitä, miten resurssien jaon val mis te lu jatkossa tapahtuu.työryhmän tuli toimittaa valmis eh do tus opetusjohtajalle viimeistään Työryhmän puheenjohtaja tiedotti koulunjohtajia toimeksiannon edisty mi ses tä koulunjohtajien kokouksissa ; ja Joulukuun 2013 koulunjohtajien kokouksessa ryhmän puheen joh ta ja esitteli työryhmän laatiman valmiin ehdotuksen. Työryhmän laatiman ehdotuksen mukaan kouluille jaettavan eri tyisope tus re surs sin ulkopuolelle jäävät ne luokat, jotka palvelevat yh teises ti kaikkia kouluja. Näitä luokkia ovat kehityksessä viivästyneiden ja/tai kehitysvammaisten oppilaiden kuntouttavan opetuksen luokat (E1), kehityksessä viivästyneiden ja/tai vaikeimmin ke hi tys vam maisten oppilaiden kuntouttavan opetuksen luokat (E2) ja kou lun käyn ti taito ja tukevat ja kuntouttavat pienluokat (1-6e, 7-9G). Ehdotuksen mukaan erityisopetuksen resurssinjaon ylimpänä toi mija na on opetuksen ja tuen johtotiimi. Opetuksen ja tuen johtotiimin jä se niä ovat ope tus joh ta ja, 3 rehtoria ja erityisopetuksen koor di naatto rit. Edelleen johtotiimi mm. ja kaa vuosittain yläkoulujen op pi laak-

4 siot to alu ei den mukaan pe rus te tuil le alueille (Alue 1=Paunun koulun op pi laak siot to alue; alue 2 = Kan ka ris ve den koulun op pi laak siot toalue; alue 3 = Kuoreveden kou lun oppilaaksiottoalue) erityisopetusja avustajaresurssit. Jokaisella alueella toimii opetuksen ja tuen aluetiimi. Aluetiimien jäse ni nä ovat alueella toimivien koulujen rehtorit, koulupsykologi, so siaa li oh jaa ja, varhaiskasvatusjohtaja/varhaiskasvatuksen eri tyis opet taja sekä yksi erityisopettaja alueen jokaisesta koulusta. Aluetiimi mm. hakee opetuksen ja tuen johtotiimiltä seuraavan vuoden re surs sit alueelle, päättää alueensa erityisopetuksen järjestämisestä an net tujen resurssien mukaisesti sekä toimii alueensa koulujen op pi las huolto työ ryh mien ohjausryhmänä. Mikäli oppilas sijoittuu opiskelemaan oman alueensa ulkopuolelle vie hän itselleen kuuluvan resurssin uudelle alueelle. Pienluokissa resurs si on luokan tuntimäärä/oppilasmäärällä (esimerkiksi 26 tuntia / 10 oppilasta = 2,6 h/oppilas). Opetuksen ja tuen johtotiimi jakaa keväi sin hakemusten perusteella erityis- ja pienluokkapaikat (E1, E2, 1-6e ja 7-9G) seuraavalle lukuvuodelle. Jämsän sivistyslautakunnan johtosäännön (4 ) mukaan pe rus opetuk sen resurssit jakaa opetusjohtaja hyväksyttyjen perusteiden mukai ses ti. Hallintosäännön 37 mukaan kaupungin virat ja toimet ovat yhteisiä, joten resursseja voidaan kohdentaa lukuvuosittain tar pei den mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja : Ehdotuksesta poiketen erityisopetuksen resurssijaon ylimpänä toimi ja na ei voi olla opetuksen ja tuen johtotiimi, joka mm jakaisi resurs sit. Johtotiimin tehtävänä on avustaa resurssijaon käytännön valmis te lua sekä mm. kartoittaa tarpeita ja löytää ratkaisunavaimia tarpei den ja niukkojen resurssien kohtamiseen. Valmisteluvastuu on kui ten kin aina viranhaltijoilla ja päätäntävalta johtosäännön mu kaises ti opetusjohtajalla. Virkavastuulla toimiva opetusjohtaja ei myöskään voi olla toi mi val taan sa käyttäessään sidoksissa tiimin esi tykseen.sinällään tiimin ole mas sa olo ja käytännön verkostomainen työs ken te ly on kaikin puo lin hyvä ja kannatettava asia. Opetusjohtaja selvitti asiaa kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy työryhmän ehdotuksen perusopetuksen eri tyis ope tus re surs sin määräytymis- ja kohdentamisperusteista alkaen sivistystoimenjohtajan tekemällä reunaehdolla.

5 Jaettaessa erityisopetuksen resurssia matemaattisesti ensimmäistä ker taa keväällä 2014 voidaan matemaattisesta jaosta poiketa, mikäli mer kit tä viä muutoksia tapahtuu aiempien vuosien resursseihin nähden. Työryhmän suunnittelemaa järjestelmää/kertoimia arvioidaan ja päi vi te tään ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella keväällä Päätös Keskustelun aikana Jukka Haaparanta esitti, että erityisopetuksen resurssien kohdantamisperusteista poistetaan seuraava kohta: Mikäli oppilas sijoittuu opiskelemaan oman alueensa ulkopuolelle, vie hän itselleen kuuluvan resurssin uudelle alueelle. Jukka Haaparannan esitystä ei kannatettu. Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014

Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kunnanhallitus 190 26.05.2014 Kunnanvaltuusto 47 02.06.2014 Kannanotto kuntajakoselvittäjien esittämistä Turun selvitysalueen kuntarakennevaihtoehdoista 26/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 26.05.2014 190 Valmistelija

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Kaupunginhallitus 204 05.05.2014 Uus-Lavolan esiopetustilat, otto-oikeuden käyttäminen 454/10.03.02.04/2014 KH 204 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta

Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta Tekninen lautakunta 399 27.11.2013 Teknisen lautakunnan yleisohje eräiden maa-alueiden lyhtytaikaisesta vuokraamisesta ja tilapäisestä käyttöönluovutuksesta 1326/02.05.00.00/2013 TEKLA 399 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250

Valmistelija: sivistysjohtaja p. 044 4598 250 Sivistyslautakunta 13 19.03.2014 Sivistyslautakunta 25 16.04.2014 KESKUSKOULUN APULAISREHTORIN NIMEÄMINEN SIVLTK 13 Saarijärven kaupungin käytännön mukaisesti apulaisrehtorien/apulaisjohtajan tehtävään

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin

Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Ekokemin ohje 1/09 Älä päästä haitallista ainetta viemäriin Minkä viemäriin päästät, sen edestäsi löydät Haitalliset ja vaaralliset aineet voivat aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita viemäreissä, pumppaamoilla

Lisätiedot

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA

ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 28.08.2014 ATTENDO TERVEYSPALVELUT OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS KOSKIEN ETÄLÄÄKÄRIPALVELUN HANKINTAA Peruspalvelulautakunta 75 Peruspalvelulautakunta päätti 20.5.2014 / 52 hankkia

Lisätiedot

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015

Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Kunnanhallitus 232 17.11.2014 Tekninen lautakunta 5 28.01.2015 Kunnanhallitus 48 24.02.2015 Pomarkun vesiyhtymien vesijohtojen siirto kunnan omistukseen Kunnanhallitus 17.11.2014 232 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

Perusopetuslaki (628/1998) 32 :

Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Sivistyslautakunta 35 21.05.2014 Koulukuljetukset lukuvuodelle 2014-2015 166/02.08.00.00/2014 SIVLK 35 Osastopäällikkö Perusopetuslaki (628/1998) 32 : Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke /

Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / Maakuntahallitus 9 27.01.2014 Oikaisuvaatimus /CCD-hanke / 385/32.321/2013, 321/82/2013 MH 9 HM Jyri Kokkonen hakee oikaisuvaatimuksella muutosta maa kun tajoh ta ja Pentti Malisen 5.12.2013 tekemään viranhaltijapäätökseen

Lisätiedot

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per

o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi o: Lakiehdotuksessa on lapsen etu asetettu per he- ja yksilökohtaisen lastensuojelun keskei 16&2013613 seksi, että sen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen

TOIMINTA JA HALLINTO. Videoneuvottelun käytön kehittäminen TOIMINTA JA HALLINTO verksamhet och förvaltning 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 2 TOIMINTA JA HALLINTO VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 7 2015 Videoneuvottelun käytön kehittäminen 3 Oikeusministeriö,

Lisätiedot