VEROTUS- JA KUNNALLISPOLIITTINEN VALIOKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEROTUS- JA KUNNALLISPOLIITTINEN VALIOKUNTA"

Transkriptio

1 VIII VEROTUS- JA KUNNALLISPOLIITTINEN VALIOKUNTA 97 SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN KUNNALLIS POLIITTINEN OHJELMA Kunnallishallinto on osa yhteiskuntaa Kunnat vastaavat alueensa kaikinpuolisesta kehittämisestä ja ainakin välillisesti asukkaiden elinolosuhteiden parantamisesta. Verovarojen tarkoituksenmukaisella käytöllä voidaan tasoittaa kuntalaisten eriarvoisuutta. Koko kansantaloudessa kunnat vaikuttavat sekä määrällisesti että laadullisesti. Kunnat kuuluvat osana hallintokoneistoon, edustukselliseen päätöksentekoon. Kansalaisten on helpointa osallistua hallintoon nimenomaan kunnan puitteissa. Sen tähden on kunnan asukkaiden osallistumisen ja heidän taholtaan suoritettavan valvonnan mahdollisuuksia jatkuvasti kehitettävä. Kunnallinen itsehallinto on perustuslailla turvattu. Tiedämme kuitenkin, että on paikkakuntia, joissa se toimii paikallisen talou- 309

2 dellisen mahdin määräämissä puitteissa. Samoin ovat työvoiman muuttamisesta johtuvat kunnallispoliittiset ongelmat suoraa heijastusta talouselämän keskittymisestä. Kunnallisesta itsehallinnosta on myös tehty itseisarvo kuntauudistuksen jarruttamiseksi. Sosialidemokraattien mielestä kunnallispolitiikan näkökulmaa on laajennettava. Vain siten voidaan välttää tarpeettoman virkakoneiston ylläpito, kannattamattomat sijoitukset ja epäkelvot suunnitelmat. Työväen vaatimuksesta saatiin kunnallinen kansanvalta Forssan puoluekokouksessa 1903 käsiteltiin ensimmäistä kertaa Työväen Kunnallisohjelmaa. Siihen sisällytettiin vaatimuksia, jotka koskivat kunnallista äänioikeutta, rakennustarkoituksiin sopivan maan liittämistä kaupunkikuntiin, asuntopulan poistamista, tuotantolaitosten ottamista kuntien haltuun, maksutonta sairaanhoitoa ja ilmaisia lääkkeitä, lasten ja vanhusten huoltoa, kesäsiirtoloita, kunnan töiden järjestämistä työttömyysajoiksi, työnvälitystoimistojen perustamista, köyhäin asianajajan palkkaamista, kunnallista ammattien tarkastusta sekä työväen oikeutta osallistua työriitain sovitteluun. Kunnallisen toiminnan demokratisointi olikin keskeisimpiä kysymyksiä siinä uudistustyössä, johon 1917 kokoontuneet valtiopäivät ryhtyivät. Tämä tehtävä ei ole edes silloisten vaatimusten osalta vielä loppuun suoritettu. Tavoiteohjelma vuosille Sosialidemokraattinen puolue asettaa tässä ohjelmassa kunnallispoliittiset tavoitteensa. Tavoiteohjelma on tarkoitettu koko maan sosialidemokraatteja varten. Se ei sisällä paikallisia ohjeita. Tavoiteohjelma pyrkii kokonaisvaltaisuuteen. On vaikeata rajata määrättyjä tehtäviä pelkästään kunnallispolitiikkaan kuuluviksi. Tavoiteohjelmaa ei pidä rinnastaa kunnallispoliittiseen ohjesääntöön, joka on sosialidemokraattien kunnallinen menettelytapasäännöstö. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää sekä lainsäädäntötyötä että toimintaa käytännön kunnallispolitiikassa. Kaikki kunnallispoliittiset tavoitteet ovat johdettavissa puolueen yleisistä yhteiskuntapoliittisista päämääristä. Siten koulutuksen ja kulttuurin palvelusten järjestäminen edellyttää arvostusten ja opetuksen sisällön muokkaamista. Kun aiotaan parantaa huonompiosaisten asemaa, on ensisijaiseksi sosiaalipoliittiseksi tavoitteeksi otettava tuloerojen tasoittaminen toisaalta työläisten ja toisaalta suuripalkkaisten ja pääoman omistajien välillä. 310

3 KUNNALLISHALLINTO JA KANSANVALTA Kansan valtaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisättävä Luottamusmiesten asemaa vahvistettava Tiedonvälitys kuntoon Kunnallishallinto perustuu kuntalaisten oikeuteen päättää asioistaan. Tätä päätäntävaltaa käyttävät kunnan asukkaiden vaaleilla valitsemat valtuutetut. Edustuksellisen päätöksenteon tulee siis nojautua valitsijoiden käsityksiin. Puolueilla on sääntöjensä puitteissa oltava oikeus asettaa ehdokkaat ja mahdollisuudet valvoa luottamusmiesten työtä jäsenistön edun mukaisesti kesken vaalikauttakin. Tehtävien määrä kunnallishallinnossa on jatkuvasti lisääntynyt ja asiat monipuolistuneet. Kansanvallan osuus on kaventunut viranhaltijain ja asiantuntijoiden vaikutusvallan tieltä. Tässäkin tavoitteenamme on kansanvaltaisten periaatteiden vahvistaminen. Luottamusmiesten asemaa vahvistettva Luottamusmiesten osallistuminen asioiden käsittelyyn vaatii aikaa ja vaivaa. Vapaa-ajat eivät enää riitä, vaan heidän on käytettävä myös työaikaansa. Tästä seuraa, että varsinkin yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevat menettävät palkkansa luottamustoimen hoitoon käytetyltä ajalta. Siksi on laissa säädettävä kunta velvolliseksi korvaamaan ne työansion menetykset, joita aiheutuu yhteisten asioiden hoitamisesta. Sama koskee luottamusmiehille järjestettäviä koulutustilaisuuksia. Poliittinen toiminta antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Puolueet perehdyttävät meitä yhteiskunnassa käsiteltäviin asioihin ja välittävät kannanottoja ja kritiikin päätöksentekijöille. Tämä toiminta vaatii laajaa organisaatiota, henkilökuntaa ja riittäviä taloudellisia edellytyksiä. Sen tähden on myös kunnille tehtävä mahdolliseksi antaa avoimesti ja tasapuolisin perustein taloudellista tukea puolueille, milloin kunta itse niin päättää. Kunta on velvollinen palkkaamaan valtuustoryhmille sihteerit. Näin lisättäisiin ennen muuta työväestön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Päätäntävaltaa käyttävät määräajaksi valitut luottamushenkilöt. Nykyisin moniin kunnallisiin elimiin kuuluu itseoikeutettuina jäseninä viranhaltijoita. Tämä on vastoin kansanvallan periaatteita. Äänivaltaisina jäseninä kunnallisiin toimielimiin ei saa kuulua muita kuin kansanvaltaisesti valittuja luottamusmiehiä. Viranhaltijain äänivalta on puolustettavissa vain, mikäli heidät valitaan määräajaksi. Määräenemmistöstä ja alistusmenettelystä luovuttava Päätöksenteossa on päästävä siihen, että enemmistön kanta tulee päätökseksi. Pieni vähemmistö ei saa yksin jarruttaa rat- 311

4 kaisuja. Määräenemmistöä koskevat säännökset on poistettava kunnallislaista. Samoin on rajoitettava kuntien päätösten alistamisvelvollisuutta. Maistraatit ja järjestysoikeudet on epädemokraattisina ja poliittisen kontrollin ulkopuolella olevina lakkautettava. Niiden tehtävät rakennus- ja liikennelupa-asioissa on siirrettävä kansanvaltaisille kunnallisille elimille. Alueneuvostoja Laajoissa ja väkirikkaissa kunnissa on kunnallisvaalien yhteydessä valittava kunnan osia varten paikalliset alueneuvostot. Niillä on oltava kunnan talousarvion puitteissa oikeus itsenäisiin päätöksiin. Lisäksi niiden velvollisuutena on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja oman alueen kehittämistä tarkoittavissa asioissa. Kunta mallityönantajaksi Kunnan laitokset on kansanvaltaistettava. Niissä työskenteleville on yhtäläisen äänivallan turvin annettava mahdollisuus vaikuttaa sisäistä hallintoa koskeviin päätöksiin. Työntekijöiden viihtyminen lisää myös laitosten palveluja tarvitsevien kuntalaisten viihtymistä. Avoimia paikkoja täytettäessä ei sukupuoli, ikä tai sovitettu rangaistusseuraamus saa olla esteenä valitsemiselle. Sen sijaan on vältettävä jo eläkettä nauttivien valitsemista. Tiedonvälitys kuntoon Äänestäjien, luottamusmiesten ja kunnan viranhaltijoiden tulee tietää päätettävistä asioista yhtä paljon. Kaikkien kunnan asukkaiden on saatava seurata asioiden valmistelua. Julkisuutta on lisättävä. Kunnallishallituksen ja useimpien lautakuntien kokoukset on pääsääntöisesti määrättävä julkisiksi. Tehtävät päätökset on perusteltava. Asukkaiden oikeutta tehdä viranomaisille aloitteita on kehitettävä. Kunnan on perustettava tiedotuselin, joka antaa tietoja palvelujen laadusta ja mistä niitä saa ja miten niitä hakiessa tulee menetellä. Tiedotuskeskuksessa vastaanotetaan kunnan toimintaa koskevat valitukset ja pidetään esityslistat ja pöytäkirjat nähtävinä. Siellä järjestetään vaaleja koskeva tiedotustoiminta ja yleensä yhteydet julkisiin tiedotusvälineisiin ja lehdistöön. Tiedottamisen tasapuolisuus on tärkeää maassa, missä lehdistön omistajien poliittinen jakautuma on harvainvaltaa suosiva ja muutenkin epäsuhtainen. 312

5 MAA-, YHDYSKUNTA- JA ASUNTOPOLITIIKKA Kunnille maata Suunnittelu kansanvaltaiseksi Asukkaille asunto Kunnille maata kohtuuhintaan Kuntien on saatava haltuunsa kaikki rakennus- ja virkistyskäyttöön tarkoitettu maa. Maan lunastamista koskevat rakennuslain säännökset on uudistettava siten, että kunnat saavat oikeuden maapohjan omistukseen jo ennen kaavoitukseen ryhtymistä. Kaavoituksesta ja muusta yhdyskunnan kehittymisestä aiheutuva maan ansioton arvonnousu on kokonaisuudessaan saatava yhteiskunnalle. Lunastettaessa on hinta määrättävä sen käytön mukaan, joka alueella on silloin, kun lunastamismenettely pannaan vireille. Suunnitteludemokratiaa Tavoitteellinen toiminta edellyttää suunnittelua. Kansanvaltaisesi hallitussa yhteiskunnassa asukkaille on taattava oikeus asettaa suunnittelun tavoitteet. Asiantuntijoiden tulee esittää vaihtoehtoja, joiden perusteella luottamusmiehet voivat johtaa suunnittelua. Suunnitteludemokratian edellytyksenä on suunnittelun julkisuus. Asemakaava-, liikenne- ym. suunnitelmat on tehtävä avoimesti. Ennen lopullista päätöksentekoa on varattava tarpeeksi aikaa julkisuudessa käytävää mielipiteiden vaihtoa varten. Salainen suunnittelu ei sovi avoimeen keskustelevaan yhteiskuntaan. Kuntalaisten välittömän osallistumisen mahdollisuuksia yhdyskuntasuunnittelun päätöksenteossa on muutenkin lisättävä. Heidän on saatava vaikuttaa elinympäristönsä muovautumiseen. Tasa-arvoa lisättävä yhdyskunnissa Yhdyskunnan tulee antaa kaikille ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet elää turvallista elämää iästä, varallisuudesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Samalla kun ihmisten erilaiset toiveet asuinympäristönsä ja vapaa-ajanviettotapansa suhteen otetaan huomioon, on huolehdittva siitä, että yhdyskuntarakenne ei korosta luokkavastakohtaisuuksia. Julkiselle liikenteelle on annettava etusija katujen ja tieväylien käytössä. Joukkoliikenne on tehtävä niin nopeaksi, halvaksi ja mukavaksi, että se korvaa yksityisauton. Suurimpien kaupunkien joukkokuljetus on otettava yhteiskunnan hoidettavaksi ja pyrittävä järjestämään ilmaiseksi. Vähittäiskaupan palveluverkko on suunniteltava ihmistä, ei autoa varten. Liikenneinvestointeja ei saa suunnata niin, että ne koituvat pääasiassa suppean, hyvätuloisen ryhmän hyväksi. 313

6 Jalankulkijoille on taattava turvallinen, mukava ja nopea liikkumismahdollisuus. Asuntoalueille ja keskustoihin on järjestettävä ajoneuvoliikenteeltä suojattuja jalankulkukatuja. Myös pyöräilijöille on järjestettävä turvallinen liikkumismahdollisuus. Maaseudun kaavoittamattomien alueiden liikenneolosuhteita on parannettava kehittämällä yksityistieverkkoa ja lisäämällä kuntien avustuksia niille tiehoitokunnille, joilla ei itsellään ole varoja tienpitoon. Liikenneväylien järjestäminen ei vielä riitä. Kuntien on järjestettävä myös välineet, jotta kaikki kunnan eri puolilla asuvat asukkaat saadaan palvelujen piiriin. Lisääntyvän kauttakulkuliikenteen vuoksi on kaava-alueilla kaikkien teiden kunnossapito siirrettävä valtion ja kuntien hoidettavaksi. Kunnallista vuokra-asuntotuotantoa lisättävä Kuntien on pidettävä kiinni kaavoitusmonopolistaan. Niiden on saatava ratkaista, mitä, missä ja millaisin ehdoin rakennetaan. Asuntopolitiikan on huolehdittava siitä, että jokaisella on mahdollisuus hinnaltaan ja laadultaan kohtuulliseen asuntoon, että asumiskustannusten välisiä eroja tasoitetaan ja että luodaan terveellinen asumisympäristö. Kunnallisen asuntotuotannon pääpainon on oltava vuokra-asuntotuotannossa. Rakennusmenetelmiä on pyrittävä kehittämään, jotta rakentamisen kustannustaso pysyisi kohtuullisena. Alueen kuntien ja lääninsuunnitteluviranomaisten on asuntotuotantoohjelmia laatiessaan oltava yhteistyössä, jotta saman talousalueen kuntien ohjelmat eivät olisi ristiriidassa keskenään. Asumispalveluja kehitettävä Asuntojen rakentaminen on toteutettava rinnan julkisen liikenteen, koulujen ja kaupan palvelujen kanssa. Asumispalveluja on kehitettävä siten, että mahdollisimman monet voivat käyttää niitä hyväkseen. Vanhusten ja vajaakuntoisten palvelutalojen rakentaminen on erityisen tärkeää. Vähimmäisnormeja käyttäen on luotava lasten päivähoitotilat, vapaa-ajan huoneistot, lasten leikkikentät sekä urheilu- ja ulkoilualueet. Erilaisia toimintoja voidaan sijoittaa edullisesti kunnallisiin monitoimitaloihin: vapaaajan, kokoontumisen ja palvelujen tilat saman katon alle. Kuntiin on perustettava maksuton kunnallinen asuntoneuvontatoimisto, jonne myös asuntojen välitystoiminta keskitetään. Kuntien tulee asuntojen jaossa kiinnittää erityistä huomiota vaikeassa asemassa olevien asunnontarpeen tyydyttämiseen. Tällaisia ovat työelämän palveluksessa olevat nuoret ja opiskelijat. Heitä varten on tuotettava nuorten vuokra-asuntoja, joiden vuokrat pidetään kohtuullisina. Kuitenkaan ei eri ikä- tai sosiaalisia ryhmiä saa osoittaa erillisiin asuintaloihin. Lisäksi kuntien on täydennettävä valtion asumistukijärjestelmää. 314

7 SOSIAALIHUOLTO Palvelut kaikki kansankerrokset kattaviksi Köyhäinhoitoasenteet hävitettävä Tahdonvastainen auttaminen lopetettava Sosiaalihuollon tulee pyrkiä heikompiosaisten aseman parantamiseen. Sosiaalihuollon on aktiivisesti edistettävä väestön turvallisuutta ja suoriutumismahdollisuuksia. Johtavana periaatteena tulee olla yksilön tarpeista lähtevä toiminta. Yksilön riippuvuus hallintokoneistosta on poistettava. Köyhäinhoitoasenteista on päästävä. Edistyksellisen sosiaalihuollon toteutuminen edellyttää, että alan toimielimille varataan nykyistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuntasuunnitteluun, kaavoitukseen, asunto- ja työllisyyspolitiikkaan sekä työ-, koulu- ja terveydenhoito-oloihin. Kunnissa on laadittava sosiaalisuunnitelma, jossa kartoitetaan, mitä palveluja on varattava kaikkien asukkaiden käyttöön, mitä erityispalveluja tarvitaan vaikeuksiin joutuneiden suorituskyvyn parantamiseksi, mitä laitoksia on tarpeellista perustaa, ylläpitää ja tukea sekä miten sosiaalihuollon paikallinen hallinto ja sen hoitamat palvelut järjestetään tehokkaiksi ja joustaviksi. Sosiaalihuollon hallinnossa ja sen eri palvelumuodoilla tulee olla riittävästi alan ammattitaitoista henkilökuntaa, jonka jatkoja täydennyskoulutukseen kunnan on osallistuttava. Tehokkaasti ja joustavasti toimiva hallinto, riittävät määrärahat sekä hyvin suunnitellut toimintapisteet ovat toiminnalle välttämättömiä. Sosiaalipalvelut kaikille Yleisiin sosiaalipalveluihin tulee kuulua: Sosiaaliturvaa koskeva neuvonta, ohjaus ja siihen liittyvä avustaminen sekä palvelujen välittäminen. Perhe- ja kasvatusneuvonta. Kodinhoitoapu vanhuksille, sairaille, vammaisille ja lapsiperheille. Lasten päivähoito. Riittävästi valinnaisia hoitomuotoja. Palvelu- ja virkistyspisteiden järjestäminen vanhuksille ja vammaisille. Erityispalvelut vaikeuksiin joutuneille Vanhuksia, vajaakuntoisia ja muita toimintavaikeuksissa olevia on tuettava mahdollisimman itsenäisen elämän turvaamiseksi perustamalla palvelutaloja, järjestämällä ateriapalveluja, parantamalla asuntojen varustetasoa sekä tukemalla suojatyötoimintaa. Ruumiillisessa tai henkisessä kehityksessä häiriintyneille lapsille ja heidän vanhemmilleen on järjestettävä lapsen kuntoutumista ja tasapainoista kehitystä edistäviä palveluja. 315

8 Sopeutumisvaikeuksissa oleville on järjestettävä kasvatusneuvoloita, nuorisoasemia tai alkoholisti- ja huumausaineklinikoita. Heitä on tuettava myös taloudellisissa vaikeuksissa, työhönsijoittumisessa ja asuntojen hankinnassa. Muut huoltomuodot Sairaanhoitoa tarvitsevat vanhukset ja vajaakuntoiset on hoidettava sairaanhoitolaitoksissa, milloin avohoito ei ole mahdollista. Vanhainkodit on suunniteltava kodinomaisiksi ja niissä on pyrittävä monipuolisesti rikastuttamaan huollettavien elämänsisältöä sekä vältettävä tarpeettomia rajoituksia ja kieltoja. Lapset, joiden hoidon kunta järjestää, on sijoitettava riittävää korvausta vastaan yksityiskoteihin tai ammattitaitoisella henkilökunnalla varustettuihin lastenkoteihin. Sopeutumisvaikeuksissa olevia nuoria varten on järjestettävä ensi sijassa nuorisoasuntoja. Huollon tarpeen ja sen syiden perusteellista tutkimusta ja tehokasta lyhytaikaista hoitoa varten on järjestettävä kunnan ylläpitämiä nuorisokoteja. Mahdollisen koulukotisijoituksen päätyttyä on kullekin nuorelle annettava sosiaalista ja taloudellista tukea. Toimeentulon turvaaminen Sosiaalivakuutusta ja -avustusta täydentävän huoltoavun tulee olla yksilöllisen tarpeen mukaan joustava, nopeasti ratkaistava ja riittävä. TERVEYDENHOITO Maksuttomaan terveyden- ja sairaanhoitoon Terveellisiin työolosuhteisiin Neuvoloita kaikenikäisille Tavoitteena on kansanterveyspalvelusten tarjoaminen maksuttomina ja palvelusten määrän ja laadun jatkuva parantaminen. Kansanterveyspalveluksiin kuuluvat kunnanlääkäreiden ja kunnan hammaslääkäreiden palvelukset, terveyshoitajien vastaanotot ja kotikäynnit, terveystarkastukset, lääkkeiden jakelu, lasten ja nuorten terveydenhoito, terveyskeskusten psykologien ja kuntouttajien palvelukset, sairaankuljetus, kotisairaanhoitopalvelut ja muut tarpeelliset toiminnat. Kansanterveyspalvelukset tarjotaan kunnan terveyskeskuksessa. Terveyskeskusten kehittäminen on aloitettava yhdistämällä paikalliset olosuhteet huomioiden neuvolat, kunnansairaalat, lääkäreiden vastaanotot, kouluhammashoitolat ja muut tilat yhtei- 316

9 siksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Yksityiset potilasosastot ja potilaspaikat on muutettava normaaleiksi potilasosastoiksi ja -paikoiksi. Työpaikat terveellisiksi Terveyskeskuksissa on aloitettava' työikäisen väestön sairauksien ehkäisy ja varhaistoteaminen. Työstä aiheutuvien terveyshaittojen estämiseksi terveyskeskusten on ulotettava työnsä työpaikoille valvomaan työpaikkojen terveellisyyttä, kehittämään työtapaturmien torjuntaa ja huolehtimaan työikäisen väestön terveysneuvonnasta. Suurimpiin työpaikkoihin on perustettava kunnallisten terveyskeskusten alaisia sivuvastaanottoja. Työolosuhteiden ja työntekijäin oikeuksien valvontaa on tehostettava lisäämällä kunnallisia ammattientarkastajia, näiden ammattitaitoa ja valtuuksia. Terveyshenkilöstöä on palkattava kuntiin lisää Kunnanlääkäreiden lukumäärää on lisättävä niin, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi kunnanlääkäri asukasta kohti. Jotta tähän päästäisiin, on valtion toimesta huolehdittava lääkäreiden määrän nopeasta ja tuntuvasta lisäämisestä, ja samalla on uudistettava kunnanlääkäreiden koulutus niin, että he nykyistä paremmin pystyvät huolehtimaan sairauksien ehkäisystä ja hoidosta. Terveyshoitajien määrää on lisättävä niin, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi terveyshoitaja asukasta kohti. Terveystarkastajien koulutus on uudistettava niin, että he pystyvät huolehtimaan kaikesta kunnan kansanterveystyöhön kuuluvasta tarkastustoiminnasta. Terveyskeskusten on nopeasti pystyttävä tarjoamaan koko väestölle maksuton hammashoito. Tämä on mahdollista aloittamalla heti hammassairauksien ehkäisyyn ja hoitoon erikoistuneiden hammashoitajien koulutus ja perustamalla terveyskeskuksiin tällaisten hammashoitajien virkoja. Samanaikaisesti on terveyskeskuksiin perustettava myös hammaslääkäreiden virkoja. Hammaslääkärit johtavat hammassairauksien vastustamistyötä ja hoitoa terveyskeskuksissa ja hoitavat itse osan potilaista. Kunnallisia kodinhoitajia on oltava kunnassa niin paljon, että sairaustapausten sattuessa voidaan kuntalaisille aina tarvittaessa tarjota kodinhoitoapua. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota työssä käyvien äitien auttamiseen lasten sairastuessa. Sairauksia ehkäisevää terveydenhoitoa kaikille kunnan asukkaille Terveyskeskusten on aloitettava äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan ohella terveysneuvonta ja -palvelu kaikenikäisille. Neuvonta on ulotettava myös mielenterveyden ja seksuaalikysymysten alueelle. Koulujen terveyskasvatusta on lisättävä. Kouluissa tulee olla myös koulupsykologeja. 317

10 Sairaaloiden ja terveyskeskusten yhteistyöhön Sairaanhoitohallintoa on kehitettävä uusiin sairaanhoitopiireihin perustuen. Samalla on huolehdittava keskus- ja aluesairaaloiden sekä terveyskeskusten yhteistyöstä. Sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistyönä on mm. silmä-, korva- ja naistentautilääkärien sekä röntgenlääkäreiden palveluksia tarjottava terveyskeskuksissa määräaikoina. Jonotus sairaalapaikoille on saatava loppumaan. Kunnallisten terveyskeskusten ja erikoislääkärisairaaloiden yhteistyönä voidaan huolehtia siitä, että sairaalapaikkoja on tarjolla riittävästi. Sairausvakuutustoimistojen verkko on varsinkin maaseudulla suhteellisen harva, ja ihmiset joutuvat kulkemaan pitkiäkin matkoja korvaukset saadakseen. Sen vuoksi olisi myös röngen- ja laboratoriopalvelusten osalta toteutettava sama järjestelmä kuin lääkkeitten hankinnan yhteydessä jo on toteutettu: asiakkaan tulee saada palvelukset hinnalla, jossa korvaukset jo on otettu huomioon. Terveyskeskusten yhteydessä tulee kunnille varata mahdollisuus lääkkeiden myyntiin. Elintarvikevalvontaa on tehostettava Kunnallista elintarvikevalvontaa on tehostettava ja nykyisen valvonnan edellytyksiä parannettava erityisesti laboratoriotoiminnan osalta. Terveydenhoitolautakuntien aktiivisuutta on lisättävä. Elintarviketeollisuuden on osallistuttava elintarvikevalvonnan rahoitukseen, kuten jo osittain tapahtuukin lihan- ja maidontarkastustoiminnassa. KOULUTUS- JA KULTTUURIPOLITIIKKA Koulutuksen taloudelliset esteet poistettava Harrastajataiteelle tukea Kirjastosta kulttuurikeskus Taloudellinen eriarvoisuus synnyttää epäsuhteita myös kulttuurin alueella. Kulttuurin jakelua kehitettäessä on tasoitettava kulttuurin levityksen alueellisia ja yhteiskuntaluokkien välisiä eroja. Kunnallisen kulttuuripolitiikan on toimittava entistä enemmän työväenliikkeen tavoitteiden mukaan. Koulutuksen taloudelliset esteet poistettava Opintotukijärjestelmä on luotava tueksi kaikille peruskoulunjälkeisille opiskelijoille, myös aikuisille. Kuntien tarjoamat sosiaaliset palvelut on yhdenmukaistettava kaikille koululaisille. 318

11 Koululaitosta koskevat valtionapusäännökset on saatava vastaamaan kantokykyluokitusta. Peruskoulu-uudistuksen nopeuttamiseksi on keskikoulu tehtävä ilmaiseksi kaikille. Nuorisoasteen koulut on kunnallistettava ja korvaavat koulut nähtävä vain ylimenokauden ratkaisuina. Esikoulu Oppivelvollisuusikä on alennettava kuuteen vuoteen siten, että pakolliseen esikouluvaiheeseen liitetään mahdollisuus päivähoidon saantiin. Esikoulutuksessa tulee pääpainon olla lähtötasoerojen poistamisessa ja yleisten henkisten valmiuksien kehittämisessä. Tehokas päivähoito on ulotettava alle 6-vuotiaisiin lapsiin. Päivähoidon tulee olla virikkeitä antavaa. Ammattikoulutuksen asema korjattava Peruskoulun jälkeinen nuorisoasteen koulutus on uudistettava niin, että yleissivistävä, ammatillinen ja teoreettinen koulutus muodostavat yhtenäisen järjestelmän tasavertaiset koulutusmuodot. Ammatillisen koulutuslinjan valinneille on taattava mahdollisuudet jatkaa opintojaan korkeakoulussa. Ammattikoulutuksen saanti on tehtävä asunpaikasta riippumattomaksi. Ammattiyhdistystiedon opetusta on lisättävä kouluissa. Ammattikurssiorganisaatiot on saatava työväenjärjestöjen valvontaan. Aikuiskoulutus on luotava kunnan koululaitoksen osaksi. turvaa monelle työsuhteen jatkuvuuden. Se Kouludemokratian toteuttaminen Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on opittava koulussa. Tähän tarjoaa parhaan mahdollisuuden kouludemokratian toteuttaminen. Poliittinen toiminta on sallittava kouluissa. Vaikuttamisen mahdollisuutta ei saa sulkea kenenkään toimintapiirin ulkopuolelle. Taide kuuluu kaikille Kunnallisen taidetoiminnan on oltava vastapainona kaupalliselle, yhdenmukaistettavalle massakulttuurille, jonka tarkoituksena on pelkästään tuottaa voittoa. Kunnan on tuettava sellaisia taiteen aloja, joilla kaupallisuuden vaikutus tuntuu tuhoisimpana. Kunnassa työskentelevien ammattitaiteilijoiden on saatava kunnalta tukea toimintaansa. Kunnan omistamiin rakennuksiin on hankittava taideteoksia jo rakentamisvaiheessa. Taiteen luomiseen on kaikille annettava mahdollisuus. Erilaisille harrasteryhmille ja laitosten ulkopuolella toimiville on kunnan annettava riittävät tilat ja välineet sekä taloudelliset toimintaedellytykset. 319

12 Kirjastot kulttuurikeskuksiksi Kunnan kirjaston toimintaa on laajennettava. Kirjojen lainausja lukusalitoiminnan lisäksi kirjastoihin on varattava tilat ja välineet musiikin kuuntelua ja kieliopintoja varten. Siellä voidaan järjestää myös taidenäyttelyjä ja konsertteja sekä taideteosten lainaustoimintaa. Uusia kirjastotiloja hankittaessa on varauduttava audiovisuaalisten opetusvälineiden käyttöön. Kirjasto voi yhdessä kansalais- ja työväenopistojen kanssa muodostaa ytimen toimintakeskukselle, johon kunnan vapaa-ajan palvelukset keskitetään. Kansalaisjärjestöjen ja muiden harrastajaryhmien on saatava toimia sen piirissä omien tavoitteidensa mukaisesti. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HOITO Kaikille oikeus luontoon ja terveelliseen ympäristöön Yhteiskunnalle valta luonnonsuojelussa Luonnon tasapaino säilytettävä Luonnon ja ympäristön hoito edellyttää laisäädäntöä, jolla taataan luonnon tasapainon, maisemakokoaisuuksien sekä taajamien läheisyydessä olevien alkuperäisen luonnon rippeiden säilyminen. Kaikille on taattava yhtäläinen oikeus luontoon. On luotava hallintojärjestelmä, joka vastaa tämän alan suunnittelusta, valvonnasta ja yhteistyöstä. Kuntiin on perustettava luonnonsuojelulautakunnat ja niille saatava riittävät valtuudet. Veden ja ilman saastuminen ei saa jatkua Tavoitteeksi on otettava, että vedet kaikkialla, asutuskeskustenkin läheisyydessä ovat puhtaita ja uimakelpoisia. Jätevedet on puhdistettava ja ravinteet niistä poistettava. Kuntien on rakennettava taajama-alueille vesi- ja viemärijohdot sekä riittävän tehokkaat puhdistuslaitokset. Vesien pilaantuminen ja saastuminen on ehkäistävä myös taajamien ulkopuolella. Teollisuuden jätevedet on puhdistettava joko teollisuuden itsensä toimesta tai yhteistyössä kunnan kanssa jälkimmäisen määräämällä tavalla. Teollisuus ei saa saastuttaa pinta- eikä pohjavesiä. Ilman saastuminen on ehkäistävä. Teollisuuden on itsensä puhdistettava kaasumaiset ja muut jätteensä. Ilmansuojelu on otettava huomioon liikenteen suunnittelussa, samoin meluntorjunta jo kaavoitusvaiheessa ja työpaikoilla. Oikeus luontoon on kaikilla Kunnan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä. Sen kustannukset on perittävä jätteen tuottajilta oikeudenmukaisessa suhteessa jätteen laatuun ja määrään. Kuntien on tarvittaessa 320

13 yhteistoiminnassa järjestettävä jäteöljyjen ja myrkyllisten jätteiden kerääminen niiden vaarattomaksi tekemistä ja muuta käsittelyä varten. Kuntien on järjestettävä kaikille varallisuudesta riippumatta mahdollisuudet ulkoiluun ja muuhun luonnonharrastukseen. Yleiseen käyttöön on varattava ulkoilualueita, erityisesti rantoja. Ulkoilu- ja virkistysalueille on järjestettävä pääsy julkisin kulkuneuvoin. Leirintäalueiden palveluja ja valvontaa on tehostettava. Kuntalaisten mahdollisuuksia virkistyskalastukseen on edistettävä. Kuntien on tuettava luonnon ja ympäristön hoidon opetusta kouluissa ja muissa oppilaitoksissa sekä erityisesti aikuiskasvatuksen piirissä. Kuntien palveluksessa oleville ja luottamushenkilöille on järjestettävä luonnon ja ympäristön hoidon koulutusta. Kustannukset Luonnon ja ympäristön pilaantumisen torjunnasta koituvat kustannukset on jaettava aiheuttamisperiaatteen mukaan: ne, jotka haitan aiheuttavat, ovat velvollisia kukin osuutensa mukaan korvaamaan sen poistamisesta johtuvat kustannukset ja haitan seurauksena olevat taloudelliset tappiot. Yleisiä varoja on käytettävä luonnon ja ympäristön suojelun hallinnollisiin tehtäviin, valvontaan, tutkimus-, koulutus- ja valistustyöhön sekä sosiaaliseen luonnon suojeluun ja hoitoon. Sen tärkeimpiä tehtäviä on ulkoilualueiden varaaminen. Valtion on avustettava kuntia luonnon ja ympäristön hoidon rahoituksessa. KUNNALLISTALOUS Niistä palveluksista, joita kunta tuottaa, riippuu oleellisesti kunnan asukkaan elintaso. Tämän elintason turvaamiseksi tarvitaan sekä taloudellisilta että henkisiltä voimavaroiltaan riittävän suuria kuntia. Kunnat ja valtio Valtion asiana on tuottaa palveluksia, jotka joko suurten kustannusten takia tai muutoin soveltuvat sille parhaiten. Valtion asiana on puuttua kuntien tehtäviin vain sikäli, kuin ne eivät muutoin tulisi riittävästi ja oikeudenmukaisesti hoidetuiksi. Kuntien tehtävistä on kuitenkin osa sellaisia, että valtion tulee avustaa niiden rahoittamisessa. Valtionapujen tulee määräytyä oikeudenmukaisen kuntien taloudellisen kantokykyluokituksen pohjalta. Mikäli kunnille säädetään tehtäviä, jotka eivät muutoin kuulu niiden hoidettaviksi, tulee valtion suorittaa tästä kunnille

14 täysi korvaus. Valtion ja kuntien välinen nykyinen tehtävien ja kustannusten jako perustuu liiaksi historiallisille arvoille. Sitä on kiireellisesti tarkistettava. Keskussairaaloiden, oikeuslaitoksen ja poliisitoimen kustannukset on siirrettävä kokonaan valtiolle ja liikevaihtovero poistettava kunnilta. Kuntien luotonsaanti on turvattava. On syytä vakavasti harkita erityisen kunnallispankin perustamista. Kuntien palvelukset Kunnallisten palvelusten tulee olla niin paljon kuin mahdollista käyttäjille ilmaisia. Tämä koskee varsinkin tiettyjä peruspalveluksia, kuten terveydenhuoltoa, erinäisiä sosiaalipalveluksia ja opetustointa. Kohtuullinen korvaus voidaan periä näistä ainoastaan sillä perusteella, että ei syntyisi kohtuutonta painetta kunnallisveroäyrin hintaa kohtaan eikä vaikeutettaisi uusien palvelusten tuottamista. Ylellisyyspalveluksista, kuten pysäköintija venepaikoista, on perittävä vähintään omakustannushintaa vastaava korvaus. Hautausmaat on kunnallistettava. Kuntien iiikeluonteinen palvelutoiminta Kunnan toimialaa on laajennettava niin, että ne voivat entistä enemmän harjoittaa liikeluonteista toimintaa. Tällaisia ovat mm. vapaa-ajan palveluksiin liittyvä laaja yritystoiminta, energiahuolto ja rakennusalan yritystoiminta. Liikeluonteinen toiminta on pyrittävä hoitamaan kunnan oman organisaation puitteissa. Yhteistoimintaa muiden kuntien kanssa on harjoitettava. Yksityisoikeudellisiin yritysmuotoihin kuten osakeyhtiöihin, säätiöihin jne. on turvauduttava vain, mikäli asiaa ei voida hoitaa kunnan oman organisaation puitteissa riittävän taloudellisesti. Poliittinen tasapuolisuus on tällöinkin otettava huomioon. Työllisyyspolitiikka ja yritystoiminnan tukeminen Kunnan on aktiivisesti pyrittävä työllisyyden ylläpitämiseen alueellaan. Tätä varten kunnan tulee suunnitella ja toteuttaa työvoimapolitiikkansa niin, että etenkin taloudellisina lamakausina voidaan kunnan omin toimenpitein työllistää mahdollisimman monia henkilöitä. Tarvittaessa kunnan tulee pyrkiä myös järjestämään erilaisia ammattikoulutustilaisuuksia. Myös valtion tulee työvoimapolitiikassaan ottaa kunnallistalouden vaatimat alueelliset näkökohdat huomioon. Kunnan on myötävaikutettava siihen, että sen alueelle syntyy tarkoituksenmukaista yksityistä yritys- ja muuta elinkeinotoimintaa. Tätä varten kunta luo ne edellytykset, mitä elinkeinotoiminnan syntyminen vaatii. Välittömien ja välillistenkin etujen myönmisessä on suoritettava tarkka hyötyjen ja kustannusten arviointi sekä huolehdittava valvonnasta. 322

