Turun kaupunkiseudun liikenteen- ja häiriönhallintasuunnitelman laadinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kaupunkiseudun liikenteen- ja häiriönhallintasuunnitelman laadinta"

Transkriptio

1 Turun kaupunkiseudun liikenteen- ja häiriönhallintasuunnitelman laadinta Tomi Laine, Inna Berg, Tuuli Salonen Strafica Oy LJ-työryhmän kokous

2 Työn tavoite Tavoitteena on laatia Turun kaupunkiseudun väylänpitäjille ja viranomaistoimijoille liikenteen- ja häiriönhallinta-suunnitelma, joka parantaa valmiuksia erilaisten liikennehäiriöiden laadukkaaseen hoitoon ja tukee kaupunkioperaattorin työn käynnistymistä Suunnitelma kattaa sekä ennalta tiedossa olevat häiriöt, kuten yleisötapahtumat ja katutyöt, että erilaiset yllättävät häiriötilanteet. Keskitytään seudun keskeisiin työmatkaliikenteen reitteihin tai muuten liikenteellisesti merkittäviin väyliin. Huomioidaan kevyen liikenteen, joukkoliikenteen, raskaan liikenteen ja henkilöautoliikenteen erityistarpeet. 2

3 Päätulosten tilanne Toimintamallit kommentoitavana organisaatioilla Yllättävät häiriöt Katutyöt Yleisötapahtumat Kriittiset reitit kommentoitavana organisaatioilla Kriittiset reitit vs. toimintamallit Katuverkkojen liikenteen tilannekuva käsitellään Yhteenveto ja suositukset käsitellään Kaupunkiseudun operaattorin tehtävät toimintamallissa Jalkauttamissuunnitelma Muut jatkotoimet Raportointi luonnos käsitellään

4 Yllättävät häiriötilanteet Tilan - teen kesto n. 10 min n. 1 h n. 2 h ILMOITUS/ HAVAINTO HÄIRIÖSTÄ Hätäkeskuk - sen saama hätäilmoitus katuverkon häiriöstä Urakoitsijan saama tieto liikenneva - lojen viasta Joukkoliiken - teen liiken - nöitsijän havainto häiriöstä Katutyömaa / tapahtu - manjärjes - täjän havainto PELASTUSLAITOS POLIISI LIIKENTEENHAL - LINTAKESKUS Yksiköt kohteeseen Tilannearvio kohteessa ja pelastustoimet (liikenteenohjaus kohteessa, ennen kuin poliisi on paikalla) Tilannearvio, tarve jälki - siivoukselle (sopimuspalo - kunta/ kadunpito) Pelastustoimet päättyvät (avustaa poliisin pyynnöstä liikenteen - ohjauksessa) Yksiköt kohteeseen Tilannearvio kohteessa ja liikenteen - ohjaus Tilannearvio kohteessa ja liikenteen - ohjaus Tilanne ohi, toimet päättyneet, katu on käytettävissä Ilmoitus liikennehäiriöstä, arvioi alustavasti liikenteelliset vaikutukset ENSITIEDOTE/ LIIKENNETIEDOTE Liikennehäiriöstä Arvio liikenteellisistä vaikutuksista tarkentuu - > LIIKENNETIEDOTE Urakoitsijan hälytys paikalle Liikenteelliset vaikutukset muuttuvat - > LIIKENNETIEDOTE Varmistaa, että katu on liikennöitävissä Tilanne ohi, LIIKENNE - TIEDOTE KADUNPITÄJÄ/ URAKOITSIJA Pyyntö pelastusvi - ranomaisen avustamises - ta Omien toi - mijoiden hälyttämi - nen Kohteeseen saapuminen, toimenpi - teet Toimet päättyneet, varmistaa kadun turvallisen käytön Tiedoksi MUUT TAHOT Tiedoksi Tiedoksi Tiedoksi Havainto katuinfran vaurioitumisesta ja aiheuttajasta Ilmoitta korjaus - tarpeen urakoit - sijalle ja valvojalle Toimenpiteitä varten

5 Aika TAPAHTUMA - JÄRJESTÄJÄ MAANOMISTAJA (kaupunki, kunta) LIIKENTEEN - HALLINTAKESKUS POLIISI PELASTUSLAITOS OSALLISTUJAT, ASUKKAAT TIENKÄYTTÄJÄT Yleisötapahtumat 4 kk 1 kk Hakee luvan tapahtumalle ja kadun katkaisuun Järjestää katselmuksen 14 vrk 5 vrk Osallistuu tarvittaessa katselmukseen Toimittaa tarvittaessa pelastus - suunnitelman Hakee poliisilta lupaa (sis. liikenteen - ohjaus - suunnitelman) Myöntää luvan, mahdolliset ehdot Aloituskatselmus ja vaikutusarvio Ennakkotiedote (mm. joukkoliikenne, urakoitsijat) Tiedote nettiin Tieto sähköiseen opaskarttaan Tarpeet liikenteenohjaus - suunnitelmalle Myöntää tapahtumaluvan Tieto kadun katkaisusta Tarpeet pelastus - suunnitelmalle Hyväksyy pelastus - suunnitelman Ennakko - tieto 2-3 vrk Tiedote medialle, nettiin Tiedottaa hätäkeskukselle, liikenteenhallinta keskukselle Tiedotus 1-2 vrk Tapah - tuma alkaa Tapah - tuman jälkeen Katselmus tarvittaessa Tapahtuma Palautteen keräys Osallistuu katselmukseen Asiakaspalveluun tulevan palautteen ohjaus Osallistuu katselmukseen Tieto Hätiin, liikennetiedote Tapahtuma poistetaan sähköisestä opaskartasta Järjestelyjen kehittäminen palautteen pohjalta Lupaehtojen toteutumisen seuranta Osallistuu katselmukseen Liikennetiedote Palautteen keräys Osallistuu katselmukseen Liikennetiedote Tiedotus, opasteet maastossa Liikenne - tiedote Palaute 5

6 Katutyömaat toimintamalliluonnokset Aika työmaan alkuun 3 vkoa URAKOITSIJA (RAKENNUTTAJA ) Hakee lupaa (ml. alustava liikennejärjeste - lysuunnitelma KAUPUNKI / KUNTA Vastaanottaa hakemuksen Katselmus (määritetään tiedotustarve ja reunaehdot liikennejärjestelyille) LIIKENTEEN - HALLINTAKESKUS MUUT TAHOT Poliisi, pelastus, joukkoliikenne, johtolaitokset tarvittaessa Yksityinen rakennuttaja/urakoitsija Luvan ja liikenne - järjestely - s uunnitelman täydentäminen Luvan hyväksyminen Tieto sähköiseen opaskarttaan Ilmoitus muille toimijoille mahdollisuudesta tehdä samassa kaivannossa töitä Lupatiedot ja liikennejärjestelyt lomakkeella Liikennejärjestely suunnitelman toimittaminen Arvioi liikenteellisen vaikutuksen Tieto kadun katkaisusta pelastus - laitokselle Tieto mm. poliisille, joukkoliikenteelle, museovirastolle, medialle Ennakkotieto nettiin ja sosiaaliseen mediaan Töiden aloitus Ilmoittaa töiden aloituksesta Tieto Hätiin, liikennetiedote, täydennys nettiin ja opaskarttaan Liikennetiedote Ilmoittaa muutoksista työmaalla Tieto Hätiin, liikennetiedote, täydennys nettiin Liikennetiedote Töiden lopetus Ilmoittaa töiden lopetuksesta Vastaanottaa pyynnön katselmuksesta Tieto Hätiin, liikennetiedote, täydennys nettiin Liikennetiedote Vastaanottokatselmus Hyväksyminen Tiedon täydentäminen opaskarttaan 6

7 Katutyömaat toimintamalliluonnokset Kaupunkien / kuntien urakat Aika työmaan alkuun 3 vkoa KAUPUNGIN / KUNNAN URAKOITSIJA Vastaanottaa toimeksiannon KAUPUNKI / KUNTA LIIKENTEEN - HALLINTAKESKUS Tilaa työn Katselmus (määritetään tiedotustarve ja reunaehdot liikennejärjestelyille) Tieto katutyöstä ja liikenne - järjestelyistä lomakkeella Tiedottaa työmaan käynnistymisestä Tieto sähköiseen opaskarttaan MUUT TAHOT Poliisi, pelastus, joukkoliikenne, johtolaitokset tarvittaessa katselmuksessa Tieto kadun katkaisusta pelastuslaitokselle Ilmoitus mahdollisuudesta tehdä samassa kaivannossa töitä Tilapäinen liikennejärjestely suunnitelma Arvioi liikenteellisen vaikutuksen Tieto tarvittaessa mm. joukkoliikenteelle, poliisille, medialle Ennakkotieto nettiin ja sosiaaliseen mediaan Töiden aloitus Ilmoittaa töiden aloituksesta Tieto Hätiin, liikennetiedote, täydennys nettiin ja opaskarttaan Liikennetiedote Ilmoittaa muutoksista työmaalla Tieto Hätiin, liikennetiedote, täydennys nettiin Liikennetiedote Töiden lopetus Ilmoittaa töiden lopetuksesta Vastaanottaa pyynnön katselmuksesta Tieto Hätiin, liikennetiedote, täydennys nettiin Liikennetiedote Vastaanottokatselmus Hyväksyminen Tiedon täydentäminen opaskarttaan 7

8 Mitä muuttuu vanhaan malliin verrattuna Esimerkkinä kuntien omat urakat Kehittämiskohde Kaikista omista töistä ei haeta lupia, joten ei ole perustietoja kaikista urakoista. Liikenteellisen vaikutustiedon saaminen katutöistä Tiedon välittäminen kaupungin / kunnan omista katutöistä Muutos Operaattori ottaa käyttöön määrämuotoisen lomakkeen, jolla kuvataan työ ja siitä aiheutuvat liikennejärjestelyt. Operaattori saa käyttöönsä laaditut liikennejärjestelysuunnitelmat. Kaupunki / kunta saa tiedot katutyöstä määrämuotoisella lomakkeella. Operaattori osallistuu tiedotukseen Turun kaupungin tiedottajan kanssa Kaikista Kuntecin toteuttamista töistä ei löydy tietoa sähköisestä karttapalvelusta. Seudun muiden kaupunkien ja kunnan töitä ei merkitä sähköiseen karttapalveluun. Operaattori laatii merkittävimmistä katutöistä laajennetun liikennetiedotteen, jossa kuvataan vapaamuotoisemmin sen aiheuttamat vaikutukset. Operaattori käyttää tiedotteen jakelussa erilaisia kohdennettuja sähköpostilistoja ja internet-sivuja. Havainnollinen materiaali alentaa julkaisukynnystä mediassa. Hätistä on linkki laajennettuun tiedotteeseen. Kaupungin / kunnan edustaja merkitsee tiedon sähköiseen opaskarttaan ja operaattori täydentää opaskarttaan työn edetessä urakoitsijalta saatua tarkennettua tietoa. 8

9 Kriittiset reitit (luonnos) lähtökohtia: Turun kaupungin yleiskaavaa varten laadittu esitys pääliikenneverkosta Turun kaupungin ajoratojen kunnossapitoluokitus Liikennemäärätiedot ja -ennusteet Joukkoliikenteen runkoreittisuunnitelma Turun seudun pääpyöräilyverkon suunnitelma (luonnos) Kaupunkien ja kuntien edustajien näkemykset. 9

10 Reitin kriittisyyden vaikutus toimintamalliin Esimerkkinä yleisötapahtumat Jos tapahtuma vaikuttaa kriittisiin reitteihin tai sijaitsee kriittisellä reitillä, tulee aloituskatselmuksessa toimijoiden kokoontua saman pöydän ääreen keskustelemaan järjestää tarvittaessa useampi tapaaminen kiinnittää aloituskatselmuksessa erityishuomiota kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen reitteihin antaa tieto suunnitelmasta hyvissä ajoin joukkoliikennetoimijalle, jos tapahtuma häiritsee joukkoliikennettä järjestää katselmus tarvittaessa tapahtumapäivänä tai edeltävänä päivänä velvoittaa tapahtumajärjestäjä esittämään tarvittaessa maastossa kevyen liikenteen kiertotie laatia liikennetiedote ja laajennettu liikennetiedote (ml. kartta), jossa kuvataan tapahtuma ja sen aiheuttamat liikenteelliset vaikutukset jos tapahtumasta aiheutuu merkittävää haittaa tiedottaa laaja-alaisemmin ja tiheämmin tiedottaa medialle tilanteeseen räätälöidyllä sisällöllä 10

11 Katuverkkojen liikenteen tilannekuvan parantaminen Mihin katuverkon tilannekuvaa tarvitaan? Ensisijaisesti liikenteenhallintakeskuksessa operatiivisten päätösten tueksi Tiedottaminen, liikenteen ohjaus jne jne. Turun kaupungin katuverkolla on 21 liikennekameraa, mutta ne eivät tuota numeerista tietoa sujuvuudesta Katuverkkoja koskevat tilannetiedot voitaisiin mahdollisesti viedä tulevaisuudessa Livi:n tilannekuvajärjestelmään Toissijainen käyttötarkoitus on tietojen hyödyntäminen liikkujille suunnatuissa tietopalveluissa. Nämä palvelut tosin kehittyvät markkinaehtoisestikin. 11

12 Vaihtoehtojen arviointi a) Liikennekamerajärjestelmän kehittäminen Verkoston tihentäminen ja numeerisen sujuvuustiedon tuottaminen b) Kaupungit toteuttavat itse liikenteen laskentajärjestelmän Kallis investointi + ylläpito, pistemäisen tiedon hyödynnettävyys c) Liikennevalojen ilmaisimien hyödyntäminen Silmukka-ilmaisimia on jo nyt, mahdollista lisätä myös nopeusilmaisimia, ilmaisut kalibroitava Tiedon saamisessa ulos valojärjestelmästä ei teknisiä ongelmia d) Bluetooth-anturit Edullinen ja luotettava linkkikohtaisen matka-ajan mittaukseen Luotettava mittaus edellyttää korkeaa penetraatiota auto-bluetoothille Edellyttää omaa toteutus- ja ylläpito-organisaatiota, tai osallistumista valtakunnalliseen hankkeeseen e) Joukkoliikenteen seurantajärjestelmä Ei yksinään riitä katuverkon liikenteen sujuvuuden luotettavaan arviointiin f) Sujuvuustiedon osto palveluna Netin ilmaispalvelujen käyttöehdoissa on rajoituksia Suomessakin toimii useita palveluntarjoajia: Nokia, Tomtom, Infotripla, Mahdollistaa tiedon tuotannon ilman omia investointeja teknologiaan 12

13 Alustava suositus (ei käsitelty työryhmässä) Parhaat vaihtoehdot liikennekameroiden ja liikennevalojärjestelmän tehokkaampi hyödyntäminen sekä kaupallinen tietopalvelu Ehdotus kehittämispolusta: 1. Nimetään liikenteen hallinnan vastuuhenkilö Turun kaupungin organisaatioon varataan riittävästi henkilötyöaikaa liikenteen hallinnan kehittämiseen 2. Tehostetaan nykyisten järjestelmien hyödyntämistä tilannekuvan tuottamisessa Liikennekameroiden lisääminen ja sujuvuuslaskentaohjelmiston testaus Liikennevalojärjestelmien rajapintojen rakentaminen 3. Asetetaan tavoite Turun kaupunkiseudun liikenteen tilannekuvalle ja käynnistetään sen hankinta Kustannustehokas ratkaisu nykytiedolla on Tampereen mallin mukainen kaupunkien oman tiedon ja kaupallisen liikennetiedon yhdistäminen kattavaksi seudulliseksi tietopalveluksi Hankitaan palveluna halutulla laatutasolla ja kattavuudella Lisätietojen tarjonta palveluntuottajan valintakriteerinä 13

14 Yhteenveto kaupunkioperaattorin tehtävät Yllättävät häiriötilanteet kaupunkiseudun operaattori laatii virka-aikana liikennetiedotteet katuverkon häiriöistä yhteistyössä tieliikennekeskuksen päivystäjän kanssa ja muuna aikana tiedotteen laatii tieliikennekeskuksen päivystäjä. Tiedottaa joukkoliikennettä haittaavista häiriöistä joukkoliikenteen liikennöitsijöille, häiriötiedon tilanneille matkustajille, pysäkkinäytöille (vuoden 2014 aikana), joukkoliikennetoimistolle ja joukkoliikenteen palvelutoimistoon. Välittää pyynnön liikennevalojen vilkulle laittamisesta äkillisen häiriötilanteen sattuessa välittyvät kaupungin operaattorin kautta Turku Energialle. Häiriötilanteen jälkeen operaattori laatii lyhyen kuvauksen häiriötilanteesta, sen syystä ja liikenteellisistä vaikutuksista, sekä tehdyistä toimenpiteistä. Kuvauksien laajuus riippuu tehdyistä toimista, tavoitteena on voida jälkikäteen käydä tilanne läpi eri toimijoiden kesken. Tiedot voidaan myös välittää kaupungin liikenneturvallisuudesta vastaavalle toimijalle (esim. tapahtuneet onnettomuudet). Avustaa kaupungin tiedottajaa laatimaan suuremmista häiriötilanteista tehtäviin mediatiedotteisiin kuvauksen liikenteellisistä vaikutuksista. 14

15 Yhteenveto kaupunkioperaattorin tehtävät Yleisötapahtumat Osallistuu yleisötapahtuman aloituskatselmuksessa tapahtuman liikenteellisten ja muiden vaikutusten arviointiin sekä tiedotustarpeen laajuuden määrittelyyn Laatii tapahtumista ennakkotiedotteet hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja varsinaisen liikennetiedotteen lähempänä tapahtuma-ajankohtaa. Merkittävimmistä tapahtumista operaattori laatii vapaamuotoisemman tiedotteen, joissa kuvataan yksityiskohtaisemmin tapahtuman vaikutusta liikenteeseen. Operaattori arvioi mille tahoille tapahtuman vaikutukset heijastuvat ja lähettää tiedotteet sidosryhmille ja medialle. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi pelastuslaitos, media, urakoitsijat, Kuntec, pysäköinninvalvonta, taksikeskus ja raskaan liikenteen ajojärjestelijät. Omaa kokonaiskuvan seudun tapahtumista ja ylläpitää tapahtumatietoja sähköisessä opaskarttajärjestelmässä, internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Kerää tapahtumajärjestäjälle, maanomistajalle ja poliisille ohjautuvan tapahtuman osallistujien ja asukkaiden palautteen, prosessoi sen ja esittää sen pohjalta seuraavana vuonna kehittämisehdotuksia maanomistajalle ja poliisille ehtoihin ja liikennejärjestelyihin. Seuraa onko tapahtumalle maanomistajan luvassa esitetyt ehdot toteutettu. Yhteensovittaa tapahtumia ja katutöiden ajankohtia 15

16 Yhteenveto kaupunkioperaattorin tehtävät Katutyöt Kerää tietoa määrämuotoisella lomakkeella katutyömaista ja niiden vaikutuksista ja arvioi niiden liikenteelliset vaikutukset Arvioi mille tahoille häiriö heijastuu ja lähettää tiedotteet sidosryhmille ja medialle. Merkittävimmistä häiriöistä operaattori laatii vapaamuotoisemman tiedotteen, joissa kuvataan yksityiskohtaisemmin tapahtuman vaikutusta liikenteeseen. Tiedottaa katutöiden liikenteellistä vaikutuksista internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Ottaa vastaan urakoitsijoiden ilmoituksia katutyömaiden todellisista aloitus- ja lopetusajankohdista ja muutoksista työmaiden tilanteissa ja tekee niistä tarvittaessa liikennetiedotteen Hätiin. Yhteensovittaa eri toimijoiden katutöitä. Operaattori pitää palavereja johtolaitosten kanssa tulevan vuoden investointikohteista, jotta tiedonkulkua saadaan parannettua ja toimijat pystyvät aikatauluttamaan omat kohteensa. Operaattori myös yhteensovittaa tapahtumia ja katutöiden ajankohtia siten, että niiden toisilleen aiheutuva haitta minimoituu. Ottaa vastaan katuverkon työmaita koskevia äkillisten häiriöiden ilmoituksia (esim. putkirikko) puhelimitse virka-aikana. 16

17 Toimintamallien jalkauttaminen (ei käsitelty vielä) Liikenteenhallinnan työryhmä koordinoi ja seuraa Organisaatioiden sisäisestä jalkauttamisesta vastaavat nimetyt henkilöt (pääsääntöisesti työryhmän edustajat) Vastuutahot, kohderyhmät Ajankohta 1. Jalkauttamiseen tarvittavien materiaalien tuottaminen Liha-työryhmä tuottaa Kohteena operatiiviset toimijat tammi-helmikuu Suunnitelman laaja esittelytilaisuus sekä kaupunkiliikenteen operaattorin esittäytyminen kaikki keskeiset sidosryhmät, media, rakennuttajat jne., satamat operaattorin palkkaamisen jälkeen, arvio maaliskuu Sisäisen työskentelyn valmistelu, vastuuhenkilöiden ohjeistus Kunkin organisaation nimetty vastuuhenkilö Liha-työryhmä koordinoi maaliskuu Organisaatioiden sisäinen työskentely Vastuuhenkilöt vastaavat. Kohteena kenttätoimijat, lupaviranomaiset, rakennuttajat, urakoitsijat. Myös kaupunkiliikenteen operaattori osallistuu. huhtikuu-kesäkuu Toimintamallien arviointi ja kehittäminen Liha-työryhmä kokoaa ensiarvion kokemusten ja palautteiden perusteella marras-joulukuu

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10

Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/10 VIRVE toimi myrskyjenkin keskellä s. 4 Liikennekeskukset tukevat viranomaisia s. 10 Langaton tiedonsiirto puhuttaa s. 14 SosTer VIRVE-pääkäyttö ensihoitokeskuksiin

Lisätiedot

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS

TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN OPAS Mitä ja miksi? Kädessäsi on Tapahtumajärjestäjän opas eli tietopaketti siitä, miten järjestät onnistuneen tapahtuman Tampereella. Opas auttaa sinua tapahtuman järjestämisessä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS

RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Liikenne- ja viestintäministeriö RDS-TMC -TIELIIKENTEEN TIEDO- TUSPALVELUN TULEVAISUUS Tutkimusraportti 30.9.2004 JP-Epstar Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO LYHENTEET JA KÄSITTEET...3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET...6

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011)

Radanpidon vuorovaikutusohje Koekäytössä oleva ohje (15.1.2011) 2011 Radanpidon vuorovaikutusohje Radanpidon vuorovaikutusohje Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Markku Nummelin Verkkojulkaisu (pdf) ISBN 978-952-255-610-3 Liikennevirasto PL 33 00521 HELSINKI

Lisätiedot

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista.

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING

7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING 7$03(5((1Ã6(8'81Ã/,,.(17((1Ã7(/(0$7,,.$1 72,0,17$0$//, VIKING Julkaisija.89$,/8/(+7, Julkaisun päivämäärä Joulukuu 1999 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Rauno Laitinen,

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi

Pysäköintipolitiikka kehityksen kulmakivi 6 Pysäköinti Autopysäköinnin mitä, missä, milloin Tuloksia Tampereen keskustan pysäköintitutkimuksesta tutkija Kaisa Karhula Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto kaisa.karhula@tut.fi

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI

JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI 2013 JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta PROJEKTIN 1. VAIHEEN LOPPURAPORTTI JUKU Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallinta Projektin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET

VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET VIITASAAREN KAUPUNKI VIESTINTÄOHJEET Johtoryhmä 9.2.2009 Johtoryhmä 7.9.2009 Kaupunginhallitus 5.10.2009 272 SISÄLTÖ Viestintäohjeet Johdanto 1. Viestinnän tavoitteet 3 2. Viestinnän periaatteet 3 3. Kohdennetut

Lisätiedot

Suunnittelutyötä ohjaavaan työryhmään ovat kuuluneet: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri

Suunnittelutyötä ohjaavaan työryhmään ovat kuuluneet: Tiehallinto, Hämeen tiepiiri Hämeen, Turun ja Uudenmaan tiepiirit ALKUSANAT Tämä raportti on tehty yhteistyössä HTU-piirien kanssa. Haastattelujen ja muiden tutkimusten ensisijaisena kohteena on käytetty Hämeen tiepiiriä. Raportti

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE

ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Luonnos 11.2.2009 ESPOON KRIISIVIESTINTÄOHJE Jokaisen kaupungin työntekijän velvollisuus on ilmoittaa poikkeavasta tilanteesta esimiehelle tarvittaessa tehdä ilmoitus suoraan hätäkeskukseen numeroon 112

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa

Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa. Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Varaudu Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Työryhmä: Viestintäjohtaja Jari Seppälä, Kuntaliitto

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot