VEROTUS- JA KUNNALLISPOLIITTINEN VALIOKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VEROTUS- JA KUNNALLISPOLIITTINEN VALIOKUNTA"

Transkriptio

1 VIII VEROTUS- JA KUNNALLISPOLIITTINEN VALIOKUNTA 97 SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN KUNNALLIS POLIITTINEN OHJELMA Kunnallishallinto on osa yhteiskuntaa Kunnat vastaavat alueensa kaikinpuolisesta kehittämisestä ja ainakin välillisesti asukkaiden elinolosuhteiden parantamisesta. Verovarojen tarkoituksenmukaisella käytöllä voidaan tasoittaa kuntalaisten eriarvoisuutta. Koko kansantaloudessa kunnat vaikuttavat sekä määrällisesti että laadullisesti. Kunnat kuuluvat osana hallintokoneistoon, edustukselliseen päätöksentekoon. Kansalaisten on helpointa osallistua hallintoon nimenomaan kunnan puitteissa. Sen tähden on kunnan asukkaiden osallistumisen ja heidän taholtaan suoritettavan valvonnan mahdollisuuksia jatkuvasti kehitettävä. Kunnallinen itsehallinto on perustuslailla turvattu. Tiedämme kuitenkin, että on paikkakuntia, joissa se toimii paikallisen talou- 309

2 dellisen mahdin määräämissä puitteissa. Samoin ovat työvoiman muuttamisesta johtuvat kunnallispoliittiset ongelmat suoraa heijastusta talouselämän keskittymisestä. Kunnallisesta itsehallinnosta on myös tehty itseisarvo kuntauudistuksen jarruttamiseksi. Sosialidemokraattien mielestä kunnallispolitiikan näkökulmaa on laajennettava. Vain siten voidaan välttää tarpeettoman virkakoneiston ylläpito, kannattamattomat sijoitukset ja epäkelvot suunnitelmat. Työväen vaatimuksesta saatiin kunnallinen kansanvalta Forssan puoluekokouksessa 1903 käsiteltiin ensimmäistä kertaa Työväen Kunnallisohjelmaa. Siihen sisällytettiin vaatimuksia, jotka koskivat kunnallista äänioikeutta, rakennustarkoituksiin sopivan maan liittämistä kaupunkikuntiin, asuntopulan poistamista, tuotantolaitosten ottamista kuntien haltuun, maksutonta sairaanhoitoa ja ilmaisia lääkkeitä, lasten ja vanhusten huoltoa, kesäsiirtoloita, kunnan töiden järjestämistä työttömyysajoiksi, työnvälitystoimistojen perustamista, köyhäin asianajajan palkkaamista, kunnallista ammattien tarkastusta sekä työväen oikeutta osallistua työriitain sovitteluun. Kunnallisen toiminnan demokratisointi olikin keskeisimpiä kysymyksiä siinä uudistustyössä, johon 1917 kokoontuneet valtiopäivät ryhtyivät. Tämä tehtävä ei ole edes silloisten vaatimusten osalta vielä loppuun suoritettu. Tavoiteohjelma vuosille Sosialidemokraattinen puolue asettaa tässä ohjelmassa kunnallispoliittiset tavoitteensa. Tavoiteohjelma on tarkoitettu koko maan sosialidemokraatteja varten. Se ei sisällä paikallisia ohjeita. Tavoiteohjelma pyrkii kokonaisvaltaisuuteen. On vaikeata rajata määrättyjä tehtäviä pelkästään kunnallispolitiikkaan kuuluviksi. Tavoiteohjelmaa ei pidä rinnastaa kunnallispoliittiseen ohjesääntöön, joka on sosialidemokraattien kunnallinen menettelytapasäännöstö. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää sekä lainsäädäntötyötä että toimintaa käytännön kunnallispolitiikassa. Kaikki kunnallispoliittiset tavoitteet ovat johdettavissa puolueen yleisistä yhteiskuntapoliittisista päämääristä. Siten koulutuksen ja kulttuurin palvelusten järjestäminen edellyttää arvostusten ja opetuksen sisällön muokkaamista. Kun aiotaan parantaa huonompiosaisten asemaa, on ensisijaiseksi sosiaalipoliittiseksi tavoitteeksi otettava tuloerojen tasoittaminen toisaalta työläisten ja toisaalta suuripalkkaisten ja pääoman omistajien välillä. 310

3 KUNNALLISHALLINTO JA KANSANVALTA Kansan valtaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisättävä Luottamusmiesten asemaa vahvistettava Tiedonvälitys kuntoon Kunnallishallinto perustuu kuntalaisten oikeuteen päättää asioistaan. Tätä päätäntävaltaa käyttävät kunnan asukkaiden vaaleilla valitsemat valtuutetut. Edustuksellisen päätöksenteon tulee siis nojautua valitsijoiden käsityksiin. Puolueilla on sääntöjensä puitteissa oltava oikeus asettaa ehdokkaat ja mahdollisuudet valvoa luottamusmiesten työtä jäsenistön edun mukaisesti kesken vaalikauttakin. Tehtävien määrä kunnallishallinnossa on jatkuvasti lisääntynyt ja asiat monipuolistuneet. Kansanvallan osuus on kaventunut viranhaltijain ja asiantuntijoiden vaikutusvallan tieltä. Tässäkin tavoitteenamme on kansanvaltaisten periaatteiden vahvistaminen. Luottamusmiesten asemaa vahvistettva Luottamusmiesten osallistuminen asioiden käsittelyyn vaatii aikaa ja vaivaa. Vapaa-ajat eivät enää riitä, vaan heidän on käytettävä myös työaikaansa. Tästä seuraa, että varsinkin yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevat menettävät palkkansa luottamustoimen hoitoon käytetyltä ajalta. Siksi on laissa säädettävä kunta velvolliseksi korvaamaan ne työansion menetykset, joita aiheutuu yhteisten asioiden hoitamisesta. Sama koskee luottamusmiehille järjestettäviä koulutustilaisuuksia. Poliittinen toiminta antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Puolueet perehdyttävät meitä yhteiskunnassa käsiteltäviin asioihin ja välittävät kannanottoja ja kritiikin päätöksentekijöille. Tämä toiminta vaatii laajaa organisaatiota, henkilökuntaa ja riittäviä taloudellisia edellytyksiä. Sen tähden on myös kunnille tehtävä mahdolliseksi antaa avoimesti ja tasapuolisin perustein taloudellista tukea puolueille, milloin kunta itse niin päättää. Kunta on velvollinen palkkaamaan valtuustoryhmille sihteerit. Näin lisättäisiin ennen muuta työväestön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Päätäntävaltaa käyttävät määräajaksi valitut luottamushenkilöt. Nykyisin moniin kunnallisiin elimiin kuuluu itseoikeutettuina jäseninä viranhaltijoita. Tämä on vastoin kansanvallan periaatteita. Äänivaltaisina jäseninä kunnallisiin toimielimiin ei saa kuulua muita kuin kansanvaltaisesti valittuja luottamusmiehiä. Viranhaltijain äänivalta on puolustettavissa vain, mikäli heidät valitaan määräajaksi. Määräenemmistöstä ja alistusmenettelystä luovuttava Päätöksenteossa on päästävä siihen, että enemmistön kanta tulee päätökseksi. Pieni vähemmistö ei saa yksin jarruttaa rat- 311

4 kaisuja. Määräenemmistöä koskevat säännökset on poistettava kunnallislaista. Samoin on rajoitettava kuntien päätösten alistamisvelvollisuutta. Maistraatit ja järjestysoikeudet on epädemokraattisina ja poliittisen kontrollin ulkopuolella olevina lakkautettava. Niiden tehtävät rakennus- ja liikennelupa-asioissa on siirrettävä kansanvaltaisille kunnallisille elimille. Alueneuvostoja Laajoissa ja väkirikkaissa kunnissa on kunnallisvaalien yhteydessä valittava kunnan osia varten paikalliset alueneuvostot. Niillä on oltava kunnan talousarvion puitteissa oikeus itsenäisiin päätöksiin. Lisäksi niiden velvollisuutena on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja oman alueen kehittämistä tarkoittavissa asioissa. Kunta mallityönantajaksi Kunnan laitokset on kansanvaltaistettava. Niissä työskenteleville on yhtäläisen äänivallan turvin annettava mahdollisuus vaikuttaa sisäistä hallintoa koskeviin päätöksiin. Työntekijöiden viihtyminen lisää myös laitosten palveluja tarvitsevien kuntalaisten viihtymistä. Avoimia paikkoja täytettäessä ei sukupuoli, ikä tai sovitettu rangaistusseuraamus saa olla esteenä valitsemiselle. Sen sijaan on vältettävä jo eläkettä nauttivien valitsemista. Tiedonvälitys kuntoon Äänestäjien, luottamusmiesten ja kunnan viranhaltijoiden tulee tietää päätettävistä asioista yhtä paljon. Kaikkien kunnan asukkaiden on saatava seurata asioiden valmistelua. Julkisuutta on lisättävä. Kunnallishallituksen ja useimpien lautakuntien kokoukset on pääsääntöisesti määrättävä julkisiksi. Tehtävät päätökset on perusteltava. Asukkaiden oikeutta tehdä viranomaisille aloitteita on kehitettävä. Kunnan on perustettava tiedotuselin, joka antaa tietoja palvelujen laadusta ja mistä niitä saa ja miten niitä hakiessa tulee menetellä. Tiedotuskeskuksessa vastaanotetaan kunnan toimintaa koskevat valitukset ja pidetään esityslistat ja pöytäkirjat nähtävinä. Siellä järjestetään vaaleja koskeva tiedotustoiminta ja yleensä yhteydet julkisiin tiedotusvälineisiin ja lehdistöön. Tiedottamisen tasapuolisuus on tärkeää maassa, missä lehdistön omistajien poliittinen jakautuma on harvainvaltaa suosiva ja muutenkin epäsuhtainen. 312

5 MAA-, YHDYSKUNTA- JA ASUNTOPOLITIIKKA Kunnille maata Suunnittelu kansanvaltaiseksi Asukkaille asunto Kunnille maata kohtuuhintaan Kuntien on saatava haltuunsa kaikki rakennus- ja virkistyskäyttöön tarkoitettu maa. Maan lunastamista koskevat rakennuslain säännökset on uudistettava siten, että kunnat saavat oikeuden maapohjan omistukseen jo ennen kaavoitukseen ryhtymistä. Kaavoituksesta ja muusta yhdyskunnan kehittymisestä aiheutuva maan ansioton arvonnousu on kokonaisuudessaan saatava yhteiskunnalle. Lunastettaessa on hinta määrättävä sen käytön mukaan, joka alueella on silloin, kun lunastamismenettely pannaan vireille. Suunnitteludemokratiaa Tavoitteellinen toiminta edellyttää suunnittelua. Kansanvaltaisesi hallitussa yhteiskunnassa asukkaille on taattava oikeus asettaa suunnittelun tavoitteet. Asiantuntijoiden tulee esittää vaihtoehtoja, joiden perusteella luottamusmiehet voivat johtaa suunnittelua. Suunnitteludemokratian edellytyksenä on suunnittelun julkisuus. Asemakaava-, liikenne- ym. suunnitelmat on tehtävä avoimesti. Ennen lopullista päätöksentekoa on varattava tarpeeksi aikaa julkisuudessa käytävää mielipiteiden vaihtoa varten. Salainen suunnittelu ei sovi avoimeen keskustelevaan yhteiskuntaan. Kuntalaisten välittömän osallistumisen mahdollisuuksia yhdyskuntasuunnittelun päätöksenteossa on muutenkin lisättävä. Heidän on saatava vaikuttaa elinympäristönsä muovautumiseen. Tasa-arvoa lisättävä yhdyskunnissa Yhdyskunnan tulee antaa kaikille ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet elää turvallista elämää iästä, varallisuudesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Samalla kun ihmisten erilaiset toiveet asuinympäristönsä ja vapaa-ajanviettotapansa suhteen otetaan huomioon, on huolehdittva siitä, että yhdyskuntarakenne ei korosta luokkavastakohtaisuuksia. Julkiselle liikenteelle on annettava etusija katujen ja tieväylien käytössä. Joukkoliikenne on tehtävä niin nopeaksi, halvaksi ja mukavaksi, että se korvaa yksityisauton. Suurimpien kaupunkien joukkokuljetus on otettava yhteiskunnan hoidettavaksi ja pyrittävä järjestämään ilmaiseksi. Vähittäiskaupan palveluverkko on suunniteltava ihmistä, ei autoa varten. Liikenneinvestointeja ei saa suunnata niin, että ne koituvat pääasiassa suppean, hyvätuloisen ryhmän hyväksi. 313

6 Jalankulkijoille on taattava turvallinen, mukava ja nopea liikkumismahdollisuus. Asuntoalueille ja keskustoihin on järjestettävä ajoneuvoliikenteeltä suojattuja jalankulkukatuja. Myös pyöräilijöille on järjestettävä turvallinen liikkumismahdollisuus. Maaseudun kaavoittamattomien alueiden liikenneolosuhteita on parannettava kehittämällä yksityistieverkkoa ja lisäämällä kuntien avustuksia niille tiehoitokunnille, joilla ei itsellään ole varoja tienpitoon. Liikenneväylien järjestäminen ei vielä riitä. Kuntien on järjestettävä myös välineet, jotta kaikki kunnan eri puolilla asuvat asukkaat saadaan palvelujen piiriin. Lisääntyvän kauttakulkuliikenteen vuoksi on kaava-alueilla kaikkien teiden kunnossapito siirrettävä valtion ja kuntien hoidettavaksi. Kunnallista vuokra-asuntotuotantoa lisättävä Kuntien on pidettävä kiinni kaavoitusmonopolistaan. Niiden on saatava ratkaista, mitä, missä ja millaisin ehdoin rakennetaan. Asuntopolitiikan on huolehdittava siitä, että jokaisella on mahdollisuus hinnaltaan ja laadultaan kohtuulliseen asuntoon, että asumiskustannusten välisiä eroja tasoitetaan ja että luodaan terveellinen asumisympäristö. Kunnallisen asuntotuotannon pääpainon on oltava vuokra-asuntotuotannossa. Rakennusmenetelmiä on pyrittävä kehittämään, jotta rakentamisen kustannustaso pysyisi kohtuullisena. Alueen kuntien ja lääninsuunnitteluviranomaisten on asuntotuotantoohjelmia laatiessaan oltava yhteistyössä, jotta saman talousalueen kuntien ohjelmat eivät olisi ristiriidassa keskenään. Asumispalveluja kehitettävä Asuntojen rakentaminen on toteutettava rinnan julkisen liikenteen, koulujen ja kaupan palvelujen kanssa. Asumispalveluja on kehitettävä siten, että mahdollisimman monet voivat käyttää niitä hyväkseen. Vanhusten ja vajaakuntoisten palvelutalojen rakentaminen on erityisen tärkeää. Vähimmäisnormeja käyttäen on luotava lasten päivähoitotilat, vapaa-ajan huoneistot, lasten leikkikentät sekä urheilu- ja ulkoilualueet. Erilaisia toimintoja voidaan sijoittaa edullisesti kunnallisiin monitoimitaloihin: vapaaajan, kokoontumisen ja palvelujen tilat saman katon alle. Kuntiin on perustettava maksuton kunnallinen asuntoneuvontatoimisto, jonne myös asuntojen välitystoiminta keskitetään. Kuntien tulee asuntojen jaossa kiinnittää erityistä huomiota vaikeassa asemassa olevien asunnontarpeen tyydyttämiseen. Tällaisia ovat työelämän palveluksessa olevat nuoret ja opiskelijat. Heitä varten on tuotettava nuorten vuokra-asuntoja, joiden vuokrat pidetään kohtuullisina. Kuitenkaan ei eri ikä- tai sosiaalisia ryhmiä saa osoittaa erillisiin asuintaloihin. Lisäksi kuntien on täydennettävä valtion asumistukijärjestelmää. 314

7 SOSIAALIHUOLTO Palvelut kaikki kansankerrokset kattaviksi Köyhäinhoitoasenteet hävitettävä Tahdonvastainen auttaminen lopetettava Sosiaalihuollon tulee pyrkiä heikompiosaisten aseman parantamiseen. Sosiaalihuollon on aktiivisesti edistettävä väestön turvallisuutta ja suoriutumismahdollisuuksia. Johtavana periaatteena tulee olla yksilön tarpeista lähtevä toiminta. Yksilön riippuvuus hallintokoneistosta on poistettava. Köyhäinhoitoasenteista on päästävä. Edistyksellisen sosiaalihuollon toteutuminen edellyttää, että alan toimielimille varataan nykyistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuntasuunnitteluun, kaavoitukseen, asunto- ja työllisyyspolitiikkaan sekä työ-, koulu- ja terveydenhoito-oloihin. Kunnissa on laadittava sosiaalisuunnitelma, jossa kartoitetaan, mitä palveluja on varattava kaikkien asukkaiden käyttöön, mitä erityispalveluja tarvitaan vaikeuksiin joutuneiden suorituskyvyn parantamiseksi, mitä laitoksia on tarpeellista perustaa, ylläpitää ja tukea sekä miten sosiaalihuollon paikallinen hallinto ja sen hoitamat palvelut järjestetään tehokkaiksi ja joustaviksi. Sosiaalihuollon hallinnossa ja sen eri palvelumuodoilla tulee olla riittävästi alan ammattitaitoista henkilökuntaa, jonka jatkoja täydennyskoulutukseen kunnan on osallistuttava. Tehokkaasti ja joustavasti toimiva hallinto, riittävät määrärahat sekä hyvin suunnitellut toimintapisteet ovat toiminnalle välttämättömiä. Sosiaalipalvelut kaikille Yleisiin sosiaalipalveluihin tulee kuulua: Sosiaaliturvaa koskeva neuvonta, ohjaus ja siihen liittyvä avustaminen sekä palvelujen välittäminen. Perhe- ja kasvatusneuvonta. Kodinhoitoapu vanhuksille, sairaille, vammaisille ja lapsiperheille. Lasten päivähoito. Riittävästi valinnaisia hoitomuotoja. Palvelu- ja virkistyspisteiden järjestäminen vanhuksille ja vammaisille. Erityispalvelut vaikeuksiin joutuneille Vanhuksia, vajaakuntoisia ja muita toimintavaikeuksissa olevia on tuettava mahdollisimman itsenäisen elämän turvaamiseksi perustamalla palvelutaloja, järjestämällä ateriapalveluja, parantamalla asuntojen varustetasoa sekä tukemalla suojatyötoimintaa. Ruumiillisessa tai henkisessä kehityksessä häiriintyneille lapsille ja heidän vanhemmilleen on järjestettävä lapsen kuntoutumista ja tasapainoista kehitystä edistäviä palveluja. 315

8 Sopeutumisvaikeuksissa oleville on järjestettävä kasvatusneuvoloita, nuorisoasemia tai alkoholisti- ja huumausaineklinikoita. Heitä on tuettava myös taloudellisissa vaikeuksissa, työhönsijoittumisessa ja asuntojen hankinnassa. Muut huoltomuodot Sairaanhoitoa tarvitsevat vanhukset ja vajaakuntoiset on hoidettava sairaanhoitolaitoksissa, milloin avohoito ei ole mahdollista. Vanhainkodit on suunniteltava kodinomaisiksi ja niissä on pyrittävä monipuolisesti rikastuttamaan huollettavien elämänsisältöä sekä vältettävä tarpeettomia rajoituksia ja kieltoja. Lapset, joiden hoidon kunta järjestää, on sijoitettava riittävää korvausta vastaan yksityiskoteihin tai ammattitaitoisella henkilökunnalla varustettuihin lastenkoteihin. Sopeutumisvaikeuksissa olevia nuoria varten on järjestettävä ensi sijassa nuorisoasuntoja. Huollon tarpeen ja sen syiden perusteellista tutkimusta ja tehokasta lyhytaikaista hoitoa varten on järjestettävä kunnan ylläpitämiä nuorisokoteja. Mahdollisen koulukotisijoituksen päätyttyä on kullekin nuorelle annettava sosiaalista ja taloudellista tukea. Toimeentulon turvaaminen Sosiaalivakuutusta ja -avustusta täydentävän huoltoavun tulee olla yksilöllisen tarpeen mukaan joustava, nopeasti ratkaistava ja riittävä. TERVEYDENHOITO Maksuttomaan terveyden- ja sairaanhoitoon Terveellisiin työolosuhteisiin Neuvoloita kaikenikäisille Tavoitteena on kansanterveyspalvelusten tarjoaminen maksuttomina ja palvelusten määrän ja laadun jatkuva parantaminen. Kansanterveyspalveluksiin kuuluvat kunnanlääkäreiden ja kunnan hammaslääkäreiden palvelukset, terveyshoitajien vastaanotot ja kotikäynnit, terveystarkastukset, lääkkeiden jakelu, lasten ja nuorten terveydenhoito, terveyskeskusten psykologien ja kuntouttajien palvelukset, sairaankuljetus, kotisairaanhoitopalvelut ja muut tarpeelliset toiminnat. Kansanterveyspalvelukset tarjotaan kunnan terveyskeskuksessa. Terveyskeskusten kehittäminen on aloitettava yhdistämällä paikalliset olosuhteet huomioiden neuvolat, kunnansairaalat, lääkäreiden vastaanotot, kouluhammashoitolat ja muut tilat yhtei- 316

9 siksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi. Yksityiset potilasosastot ja potilaspaikat on muutettava normaaleiksi potilasosastoiksi ja -paikoiksi. Työpaikat terveellisiksi Terveyskeskuksissa on aloitettava' työikäisen väestön sairauksien ehkäisy ja varhaistoteaminen. Työstä aiheutuvien terveyshaittojen estämiseksi terveyskeskusten on ulotettava työnsä työpaikoille valvomaan työpaikkojen terveellisyyttä, kehittämään työtapaturmien torjuntaa ja huolehtimaan työikäisen väestön terveysneuvonnasta. Suurimpiin työpaikkoihin on perustettava kunnallisten terveyskeskusten alaisia sivuvastaanottoja. Työolosuhteiden ja työntekijäin oikeuksien valvontaa on tehostettava lisäämällä kunnallisia ammattientarkastajia, näiden ammattitaitoa ja valtuuksia. Terveyshenkilöstöä on palkattava kuntiin lisää Kunnanlääkäreiden lukumäärää on lisättävä niin, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi kunnanlääkäri asukasta kohti. Jotta tähän päästäisiin, on valtion toimesta huolehdittava lääkäreiden määrän nopeasta ja tuntuvasta lisäämisestä, ja samalla on uudistettava kunnanlääkäreiden koulutus niin, että he nykyistä paremmin pystyvät huolehtimaan sairauksien ehkäisystä ja hoidosta. Terveyshoitajien määrää on lisättävä niin, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi terveyshoitaja asukasta kohti. Terveystarkastajien koulutus on uudistettava niin, että he pystyvät huolehtimaan kaikesta kunnan kansanterveystyöhön kuuluvasta tarkastustoiminnasta. Terveyskeskusten on nopeasti pystyttävä tarjoamaan koko väestölle maksuton hammashoito. Tämä on mahdollista aloittamalla heti hammassairauksien ehkäisyyn ja hoitoon erikoistuneiden hammashoitajien koulutus ja perustamalla terveyskeskuksiin tällaisten hammashoitajien virkoja. Samanaikaisesti on terveyskeskuksiin perustettava myös hammaslääkäreiden virkoja. Hammaslääkärit johtavat hammassairauksien vastustamistyötä ja hoitoa terveyskeskuksissa ja hoitavat itse osan potilaista. Kunnallisia kodinhoitajia on oltava kunnassa niin paljon, että sairaustapausten sattuessa voidaan kuntalaisille aina tarvittaessa tarjota kodinhoitoapua. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota työssä käyvien äitien auttamiseen lasten sairastuessa. Sairauksia ehkäisevää terveydenhoitoa kaikille kunnan asukkaille Terveyskeskusten on aloitettava äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan ohella terveysneuvonta ja -palvelu kaikenikäisille. Neuvonta on ulotettava myös mielenterveyden ja seksuaalikysymysten alueelle. Koulujen terveyskasvatusta on lisättävä. Kouluissa tulee olla myös koulupsykologeja. 317

10 Sairaaloiden ja terveyskeskusten yhteistyöhön Sairaanhoitohallintoa on kehitettävä uusiin sairaanhoitopiireihin perustuen. Samalla on huolehdittava keskus- ja aluesairaaloiden sekä terveyskeskusten yhteistyöstä. Sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistyönä on mm. silmä-, korva- ja naistentautilääkärien sekä röntgenlääkäreiden palveluksia tarjottava terveyskeskuksissa määräaikoina. Jonotus sairaalapaikoille on saatava loppumaan. Kunnallisten terveyskeskusten ja erikoislääkärisairaaloiden yhteistyönä voidaan huolehtia siitä, että sairaalapaikkoja on tarjolla riittävästi. Sairausvakuutustoimistojen verkko on varsinkin maaseudulla suhteellisen harva, ja ihmiset joutuvat kulkemaan pitkiäkin matkoja korvaukset saadakseen. Sen vuoksi olisi myös röngen- ja laboratoriopalvelusten osalta toteutettava sama järjestelmä kuin lääkkeitten hankinnan yhteydessä jo on toteutettu: asiakkaan tulee saada palvelukset hinnalla, jossa korvaukset jo on otettu huomioon. Terveyskeskusten yhteydessä tulee kunnille varata mahdollisuus lääkkeiden myyntiin. Elintarvikevalvontaa on tehostettava Kunnallista elintarvikevalvontaa on tehostettava ja nykyisen valvonnan edellytyksiä parannettava erityisesti laboratoriotoiminnan osalta. Terveydenhoitolautakuntien aktiivisuutta on lisättävä. Elintarviketeollisuuden on osallistuttava elintarvikevalvonnan rahoitukseen, kuten jo osittain tapahtuukin lihan- ja maidontarkastustoiminnassa. KOULUTUS- JA KULTTUURIPOLITIIKKA Koulutuksen taloudelliset esteet poistettava Harrastajataiteelle tukea Kirjastosta kulttuurikeskus Taloudellinen eriarvoisuus synnyttää epäsuhteita myös kulttuurin alueella. Kulttuurin jakelua kehitettäessä on tasoitettava kulttuurin levityksen alueellisia ja yhteiskuntaluokkien välisiä eroja. Kunnallisen kulttuuripolitiikan on toimittava entistä enemmän työväenliikkeen tavoitteiden mukaan. Koulutuksen taloudelliset esteet poistettava Opintotukijärjestelmä on luotava tueksi kaikille peruskoulunjälkeisille opiskelijoille, myös aikuisille. Kuntien tarjoamat sosiaaliset palvelut on yhdenmukaistettava kaikille koululaisille. 318

11 Koululaitosta koskevat valtionapusäännökset on saatava vastaamaan kantokykyluokitusta. Peruskoulu-uudistuksen nopeuttamiseksi on keskikoulu tehtävä ilmaiseksi kaikille. Nuorisoasteen koulut on kunnallistettava ja korvaavat koulut nähtävä vain ylimenokauden ratkaisuina. Esikoulu Oppivelvollisuusikä on alennettava kuuteen vuoteen siten, että pakolliseen esikouluvaiheeseen liitetään mahdollisuus päivähoidon saantiin. Esikoulutuksessa tulee pääpainon olla lähtötasoerojen poistamisessa ja yleisten henkisten valmiuksien kehittämisessä. Tehokas päivähoito on ulotettava alle 6-vuotiaisiin lapsiin. Päivähoidon tulee olla virikkeitä antavaa. Ammattikoulutuksen asema korjattava Peruskoulun jälkeinen nuorisoasteen koulutus on uudistettava niin, että yleissivistävä, ammatillinen ja teoreettinen koulutus muodostavat yhtenäisen järjestelmän tasavertaiset koulutusmuodot. Ammatillisen koulutuslinjan valinneille on taattava mahdollisuudet jatkaa opintojaan korkeakoulussa. Ammattikoulutuksen saanti on tehtävä asunpaikasta riippumattomaksi. Ammattiyhdistystiedon opetusta on lisättävä kouluissa. Ammattikurssiorganisaatiot on saatava työväenjärjestöjen valvontaan. Aikuiskoulutus on luotava kunnan koululaitoksen osaksi. turvaa monelle työsuhteen jatkuvuuden. Se Kouludemokratian toteuttaminen Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on opittava koulussa. Tähän tarjoaa parhaan mahdollisuuden kouludemokratian toteuttaminen. Poliittinen toiminta on sallittava kouluissa. Vaikuttamisen mahdollisuutta ei saa sulkea kenenkään toimintapiirin ulkopuolelle. Taide kuuluu kaikille Kunnallisen taidetoiminnan on oltava vastapainona kaupalliselle, yhdenmukaistettavalle massakulttuurille, jonka tarkoituksena on pelkästään tuottaa voittoa. Kunnan on tuettava sellaisia taiteen aloja, joilla kaupallisuuden vaikutus tuntuu tuhoisimpana. Kunnassa työskentelevien ammattitaiteilijoiden on saatava kunnalta tukea toimintaansa. Kunnan omistamiin rakennuksiin on hankittava taideteoksia jo rakentamisvaiheessa. Taiteen luomiseen on kaikille annettava mahdollisuus. Erilaisille harrasteryhmille ja laitosten ulkopuolella toimiville on kunnan annettava riittävät tilat ja välineet sekä taloudelliset toimintaedellytykset. 319

12 Kirjastot kulttuurikeskuksiksi Kunnan kirjaston toimintaa on laajennettava. Kirjojen lainausja lukusalitoiminnan lisäksi kirjastoihin on varattava tilat ja välineet musiikin kuuntelua ja kieliopintoja varten. Siellä voidaan järjestää myös taidenäyttelyjä ja konsertteja sekä taideteosten lainaustoimintaa. Uusia kirjastotiloja hankittaessa on varauduttava audiovisuaalisten opetusvälineiden käyttöön. Kirjasto voi yhdessä kansalais- ja työväenopistojen kanssa muodostaa ytimen toimintakeskukselle, johon kunnan vapaa-ajan palvelukset keskitetään. Kansalaisjärjestöjen ja muiden harrastajaryhmien on saatava toimia sen piirissä omien tavoitteidensa mukaisesti. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HOITO Kaikille oikeus luontoon ja terveelliseen ympäristöön Yhteiskunnalle valta luonnonsuojelussa Luonnon tasapaino säilytettävä Luonnon ja ympäristön hoito edellyttää laisäädäntöä, jolla taataan luonnon tasapainon, maisemakokoaisuuksien sekä taajamien läheisyydessä olevien alkuperäisen luonnon rippeiden säilyminen. Kaikille on taattava yhtäläinen oikeus luontoon. On luotava hallintojärjestelmä, joka vastaa tämän alan suunnittelusta, valvonnasta ja yhteistyöstä. Kuntiin on perustettava luonnonsuojelulautakunnat ja niille saatava riittävät valtuudet. Veden ja ilman saastuminen ei saa jatkua Tavoitteeksi on otettava, että vedet kaikkialla, asutuskeskustenkin läheisyydessä ovat puhtaita ja uimakelpoisia. Jätevedet on puhdistettava ja ravinteet niistä poistettava. Kuntien on rakennettava taajama-alueille vesi- ja viemärijohdot sekä riittävän tehokkaat puhdistuslaitokset. Vesien pilaantuminen ja saastuminen on ehkäistävä myös taajamien ulkopuolella. Teollisuuden jätevedet on puhdistettava joko teollisuuden itsensä toimesta tai yhteistyössä kunnan kanssa jälkimmäisen määräämällä tavalla. Teollisuus ei saa saastuttaa pinta- eikä pohjavesiä. Ilman saastuminen on ehkäistävä. Teollisuuden on itsensä puhdistettava kaasumaiset ja muut jätteensä. Ilmansuojelu on otettava huomioon liikenteen suunnittelussa, samoin meluntorjunta jo kaavoitusvaiheessa ja työpaikoilla. Oikeus luontoon on kaikilla Kunnan on huolehdittava jätehuollon järjestämisestä. Sen kustannukset on perittävä jätteen tuottajilta oikeudenmukaisessa suhteessa jätteen laatuun ja määrään. Kuntien on tarvittaessa 320

13 yhteistoiminnassa järjestettävä jäteöljyjen ja myrkyllisten jätteiden kerääminen niiden vaarattomaksi tekemistä ja muuta käsittelyä varten. Kuntien on järjestettävä kaikille varallisuudesta riippumatta mahdollisuudet ulkoiluun ja muuhun luonnonharrastukseen. Yleiseen käyttöön on varattava ulkoilualueita, erityisesti rantoja. Ulkoilu- ja virkistysalueille on järjestettävä pääsy julkisin kulkuneuvoin. Leirintäalueiden palveluja ja valvontaa on tehostettava. Kuntalaisten mahdollisuuksia virkistyskalastukseen on edistettävä. Kuntien on tuettava luonnon ja ympäristön hoidon opetusta kouluissa ja muissa oppilaitoksissa sekä erityisesti aikuiskasvatuksen piirissä. Kuntien palveluksessa oleville ja luottamushenkilöille on järjestettävä luonnon ja ympäristön hoidon koulutusta. Kustannukset Luonnon ja ympäristön pilaantumisen torjunnasta koituvat kustannukset on jaettava aiheuttamisperiaatteen mukaan: ne, jotka haitan aiheuttavat, ovat velvollisia kukin osuutensa mukaan korvaamaan sen poistamisesta johtuvat kustannukset ja haitan seurauksena olevat taloudelliset tappiot. Yleisiä varoja on käytettävä luonnon ja ympäristön suojelun hallinnollisiin tehtäviin, valvontaan, tutkimus-, koulutus- ja valistustyöhön sekä sosiaaliseen luonnon suojeluun ja hoitoon. Sen tärkeimpiä tehtäviä on ulkoilualueiden varaaminen. Valtion on avustettava kuntia luonnon ja ympäristön hoidon rahoituksessa. KUNNALLISTALOUS Niistä palveluksista, joita kunta tuottaa, riippuu oleellisesti kunnan asukkaan elintaso. Tämän elintason turvaamiseksi tarvitaan sekä taloudellisilta että henkisiltä voimavaroiltaan riittävän suuria kuntia. Kunnat ja valtio Valtion asiana on tuottaa palveluksia, jotka joko suurten kustannusten takia tai muutoin soveltuvat sille parhaiten. Valtion asiana on puuttua kuntien tehtäviin vain sikäli, kuin ne eivät muutoin tulisi riittävästi ja oikeudenmukaisesti hoidetuiksi. Kuntien tehtävistä on kuitenkin osa sellaisia, että valtion tulee avustaa niiden rahoittamisessa. Valtionapujen tulee määräytyä oikeudenmukaisen kuntien taloudellisen kantokykyluokituksen pohjalta. Mikäli kunnille säädetään tehtäviä, jotka eivät muutoin kuulu niiden hoidettaviksi, tulee valtion suorittaa tästä kunnille

14 täysi korvaus. Valtion ja kuntien välinen nykyinen tehtävien ja kustannusten jako perustuu liiaksi historiallisille arvoille. Sitä on kiireellisesti tarkistettava. Keskussairaaloiden, oikeuslaitoksen ja poliisitoimen kustannukset on siirrettävä kokonaan valtiolle ja liikevaihtovero poistettava kunnilta. Kuntien luotonsaanti on turvattava. On syytä vakavasti harkita erityisen kunnallispankin perustamista. Kuntien palvelukset Kunnallisten palvelusten tulee olla niin paljon kuin mahdollista käyttäjille ilmaisia. Tämä koskee varsinkin tiettyjä peruspalveluksia, kuten terveydenhuoltoa, erinäisiä sosiaalipalveluksia ja opetustointa. Kohtuullinen korvaus voidaan periä näistä ainoastaan sillä perusteella, että ei syntyisi kohtuutonta painetta kunnallisveroäyrin hintaa kohtaan eikä vaikeutettaisi uusien palvelusten tuottamista. Ylellisyyspalveluksista, kuten pysäköintija venepaikoista, on perittävä vähintään omakustannushintaa vastaava korvaus. Hautausmaat on kunnallistettava. Kuntien iiikeluonteinen palvelutoiminta Kunnan toimialaa on laajennettava niin, että ne voivat entistä enemmän harjoittaa liikeluonteista toimintaa. Tällaisia ovat mm. vapaa-ajan palveluksiin liittyvä laaja yritystoiminta, energiahuolto ja rakennusalan yritystoiminta. Liikeluonteinen toiminta on pyrittävä hoitamaan kunnan oman organisaation puitteissa. Yhteistoimintaa muiden kuntien kanssa on harjoitettava. Yksityisoikeudellisiin yritysmuotoihin kuten osakeyhtiöihin, säätiöihin jne. on turvauduttava vain, mikäli asiaa ei voida hoitaa kunnan oman organisaation puitteissa riittävän taloudellisesti. Poliittinen tasapuolisuus on tällöinkin otettava huomioon. Työllisyyspolitiikka ja yritystoiminnan tukeminen Kunnan on aktiivisesti pyrittävä työllisyyden ylläpitämiseen alueellaan. Tätä varten kunnan tulee suunnitella ja toteuttaa työvoimapolitiikkansa niin, että etenkin taloudellisina lamakausina voidaan kunnan omin toimenpitein työllistää mahdollisimman monia henkilöitä. Tarvittaessa kunnan tulee pyrkiä myös järjestämään erilaisia ammattikoulutustilaisuuksia. Myös valtion tulee työvoimapolitiikassaan ottaa kunnallistalouden vaatimat alueelliset näkökohdat huomioon. Kunnan on myötävaikutettava siihen, että sen alueelle syntyy tarkoituksenmukaista yksityistä yritys- ja muuta elinkeinotoimintaa. Tätä varten kunta luo ne edellytykset, mitä elinkeinotoiminnan syntyminen vaatii. Välittömien ja välillistenkin etujen myönmisessä on suoritettava tarkka hyötyjen ja kustannusten arviointi sekä huolehdittava valvonnasta. 322

TALOUSPOLITIIKAN KEHITYSLINJAT. Puoluetoimikunnan talouspolitiikkaa koskeva esitys toimitetaan erillisenä.

TALOUSPOLITIIKAN KEHITYSLINJAT. Puoluetoimikunnan talouspolitiikkaa koskeva esitys toimitetaan erillisenä. 38 TALOUSPOLITIIKAN KEHITYSLINJAT Puoluetoimikunnan talouspolitiikkaa koskeva esitys toimitetaan erillisenä. 89 39 MAATALOUSPOLITIIKAN TAVOITTEET I LÄHTÖKOHTA Maatalouspolitiikkamme perustavoitteeksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA

YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA VI YMPÄRISTÖ- JA ASUNTO POLIITTINEN VALIOKUNTA 165. YMPÄRISTÖNSUOJELUN YLEISLAKI SÄÄDETTÄVÄ Kontulan Sosialidemokraatit r.y:n aloite Maamme ympäristöhallintoa on sosialidemokraattien määrätietoisen työn

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET

TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET TYÖJÄRJESTYS ESITYKSET JA SUOMEN AMMATTIYHDISTYS. TEN KESKUSLIITON (SAK) r.y. KUUDENNELLE VARSINAISELLE EDUSTAJAKOKOUKSELLE EDUSTAJAKOKOUS PIDETÄÄN HELSINGIN TYÖ VÄENTALON JUHLASALISSA ALKAEN K E S K I

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

ASUNTO- JA VEROASIOITA KÄSITTELEVÄ VALIOKUNTA

ASUNTO- JA VEROASIOITA KÄSITTELEVÄ VALIOKUNTA VII ASUNTO- JA VEROASIOITA KÄSITTELEVÄ VALIOKUNTA 38 SOCIAL BOSTADSPOLITIK Motion av Helsingfors Svenska Arbetarförening rf. Stegringen av byggnadskostnaderna har under de senaste åren varit kraftig. Enbert

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960

Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 Kolmas kokouspäivä 18. huhtikuuta 1960 33. Nimenhuuto. 34. Ehdotukset puolueneuvoston uusista jäsenistä. Ilmoitusasia. 35. Puoluetoimikunnan jäsenehdokkaiden nimeäminen. 36. Valistustyötä ja kunnallisvaaleja

Lisätiedot

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten varjobudjetti 2013 Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 16.10.2012 JOHDANTO... 4 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 4 HALLITUS TALOUSPOLIITTISESTI HALVAANTUNUT...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka... Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 JOHDANTO... 3 HYVINVOINTIPOLITIIKKA... 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4 Sosiaalipalvelut... 4 Terveydenhuolto... 5 Asuntopolitiikka...

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma Talouspoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.11.2009 1 Talouspolitiikan lähtökohdat ViNOn talouspolitiikan tavoitteena on ihmisten onnellinen elämä luonnon itseisarvoa kunnioittaen. Talouden

Lisätiedot

Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun sisältyi useita lainsäädäntökysymyksiä,

Tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun sisältyi useita lainsäädäntökysymyksiä, 1974 1 YLEISTÄ Vuoden 1973 loppukuukausina alkanut yleismaailmallinen öljykriisi ja keväällä aikaansaatu tulopoliittinen kokonaisratkaisu leimasivat eduskunnan työtä vuoden 1974 valtiopäivillä. Öljykysymys

Lisätiedot

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 7/2002 Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lokakuu 2002 Lisätietoja: Sinikka Näätsaari puh. (09) 7721 442

Lisätiedot

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965

Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta. vuosilta 1963-1965 Kertomus Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuosilta 1963-1965 KERTOMUS Sosialidemokraattisen Eduskuntaryhmän toiminnasta vuodelta 1963 SOSIAALILAINSÄÄDÄNTÖ ELÄKEASIA Maaliskuun 5. päivänä

Lisätiedot

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite IV ELINKEINO- ALOITTEET JA ENERGIA- 58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ovat tarjonneet suurelle joukolle suomalaisia

Lisätiedot

Tulevaisuuden valinta

Tulevaisuuden valinta Tulevaisuuden valinta Verot ja yhteiskuntakeskustelu vuoden 2011 eduskuntavaalien alla Ajatushautomo Lokus 1 2 3 Sisältö Johdanto...6 Luku 1. Edward Andersson Suomen voimassa oleva verojärjestelmä sekä

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Talouspoliittinen ohjelma Hallituksen esitys liittokokoukselle 24.10.2009

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Verotus tietoyhteiskunnassa. Seppo Penttilä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Verotus tietoyhteiskunnassa Seppo Penttilä SITRA 181 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran julkaisusarjaan (Sitra 181) ISBN 951-563-581-0

Lisätiedot

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma

vasemmistonuorten poliittinen ohjelma vasemmistonuorten poliittinen ohjelma hallituksen esitys 14. 15.11.2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Johdanto Vasemmistonuoret

Lisätiedot

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta

IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 66» IV. SÄÄNTÖVALIOKUNTAAN seuraavat esitykset sääntöjen eväiden kohtien muuttamisesta 32. Puoluesihteerin valinnan siirtäminen puoluekokoukselta puoluetoimikunnalle (IV/1) 33. Puoluesihteerin valinnan

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalouden ja koko julkisen talouden tasapainolle vaalikauden aikana?

Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalouden ja koko julkisen talouden tasapainolle vaalikauden aikana? 3. kysymys Mikä on eduskuntaryhmänne arvio valtiontalouden liikkumavarasta alkaneen vaalikauden aikana? Kuinka paljon em. liikkumavarasta katsotte voitavan käyttää pysyviin menonlisäyksiin ja verotuksen

Lisätiedot

Yleisohjelma. 2.1. Ihmisoikeudet ihmisarvon suoja. 2.2. Demokratia valta kansalla. 2.3. Perusturvasta hyvä arki. 2.4. Terveys sydämen asia

Yleisohjelma. 2.1. Ihmisoikeudet ihmisarvon suoja. 2.2. Demokratia valta kansalla. 2.3. Perusturvasta hyvä arki. 2.4. Terveys sydämen asia Yleisohjelma 2.1. Ihmisoikeudet ihmisarvon suoja 2.2. Demokratia valta kansalla 2.3. Perusturvasta hyvä arki 2.3.1. Perheet 2.3.2. Opiskelijat 2.3.3. Eläkkeensaajat 2.3.4. Vammaiset 2.3.5. Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA

Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013. Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA Hyväksytty liittokokouksessa 16.11.2013 Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry POLIITTINEN OHJELMA "Politik är att vilja. Socialdemokratisk politik det är att vilja förändringen därför att förändringen

Lisätiedot

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän TOIMINTAKERTOMUS 1972-1974

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän TOIMINTAKERTOMUS 1972-1974 Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän TOIMINTAKERTOMUS 1972-1974 1972 I YLEISKATSAUS Maataloustulokysymyksistä syntyneet erimielisyydet johtivat syksyllä 1971 Karjalaisen hallituksen kaatumiseen ja saman

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 1 Sisällys Verotulot ovat nykyaikaisen hyvinvointivaltion toiminnan perusta. Koulutus, terveydenhoito, sosiaalipalvelut ja

Lisätiedot