Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta"

Transkriptio

1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet

2

3 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODELTA 2012 Kari Wainio Sosiaali- ja potilasasiamies Mikkelin kaupunki

4 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO KATSAUS ASIAMIEHEN TOIMINTAAN VUONNA ASIAMIEHELLE TULLEET YHTEYDENOTOT VUONNA Sosiaaliasiamiehelle tulleet asiakasyhteydenotot Yhteydenottojen aiheet ja sisällöt Potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot Yhteydenottojen aiheet ja sisällöt ASIAKKAAN ASEMAN JA OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA Palvelujen toteutuminen asiakaspalautteen valossa Sosiaalityö Terveyskeskusten vastaanottotoiminta Vanhuspalvelut Sosiaaliasiamiesten kuntakysely Kuntien arviointia Parannusehdotuksia MUISTUTUKSET, KANTELUT, SELVITYSPYYNNÖT JA MUUTOKSENHAKU

5 1.JOHDANTO Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) eli sosiaalihuollon asiakaslaki tuli voimaan vuonna Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Asiakaslaki vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta, johon liittyy keskeisesti asiakkaan mielipiteiden, toivomusten ja etujen huomioon ottaminen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä paljon hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden, kuten lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten asemaan ja oikeuksiin. Sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään sosiaaliasiamiestoiminnasta. Lain mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen sosiaaliasiamies. Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 4 :n mukaan sosiaaliasiamiehen kelpoisuusvaatimuksena on 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan hyvä tuntemus. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992) korostetaan potilaan oikeutta hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun. Lain 11 :ssä määritellään potilasasiamies ja potilasasiamiehen tehtävät. Terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä potilasasiamies. Kahdella tai useammalla toimintayksiköllä voi myös olla yhteinen potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtävät ovat lähes samat sosiaaliasiamiehen tehtävien kanssa: - Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo ja ohjaa asiakasta asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.hän avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä sekä tiedottaa asiakkaan oikeuksista. Sosiaali- ja potilasasiamies toimii asiakkaiden oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.. Tämä on 4. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen laatima selvitys Mikkelin kaupunginhallitukselle. Selvitys sisältää sekä sosiaalihuollon että perusterveydenhuollon osion. Asiamiehen selvitys perustuu vuoden 2012 aikana tulleisiin asiakas- ja potilasyhteydenottoihin, viranhaltijoiden ja työntekijöiden haastatteluihin, muihin kyselyihin ja asiamiestoiminnassa muutoin esille tulleisiin asioihin ja havaintoihin. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys jakaantuu 5 lukuun. Johdanto-osan jälkeen 2.luvussa luodaan yleiskatsaus asiamiestoimintaan. 3. luvussa on yhteenveto asiamiehelle tulleista asiakasyhteydenotoista, niiden aiheista ja sisällöstä. 4.luvussa arvioidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutumista asiakasnäkökulmasta asiakasyhteydenottojen ja muun asiamiestoiminnassa saadun tiedon valossa. 5.luvussa käydään lävitse Mikkelin kaupungilta, Itä- Suomen aluehallintovirastolta ja Kuopion hallinto-oikeudelta saadut tiedot koskien vuoden 2012 aikana tehtyjä muistutuksia, kanteluja ja oikaisuvaatimuksia. 2

6 2. KATSAUS ASIAMIEHEN TOIMINTAAN VUONNA 2012 Vuosi 2012 oli Mikkelin kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen neljäs toimintakausi. Sosiaali- ja potilasasiamies tuotti asiamiespalveluja koko Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueelle, johon kuuluvat Mikkelin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Ristiinan ja Suomenniemen kunnat. Lisäksi asiamies antoi potilasasiamiespalveluja Puumalan kunnalle sekä yksityisille palveluntuottajille. Sosiaali- ja potilasasiamies toimi Vaalijalan kuntayhtymän sosiaaliasiamiehen vuosilomasijaisena. Vastaavasti Vaalijalan sosiaaliasiamies lomitti Mikkelin asiamiestä vuosilomien aikana. Sosiaali- ja potilasasiamiehellä on ollut puhelinaika arkipäivisin klo Muuna aikana asiakas on voinut jättää soittopyynnön puhelimen vastaajaan. Iltapäivät ovat olleet pääsääntöisesti varattuja asiakkaiden asioiden hoitamiseen, viranomaisyhteistyöhön, tapaamisiin ja kirjallisiin työtehtäviin. Asiakkaalla on ollut mahdollisuus asiamiehen tapaamiseen ennalta sovittuna aikana. Myös ilman ajanvarausta saapuneet asiakkaat on otettu vastaan mahdollisuuksien mukaan. Asiamies on tehnyt tarvittaessa myös kotikäyntejä ja vierailuja sopimuskuntiin. Sosiaali- ja potilasasiamies on tilastoinut vuodelta 2012 yhteensä 490 yhteydenottoa. Vähennystä edellisvuoteen oli 18 yhteydenottoa. Vähennystä on pidettävä merkittävänä ottaen huomioon, että uudet kunnat, Kangasniemi, Mäntyharju ja potilasasiamiestoiminnan osalta myös Pertunmaa tulivat asiamiestoiminnan piiriin. Erityisesti toimintavuoden aikana vähentyivät terveyskeskusten vastaanottotoimintaa koskevat yhteydenotot. Vähennystä oli lähes 40 yhteydenottoa. Näin myös potilasasiamiestoimintaa koskevien yhteydenottojen jatkuva kasvu taittui ollen nyt 19 yhteydenottoa pienempi kuin vuonna Tilastoitu yhteydenotto saattaa todellisuudessa sisältää useita eri yhteydenottoja asiamieheen. Näin asiamieheen otettujen kontaktien määrä on huomattavasti suurempi kuin virallisesti tilastoidut yhteydenotot. Vain siinä tapauksessa kun asiakas on lähestynyt asiamiestä kokonaan uudessa asiassa tai aiempi asia on edennyt uuteen vaiheeseen, esim. oikaisupyynnön tekemiseen, on asiakkaan ottama kontakti tilastoitu uudeksi yhteydenotoksi. Asiamiehen toiminta on kuuntelemista, neuvontaa, ohjausta ja usein konkreettista auttamista esim. erilaisten asiakirjojen täyttämisessä. Usein asiakkaan ottama yhteydenotto edellyttää asiamieheltä asian selvittelyä ja kontakteja eri viranomaisiin. Vain harvoin asiakkaan asia selviää yhdellä puhelinkontaktilla. Asiakkaiden asiat ovat usein myös hyvin kompleksisia. Tällöin asiamieheltä vaaditaan asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaista selvittämistä. Asiakkaan kanssa voidaan pohtia mm. keinoja taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävien yhdistäminen samalle viranhaltijalle on asiamiehen näkemyksen mukaan onnistunut ja toimiva ratkaisu. Valtakunnallisen tason tavoitteenahan on ollut jo pitkään sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön lisääminen ja osittainen tehtävien yhdistäminen. Sosiaali- ja terveystoimen raja onkin tänä päivänä hyvin liukuva. Eri tulosalueiden ja tulosyksiköiden sisällä työskentelee usein sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen ammattilaisia. Käytännössä asiamies joutuu välillä pohtimaan, kuuluuko asiakkaan esille tuoma asia sosiaali- vai potilasasiamiehen tehtäväalueeseen? Tällainen rajanveto tulee esiin mm. vanhustenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Palveluja käyttävän asiakkaan kannalta on myös selkeää, että hän voi ottaa yhteyttä yhteen ja samaan asiamieheen tilanteissa, joissa hän on kokenut jääneensä ilman hänelle kuuluvaa etuutta tai tulleensa väärin tai huonosti kohdelluksi palvelun tuottajan taholta. 3

7 Sosiaaliasiamiesten omissa tapaamisissa puhutti edelleen asiamiesten asema ja asiamiestoiminnan järjestäminen. Todettiin, että asiamiestoiminta on edelleen hyvin epäyhtenäisesti järjestetty ja resursoitu eri puolella maatamme. Asiamiehet pitävät tavoitteena, että sosiaali- ja potilasasiamiesten riippumaton asema vahvistetaan ja asiamiestoiminta organisoidaan yhteneväisesti ja tasapuolisesti koko maassa. Sosiaali- ja potilasasiamies on varsinaisen asiakastyön ohella osallistunut toimintavuoden aikana asiamiehille kohdennettuun koulutukseen. Valtakunnalliset sosiaaliasiamiespäivät pidettiin Helsingissä ja Tietosuoja-seminaari Hämeenlinnassa Asiamies on osallistunut myös Mikkelissä järjestettyihin sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Lisäksi asiamies on osallistunut Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämiin sosiaaliasiamiesten työkokouksiin Kuopiossa sekä Sosiaali- ja potilasasiamies on kuulunut Sosiaaliasiamiehet ry:n hallitukseen ja osallistunut hallituksen kokouksiin vuoden aikana yhteensä kolme kertaa. Hallitus on toimintakautensa aikana antanut mm. oman lausuntonsa vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain uudistuksen valmisteluun. Lisäksi asiamies on osallistunut sairaaloiden sosiaalityöntekijöiden ja potilasasiamiesten yhteistyöryhmään sekä Itä-Suomen sosiaaliasiamiesten työkokouksiin. Sosiaali- ja potilasasiamies on käynyt kertomassa työstään sekä asiakkaan asemasta ja oikeuksista mm. Ruskayhdistyksessä ja työkeskus Miketekissä. Asiamies on osallistunut viranomaisyhteistyötä koskeviin palavereihin ja ollut tarvittaessa asiakkaan tukena asiakasneuvotteluissa. Tiivistä yhteistyötä asiamies on tehnyt sairaanhoitopiirin potilasasiamiehen sekä muiden viranomaistahojen kanssa. Asiamies on ollut myös yhteydessä Itä-Suomen alueen asiamiehiin asiakastapauksiin ja lain tulkintaan liittyvissä asioissa. Asiakastapauksiin liittyvä yhteistyö sosiaali- ja potilasasiamiehen ja palveluorganisaation työntekijöiden välillä on asiamiehen näkemyksen mukaan sujunut joustavasti ja hyvässä yhteisymmärryksessä. 3. ASIAMIEHELLE TULLEET YHTEYDENOTOT VUONNA Sosiaaliasiamiehelle tulleet asiakasyhteydenotot Sosiaaliasiamiehelle tuli toimintavuonna 253 tilastoitua yhteydenottoa. Tilastoitu yhteydenotto saattaa sisältää useampia asiakkaan ottamia kontakteja asiamieheen. Asiakkaan yhteydenotto on tilastoitu uudeksi yhteydenotoksi vain siinä tapauksessa että asiakas on lähestynyt asiamiestä kokonaan uudessa asiassa tai aiempi asia on edennyt viranomaiskäsittelyssä uuteen vaiheeseen. Näin asiamieheen otettujen kontaktien määrä on todellisuudessa huomattavasti suurempi kuin tilastoitujen yhteydenottojen määrä. Sosiaaliasiamiehelle tulleista yhteydenotoista 192 tuli Mikkelistä. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen alueen muista kunnista tuli yhteydenottoja seuraavasti: Kangasniemi 10, Mäntyharju 20, Pertunmaa 12, Hirvensalmi 7, Suomenniemi 3 ja Ristiina 4 yhteydenottoa. Alueen ulkopuolelta, muualta Suomesta tuli muutamia yksittäisiä yhteydenottoja. Yhteydenotot koskivat pääsääntöisesti Mikkelissä asuvia asiakkaita. Mutamassa yhteydenotossa asiakas kuului toisen sosiaaliasiamiehen toiminta-alueelle. 4

8 Yhteydenottaja oli pääsääntöisesti asiakas itse. Ikäihmisten kohdalla yhteydenottaja oli usein myös puoliso. Lapsia ja nuoria koskevissa asioissa yhteydenottaja oli tavallisesti lapsen vanhempi. Tavallisin yhteydenottotapa oli luonnollisesti puhelinsoitto, joskin sähköpostin käyttö yhteydenottotapana on lisääntynyt: Yhteydenottaja Yhteydenottotapa Asiakas 186 Puhelin 176 Omainen 45 Sähköposti 40 Läheinen 4 Tapaaminen 35 Työntekijä 18 Kirje Yhteydenottojen aiheet ja sisällöt Eniten yhteydenottoja sosiaaliasiamiehelle tuli edellisvuosien tapaan toimeentulotukiasioissa. Yhteydenoton syy oli tavallisimmin toimeentulotukihakemuksen käsittelyn viivästyminen tai tyytymättömyys viranhaltijan tekemään päätökseen. Sosiaaliasiamieheltä kysyttiin myös mielipidettä päätösten oikeudellisuuteen, neuvoja toimeentulohakemuksen tekemiseen ja usein myös konkreettista apua oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Sosiaalityöhön on tilastoitu sellaiset yhteydenotot, joita ei ole voitu selkeästi määrittää muille sosiaalihuollon tehtäväalueille. Kysymys on usein asiakkaista, joiden elämäntilannetta ei voida kohentaa vain jollain tietyllä tuella tai palvelulla, vaan asiakkaan auttaminen vaatii kokonaisvaltaisempaa pohdiskelua, suunnittelua ja yhteydenottoja eri viranomaisiin. Kotipalvelun yhteydenottojen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Sosiaaliasiamieheen otti yhteyden joko kotipalvelun asiakas tai iäkkään kotipalveluasiakkaan omainen. Yhteydenotot koskivat useimmiten kotipalvelun sisältöä, laatua, käyntiin käytettyä aikaa sekä palvelumaksuja. Huolta kannettiin muutenkin rahojen riittävyydestä ja asiakkaiden selviytymisestä kotioloissa. Vanhustenhuollon yhteydenotot käsittelivät palvelujen saatavuutta, niiden sisältöä ja laatua, asiakkaiden oikeuksia sekä palvelumaksuja. Lastensuojelua koskevissa yhteydenotoissa oltiin tyytymättömiä viranhaltijoiden huonoon tavoitettavuuteen. Tähän liittyi läheisesti puutteellinen tiedon kulku. Jotkut asiakkaat kokivat, että he eivät tulleet asiassaan kuulluksi ja halusivat sosiaaliasiamiehen mukaan asiakasneuvotteluun. Muut kysymykset liittyivät lastensuojelun sijaishuollon päätöksiin, korvauksiin, asiakkaan oikeusturvaan, tietoturvaan ja asiakastietojen saantiin. Vammaispalvelua koskevat yhteydenotot liittyivät useimmiten viranhaltijan tekemään kielteiseen kuljetuspalvelupäätökseen. Huoltoa ja tapaamista koskevat yhteydenotot koskivat vanhempien ja lasten tapaamisia ja niihin liittyviä ongelmia sekä elatusmaksuja ja niistä sopimista. Nimikkeellä muut palvelut on tilastoitu erityyppisiä yhteydenottoja, joita koskevat palvelut eivät kuulu sosiaalitoimen tehtäväalueeseen. Asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä hyvin moninaisissa kysymyksissä. Tavallisimpia ovat olleet kuitenkin mm. Kelan päätöksiin tehtävät muutoksenhaut 5

9 sekä vakuutusyhtiöiden korvauspäätöksiin tehtävät valitukset. Myös ne yhteydenotot, joissa palvelun järjestäjä on ollut joku muu kunta, on merkitty tähän tilastointikohtaan. Taulukko 1: Yhteydenotot Mikkelissä tehtäväalueittain v Sosiaalityö toimeentulotuki vanhustenhuolto vammaispalvelu kehitysvammahuolto kotipalvelu omaishoidon tuki lastensuojelu huolto ja tapaam päihdehuolto päivähoito yksityiset palvelut muut palvelut Yhteensä Taulukko 2: Yhteydenotot Kangasniemellä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla tehtäväalueittain v.2012 Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Sosiaalityö toimeentulotuki vanhustenhuolto vammaispalvelu kehitysvammahuolto kotipalvelu omaishoidon tuki lastensuojelu huolto ja tapaaminen päihdehuolto päivähoito yksityiset palvelut muut palvelut Yhteensä