15 Kunnallisverotus Verotuksella tulee pyrkiä nykyistä oikeudenmukaisempaan tulonjakoon. Verotuksen tulee kaventaa tulo- ja varallisuuseroja sekä alueellisesti että sosiaaliryhmittäin. Verotus on järjestettävä veronmaksajan maksukyvyn mukaan. On pyrittävä pienituloisten ja suuriperheisten verorasituksen lieventämiseen. Perusvähennystä on korotettava niin paljon, että minimitoimeentuloa vastaava ansiotulo jää verottomaksi. Kunnallisvero on muutettava progressiiviseksi, koska jakovero rasittaa eniten pienituloisia. Kuntien verotulojen lisäämiseksi on etsittävä uusia oikeudenmukaisia verotuskohteita. Tällaisia ovat maan ansiottoman arvonnousun verottaminen ja kunnallinen kiinteistövero. 98 VEROPOLITIIKAN SUUNTAVIIVAT 1 Yhteiskunta ja verotus Yhteiskunnan palvelumuotojen monipuolistuessa lisääntyvät niistä aiheutuvat kustannukset. Kustannuksiin tarvittavat varat on koottava valtiolle ja kunnille veroina ja veronluonteisina maksuina. Verojen merkitys tulonsiirtoina on siten erittäin suuri. Kunnille on annettava osuus liikenteestä saatujen verojen tuotosta. SOSIALIDEMOKRAATTISEN VEROPOLITIIKAN tavoitteena on oikeudenmukaisella, VERONMAKSUKYKYISYYDEN PERIAATTEE SEEN nojaavalla lainsäädännöllä koota ne varat, jotka yhteiskunnan kehittäminen ja sen palvelujen laajentaminen ja monipuolistaminen vaativat. Voimassa oleva verolainsäädäntömme ei useissa oleellisissa kohdissa täytä sosialidemokraattisen veropolitiikan vaatimuksia. Useat sen säännökset ovat kohtuuttomat vähäväkistä kansanosaa kohtaan. Useat sen säännökset mahdollistavat varakkaan ja suurituloisen kiertää veroja. Verolait ovat aikojen kuluessa muodostuneet vaikeaselkoisiksi ja epäyhtenäisiksi. Aihetta verolakien perusteelliseen korjaamiseen on siten riittävästi. Vuonna 1966 ryhdyttiin verolakien uudistustyöhön, jonka tuloksena tähän mennessä on säädetty mm. maatilatalouden tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja omaisuusverotusta koskevat lainmuutokset. Sosialidemokraattien tavoitteena on tämän uudistustyön ripeä jatkaminen ja verolainsäädännön edelleen kehittäminen. 323

16 2 Verot ja veronluonteiset maksut Verot voidaan jakaa kahteen pääryhmään: välittömiin ja välillisiin. Välittömien verojen merkitys on valtiontaloudessa vähenemässä ja välillisten verojen vastaavasti kasvamassa. Valtion tulo- ja omaisuusvero sekä merimiesvero ovat välittömiä veroja, joihin luetaan myös perintö- ja lahjavero sekä arpajaisvero. Välittömien verojen osuus valtion tuloista on arvioitu vuoden 1972 tulo- ja menoarviossa 26,74 %:ksi. Välillisiä veroja sekä veronluonteisia maksuja kootaan valtiolle nykyisin nimikkeillä liikevaihtovero, vakuutusmaksuvero, tuontitulli, tuontimaksut, vientitulli, tupakkavalmistevero, makeisvalmistevero, oluen valmistevero, alkoholijuomavero, virvoitusjuomavero, eräiden elintarviketuotteiden valmistevero, nestemäisten polttoaineiden valmistevero, leimavero, elokuvavero, auto- ja moottoripyörävero, moottoriajoneuvovero, työnantajan lapsilisämaksu, Oy Alko Ab:n ylijäämä, lästimaksut, voin hinnanalennusmaksut, maidon ja vehnän markkinoimismaksut sekä apteekkimaksu. Välillisten verojen ja veronluonteisten maksujen osuus valtion tuloista on vuoden 1972 tulo- ja menoarviossa arvioitu 58,79 %:ksi valtion kaikista tuloista. Verojen ja veronluonteisten maksujen osuus valtion tuloista on siis vuoden 1972 tulo- ja menoarviossa arvioitu yhteensä 85,53 %:ksi. Kuntien toiminnan rahoituksessa on välittömiin veroihin kuuluvalla kunnallisverolla ratkaiseva osuus. Kuntien tuloista oli kunnallisveron osuus kuntien vuoden 1968 tilinpäätösten mukaan 52 %. Valtion tulo- ja omaisuusvero, merimiesvero sekä perintö- ja lahjavero ovat progressiivisia veroja, ts. niiden suhteellinen suuruus kasvaa sitä mukaa, kuin tulo tai muu veron peruste suurenee. Kunnallisvero on sitä vastoin ns. jakovero, jonka suhteellinen suuruus on riippumaton verotettavan tulon määrästä. Se on siten suurituloisia suosiva vero, jonka korotuksesta aiheutuva lisärasitus kohdistuu suhteellisesti raskaimpana kunnan vähätuloisiin. Valtion ja kuntien keräämien verojen ja veronluonteisten maksujen lisäksi kannetaan veroja myös kansaneläkkeitä, sairausvakuutuskorvauksia, seurakuntia, manttaalikuntia ja metsänhoitoa varten. Vanhin vielä kannettava veronluonteinen maksu on ns. köyhäinsadannes, jota kannetaan kunnalle ja joka on suuruudeltaan 1/8 % kuolinpesän varojen yhteenlasketusta määrästä. 3 Verotuksen tehtävät 324 Verotuksen tärkeimmät tehtävät ovat: 1] yhteiskunnan varaintarpeen tyydyttäminen 2) tuloerojen tasoittaminen

17 3) kansalaisten hallussa olevan ostovoiman tasapainottaminen tuotettavissa olevien tavaroiden ja palvelujen arvoon ja 4) investointipäätösten ohjaaminen yhteiskunnan kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaisimpiin kohteisiin. Verotuksella koottavin varoin rahoitetaan valtaosa yhteiskunnan tarjoamista palveluksista. Yhteiskunnan varaintarpeen tyydyttäminen on kaikkien verojen ja veronluonteisten maksujen ensisijainen tehtävä. Luonnollisten henkilöiden välitön verotus mahdollistaa osaltaan suurten tuloerojen kaventamisen. Välilliset verot, joilla kerätään pääosa valtion tuloista, ovat samalla keino ostovoiman ja tuotannon arvon tasapainottamiseen sekä investointipäätösten ohjaamiseen. Viimeksi mainittuun päämäärään on meillä viime vuosina pyritty myös lukuisten veronhuojennuslakien avulla. Nämä ovat kuitenkin monesti johtaneet toisaalta suurien verovapaiden tulojen ja omaisuuksien muodostumiseen sekä toisaalta verojen kiertämiseen ja laajamittaiseen keinotteluun. Veronhuojennuslakien säätämiseen tulee tämän vuoksi turvautua vain, milloin tarkoituksenmukaisempia keinoja halutun tuloksen saavuttamiseksi ei ole käytettävissä. 4 Välittömät verot SDP:n tavoitteena on kaikkiin kansalaisiin yhtäläisin perustein kohdistuva suuria tuloeroja tasaava välitön verotus. Välittömän verotuksen perusteeksi on pyrittävä saattamaan kunkin verovelvollisen saama todellinen tulo ja hänen omaisuutensa. Verovapaiden tulo- ja omaisuusryhmien muodostumista on pyrittävä ehkäisemään, sikäli kuin ne aiheuttaisivat verorasituksen epätasaista jakautumista kansalaisten kesken. Samasta syystä erilaisia tuloja, kuten palkka-, osinko-, korko- ja eri elinkeinojen harjoittamisesta saatuja tuloja olisi verotettava yhtäläisten perusteiden mukaan. Valtiolle välillisinä veroina kertyvää kasvavaa tuottoa olisi käytettävä niin, että kunnallista verorasitusta voitaisiin keventää ottamalla nykyistä enemmän valtion kannettavaksi menoja esim. sairaala- ja opetustoimen aloilla. SDP pitää tärkeänä kunnallisverorasituksen keventämistä, koska se yleensä kohdistuu kohtuutomana pienituloisiin ja maksukyvyltään heikkoihin kansalaisiin. Kunnallisvero samalla perusteella määräytyvine kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksuineen kohoaa monissa kunnissa jo yli 20 %:n kuntalaisten tuloista, joten katsomme nykyisen tilanteen kestämättömäksi. Kunnallisverotuksessakin tulisi pyrkiä siihen, että vain vähimmäistoimeentulon takaavista tuloista ei olisi maksettava veroa. Manttaaliveron kantaminen tulee viipymättä lakkauttaa. Siirryttäessä välillisten verojen laajempaan perintään tulee valtion tuloverotuksessa verotettavan tulon alarajaa nykyisestään korottaa säilyttäen kuitenkin progressiivinen veroasteikko. 325

18 5 Välilliset verot Liikevaihtovero on tulo- ja omaisuusveron ohella pääveromme. Molemmat tuottavat valtiolle likipitäen yhtä paljon. Liikevaihtoverotus uudistettiin meillä viimeksi vuonna Silloin pyrittiin liikevaihtoverojärjestelmä tekemään taloudellisilta vaikutuksiltaan mahdollisimman tasapuoliseksi. Tällainen on järjestelmä elinkeinoelämän ja kuluttajan kannalta silloin, kun verotus ei muuta hyödykkeiden suhteellisia hintoja verrattuna tilanteeseen, jossa verotusta ei esiinny. Nykyisessä liikevaihtoverolaissa omaksuttu järjestelmä oli kansainvälisen kaupankäyntimme sekä sisäisen elinkeinoelämän kannalta huomattava parannus aikaisempaan. Liikevaihtoverojärjestelmämme ei nykyisissä kansainvälisissä kilpailuolosuhteissa kuitenkaan enää riittävästi ota huomioon vientikauppamme ja kotimarkkinateollisuutemme yhteiskunnalle elintärkeitä etuja. Tämän vuoksi on vaadittu sen korvaamista nk. lisäarvonverolla (arvonlisäverolla). Tässä uudessa järjestelmässä verovelvollisten luku kasvaisi huomattavasti. Kun viennin verottomaksi tekemisestä johtuva verotulojen vähentyminen olisi perittävä kotimaisesta kulutuksesta, vaikuttaisi tämä elinkustannuksiin kohottavaksi. Lisäarvonveroon siirtyminen merkitsee edelleen eräitä taloudellisia ja oikeudellisia muutoksia, joiden laadusta, määrästä ja merkityksestä puuttuu riittävä selvitys. Jo näistä syistä johtuen liikevaihtoverotuksen uudistus on toteutettava perusteellisen ja huolellisen tutkimuksen jälkeen. Muuta välillistä verotusta uudistettaessa ja kehitettäessä on otettava huomioon ne yleisnäkökohdat, joihin SDP:n veropolitiikka nojaa. 6 Lähiajan veropoliittinen tavoiteohjelma 6.1. Luonnollisten henkilöiden verotus Luonnollisten henkilöiden tuloverotusta on yksinkertaistettava sekä ennakkoperintäjärjestelmää kehitettävä tavoitteena ennnakkoperinnän saaminen lopullista verotusta vastaavaksi. Tämän uudistuksen yhteydessä on löydettävä oikeudenmukainen ratkaisu aviopuolisoiden verottamiseen ja nykyiseen veroasteikkojärjestelmään. Verotettavan tulon alarajaa on sosiaalisista syistä pyrittävä nostamaan sekä valtion- että kunnallisverotuksessa ainakin vähimmäistoimeentulon tasolle. Sosiaalisilla perusteilla tulosta tehtäviä vähennyksiä ei progressiivisessa verotuksessa voida pitää tarkoituksenmukaisina, koska ne johtavat sitä suurempiin huojennuksiin, mitä korkeammat asianomaisen tulot ovat. Tuloverotuksen yksinkertaistamisen yhteydessä näistä vähennyksistä tulisikin luopua lisäämällä vastaavasti suoria sosiaalipoliittisia tulonsiirtoja. Perheverotuksen tarkistamistoimikunnan mietintöön (Komiteanmietintö 1970: B 69) 326

19 sisältyvät veronkiertoa ehkäisevät säännösehdotukset yhtymien ja konkurssipesien verottamisesta on kiireellisesti saatettava voimaan. Veron kierto verovapaaseen omaisuuteen kohdistuvien korkojen vähentämisen, perheen sisäisten pääomansiirtojen, tekaistujen toistuvaisavustusten sekä muiden järjestelyjen avulla on myös tehokkaasti estettävä Asuntoedun verotus Kaikkien asunnonhaltijain, kuten asunto-osakkeen ja omakotitalon omistajien sekä maatilatalouden harjoittajien samoin kuin työsuhde- ja vuokra-asunnossa asuvien asumiseen liittyvät verotuskysymykset on ensi tilassa selvitettävä ja saatettava oikeudenmukaiseen ratkaisuun säätämällä tuottoprosenttiperusteinen asuntoverolaki. Omakotitaloon kohdistuvien velkojen korkojen vähennysoikeus on pikaisesti kunnallisverotuksessakin laajennettava muiden asuntovelkojen korkojen vähennysoikeuden mukaiseksi Yritysten verotus Elinkeinotulon verotus uudistettiin kesäkuun 24 päivänä 1968 annetuilla laeilla elinkeinotulon verottamisesta sekä tappiontasauksesta tuloverotuksessa. Uudistus merkitsisi elinkeinotulon verotuksen lievennystä. Tätä uutta työllisyyteemme ja vientiimme suotuisasti vaikuttanutta verolainsäädäntöä on tarpeen tarkistaa ja edelleen kehittää yhdessä muun verolainsäädännön kanssa tulo- ja omaisuuserojen tasoittamiseksi ja varsinkin niiden kasvun estämiseksi. Yrittäjän yrityksestään omaan käyttöönsä ottama tulo on säädettävä veronalaiseksi todellisen määräisenä. Uudessa elinkeinoverotuksessa havaitut veronkiertomahdollisuudet on poistettava. Liiallinen ja kallis mainonta merkitsee kuluttajiin kohdistuvaa manipulaatiota ja heidän maksettavakseen tulevien hintojen nousua. Eräiden tuotteiden, kuten lääkeaineiden, tupakan ja alkoholijuomien mainonnan salliminen ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Liiallisen mainonnan ja edustamisen rajoittamismahdollisuudet veropoliittisia keinoja käyttäen on kiireellisesti tutkittava. Mainos- ja edustuskulujen vähennysoikeuden järkevällä rajoittamisella tai muulla mainonnan verottamisella voidaan liiallisen mainonnan kuluttajille ja kansantaloudelle aiheuttamia haittoja vähentää Liikevaihtoverotus Kysymys siitä, tulisiko Suomen toisten EFTA-maiden ja EECmaiden tavoin siirtyä lisäarvonverojärjestelmään, on tullut ajankohtaiseksi. On väitetty, että uusi järjestelmä parantaa teollisuutemme kilpailukykyä, edistää maan taloudellista kasvua ja tuotantokykyä, vaikuttaa työllisyyden ylläpitämiseen ja helpottaa maksu- ja vaihtotasettamme, JOS OSOITETAAN, että kilpailukykymme säilyttäminen vaatii, on liikevaihtoverotuksessa siirryttävä uuteen perimisjärjestelmään. 327

20 Mikäli uusi liikevaihtoverolaki säädetään, on samalla toteutettava kaikki ne sosiaalipoliittiset ja muut toimenpiteet, joilla turvataan niiden väestöryhmien asema, joihin verotusta ei taloudellisista tai muista syistä saa kohdistaa. On huolehdittava mm. siitä, että eläkeläiset, suuriperheiset, pienituloiset ja tulottomat eivät kulutuksen lisääntyvän verotuksen vuoksi joudu kärsimään. SDP PITÄÄ VÄLTTÄMÄTTÖMÄNÄ, että PERUSTEELLISESTI SELVITE TÄÄN, millä tavoin mainituille väestöryhmille RIITTÄVÄSTI ja PYSYVÄSTI korvataan elinkustannusten hinnan nousu ja muut haitat Säätiöiden verovapauden rajoittaminen Säätiöitä koskeva verolainsäädäntö aiheuttaa verotuksen kiertämistä ja keinottelua. Viipymättä tulee ryhtyä toimenpiteisiin säätiöitä koskevien verosäännösten uudistamiseksi niin, että väärinkäytökset voidaan ehkäistä ja säätiöiden tulot ja omaisuus saattaa asianmukaisesti verotettaviksi Perintö- ja lahjaverotus Vuodelta 1940 olevan, monessa kohden vanhentuneen ja suurten perintöjen, testamenttien ja lahjojen saajia suosivan perintö- ja lahjaverolain kokonaisuudistus tulee kiireellisesti saattaa eduskunnan käsiteltäväksi. Tavoitteeksi on tällöin asetettava, että sellaiset perinnöt, testamentit ja lahjat, jotka saajalleen eivät edusta mitään varsinaista varallisuuden lisäystä ja jotka tulevat lähinnä saajan ja hänen perheensä henkilökohtaiseen käyttöön, jäävät perintö- ja lahjaverotuksen ulkopuolelle. Toisaalta suurten perintöjen, testamenttien ja lahjojen verottaminen on saatettava oikeudenmukaiselle tasolle. Testamenteilla ja lahjoilla tapahtuva perintö- ja lahjaverotuksen kiertäminen ja muu keinottelu on samalla estettävä. Perintö- ja lahjaveron merkitys julkisten menojen kattamisen kannalta on suhteellisen vähäinen sen tuotto on valtion vuoden 1971 tuloja menoarviossa arvioitu 1,44 %:ksi tulo- ja omaisuusveron tuotosta. Perintö- ja lahjaverolain uudistamista on pidettävä tarpeellisena ja kiinnitettävä erityistä huomiota tulo- ja varallisuuserojen tasaamista tarkoittaviin seikkoihin Maan ansiottoman arvonnousun verottaminen Nykyiset verotussäännöksemme osaltaan suosivat sijoituksia maaomaisuuteen, minkä tuloksena esiintyy maakeinottelua. Tästä seuraa yhdyskuntien liiallinen hajaantuminen sekä sosiaalisesti että taloudellisesti epätarkoituksenmukainen yhdyskuntamuodostus. Seurauksena on ollut myös, että erityisesti asutuskeskusten rakennusmaan arvonnousu on ollut varsin nopeata. Tähän on lisäksi vaikuttanut maan arvon riippumattomuus rahan arvon alenemisesta. Pääosa yhdyskuntien kasvun aiheuttamasta maan arvon noususta on mennyt ja menee maanomistajille, koska ve- 328

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015

Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen. Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 Potilaan mahdollisuudet hoidon saatavuuden ja laadun selvittämiseen Pentti Arajärvi Terveysfoorumi 12.3.2015 1 sosiaali ja terveyspalvelut tarveperusteisia (riittävät palvelut) edellytykset toimia yhteiskunnan

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 7 860 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin

https://www.webropolsurveys.com/answer/surveysummary.aspx?sdid=fin Sida 1 av 9 Lausuntopyyntökysely 3110/00.04.00/2016 Vastausaika 10:28:29 FIN Lausuntopyyntökysely sote syksy 2016 1. TAUSTATIEDOT Vastaajatahon virallinen nimi Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA JURIDIIKKA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA JURIDIIKKA TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA JURIDIIKKA Lasse Lehtonen, LT, OTT Terveysoikeuden professori (Hy), hallintoylilääkäri (HUS) Ihmisoikeus sopimukset Oikeusvaltioperiaate Perustuslaki Perusoikeudet PeL 106 : perustuslain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

SY:n Yksinyrittäjäohjelma

SY:n Yksinyrittäjäohjelma SY:n Yksinyrittäjäohjelma Yksinyrittäjiä lähes 140 000, yli puolet kaikista yrityksistä Yksinyrittäjän asema poikkeaa monessa suhteessa muista yrityksistä Yksinään toimivan yrittäjän ongelmiin on syytä

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Kunnan rooli muuttuu Kuntalaki uudistuu...entä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet?

Kunnan rooli muuttuu Kuntalaki uudistuu...entä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet? Kunnan rooli muuttuu Kuntalaki uudistuu...entä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet? Salon kansalaisopisto & Kylien Salo 25.9.2014 Siv Sandberg, Åbo Akademi siv.sandberg@abo.fi Kuntalaisten

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp. Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun EDUSKUNNAN VASTAUS 77/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2015 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2015 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 105/2015 (julkaisupäivä 11.2.2015) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2529-5

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy

Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy Mikä ihmeen tuottajalaki? Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy 28.1.2017 Miksi minun pitäisi tietää lainsäädännöstä? Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä: Ammattieettiset velvollisuudet ( 15) sovellettava

Lisätiedot

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY

VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY VEROLAIT 1/2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 119/2016 (julkaisupäivä 15.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-2830-2

Lisätiedot

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet

Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet Aktiivista omistajuutta vai varallisuutta kasvattavaa varainhoitoa - uuden säätiölain mahdollisuudet - Juha Viertola Oikeustieteen lisensiaatti 12.1. SÄÄTIÖN VARAT ON SIJOITETTAVA VARMALLA JA TULOA TUOTTAVALLA

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet

Urheiluseuran varainhankinnan perusteet Urheiluseuran varainhankinnan perusteet 1. Käsitteet yleishyödyllisyys yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminta, liiketoiminta 2. Tulovero Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa

Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Ympäristötoimialan johtosääntö 1 Toimiala Ympäristötoimialalla toimii neljä lautakuntaa Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta Rakennuslautakunta Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Turun

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala 32C060 Verotuksen perusteet - Käsitteitä, periaatteita, rakenne, oikeuslähteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen peruskäsitteitä Verovelvolliset eli verosubjektit Ne, jotka ovat lain mukaan velvollisia

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Ansio- ja pääomatuloverot Momentille arvioidaan kertyvän 8 642 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992).

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot