Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011"

Transkriptio

1 1(14) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1. Asia Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa, hevoslantaa käyttävää mullan kompostointilaitosta. 2. Luvan hakija: Markku Wolkoff Tmi Montolantie Lappeenranta LY-tunnus: Laitos/toiminta ja sen sijainti: Mullan kompostointilaitos Lappeenranta, Lavolan kaupungin osa, Lappeen Lavolan kylä kiinteistöllä: Luvan hakemisen peruste: Ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 mukaan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin mukaan jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä harjoittava laitos on ympäristölupavelvollinen. 5. Lupaviranomaisen toimivalta: Ympäristösuojelulain 31 :n 3 momentin ja ympäristösuojeluasetuksen 7 :n 13 c perusteella muu kuin tämän kohdan a - b alakohdissa tai 5 :n 13 kohdan c - f alakohdissa tarkoitettu jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä alle tonnia vuodessa lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 6. Asian vireille tulo: Lupahakemus, jonka hakija on päivännyt , on leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen

2 2(14) 7. Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne Markku Wolkoffilla on sopimus hoitaa Hubertusseura Oy:n lannankäsittely osoitteessa Montolankatu 216. Keskustan yleiskaavassa alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Alueella ei ole asemakaavaa. Maa-alueen omistaa Markku Wolkoff. 8. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Alue sijaitsee n. 5 km etäisyydellä lounaaseen Lappeenrannan keskustasta. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jonne on muodostunut maa- ja metsätalouselinkeinoja tukevia toimintoja. Lisäksi alueelle on muodostunut uutta pientaloasutusta, joka ei liity maa- ja metsätalouteen. Kompostointialue sijaitsee puukäsittelyalueen (toiminnanharjoittajan oma) ja peltoalueen (naapuri) välillä. Alueen itäpuolella sijaitsee naapurin konehalli. Valtatie 6 sijaitsee noin 600 metrin päässä pohjoiseen. 200 metrin etäisyydellä kompostointikentän reunasta sijaitsee 6 asuinrakennusta. Lähin asuinrakennus (lännessä) sijaitsee 120 metrin etäisyydellä kompostointialueen rajasta. Luonto Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta, jossa on harjoitettu pitkään maataloutta ja siihen liittyviä toimintoja. Maaperä Maaperäkartan mukaan alueen maaperä on karkeaa hietaa. Maalaji on rakenteeltaan tavallisesti irtonaista ja kuohkeaa, joskus löyhästi kokkareista. Vesi nousee pohjavedenpinnasta melkoisen korkealle. Maalaji läpäisee vettä melko hyvin, mutta myös pidättää sitä. Kosteussuhteiltaan maa on hyvää viljelys- ja metsämaata, mutta ravinteiden pidättyminen on huonoa. Ojat pysyvät verraten hyvin kunnossa. Häiriintyvät kohteet Lähin jo olemassa oleva häiriintyvä kohde (asuinkiinteistö) sijaitsee n. 100 metrin etäisyydellä toiminta-alueen länsipuolella. Vesistöt ja pohjavesi Suunnitelma-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kompostointialueesta 600 metriä koilliseen sijaitsee Huhtiniemen I- luokan pohjavesialueen raja. Lähin kaivo, joka sijaitsee n. 100 metrin päässä, on idässä sijaitsevan konehallin kaivo, josta otetaan vettä konehalliin ja käytetään

3 9. Toiminta ja sen laajuus 206/211/2011 3(14) myös varakaivona asuinrakennukselle. Alueen eteläpuolella n. 150 metrin etäisyydellä sijaitsee toiminnanharjoittajan kaivo (porakaivo). 200 metrin etäisyydellä sijaitsee n. 4 talousvesikaivoa. Hevosenlannan kompostoimista ja sen käyttämistä seosmullan valmistukseen, on harjoitettu alueella n. 15 vuotta. Kompostoitunutta hevosenlantaa käytetään maanparannusaineena mullan valmistuksessa myyntiä varten. Toiminnanharjoittaja vastaanottaa hevosen lantaa Hubertus-tallilta n. 500 m 3 vuodessa. Valmistusmäärät eivät lisäänny. Lantaa on aikaisemmin kompostoitu osoitteessa Montolantie 216 sijaitsevalla kompostikentällä. Kenttä ei ole ollut pinnoitettu. Toiminta muuttuu siten, että kompostoiminen tapahtuu jatkossa asfaltoidulla kentällä. Toiminnan seurauksena syntyvänä tuotteena on seosmulta. Tuote on hyvälaatuisen mullan, hiekan, turpeen ja kompostin seos. Hyvänlaatuisella mullalla tarkoitetaan esim. peltomultaa tai uudisrakennuksen rakentamisvaiheessa tontilta poistettua maaperää. Hiekan tarpeellisuus määräytyy perusmullan laadun mukaan. Kompostin osuus valmiista tuotteesta on keskimäärin 30 %. Tuotanto kohdistuu kesäaikaan. Kompostointi tapahtuu ympärivuotisesti. Lantaa, joka on imeytetty turpeeseen, tuodaan kompostointikentälle ja sitä käännetään palamisprosessin aikana. Valmis komposti sekoitetaan sulamaan aikana muihin aineisiin ja minkä jälkeen seos seulotaan tasoseulalla kahden seulaverkon läpi. Seulaverkkojen silmäkoko on 40 mm x 40 mm tai 25 mm. Hevosen lantaa vastaanotetaan n. 500 m 3 vuodessa. Seosmultaa valmistetaan sääolosuhteista riippuen n m 3 vuodessa. Lanta kompostoidaan asfaltoidulla kompostikentällä. Kenttä, jonka pinta-ala on 540 m 2, on rakennettu seuraavasti: perusmaata poistettu n. 1 m, ja sen jälkeen asennettu suodatinkangas, salaojaputki, joka johtaa tarkastuskaivoon ja imeytetään edelleen maahan, 80 cm hiekkaa, 20 cm mursketta (0 32 mm), joka on tiivistetty ja pinnalle 150 kg/m 2 asfalttia. Kentän reunat on korotettu, jotta kentän valumat eivät pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Seosmullan seulomiseen käytetään tasoseulaan. Ainekset syötetään seulaan kaivinkoneella. Ainekset sekoitetaan pyöräkoneella. 10. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen, poikkeukselliset tilanteet ja häiriöpäästöt Päästöt veteen ja maaperään

4 11. Toiminnan ja vaikutusten tarkkailu 206/211/2011 4(14) Toiminta ei normaali tilanteessa aiheuta päästöjä veteen tai maaperään. Kompostointi suoritetaan pinta-alaltaan 540 m 2 olevalla asfalttikentällä, jonka alla on salaojaputki, joka johtaa tarkastuskaivoon ja imeytetään edelleen maahan. Kentän reunat on korotettu, jotta kentän valumat eivät pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Erittäin voimakkaan sateen sattuessa saattaa maaperään päästä vettä. Kompostointi ja seosmullan valmistus ovat maanviljelyksen sivutoimintaa, joten tuotannossa käytetään samoja koneita ja polttoaineita kuin maanviljelyksessä. Maaperän pilaantumisriskiä aiheuttaa mahdollisesti työkoneista tapahtuvat öljyvuodot. Öljyvuodon sattuessa määrät ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Melu Melua syntyy kuljetuksista ja työkoneiden käytöstä. Työkoneiden aiheuttama ääni on normaalia työkoneiden aiheuttamaa melua, joka on tavanomaista maaseudulle. Erityisen kovaa ääntä tai tärinää aiheuttavia koneita ei käytetä. Päästöt ilmaan, haju ja pöly Toiminta ei normaalitilanteessa aiheuta päästöjä ilmaan. Tuotanto voi aiheuttaa hetkellisesti lieviä hajuhaittoja. Jätteet ja niiden käsittely Mullan seulonnan yhteydessä syntyy kiviainesta, jonka osuus seoksesta on keskimäärin 0,8 %. Eroteltu kiviaines kerätään erilleen ja käytetään maatilalla tienparannusaineena tai toimitetaan viherrakentajille koristeeksi. Hakemuksen mukaan toiminta ei aiheuta normaalitilanteessa päästöjä veteen, maaperään tai ilmaan. Toiminta ei aiheuta melua eikä toiminnassa käytetä kemikaaleja tai vettä. 12. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksesta on tiedotettu Etelä-Saimaa sanomalehdessä Kuulutus on ollut nähtävillä Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ilmoitustauluilla sekä Lappeenrannan kaupungin internetsivuilla välisenä aikana. Rajanaapureille hakemuksesta on tiedotettu kirjallisesti. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Mullan kompostointilaitoksesta on käyty neuvottelu ja Alueella on tehty tarkastus Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. Tarkastuksen yhteydessä toiminnanharjoittaja muutti hakemustaan siten, että materiaalina ei käytetä muiden eläinten lantaa kuin hevosen lantaa. Materiaalina ei käytetä myöskään perunan kuorta.

5 5(14) Hakemuksen johdosta on oltu puhelimitse yhteyttä Eviraan, joka on pyytänyt päätöstä tiedoksi. Lausunnot Lausuntoja ei ole jätetty. Muistutukset ja mielipiteet Muistutuksia on jätetty yksi. Muistutus, yksityishenkilö, Kompostointialue on muokattu viettämään muistutuksen antajan peltoa kohden. Alueella on ennen sijainnut pelto, jonka pinta on viettänyt keskelle Wolkoffin peltoa. Muistutuksen antajan pelto viettää myös alaspäin kohti asuinrakennusta ja konehallia. Asuinrakennuksen ja konehallin lähellä on kaivo ja viereisellä pellolla kasvatetaan viljaa. Muistutuksen antajan asuinrakennuksen pihalla olevaa kaivoa käyttää myös toinen henkilö. Konehallinkaivosta otetaan vettä hallin vesipisteeseen. Kaivoa käytetään myös varakaivona asuinrakennukselle. Molemmat kaivot on tutkittu ruokavedeksi soveltuvaksi. Kompostointialueen tulevat ja nykyiset hajuhaitat ovat huomattavissa myös asuinrakennuksen pihapiirissä ja sisätiloissa, etenkin keittiössä, josta on suora näkymä kompostointialueelle. Hakemuksesta ei selviä miten maaperä rasittuu imeytyksen johdosta ja miten maaperää tutkitaan myöhemmin. Hakemuksessa ei myöskään kerrota kompostikasasta mahdollisesti leviävistä nesteistä ja miten estetään nesteiden siirtyminen muistutuksen antajan rajalle. Kompostialueen ja rajan etäisyys toisistaan on lyhyt, n. 20 metriä. Yhtäaikaisessa toiminnassa saattaa olla kaksikin seulaa, pyöräkuormaaja ja perävaunulla varustetut traktorit. Miten nämä toimenpiteet voi suorittaa samanaikaisesti yksin? Miten edellä mainitut työkoneet kuuluvat normaaleihin maaseudun ääniin? Miten mahdollisten uusien asukkaiden silmissä yleisilme heikkenee tämän toiminnan takia? Tällainen kompostitoiminta ei sovi maaseudulle ja heikentää kylän hyvää yleisilmettä. Kyseinen toiminta kuuluu sellaisiin paikkoihin, jotka ovat valmistettu kyseistä toimintaa varten, esim. Joutsenon jätekeskukseen. Vastineet Markku Wolkoffin vastine muistutukseen, Peltoa, jossa kompostikenttä sijaitsee, ei ole muokattu viettämään muistutuksen antajan peltoa kohden. Viettämissuunta on sama kuin entisessä pellossa. Ympäristölupahakemuksessa mainittu toiminta on ollut muistutuksessa mainitulla pellolla jo vuosia. Kom-

6 6(14) postikentän käyttöönotto parantaa ympäristönsuojaa. Normaaliolosuhteissa kompostikentältä ei pääse valumia ympäristöön. Kompostointiin ja mullan valmistukseen liittyvät lievät hajuhaitat. Arvioin toiminnasta aiheutuneet hajuhaitat huomattavasti pienemmiksi kuin esimerkiksi karjatilan aiheuttamat hajuhaitat. Lisäksi lähelle muistutuksen antajan rajaa valmistuva uudisrakennus lisää suojaa melu-, näkö- ja hajuhaitoista. Kompostikenttä on rakennettu tiiviisti, niin että asfaltin läpi nestettä ei pääse maaperään. Erittäin voimakas sade voi aiheuttaa nesteen valumista ulos asfalttikentältä. Tarvittaessa pois päässyt neste on mahdollista imeyttää turpeeseen. Valmis seosmulta ei rasita maaperää. Maaperän tutkimuksia hoitaa viranomainen. Ympäristölupahakemuksen liitteessä 2 on lueteltu seulomiseen tarvittavat laitteet. Listassa ei ole mainittu peräkärryä, johon kerätään seulomisessa syntyvä kiviaines. Peräkärryä ei tarvitse siirtää seulomisen aikana ja se ei vaadi erillistä kuljettajaa. Seulomisessa käytetään vain yhtä seulaa, koska toiminnanharjoittajalla ei ole toista seulaa. Valmiin mullan siirtämiseen käytetään n. 20 metriä pitkää kuljetinta, joka mahdollistaa mullan siirtämisen ilman apua. Kuljetin toimii sähkömoottorilla. Käytännössä kuljettajia tarvitaan ainesten siirtämiseen seulan viereen ja niiden syöttämiseen seulaan. Molemmat tehtävät voi hoitaa sama kuljettaja. II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA 13. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päättää myöntää Markku Wolkoffille Lappeen Lavolan kylän kiinteistölle ja hakemusasioissa tarkemmin esitetylle hevon lannan kompostointilaitokselle ympäristönsuojelulain 28 mukaisen ympäristöluvan. Laitoksen on toiminnassaan noudatettava seuraavia lupamääräyksiä: Pilaantumisen ehkäisy 1. Alueella voidaan valmistaa multaa sekoittamalla kompostoitunutta hevosen lantaa (maanparannuskompostia), multaa, hiekkaa, purua ja turvetta enimmillään 2000 m³/a (n t/a). Alueella voidaan kompostoida hevosenlantaa n. 500 m 3 vuodessa. Mullan valmistuksessa käytettävän hiekan ja maa-aineksen tulee olla puhtaita. (YsL 43 ja 45, YsA 19, YsL 7, VnA 214/2007) 2. Kompostointi- ja mullanvalmistusalueen tulee olla vesitiiviitä. Kompostointi tulee suorittaa hakemuksessa esitetyllä tiivispohjaisella alueella. Mullan valmistukseen (seulonta ja se-

7 7(14) koittaminen) käytettävä alue tulee rakentaa tiivispohjaiseksi. Suunnitelma mullanvalmistukseen käytettävän alueen rakenteista tulee esittää ympäristönsuojelun viranhaltijalle hyväksyttäväksi kahden kuukauden kuluttua lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Ulkopuolelta pintavesien joutuminen kompostointikentälle on estettävä ympärysojilla, kenttien kallistuksilla tai riittävillä reunakorokkeilla. (YsL 42, 43 ja 46, YsA 19, JA 8 ) 3. Kompostointialueelta syntyvää vettä ei saa johtaa käsittelemättömänä maastoon. Jäteveden syntyminen tulee estää peittämällä auma, lisäämällä seosainetta, korottamalla reunakorokkeita tai muilla vastaavilla tavoilla. Mikäli kompostointi- ja mullan valmistukseen liittyviltä kentiltä syntyy jätevesiä, tulee ne johtaa umpisäiliöön tai käsitellä muulla, ympäristönsuojelun viranhaltijan hyväksymällä tavalla. (YsL 5, 8 ja 43, YsA 19, JL 6 ) 4. Hevosen lannan ja maa-aineksien kuljetus, sekoitus, kompostointi, varastointi ja kuormaus on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haju-, pöly- tai meluhaittaa, roskaantumista eikä maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista. Lannan kompostointi ja sekoittaminen on tehtävä tiiviillä alustalla. Kompostoinnissa ja kuljetuksissa käytettävien koneiden ja ajoneuvojen puhtaudesta on huolehdittava siten, että estetään epäpuhtauksien leviäminen kompostikentän ulkopuolelle. Toiminta ei saa aiheuttaa yleisten teiden likaantumista. (YsL 7, 8, 42, 43 ja 45, YsA 19, JL 4, 6 ja 19, JA 7 ja 8 5. Kompostointi- ja mullanvalmistusalueen päällysteen, reunojen ja muiden rakenteiden kuntoa on tarkkailtava ja tarvittaessa korjattava. (YsL 7, 8 ja 43 ) 6. Toimintaa voidaan harjoittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-20 ja enimmillään viitenä päivänä vuodessa klo 7 22 sekä lauantaisin klo Kompostin kääntäminen tulee tapahtua arkipäivin maanantaista perjantaihin klo (YsL 42 ja 43 ) 7. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää päiväaikana klo asuinkiinteistöjen piha-alueilla keskiäänitasoa 55 db eikä vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueilla keskiäänitasoa 45 db (YsL 43, YsA 19, Vnp /993) 8. Mikäli toiminnan johdosta aiheutuu meluvalituksia, tulee toiminnanharjoittaja tehdä melumittaus ulkopuolisen asiantuntijan toimesta noudattaen ympäristöministeriön ohjetta 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen. Mittauspaikasta ja mittausmenetelmistä antaa ympäristönsuojelunviranhaltija erillisiä ohjeita. Mittausraportti tulee toimittaa Lappeenrannan seu-

8 8(14) dun ympäristötoimeen kuukauden kuluttua mittauksista. (YsL 46, YsA 19 ) 9. Mikäli toiminnasta aiheutuu määräyksessä 6 annettujen melun raja-arvojen ylittymistä, tulee toiminnanharjoittajan esittää suunnitelma meluntorjuntatoimenpiteistä hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle. Tarvittaessa toiminta voidaan keskeyttää. (YsL 43, YsA 19 ) 10. Toiminnanharjoittaja velvoitetaan tutkituttamaan kompostointikentän salaojakaivon vedestä kokonaistyppi, ammoniumtyppi, nitraattityppi ja kokonaisfosfori sekä E.coli ulkopuolisella asiantuntijalla ensimmäisen toimintavuoden keväällä. Tulokset tulee toimittaa ympäristötoimeen kahden viikon kuluttua niiden valmistumisesta. Tutkimustulosten perusteella ympäristönsuojelun viranhaltija määrittää tarkastuskaivon jatkotutkimustarpeen (YsL 42, 43 ja 46, YsA 19) 11. Toiminnanharjoittaja velvoitetaan tutkituttamaan lähimmästä talousvesikaivosta ulkopuolisella asiantuntijalla suppea talousvesitutkimus kahden kuukauden kuluessa ympäristöluvan tultua lainvoimaiseksi. Ympäristön talousvesikaivojen lisätutkimustarpeen määrittää ympäristönsuojelun viranhaltija ensimmäisen näytteenottokerran tuloksiin perustuen. Tarvittaessa ympäristönsuojelunhaltija voi määrätä talousvesitutkimuksia esim. valitustapauksien yhteydessä. YsL Kompostoinnista ja mullanvalmistuksesta vastaavan henkilön muutoksista on ilmoitettava välittömästi Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. (YsL 46, JL 52 ) 13. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ympäristötoimeen Eviralta haettavan Lannoitevalmistelain (539/2006) ja Sivutuoteasetuksen (1774/2002) mukainen laitoshyväksymistodistus. Tuotteen valmistus tulee suorittaa niin, että olosuhteet (mm. lämpötila) ja tuotteen koostumus vastaavat edellä mainitun tai niiden perusteella annettujen säädösten mukaisia vaatimuksia. (YsL 43 ja 46, YsA 19, JA 8 ) 14. Ennen luvan mukaisen toiminnan aloittamista tulee toiminnanharjoittajan pyytää aloitustarkastusta ympäristönsuojelun viranhaltijalta. (YsL 43, YsA 19 ) Raportointi ja kirjanpito 15. Hakijan on pidettävä kirjaa kompostoidun lannan määrästä ja sekoitukseen käytetyistä maa-aineksista, niiden alkuperästä ja määrästä sekä valmistetun mullan määrästä. Vuosiyhteenveto on toimitettava Lappeenrannan seudun ympäristö-

9 9(14) toimelle seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. (YsL 46, JL 51, 52 ) Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 16. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. (YsL 43, JL 6, JA 8 ). 17. Mahdollisista onnettomuuksista on tehtävä viipymättä ilmoitus pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. (YsL 43, YsA 19 ). 18. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan muutoksista ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 43, YsA 19 ). 19. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä alansa parhaan mahdollisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. (YsL 4, 43 ) Toiminnan lopettaminen 20. Jos toiminta lopetetaan, siitä on ilmoitettava vähintään 3 kk ennen Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle. (YsL 43, YsA 19 ) 21. Toiminnan lopettamisen yhteydessä alueet on saatettava sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu epäsiisteyttä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Alueella tehdään lopputarkastus, jossa todetaan lopettamiseen liittyvien toimenpiteiden riittävyys. (YSL 43, YsA 19 ) Vakuus 22. Toiminnanharjoittajan on asetettava 1500 suuruinen vakuus Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaiselle jätteen asianmukaisen jätehuollonjärjestämiseksi. Vakuus voi olla pankkitalletus kuittaamattomuus sitoumuksella tai omavelkainen pankkitakaus tai takausvakuutus. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa tarkistaa vakuuden määrää. (YsL 42 ja 43 ) Lupamääräysten tarkistaminen 23. Toiminnanharjoittajan on esitettävä hakemus lupamääräysten tarkistamisesta viimeistään Tässä hakemuksessa on esitettävä selvitys, onko laitoksen toiminnan laa-

10 10(14) juudessa tai muussa toiminnassa tapahtunut muutosta. (YsL 55 ) 14. Päätöksen perustelut Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Ympäristösuojelulain 43 mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät melun torjuntaan, jätehuoltoon, pölyämisen ehkäisemiseen sekä pohjaveteen että vesistöön kohdistuvan kuormituksen ehkäisemiseen. Toiminnan sijaintipaikan huomioiden (YsL 6 ) ja lupamääräyksiä noudattamalla ei toiminnasta arvioida aiheutuvan sellaisia ympäristösuojelulain 42 mukaista haittaa (terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille), jonka perusteella toiminta voitaisiin kieltää. Tällöin ympäristöluvan myöntämiselle ei ole estettä. Alue ei sijaitse lähellä pilaantumisen kannalta arvokkaita luontokohteita. Alue ei myöskään sijaitse luokitellulla, tärkeällä pohjavesialueella. Alue on osayleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hevosenlannan kompostointi esitetyssä mittakaavassa voidaan katsoa maatalouselinkeinoon liittyväksi toiminnaksi, jonka harjoittaminen esitetyssä paikassa on mahdollista. Alueelle muodostuneen muun asutuksen johdosta on kuitenkin ollut tarpeen antaa määräyksiä mm. hajuhaittojen estämiseksi. Lupamääräysten yksilöidyt perusteet: Lupapäätöksessä on ollut tarpeen antaa määräyksiä käsittely- ja valmistusmääristä sekä rajoittamalla mullan valmistus hevosenlantaa ja puhtaisiin maa-aineksiin, joilla ennaltaehkäistään mahdollisten viihtyvyys-, ympäristö- ja terveyshaittojen syntyminen sekä maaperän ja vesien pilaantuminen. Maa-ainesta voidaan käyttää, kun se ei sisällä jätettä ja se on pilaantumatonta eli maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet alittavat valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) esitetyt kynnysarvot. (Määräys 1) Lanta sisältää runsaasti ravinteita ja mikrobeja. Jotta ne eivät pääse pilaamaan maaperää, vesistöjä tai pohjavettä, on kompostointialue ja mullanvalmistusalueen oltava vesitiivis ja huolehdittava alueelta mahdollisesti tulevien jäteveden käsittelystä. Myös mullan

11 11(14) valmistamiseen liittyvän alueen rakentaminen vesitiiviiksi on tämän johdosta perustelua. Sekoitettua multaa ei voida enää luokitella jätteeksi. Lisäksi lannan sisältämät ravinteet ovat laimentuneet muiden seokseen käytettävien materiaalien johdosta siinä määrin, ettei sen vaikutus poikkea ns. tavallisesta peltomullasta ja samalla ympäröivistä peltoalueista. (Määräykset 2 ja 3) Lannan, turpeen ja maa-aineksien käsittelystä voi aiheutua haju-, pöly- tai meluhaittaa, roskaantumista ja maaperän tai vesien pilaantumista. Toiminta tulee järjestää siten, ettei mainittuja haittoja tai pilaantumista aiheudu. Lannan kompostointi ja sekoittaminen tiiviillä alustalla ehkäisee maaperän ja pohjaveden pilaantumisen. Ympäristön viihtyisyyden ja terveyden ylläpitämiseksi on huolehdittava yleisten teiden puhtaudesta. (Määräys 4) Ympäristön, maaperän ja vesien pilaantuminen estetään pitämällä rakenteet ja laitteet kunnossa (Määräys 5) Asutuksen läheisyyden vuoksi on ollut tarpeen antaa määräys toiminta-ajoista. Koska toiminta on verrattavissa maatalouden harjoittamaan toimintaan, voidaan toimintaa harjoittaa myös lauantaisin ja muutamana päivänä vuodessa arkisin myös klo 22 saakka. Hajuhaitan ehkäisemiseksi on tarpeellista määrittää eniten hajuhaittaa aiheuttavat työvaiheet arkipäivien päiväaikaan, jolloin hajuhaitta katsotaan yleensä paremmin siedetyksi kuin viikonloppuisin tai iltaisin (Määräys 6). Toiminnalle annetut melun raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melun ohjearvoista (Määräys 7). Toiminnan huomioiden melun raja-arvojen ylittyminen on epätodennäköistä. Mikäli toiminnasta kuitenkin aiheutuu valituksia, tulee melutaso määrittää mittaamalla (Määräys 8). Mikäli määräyksessä 7 annetut melun raja-arvot ylittyvät, tulee toiminnanharjoittaja esittää suunnitelman melutasojen pienentämiseksi (Määräys 9). Kaivojen läheisyyden vuoksi on toiminnasta aiheutuvia vesistövaikutuksia tarpeellista tutkia (Määräykset 10 ja 11). Talousvesien osalta myös kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa erillisiä määräyksiä mm. talousvedentutkimisen osalta. Kompostoinnista ja mullanvalmistuksesta vastaavalla henkilöllä on riittävä asiantuntemus. Vastaavan henkilön vaihtuessa varmistetaan riittävä asiantuntemus. (Määräys 12) Hevonlannasta valmistettuja tuotteita ei saa saattaa markkinoille ennenkuin toiminnanharjoittaja on saanut Eviran laitoshyväksynnän. Tuotteen laatuvaatimukset on esitetty Eviran valvoman lainsäädännön yhteydessä. (Määräys 13) Aloitustarkastus on tarpeellinen luvan ja sen lupamääräysten mukaisen toiminnan varmistamiseksi. (Määräys 14)

12 15. Vastaukset muistutuksiin ja lausuntoihin 12(14) Kirjanpito- ja raportointivelvoite on annettu, jotta toiminnanharjoittaja ja viranomaiset ovat selvillä laitoksella käsitellyistä ja varastoitavista jätteistä. (Määräys 15) Työkoneiden huolto ja tankkaus saattavat aiheuttaa maaperän pilaantumista. (Määräys 16) Toiminnanharjoittajan on varauduttava ennalta arvaamattomiin tilanteisiin ja tiedotettava poikkeuksellisista tapahtumista, jotta onnettomuus- ja häiriötilanteissa ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja voidaan välttää. (Määräys 17) Luvan mukaisen toiminnan valvomiseksi on tarpeen olla tietoinen toiminnassa mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. (Määräys 18) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen seurantavaatimus perustuu toiminnanharjoittajan yleiseen selvilläolovelvollisuuteen. (Määräys 19) Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin viranomaiselle, jotta voidaan tarvittaessa pyytää yksityiskohtainen suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toimista kuten alueen kunnostamisesta. (Määräykset 20 ja 21) Huomioiden toiminta ja sen luonne vakuuden asettamista ei voida pitää tarpeettomana. Vakuudella voidaan huolehtia esim. mahdollisten konkurssitapauksen yhteydessä jätteen asianmukainen käsittely. (Määräys 22) Lupamääräysten tarkistamista ei voida pitää tarpeettomana huomioiden toiminnan luonteen, johon sisältyy jätteiden käsittelyä. (Määräys 23) Muistutus Ympäristölupapäätöksessä on annettu määräyksiä kompostoinnista ja mullan valmistuksesta syntyvien jätevesien käsittelystä. Toiminta tulee järjestää pääsääntöisesti niin, ettei siitä synny jätevesiä ja mikäli jätevesiä syntyy, tulee ne käsitellä hallitusti. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vesistö- ja pohjavesivaikutuksia seurataan tarkastuskaivon ja lähimmän talousvesikaivon tutkimuksilla. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jossa harjoitettavaan toimintaan voidaan katsoa kuuluvan myös esitetyssä mittakaavassa harjoitettava hevosenlannan kompostointi. Hevosenlanta, erityisesti kun kuivikkeena käytetään turvetta, ei aiheuta karjan- tai sianlantaan verrattavissa olevaa hajuhaittaa. Hevostiloilla ja niiden lannankäsittelyn rajana asutukseen on pidetty n. 50 metriä. Tässä tapauksessa etäisyyttä lähimpään asuinkiinteistöön on n. 100 metriä.

13 13(14) Käsittelyyn liittyvillä toimenpiteillä voidaan vähentää hajuhaittoja. Toiminnanharjoittajan esittämä talousrakennus tulee osaltaan vähentämään suoraa yhteyttä muistutuksen antajan asuinkiinteistöön ja siten vähentämään hajuhaittoja. Maa- ja metsätalousvaltaisessa ympäristössä voidaan alueen luonteeseen liittyen katsoa kuuluvan vähäisessä määrin esiintyvät eläintenlannan käsittelyyn liittyvät hajut. Toimenpiteet, jotka liittyvät aumojen kääntämiseen ja siten suurimpaan hajuhaittaan, on määrätty suoritettavan arkipäivisin päiväaikaan, ajankohtiin jolloin viihtyvyyshaittaan liittyvät toiminnot katsotaan yleisesti vähiten häiritseviksi. 16. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (86/2000). Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Lannoitevalmistelaki (539/2006) Sivutuoteasetus (1774/2002) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992). Jätelaki (1072/1993). Jäteasetus (1390/1993). Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) Laki eräistä naapuruussuhteista (90/2000). Lappeenrannan seudun ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ) Lannoitevalmistelaki (539/2006) Sivutuoteasetus (1774/2002) 17. Päätöksen voimassaolo Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 ). 18. Ympäristölupamaksu

14 14(14) Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristösuojeluviranomaisen taksan ( ) mukaisesti maksu ympäristölupapäätöksestä on Muutoksenhaku Tähän ympäristölupapäätökseen ja päätökseen ympäristömaksusta saa kumpaankin hakea muutosta erikseen valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella: - Se jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea - Rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät - Toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät - Alueellinen ympäristökeskus ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen - Muu, asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 20. Päätöksen tiedoksianto Päätös annetaan tiedoksi hakijalle, Kaakkois-Suomen Elykeskukselle, Eviralle, Lpr kaupungin teknisen toimen kaavoitusosastolle ja muistutuksen antajalle. Liitteet Kartta alueesta

15 Liite 1: Kartta, Wolkoff, kompostointilaitos Talousvesikaivo = sininen kolmio Asuinrakennus = punainen ympyrä

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 122/2010/1 Dnro LSSAVI/353/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee lihasikalatoimintaa

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista.

Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee eläinsuojan laajentamista. Etelä-Suomi Päätös Nro 54/2012/1 Dnro ESAVI/218/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.3.2012 ASIA Tiina Purasen ja Tuomas Lehtosen ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ

71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.6.2013 390 Dno KYK:130 /2013 71 MUSAKKA SARIN JA ARIN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ELÄINSUOJAN TOIMINTAA TUUSULAN KUNNAN RITASJÄRVEN KYLÄSSÄ KU-YK 71/11.6.2013 Ympäristölupapäätös

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka

Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka Ympäristölautakunta 21 29.04.2015 Kivilouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Kuusamon yhteismetsä, Hangasvaaran kiviainespaikka 1660/77.773/2015 YMPLA 21 Asia Luvan

Lisätiedot