10 3.3. Potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot Potilasasiamiehelle tuli toimintavuonna yhteensä 237 tilastoitua yhteydenottoa. Tilastoitu yhteydenotto saattaa sisältää useampia asiakkaan ottamia kontakteja asiamieheen. Näin kaikkien yhteydenottojen määrä on huomattavasti tilastoitua suurempi. Potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot vähenivät edellisvuodesta. Vähennystä edelliseen toimintakauteen oli 19 yhteydenottoa. Erityisesti vähenivät Mikkelin terveyskeskusta koskevat yhteydenotot. Vuoden 2012 yhteydenotot jakautuivat seuraavasti: Mikkeli 185, Kangasniemi 12, Mäntyharju 15, Pertunmaa 10, Hirvensalmi 5, Ristiina 2, Suomenniemi 2 ja Puumala 2 yhteydenottoa. Toiminta-alueen ulkopuolelta tuli muutama yksittäinen yhteydenotto. Yhteydenottaja Yhteydenottotapa Asiakas 170 Puhelin 176 Omainen 50 Tapaaminen 30 Läheinen 4 Sähköposti 31 Työntekijä Yhteydenottojen aiheet ja sisällöt Eniten yhteydenottoja potilasasiamiehelle tuli aiempien vuosien tapaan terveyskeskuksen vastaanottotoiminnasta. Yhteydenoton syy oli usein epäily potilasvahingosta tai hoitovirheestä. Asiakkaat halusivat myös neuvoja ja apua mahdollisen korvausvaatimuksen tai potilaslain mukaisen muistutuksen tekemiseen. Yhteydenotot koskivat myös potilastietoja, niiden saamista ja mahdollista korjaamista sekä salassapitoa. Myös ajanvaraus ja lääkärin vastaanottoaikojen saaminen koettiin edelleen yhteydenotoissa hankalaksi. Kotihoidon yhteydenotot koskivat tavallisimmin hoidon sisältöä, laatua ja kotihoitoon käytettyä aikaa. Kotihoidon sisältö ja asiakkaan tarpeet eivät aina kohdanneet. Joissakin tapauksissa oltiin myös tyytymättömiä kotihoidon laatuun. Omaiset kantoivat huolta asiakkaiden yleiskunnon seurannasta ja vanhusasiakkaiden kotona pärjäämisestä. Palveluasumisessa kiinnitettiin huomiota palvelun laatuun, lääkitykseen ja asukkaiden voinnin seurantaan, asukkaiden turvallisuuteen, hoitosuunnitelmiin sekä palveluasumisen palvelumaksuihin. Laitoshoidon asiakasasiat liittyivät potilaan saamaan hoitoon, lääkitykseen sekä asiakkaiden ja omaisten kohtaamiseen ja kohteluun. Mielenterveyspalveluja koskevat yhteydenotot käsittelivät asiakkaan avohoidon riittävyyttä, lääkitystä ja potilaan saamaa hoitoa. Hammashuoltoa koskevat yhteydenotot koskivat lähes poikkeuksetta asiakkaan kokemusta epäonnistuneesta hammashoidosta. Asiakkaat tiedustelivat varsin usein mahdollisuudesta saada korvausta tapahtuneesta potilasvahingosta. 7

11 Kohtaan muu palvelu on tilastoitu yhteydenotot, jotka eivät kuulu Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen tehtävä- ja toiminta-alueeseen. Se sisältää mm. keskussairaalaa ja yksityisiä palveluntuottajia koskevat yhteydenotot. Taulukko 3: Yhteydenotot Mikkelissä tehtäväalueittain v hammashuolto kotihoito kuntoutus laitoshoito mielenterveysp muu palvelu palveluasuminen terveysneuvonta työterveys vastaanotto yhteensä Taulukko 4: Yhteydenotot Kangasniemellä, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla tehtäväalueittain v.2012 Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa hammashuolto kotihoito kuntoutus laitoshoito mielenterveyspalvelut muu palvelu palveluasuminen terveysneuvonta työterveys vastaanotto Yhteensä ASIAKKAAN ASEMAN JA OIKEUKSIEN TOTEUTUMISESTA 4.1. Palvelujen toteutuminen asiakaspalautteen valossa Luvussa neljä käsitellään palvelujen toteutumista asiakaspalautteen valossa. Lähtökohtana on tarkastella asiakkaiden saamia palveluja ja etuja nimenomaan asiakkaan aseman ja oikeuksien näkökulmasta. Sanomattakin on selvää, että sosiaali- ja terveystoimessa tarjotaan monin paikoin hyviä palveluja ja tehdään laadukasta asiakastyötä. Asiamiehelle antamassaan palautteessa asiakkaat kuitenkin tuovat esille kokemuksiaan järjestelmän epäkohdista, saamastaan huonosta palvelusta tai kohtelusta sekä epäoikeudenmukaiseksi kokemastaan päätöksestä tai etuisuudesta. Saatu palaute antaa sosiaali- ja terveystoimelle tietoa järjestelmän epäkohdista ja sen pohjalta mahdollisuuden kehittää palvelujen sisältöä, laatua ja eri palveluprosesseja. 8

12 Sosiaalityö Vuodesta toiseen sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä eniten toimeentulotukiasioissa. Yhteydenoton syynä on päätöksen vaikeaselkoisuus, tyytymättömyys päätökseen tai päätöksen viivästyminen. Vaikka toimeentulotukipäätös on tehty toimeentulotukilain ja annettujen ohjeiden mukaisesti oikein, ei päätöksen perustelut ja oikeutus välttämättä avaudu asiakkaalle. Laki on asiakkaalle vaikeaselkoinen. Sen vuoksi on tärkeää, että asiakkaalla on mahdollisuus saada päätöksen perusteluista jälkikäteen myös sosiaaliviranomaisen sanallinen selvitys. Usein asiakas on tyytymätön toimeentulotukipäätökseen. Asiakas katsoo, että toimeentulotukipäätös on vain mekaaninen, laskennallinen toimenpide, jossa ei ole riittävästi huomioitu asiakkaan yksilöllistä elämäntilannetta ja taloudellista liikkumavaraa. Asiakkaan näkemystä myötäillen voidaan kysyä, onko toimentulotuki häviämässä yhtenä sosiaalityön työmenetelmänä? Onko todellisuus muuttunut ja olemme niukkenevan taloustilanteen myötä menossa kovempaan yhteiskuntaan. Tällöin toimeentulotukipäätöksen lähtökohtana on, että se on tehty juridisesti oikein, ei niinkään asiakkaan tarpeet ja yksilökohtainen sosiaalityö. Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukihakemus on käsiteltävä seitsemässä arkipäivässä hakemuksen jättämisestä. Mikkelissä lain mukaiseen käsittelyaikaan on päästy vain ajoittain. Tilanne on hyvä ja lain mukainen henkilöstön ollessa täysimääräisesti miehitetty. Kuitenkin henkilökunnan vuosi- ja sairauslomat aiheuttavat sen, että toimeentulotukipäätökset viivästyvät. Akuutista tilanteesta on pyritty selviytymään palkkaamalla tilapäistä työvoimaa. Toimeentulotukipäätösten viivästyminen aiheuttaa asiakkaille huolta ja ongelmia. Se vaikeuttaa asiakkaiden elämää ja arjessa selviytymistä. Ruokaa on ostettava ja laskut on maksettava ajallaan. Toimeentulotukiasiakkailla ei ole luottoa ja taloudellista liikkumavaraa. Pahimmassa tapauksessa tilanne saattaa johtaa velkakierteen syntymiseen. Toimeentulotuen saamista ajallaan tulee pitää asiakkaan perusoikeutena. Sen vuoksi toimeentulotuen käsittely tulisi jatkossa organisoida siten, että asiakkaat saavat toimeentulotukipäätöksen säännöllisesti lain mukaisesti seitsemässä arkipäivässä. Keskimääräisesti toimeentulotukimenot ovat Mikkelissä alhaiset verrattuna moniin, vastaaviin verrokkikuntiin. Esimerkiksi tilastojen mukaan lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on lisääntynyt, mutta toimeentulotuen käyttö on kuitenkin vähentynyt. Myös ehkäisevää toimeentulotukea käytetään erittäin vähän, vain noin 1 % toimeentulotuen kokonaismenoista, valtioneuvoston tavoitteen ollessa 3,3 %. Ehkäisevä toimeentulotuki on kuitenkin tarkoitettu nimenomaan ehkäisemään syrjäytymistä ja kalliiden ja korjaavien toimenpiteiden syntymistä. Voidaan aiheellisesti kysyä, näkyvätkö toimeentulotuessa tehdyt säästöt osittain Mikkelin korkeissa sairausja mielenterveysmenoissa. Asiakaspalautteen mukaan sosiaalitoimeen on vaikea saada henkilökohtaista aikaa, vaikka sosiaalityöntekijän puheille pääsystä on asetettu seitsemän arkipäivän aikaraja toimeentulotukilaissa. Jono saattaa olla lähes kuukauden mittainen. Kuitenkin sosiaalityöntekijän vastaanotolle pääsyä on pidettävä erittäin tärkeänä varsinkin uuden asiakkaan kohdalla. Henkilökohtainen keskustelu asiakkaan kanssa antaa sosiaalityöntekijälle paremman lähtökohdan asiakkaan elämäntilanteen selvittämiseen, kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja tarvittavien tukikeinojen käyttöön. Ilman sosiaalityön panosta asiakas jää perustoimentulon varaan saaden mahdollisen kuukausittaisen normierotuksen ilman, että hänen yksilökohtaista elämäntilannettaan ja tarpeitaan olisi tarkemmin selvitetty. 9

13 Asiakkaiden mukaan heidän palvelujen saantia ei tulisi enää enempää rajoittaa. Mikkelin sosiaalitoimisto on avoinna maanantaisin klo 9-15 ja muina arkipäivinä klo Viime vuosina erilaisten sulkujen käyttö on lisääntynyt siten, että toimisto oli suljettuna v.2012 keskikesällä 4 viikkoa ja ennen vuodenvaihdetta yli 2 viikkoa. Lisäksi tulevat yksittäiset sulkupäivät. Sosiaalitoimiston kiinnipitäminen voi olla organisaation näkökulmasta mielekästä, mutta se ei palvele asiakaita ja vastaa heidän akuuttiin palvelutarpeeseensa. Sosiaaliasiamieheen ottaa usein yhteyttä asiakkaat, joilla on monenlaista avun ja tuen tarvetta. Heillä saattaa olla vähäiset voimavarat ja he haluavat apua elämänsä kokonaishallintaan. He tuntevat usein avuttomuutta monimutkaisen tukiviidakon keskellä. Tilannetta pahentaa edelleen lisääntyvä palveluiden rajaaminen ja karsinta. Viranomaisia on yhä vaikeampi tavoittaa, palvelut karkaavat palvelupuhelimien ja netin päähän. Nämä ihmiset eivät välttämättä osaa hakea tarvitsemaansa apua. Palvelujärjestelmämme on varsin pirstaleinen. Toiminta on sektoroitunutta ja korostaa erityisosaamista. Tämä voi kuitenkin johtaa myös sektoriajatteluun ja yhteistyön puutteeseen. Eri toimijat eivät tällöin keskustele keskenään. Pahimmassa tapauksessa asiakasta siirretään toimijalta toiselle kenenkään ottamatta kokonaisvastuuta asiakkaan tilanteesta. Tällaisessa tilanteessa asiakas jää helposti apua vaille. Jossain toimipisteessä saatetaan hoitaa asiakkaan yhtä ongelmaa, mutta jos kokonaisnäkemys ja asiakkaan elämäntilanteen arviointi kuitenkin puuttuvat, ei asiakas saa tarvitsemaansa apua. Palvelujärjestelmän ongelmana on, että jotkut asiakkaat ovat ikään kuin väliinputoajia, jotka eivät näyttäisi kuuluvan kenenkään vastuulle. Tällainen saattaa olla esimerkiksi iäkäs ihminen, jonka avun tarve liittyy muuhun kuin varsinaiseen vanhuuteen tai moniongelmainen nuori, joka tarvitsee monentyyppistä apua ja tukea elämäntilanteeseensa. Hän saattaa myös olla voimavaroiltaan ja psyykkisiltä kyvyiltään avuton henkilö, joka ei kykene hakemaan hänelle kuuluvia tukia ja palveluja. Näiden asiakkaiden auttaminen edellyttää lisääntyvää poikkihallinnollista yhteistyötä ja panostamista kokonaisvaltaiseen sosiaalityöhön. Merkittävä ja kasvava sosiaalityön osa-alue on lastensuojelu. Lastensuojelun työmäärä onkin lisääntynyt vuosittain. Toimintavuonna tehtiin lähes 1000 lastensuojeluilmoitusta. Myös lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin aiempaa enemmän, yhteensä 129 kappaletta. Avohuollon sosiaalityöntekijöillä oli isot ja yhä kasvavat perhe- ja lapsimäärät hoidettavanaan. Oman lisähaasteen toi myös Seutusote, kun alueen kuntia konsultoitiin, annettiin ammattiapua ja sisään ajettiin yhteisiin työkäytäntöihin. Lastensuojelun resursseja ei ole kuitenkaan lisätty suhteessa kuvattuun työmäärän kasvuun. Voidaankin todeta, että lastensuojelun kentällä vallitsee resurssipula. Resurssien vähäisyys ei voi olla vaikuttamatta lastensuojelutyön laatuun ja sisältöön. Lasten ja perheiden määrän lisääntyessä, sosiaalityöntekijällä ei ole aina riittävästi aikaa perehtyä perheiden tilanteeseen. Uudet lastensuojeluperheet vaativat työntekijältä aikaa ja tiivistä työskentelyä perheen kanssa. Tällöin vanhoille asiakasperheille riittää vähemmän työpanosta ja perheiden tilanteet saattavat näin kriisijytyä. Kun akuutti, kiireellinen lastensuojelutarve syntyy, joudutaan asiakasperheille varattuja aikoja siirtämään. Kiireisiin työntekijöihin on myös vaikea saada yhteyttä. Työntekijöiden huono tavoitettavuus onkin yksi asiakkaiden kritiikin aihe. Asiakkaat ovat tyytymättömiä myös työntekijöiden suureen vaihtuvuuteen. He kaipaavat usein tuttua ja turvallista, perheen historian tuntevaa sosiaalityöntekijää. Yhtä lailla suuri vaihtuvuus hankaloittaa työntekijän pitkäjänteistä työskentelyä lapsen ja perheen kanssa. Vaihtuvuuttakin 10

14 suurempi ongelma on kuitenkin tilanne, jossa perheellä ei ole lainkaan perheen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää. Lastensuojelutyöntekijöiden lisätarpeen ohella lastensuojelussa näyttäisi olevan puutetta tukiperheistä ja tukihenkilöistä. Erilaisilla avohuollon toimenpiteillä, kuten tukihenkilötoiminnalla voidaan tukea perheitä varhaisessa vaiheessa ja estää mahdollisia huostaanottoja ja lasten sijoituksia. Resurssien vähäisyydestä ja määräaikojen tiukkuudesta huolimatta lastensuojelun voidaan katsoa selvinneen toimintavuodesta kohtuullisesti. Lastensuojeluilmoituksista suurin osa käsiteltiin 7 arkipäivän kuluessa. Lastensuojelutarpeen 129 selvityksestä puolestaan 105 kpl käsiteltiin 3 kuukauden aikana. Ja kiireenkin keskellä lastensuojelussa kehiteltiin eri työmuotoja, esimerkiksi koulun ja lastensuojelun yhteistyötä. Sosiaaliasiamieheen ollaan yhteydessä lasten huoltoon ja tapaamisiin liittyvissä erimielisyyksissä. Vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lasten huoltajuudesta ja riitelevät lasten tapaamisten järjestämisestä. Riidat saattavat johtaa siihen, että asioita joudutaan ratkaisemaan käräjäoikeudessa. Vanhemmat saattavat myös tehdä lastensuojeluilmoituksia toisistaan ja huoltoriidat voivat muuttua lastensuojeluasioiksi. Pitkät huoltajuusriidat ovat kuluttavia ja raskaita prosesseja myös lasten turvallisen ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Varsin usein huoltoriidan toinen osapuoli koki, että lastensuojeluviranomainen oli ollut puolueellinen ja kuunnellut päätöstä tehdessään vain toista osapuolta. Huoltoriidat ovat kuitenkin ongelmallisia ja haastavia esimerkiksi lastenvalvojan näkökulmasta. Toinen vanhemmista voi vaikeuttaa yhteisyötä noudattamatta sopimuksia, tulematta kokouksiin tai allekirjoittamatta sopimuksia. Tällöin lastenvalvojan keinot ovat varsin rajalliset, koska päätökset perustuvat aina osapuolten yhteisesti hyväksymiin sopimuksiin. Kuitenkin lastensuojelutyötä tulisi kehittää siten, että vanhemmat pääsisivät sopuun ja huoltoriitojen käsittelyä käräjäoikeudessa tai muuttumista lastensuojeluasioiksi voitaisiin välttää. Tämä edellyttää lastenvalvojien työprosessien kehittämistä, osapuolten aktiivista kuuntelua ja työn sisällön painottumista yhä enemmän vanhempien neuvontaan ja ohjaukseen Terveyskeskusten vastaanottotoiminta Potilasasiamiehelle tulleet yhteydenotot koskivat suurelta osin aiempien vuosien tapaan terveyskeskusten vastaanottotoimintaa. Yllättävää kuitenkin oli, että yhteydenotot vähenivät huomattavasti, vaikka alueellisen sosiaali- ja terveystoimen myötä potilasasiamiespalvelun piiriin tuli uusia kuntia. Erilaiset moitteet lääkärien toimintaa kohtaan vähenivät. Erityisesti tämä koski potilaiden saamaa kohtelua, josta ei aiempien vuosien tapaan tullut juuri lainkaan yhteydenottoja. Toivottavasti tämä ei ole sattumaa, vaan kertoo siitä, että asiaan on kiinnitetty lääkärintyössä huomiota. Aiemminhan on todettu, että monen asiakasyhteydenoton, valituksen tai muistutuksen pontimena on ollut nimenomaan asiakkaan kokema huono kohtelu. Sen sijaan asiakkaat moittivat edelleen ulkomaalaisten lääkärien kielitaitoa. Riittämättömän kielitaidon katsottiin aiheuttavan ymmärtämättömyyttä ja väärintulkintaa. Tämän katsottiin voivan vaikuttaa itse diagnoosiin ja hoidon määrittämiseen. Ulkomaalaisten lääkärien riittävää kielitaitoa onkin pidettävä erittäin tärkeänä. Koska Valvira ei arvioi ulkomaalaisten lääkärien kielitaitoa lääkärinlupaa myöntäessään, jää riittävän kielitaidon arviointi työnantajan vastuulle. 11

15 Suurin osa yhteydenotoista koski kuitenkin lääkäriaikojen saamista ja ajanvarausta. Lääkäriin pääsy koettiin hankalaksi kaikissa alueen kunnissa. Erityisen paljon huomiota sai Ensineuvon ajanvarauspalvelu. Tosin valtaosa tästä palautteesta ohjautui muualle kuin potilasasiamiehelle, esimerkiksi netin kautta annetuksi palautteeksi. Erityisesti Ensineuvoa moitittiin siitä, että puheluihin ei vastattu ja asiakkaat joutuivat jonottamaan puhelimessa huomattavan pitkiä aikoja. Puheluiden runsaus yllätti toiminnan alkuunpanijat, siihen ei ollut riittävästi varauduttu. Puheluiden vastausprosentti oli vain noin 30, ja sitä on pidettävä ehdottomasti liian alhaisena. Loppuvuodesta resurssien lisäyksellä vastausprosentti saatiin nostettua 60:een, mutta se ei ole edelleenkään riittävä. Ajanvaraustoimintaa tulisikin kehittää koko ajan. Pitäisi tarkastella sen toimintatapaa, muokata eri prosesseja ja karsia mahdollisia päällekkäisiä toimintatapoja. Ehkä myös asiakkaitten tottumuksia voisi ohjata siten, että puhelut eivät keskittyisi aamun ruuhka-aikaan Vanhuspalvelut Vanhustenhuoltoon liittyvät yhteydenotot koskivat laitoshoitoa, palveluasumista sekä kotihoitoa. Yhteyttä otettiin myös omaishoitoon ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenotot käsittelivät palveluiden sisältöä, laatua, riittävyyttä sekä asiakasmaksuja. Vanhusten laitoshoitoa yhteydenottajat pitivät laitosmaisena ja virikkeettömänä. Heidän mukaansa potilaille syötetään myös liikaa psyyke- ym. lääkkeitä. Jotkut asiakkaat ja omaiset olivat myös kokeneet osastolla huonoa kohtelua. Heidän mukaansa omaisia ei aina riittävästi huomioida ja kuunnella. He eivät myöskään saaneet mielestään tarpeeksi tietoa potilaan tilasta ja hoidosta. Näyttäisikin siltä, että laitoksissa olisi kiinnitettävä enemmän huomiota omaisten kohtaamiseen ja kuunteluun sekä parannettava tiedonkulkua ja omaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Asiakkaat ottivat yhteyttä myös vanhusasiakkaiden sijoittelusta. Omaiset odottivat lähiomaiselleen palveluasuntopaikkaa, mutta tämä olikin jäänyt jonoon. Omaiset katsoivat, että vanhus oli väärässä paikassa ja jonotus oli jatkunut jo kuukausia. Omaisten mukaan tämä oli kohtuutonta ja he kysyivät tilanteen laillisuuden perään. Ihmetystä herättikin kaupungin tempoileva vanhuspolitiikka ja strateginen muutos vähentää ostopalveluja yksityisiltä hoitokodeilta. Oman palvelutuotannon kehittäminen on toki suotavaa, mutta sen tulisi tapahtua suunnitellusti ja pitkäjänteisesti. Kotihoidossa on edelleen palvelun tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuutta. Asiakkaat kertovat tarvitsevansa muuta kuin kotihoidon tarjoamaa apua. Asiakkaiden hoivan tarpeet eivät ole aina lääketieteellisiä, vaan enemmänkin sosiaalisia. Vanhukset kaipaavat ihmisen kohtaamista, sosiaalista vuorovaikutusta, virkistystä, liikuntaa ja erilaista tukea arjesta selviytymiseen. Myös kotihoidon maksut saattavat olla palvelun käytön esteenä. Jotkut asiakkaat pitävät niitä kalliina. Kritiikkiä on tullut siitä, että laskutus perustuu käyntikertoihin eikä asiakkaan luona käytettyyn aikaan. Asiaan on kuitenkin luvattu kaupungin taholta muutosta, sillä uusi toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa siirtymisen aikaperusteiseen laskutukseen. Erityinen huoli asiakkailla ja omaisilla on siitä, että eri palveluja on ruvettu hinnoittelemaan erikseen kotihoitomaksun lisäksi. Mikäli käytäntö yleistyy, voi se johtaa vanhusasiakkaat taloudellisesti ahtaalle. Tilanne voi johtaa siihen, että asiakkaat jättävät käyttämättä tarvitsemiaan palveluja. On myös kohtuutonta, että suuri osa vanhuksen tuloista menee erilaisiin palvelumaksuihin. Tällöin voidaankin syystä kysyä, mitä palvelua kuuluu kotihoidon asiakasmaksuun? 12

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009 Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 Kunnanhallituksille Sosiaaliasiamiehen kertomus on lyhyt katsaus sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja oikeuksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Peruspalvelukeskus Oiva Liikelaitoksen kunnat: Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Peruspalvelukeskus Oiva Liikelaitoksen kunnat: Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2009 Peruspalvelukeskus Oiva Liikelaitoksen kunnat: Asikkala Hollola Hämeenkoski Kärkölä Padasjoki Sosiaaliasiamies Ritva Liukonen 31.3.2010 Julkaisija Päijät-Hämeen

Lisätiedot

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013

keski-suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013 RAPORTTEJA 39 HANKASALMI, JOUTSA, JYVÄSKYLÄ, JÄMSÄ, KANNONKOSKI, KARSTULA, KINNULA, KIVIJÄRVI, KONNEVESI, KUHMOINEN, KYYJÄRVI, LAUKAA, LUHANKA, MUURAME, PETÄJÄVESI, PIHTIPUDAS, SAARIJÄRVI, TOIVAKKA, UURAINEN,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi

Sosiaali- ja terveydenhuollon. havaintoja. www.valvira.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan havaintoja www.valvira.fi 1 Sisällysluettelo Johdannoksi... 2 Keskeisimpiä ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi... 4 Terveydenhuollon valvonnassa havaittua...

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa SOSIAALITURVA 5/04 Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa Pääkirjoitus 18. maaliskuuta 2004 Sosiaaliasiamiestoiminnasta kertyvä tieto kannattaa hyödyntää Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODESTA 2014 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE

SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODESTA 2014 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE SOSIAALIASIAMIEHEN RAPORTTI VUODESTA 2014 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Viite: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAKI 1.1. Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Etuuskäsittelyä ja aikuissosiaalityötä Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn 2013 päätulokset Ellen Vogt, Mari Sjöholm PÄÄTULOKSET Kyselyn

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

371 tapaa tehdä toimeentulotukityötä

371 tapaa tehdä toimeentulotukityötä 1 Muuttuva toimeentulotuki 2014 371 tapaa tehdä toimeentulotukityötä Päivi Mäkinen Erityisasiantuntija Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry 2 Sisältö Johtopäätökset ja Talentian

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI

LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI LASTENSUOJELU, TOIMEENTULOTUKI, VAMMAISPALVELUT JA OMAISHOIDON TUKI Selvitys sosiaalivirastoa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden päätöksistä sekä laillisuusvalvojien

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot