RAUTATIE- JA MAKSULLISEN TYÖVOIMAKOULUTUKSEN LIIKETOIMINTAKAUPPA Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTATIE- JA MAKSULLISEN TYÖVOIMAKOULUTUKSEN LIIKETOIMINTAKAUPPA Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy"

Transkriptio

1 Luonnos 7 / (Tiainen, Kunnas, Kemppi, Sandås, Rautala) Kh RAUTATIE- JA MAKSULLISEN TYÖVOIMAKOULUTUKSEN LIIKETOIMINTAKAUPPA Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy

2 1. OSAPUOLET SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS LUOVUTETTAVA LIIKETOIMINTA Luovutettava liiketoiminta Käyttöomaisuus Irtain omaisuus, koneet ja kalusto Rahoitusomaisuus Vieraan pääoman erät LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT SOPIMUKSET JA MUUT OIKEUDET HENKILÖKUNTA LIIKKEENLUOVUTUKSEN YHTEYDESSÄ OSTETTAVAT KIINTEISTÖT, RAKENNUKSET JA MAA-ALUEET YHTIÖLLE VUOKRATTAVAT HUONEISTOT JA KIINTEISTÖT LUOVUTUSHETKI KAUPPAHINTA KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 11. MUUT EHDOT Rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoimintaan liittyvät luvat ja ilmoitukset Tilaus ja tarjouskanta Liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja tiedot Arkisto Oikeudenkäynnit ja reklamaatiot Vakuutukset Pantit ja vakuudet Aputoiminimet ja domain nimet VEROTUS Tulovero Arvonlisävero VARAINSIIRTOVERO TULKINTAJÄRJESTYS OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI KAUPPAKIRJAN SITOVUUS 9 2

3 3 RAUTATIE- JA MAKSULLISEN TYÖVOIMAKOULUTUKSEN LIIKETOIMINTOJEN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet A) Kouvolan kaupunki, osoite Torikatu 10, (PL 85), Kouvola, (jäljempänä Kouvola) /, Kouvolan seudun ammattiopisto (jäljempänä ammattiopisto) liiketoimintojen luovuttajana, sekä B) Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy Y-tunnus , osoite Torikatu 10, Kouvola, (jäljempänä Yhtiö), liiketoimintojen vastaanottajana. Kouvola ja Yhtiö jäljempänä yhdessä mainittuina osapuolet. 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Tällä sopimuksella Kouvola ja Yhtiö ovat sopineet Kouvolan ylläpitämän Kouvolan seudun ammattiopiston rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoimintojen ja omaisuuden luovuttamisen ehdoista Yhtiölle. Rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoimintojen kauppa käsittää ammattiopiston rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen jäljempänä yksilöidyt varat, velat ja vastuut sekä Kouvolan / ammattiopiston palveluksessa olevat rautatiealan työntekijät. Kouvolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoiminnan yhtiöittämisen. 3. Luovutettava liiketoiminta 3.1. Luovutettava liiketoiminta Luovutettava liiketoiminta muodostuu rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoimintaan kuuluvasta omaisuudesta, varoista, sopimuksista, luvista, veloista ja vastuista siinä laajuudessa kuin tilinpäätös- ja kirjanpitoasiakirjat per osoittavat tässä kauppakirjassa jäljempänä yksityiskohtaisemmin eriteltynä sekä tässä mainituin poikkeuksin Käyttöomaisuus Yhtiölle luovutettava käyttöomaisuus sisältää rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoimintaan kuuluvan käyttöomaisuuden. Yhtiölle luovutettava käyttöomaisuus on yksilöity tämän sopimuksen liitteenä 1 olevassa erittelyssä (liite 1 rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutus 2014 erittely). Luovutettavaan omaisuuteen kuuluu myös muu sellainen siirtyvän liiketoiminnan käytössä oleva Kouvolan omistama käyttöomaisuus, jolla ei ole kirjanpitoarvoa.

