Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011"

Transkriptio

1 1(14) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa, hevoslantaa käyttävää mullan kompostointilaitosta. 2. Luvan hakija: Markku Wolkoff Tmi Montolantie Lappeenranta LY-tunnus: Laitos/toiminta ja sen sijainti: Mullan kompostointilaitos Lappeenranta, Lavolan kaupungin osa, Lappeen Lavolan kylä kiinteistöllä: Luvan hakemisen peruste: Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 mukaan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin mukaan jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä harjoittava laitos on ympäristölupavelvollinen. 5. Lupaviranomaisen toimivalta: Ympäristösuojelulain 31 :n 3 momentin ja ympäristösuojeluasetuksen 7 :n 13 c perusteella muu kuin tämän kohdan a - b alakohdissa tai 5 :n 13 kohdan c - f alakohdissa tarkoitettu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä alle tonnia vuodessa lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 6. Asian vireille tulo: Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt , on leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen

2 2(14) 7. Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Markku Wolkoffilla on sopimus hoitaa Hubertusseura Oy:n lannankäsittely osoitteessa Montolankatu 216. Keskustan yleiskaavassa alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Alueella ei ole asemakaavaa. Maa-alueen omistaa Markku Wolkoff. 8. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Alue sijaitsee n. 5 km etäisyydellä lounaaseen Lappeenrannan keskustasta. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jonne on muodostunut maa- ja metsätalouselinkeinoja tukevia toimintoja. Lisäksi alueelle on muodostunut uutta pientaloasutusta, joka ei liity maa- ja metsätalouteen. Kompostointialue sijaitsee puukäsittelyalueen (toiminnanharjoittajan oma) ja peltoalueen (naapuri) välillä. Alueen itäpuolella sijaitsee naapurin konehalli. Valtatie 6 sijaitsee noin 600 metrin päässä pohjoiseen. 200 metrin etäisyydellä kompostointikentän reunasta sijaitsee 6 asuinrakennusta. Lähin asuinrakennus (lännessä) sijaitsee 120 metrin etäisyydellä kompostointialueen rajasta. Luonto Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta, jossa on harjoitettu pitkään maataloutta ja siihen liittyviä toimintoja. Maaperä Maaperäkartan mukaan alueen maaperä on karkeaa hietaa. Maalaji on rakenteeltaan tavallisesti irtonaista ja kuohkeaa, joskus löyhästi kokkareista. Vesi nousee pohjavedenpinnasta melkoisen korkealle. Maalaji läpäisee vettä melko hyvin, mutta myös pidättää sitä. Kosteussuhteiltaan maa on hyvää viljelys- ja metsämaata, mutta ravinteiden pidättyminen on huonoa. Ojat pysyvät verraten hyvin kunnossa. Häiriintyvät kohteet Lähin jo olemassa oleva häiriintyvä kohde (asuinkiinteistö) sijaitsee n. 100 metrin etäisyydellä toiminta-alueen länsipuolella. Vesistöt ja pohjavesi Suunnitelma-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kompostointialueesta 600 metriä koilliseen sijaitsee Huhtiniemen I- luokan pohjavesialueen raja. Lähin kaivo, joka sijaitsee n. 100 metrin päässä, on idässä sijaitsevan konehallin kaivo, josta otetaan vettä konehalliin ja käytetään

3 9. Toiminta ja sen laajuus 206/211/2011 3(14) myös varakaivona asuinrakennukselle. Alueen eteläpuolella n. 150 metrin etäisyydellä sijaitsee toiminnanharjoittajan kaivo (porakaivo). 200 metrin etäisyydellä sijaitsee n. 4 talousvesikaivoa. Hevosenlannan kompostoimista ja sen käyttämistä seosmullan valmistukseen, on harjoitettu alueella n. 15 vuotta. Kompostoitunutta hevosenlantaa käytetään maanparannusaineena mullan valmistuksessa myyntiä varten. Toiminnanharjoittaja vastaanottaa hevosen lantaa Hubertus-tallilta n. 500 m 3 vuodessa. Valmistusmäärät eivät lisäänny. Lantaa on aikaisemmin kompostoitu osoitteessa Montolantie 216 sijaitsevalla kompostikentällä. Kenttä ei ole ollut pinnoitettu. Toiminta muuttuu siten, että kompostoiminen tapahtuu jatkossa asfaltoidulla kentällä. Toiminnan seurauksena syntyvänä tuotteena on seosmulta. Tuote on hyvälaatuisen mullan, hiekan, turpeen ja kompostin seos. Hyvänlaatuisella mullalla tarkoitetaan esim. peltomultaa tai uudisrakennuksen rakentamisvaiheessa tontilta poistettua maaperää. Hiekan tarpeellisuus määräytyy perusmullan laadun mukaan. Kompostin osuus valmiista tuotteesta on keskimäärin 30 %. Tuotanto kohdistuu kesäaikaan. Kompostointi tapahtuu ympärivuotisesti. Lantaa, joka on imeytetty turpeeseen, tuodaan kompostointikentälle ja sitä käännetään palamisprosessin aikana. Valmis komposti sekoitetaan sulamaan aikana muihin aineisiin ja minkä jälkeen seos seulotaan tasoseulalla kahden seulaverkon läpi. Seulaverkkojen silmäkoko on 40 mm x 40 mm tai 25 mm. Hevosen lantaa vastaanotetaan n. 500 m 3 vuodessa. Seosmultaa valmistetaan sääolosuhteista riippuen n m 3 vuodessa. Lanta kompostoidaan asfaltoidulla kompostikentällä. Kenttä, jonka pinta-ala on 540 m 2, on rakennettu seuraavasti: perusmaata poistettu n. 1 m, ja sen jälkeen asennettu suodatinkangas, salaojaputki, joka johtaa tarkastuskaivoon ja imeytetään edelleen maahan, 80 cm hiekkaa, 20 cm mursketta (0 32 mm), joka on tiivistetty ja pinnalle 150 kg/m 2 asfalttia. Kentän reunat on korotettu, jotta kentän valumat eivät pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Seosmullan seulomiseen käytetään tasoseulaan. Ainekset syötetään seulaan kaivinkoneella. Ainekset sekoitetaan pyöräkoneella. 10. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen, poikkeukselliset tilanteet ja häiriöpäästöt Päästöt veteen ja maaperään

4 11. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu 206/211/2011 4(14) Toiminta ei normaali tilanteessa aiheuta päästöjä veteen tai maaperään. Kompostointi suoritetaan pinta-alaltaan 540 m 2 olevalla asfalttikentällä, jonka alla on salaojaputki, joka johtaa tarkastuskaivoon ja imeytetään edelleen maahan. Kentän reunat on korotettu, jotta kentän valumat eivät pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Erittäin voimakkaan sateen sattuessa saattaa maaperään päästä vettä. Kompostointi ja seosmullan valmistus ovat maanviljelyksen sivutoimintaa, joten tuotannossa käytetään samoja koneita ja polttoaineita kuin maanviljelyksessä. Maaperän pilaantumisriskiä aiheuttaa mahdollisesti työkoneista tapahtuvat öljyvuodot. Öljyvuodon sattuessa määrät ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Melu Melua syntyy kuljetuksista ja työkoneiden käytöstä. Työkoneiden aiheuttama ääni on normaalia työkoneiden aiheuttamaa melua, joka on tavanomaista maaseudulle. Erityisen kovaa ääntä tai tärinää aiheuttavia koneita ei käytetä. Päästöt ilmaan, haju ja pöly Toiminta ei normaalitilanteessa aiheuta päästöjä ilmaan. Tuotanto voi aiheuttaa hetkellisesti lieviä hajuhaittoja. Jätteet ja niiden käsittely Mullan seulonnan yhteydessä syntyy kiviainesta, jonka osuus seoksesta on keskimäärin 0,8 %. Eroteltu kiviaines kerätään erilleen ja käytetään maatilalla tienparannusaineena tai toimitetaan viherrakentajille koristeeksi. Hakemuksen mukaan toiminta ei aiheuta normaalitilanteessa päästöjä veteen, maaperään tai ilmaan. Toiminta ei aiheuta melua eikä toiminnassa käytetä kemikaaleja tai vettä. 12. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu Etelä-Saimaa sanomalehdessä Kuulutus on ollut nähtävillä Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ilmoitustauluilla sekä Lappeenrannan kaupungin internetsivuilla välisenä aikana. Rajanaapureille hakemuksesta on tiedotettu kirjallisesti. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Mullan kompostointilaitoksesta on käyty neuvottelu ja Alueella on tehty tarkastus Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Tarkastuksen yhteydessä toiminnanharjoittaja muutti hakemustaan siten, että materiaalina ei käytetä muiden eläinten lantaa kuin hevosen lantaa. Materiaalina ei käytetä myöskään perunan kuorta.

5 5(14) Hakemuksen johdosta on oltu puhelimitse yhteyttä Eviraan, joka on pyytänyt päätöstä tiedoksi. Lausunnot Lausuntoja ei ole jätetty. Muistutukset ja mielipiteet Muistutuksia on jätetty yksi. Muistutus, yksityishenkilö, Kompostointialue on muokattu viettämään muistutuksen antajan peltoa kohden. Alueella on ennen sijainnut pelto, jonka pinta on viettänyt keskelle Wolkoffin peltoa. Muistutuksen antajan pelto viettää myös alaspäin kohti asuinrakennusta ja konehallia. Asuinrakennuksen ja konehallin lähellä on kaivo ja viereisellä pellolla kasvatetaan viljaa. Muistutuksen antajan asuinrakennuksen pihalla olevaa kaivoa käyttää myös toinen henkilö. Konehallinkaivosta otetaan vettä hallin vesipisteeseen. Kaivoa käytetään myös varakaivona asuinrakennukselle. Molemmat kaivot on tutkittu ruokavedeksi soveltuvaksi. Kompostointialueen tulevat ja nykyiset hajuhaitat ovat huomattavissa myös asuinrakennuksen pihapiirissä ja sisätiloissa, etenkin keittiössä, josta on suora näkymä kompostointialueelle. Hakemuksesta ei selviä miten maaperä rasittuu imeytyksen johdosta ja miten maaperää tutkitaan myöhemmin. Hakemuksessa ei myöskään kerrota kompostikasasta mahdollisesti leviävistä nesteistä ja miten estetään nesteiden siirtyminen muistutuksen antajan rajalle. Kompostialueen ja rajan etäisyys toisistaan on lyhyt, n. 20 metriä. Yhtäaikaisessa toiminnassa saattaa olla kaksikin seulaa, pyöräkuormaaja ja perävaunulla varustetut traktorit. Miten nämä toimenpiteet voi suorittaa samanaikaisesti yksin? Miten edellä mainitut työkoneet kuuluvat normaaleihin maaseudun ääniin? Miten mahdollisten uusien asukkaiden silmissä yleisilme heikkenee tämän toiminnan takia? Tällainen kompostitoiminta ei sovi maaseudulle ja heikentää kylän hyvää yleisilmettä. Kyseinen toiminta kuuluu sellaisiin paikkoihin, jotka ovat valmistettu kyseistä toimintaa varten, esim. Joutsenon jätekeskukseen. Vastineet Markku Wolkoffin vastine muistutukseen, Peltoa, jossa kompostikenttä sijaitsee, ei ole muokattu viettämään muistutuksen antajan peltoa kohden. Viettämissuunta on sama kuin entisessä pellossa. Ympäristölupahakemuksessa mainittu toiminta on ollut muistutuksessa mainitulla pellolla jo vuosia. Kom-

6 6(14) postikentän käyttöönotto parantaa ympäristönsuojaa. Normaaliolosuhteissa kompostikentältä ei pääse valumia ympäristöön. Kompostointiin ja mullan valmistukseen liittyvät lievät hajuhaitat. Arvioin toiminnasta aiheutuneet hajuhaitat huomattavasti pienemmiksi kuin esimerkiksi karjatilan aiheuttamat hajuhaitat. Lisäksi lähelle muistutuksen antajan rajaa valmistuva uudisrakennus lisää suojaa melu-, näkö- ja hajuhaitoista. Kompostikenttä on rakennettu tiiviisti, niin että asfaltin läpi nestettä ei pääse maaperään. Erittäin voimakas sade voi aiheuttaa nesteen valumista ulos asfalttikentältä. Tarvittaessa pois päässyt neste on mahdollista imeyttää turpeeseen. Valmis seosmulta ei rasita maaperää. Maaperän tutkimuksia hoitaa viranomainen. Ympäristölupahakemuksen liitteessä 2 on lueteltu seulomiseen tarvittavat laitteet. Listassa ei ole mainittu peräkärryä, johon kerätään seulomisessa syntyvä kiviaines. Peräkärryä ei tarvitse siirtää seulomisen aikana ja se ei vaadi erillistä kuljettajaa. Seulomisessa käytetään vain yhtä seulaa, koska toiminnanharjoittajalla ei ole toista seulaa. Valmiin mullan siirtämiseen käytetään n. 20 metriä pitkää kuljetinta, joka mahdollistaa mullan siirtämisen ilman apua. Kuljetin toimii sähkömoottorilla. Käytännössä kuljettajia tarvitaan ainesten siirtämiseen seulan viereen ja niiden syöttämiseen seulaan. Molemmat tehtävät voi hoitaa sama kuljettaja. II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA 13. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Markku Wolkoffille Lappeen Lavolan kylän kiinteistölle ja hakemusasioissa tarkemmin esitetylle hevon lannan kompostointilaitokselle ympäristönsuojelulain 28 mukaisen ympäristöluvan. Laitoksen on toiminnassaan noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: Pilaantumisen ehkäisy 1. Alueella voidaan valmistaa multaa sekoittamalla kompostoitunutta hevosen lantaa (maanparannuskompostia), multaa, hiekkaa, purua ja turvetta enimmillään 2000 m³/a (n t/a). Alueella voidaan kompostoida hevosenlantaa n. 500 m 3 vuodessa. Mullan valmistuksessa käytettävän hiekan ja maa-aineksen tulee olla puhtaita. (YsL 43 ja 45, YsA 19, YsL 7, VnA 214/2007) 2. Kompostointi- ja mullanvalmistusalueen tulee olla vesitiiviitä. Kompostointi tulee suorittaa hakemuksessa esitetyllä tiivispohjaisella alueella. Mullan valmistukseen (seulonta ja se-

7 7(14) koittaminen) käytettävä alue tulee rakentaa tiivispohjaiseksi. Suunnitelma mullanvalmistukseen käytettävän alueen rakenteista tulee esittää ympäristönsuojelun viranhaltijalle hyväksyttäväksi kahden kuukauden kuluttua lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Ulkopuolelta pintavesien joutuminen kompostointikentälle on estettävä ympärysojilla, kenttien kallistuksilla tai riittävillä reunakorokkeilla. (YsL 42, 43 ja 46, YsA 19, JA 8 ) 3. Kompostointialueelta syntyvää vettä ei saa johtaa käsittelemättömänä maastoon. Jäteveden syntyminen tulee estää peittämällä auma, lisäämällä seosainetta, korottamalla reunakorokkeita tai muilla vastaavilla tavoilla. Mikäli kompostointi- ja mullan valmistukseen liittyviltä kentiltä syntyy jätevesiä, tulee ne johtaa umpisäiliöön tai käsitellä muulla, ympäristönsuojelun viranhaltijan hyväksymällä tavalla. (YsL 5, 8 ja 43, YsA 19, JL 6 ) 4. Hevosen lannan ja maa-aineksien kuljetus, sekoitus, kompostointi, varastointi ja kuormaus on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haju-, pöly- tai meluhaittaa, roskaantumista eikä maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Lannan kompostointi ja sekoittaminen on tehtävä tiiviillä alustalla. Kompostoinnissa ja kuljetuksissa käytettävien koneiden ja ajoneuvojen puhtaudesta on huolehdittava siten, että estetään epäpuhtauksien leviäminen kompostikentän ulkopuolelle. Toiminta ei saa aiheuttaa yleisten teiden likaantumista. (YsL 7, 8, 42, 43 ja 45, YsA 19, JL 4, 6 ja 19, JA 7 ja 8 5. Kompostointi- ja mullanvalmistusalueen päällysteen, reunojen ja muiden rakenteiden kuntoa on tarkkailtava ja tarvittaessa korjattava. (YsL 7, 8 ja 43 ) 6. Toimintaa voidaan harjoittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-20 ja enimmillään viitenä päivänä vuodessa klo 7 22 sekä lauantaisin klo Kompostin kääntäminen tulee tapahtua arkipäivin maanantaista perjantaihin klo (YsL 42 ja 43 ) 7. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää päiväaikana klo asuinkiinteistöjen piha-alueilla keskiäänitasoa 55 db eikä vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueilla keskiäänitasoa 45 db (YsL 43, YsA 19, Vnp /993) 8. Mikäli toiminnan johdosta aiheutuu meluvalituksia, tulee toiminnanharjoittaja tehdä melumittaus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta noudattaen ympäristöministeriön ohjetta 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen. Mittauspaikasta ja mittausmenetelmistä antaa ympäristönsuojelunviranhaltija erillisiä ohjeita. Mittausraportti tulee toimittaa Lappeenrannan seu-

8 8(14) dun ympäristötoimeen kuukauden kuluttua mittauksista. (YsL 46, YsA 19 ) 9. Mikäli toiminnasta aiheutuu määräyksessä 6 annettujen melun raja-arvojen ylittymistä, tulee toiminnanharjoittajan esittää suunnitelma meluntorjuntatoimenpiteistä hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle. Tarvittaessa toiminta voidaan keskeyttää. (YsL 43, YsA 19 ) 10. Toiminnanharjoittaja velvoitetaan tutkituttamaan kompostointikentän salaojakaivon vedestä kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi ja kokonaisfosfori sekä E.coli ulkopuolisella asiantuntijalla ensimmäisen toimintavuoden keväällä. Tulokset tulee toimittaa ympäristötoimeen kahden viikon kuluttua niiden valmistumisesta. Tutkimustulosten perusteella ympäristönsuojelun viranhaltija määrittää tarkastuskaivon jatkotutkimustarpeen (YsL 42, 43 ja 46, YsA 19) 11. Toiminnanharjoittaja velvoitetaan tutkituttamaan lähimmästä talousvesikaivosta ulkopuolisella asiantuntijalla suppea talousvesitutkimus kahden kuukauden kuluessa ympäristöluvan tultua lainvoimaiseksi. Ympäristön talousvesikaivojen lisätutkimustarpeen määrittää ympäristönsuojelun viranhaltija ensimmäisen näytteenottokerran tuloksiin perustuen. Tarvittaessa ympäristönsuojelunhaltija voi määrätä talousvesitutkimuksia esim. valitustapauksien yhteydessä. YsL Kompostoinnista ja mullanvalmistuksesta vastaavan henkilön muutoksista on ilmoitettava välittömästi Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. (YsL 46, JL 52 ) 13. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristötoimeen Eviralta haettavan Lannoitevalmistelain (539/2006) ja Sivutuoteasetuksen (1774/2002) mukainen laitoshyväksymistodistus. Tuotteen valmistus tulee suorittaa niin, että olosuhteet (mm. lämpötila) ja tuotteen koostumus vastaavat edellä mainitun tai niiden perusteella annettujen säädösten mukaisia vaatimuksia. (YsL 43 ja 46, YsA 19, JA 8 ) 14. Ennen luvan mukaisen toiminnan aloittamista tulee toiminnanharjoittajan pyytää aloitustarkastusta ympäristönsuojelun viranhaltijalta. (YsL 43, YsA 19 ) Raportointi ja kirjanpito 15. Hakijan on pidettävä kirjaa kompostoidun lannan määrästä ja sekoitukseen käytetyistä maa-aineksista, niiden alkuperästä ja määrästä sekä valmistetun mullan määrästä. Vuosiyhteenveto on toimitettava Lappeenrannan seudun ympäristö-

9 9(14) toimelle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. (YsL 46, JL 51, 52 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 16. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. (YsL 43, JL 6, JA 8 ). 17. Mahdollisista onnettomuuksista on tehtävä viipymättä ilmoitus pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. (YsL 43, YsA 19 ). 18. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan muutoksista ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 43, YsA 19 ). 19. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä alansa parhaan mahdollisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. (YsL 4, 43 ) Toiminnan lopettaminen 20. Jos toiminta lopetetaan, siitä on ilmoitettava vähintään 3 kk ennen Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. (YsL 43, YsA 19 ) 21. Toiminnan lopettamisen yhteydessä alueet on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu epäsiisteyttä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Alueella tehdään lopputarkastus, jossa todetaan lopettamiseen liittyvien toimenpiteiden riittävyys. (YSL 43, YsA 19 ) Vakuus 22. Toiminnanharjoittajan on asetettava 1500 suuruinen vakuus Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaiselle jätteen asianmukaisen jätehuollonjärjestämiseksi. Vakuus voi olla pankkitalletus kuittaamattomuus sitoumuksella tai omavelkainen pankkitakaus tai takausvakuutus. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrää. (YsL 42 ja 43 ) Lupamääräysten tarkistaminen 23. Toiminnanharjoittajan on esitettävä hakemus lupamääräysten tarkistamisesta viimeistään Tässä hakemuksessa on esitettävä selvitys, onko laitoksen toiminnan laa-

10 10(14) juudessa tai muussa toiminnassa tapahtunut muutosta. (YsL 55 ) 14. Päätöksen perustelut Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät melun torjuntaan, jätehuoltoon, pölyämisen ehkäisemiseen sekä pohjaveteen että vesistöön kohdistuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Toiminnan sijaintipaikan huomioiden (YsL 6 ) ja lupamääräyksiä noudattamalla ei toiminnasta arvioida aiheutuvan sellaisia ympäristösuojelulain 42 mukaista haittaa (terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille), jonka perusteella toiminta voitaisiin kieltää. Tällöin ympäristöluvan myöntämiselle ei ole estettä. Alue ei sijaitse lähellä pilaantumisen kannalta arvokkaita luontokohteita. Alue ei myöskään sijaitse luokitellulla, tärkeällä pohjavesialueella. Alue on osayleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hevosenlannan kompostointi esitetyssä mittakaavassa voidaan katsoa maatalouselinkeinoon liittyväksi toiminnaksi, jonka harjoittaminen esitetyssä paikassa on mahdollista. Alueelle muodostuneen muun asutuksen johdosta on kuitenkin ollut tarpeen antaa määräyksiä mm. hajuhaittojen estämiseksi. Lupamääräysten yksilöidyt perusteet: Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa määräyksiä käsittely- ja valmistusmääristä sekä rajoittamalla mullan valmistus hevosenlantaa ja puhtaisiin maa-aineksiin, joilla ennaltaehkäistään mahdollisten viihtyvyys-, ympäristö- ja terveyshaittojen syntyminen sekä maaperän ja vesien pilaantuminen. Maa-ainesta voidaan käyttää, kun se ei sisällä jätettä ja se on pilaantumatonta eli maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt kynnysarvot. (Määräys 1) Lanta sisältää runsaasti ravinteita ja mikrobeja. Jotta ne eivät pääse pilaamaan maaperää, vesistöjä tai pohjavettä, on kompostointialue ja mullanvalmistusalueen oltava vesitiivis ja huolehdittava alueelta mahdollisesti tulevien jäteveden käsittelystä. Myös mullan

11 11(14) valmistamiseen liittyvän alueen rakentaminen vesitiiviiksi on tämän johdosta perustelua. Sekoitettua multaa ei voida enää luokitella jätteeksi. Lisäksi lannan sisältämät ravinteet ovat laimentuneet muiden seokseen käytettävien materiaalien johdosta siinä määrin, ettei sen vaikutus poikkea ns. tavallisesta peltomullasta ja samalla ympäröivistä peltoalueista. (Määräykset 2 ja 3) Lannan, turpeen ja maa-aineksien käsittelystä voi aiheutua haju-, pöly- tai meluhaittaa, roskaantumista ja maaperän tai vesien pilaantumista. Toiminta tulee järjestää siten, ettei mainittuja haittoja tai pilaantumista aiheudu. Lannan kompostointi ja sekoittaminen tiiviillä alustalla ehkäisee maaperän ja pohjaveden pilaantumisen. Ympäristön viihtyisyyden ja terveyden ylläpitämiseksi on huolehdittava yleisten teiden puhtaudesta. (Määräys 4) Ympäristön, maaperän ja vesien pilaantuminen estetään pitämällä rakenteet ja laitteet kunnossa (Määräys 5) Asutuksen läheisyyden vuoksi on ollut tarpeen antaa määräys toiminta-ajoista. Koska toiminta on verrattavissa maatalouden harjoittamaan toimintaan, voidaan toimintaa harjoittaa myös lauantaisin ja muutamana päivänä vuodessa arkisin myös klo 22 saakka. Hajuhaitan ehkäisemiseksi on tarpeellista määrittää eniten hajuhaittaa aiheuttavat työvaiheet arkipäivien päiväaikaan, jolloin hajuhaitta katsotaan yleensä paremmin siedetyksi kuin viikonloppuisin tai iltaisin (Määräys 6). Toiminnalle annetut melun raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melun ohjearvoista (Määräys 7). Toiminnan huomioiden melun raja-arvojen ylittyminen on epätodennäköistä. Mikäli toiminnasta kuitenkin aiheutuu valituksia, tulee melutaso määrittää mittaamalla (Määräys 8). Mikäli määräyksessä 7 annetut melun raja-arvot ylittyvät, tulee toiminnanharjoittaja esittää suunnitelman melutasojen pienentämiseksi (Määräys 9). Kaivojen läheisyyden vuoksi on toiminnasta aiheutuvia vesistövaikutuksia tarpeellista tutkia (Määräykset 10 ja 11). Talousvesien osalta myös kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa erillisiä määräyksiä mm. talousvedentutkimisen osalta. Kompostoinnista ja mullanvalmistuksesta vastaavalla henkilöllä on riittävä asiantuntemus. Vastaavan henkilön vaihtuessa varmistetaan riittävä asiantuntemus. (Määräys 12) Hevonlannasta valmistettuja tuotteita ei saa saattaa markkinoille ennenkuin toiminnanharjoittaja on saanut Eviran laitoshyväksynnän. Tuotteen laatuvaatimukset on esitetty Eviran valvoman lainsäädännön yhteydessä. (Määräys 13) Aloitustarkastus on tarpeellinen luvan ja sen lupamääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi. (Määräys 14)

12 15. Vastaukset muistutuksiin ja lausuntoihin 12(14) Kirjanpito- ja raportointivelvoite on annettu, jotta toiminnanharjoittaja ja viranomaiset ovat selvillä laitoksella käsitellyistä ja varastoitavista jätteistä. (Määräys 15) Työkoneiden huolto ja tankkaus saattavat aiheuttaa maaperän pilaantumista. (Määräys 16) Toiminnanharjoittajan on varauduttava ennalta arvaamattomiin tilanteisiin ja tiedotettava poikkeuksellisista tapahtumista, jotta onnettomuus- ja häiriötilanteissa ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja voidaan välttää. (Määräys 17) Luvan mukaisen toiminnan valvomiseksi on tarpeen olla tietoinen toiminnassa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. (Määräys 18) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen seurantavaatimus perustuu toiminnanharjoittajan yleiseen selvilläolovelvollisuuteen. (Määräys 19) Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin viranomaiselle, jotta voidaan tarvittaessa pyytää yksityiskohtainen suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toimista kuten alueen kunnostamisesta. (Määräykset 20 ja 21) Huomioiden toiminta ja sen luonne vakuuden asettamista ei voida pitää tarpeettomana. Vakuudella voidaan huolehtia esim. mahdollisten konkurssitapauksen yhteydessä jätteen asianmukainen käsittely. (Määräys 22) Lupamääräysten tarkistamista ei voida pitää tarpeettomana huomioiden toiminnan luonteen, johon sisältyy jätteiden käsittelyä. (Määräys 23) Muistutus Ympäristölupapäätöksessä on annettu määräyksiä kompostoinnista ja mullan valmistuksesta syntyvien jätevesien käsittelystä. Toiminta tulee järjestää pääsääntöisesti niin, ettei siitä synny jätevesiä ja mikäli jätevesiä syntyy, tulee ne käsitellä hallitusti. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vesistö- ja pohjavesivaikutuksia seurataan tarkastuskaivon ja lähimmän talousvesikaivon tutkimuksilla. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jossa harjoitettavaan toimintaan voidaan katsoa kuuluvan myös esitetyssä mittakaavassa harjoitettava hevosenlannan kompostointi. Hevosenlanta, erityisesti kun kuivikkeena käytetään turvetta, ei aiheuta karjan- tai sianlantaan verrattavissa olevaa hajuhaittaa. Hevostiloilla ja niiden lannankäsittelyn rajana asutukseen on pidetty n. 50 metriä. Tässä tapauksessa etäisyyttä lähimpään asuinkiinteistöön on n. 100 metriä.

13 13(14) Käsittelyyn liittyvillä toimenpiteillä voidaan vähentää hajuhaittoja. Toiminnanharjoittajan esittämä talousrakennus tulee osaltaan vähentämään suoraa yhteyttä muistutuksen antajan asuinkiinteistöön ja siten vähentämään hajuhaittoja. Maa- ja metsätalousvaltaisessa ympäristössä voidaan alueen luonteeseen liittyen katsoa kuuluvan vähäisessä määrin esiintyvät eläintenlannan käsittelyyn liittyvät hajut. Toimenpiteet, jotka liittyvät aumojen kääntämiseen ja siten suurimpaan hajuhaittaan, on määrätty suoritettavan arkipäivisin päiväaikaan, ajankohtiin jolloin viihtyvyyshaittaan liittyvät toiminnot katsotaan yleisesti vähiten häiritseviksi. 16. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000). Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Lannoitevalmistelaki (539/2006) Sivutuoteasetus (1774/2002) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992). Jätelaki (1072/1993). Jäteasetus (1390/1993). Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) Laki eräistä naapuruussuhteista (90/2000). Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ) Lannoitevalmistelaki (539/2006) Sivutuoteasetus (1774/2002) 17. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). 18. Ympäristölupamaksu

14 14(14) Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristösuojeluviranomaisen taksan ( ) mukaisesti maksu ympäristölupapäätöksestä on Muutoksenhaku Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätökseen ympäristömaksusta saa kumpaankin hakea muutosta erikseen valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella: - Se jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea - Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - Toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät - Alueellinen ympäristökeskus ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen - Muu, asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 20. Päätöksen tiedoksianto Päätös annetaan tiedoksi hakijalle, Kaakkois-Suomen Elykeskukselle, Eviralle, Lpr kaupungin teknisen toimen kaavoitusosastolle ja muistutuksen antajalle. Liitteet Kartta alueesta

15 Liite 1: Kartta, Wolkoff, kompostointilaitos Talousvesikaivo = sininen kolmio Asuinrakennus = punainen ympyrä

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 3/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 41801 KORPILAHTI ASIA Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35 ) 500

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 1(11) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2015 I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Asia

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 5.11.2008 LSU 2008 Y 591(113) ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen muutoshakemus,

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dno 2187/11.01.00/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2014

Ympäristölautakunta Dno 2187/11.01.00/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2014 ESPOON KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dno 2187/11.01.00/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2014 ASIA Päätös Kilon Talli Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA

LIITE 8 TARKISTAMISEKSI. Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA ORIMATTILAN KAUPUNKI Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI Annettu julkipanon jälkeen 10.7.2015 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77

WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 WAHLBERG HENRI, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖDYNTÄMISTÄ KIINTEISTÖILLÄ 543-403-9-27, 543-403-12-53, 543-403-15-5 JA 543-403-15-77 KU-YK 145/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro /15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA KFS Finland Oy Kellokukantie 4 01300 Vantaa Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kompostointilaitos Vanha Viipurintie 54260 Lappeenranta Kiinteistörekisteritunnus 405-405-5-33. 2 kohdan 13 f perusteella.

Kompostointilaitos Vanha Viipurintie 54260 Lappeenranta Kiinteistörekisteritunnus 405-405-5-33. 2 kohdan 13 f perusteella. 1(10) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 18.11.2015 jälkeen I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Asia

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) Ympäristölautakunta Ysp/13 13.01.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2015 1 (8) 13 Kuusakoski Oy:n ympäristölupa-asia HEL 2014-012351 T 11 01 00 00 Päätösehdotus Hakija päättää Kuusakoski Oy:n ympäristölupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Kestilän kunnan kaatopaikka sijaitsee tilalla Kestilä RN:o 3:31, Kestilä. Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle

Kestilän kunnan kaatopaikka sijaitsee tilalla Kestilä RN:o 3:31, Kestilä. Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2008 Dnro PPO 2007 Y 277 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoiminnan jatkamista nykyisellä käsittelyalueella

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän Huoltokeskus

Ympäristölupahakemus / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän Huoltokeskus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 357 09.05.2006 5 Ymp 13938-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän Huoltokeskus Tiivistelmä: - Ympkaalk 357

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Dnro Etelä-Savo ESAELY/101/07.00/2011 20.6.2011 annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5

Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 709 07.11.2006 1 Ymp 995-2003 (235) Ympäristölupahakemus / Lihatukku Jouni Partanen Oy, Piiskakuja 5 Ympkaalk 709 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1

Virastotie 3, RUOKOLAHTI. Ympäristönsuojelulaki 28 :n 3 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 PÄÄTÖS 1(6) Dnro 0496Y0273-121 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2004 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Ruokolahden kunnan Vaittilan kaatopaikan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 1(11) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2016 I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Asia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille.

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettu Äänekosken kaupungin ympäristölautakunnalle 23.11.2009, jolloin se on tullut vireille. Ymp.ltk 16.3.2010 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 6 tarkistamisesta 44201 Suolahti Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 632 3318 Pvm 23.3.2010 Dnro

Lisätiedot

vs. ympäristöpäällikkö /2015

vs. ympäristöpäällikkö /2015 1(5) TORNION KAUPUNKI Ympäristönsuojelu Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 etunimi.sukunimi@tornio.fi VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Dnro 422/11.03.01/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 2.7.2015

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen,

Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, PÄÄTÖS Nro 93/2013/1 Dnro ISAVI/69/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2013 ASIA Suonsaaren Auto-osat autopurkamon lopettaminen ja ympäristöluvan raukeaminen, Mikkeli HAKIJA Etelä-Savon

Lisätiedot