4 3.3. Irtain omaisuus, koneet ja kalusto Luovutettavaan omaisuuteen kuuluun kaikki rautatiealan koulutuksen käytössä oleva irtain omaisuus, mikä on yksilöity päivätyssä inventaarioluettelossa (liite 2 Inventaarioluettelo ). Irtaimen omaisuuden käypä arvo sisältyy edellisessä kohdassa 3.2. Käyttöomaisuus on arvostettu mainittuun käypään arvoon Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuutta ei siirry. Tarvittava käyttöpääomanrahoitus hoidetaan kaupungin myöntämällä luottolimiitillä. Myyntisaatavien ja laskutuksen osalta sovitaan seuraavaa: - Kouvola / ammattiopisto laskuttaa ja sitä ennen valmistuneet ja vastaanotetut palvelut. - Yhtiö laskuttaa jälkeen valmistuvat ja vastaanotettavat palvelut. Kouvola / ammattiopisto vastaa keskeneräisiin töihin liittyvistä hankituista hyödykkeistä ja kustannuksista ja sitä ennen ja Yhtiö alkaen Vieraan pääoman erät Luovutettavan liiketoiminnan taseen vieraan pääoman eriä ei ole Liiketoimintaan liittyvät sopimukset ja muut oikeudet Yhtiölle siirtyvät kaikki rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoimintaan liittyvät sopimukset, luvat ja lisenssit sekä kaikki niihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siltä osin kuin ne kohdistuvat Luovutuspäivän jälkeiseen aikaan tai sen jälkeisenä aikana tehtyihin ja luovutettuihin suoritteisiin. (Liite 6 Toimintaan liittyvät viranomaisluvat ja sopimukset) Vastaanottava Yhtiö ottaa vastatakseen sille siirtyneeseen liiketoimintaan liittyvät tarjoukset sekä Luovutushetkeen mennessä kertyneet tilaukset, jotka muodostavat kyseessä olevan vastaanottavan Yhtiön tilaus- ja tarjouskannan. Kouvola sitoutuu parhaan kykynsä mukaan vaikuttamaan siihen, että rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoimintaan kuuluvien sopimuksien sopimusosapuolet antavat suostumuksensa sopimusten siirtämisestä Yhtiölle. Mikäli sopimuksia ei saada siirtää Yhtiölle kolmannesta sopimusosapuolesta johtuvasta syystä, Osapuolet sitoutuvat toimimaan siten, että Yhtiö toteuttaa kaupungin / ammattiopiston alihankkijana ko. sopimukseen liittyvän toimituksen tai toimivat muulla vastaavalla lain sallimalla tavalla kaupan kohteeseen kuuluvien sopimusten jatkamisen mahdollistamiseksi aiemmassa laajuudessa kuitenkin siten, ettei ylimääräisiä kustannuksia aiheudu Yhtiölle. Kaupungin virastojen, laitosten tai muiden yksiköiden liikelaitokselle tuottamista sisäisistä palveluista ja muista vastaavista sopimuksista johtuvista maksuvelvoitteista vastaa Kouvola/ ammattiopisto Luovutushetkeen asti ja Yhtiö siitä eteenpäin. 5. Henkilökunta Kouvola ja Yhtiö ovat sopineet rautatiealan koulutuksen liiketoimintaa hoitavien henkilöiden siirtymisestä Yhtiön palvelukseen liitteenä 3 olevan Sopimuksen työntekijöiden siirtymisestä ehtojen mukaisesti (Liite 3 Sopimus työntekijöiden siirtymisestä). Siirtyvän

5 henkilöstön osalta noudatetaan lisäksi työsopimuslain 1 luvun 10 :n ja viranhaltijoiden osalta viranhaltijalain 25 :n liikkeenluovutussäännöksiä. Siirtyvän henkilöstön luovutushetkellä voimassa olevista työ- ja virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät palvelusuhde-etuudet siirtyvät Yhtiölle sellaisenaan. Yhtiön palvelukseen siirtyvät liitteessä 3 yksilöidyt henkilöt siten, että Kouvola vastaa siirtyvien henkilöiden lomakorvauksista, lomapalkasta, lomaltapaluurahasta, eläke- ja sosiaaliturva- yms. maksuista siltä osin kuin ne kohdistuvat ja perustuvat aikaan ennen luovutushetkeä. Luovutushetkellä suorittamattomat vastuut lasketaan siirtyvälle henkilökunnalle tosiasiallisesti suoritettavien määrien perusteella ja maksetaan Yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa luovutushetkestä. Luovutushetken jälkeen suoritettavista työsuhteeseen perustuvista korvauksista vastaa Yhtiö. Kouvola vastaa liiketoimintojen luovutuksen ja työntekijöiden siirtämisen edellyttämistä toimenpiteistä ennen luovutushetkeä ja Yhtiö Luovutushetken jälkeen. 6. Liikkeenluovutuksen yhteydessä ostettavat kiinteistöt, rakennukset ja maaalueet Liiketoimintakaupan yhteydessä ei siirry kiinteistöjä, rakennuksia tai maa-alueita. 7. Yhtiölle vuokrattavat huoneistot ja kiinteistöt Osapuolet ovat sopineet siitä, että Kouvola vuokraa Yhtiölle: liitteessä 4 (Liite 4 Huoneenvuokrasopimukset) olevilla huoneenvuokrasopimuksilla omistuksessaan olevat toimistot ja huoneistot sekä muut rakennukset ja rakennelmat Yhtiölle. 8. Luovutushetki Kouvolan tällä kauppakirjalla Yhtiölle luovuttaman omaisuuden ja liiketoimintojen omistus-, hallinta- ja käyttöoikeudet sekä vastuu toiminnasta siirtyvät Yhtiölle klo 00: Kauppahinta Tällä kauppakirjalla luovutettavien rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoimintojen kauppahinta on yhteensä yhdeksänsataatuhatta ( ,00) euroa jakaantuen omaisuuserittäin seuraavalla tavalla: 5 Omaisuuserät Kauppahinta Siirtyvät simulaattorit ohjelmineen (VRKK:lta siirtyneet) ja ,00 irtaimistoa 1) Muut aineettomat hyödykkeet / liiketoiminnan arvo , ,00 1) Siirtyvän omaisuuden arvo tarkentuu, kun siirtyvä omaisuus on määritelty tilinpäätöksessä Osapuolet sopivat kauppahinnan lopullisen määrän viimeistään Mahdolliset muutokset kauppahinnan määrään toteutetaan alentamalla tai korottamalla edellä kohdassa kuvattua lainan pääomaa.

6 Osapuolet vahvistavat tämän kohdan mukaisesti tarkistetun kauppahinnan ( Tarkistettu kauppahinta ) laatimalla kauppahinnan tarkistuksesta Osapuolten allekirjoittaman pöytäkirjan, joka liitetään tämän sopimuksen liitteeksi. Liiketoiminnan arvo on määritelty viiden vuoden tuotto-odotusten perusteella. 10. Kauppahinnan maksaminen Kauppahinta jää kokonaisuudessaan Yhtiön velaksi Kouvolalle. Kauppahintavelka maksetaan seuraavasti: Kauppahinta ( euroa) jää Yhtiön velaksi Kouvolalle liitteenä 5 olevan lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Laina pääomaltaan ( ,00) euroa (liite 5 Lainasopimus) on tavanomainen korollinen ja laina-ajan lopussa yhdessä erässä takaisinmaksettava velkakirjalaina. Lainasopimus allekirjoitetaan, kun kauppahinta / velkapääoma on vahvistettu. 11. Muut ehdot Rautatie- ja maksulliseen työvoimakoulutuksen liiketoimintaan liittyvät luvat ja ilmoitukset Rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen liiketoimintaan liittyvien viranomaislupien ja ilmoitusten asianmukaisesta hakemisesta / siirtämisestä vastaanottavalle Yhtiölle vastaavat Kouvola ja Yhtiö yhteisesti. Kaupunki / ammattiopisto hankkii lupien siirrolle hyväksynnän luvan myöntäneeltä toimivaltaiselta taholta, mikäli ao. lupa sitä edellyttää. Kauppasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kuluttajille ja asiakkaille tehtävistä ilmoituksista vastaa Yhtiö. (Liite 6 Toimintaan liittyvät viranomaisluvat ja sopimukset) Tilaus ja tarjouskanta Yhtiö ottaa vastatakseen rautatie- ja työvoimakoulutuksen toiminnan puitteissa tehdyistä tarjouksista sekä Luovutushetkeen mennessä kertyneistä tilauksista, jotka muodostavat tilaus- ja tarjouskannan. Osapuolten tulee parhaan kykynsä mukaan vaikuttaa siihen, että tilauskantaan luettavat tilaukset siirtyvät Yhtiölle. Ellei tilaaja suostu siirtoon, sopivat kaupunki ja Yhtiö, että Yhtiö toimittaa kaupungin alihankkijana tilauksen tai sopimuksen Liiketoimintaan liittyvät asiakirjat ja tiedot Kaupan yhteydessä Kouvola / ammattiopisto luovuttaa Yhtiölle kaikki olennaiset toiminnan harjoittamiseen liittyvät asiakirjat kuten henkilöstö- ja taloushallinnon asiakirjat, asiakasrekisterin, inventaario- ja varastoluettelot sekä liiketoimintaan liittyvät sopimukset, luvat ja rekisteröintiasiakirjat. Toiminnan harjoittamiseen liittyvät, kaupungin hallussa oleva tietoverkkolevyille tallennettu data seulotaan ja luovutetaan vastaanottavalle Yhtiölle. Luovutuksen kohteeseen liittyvä asiakirja-aineisto siirretään Yhtiölle riippumatta siitä, onko se kirjallisessa vai sähköisessä muodossa. 6

7 11.4. Arkisto Kouvola / ammattiopisto vastaa siitä, että Rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen Luovutushetkellä olemassa oleva arkisto järjestetään, seulotaan, luetteloidaan ja asiakirjat siirretään Kouvolan ylläpitämään arkistoon. Kouvola huolehtii Luovutushetken jälkeen arkistoon liittyvästä tietopalvelusta sekä asiakirjojen lainaamisesta ja otteiden antamisesta. Kaupunki perii arkistopalveluista vahvistetun kaupungin taksojen mukaisen korvauksen. Kouvola vastaa rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen arkiston pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttämisestä sekä määräajan jälkeen hävitettävien asiakirjojen hävittämisestä kaupungin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Luovutushetken jälkeen Yhtiö vastaa omien asiakirjojensa arkistoinnista ja säilyttämisestä kustannuksineen. Kouvola (ammattiopisto arkistonmuodostajana) vastaa siitä että sillä on ajantasainen arkistonmuodostussuunnitelma ja että rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen Luovutushetkellä olemassa oleva arkisto on järjestetty, seulottu ja tarpeellisilta osin luetteloitu. Kouvola ottaa vastaan ja säilyttää luovutushetkeen saakka rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen pysyvästi tai pitkään säilytettävät asiakirjat ja huolehtii niihin kohdistuvasta tietopalvelusta sekä asiakirjojen lainaamisesta ja jäljennösten antamisesta. Enintään 10 vuotta säilytettävät asiakirjat lainataan Yhtiölle sen tiloissa käytettäviksi. Yhtiö vastaa näiden asiakirjojen säilyttämisestä, käyttöpalvelusta ja aikanaan hävittämisestä liikelaitoksen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Edelleen kaikki olennaiset toiminnan harjoittamiseen liittyvät asiakirjat, kuten henkilöstö- ja taloushallinnon asiakirjat, liikekirjeenvaihto ml. tarjoukset ja tilaukset, asiakasrekisterit, inventaario- ja varastoluettelot sekä liiketoimintaan liittyvät sopimukset, luvat ja rekisteröintiasiakirjat siirretään ja luovutetaan Yhtiölle Oikeudenkäynnit ja reklamaatiot Rautatie- ja maksullinen työvoimakoulutus ei ole ollut ennen Luovutushetkeä osallisena oikeudenkäynneissä, hallinnollisten toimenpiteiden kohteena tai muuten osallisena oikeudellisissa riidoissa, jotka saattavat aiheuttaa kustannuksia tai vaatimuksia Yhtiötä kohtaan eikä sellaisia riitoja, oikeudenkäyntejä tai hallinnollisia toimenpiteitä ole odotettavissa tai uhkaamassa. Mikäli tällaisia oikeudenkäyntejä ja reklamaatioita jälkeenpäin ilmenee, vastaa Kouvola / ammattiopisto sellaisista oikeudenkäynneistä ja reklamaatioista, jotka kohdistuvat aikaan ennen Luovutushetkeä. Yhtiö on kuitenkin velvollinen kaikin käytettävissään olevin keinoin avustamaan Kouvolaa tässä sopimuskohdassa tarkoitettujen oikeudenkäyntien ja reklamaatioiden hoitamisessa Vakuutukset Luovutettavan omaisuuden ja toiminnan vahingonvaara siirtyy vastaanottavalle Yhtiölle Luovutushetkellä. 7

8 Luovutettavaan liiketoimintaan ja omaisuuteen kohdistuvat Kouvolan ottamat vakuutukset päättyvät omaisuuden Luovutushetkellä. Vastaanottava Yhtiö vastaa siitä, että Luovutushetken jälkeen Yhtiön omaisuus on asianmukaisesti vakuutettu ja että vakuutukset ovat voimassa. Vakuutuksista aiheutuvista kustannuksista vastaa vastaanottava Yhtiö Luovutushetkestä lukien Pantit ja vakuudet Rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen omaisuutta ole annettu pantiksi tai vakuudeksi millään muulla tavalla eikä rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen omaisuuteen tai varoihin kohdistu muitakaan kolmansien osapuolien kiinnitys-, saamis- tai vakuusoikeuksia Aputoiminimet ja domain nimet Rautatie- ja maksullisen työvoimakoulutuksen käyttöön rekisteröidyt tai varatut domain nimet, tavaramerkit ja rekisteröidyt tai rekisteröimättömät sloganit ja muut aineettomat oikeudet siirtyvät vastaanottavalle Yhtiölle Verotus Tulovero Sopijapuolet toteavat, että siirtyvää liiketoimintaa jatketaan Yhtiön lukuun Luovutushetkestä alkaen. Yhtiö vastaa toiminnastaan aiheutuvista tuloveroista Luovutushetkestä alkaen Arvonlisävero Sopijapuolten näkemyksen mukaan liiketoiminnan luovutus täyttää arvonlisäverolain 19 a :n mukaiset kriteerit. Jos liiketoiminnan luovutuksesta kuitenkin veroviranomaisen tulkinnan tai arvonlisäverolain 19 a :n soveltamisedellytysten täyttymättä jäämisen vuoksi tulisi suoritettavaksi arvonlisävero, Yhtiö sitoutuu maksamaan veron kokonaisuudessaan. Kouvola vastaa liiketoimintaan ennen Luovutushetkeä kohdistuvista arvonlisäveroista ja vastaavasti saa ennen Luovutushetkeä edeltäneeseen aikaan kohdistuvat kertyneet mahdolliset arvonlisäveronpalautukset. Yhtiö vastaa arvonlisäverotuksesta Luovutushetkestä lukien. Yhtiö vakuuttaa, että luovutettuja tavaroita ja palveluja ryhdytään käyttämään vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen ja että kiinteistöt hankitaan liiketoimintaa varten. 13. Varainsiirtovero Liiketoimintakaupassa ei luovuteta varainsiirtoveron alaisia kiinteistöjä tai osakkeita. 14. Tulkintajärjestys Tulkintaristiriidassa sovelletaan ensisijaisesti tätä kauppakirjaa liitteineen esitetyssä järjestyksessä.

9 9 15. Oikeuspaikka ja sovellettava laki Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin. Elleivät sopijapuolet pääse neuvotteluteitse yksimielisyyteen, ratkaistaan asia ensimmäisenä oikeusasteena Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kouvolan kansliassa. 16. Kauppakirjan sitovuus Tämä kauppakirja sitoo osapuolia, kun se on allekirjoitettu. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) kappaletta, yksi Yhtiölle ja yksi Kouvolalle. Kouvolassa. päivänä kuuta 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI Tuukka Forsell Talous- ja rahoitusjohtaja Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy Timo Tiainen toimitusjohtaja Liitteet: Liite 1 Rautatiealan ja maksullisen työvoimakoulutuksen 2014 erittely Liite 2 Inventaarioluettelot Liite 3 Sopimus työntekijöiden siirtymisestä Liite 4 Huoneenvuokrasopimus Liite 5 Lainasopimus Liite 6 Toimintaan liittyvät viranomaisluvat ja sopimukset

Turun Talotoimiliikelaitoksen liiketoimintojen kauppakirja

Turun Talotoimiliikelaitoksen liiketoimintojen kauppakirja 1 (9) LUONNOS 1.12.2011/ts2.12.2011 Turun Talotoimiliikelaitoksen liiketoimintojen kauppakirja Talotoimiliikelaitos 2 (9) TURUN TALOTOIMILIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINTOJEN KAUPPAKIRJA... 3 1 Osapuolet...

Lisätiedot

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava)

Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) 1 (13) Turun Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan kauppakirja (versio 16.11.2012, sisällysluettelon sivunumerointi korjattava) Satama 2 (13) TURUN SATAMALIIKELAITOKSEN LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA...4 1 Osapuolet...4

Lisätiedot

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista.

Luovutettava toiminta muodostuu Asikkalan kunnan tuottamista vesihuolto ja satamapalveluista. SOPIMUS ASIKKALAN VESIHUOLTOLAITOKSEN JA SATAMIEN OMAISUUDEN, VELKOJEN SEKÄ TOIMINNAN LUOVUTTAMISESTA PERUSTETULLE ASIKKALAN VESI JA SATAMA OY:LLE APPORTTINA Osapuolet Luovuttaja Asikkalan kunta (jäljempänä

Lisätiedot

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja

1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön toiminnan luovutus Luonnos 1 Osapuolet 1) Salon kaupunki, osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo, Liikelaitos Salon Kaukolämmön toimintojen luovuttajana ja 2) Salon Kaukolämpö Oy

Lisätiedot

Turun kaupunginteatterin toiminnan luovutus 17102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun kaupunginteatterin toiminnan luovutus 17102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun kaupunginteatterin toiminnan luovutus 17102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! 1 Sisällys Turun kaupunginteatterin toiminnan luovutus... 3 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014 LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA Siikajoen kunnan ja Ruukin Yrityspuisto Oy:n välillä ***.12.2014 2 (9) LIITTEET Liite 3.1 Ruukin Yrityspuisto Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA!

Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus 18102013 LUONNOS SITOUMUKSETTA! Sisällys Turun ammattikorkeakoulun toiminnan luovutus... 3 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1

Selvitys koulutustoimintojen. Kouvolan kaupunki. yhtiöittämisestä. Sisältö. Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 Selvitys koulutustoimintojen yhtiöittämisestä Khkj 26.5.2014, oheismateriaali nro 1 1 Tausta ja nykyrakenne 3 2 Yhtiöittämisvelvollisuus 4 3 Verokohtelu nykykäytännön valossa 5 4 Yhtiöittämisen toteuttamisvaihtoehdot

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]]

SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] klo 11.35 Sitoumuksetta / Puhdas versio SOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA [TS-YHTYMÄ OY:N, TURUN KAUPUNGIN, FÖRLAGS AB SYDVÄSTKUSTENIN, TURUN TIETOKU- VA OY:N, TURUN TIETOTARJONTA OY:N JA [ ]] ja TELIASONERA

Lisätiedot

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS

ALOITUSRAHASTO VERA OY KOHDEYRITYSOSAKASSOPIMUS. XXX Oy OSAKASSOPIMUS XXX Oy OSAKASSOPIMUS XX.XX.2009 2(14) OSAKASSOPIMUS (jäljempänä Sopimus ) 1. OSAPUOLET 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Yksityissijoittaja N.N. (jäljempänä Yksityissijoittaja ) 1.5. Aloitusrahasto Vera Oy, y-tunnus

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY

YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY YHDISTYMISSOPIMUS ROUSKIS OY JA TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY II SISÄLLYSLUETTELO 1 Osapuolet... 1 2 Määritelmät... 2 3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 4 Yhdistymisen toteuttaminen... 3 4.1 Sulautuminen...

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS

LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1(10) LIIKETOIMINNAN HALLINNOINTISOPIMUS 1. SOPIMUKSEN SOPIJAPUOLET Liiketoiminnan hallinnoinnista on sovittu seuraavien sopijapuolten kesken: (Y-tunnus 1004368-8), Mechelininkatu 1a, 00180 HELSINKI (jatkossa

Lisätiedot

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a.

- Enonkosken kunnan osuus 3,95 %:a, - Savonlinnan kaupungin osuus 88,68 %:a ja - Sulkavan kunnan osuus 7,37 %:a. 1 SOPIMUS SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat, eli 1) Enonkosken kunta, 2) Savonlinnan kaupunki ja 3)

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 KAINUUN MAAKUNNAN JA KUNTIEN HALLINNON TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Hyrynsalmen kunta, Kajaanin kaupunki, Kuhmon kaupunki,

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot